Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången"

Transkript

1 Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

2 Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter. Mälardalen är en av Europas viktigaste tillväxtregioner och redan idag är landinfrastrukturen hårt ansträngd. Expansionen de närmaste åren kommer att medföra ännu större trängsel på vägar och järnvägar. Följderna blir att gods inte kommer fram i rätt tid och att arbetspendlare missar stora delar av sin arbetsdag, med stora kostnader för företagen och samhället som följd. Mälarsjöfarten har inga kapacitetsproblem. Vattenvägarna ligger tillgängliga och klara för skeppning av stora volymer gods. Mälarsjöfarten behövs för företagens transporter, men också för att avlasta väg och järnväg så att persontrafiken och pendlingen ska fungera. Fördelar med Mälarsjöfart Mitt i expansiv tillväxtregion Hög kapacitet utan köer Hållbara transporter 15 mil in i landet Ett fartyg som idag anlöper Västerås och Köpings hamnar motsvarar cirka 200 lastbilar. Efter upprustningen av slussen i Södertälje kan fartygen lasta 300 lastbilars volym. Mälarlogistik Mälarsjöfarten behöver utvecklas i takt med den ökande efterfrågan på godstransporter. Därför driver Handelskammaren Mälardalen i samarbete med ett 15-tal företag näringslivsgruppen Mälarlogistik. I gruppen ingår både företag som behöver hållbara transporter för sitt gods och företag som kan möjliggöra transporterna. Förbättrade möjligheter att transportera gods på Mälaren stärker näringslivet i regionen.

3 Mälarsjöfarten är en hållbar satsning Per Kågeson Professor i miljösystemanalys vid KTH På lite längre sikt tror jag förutsättningarna och möjligheterna är goda för Mälarsjöfarten. Sjöfarten är på väg att bli renare och trängseln på vägar och järnväg ökar kontinuerligt. Dagsläget är dock svårbedömt i och med att sjöfarten kommer fördyras när den tvingas ta ansvar för luftutsläppen och samtidigt får fartygen betala för höga farledsavgifter för sin infrastruktur. De landbaserade transportsätten behöver nästan inte betala någonting för vägar och banor. Sjöfarten har hamnat i en svår situation och jag anser att politikerna behöver se över dess villkor. De samhällsekonomiska och miljömässiga fördelarna med transporter sjövägen är flera. När fartygen blivit renare blir sjötransporter ett miljövänligt och energisnålt sätt att transportera gods. Sjön kan avlasta väg och järnväg så att vi inte behöver miljardinvestera i landtransporter och då främst i järnvägsnätet. Idag är den svenska hamnverksamheten väldigt fokuserad på Göteborg. Med en sjö- fartssatsning på Mälaren och Östersjökusten får vi bättre balans och slipper frakta gods kors och tvärs över landet. Tillväxten i Mälardalen skapar förutsättningar för alternativa logistiklösningar i Mälarhamnar som ligger centralt för många kunder och leverantörer. Spelreglerna spelar stor roll. Att inte Sverige har implementerat EU:s regelverk för inre vattenvägar är ett hinder för transportökning på Vänern och Mälaren. En annan regel som missgynnar sjöfarten är att man av gammal hävd tar ut hamnavgifter för både ankommande stora fartyg och utgående feederbåtar. En avgift som inte lastbilar och tåg behöver betala när de hämtar gods i hamnarna. Detta gör att ägare av gods som kommer med fartyg till exempelvis Norvik utanför Nynäshamn har ekonomiska incitament att lasta om till landtransporter i stället för till ett annat fartyg som kan gå in i Mälaren. Sjön kan avlasta väg och järnväg så att vi inte behöver miljardinvestera i landtransporter och då främst järnvägsnätet. INRE SJÖTRANSPORTER Europa genomför stora satsningar på inrikes sjötransporter av gods. Om Sverige ansluter sig till EU:s regelverk Inland Waterway Transport System så undanröjs ett hinder för ökade transporter på de svenska insjöarna. Då sänks kostnaderna för de inrikes sjötransporterna och inlandssjöfarten ges möjligheter att utvecklas. Tillväxten i Mälardalen skapar förutsättningar för alternativa logistiklösningar i Mälarhamnar som ligger centralt för många kunder och leverantörer.

4 Sjöfarten är avgörande för vår verksamhet Jan Gånge VD, Cementa Sjöfarten är väldig viktig för oss. Skälet till det är att vår huvudfabrik ligger i Slite på Gotland, medan vår marknad främst finns på fastlandet. Vi försörjer stora delar av vår kundkrets genom sjöfarten från Gotland via depåsystem på land till köpare. Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transport sätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande. Som bevis på hur kostnadseffektivt det är att transportera stora godsvolymer över vattnet, så kan nämnas att när vi exporterar cement till USA kan det för kunden vara billigare att köpa cement från Slite än att köpa det inhemskt i USA. Cementa Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Företaget tillverkar cement och säljer det i bulk/lösvikt. Tillverkningen sker bland annat på Slite där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Vi försörjer stora delar av vår kundkrets genom sjöfarten.

5 Ett viktigt komplement till ABB:s landtransporter Ett pris- och miljömässigt bra transportsätt Mats Holmberg Head of Public Affairs, ABB Peder Bjärud Logistikchef, Surahammars Bruk Mälarsjöfarten är viktig för ABB ur många aspekter. Den utgör ett bra komplement till våra bulk- och tunga transporter på väg och järnväg. Skulle vi kunna få in oceangående fartyg till Västerås hamn direkt så försvinner ett led i transportkedjan, vilket innebär lägre kostnader och ökad konkurrenskraft för oss. Ett välplanerat och effektivt logistiknät är oerhört viktigt för oss. Både för att klara de kundkrav vi har som leverantör och att vi får punktliga leveranser från våra underleverantörer. Hur sjöfarten kommer att påverka våra transportval i framtiden är svårt att säga i dagsläget. Helt klart är dock att vi ser Mälarsjöfarten som ett viktigt komplement även i framtiden. Samtidigt som sjöfarten kan avlasta landtransporter så får vi ökade möjligheter att leverera i tid och nära kund. Mälaren är i nuläget vår huvudsakliga transportväg, både in till och ut från vår produktion i Surahammar. Årligen skeppar vi in cirka ton råmaterial till Västerås. Den stora fördelen med sjötransporter för vår del är ett fördelaktigt tonpris. Sedan är det ett miljömässigt bättre val jämfört med lastbil. Vi ser Västerås hamn som en mycket viktig punkt för vår fortsatta utveckling, med förhoppningar om ökad export till Europa och världen. Därför tycker jag satsningarna och initiativen kring Mälarsjöfarten är riktigt bra. Min känsla är att sjöfarten på våra inre vattenvägar måste göras mer konkurrensneutral. Som exempel finns det ingen motsvarighet till sjövägens lotsavgifter på landbaserade transportalternativ. Samtidigt som sjöfarten kan avlasta landtransporter så får vi ökade möjligheter att leverera i tid och nära kund. abb ABB är ledande inom kraft- och automationssystem. Företagets lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Koncernens bolag verkar i runt 100 länder och har ungefär medarbetare. ABB har omfattande verksamhet i bland annat Västerås och Ludvika. surahammars bruk Surahammars Bruk AB tillverkar elektroplåt som huvudprodukt och exporterar 85 procent av volymen. Företaget har 125 anställda och är en del av Tata Steel Europ plc. Den största kundgruppen är tillverkare av motorer och generatorer världen över. Årligen skeppar vi in ca ton råmaterial till Västerås. Hälften av den volymen exporterar vi sedan sjövägen till våra kunder.

6 1 fartyg = 300 lastbilar Väger man samman de externa kostnaderna som uppstår i form av slitage och nedbrytning av anläggningen, CO2-utsläpp, luftföroreningar och olyckor för de olika transportslagen per godsenhet eller lastbärare, så är sjöfarten ett av de bästa alternativen redan idag.

7 Mälarsjöfarten en kostnadseffektiv väg utan köer En trygg och säker vattenväg finns redan på plats Niklas Elm Inköpschef Nordkalk och pendlare Att bo i Stockholm och jobba i Köping kräver planering. Och tålamod. Väljer jag fel tidpunkt till och från Stockholm så tar bilköandet rejält med tid, för mycket fordon för befintligt vägnät helt enkelt. Kan vi minska trafiken och då inte minst den tunga trafiken så ökar säkerheten på vägarna. Dessutom minskar miljöpåverkan i form av mindre buller, vägslitage och avgaser. Som pendlare märker jag hur trång sektor Stockholm är vägtrafikmässigt. En satsning på kostnadseffektiva sjötransporter som avlastar den tunga trafiken runt Stockholm skulle förbättra situationen för många. En värdefull samhällsinsats för ett fortsatt expansivt näringsliv, för boende och för mig som pendlare. Kan alla beslutsfattare, branschaktörer och intressenter enas om smarta lokala logistikkedjor med alternativa färdsätt, så kommer näringslivet kring Mälardalen få ökad konkurrenskraft. Stefan Stenström Sjökapten på Kalkvik Fördelen på sjön är att man slipper köer, det finns gott om plats sjövägen. Säkerheten och leveransförmågan är dessutom god. Mälarens farleder och lotsverksamhet när vi går in och ut fungerar bra. Jag tror på Mälarsjöfarten som ett långsiktigt och hållbart transportsätt nya motorer och bränslen kommer göra fartygen än mer miljövänliga i framtiden. Toni Sakeus Lots Sjöfartsverket Godstransporter sjövägen är ett resursnålt alternativ. Produkterna blir billigare för slutkund, speciellt om farleder och hamnar tillåter rederierna att gå med större laster. Ett fullastat fartyg minskar trafik och miljöbelastning på vägarna avsevärt. Med tanke på den planerade gruvnäringen i Bergslagen så har jag stora förhoppningar om en ökad trafik på Mälaren. En satsning på kostnadseffektiva sjötransporter som avlastar den tunga trafiken runt Stockholm skulle förbättra situationen för många. nordkalk Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter. I företagets anläggning i Köping bränns kalksten i en 150 meter lång roterugn. Stenen som används kommer främst ifrån egen täkt på Gotland, men även sten från Norge och Frankrike används. Mälarsjöfarten Mälardalens nuvarande och kommande stora kapacitetsbrister på land kommer inte under överskådlig tid att kunna byggas bort. Samtidigt förutses en kraftig ökning av både gods- och persontransporter. Sjöfarten är ett bra alternativ och vattenvägen finns på plats, klar att användas. Fördelen på sjön är att man slipper köer, det finns gott om plats sjövägen. Säkerheten och leveransförmågan är dessutom god.

8 Mälarsjöfarten bidrar till en samhällsekonomisk helhet Mälardalen är en av Europas viktigaste tillväxtregioner. Befolkning såväl som näringsliv växer stadigt. Det kräver en väl fungerande infrastruktur. Mälarsjöfarten har en outnyttjad kapacitet som kan avlasta de hårt belastade väg- och järnvägssystemen i Mälardalen. Förbättrade möjligheter att transportera gods till och från regionen stärker näringslivet och främjar tillväxten. Handelskammaren Mälardalen och näringslivsgruppen Mälarlogistik anser att: 1. Inlandssjöfarten ska finnas med som en central del av samhällets logistik-, transport- och infrastrukturplanering. 2. EU:s regler för Inland Waterways behöver skyndsamt införas i Sverige för att få ner kostnaderna för de inrikes sjötransporterna och ge inlandssjöfarten möjligheter att utvecklas. 3. Grundstrukturen för lots- och farledsavgifter ska ses över och ett nytt avgiftssystem för infrastrukturen tas fram som ger konkurrensneutralitet mellan trafikslagen. 4. Det behövs ett samlat grepp på lokal, regional och nationell nivå kring planering, utbyggnad och investeringar i och kring hamnarna i Mälaren för att logistiken ska fungera. 5. Nödvändig upprustning i och kring hamnarna i Mälaren skyndsamt behöver göras för att underlätta överföring av gods mellan fartyg och tåg/lastbil. 6. Möjligheten för ett lotstorn i Södertälje som kan dirigera Mälarsjöfarten på distans ska utredas.

9 Produktion: Texttanken Mälarsjöfarten den dolda tillgången Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Handelskammaren Mälardalen! Handelskammaren Mälardalen Trefasgatan Västerås Näringslivsgruppen Mälarlogistik : ABB, Cementa, Ernst Express, Ferrolegeringar, m4-gruppen, MPA Måleriproduktion, Mälarenergi, Mälarhamnar, Mälarplåt, Nordkalk, Surahammars Bruk, Thor Shipping & Transport, TransAtlantic, Yara samt Västerås Stad. Länsstyrelsen Västmanland stödjer näringslivsgruppens arbete.

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer

Läs mer

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010 I n t e l l i g e n t L o g i s t i k Nummer 1 2008 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS www.intelligentlogistik.se Nummer 3 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Här

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor

Vägen framåt. TransportGruppens viktigaste frågor Vägen framåt TransportGruppens viktigaste frågor TransportGruppen 4 ARBETSGIVARFRÅGor 7 UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 9 NÄRINGSPOLITIK 14 Copyright TransportGruppen april 2011. Box 5384, 102 49 Stockholm.

Läs mer

Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014

Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014 Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014 Vackert, dynamiskt, öppet Beautiful, dinámica, открыто Det är lätt att förundras över alla språk som idag hörs på stadens gator, kommersen eller skönheten du möter

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2015-02-26 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2016 2018 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se Dnr/Beteckning

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer