1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen"

Transkript

1 PM 1 (6) Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer, levererad till ITstandardiseringsutredningen ) Syftet är att ta fram ett ramverk, och att i nästa steg sammanställa ingående referensarkitekturer, för att på ett övergripande sätt kommunicera behoven av samverkan inom e-förvaltningen. Ramverket skall bland annat användas som planerings- och prioriteringsstöd för att identifiera och ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer och grundfunktioner. Ramverket bör ta hänsyn till European Interoperability Framework, som betraktar behoven av interoperabilitet ur organisatoriska/rättsliga, semantiska och tekniska utgångspunkter. EU:s IDABC-program planerar en uppdatering av detta ramverk och Verva deltar i detta arbete. I en förstudie för nästa version 2.0 som just nu diskuteras tas även andra aspekter upp, till exempel public private partnerships, användningen av standarder, certifierings- och auktorisationskrav med mera, som behövs för att säkerställa tillit och samverkansförmåga mellan olika organisationer. Input till ramverkets mål och syfte kan komma från ett flertal håll: 1. Regeringen och statssekreterargruppen för e-förvaltning 2. Vervas Samverkansgrupper med myndigheter, kommuner och näringsliv 3. Andra myndighetsnätverk, t.ex. eforum 4. Direkt från berörda förvaltningsorganisationer 5. Från näringsliv, organisationer och enskilda 6. Vervas egen omvärldsbevakning och behovsanalys 7. EU-initiativ, t.ex. från IDABC-programmet (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) 1.1 Hur bedrivs utvecklings- och förvaltningsarbetet med ramverk och referensarkitekturer? Verva planerar att under 2007, i samråd med utsedd referensgrupp, ta fram förslag till ett grundläggande ramverk och föreslå arbetsformer för att samordna och förvalta ingående referensarkitekturer i en samverkande e- fövaltning. Följande aktiviteter behöver ingå i den livscykelbaserade hanteringen av arkitekturdokumenten: 1. Omvärldsbevakning/analys och omhändertagande av propåer om förändringar i ramverk och referensarkitekturer admin C:\Documents and Settings\cala\Skrivbord\Ramverk-for-interoperabilitet-och-ateranvandbarhet doc

2 PM 2 (6) 2. Analys och ställningstagande till förändring med avseende på a. Varför b. Hur c. Vem 3. Utveckling av nya delar 4. Informationsspridning och förankring internt och externt 1.2 Hur ser resultaten från arbetet med ramverk och referensarkitekturer ut och i vilka sammanhang används de? Ramverk och arkitekturer ska utgöra en länk mellan visionerna och de konkreta lösningarna. De ska tjäna som stöd för ledningens beslut, på olika nivåer. Ramverk och arkitekturer ska vara ett stöd för att på ett strukturerat sätt beskriva de aktuella behoven, kraven och funktionerna med utgångspunkt från olika intressentvyer. En tänkbar vy framgår av följande figur. Arkitektur för en sammanhållen e-förvaltning Användarbehov och -efterfrågan Verksamhetssystem Verksamhetssystem Gemensamma förgrundsfunktioner Gemensamma strukturer och resurser Verksamhetssystem Statskontoret 2004 Förvaltningsgemensamma kravspecifikationer Generella funktionella kravspecifikationer Standarder De facto Standarder Specifikationer Metoder Processer Gränssnitt Den ska även illustrera att de förvaltningsgemensamma kravspecifikationerna så långt möjligt bör hämtas från generella funktioner som finns tillgängliga på marknaden, dvs. förvaltningen bör undvika att skapa egna, unika lösningar. För respektive område kan också föreslås: 1. Anskaffningssätt för beskrivna funktionella krav (t.ex. egen utveckling, egen upphandling, ramavtal) 2. Normstyrka hos underliggande kravdokument (t.ex. rapport, standard, kravspecifikation, vägledning eller föreskrift)

3 PM 3 (6) Vidare ska ramverket bygga på en gemensam värdegrund och några givna utgångspunkter: Utgå från gemensamma, generella myndighetsprinciper för referensarkitekturer. Dessa skall t.ex. underlätta att få en gemensam syn på varför vissa områden behöver samordnas medan andra helt bör vara den egna organisationens ansvar. Utgå från en processorienterad, kontinuerlig utveckling och förbättring. Detta betyder att ramverk och arkitekturer inte kan läggas fast en gång för alla utan de behöver ifrågasättas, förvaltas och förändras i takt med att omvärlden, offentlig sektor och IT-området utvecklas. Målsättningen bör dock vara att det överordnade ramverket blir tillräckligt generellt för att kunna fungera som ett stabilt riktmärke under ett antal år. Betrakta och samordna uppgiften ur olika intressenters synpunkt (besvara frågor som Vad, Varför, Vem, När, Var, Hur). Detta skall betona att arkitekturen inte bara berör IT-frågor utan ska vara ett samordnande planerings- och beslutsstöd för olika kategorier, såsom politiker, verksamhetsansvariga och teknikansvariga på olika nivåer. Bygga på avgränsade, återanvändbara funktioner som kan kombineras på olika sätt för olika behov, dvs. en tjänsteorienterad arkitektur, SOA (Service Oriented Architecture). SOA avser här en övergripande designprincip och ska inte tolkas i sin snävare mening att peka ut vissa tekniska SOA-standarder. I praktiken handlar en övergång till SOA om ett långsiktigt förändringsarbete för att kunna bygga IT-lösningar som kombinerar byggstenar från olika källor. Det kommer bland annat att påverka IT-marknadens affärsmodeller, licens-, upphovsrätts- och ansvarsfrågor, produkt- och varumärkesstrategier med mera. Beakta behoven av samverkansförmåga (interoperabilitet) såväl mellan som inom olika skikt, som rättssystem, verksamhet/organisation, informationssystem, teknisk infrastruktur. Det gemensamma arbetet bör inledningsvis koncentrera sig på att främja informationsutbytet över organisationsgränserna. Detta behövs för att åstadkomma en effektiv och rättssäker ärendehantering och inbegriper även en harmonisering av informationsmodeller och metoder. På sikt bör arbetet också ge stöd för erfarenhetsåtervinning och spridning av goda exempel på organisationsinterna verksamhets- och IT-arkitekturer.

4 PM 4 (6) Arkitekturarbete pågår sedan länge i stora myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan och inom sektorer eller områden som Försvaret, Rättsväsendet, Länsstyrelserna, Vården (Carelink), Geodata med flera. Dessa insatser är av stort värde för de berörda myndigheterna och sektorerna och tar sin utgångspunkt i att samordna och effektivisera utvecklingen i den egna sektorn, utifrån ett befintligt utgångsläge, som kan se ganska olika ut avseende formell och informell ansvarsfördelning, avsatta resurser, standardiseringsläge, tillgång till gemensam infrastruktur, internationella beroenden och decentraliserat beslutsfattande. Detta innebär att olika områden har kommit olika långt och att resultaten kan se ganska olika ut. Samarbets- och förankringsmetoderna skiljer sig också åt, bland annat beroende på om de styrs av regeringsuppdrag eller har initierats av intressenterna själva. Så länge skillnaderna enbart handlar om den berörda sektorns eller myndighetens inre arbete så behöver de inte tas upp, men det finns också förvaltningsgemensamma gränssnitt eller överlappande funktioner som kan behöva harmoniseras eller standardiseras, vilket till att börja med förutsätter ett samordnat beskrivnings- och synsätt. Det behövs då en plattform för att dela erfarenheter, samordna metoder och modeller och komma fram till vad som behöver göras för att möjliggöra interoperabilitet, återanvändning och effektiva verksamhetsprocesser över sektors- och myndighetsgränser. För att utnyttja dessa existerande arbetsresultat bör ansatsen vara att bedriva det fortsatta samarbetet såväl top-down som bottom-up. Målsättningen är att det övergripande ramverket och de existerande lösningsarkitekturerna stegvis kan utvecklas och anpassas för att mötas på mitten i ett antal samverkande referensarkitekturer, vilka utvecklas och förvaltas av de berörda myndigheterna eller sektorerna.

5 PM 5 (6) Arkitekturnivåer Ramverk Verva i samverkan med referensgruppen Referensarkitekturer Konkreta lösningsarkitekturer Sektorer/ansvariga myndigheter Process- /informations- /systemägare Arkitekturnivåer 1. Ramverk beskriver gemensamma, grundläggande principer utan tekniska referenser 2. Referensarkitekturer ger mer detaljerad vägledning, ur olika perspektiv, t.ex. genom att peka på standarder eller gemensamma kravspecifikationer 3. Konkreta arkitekturer, som beskriver hur specifika lösningar konstrueras. Det svenska arkitekturramverket bör också harmoniseras med den utveckling som pågår på EU-nivå med IDABC-programmets European Interoperability Framework, kallat EIF v2.0. En förstudie har levererats av Gartner Group som ger rekommendationer till fortsatt arbete för att kunna uppnå det föreslagna målet Public Services Where Needed. EIF bygger på att varje medlemsstat har sitt eget NIF (National Interoperability Framework), vilket Sverige således behöver ta fram, men det förutsätter också en stegvis konvergens och en inventering och publicering av befintliga samarbeten och publika tjänster. Vidare uppmärksammas behovet av att inventera och lösa upp rättsliga hinder samt av att åstadkomma korsvis auktorisations- och certifieringsmekanismer som förutsättningar för kvalitetssäkring och tillit vid användning av andra medlemsstaters (eller privata mellanhänders) register och tjänster. Dessa interoperabilitetskrav avseende Europas mellanstatliga förhållanden har en viss likhet med motsvarande krav på informationsutbytet mellan de svenska statliga och kommunala myndigheterna, varför det även för internt svenskt vidkommande kan finnas idéer att hämta i det arkitektur- och standardiseringsarbete som pågår på EU-nivå.

6 PM 6 (6) Till skillnad från flertalet jämförbara medlemsländer har den svenska förvaltningen ännu inte låst sig till någon detaljerad arkitekturmodell. Vi kan nu därför dels dra nytta av andra länders erfarenheter, dels vara flexibla och utnyttja synergier med EU-arbetet, så att vi är med och påverkar den nya europeiska modellen samtidigt som vi ser till att vårt nationella ramverk harmoniserar med detta. För att lyckas med detta krävs dock att Sverige skaffar sig en nationell samverkansplattform med tillräcklig förankring och resurstillgång och kompetens för att skapa förtroende och göra sin röst hörd, såväl i den svenska förvaltningen som på EU-nivå.

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Utvecklingsstöd Karl Wessbrandt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2006/378 Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Verva har på eget initiativ genomfört en förstudie om Arkitektur och ramverk

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15 1(46) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Syfte och mål... 5 1.2 Vägledningen i sitt sammanhang... 5 1.3 Läsanvisning... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Målgrupp... 6 1.6 Genomförande... 7 2 Introduktion...

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer