PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten"

Transkript

1 Skånes Universitetssjukhus Neonatalverksamheten Malin Hjertsson, Staffan Polberger, Lena Andersson, Jenny Mazetti Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum Giltigt t.o.m PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten SUS Gällande författning avseende läkemedel på vårdavdelning återfinnes i Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso och sjukvården, SOSFS 2001:17. Utifrån dessa regler har Region Skåne utgivit Anvisningar för ordination och dokumentation av läkemedel vid SUS. Dessa instruktioner innefattar regler för det dagliga arbetet med läkemedel. Ansvarsfördelning Läkemedelsförsörjning innefattar alla moment från beställning av läkemedel till patientens intag. På verksamhetsnivå har verksamhetschefen ansvaret för att det finns skriftliga verksamhetsanpassade instruktioner och att dessa tillämpas. Den för patienten medicinskt ansvarige läkaren ansvarar för givna ordinationer. Om inte speciella skäl föreligger bör ordinatören välja ett av avdelningens baspreparat. Eva Schumacher, enhetschef på Neo-IVA, Emelie Oskarsson, tf enhetschef på Neo-IVA, Susanne Axelsson, tf enhetschef på Neo samvård samt Berit Paul och Christina Schilow Sandell, enhetschefer på Neo ansvarar för avdelningarnas läkemedelshantering samt verkställandet av fastställda lokala regler och direktiv. För den praktiska läkemedelshanteringen på avdelningen ansvarar LASSK (läkemedelsansvarig sjuksköterska) Malin Hjertsson, och Jenny Mazetti,. Leg. sjuksköterska ansvarar för iordningställande och överlämnande/administrering av läkemedel. Läkemedel skall normalt iordningställas i direkt anslutning till administreringen. Den som iordningställt läkemedlet har också ansvar för att administrera det till patienten. Studerande som inom ramen för sin yrkespraktik ska beredas tillfälle att ta ut och iordningställa läkemedel kan tillåtas göra detta under tillsyn av behörig person och på dennes ansvar. Rekvisition Rekvisition av läkemedel sker i första hand av Apoteket, som har tagit över beställning av basförråd och även uppackning. Övriga akuta beställningar görs av LASSK (Malin Hjertsson), enhetschef Neo- IVA Eva Schumacher, tf enhetschef Neo-IVA Emelie Oskarsson, tf enhetschef Neo samvård Susanne Axelsson, alla med rekvisitionsrätt. Beställningen sker via Dairecto datasystem. Akuta beställningar via fax kan göras av alla sjuksköterskor anställda på avdelningen. Akuta beställningar som kommer utöver de vanliga rundorna packas upp av avdelningspersonal. Rekvisition av läkemedel sker i första hand av beställningsansvariga LASSK (Jenny Mazetti, Eva Svensson, Max Kjellberg) via WebbAbest. Om akutbeställning krävs när ingen av dessa finns tillgängliga kan enhetscheferna och alla läkare skriva under rekvisitionsblankett (finns i läkemedelsrum-

2 2 met) som faxas till Sjukhusapoteket (SA) på Rekvisition ska vara SA tillhanda senast kl för leverans dagen efter eller för akutbeställning kl 9.00 för leverans samma dag. Leveranser sker via Logistikcentrum i plomberade boxar. Uppackning görs av tjänstgörande sjuksköterska vid leverans, och följesedlar signeras och sparas i pärm i läkemedelsrummet under 2 år. Lån Lån av läkemedel från/till andra avdelningar dokumenteras på Whiteboardtavlan i basförrådet/läkemedelsrummet. Lån av narkotiska preparat (till eller från avdelningen) ska alltid medföljas av en för detta ändamål avsedd blankett. Denna finns längst fram i narkotikapärmen i basförrådet/läkemedelsrummet. Förvaring Läkemedel förvaras i låst utrymme i den förpackning de levererats i, och förekommande etiketter får ej avlägsnas. Läkemedel indelas i tre grupper: 1. Läkemedel för injektion 2. Läkemedel för invärtes bruk 3. Läkemedel för utvärtes bruk Läkemedel som kräver kallförvaring förvaras i kylskåp i låst utrymme. Inom grupperna förvaras medicinerna i bokstavsordning. Infusionsvätskor, spolvätskor och olika laxermedel (klysma) förvaras i beredningsrum i olåst skåp. Läkemedelsförråden är försedda med kodlås. Samtliga sjuksköterskor och specialistläkare har passerkort med egen kod till dessa. Reservnyckel finns att tillgå via driftsansvarig ssk. Det finns tre extra passerkort (till vikarierande läkare) där behörighet till läkemedelsrummen ingår. För inventering av dessa kort ansvarar avdelningens sekreterare. På förlossningen och operationsavdelningen förvaras läkemedel utanför låst läkemedels förråd i plomberad akutvagn för att de ska vara lätt tillgängliga. Akutvagnarna signeras och plomberas efter användning. Innehållet i akutvagnen, se bilaga 1a. Utanför läkemedelsförrådet förvaras läkemedel i fyra identiska plomberade akutvagnar. Två av dessa är placerade i Barnrummet på vardera Förlossningsavd och Op-avd, övriga två finns på salar på Neonatalavd. Innehållet i dessa kontrolleras och signeras veckovis av sjuksköterska enl. avd.rutin samt efter användning. Innehållet i akutvagnen, se bilaga 1b. Tillredning Iordningställandet (dispenseringen) av läkemedelsdos skall utföras av en legitimerad sjuksköterska med ordinationshandlingen som underlag. Detta sker under hygieniska och godkända rutiner i härför avsett beredningsrum. Tillredda läkemedel, som enligt FASS kan förvaras upp till ett dygn, bör blandas och signeras av två sjuksköterskor. Noggrann dokumentation om hur beredningen har gått till ska framgå på läkemedlet; saknas detta kasseras läkemedlet. Vid början av sitt arbetspass kontrollerar sjuksköterska att pågående tillredda infusioner stämmer med ordinationen. Potenta läkemedel som t.ex. Prostivas, Xylocard, Actrapid, Bricanyl och Dobutrex bör blandas och signeras av två sjuksköterskor. För alla läkemedel som tillreds på kliniken finns spädningsschema, som revideras årligen.

3 3 Utdelning Utdelning innefattar momenten uttag, iordningställande, tillredning och överlämnande/administrering och skall utföras av en och samma person (leg sjuksköterska). Överlämnande av läkemedel skall göras av leg. sjuksköterska. Vid överlämnandet/administreringen av ett läkemedel skall patientens identitet kontrolleras mot ordinationshandlingen så att korrekt läkemedel och dos ges till rätt patient. Överlämnandet/administreringen skall signeras, med tidsangivelse, av sjuksköterskan i ordinationshandlingen. Läkemedel kan administreras via föräldrar eller barnsköterska/undersköterska. När barnsköterska/undersköterska biträder sjuksköterskan i läkemedelsadministreringen ingår det att genomföra sedvanlig identitetskontroll. Det krävs också att sjuksköterskan försäkrar sig om att läkemedlet givits. Inom neonatalverksamheten kan följande uppgifter genomföras av barnsköterska/undersköterska med reell kompetens: Administrering av inhalationsläkemedel, lavemangsgivning, administrering av rektala och orala läkemedel, användning av NaCl vid omläggningar och Alsollösning samt salvor för utvärtes bruk. Kylförvarade salvor utdelas till varje behandlingstillfälle. Lösningar och salvor är patientbundna. För administrering av flytande läkemedel användes per os-spruta. Om Apoteket iordningställt dosen ansvarar sjuksköterskan endast för överlämnandet/administreringen. För injektionsläkemedel gäller, i de fall administreringen inte sker i direkt anslutning till iordningställandet, att sprutan skall vara signerad och märkt med uppgifter om patientens identitet, läkemedelsnamn, styrka, administrations form och tidpunkt för iordningställandet. Om patienten skall ges fler än ett injektionsläkemedel vid ett och samma tillfälle, skall varje spruta alltid märkas med signerade uppgifter om patientens identitet samt läkemedelsnamn, styrka och administra-tionssätt. På en behållare för infusionsvätska skall anges signerade uppgifter om patientens identitet samt eventuella tillsatser och starttid för infusionen. Permissionsläkemedel Om barnet endast ska ha några enstaka doser av ett läkemedel får föräldrarna dessa uppdragna i sprutor avsedda för perorala läkemedel. Dessa ska vara märkta med barnets namn, läkemedelsnamn, dos, datum och tidpunkt när barnet ska ha dosen. Om det gäller längre tids behandling får föräldrarna ett recept och får hämta ut läkemedlet på Apoteket. Ordination görs på vanlig läkemedelslista. Läkemedel i hemsjukvården Recept på läkemedel som barnet beräknas fortsätta med efter utskrivningen skrivs ut under hemsjukvårdstiden. Läkemedel som beräknas avslutas innan utskrivning får föräldrarna från avdelningen. Dessa kan delas ut i originalförpackning eller som doser i sprutor avsedda för perorala läkemedel. Dessa ska då vara märkta med barnets namn, läkemedelsnamn, dos, datum och tidpunkt när barnet ska ha dosen. Ordination görs på särskild lista Läkemedel. Hemsjukvård för nyfödda barn. Hållbarhet Ampuller för engångsbruk kastas genast efter användandet. Öppnade injektionsflaskor, som tas med in på salen, betraktas som patientbundna och får aldrig tas ut i beredningsrummet igen. Öppnade injektionsflaskor, som förvaras i rumstemperatur, har hållbarhetstid 12 timmar (om inget annat anges i spädningsschemat) och märks med datum och klockslag vid öppnandet. Mixturer med konserveringsmedel är för prematura barn hållbara en månad. Mixturer utan konserveringsmedel har hållbarhetstid 7 dygn i kylskåp.

4 4 Vätskorna i vätskevagnen i basförrådet kontrolleras av LASSK var tredje månad. Personal från Apoteketfarmaci står för kontrollen av hållbarhetstiderna på de läkemedel som finns i bassortimentet i basförrådet. Övriga läkemedel, de som finns i våra läkemedelsmoduler och icke-bas läkemedel kontrolleras av LASSK. Kontroll av utgångsdatum på läkemedel i förrådet görs varje månad av LASSK. Varje vecka kontrolleras temperatur i läkemedelsrum och kylskåp. Returer och kassation Små mängder kasserade läkemedel samt alla ampuller och antibiotikarester läggs i riskavfallsbehållare. Iordningställd medicin som av någon anledning inte ges till avsedd patient får inte läggas tillbaka i medicinburk/flaska utan skall kasseras. Speciella regler gäller för narkotiska preparat. Antibiotikarester behandlas enligt Lokala tillämpningsanvisningar för hantering av läkemedel som kan medföra risk för överkänslighet eller annan bestående skada. LASSK ansvarar för returer med kreditering (t.ex. felbeställningar) samt returer för destruktion. Se Hur gör jag? som hittas via fliken Läkemedel på VGI. _jag_140402_skoterskor_1_sept_2011_(3).pdf Dokumentation Beträffande dokumentation av läkemedel: Se för avdelningen särskilt upprättat PM. Telefonordination När tillfällig ordination sker per telefon antecknar sjuksköterskan läkemedlets namn, styrka, dos och tidpunkt i ordinationshandlingen tillfälliga ordinationer med texten enl. + läkarens namn. Därefter repeterar sjuksköterskan ordinationen för kontroll av läkaren och signerar med egen signatur. Rapportering av givet/givna läkemedel skall ske till avdelningsläkaren vid nästföljande rond. Ska signeras av läkare. Generella ordinationer Med generella ordinationer menas läkemedel som får ges av leg. sjuksköterska utan läkares ordination enligt PM Generella ordinationer för neonatalverksamheten SUS. Vid givandet av dessa läkemedel ska indikation, normaldos, max.dos, administrationssätt, kontraindikationer och eventuella biverkningar vara kända av den sjuksköterska som ger läkemedlet. Givna läkemedel antecknas med dos, administreringssätt, tidpunkt och signatur på ordinationshandling (tillfälliga ordinationer) och rapporteras vid nästföljande rond. Ska då signeras av läkare. Överkänslighet Varningsmärkning ska av behandlande läkare göras i de fall patienten har en säkerställd överkänslighet mot läkemedel eller annat ämne som kan ge allvarliga eller livshotande reaktioner. När läkaren noterar detta i Meliorjournalen kommer det att visas en varningstriangel i patientens journalmapp.

5 5 Biverkningar och avvikelser Uppkomna eller misstänkta biverkningar skall rapporteras till Biverkningsenheten för södra regionen () enligt anvisningar i FASS. Dessa tar emot, registrerar, preliminärbedömer och i förekommande fall följer upp biverkningsrapporter från regionen för Läkemedelsverket. Felaktigheter avseende ordinationer eller given medicinering till någon patient skall alltid rapporteras via enhetschef och sektionschef till verksamhetschef med avvikelserapport. Licensläkemedel Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända av Socialstyrelsen. Det finns två typer av licenser: 1. Licens för viss patient 2. Generell licens för viss klinik att använda läkemedlet ifråga Licensansökan görs av Apoteket efter det att läkare med specialkunskaper inom området har skrivit en licensmotivering. Licensen är tidsbegränsad till ett år. Dessa preparat kan, om giltig licens finns på Apoteket, rekvireras som vanligt med angivande av patientens namn. Vid generell licens behöver detta ej anges. Narkotika Med narkotika avses läkemedel upptagna av Läkemedelsverket i narkotika förteckning II, III, IV och V, se FASS. Narkotika rekvireras precis som andra läkemedel. Vid ankomst till avdelning ska erhållen mängd kontrolleras och införas i Narkotikajournal. Varje uttag ska registreras med uttagen mängd, patientens namn och kvarvarande mängd i förrådet. Kontroll av kvarvarande mängd narkotika i alla tre läkemedelsförråden görs en gång/dygn av tjänstgörande sjuksköterska på natten. Denna sjuksköterska får inte ha rekvisitionsrätt eller vara ansvarig för läkemedelsförrådet. Kontroll av narkotikaförrådet görs varje månad av kontrollansvarig sjuksköterska (KASSK) Monica Wiberg och Gunnel Alm, vid avvikelser ska kontrollen ske oftare. För uppdraget finns en särskild instruktion upprättad i enlighet med SUS-övergripande riktlinjer. Mediciner för akutbruk För akuta medicinska tillbud finns på avdelningen tre akutvagnar packade med läkemedel. Denna vagn är inlåst i läkemedelsrummen och förvaringsstället känt av all personal. PM för innehåll och skötsel av akutvagnen ska vara fäst på vagnen. Det åligger den enskilda avdelningen att tillse att innehållet i denna vagn kompletteras efter användning och kontrolleras varje månad. Efter användning i akutsituation ska innehållet snarast kompletteras av den personal som är i tjänst. Mediciner för akut bruk finns också i akutväskorna som används vid transport av barn inom och utanför sjukhuset. De förvaras också i de låsta läkemedelsrummen. Avdelningen ansvarar också för två akutvagnar som förvaras på KK-operationsavdelning respektive förlossningsavdelningen.

6 6 Se avsnittet om Förvaring där akutvagnarna redovisas. Medicinska gaser Mobila tuber med Medicinska gaser finns på härför avsedda och för brandskydd utmärkta platser. Dagundersköterskan ansvarar för kontroll av dessa i, och i finns ansvaret hos ssk på sal 7. Kvalitetsutvecklingsarbete Farmaceutisk inspektion 1 2 gånger per år alternativt Egenkontroll av läkemedelshantering. Avvikelserapportering, enligt SUS rutiner. Översyn av generella ordinationer och spädningslista sker en gång per år samt revidering av lokalt PM vartannat år. Städrutiner I läkemedelsrummen ska bänkskivan torkas dagligen med Allrent och därefter 70 % sprit. Färdigberedda läkemedel kontrolleras dagligen och kasseras om hållbarheten har gått ut. Sjuksköterskorna har ett gemensamt ansvar för att läkemedelsrummen blir påfyllda och iordningställda efter varje arbetspass. Vid behov dammas hyllorna för läkemedel i läkemedelsförråden. Vätskevagnen som förvaras i Basförrådet ska städas av personalen på avdelningen. Bilaga 1 Innehåll akutvagn och Adrenalin 0,1 mg/ml 10 ml, 2 flaskor Atropin 0,5 mg/ml 1 ml, 2 flaskor Heparin Natrium 5 E/ml 50 ml Morfin 0,4 mg/ml 2,5 ml, 2 flaskor Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml 2 ml, 2 flaskor Tribonat, 100 ml, 1 flaska Xylocain 10 mg/ml 5 ml

7 7 Mall till läkemedelsordinationer Läkemedelsgruppen Neo SUS Allmänt Plusmetoden * Ordinationsdygnet är kl i, i. * Per os och injektionsdosering anges i mängd + volym (mg + ml). Vitaminer och mineraler anges bara i ml. * Ange alltid styrkan på läkemedlet (om sådan finns). * För läkemedel som ska spädas kan man beskriva exakt hur man gör eller enklast genom att skriva enligt spädningsschema (om läkemedlet finns med på denna). * Läkemedelskardex löper över 7 dygn. * Separata lathundar över styrka och ordinationssätt finns på vissa läkemedel (ex. Prostivas och ClinOleic). * Doseringstabell finns för flertalet läkemedel som används på avdelningen. * Administrationssätt ska skrivas som IV (intravenöst), IA (intraarteriellt) eller PO (per os). * Ordination x 1 skrivs 1 mg (inget plus). Ordination x 2 skrivs 1+1 mg (1 plus). Ordination x 3 skrivs mg (2 plus) etc. Om läkemedel ska ges 6 gånger eller mer på ett dygn skrivs bara ex. x 6. * Vid insättning på kvällen skrivs exempelvis mg ( ). Medicinändring * Ändrad beredningsform, synonymt läkemedel eller ändrad styrka skrivs på ny rad. Uppladdningsdos Vid behovsmedicin Per os + övrigt Tillfällig ordination Injektioner * T ex. 24/3 Teofyllamin mg. Nästa dygns ordinations skrivs: 25/3 Teofyllamin mg. Om inte efterföljande dygn fylls i kan man tro att det ska ges 16 mg nästa morgon. * Skrivs på avsedd plats (per os + övriga och injektioner). Klockslag och signatur efter varje dos. * Vitaminerna finns tryckta på de översta raderna, övriga per os läkemedel ordineras nedanför. Kan använda hela sidan till per os om behov finns. Om ingen ändring dras streck+läk signatur * Inhalationer, salvor och ögondroppar skrivs som övrigt. * Läkemedel som man inte tror man kommer att ge fler gånger t.ex. intubationsläkemedel. OBS! Curosurf måste alltid skrivas in här för att vi ska få betalt för det. * Injektioner som flertalet antibiotika etc. * Läkemedel som ges som infusion mellan 30 min 6 timmar har vi valt att betrakta som injektion. T.ex. infusion Gammagard, Vancocin och Flagyl. * Intravenösa injektioner ordineras med styrka (koncentration), mängd (oftast mg) och volym (ml). Om oförändrad dos dra streck+läk signatur * Ibuprofen ska stå under injektioner. Ej tillfälliga ordinationer. OBS! ordinera nästa dags dos

8 8 Infusioner * Alla läkemedel som ges över hela dygnet, exempelvis Evalac, Glukos, Abbodop, Morfin/Dormicum, Prostivas och artärdropp. * Övrig parenteral nutrition som ClinOleic med Soluvit/Vitalipid. * Blodprodukter MAF, FFP och trombocytkoncentrat. * Att ordinera dagligen i datumrutan för Evalac/Glukos: -Evalac alternativt Glukos -elektrolytfri eller annan sort tex -Ca -styrka t.ex. 5, 6, 10 eller 12 %. * Dos (totalmängd) och infusionstid (ClinOleic). Administreringstid och signaturer. * Infusionstakten som gäller vid förmiddagsrond ska skrivas in i ml/tim och motsvarande dos/kg/tim alt. t.ex. Morfin dos i ml/tim motsvarande mikrog/kg/tim * För dosändringar under dygnet, se övervakningslista. Elektrolyter Koncentrationsprover Vätskelistan Utsättning *Ordineras i ml för varje sort i de förtryckta raderna, ordineras dagligen. Planera för att ev. ändringar ska få plats. Dra då ett streck över tidigare ordination och skriv in den nya ordinationen efter + läk. signatur. * Om tillsatser är ordinerade en dag men behövs inte mer ska detta (X) kryssas på vanligt sätt så att raden kan återanvändas. * OBS! Kontrollera tabell för maxtillsatser. Finns i PM-pärm och på baksidan av ClinOleic-listan. * Koncentrationsbestämningar av läkemedel ordineras i datumrutan, där svaret också skrivs in, och på provtagningslistan. Skriv klockslag då koncentrationen ska tas. * Triglycerider ordineras på provtagningslistan. ClinOleic ordineras antal timmar. Provet tas utan fettkarens. * Vätskelistan som sjuksköterskorna räknar vätskebalans på används som arbetsredskap och sparas i journalen. Det är dokumentationen som visar exakt vad barnet fått i sig av protein, glukos och elektrolyter etc. *Vätskebalans ska räknas minst en gång per arbetspass. Individuella behov kan göra att det behöver utföras flera gånger under samma arbetspass. När ett läkemedel är utsatt med 0 kan denna rad inte användas mer.

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjerna framtagna av en arbetsgrupp bestående av: Helena Ahl, Marie Kant, Maud Nordin, Susanne Andersson

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien 2014-02-20 1 Delegering Kunskap Ansvar Trygghet 2 Ansvar MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, är ytterst ansvarig Sjuksköterska delegerar Den som

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Verksamhets- och kvalitetsberättelse. för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen 2014

Verksamhets- och kvalitetsberättelse. för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen 2014 Verksamhets- och kvalitetsberättelse för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen 2014 2015-04-13, Handläggare: Ledningsgruppen Sjukhusapoteket VGR genom Marie Rasmuson Del 1: Verksamhetsberättelse för

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Handling 2 - KRAVSPECIFIKATION

Handling 2 - KRAVSPECIFIKATION Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Berit Nilsson Strategisk Inköpare Telefon 040-675 30 45 E-post: berit.e.nilsson@skane.se 02 HANDLING 2 KRAVSPECIFIKATION E. TILLVEKNING- & BEREDNINGSENHET

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14)

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) 2010-04-14 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter Delegering är alltid personlig Beslut om delegering kan gälla för

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer