Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik"

Transkript

1 Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som en del i arbetet har regeringen även påbörjat framåtsyftande dialogsamtal kring gods och logistik inom ramen för Framtidens logistik. Vi, Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin, ser det som mycket positivt att regeringen inbjuder till dialog för att främja sjöfarten. Våra medlemsföretag är stora transportköpare av sjöfrakter. Sjöfarten är mycket viktigt trafikslag för både import och export som ofta inte ges tillräckligt stor transportpolitisk uppmärksamhet. Våra organisationer anser vidare att arbetet med att ta fram en Godsstrategi är ett mycket viktigt initiativ. Till denna strategi vill vi lämna följande generella kommentarer om sjöfart och några specifika kommentarer kring slutsatserna i Sjöfartsverkets uppdrag om inlands- och kustsjöfart kallad "Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfarten i Sverige". Våra organisationer har länge aktivt följt Sjöfartsverkets tidigare arbete med utformningen av avgiftssystem och utvecklingen av farleds- och lotsavgifterna. Vi har även yttrat oss gemensamt över Sjöfartsverkets olika förslag till föreskriftsförändringar, senast under hösten Sammanfattning Vi, Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin, framför sammanfattningsvis följande: Transporter är grunden för tillväxt och välstånd. Transportpolitikens utgångspunkt ska vara att alla trafikslag behövs, att trafikslagen kompletterar varandra och att marknadens behov styr mixen av trafikslagen. Konkurrenskraft måste utgå från transportköparens perspektiv och inte avgränsas till transportslagens relativa konkurrenskraft inom landet. Ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverket skulle förstärka Sveriges konkurrenskraft. Isbrytningen ska likställas med vinterväghållning på väg och järnväg och finansieras över statsbudgeten. Vi motsätter oss att Sjöfartsverkets pensionsskuld ska vältras över på varuägarna. Höjda farleds- och lotsavgifter och en årlig indexering av farledsavgifterna går inte ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart. Svaveldirektivet har redan lett till en negativ påverkan av konkurrenskraften. Vi instämmer i Sjöfartsverket slutsatser i stort och föreslår åtgärder som gör sjöfarten mer attraktiv istället för en generell ökning av skatter och avgifter inom transportsektorn.

2 Transporter är grunden för välstånd och handel Handel är grunden för välstånd och tillväxt men utan fungerande transporter är handel inte möjligt. Godstrafik betyder därmed arbetstillfällen. Tillväxt, utrikeshandel och transporter hänger ihop. Sverige är ett handelsberoende land i Europas utkant. För att svensk industri ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och därmed bidra med jobb och resurser till välfärden behöver alla delar av transportpolitiken, inklusive regelverken, fokusera att på förenkla för varuägare och godstransporter. Att gynna godstransporter är att gynna tillväxt i Sverige. En grundbult för handel och för EU är den fria rörligheten som innefattar både människor och gods. Vi är därför positiva till det arbete som påbörjats inom "Framtidens logistik" och som syftar till att ta fram en nationell godsstrategi. Trafikslagen kompletterar varandra Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag om godstransporter visat att endast cirka 8 procent av godstransporterna skulle ha en teoretisk möjlighet att byta trafikslag. 1 De olika trafikslagen har helt enkelt olika fördelar och används därför i skilda transportupplägg. Det som kan avgöra val av trafikslag beror både på infrastruktursituationen i fabriken hos varuägaren och på hur möjligheterna ser ut hos kunden. Omlastningar mellan trafikslag är dyrt, tar tid och kan ge skador på det som transporteras. Pris på en transport, eller på ett visst trafikslag i förhållande till ett annat, är därför ofta inte det som styr. Pris på ett helt logistikupplägg kan avgöra val av upplägg men då inkluderar det även kostnader för omlastningar, omloppstider och andra kringkostnader. Transportpolitikens utgångspunkt ska vara att alla trafikslag behövs, att trafikslagen kompletterar varandra och att marknadens behov styr mixen av trafikslagen. Begreppet konkurrenskraft behöver tydliggöras så att myndigheter och departement definierar begreppet såsom konkurrenskraft gentemot andra företag (varuägare) på en internationell marknad. Konkurrenskraft måste utgå från transportköparens perspektiv och inte avgränsas till transportslagens relativa konkurrenskraft inom landet. Förstärk konkurrenskraften genom ökad anslagsfinansiering Riksdagens övergripande transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Med utgångspunkt i det övergripande transportpolitiska målet har vi framfört att Sjöfartsverkets anslagsfinansiering bör på sikt öka så att de fasta kostnaderna (cirka 90 procent av totala kostnaderna) kan täckas. Vi har svårt att se hur Sjöfartsverket ska kunna fungera som ett affärsdrivande verk, eftersom verket i huvudsak arbetar med myndighetsutövande. Ansvaret för utvecklingen av hela transportsystemet inklusive sjöfart ligger på Trafikverket. Det finns alltså en uppenbar risk att Sjöfartsverkets monopolställning utnyttjas i affärsdrivande syfte. Vi motsätter oss även att Sjöfartsverkets omdebatterade pensionsskuld vältras över på varuägarna. Under åren Sjöfartsverket gjorde positivt resultat valde verket att föra överskottet till statskassan istället för att göra tillräckliga avsättningar för att klara av de framtida pensionerna. Varuägarna har redan bidragit till pensionerna en gång och ska rimligtvis inte behöva göra det en gång till. Det är av särskild vikt att isbrytningen likställs med vinterväghållning på väg och järnväg och finansieras över statsbudgeten. Det är enligt oss därför ett minimum att regeringen går Sjöfartsverket till mötes 1 Trafikanalys Rapport 2016:7 Godstransporter i Sverige en nulägesanalys 2 (5)

3 och finansierar isbrytningen fullt ut med anslagsmedel. Det kan ses som ett första steg mot ökad anslagsfinansiering. Vi branschorganisationer har tidigare aktualiserat denna fråga med företrädare för regeringen, vilket även flera aktörer från sjöfartsnäringen har gjort. Regeringen har nu möjlighet att ta tillfället i akt i budgetarbetet för Ökade avgifter försämrar industrins konkurrenskraft I samband med att regeringen presenterade budgetpropositionen för 2017 stod det också klart att de tillfälliga anslagen 2 som Sjöfartsverket erhållit för åren skulle upphöra. Detta trots att svaveldirektivet som trädde ikraft den 1 januari 2015 har medfört en konkurrenssnedvridning gentemot stora delar av EU och övriga världen och således haft en negativ påverkan av konkurrenskraften för svensk industri. Även den nuvarande regeringen ansåg under valrörelsen att det var viktigt att kompensera industrin för svaveldirektivet men har nu valt att dra in de tillfälliga anslagen. Detta har tillsammans med att sjötrafiken har minskat, troligtvis delvis på grund av svaveldirektivet, lett till minskade intäkter samtidigt som Sjöfartsverkets kostnader inte har minskat i motsvarande grad. För att parera den försämrade ekonomin höjde Sjöfartsverket farleds- och lotsavgifterna med åtta respektive fem procent den 1 januari Vi är starkt kritiska till den höjning av farleds- och lotsavgifterna med åtta respektive fem procent som genomfördes vid årsskiftet 2016/17. Avgiftshöjningarna behövs enligt Sjöfartsverket för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet, eftersom minskande sjötrafik medfört sjunkande avgiftsintäkter. Sjöfartsverket har också meddelat att avgifterna framöver ska indexjusteras årligen. Detta tror vi försämrar möjligheterna till att realisera sjöfartens utvecklingspotential och går således emot uttalade politiska ambitioner. Vi anser att den genomförda avgiftshöjningen och kommande årlig indexering av farledsavgifterna ytterligare försämrar konkurrenskraften för den råvarubaserade basindustrin som ofta är världsledande inom sitt segment i ett läge där den redan är hårt prövad av kostnadsökningar på flera håll. Detta hotar i förlängningen välfärden och jobben, vilket knappast är till gagn för Sjöfartsverkets eller, i slutändan, Sveriges ekonomi. Höjningarna riskerar dessutom leda till att skapa en negativ spiral med minskande sjöfrakt, vilket i sin tur skulle tvinga Sjöfartsverket till allt kraftigare avgiftshöjningar i syfte att säkerställa sina intäkter. Vi vill också påminna regeringen om de ambitioner gällande godstransporter som den uttryckt i budgetpropositionen för 2017 där det står bland annat att Långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart och Regeringen har som ambition att främja överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart. Vi menar att en sådan inriktning inte går ihop med höjda farleds- och lotsavgifter och kommande årlig indexreglering av farledsavgifterna samt redan realiserade kostnadsökningarna till följd av svaveldirektivet. De uttalade politiska ambitionerna hänger helt enkelt inte ihop med den förda politiken. Sjöfartsverkets rapport om utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart Vi instämmer i stort i Sjöfartsverkets analys och slutsatser i rapporten om utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfarten. 2 Den förra alliansregeringen beslutade om en tillfällig ökning av anslag med cirka 300 MSEK per år under med syfte att bland annat stärka basindustrins konkurrenskraft vid införandet av svaveldirektivet. Se bifogat pressmeddelande. 3 (5)

4 Utredningen visar att det finns förutsättningar för att föra över gods från land till sjö. Det finns tänkbara godsflöden, ledig kapacitet i hamnar och farleder samt lämpligt tonnage. Det finns också uttalade politiska ambitioner att genom ökad sjöfart avlasta väg- och järnvägssystemen. Enligt Sjöfartsverket ligger den stora potentialen i närsjöfartslösningar baserade på slingor som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar. I övrigt bedöms potentialen vara begränsade. Sjöfartsverket konstaterar samtidigt att den typ av sjöfart som diskuteras i rapporten har svårt att konkurrera med transporter på väg och järnväg. Det beror bland annat på att för transportköpare innebär sjötransport ofta en eller flera omlastningar och dessa är mycket kostnadsdrivande, tidskrävande och ökar dessutom osäkerheten. Vi branschorganisationer anser att det krävs bland annat positiva ekonomiska incitament för att få transportköpare att välja sjöfrakt framför landtransporter istället för en generell ökning av skatter och avgifter inom andra trafikslag, vilket ofta ses som ett sätt att göra sjöfarten mer konkurrenskraftig i och med att den då blir förhållandevis billigare. Exempelvis lyfts införandet av kilometerskatt/vägslitageskatt ibland upp som en lösning av sjöfarts-intressenter. Enligt vår mening skulle det dock endast leda till försämrad konkurrenskraft för trans-portköpare och det krävs snarare åtgärder som gör att sjöfarten i sig blir mer attraktiv för att få till-stånd en överflyttning till sjö. Exempel på åtgärder som skulle göra sjöfarten mer konkurrenskraftig är ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverket, bonus för varuägare som väljer miljösmart (så kallad Eco-bonus), bättre infrastruktur till hamnar och ökad sjöfartsinriktad forskning. Vi håller med Sjöfartsverket om att det saknas en tydlig strategi och styrning som leder mot det övergripande politiska målet om ökad överflyttning från land- till sjötransport. Den förda transportpolitiken måste hänga ihop med de politiska ambitionerna. Utan en helhetssyn kan konkurrenskraftiga transportlösningar inte skapas. I ett avlångt, glest befolkat land i utkanten av EU är välfungerande, effektiv infrastruktur en grundförutsättning för industrins konkurrenskraft. Smart Industri som skapar smarta produkter och tjänster kräver även smart infrastruktur som möjliggör affären. Med vänliga hälsningar Guy Ehrling Kanslichef Näringslivets Transportråd Jenni Ranhagen Senior policy advisor Jernkontoret Karolina Boholm Transportdirektör Skogsindustrierna Per Ahl VD SveMin 4 (5)

5 5 (5)

Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om farledsavgift, dnr

Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om farledsavgift, dnr Stockholm 20 oktober 2017 Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om farledsavgift, dnr 17-02807

Läs mer

Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter, dnr

Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter, dnr Stockholm 13 maj 2016 sjofartsverket@sjofartsverket.se Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter, dnr 16-00810 Vi, Näringslivets Transportråd, Innovations-

Läs mer

Sjöfarten har under de senaste åren fått förbättrade konkurrensvillkor. Vi är i

Sjöfarten har under de senaste åren fått förbättrade konkurrensvillkor. Vi är i Blå Tillväxt är bra för miljön och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen. Branschorganisationen Svensk Sjöfart och fackföreningarna Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen arbetar tillsammans för

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgift

Konsekvensutredning angående förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgift 1 (5) KONSEKVENSUTREDNING Stab Styrning och planering Handläggare, direkttelefon Sven Carlsson, +46721412665 2018-10-08 Dnr: 18-03417 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till ändringar

Läs mer

Let s talk. Rickard Backlund Sr Manager Logistic Sjövägen En möjlighet eller utopi

Let s talk. Rickard Backlund Sr Manager Logistic Sjövägen En möjlighet eller utopi Let s talk Rickard Backlund Sr Manager Logistic Sjövägen En möjlighet eller utopi Världen behöver hållbara lösningar Vår värld är uppbyggd av stål och med ökande behov av infrastruktur krävs det mer hållbara

Läs mer

Hållbara transporter. transportköparens perspektiv. Karin Tormalm, Skogsindustrierna

Hållbara transporter. transportköparens perspektiv. Karin Tormalm, Skogsindustrierna Hållbara transporter transportköparens perspektiv Karin Tormalm, Skogsindustrierna Välfärd fås av handel som fås av transporter Vi behöver transporter det ger jobb och välfärd! Alla trafikslag behövs ställ

Läs mer

Remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT)

Remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT) 2017-08-31 Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Att. Peter Kalliopuro 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden (Dnr N2015/4305/TIF)

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden (Dnr N2015/4305/TIF) REMISSVAR Stockholm 2016-02-26 Jernkontorets diarienr: 30/15 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Läs mer

Uppdrag att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart

Uppdrag att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Regeringsbeslut II 5 2018-08-23 N2018/04482/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 70 Borlänge Uppdrag att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Budgetsaldo vägtrafik 2014 Statens inkomster CO2+energiskatt diesel 17,5

Läs mer

Populärversion av: Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

Populärversion av: Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG Populärversion av: Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG Trafikverket Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Analys och genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar. Dir. 2009:127. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2009

Kommittédirektiv. Analys och genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar. Dir. 2009:127. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2009 Kommittédirektiv Analys och genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar Dir. 2009:127 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera de konsekvenser

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgift

Konsekvensutredning angående förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgift Stab Styrning och planering 1 (7) KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon Sven Carlsson, +46(0)104785503 2019-07-02 Dnr: 19-03047 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till ändringar

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om "En ny inriktning för beskattning av tunga transporter" (Dnr Fi2018/01103/S2)

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om En ny inriktning för beskattning av tunga transporter (Dnr Fi2018/01103/S2) Till: Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter fi.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Finansdepartementets promemoria om "En ny inriktning för

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Regeringens. av åtgärder. Kansliet för Nationella godstransportrådet Åsa Tysklind. Kompl. med bilder

Regeringens. av åtgärder. Kansliet för Nationella godstransportrådet Åsa Tysklind. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Regeringens godstransportstrategi ett urval av åtgärder Kompl. med bilder Kansliet för Nationella godstransportrådet 2019-04-23 Åsa Tysklind Minska utsläppen Öka

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer Vi bidrar till samhällsnyttan! En samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet

Läs mer

Remiss från Skogsindustrierna angående Kommissionens förslag Greening Transport

Remiss från Skogsindustrierna angående Kommissionens förslag Greening Transport Näringsdepartementet 105 33 Stockholm ronald.rutgersson@enterprise.ministry.se Er ref N2008/5 186/TR 2008-09-24 Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Remiss från

Läs mer

so Sveriges konununer och landsti.ng

so Sveriges konununer och landsti.ng so Sveriges konununer och landsti.ng 51 Arlandabanan infrastructure AB 52 Green Cargo AB 53 Infranord AB 54 J ernhusen AB 55 SJAB 56 Svevia AB 57 SwedaviaAB 58 SvedabAB 59 Bil Sweden 60 Cykelfrämjandet

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Etappmål efter år 2020 och sänkt bashastighet i tätort Maria Melkersson, Trafikanalys

Etappmål efter år 2020 och sänkt bashastighet i tätort Maria Melkersson, Trafikanalys 1 Etappmål efter år 2020 och sänkt bashastighet i tätort Maria Melkersson, Trafikanalys Tre regeringsuppdrag 1. Utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort (20 oktober)

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Föreningen Svensk Sjöfart är tacksam över att ha beretts möjlighet att ta del av och inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Föreningen Svensk Sjöfart är tacksam över att ha beretts möjlighet att ta del av och inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. 1 (5) Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för marknad och regelverk på transportområdet 103 33 Stockholm Stefan Andersson n.registrator@regeringskansliet.se marie.egerup@regeringskansliet.se

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Samhällsekonomi och finansiering

Samhällsekonomi och finansiering 2018-11-20 Samhällsekonomi och finansiering konferens 20 nov 2018 Dagordning Kostnadsansvaret har förändrats över tid. Transportsektorn betalar för sig. Internaliseringsgraden förändras. Transportpolitiska

Läs mer

Hållbara transporter framtida möjligheter

Hållbara transporter framtida möjligheter Hållbara transporter framtida möjligheter 1 november 2017 Logistikdag Norr www.twitter.com/skogstransport Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna https://www.instagram.com/karolinaboholm https://www.linkedin.com/in/karolinaboholm

Läs mer

Yttrande över Sjöfartsverket avgiftsändringar

Yttrande över Sjöfartsverket avgiftsändringar 2012-12-03 Er ref: Roger Lindskog, Reidar Grundström, Karolina Boholm Thomas Ljungström, Anna Staaf karolina.boholm@skogsindustrierna.org Diarienr: 12-03318, 12-03319, 12-03320, 12-03321 08-762 72 30 070-202

Läs mer

Remissyttrande: Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet.

Remissyttrande: Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet. B I L T R A F I K E N S A R B E T S G I V A R E F Ö R B U N D B U S S A R B E T S G I V A R N A M O T O R B R A N S C H E N S A R B E T S G I V A R E F Ö R B U N D P E T R O L E U M B R A N S C H E N S

Läs mer

Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Norra Latin

Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Norra Latin Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen Norra Latin 2018-11-20 ÖVERGRIPANDE MÅL: Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Läs mer

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter 2016-04-20 Sjöfartsverket Dnr 2016-00296 Er ref 16-00810 Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter Stockholms Hamnar har länge följt Sjöfartsverkets arbete

Läs mer

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Anna Ullström Fil.dr., kansliråd #godsstrategi Näringsdepartementet Ökat fokus på godstransporter Konkurrenskraft,

Läs mer

En väl fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för Saab att även i framtiden vara ett ledande svenskt företag.

En väl fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för Saab att även i framtiden vara ett ledande svenskt företag. 1 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.nationellplan@regeringskansliet.se Datum Date 2017-11-30 Er referens Your reference N2017/05430/TIF SAABS REMISSVAR PÅ NATIONELL TRAFIKSLAGSÖVERGRIPANDE PLAN

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Analysera och prognosticera godstrafik. Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt

Analysera och prognosticera godstrafik. Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt Analysera och prognosticera godstrafik Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt Samgods vad är det? Samgodsmodellen är ett verktyg som används för att göra analyser, bedömningar och prognoser för

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Stödjer inte förslaget. Står bakom Sveriges Hamnar samt har ytterligare tillägg.

Stödjer inte förslaget. Står bakom Sveriges Hamnar samt har ytterligare tillägg. 1 Numreringen är Sjöfartsverkets. Kursiv text är direkt tagen ur respektive remissvar. Avstår från att lämna synpunkter. Står bakom Sveriges Hamnar samt har ytterligare tillägg. Det bör finnas tydliga

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Remissvar angående För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

Remissvar angående För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 2017-03-14 Ert dnr: N2017/00222/HL Handläggare: Lars Sandberg Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser.hl@regeringskansliet.se Remissvar angående För Sveriges landsbygder en sammanhållen

Läs mer

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet Rasmus L Persson, 0322-600 658 rasmus.persson@vargarda.se YTTRANDE 1(5) Er referens N2017/05430/TIF Regeringskansliet Näringsdepartementet 105 33 Stockholm n.regestrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se

Läs mer

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi Marknadsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Remissvar dnr

Remissvar dnr Remissvar dnr 16-00810 gällande Sjöfartsverkets förslag till ny modell för farleds - och lotsavgifter Lidköping, den 25 maj 2016 Definition Med begreppet Vi samt Vi i Vänerregionen, som det refereras till

Läs mer

SAMMANFATTNING SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE

SAMMANFATTNING SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE 2013-11-15 Er ref: Boel Olin Diarienr: TRV 2013/66526 Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över samråd för upphörande av underhåll på järnvägssträckan

Läs mer

Nationella godstransportrådet och godsstrategin

Nationella godstransportrådet och godsstrategin Nationella godstransportrådet och godsstrategin November 2018 Bilder; TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Trafikverket Transportkvalitet Samhällsplanering Regeringskansliet Näringsdepartementet

Läs mer

Logistik i världsklass! med 74 ton och underhåll men utan vägslitageskatt

Logistik i världsklass! med 74 ton och underhåll men utan vägslitageskatt Logistik i världsklass! med 74 ton och underhåll men utan vägslitageskatt 18 oktober 2016 Logistikdag Norr Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna www.twitter.com/skogstransport Skogsnäringen

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Sjöfarten och marknaden

Sjöfarten och marknaden Sjöfarten och marknaden Kloka vägval för godset så kan sjöfarten skapa hållbar tillväxt Ola Hjärtström, Norrköpings Hamn AB Dagens fokusområden Kundbehov Sjöfarten Hamnarnas roll Utmaningar och exempel

Läs mer

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Anna Ullström Fil.dr., kansliråd #godsstrategi Näringsdepartementet Ökat fokus på godstransporter Konkurrenskraft,

Läs mer

Remiss från Skogsindustrierna angående Trafikverkens förslag till Åtgärdsplanering av Infrastrukturen

Remiss från Skogsindustrierna angående Trafikverkens förslag till Åtgärdsplanering av Infrastrukturen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref N2009/6374/IR gunvor.persson@enterprise.ministry.se 2009-11-02 Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Remiss från

Läs mer

Överflyttning av gods till sjöfart. Pia Berglund Nationell samordnare inrikes- och närsjöfart

Överflyttning av gods till sjöfart. Pia Berglund Nationell samordnare inrikes- och närsjöfart Överflyttning av gods till sjöfart Pia Berglund Nationell samordnare inrikes- och närsjöfart Inrikes sjöfart och närsjöfart politiska ambitioner Inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer Vi bidrar till samhällsnyttan! En samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Statens engagemang i elvägssystem

Statens engagemang i elvägssystem Statens engagemang i elvägssystem Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Vilken är meningen med föreningen? Det transportpolitiska målet: Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Anna Ullström Fil.dr., kansliråd #godsstrategi Näringsdepartementet Ökat fokus på godstransporter Konkurrenskraft,

Läs mer

Ett initiativ som verkar för att bevara vänersjöfarten

Ett initiativ som verkar för att bevara vänersjöfarten Ett initiativ som verkar för att bevara vänersjöfarten SLUSSARNA I TROLLHÄTTAN, som möjliggör länken mellan Vänern och västkusten genom Göta älv, är över 100 år gamla. Trafikverket har klargjort att efter

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet

Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 6. STOHAB 2017-10-17 Till Stockholms Hamn AB:s styrelse Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 Ärendet Stockholms Hamnar har tagit emot remissen av Förslag till nationell

Läs mer

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG Uppstartsmöte BAKGRUND Godstransportsystemet komplext, många aktörer Förändringar ger effekter på många nivåer High Capacity Transports (HCT) har potential att öka

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Diarienummer: N2015/4305/TIF Remissvar till Trafikverket med anledning av inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för

Diarienummer: N2015/4305/TIF Remissvar till Trafikverket med anledning av inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för Diarienummer: N2015/4305/TIF Remissvar till Trafikverket med anledning av inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029 er till huvudrapporten Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

INSPEL TILL GODSSTRATEGI ETT EFFEKTIVT OCH KLIMATSMART LOGISTIKSYSTEM SOM FRÄMJAR KONKURRENSKRAFT, HANDEL OCH SYSSELSÄTTNING I HELA LANDET

INSPEL TILL GODSSTRATEGI ETT EFFEKTIVT OCH KLIMATSMART LOGISTIKSYSTEM SOM FRÄMJAR KONKURRENSKRAFT, HANDEL OCH SYSSELSÄTTNING I HELA LANDET INSPEL TILL GODSSTRATEGI ETT EFFEKTIVT OCH KLIMATSMART LOGISTIKSYSTEM SOM FRÄMJAR KONKURRENSKRAFT, HANDEL OCH SYSSELSÄTTNING I HELA LANDET EN RAPPORT FRÅN DEN PARTSGEMENSAMMA ARBETSGRUPPEN TRANSPORTER

Läs mer

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter en nationell godstransportstrategi Tomas Eneroth Infrastrukturminister #godsstrategi Godstransporterna i dag 700 miljoner ton gods/år transporteras

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-11-17 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Linnéa Lindemann Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Sammanfattning

Läs mer

Systemanalys Gävle-Göteborg

Systemanalys Gävle-Göteborg Vision Bergslagsbanan och Systemanalys Gävle-Göteborg Genomgång med Partnerskap Bergslagsbanans lednings-/tjänstemannagrupp 26 oktober 2010 2010-10-24 Trafikverket arbetar utifrån transportpolitiska mål

Läs mer

Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen

Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen Godstransporter en bärande del av samhället Transporter = grunden för en fungerande handel/varuförsörjning Kapacitet Kvalitet Regelbundenhet Förutsägbarhet

Läs mer

Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Samrådsdag 12 oktober 2018

Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Samrådsdag 12 oktober 2018 Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen Samrådsdag 12 oktober 2018 Genomförandeprocess Okt 2017 H1 2018 H2 2018 2019 Projektplan Inventering, underlag Uppdatering/komplettering Delrapport

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

ATT FLYTTA GODS FRÅN VÄG TILL VATTEN

ATT FLYTTA GODS FRÅN VÄG TILL VATTEN ATT FLYTTA GODS FRÅN VÄG TILL VATTEN En undersökning av potentialen i Eco-bonussystemet sett utifrån rederiernas perspektiv Kandidatuppsats i Logistik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen

Läs mer

Yttrande: Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande: Förslag till nationell plan för transportsystemet Remissyttrande Datum 2017-11-21 Diarienummer: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringskansliet per e-post: n.registrator@regeringskansliet.se, n.nationellplan@regeringskansliet.se

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Syftet med propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt,

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

Trafikslagsövergripande Stråkstudie Vänerstråket. Vänersamarbetet. Bertil Hallman Långsiktig planering Samhälle region väst

Trafikslagsövergripande Stråkstudie Vänerstråket. Vänersamarbetet. Bertil Hallman Långsiktig planering Samhälle region väst Trafikslagsövergripande Stråkstudie Vänerstråket Vänersamarbetet Bertil Hallman Långsiktig planering Samhälle region väst Slussled Göteborg Trollhättan Bakgrund: Slussar i Lilla Edet och Trollhättan som

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström,

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström, 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon 2004-09-08 Dnr: 030501-03-02446 Thomas Ljungström, 011-19 15 58 PM Nya farledsavgifter I regeringsbeslut den 19 februari 2004 gavs Sjöfartsverket i

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 256/2016 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2016/04305/S2 Stockholm, 2017-02-24 Remissyttrande Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Utredningen

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

Helena Sjögren Remiss nr: N2013/2942/TE Stockholm

Helena Sjögren Remiss nr: N2013/2942/TE Stockholm 2013-09-26 Näringsdepartementet Helena Sjögren Remiss nr: N2013/2942/TE helena.sjogren@skogsindustrierna.org 08-762 72 35 103 33 Stockholm 072-585 72 35 Förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Remiss Förordning om Eko- Bonusssystem

Remiss Förordning om Eko- Bonusssystem Näringsdepartementet Avdelningen för bostad och transporter, Enheten för marknad och regelverk på transportområdet Ämnesråd Stefan Andersson 103 33 Stockholm Er ref; N2018/0160/MRT Vår ref; N2018/0160/MRT

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Godsflöden i Norra Sverige

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Godsflöden i Norra Sverige TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Godsflöden i Norra Sverige Samgods är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser och prognoser för godstransporter Användningsområden för

Läs mer

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake TMALL 0141 Presentation v 1.0 Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake 2 Hur ser bilden av Norrland ut? 3 Trafikslagsövergripande stråk För ett sammanhängande transportsystem Missing links Möjligheter

Läs mer

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Yttrande Datum 2017-11-21 3.1.2 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 4171/2017 Ert diarienummer N20 17105430/TIF

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer