PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten"

Transkript

1 Skånes Universitetssjukhus Neonatalverksamheten Malin Hjertsson, Staffan Polberger, Lena Andersson, Jenny Mazetti Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum Giltigt t.o.m PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten SUS Gällande författning avseende läkemedel på vårdavdelning återfinnes i Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso och sjukvården, SOSFS 2001:17. Utifrån dessa regler har Region Skåne utgivit Anvisningar för ordination och dokumentation av läkemedel vid SUS. Dessa instruktioner innefattar regler för det dagliga arbetet med läkemedel. Ansvarsfördelning Läkemedelsförsörjning innefattar alla moment från beställning av läkemedel till patientens intag. På verksamhetsnivå har verksamhetschefen ansvaret för att det finns skriftliga verksamhetsanpassade instruktioner och att dessa tillämpas. Den för patienten medicinskt ansvarige läkaren ansvarar för givna ordinationer. Om inte speciella skäl föreligger bör ordinatören välja ett av avdelningens baspreparat. Eva Schumacher, enhetschef på Neo-IVA, Emelie Oskarsson, tf enhetschef på Neo-IVA, Susanne Axelsson, tf enhetschef på Neo samvård samt Berit Paul och Christina Schilow Sandell, enhetschefer på Neo ansvarar för avdelningarnas läkemedelshantering samt verkställandet av fastställda lokala regler och direktiv. För den praktiska läkemedelshanteringen på avdelningen ansvarar LASSK (läkemedelsansvarig sjuksköterska) Malin Hjertsson, och Jenny Mazetti,. Leg. sjuksköterska ansvarar för iordningställande och överlämnande/administrering av läkemedel. Läkemedel skall normalt iordningställas i direkt anslutning till administreringen. Den som iordningställt läkemedlet har också ansvar för att administrera det till patienten. Studerande som inom ramen för sin yrkespraktik ska beredas tillfälle att ta ut och iordningställa läkemedel kan tillåtas göra detta under tillsyn av behörig person och på dennes ansvar. Rekvisition Rekvisition av läkemedel sker i första hand av Apoteket, som har tagit över beställning av basförråd och även uppackning. Övriga akuta beställningar görs av LASSK (Malin Hjertsson), enhetschef Neo- IVA Eva Schumacher, tf enhetschef Neo-IVA Emelie Oskarsson, tf enhetschef Neo samvård Susanne Axelsson, alla med rekvisitionsrätt. Beställningen sker via Dairecto datasystem. Akuta beställningar via fax kan göras av alla sjuksköterskor anställda på avdelningen. Akuta beställningar som kommer utöver de vanliga rundorna packas upp av avdelningspersonal. Rekvisition av läkemedel sker i första hand av beställningsansvariga LASSK (Jenny Mazetti, Eva Svensson, Max Kjellberg) via WebbAbest. Om akutbeställning krävs när ingen av dessa finns tillgängliga kan enhetscheferna och alla läkare skriva under rekvisitionsblankett (finns i läkemedelsrum-

2 2 met) som faxas till Sjukhusapoteket (SA) på Rekvisition ska vara SA tillhanda senast kl för leverans dagen efter eller för akutbeställning kl 9.00 för leverans samma dag. Leveranser sker via Logistikcentrum i plomberade boxar. Uppackning görs av tjänstgörande sjuksköterska vid leverans, och följesedlar signeras och sparas i pärm i läkemedelsrummet under 2 år. Lån Lån av läkemedel från/till andra avdelningar dokumenteras på Whiteboardtavlan i basförrådet/läkemedelsrummet. Lån av narkotiska preparat (till eller från avdelningen) ska alltid medföljas av en för detta ändamål avsedd blankett. Denna finns längst fram i narkotikapärmen i basförrådet/läkemedelsrummet. Förvaring Läkemedel förvaras i låst utrymme i den förpackning de levererats i, och förekommande etiketter får ej avlägsnas. Läkemedel indelas i tre grupper: 1. Läkemedel för injektion 2. Läkemedel för invärtes bruk 3. Läkemedel för utvärtes bruk Läkemedel som kräver kallförvaring förvaras i kylskåp i låst utrymme. Inom grupperna förvaras medicinerna i bokstavsordning. Infusionsvätskor, spolvätskor och olika laxermedel (klysma) förvaras i beredningsrum i olåst skåp. Läkemedelsförråden är försedda med kodlås. Samtliga sjuksköterskor och specialistläkare har passerkort med egen kod till dessa. Reservnyckel finns att tillgå via driftsansvarig ssk. Det finns tre extra passerkort (till vikarierande läkare) där behörighet till läkemedelsrummen ingår. För inventering av dessa kort ansvarar avdelningens sekreterare. På förlossningen och operationsavdelningen förvaras läkemedel utanför låst läkemedels förråd i plomberad akutvagn för att de ska vara lätt tillgängliga. Akutvagnarna signeras och plomberas efter användning. Innehållet i akutvagnen, se bilaga 1a. Utanför läkemedelsförrådet förvaras läkemedel i fyra identiska plomberade akutvagnar. Två av dessa är placerade i Barnrummet på vardera Förlossningsavd och Op-avd, övriga två finns på salar på Neonatalavd. Innehållet i dessa kontrolleras och signeras veckovis av sjuksköterska enl. avd.rutin samt efter användning. Innehållet i akutvagnen, se bilaga 1b. Tillredning Iordningställandet (dispenseringen) av läkemedelsdos skall utföras av en legitimerad sjuksköterska med ordinationshandlingen som underlag. Detta sker under hygieniska och godkända rutiner i härför avsett beredningsrum. Tillredda läkemedel, som enligt FASS kan förvaras upp till ett dygn, bör blandas och signeras av två sjuksköterskor. Noggrann dokumentation om hur beredningen har gått till ska framgå på läkemedlet; saknas detta kasseras läkemedlet. Vid början av sitt arbetspass kontrollerar sjuksköterska att pågående tillredda infusioner stämmer med ordinationen. Potenta läkemedel som t.ex. Prostivas, Xylocard, Actrapid, Bricanyl och Dobutrex bör blandas och signeras av två sjuksköterskor. För alla läkemedel som tillreds på kliniken finns spädningsschema, som revideras årligen.

3 3 Utdelning Utdelning innefattar momenten uttag, iordningställande, tillredning och överlämnande/administrering och skall utföras av en och samma person (leg sjuksköterska). Överlämnande av läkemedel skall göras av leg. sjuksköterska. Vid överlämnandet/administreringen av ett läkemedel skall patientens identitet kontrolleras mot ordinationshandlingen så att korrekt läkemedel och dos ges till rätt patient. Överlämnandet/administreringen skall signeras, med tidsangivelse, av sjuksköterskan i ordinationshandlingen. Läkemedel kan administreras via föräldrar eller barnsköterska/undersköterska. När barnsköterska/undersköterska biträder sjuksköterskan i läkemedelsadministreringen ingår det att genomföra sedvanlig identitetskontroll. Det krävs också att sjuksköterskan försäkrar sig om att läkemedlet givits. Inom neonatalverksamheten kan följande uppgifter genomföras av barnsköterska/undersköterska med reell kompetens: Administrering av inhalationsläkemedel, lavemangsgivning, administrering av rektala och orala läkemedel, användning av NaCl vid omläggningar och Alsollösning samt salvor för utvärtes bruk. Kylförvarade salvor utdelas till varje behandlingstillfälle. Lösningar och salvor är patientbundna. För administrering av flytande läkemedel användes per os-spruta. Om Apoteket iordningställt dosen ansvarar sjuksköterskan endast för överlämnandet/administreringen. För injektionsläkemedel gäller, i de fall administreringen inte sker i direkt anslutning till iordningställandet, att sprutan skall vara signerad och märkt med uppgifter om patientens identitet, läkemedelsnamn, styrka, administrations form och tidpunkt för iordningställandet. Om patienten skall ges fler än ett injektionsläkemedel vid ett och samma tillfälle, skall varje spruta alltid märkas med signerade uppgifter om patientens identitet samt läkemedelsnamn, styrka och administra-tionssätt. På en behållare för infusionsvätska skall anges signerade uppgifter om patientens identitet samt eventuella tillsatser och starttid för infusionen. Permissionsläkemedel Om barnet endast ska ha några enstaka doser av ett läkemedel får föräldrarna dessa uppdragna i sprutor avsedda för perorala läkemedel. Dessa ska vara märkta med barnets namn, läkemedelsnamn, dos, datum och tidpunkt när barnet ska ha dosen. Om det gäller längre tids behandling får föräldrarna ett recept och får hämta ut läkemedlet på Apoteket. Ordination görs på vanlig läkemedelslista. Läkemedel i hemsjukvården Recept på läkemedel som barnet beräknas fortsätta med efter utskrivningen skrivs ut under hemsjukvårdstiden. Läkemedel som beräknas avslutas innan utskrivning får föräldrarna från avdelningen. Dessa kan delas ut i originalförpackning eller som doser i sprutor avsedda för perorala läkemedel. Dessa ska då vara märkta med barnets namn, läkemedelsnamn, dos, datum och tidpunkt när barnet ska ha dosen. Ordination görs på särskild lista Läkemedel. Hemsjukvård för nyfödda barn. Hållbarhet Ampuller för engångsbruk kastas genast efter användandet. Öppnade injektionsflaskor, som tas med in på salen, betraktas som patientbundna och får aldrig tas ut i beredningsrummet igen. Öppnade injektionsflaskor, som förvaras i rumstemperatur, har hållbarhetstid 12 timmar (om inget annat anges i spädningsschemat) och märks med datum och klockslag vid öppnandet. Mixturer med konserveringsmedel är för prematura barn hållbara en månad. Mixturer utan konserveringsmedel har hållbarhetstid 7 dygn i kylskåp.

4 4 Vätskorna i vätskevagnen i basförrådet kontrolleras av LASSK var tredje månad. Personal från Apoteketfarmaci står för kontrollen av hållbarhetstiderna på de läkemedel som finns i bassortimentet i basförrådet. Övriga läkemedel, de som finns i våra läkemedelsmoduler och icke-bas läkemedel kontrolleras av LASSK. Kontroll av utgångsdatum på läkemedel i förrådet görs varje månad av LASSK. Varje vecka kontrolleras temperatur i läkemedelsrum och kylskåp. Returer och kassation Små mängder kasserade läkemedel samt alla ampuller och antibiotikarester läggs i riskavfallsbehållare. Iordningställd medicin som av någon anledning inte ges till avsedd patient får inte läggas tillbaka i medicinburk/flaska utan skall kasseras. Speciella regler gäller för narkotiska preparat. Antibiotikarester behandlas enligt Lokala tillämpningsanvisningar för hantering av läkemedel som kan medföra risk för överkänslighet eller annan bestående skada. LASSK ansvarar för returer med kreditering (t.ex. felbeställningar) samt returer för destruktion. Se Hur gör jag? som hittas via fliken Läkemedel på VGI. _jag_140402_skoterskor_1_sept_2011_(3).pdf Dokumentation Beträffande dokumentation av läkemedel: Se för avdelningen särskilt upprättat PM. Telefonordination När tillfällig ordination sker per telefon antecknar sjuksköterskan läkemedlets namn, styrka, dos och tidpunkt i ordinationshandlingen tillfälliga ordinationer med texten enl. + läkarens namn. Därefter repeterar sjuksköterskan ordinationen för kontroll av läkaren och signerar med egen signatur. Rapportering av givet/givna läkemedel skall ske till avdelningsläkaren vid nästföljande rond. Ska signeras av läkare. Generella ordinationer Med generella ordinationer menas läkemedel som får ges av leg. sjuksköterska utan läkares ordination enligt PM Generella ordinationer för neonatalverksamheten SUS. Vid givandet av dessa läkemedel ska indikation, normaldos, max.dos, administrationssätt, kontraindikationer och eventuella biverkningar vara kända av den sjuksköterska som ger läkemedlet. Givna läkemedel antecknas med dos, administreringssätt, tidpunkt och signatur på ordinationshandling (tillfälliga ordinationer) och rapporteras vid nästföljande rond. Ska då signeras av läkare. Överkänslighet Varningsmärkning ska av behandlande läkare göras i de fall patienten har en säkerställd överkänslighet mot läkemedel eller annat ämne som kan ge allvarliga eller livshotande reaktioner. När läkaren noterar detta i Meliorjournalen kommer det att visas en varningstriangel i patientens journalmapp.

5 5 Biverkningar och avvikelser Uppkomna eller misstänkta biverkningar skall rapporteras till Biverkningsenheten för södra regionen () enligt anvisningar i FASS. Dessa tar emot, registrerar, preliminärbedömer och i förekommande fall följer upp biverkningsrapporter från regionen för Läkemedelsverket. Felaktigheter avseende ordinationer eller given medicinering till någon patient skall alltid rapporteras via enhetschef och sektionschef till verksamhetschef med avvikelserapport. Licensläkemedel Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända av Socialstyrelsen. Det finns två typer av licenser: 1. Licens för viss patient 2. Generell licens för viss klinik att använda läkemedlet ifråga Licensansökan görs av Apoteket efter det att läkare med specialkunskaper inom området har skrivit en licensmotivering. Licensen är tidsbegränsad till ett år. Dessa preparat kan, om giltig licens finns på Apoteket, rekvireras som vanligt med angivande av patientens namn. Vid generell licens behöver detta ej anges. Narkotika Med narkotika avses läkemedel upptagna av Läkemedelsverket i narkotika förteckning II, III, IV och V, se FASS. Narkotika rekvireras precis som andra läkemedel. Vid ankomst till avdelning ska erhållen mängd kontrolleras och införas i Narkotikajournal. Varje uttag ska registreras med uttagen mängd, patientens namn och kvarvarande mängd i förrådet. Kontroll av kvarvarande mängd narkotika i alla tre läkemedelsförråden görs en gång/dygn av tjänstgörande sjuksköterska på natten. Denna sjuksköterska får inte ha rekvisitionsrätt eller vara ansvarig för läkemedelsförrådet. Kontroll av narkotikaförrådet görs varje månad av kontrollansvarig sjuksköterska (KASSK) Monica Wiberg och Gunnel Alm, vid avvikelser ska kontrollen ske oftare. För uppdraget finns en särskild instruktion upprättad i enlighet med SUS-övergripande riktlinjer. Mediciner för akutbruk För akuta medicinska tillbud finns på avdelningen tre akutvagnar packade med läkemedel. Denna vagn är inlåst i läkemedelsrummen och förvaringsstället känt av all personal. PM för innehåll och skötsel av akutvagnen ska vara fäst på vagnen. Det åligger den enskilda avdelningen att tillse att innehållet i denna vagn kompletteras efter användning och kontrolleras varje månad. Efter användning i akutsituation ska innehållet snarast kompletteras av den personal som är i tjänst. Mediciner för akut bruk finns också i akutväskorna som används vid transport av barn inom och utanför sjukhuset. De förvaras också i de låsta läkemedelsrummen. Avdelningen ansvarar också för två akutvagnar som förvaras på KK-operationsavdelning respektive förlossningsavdelningen.

6 6 Se avsnittet om Förvaring där akutvagnarna redovisas. Medicinska gaser Mobila tuber med Medicinska gaser finns på härför avsedda och för brandskydd utmärkta platser. Dagundersköterskan ansvarar för kontroll av dessa i, och i finns ansvaret hos ssk på sal 7. Kvalitetsutvecklingsarbete Farmaceutisk inspektion 1 2 gånger per år alternativt Egenkontroll av läkemedelshantering. Avvikelserapportering, enligt SUS rutiner. Översyn av generella ordinationer och spädningslista sker en gång per år samt revidering av lokalt PM vartannat år. Städrutiner I läkemedelsrummen ska bänkskivan torkas dagligen med Allrent och därefter 70 % sprit. Färdigberedda läkemedel kontrolleras dagligen och kasseras om hållbarheten har gått ut. Sjuksköterskorna har ett gemensamt ansvar för att läkemedelsrummen blir påfyllda och iordningställda efter varje arbetspass. Vid behov dammas hyllorna för läkemedel i läkemedelsförråden. Vätskevagnen som förvaras i Basförrådet ska städas av personalen på avdelningen. Bilaga 1 Innehåll akutvagn och Adrenalin 0,1 mg/ml 10 ml, 2 flaskor Atropin 0,5 mg/ml 1 ml, 2 flaskor Heparin Natrium 5 E/ml 50 ml Morfin 0,4 mg/ml 2,5 ml, 2 flaskor Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml 2 ml, 2 flaskor Tribonat, 100 ml, 1 flaska Xylocain 10 mg/ml 5 ml

7 7 Mall till läkemedelsordinationer Läkemedelsgruppen Neo SUS Allmänt Plusmetoden * Ordinationsdygnet är kl i, i. * Per os och injektionsdosering anges i mängd + volym (mg + ml). Vitaminer och mineraler anges bara i ml. * Ange alltid styrkan på läkemedlet (om sådan finns). * För läkemedel som ska spädas kan man beskriva exakt hur man gör eller enklast genom att skriva enligt spädningsschema (om läkemedlet finns med på denna). * Läkemedelskardex löper över 7 dygn. * Separata lathundar över styrka och ordinationssätt finns på vissa läkemedel (ex. Prostivas och ClinOleic). * Doseringstabell finns för flertalet läkemedel som används på avdelningen. * Administrationssätt ska skrivas som IV (intravenöst), IA (intraarteriellt) eller PO (per os). * Ordination x 1 skrivs 1 mg (inget plus). Ordination x 2 skrivs 1+1 mg (1 plus). Ordination x 3 skrivs mg (2 plus) etc. Om läkemedel ska ges 6 gånger eller mer på ett dygn skrivs bara ex. x 6. * Vid insättning på kvällen skrivs exempelvis mg ( ). Medicinändring * Ändrad beredningsform, synonymt läkemedel eller ändrad styrka skrivs på ny rad. Uppladdningsdos Vid behovsmedicin Per os + övrigt Tillfällig ordination Injektioner * T ex. 24/3 Teofyllamin mg. Nästa dygns ordinations skrivs: 25/3 Teofyllamin mg. Om inte efterföljande dygn fylls i kan man tro att det ska ges 16 mg nästa morgon. * Skrivs på avsedd plats (per os + övriga och injektioner). Klockslag och signatur efter varje dos. * Vitaminerna finns tryckta på de översta raderna, övriga per os läkemedel ordineras nedanför. Kan använda hela sidan till per os om behov finns. Om ingen ändring dras streck+läk signatur * Inhalationer, salvor och ögondroppar skrivs som övrigt. * Läkemedel som man inte tror man kommer att ge fler gånger t.ex. intubationsläkemedel. OBS! Curosurf måste alltid skrivas in här för att vi ska få betalt för det. * Injektioner som flertalet antibiotika etc. * Läkemedel som ges som infusion mellan 30 min 6 timmar har vi valt att betrakta som injektion. T.ex. infusion Gammagard, Vancocin och Flagyl. * Intravenösa injektioner ordineras med styrka (koncentration), mängd (oftast mg) och volym (ml). Om oförändrad dos dra streck+läk signatur * Ibuprofen ska stå under injektioner. Ej tillfälliga ordinationer. OBS! ordinera nästa dags dos

8 8 Infusioner * Alla läkemedel som ges över hela dygnet, exempelvis Evalac, Glukos, Abbodop, Morfin/Dormicum, Prostivas och artärdropp. * Övrig parenteral nutrition som ClinOleic med Soluvit/Vitalipid. * Blodprodukter MAF, FFP och trombocytkoncentrat. * Att ordinera dagligen i datumrutan för Evalac/Glukos: -Evalac alternativt Glukos -elektrolytfri eller annan sort tex -Ca -styrka t.ex. 5, 6, 10 eller 12 %. * Dos (totalmängd) och infusionstid (ClinOleic). Administreringstid och signaturer. * Infusionstakten som gäller vid förmiddagsrond ska skrivas in i ml/tim och motsvarande dos/kg/tim alt. t.ex. Morfin dos i ml/tim motsvarande mikrog/kg/tim * För dosändringar under dygnet, se övervakningslista. Elektrolyter Koncentrationsprover Vätskelistan Utsättning *Ordineras i ml för varje sort i de förtryckta raderna, ordineras dagligen. Planera för att ev. ändringar ska få plats. Dra då ett streck över tidigare ordination och skriv in den nya ordinationen efter + läk. signatur. * Om tillsatser är ordinerade en dag men behövs inte mer ska detta (X) kryssas på vanligt sätt så att raden kan återanvändas. * OBS! Kontrollera tabell för maxtillsatser. Finns i PM-pärm och på baksidan av ClinOleic-listan. * Koncentrationsbestämningar av läkemedel ordineras i datumrutan, där svaret också skrivs in, och på provtagningslistan. Skriv klockslag då koncentrationen ska tas. * Triglycerider ordineras på provtagningslistan. ClinOleic ordineras antal timmar. Provet tas utan fettkarens. * Vätskelistan som sjuksköterskorna räknar vätskebalans på används som arbetsredskap och sparas i journalen. Det är dokumentationen som visar exakt vad barnet fått i sig av protein, glukos och elektrolyter etc. *Vätskebalans ska räknas minst en gång per arbetspass. Individuella behov kan göra att det behöver utföras flera gånger under samma arbetspass. När ett läkemedel är utsatt med 0 kan denna rad inte användas mer.

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Läkemedelshantering. Instruktioner Örebro läns landsting

Läkemedelshantering. Instruktioner Örebro läns landsting Läkemedelshantering Instruktioner Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANSVAR 2. ORDINATION 3. REKVISITION 4. FÖRVARING 5. IORDNINGSTÄLLANDE 6. ADMINISTRERING 7. KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET 8.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering MAS Riktlinjer för läkemedelshantering 1(30) Bakomliggande lagstiftning - Innehållsförteckning Inledning sida 4 Ansvarig förskrivare sida 4 Egenvård, allmänt sida 4 Delegering sida 5 Handräckning sida

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor

Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor Våren 2014 Johanna Orraryd Åsa Ahlenbäck lakemedel@lio.se Läkemedelsportalen fort. Läkemedelsportalen Akuta beställningar Lathund för beställning

Läs mer

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 49 50 9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÖPPEN VÅRD 9.1 Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Ansvarig verksamhet Läkemedelsenheten. Fastställare Susanne Carlsson

Ansvarig verksamhet Läkemedelsenheten. Fastställare Susanne Carlsson Dokumenttyp Rutin Ansvarig verksamhet Läkemedelsenheten Revision 1 Antal sidor 32 Dokumentägare Apotekare Läkemedelsenheten Fastställare Susanne Carlsson Giltig fr.o.m. 2015-03-16 Giltig t.o.m. 2016-03-16

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

Bilder försättsblad: Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård, Ett samarbete mellan SDF och Apoteken i Göteborg Läkemedelshantering,

Bilder försättsblad: Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård, Ett samarbete mellan SDF och Apoteken i Göteborg Läkemedelshantering, Läkemedelshantering Rekommendationer för läkemedelshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborg och södra Bohuslän Bilder försättsblad:

Läs mer

Sedering i tandvården Manual

Sedering i tandvården Manual Sedering i tandvården Manual Riktlinje Britta Sillén Övertandläkare Specialistkliniken för pedodonti Reviderad 2013-04-22 1 Innehåll Inledning 3 Lagar och förordningar 4 Läkemedelsrekvisition 5 Förvaring

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Innehåll 1. AnSVAR 2. ORDInATIOn AV läkemedel 3. IORDnInGSTÄllAnDe AV läkemedel 4. ADMInISTReRInG/ÖVeRlÄMnAnDe AV läkemedel

Innehåll 1. AnSVAR 2. ORDInATIOn AV läkemedel 3. IORDnInGSTÄllAnDe AV läkemedel 4. ADMInISTReRInG/ÖVeRlÄMnAnDe AV läkemedel 2008 2 FÖRORD Läkemedelshantering är en av de vanligaste arbetsuppgifterna inom all sjukvård samtidigt som läkemedelshantering utgör ett riskområde. Om inte läkemedel hanteras på rätt sätt kan de ställa

Läs mer

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken.

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Öppna tempkurva Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Förlossningsuppgifter är ifyllda på förlöst patient. Bläddra Långliggande

Läs mer

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge PM Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Anna Janson ordf. Läkemedelskommittén Gemensamt med: Godkänt datum: 2013-03-01 Huvudområde/delområde:

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Läkemedelshantering Instruktioner 2007 Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Förord Gemensam instruktion Detta häfte är en reviderad upplaga av instruktioner i läkemedelshantering från 2001. Häftet

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län

Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Förord 1 Inledning 1:1 Övergripande arbetsordning 1:2 Lokal arbetsordning med bilaga 1 2 Ansvar 2:1 Kommunal nämnds ansvar

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses:

Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses: 5. IORDNINGSTÄLLANDE IORDNINGSTÄLLANDE 5.1. Hanteringsmodell Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses:

Läs mer

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maria Taranger Överläkare internmedicin och hematologi Sektionschef 353 Med/Ger/Akutenhet Östra Sahlgrenska

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel Dosförpackade läkemedel Information för dig som dospatient Välkommen som doskund hos Apotekstjänst Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar din läkemedelshantering och gör det lättare

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Rutin för säkerhet vid datorproblem

Rutin för säkerhet vid datorproblem Utarbetad för enhet/område/förvaltning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Dokumentnamn Rutin för säkerhet vid datorproblem Process Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Revideras av Version

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer