STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB"

Transkript

1 STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE Hargshamn. Tel: , Fax:

2 Rekommenderad affärsinriktning Hargs Hamn ska vara det självklara valet för krävande kunder inom: Upplands energi- och bulkhamn Upplands viktigaste och närmaste energi- och bulkhamn Hargs Hamn ska erbjuda ett totalekonomiskt fördelaktigt in-/utskeppningsalternativet Strategi inom: Hargs Hamn ska erbjuda ett bulkgods totalekonomiskt fördelaktigt in- fasta bio- och /utskeppningsalternativet avfallsbränslen inom: industrigods fasta för norra bio- och Storstockholms, avfallsbränslen malm Upplands- och Bergslagsområdet. sågtimmer och massaved Hamnen ska tillhandahålla övrig torrbulk konkurrenskraftiga För kunder i Uppland och Bergslagen. och flexibla logistiklösningar för lastning, lossning, lagring samt ha en tydlig total-prismodell gentemot Godsvolymer: kund. Från 580 till Tillväxtambition kton/år Hargs hamn Omsättning: ska: Från 48,5 till 100+ mkr 1. stärka samarbetet med befintliga kunder inom befintliga godssegment 2. erbjuda logistiklösningar för befintliga kunder inom nya godssegment 3. vara ett konkurrenskraftigt logistikalternativ till nya kunder inom existerande godssegment Hamnen ska erbjuda vidareförädling av gods i de fall detta genererar kundnytta och stärker den egna lönsamheten. kton/år Övrig torrbulk Sågtimmer och massaved Malm Avfallsbränsle Fasta biobränslen

3 FASTA BIOBRÄNSLEN Fasta biobränslen (flis, bark, pellets, bränsleved m.m.) är i redan idag en viktig produktkategori för Hargs Hamn, med kunder som Fortum, Vattenfall, Norrenergi och Naturkraft. Det finns och planeras både av befintliga och av potentiella kunder, flera stora kraftvärmeverk i Uppland. Tillväxten för biobränsle har under hela 2000-talet överträffat prognoser och mål. FASTA BIOBRÄNSLEN Framtida tillväxt kommer framförallt inom produkterna flis Arbeta och vidare bark samt pellets. med befintliga Hargs Hamn ligger produkter strategiskt och placerat för kunder att fungera som importhamn för biobränsle till hela Uppland. Arbeta för att få branschens nya mäklare som nya kunder Fasta biobränslen (flis, bark, pellets, bränsleved m.m.) är i redan idag en viktig produktkategori för Hargs Hamn, med kunder som Fortum, Vattenfall, Norrenergi och Naturkraft. Inflyttningen till Stockholm Uppsala regionen innebär ökat värme- och energibehov. Hargs Hamn har god tillgång till lagringsytor och expansionsmöjligheter för att tillgodose en ökad efterfrågan på fasta biobränslen. Det finns och planeras - både av befintliga och av potentiella kunder, - flera stora kraftvärmeverk i Uppland. Tillväxten för biobränsle har under hela 2000-talet överträffar prognoser och mål. Framtida tillväxt kommer framförallt inom produkterna flis och bark samt pellets. Arbeta vidare med befintliga produkter och kunder Hargs Hamn ligger strategiskt placerat för att fungera som importhamn för biobränsle till hela Uppland. Inflyttning en till Stockholm-Uppsala regionen innebär ökat värme- och energibehov. Arbeta för en breddad kundbas Hargs Hamn har god tillgång till lagringsytor och expansionsmöjligheter för att tillgodose en ökad efterfrågan på fasta biobränslen. Befintlig volym: 300 kton/år Tillväxtpotential: kton/år Fasta biobränslen

4 AVFALLSBRÄNSLE I området norr om Stockholm finns tre avfallsvärmeverk som vardera eldar mer än ton/år. Fler planeras i motsvarande storlek. I Sverige som helhet står avfallsförbränning för ca 15% av fjärrvärmeproduktionen. AVFALLSBRÄNSLE EU:s deponeringsdirektiv Etablera driver på länder avfallsbränsle som som ej satsar på eller kan tillgodogöra sig ny huvudprodukt energin från utgående avfall från att exportera sitt avfall befintliga då deponi kundrelationer i möjligaste mån ska undvikas till förmån för återanvändning/återvinning av material eller energiinnehåll. Befintlig volym: 0 kton/år Tillväxtpotential: kton/år England är en intressant marknad för import de har f.n. inga alternativ förutom deponi. Övriga länder I området av intresse/potential norr om Stockholm är alla de med stor finns andel tre deponi avfallsvärmeverk och ingen annan som vardera eldar mer än ton/ kapacitet, företrädesvis länder i Sydeuropa år. Fler planeras i motsvarande och Östeuropa. storlek. I Sverige som helhet står avfallsförbränning för ca 15% av Befintliga och fjärrvärmeproduktionen. planerade avfallsvärmeverk i Uppland, EU:s deponeringsdirektiv samt EU:s deponeringsdirektiv driver på etablerade länder kundrelationer som ej satsar skapar på eller goda kan möjligheter tillgodogöra för Hargs Hamn sig energin som från en viktig avfall att exportera sitt avfall då deponi i importhamn möjligaste för avfallsbränsle. mån ska undvikas till förmån för återanvändning/ återvinning av material eller energiinnehåll. England är en intressant marknad för import de har f.n. inga alternativ förutom deponi. Övriga länder av intresse/potential är alla de med stor andel deponi och ingen annan kapacitet, företrädesvis länder i Etablera avfallsbränsle Sydeuropa och Östeuropa. som ny huvudprodukt utgående Befintliga och planerade från befintliga avfallsvärmeverk kundrelationeri Uppland, EU:s deponeringsdirektiv samt etablerade kundrelationer skapar goda möjligheter för Hargs Hamn som en viktig importhamn för avfallsbränsle. Befintlig volym: 0 kton/år Tillväxtpotential: kton/år Avfallsbränsle

5 MALM Dannemora kommer vid full drift, som beräknas infinna sig 2014, att skeppa ut ca 1500 kton malm per år via Hargs Hamn. Utöver detta finns en potential i form av fem gruvor som är i olika stadier av bearbetningskoncession: MALM 1. Blötberget (Nordic Iron Ore), Ludvika 25 miljoner ton 2. Hocksbergsfältet (Nordic Iron Ore), Ludvika 36 miljoner ton 3. Bäckegruvan Arbeta (Dannemora vidare Mineral), med Dannemora Skinnskatteberg 15 miljoner ton Aktivt söka nya gruvpartners 4. Grängesberg (Grängesberg Iron AB), Grängesberg 2,5 miljoner ton/år (avtal, LOI tecknat med Oxelösunds hamn ang transporter) Dannemora kommer vid full drift, som beräknas infinna sig 2014, att skeppa ut ca 1500 kton malm per år via Hargs Hamn. Utöver detta finns en potential i form av fem gruvor som är i olika stadier av bearbetningskoncession: 1. Blötberget (Nordic Iron Ore), Ludvika 25 miljoner ton 2. Hocksbergsfältet (Nordic Iron Ore), Ludvika 36 miljoner ton 3. Bäckegruvan (Dannemora Mineral), Skinnskatteberg 15 miljoner ton 4. Grängesberg (Grängesberg Iron AB), Grängesberg 2,5 miljoner ton/ år (avtal, LOI tecknat med Oxelösunds hamn ang transporter) 5. Persberg (Dannemora Mineral), Filipstad Även dessa ligger geografiskt och logistiskt väl till för Hargshamn. 5. Persberg (Dannemora Mineral), Filipstad Även dessa ligger geografiskt och logistiskt väl till för Hargshamn. Arbeta vidare med Dannemora Aktivt söka nya gruvpartners Befintlig volym: 100 kton/år Tillväxtpotential: kton/år Malm

6 SÅGTIMMER OCH MASSVED Det finns omfattande skogsbestånd i närområdet och Hargs Hamn har etablerade kundrelationer med bla Sveaskog, Mellanskog, Södra och UPM Kyjmmene SÅGTIMMER OCH MASSAVED Ha beredskap att utveckla såväl produkt- som kundbas, men agera främst på förfrågningar Skattelättnader på avverkning borttagna i Finland, vilket öppnar upp för ökad export. Söderhamnskunder är potentiella kunder även till Hargshamn. Konkurrensen om Arbeta vidare trävaror är emellertid hård och farledsdjupet i hamnen produkter/kunder otillräckligt i med befintliga dagsläget. Begränsad potential att öka volymen av sågtimmer. Större tillväxtpotential inom massaved, men begränsat upptagnings område med lastbil och starkt beroende av marknaden för pappersmassa och papper. Det finns omfattande skogsbestånd i närområdet och Hargs Hamn har etablerade kundrelationer med bl. a Sveaskog och UPM Kymmene. Skattelättnader på avverkning borttagna i Finland, vilket öppnar upp för ökad export. Söderhamnskunder är potentiella kunder även till Hargshamn. Konkurrensen om trävaror är emellertid hård och farledsdjupet i hamnen otillräckligt i dagsläget. Ha beredskap att utveckla såväl produkt- som kundbas, men agera främst på förfrågningar Begränsad potential att öka volymen av sågtimmer. Större tillväxtpotential inom massaved, men begränsat upptagningsområde med lastbil och starkt beroende av marknaden för pappersmassa och papper. Befintlig volym: kton/år Tillväxtpotential: kton/år Befintlig volym: 50 kt 100 kton/år Tillväxtpotential: kton/år Skogsprod. Arbeta vidare med befintliga produkter/kunder

7 ÖVRIG TORRBULK Potential inom skrot om kton/år utöver dagens ca 30 kton/år. Främst inom fraggmat och utgående från etablerade kundrelationer ÖVRIG TORRBULK Krympande trend inom övriga fasta bränslen (kol, torv etc.), där dagens volymer om ca 100 kton/år kan komma att halveras. Stabil inskeppningsvolym av salt om ca 10 kton/år. Ha beredskap att utveckla såväl produkt- som kundbas, men agera främst på förfrågningar Befintlig volym: 150 kton/år Tillväxtpotential: kton/ år Stabil utskeppningsvolym Arbeta vidare av bergkross om med befintliga kton/år. produkter/kunder Stabil inskeppningsvolym av gödning om ca 3 kton/år. Askor från energi-/värmeverk potentiellt en ny produkt utgående från befintliga kund relationer. Volymer om kton/år. Potential inom skrot om kton/år utöver dagens ca 30 kton/år. Främst inom fraggmat och utgående från etablerade kundrelationer. Krympande trend inom övriga fasta bränslen (kol, torv etc.), där dagens volymer om ca 100 kton/år kan komma att halveras. Befintlig volym: 150 kton/år Tillväxtpotential: kton/år Stabil inskeppningsvolym av salt om ca 10 kton/år. Stabil utskeppningsvolym av bergkross om kton/år. Ha beredskap att utveckla såväl produkt- som kundbas, men agera främst på förfrågningar Stabil inskeppningsvolym av gödning om ca 3 kton/år. Askor från energi-/värmeverk potentiellt en ny produkt utgående från befintliga kundrelationer. Volymer om30 50 kton/år. Arbeta vidare med befintliga produkter/kunder Övrig torrbulk

8 INFRASTRUKTUR Hamn Djup: 8,5m Kajer: 3, m RoRo-anläggning Spåranläggning: 2 bangårdar, varav en ansluten till färjeläget Utrustning Kranar, lastmaskiner, dumpers Bandutlastningsanläggning Lager Lagerhallar m2 Kundterminaler m2 Expansionsarea m2 Personal 4 anställda samt underleverantörer och samarbetspartners som tillsammans utgör en flexibel och skalbar organisation med hög effektivitet i godshanteringen. Utvecklingsambition Vidareutveckling av infrastrukturen i hamnen med ytterligare kaj-, spår- och lagerkapacitet samt fördjupad inseglingsränna och hamnbassäng. Krävs för att möta framtida behov från prioriterade produktsegment och kunder inom bio- och avfallsbränsle samt gruvnäringen. Från 8,5 till 11,0 m djupgående Fartyg 200 m längd och 33 m bredd Från fartyg ton till ton Ny 600 m lång tågterminal i hamnen Upprustning av Hargshamnsbanan Investeringsbehov i hamn/farled Ny kaj, 200 m Inomhuslager Fördjupad farled Spåranläggning, övrig bulk Totalt 80 mkr 20 mkr 80 mkr 10 mkr 190 mkr

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR Framtidsstrategi och riskanalys Infraplan AB Förstudie Slutrapport 2005-08-02 Innehåll 2 Förord... 2 Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Smålandskustens hamnar och regionens

Läs mer

Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav Kontaktpersoner: Jan Bergmark, regionchef, Västerbottens handelskammare, 090-71 53 53, jan.bergmark@ac.cci.se Roland Carlsson, Näringslivschef, Umeå

Läs mer

4567,87'9:;8<=#"1"4>?&0$)

4567,87'9:;8<=#14>?&0$) 4567,87'9:;8?&0$) Bidrar till ett,4@6'

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Årsredovisning 2014. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

Årsredovisning 2014. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Årsredovisning 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) FORTUM VÄRMES VISION Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi de mest resurseffektiva och hållbara energilösningarna

Läs mer

ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA

ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA 2008-09-03 ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL

Läs mer

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Söderenergi i korthet öderenergi producerar fjärrvärme och el S och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen

Läs mer

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och Möjlighetsstudie Barentsbanann En sammanställning av behov och möjligheter av en ny järnvägsdragning mellan Kolari och Svappavaara 2013-01-31 Vectura Consulting AB Magnus Burvall Sofia Rosendahl Anders

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

Joint Industry Project: IWW?

Joint Industry Project: IWW? PRESENTATION Joint Industry Project: IWW? INLANDSJÖFART TILL NYTTA FÖR INDUSTRI, NÄRINGSLIV OCH MILJÖ? D&D Plats Representanter Projektdeltagare Förslag till utökat område Fredag, 24 februari Näringsdepartementet,

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige. Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK

Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige. Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK konkurrensen om biomassa ökar År 2007 avverkades och skördades från den svenska skogen cirka 77 miljoner kubikmeter

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

transportsätt Avsänt Mottaget Kiruna Gällivare 2000 kton 1000 kton 500 kton Murjek Haparanda Boden Kalix Luleå Piteå Storuman rundvirke

transportsätt Avsänt Mottaget Kiruna Gällivare 2000 kton 1000 kton 500 kton Murjek Haparanda Boden Kalix Luleå Piteå Storuman rundvirke Detta kapitel beskriver nuvarande godstransportflöden med koppling till Norrbotniabanaestråket. Avsikten är att få fram ett tillräckligt bra faktaunderlag avseende dagens godstransporter och marknadsförutsättningar

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART. Analys & Strategi. Rapportnummer 2014-10-31

STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART. Analys & Strategi. Rapportnummer 2014-10-31 STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART Rapportnummer 214-1-31 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Sveriges hamnar porten till Sverige

Sveriges hamnar porten till Sverige Sveriges hamnar porten till Sverige EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV SVERIGES HAMNAR Sammanfattning Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

24 Anläggningar. 25 Miljö och hållbarhet 26 Styrelse 28 Ledande befattningshavare

24 Anläggningar. 25 Miljö och hållbarhet 26 Styrelse 28 Ledande befattningshavare IO Nordic Iron Ore Årsredovisning 2013 Innehåll 2 Nordic Iron Ore i korthet 24 Anläggningar 38 Kassaflöde koncernen 3 Året i korthet 4 VD-ord 6 Marknad och produkter 9 Nordic Iron Ores tillståndsportfölj

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Granskning: Helena Olsson Nils Olsson

Läs mer

HÄRNÖSANDS HAMN. - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur.

HÄRNÖSANDS HAMN. - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur. HÄRNÖSANDS HAMN Hamnanalys HÄRNÖSANDS KOMMUN - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur Slutrapport 2005-03-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer