Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012"

Transkript

1 Kan sjöfarten rädda kapacitetsbristen/ trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef Sjöfartsforum den 8 mars 2012

2 Sjöfartens betydelse ingen kapacitetsbrist? Sjötransporterna starkt bundna till länder inom Europa Totalt transporteras cirka 90 procent av svensk utrikeshandel med sjöfart Ca 50 allmänna hamnar i Sverige fartyg passerar in och ut ur Östersjön 30 miljoner passagerare 170 miljoner ton gods 2010 inrikes sjöfart utgör ca 7 % De 10 störst hamnarna svarar för ca 70 % av godsomsättning över kaj viktiga noder i transportkedjan Inrikessjöfarten stabil petroleumprodukter, mineraler, kalk och cement samt råvaror och produkter från skogsindustrin. i Energieffektivt transportslag Farledsavgifter och lotsavgifter därtill kommer hamnavgifter Tydlig miljöprofilering även inom sjöfarten styrs bl a av avgifter, EU regler och EU:s vitbok

3 Den av Riksdagen beslutade transportpolitik innebär att alla transporter t ska ansvara för sina samhällsekonomiska kostnader

4

5 Brister godstrafik 2025 Otillräcklig väg- och järnvägkapacitet för att klara förväntad efterfrågan på malmtransporter i Norrbotten och Bergslagen Västkustbanan söder om Hallandsås är en kvarvarande flaskhals för godstrafiken, det gör att potentialen av en färdig tunnel genom Hallandsås inte kan utnyttjas fullt ut Kapaciteten på Ostkustbanan medger inte att förväntad efterfrågan på godstrafik kan tillfredsställas Kapacitetsbrister i anslutning till vissa noder, t ex farleder Trelleborg, Luleå och Hargshamn, elektrifiering anslutning Gävle hamn Svårt att klara efterfrågan på sträckorna Hallsberg- Göteborg/Malmö Strukturbrister t för distributionstrafik ib ti t i Stockholm Konkurerar med brister i persontrafik

6 Kapacitetsbrister kan inte byggas bort Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen Använda effektivt och vårda det befintliga systemet Samhällsekonomiskt motiverade investeringar Brister Järnvägen Vägar i storstadsområden Funktionsbrister i bärighet både på väg och järnväg Potentialer Sjöfart Buss - kollektivtrafik, t ex snabbusslinjer (BRT)

7 Fyrstegsprincipen i gynnar sjöfarten? Steg 1 Tänk om Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Steg 2 Optimera Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon Steg 3 Bygg om Begränsade ombyggnadsåtgärder Steg 4 Bygg nytt Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

8 Godstransporter utvecklingsnivå låg Steg 1 4 Drift-, underhåll - och reinvestering Effektivare järnvägstrafik på Stambanan genom övre Norrland och Botniabanan genom mer enkelriktning av godstrafiken så banorna fungerar mer som ett dubbelspår Effektivare järnvägsdrift genom att styra trafiken så att Bergslagsbanan g och Godsstråket genom Bergslagen används mer som ett funktionellt dubbelspår för godstrafiken. Farledsförberedelser för malmtransporter, Etapp 1 (objekten preciseras under 2012) Trollhättan / Göta älv, etapp 1 Trelleborg, muddring och utmärkning av inseglingsrännan Spårbyte Nyland-Långsele Väg för tunga malmtransporter mellan Pajala och Svappavaara Trelleborgsbanan, ökad elkraft (förslag deluppdrag) Åstorp-Teckomatorp, etapp 2, (förslag deluppdrag) Storvik Gävle, mötesspår (förslag deluppdrag) Ökad kapacitet Borlänge-Frövi, (förslag deluppdrag)

9 Godstransporter utvecklingsnivå hög Steg 4 Prio 1 Åtgärdande av bullerproblem kontinentalbanan Särskilda körfält för godsdistribution di ib ti i storstäderna, täd ev även kollektivtrafik. kti t Uddevalla, översyn av farledsdesign och utmärkning från Marstrand via Stenungsund till Uddevalla Farledsåtgärder Hargshamn, Klintehamn, Karlsborg, Uddevalla, Karlskrona Farledsförberedelser för malmtransporter, etapp 2 Öresund, muddring i Flintrännan Trollhättan / Göta älv, etapp 2 Förbättringar eller ombyggnad i anslutningar till hamnar och terminaler. Anpassning av rondeller till tunga och långa fordon. Ökad bärighet och bredd på vägar med tung godstrafik, t ex malm- och skogstransporter. Ökad bärighet för gruvtransporter i Bergslagen Tillåta längre och tyngre fordon i vissa relationer, t ex ETT- projektet. Värme i ett körfält för de 10 mest problemfyllda backarna i strategiska godsnätet Elektrifiering av järnväg till Gävle hamn Ökad kapacitet Gävle Sundsvall, (förslag deluppdrag) Ökad kapacitet Avesta Fagersta (förslag deluppdrag) Ökad kapacitet Falun Borlänge (förslag deluppdrag)

10 Godstransporter utvecklingsnivå hög Steg 4 Prio 1 Ökad kapacitet Hallsberg Degerön, (förslag deluppdrag) Ökad kapacitet t Umeå-Boden, (förslag deluppdrag) d Ökad kapacitet Malmbanan, (förslag deluppdrag) Ökad kapacitet Ställdalen Frövi, (förslag deluppdrag) Ökad kapacitet Rekarne-Eskilstuna-Flen Steg 4 Prio 2 E4 Ljungby-Toftanäs, 2+2-väg ERTMS järnväg Dannemora-Hargshamn Fyrspår Flackarp-Högevall/Lund C Kapacitetshöjande åtgärder Lund C Hässleholm, inklusive Hässleholm C Norrbotniabanan, etapp 1 Steg 4 Pi Prio 3 Ytterligare ökad kapacitet Hallsberg Degerön Sydostlänken (Hässleholm Karlshamn) Elektrifiering av strategiskatgodsnät på väg för transporter med hybridlastbilar Tillgång till förnyelsebara drivmedel för tung godstrafik på strategiskt godsnät på väg (flytande gas, etanol, etc) Ny fast förbindelse Helsingborg-Helsingör med flera

11 Nationella planen för Ramen för alla transportslag 417 miljarder Vägar och underhålla av vägar under perioden 136 Järnvägar och underhåll av järnvägar 64 Investeringar för byggande av väg, järnväg och slussar/farleder 217 Finansieras genom 395 från budgeten + 22 i lån För perioden tillkommer ytterligare 65 i medfinansiering och 16 i banavgifter Sjöfart i nationell plan: Farleden til Gävle och Södertälje sluss och Mälarfarleden l

12 Förhållanden som påverkar godstransporter rätt transportmedel givet gällande förutsättningar? Pris Tillförlitlighet Frekvens Tillgänglig kapacitet i infrastrukturen

13 Hela resan Optimal resrutt (internationellt/nationellt) närmaste hamnen är den bästa hamnen Bra returlaster Se möjligheter i effektiva omlastningar kustsjöfart t Hamnens logistik med avseende på järnväg/väg Stötta hamnarna med farleder Flexibla fartyg Containerisering Trailer

14 Utmaningar = Möjligheter/Problem Transportstyrelsens aviserade farledsnorm, baserad på PIANC, leder till ett mycket stort investeringsbehov i svenska hamnar och farleder. Vintertrafik Höga hanteringskostnader för högvärdigt gods Hanteringskostnader vid omlastning Regelverk för inre vattenvägar Rapporteringskrav Single Window Ökad säkerhet farleder, hamnar, fartyg SafeSeaNet Gränsvärden för svavel, (inom SECA-området), och vikten av att begränsa kväveoxid och CO2 utsläpp Sänka farten Slow steaming Fartygets ekonomiska livslängd år unik design flexibel??

15 Södertälje sluss och Mälarfarleden investering om 1,5 miljarder skr Hur drar vi nytta av denna omfattande investering?

16 Södertälje sluss/mälarfarleden inte bara ett byggprojekt klart

17 Möjligt att transportera malm på Mälaren? 2700 ton/tåg ton /pråm

18 1 tankfartyg nuvarande storleksklass (ca lastvikt 5800 ton) motsvarar. 193 lastbilar (30 ton) Framtida tankfartyg med utbyggd sluss och farled (ca lastvikt 8800 ton) motsvarar. 293 lastbilar Resultat: lastbilar (trailer)

19 Vem/vilka leder utvecklingen? För att Sveriges framtida transportbehov ska kunna tillgodoses, krävs en hållbar sjöfart som tekniskt sett ligger i framkant, är effektiv och säker, samt har en minimal miljöpåverkan. Det segment där sjöfarten bör kunna konkurrera är alla de typer av gods där exaktheten och robustheten i leveransen är viktigare än snabbheten god tidshållning jmf med andra trafikslag. standardisering av lastningen och lossning (containrar, trailer) lågbemannat fartyg som mest kommer att påminna om ett roro- containerfartyg. Självständig lastning/lossning i hamn Lotsdispenser Avgifter tydlig koppling mellan pris och nyttjande av trafikslag Andra typer av bränslen typ LNG eller rening och partikelfilter

20 Olika aktörer måste samarbeta Trafikverket och Sjöfartsverket Hamnar, redare, speditörer Järnvägsföretag ä och åkerier Näringslivet/Industrin t i Sjöfartsforskningen internationell samvekan

21 Tack för er uppmärksamhet!

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder.

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Remissversion Dokumenttitel: Kapacitetsbrister på järnvägsätet 2015 och 2021 efter planerade åtgärder Skapat av: Lennart Lennefors

Läs mer

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 Bilaga 1 till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 20 december 2012, N2012/6395/TE m.fl. Näringsdepartementet 2012-12-20 Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 1. Utgångspunkter

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-10-21. Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-10-21. Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2014-10-21 25 (29) 222 Dnr 2014/844- Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur INLEDNING

Läs mer

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Järnvägens roll i transportförsörjningen 2006-06-30 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för godstrafik sedan 1988, med tyngdpunkt 1997 2004 Godstrafik Del 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 2 2 Övergripande om

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Till Trafikverket Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Trafikverket har berett MalmöLundregionens kommuner (Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Trelleborg,

Läs mer

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län

Remissyttrande över infrastrukturplanering 2004-2015, förslag till regional transportplan för Kalmar län 1 (10) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 0406-03-01143 Ert datum Er beteckning Regionförbundet i Kalmar län Box 762 391 27 KALMAR Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Sofia Nilsson Bilaga KS 2012/5 l/l Från: Skickat: Kopia: Ämne: Uppföljningsflagga: Flagga: Kapacitetsutredningen@trafikverket.se den 17 februari 201211:41 lena.johansson@gotland.se; region@skane.se; stockholm@lansstyrelsen.se;

Läs mer

Godstrafik på järnväg

Godstrafik på järnväg Godstrafik på järnväg åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt Underlagsrapport till statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik Oskar Fröidh TRITA-TSC-RR 13-003 ISBN 978-91-87353-08-6 KTH

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2015-02-26 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2016 2018 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se Dnr/Beteckning

Läs mer

Joint Industry Project: IWW?

Joint Industry Project: IWW? PRESENTATION Joint Industry Project: IWW? INLANDSJÖFART TILL NYTTA FÖR INDUSTRI, NÄRINGSLIV OCH MILJÖ? D&D Plats Representanter Projektdeltagare Förslag till utökat område Fredag, 24 februari Näringsdepartementet,

Läs mer

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst Håkan Wennerström Regionchef Trafikverket region Väst Trafikverket startar den 1 april 2010 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2009 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer