PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten"

Transkript

1 Skånes Universitetssjukhus Neonatalverksamheten Malin Hjertsson, Staffan Polberger, Lena Andersson, Jenny Mazetti Ansvariga: O Hafström, sektionschef, S Polberger, överläkare Datum Giltigt t.o.m PM Läkemedelshanteringen vid neonatalverksamheten SUS Gällande författning avseende läkemedel på vårdavdelning återfinnes i Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso och sjukvården, SOSFS 2001:17. Utifrån dessa regler har Region Skåne utgivit Anvisningar för ordination och dokumentation av läkemedel vid SUS. Dessa instruktioner innefattar regler för det dagliga arbetet med läkemedel. Ansvarsfördelning Läkemedelsförsörjning innefattar alla moment från beställning av läkemedel till patientens intag. På verksamhetsnivå har verksamhetschefen ansvaret för att det finns skriftliga verksamhetsanpassade instruktioner och att dessa tillämpas. Den för patienten medicinskt ansvarige läkaren ansvarar för givna ordinationer. Om inte speciella skäl föreligger bör ordinatören välja ett av avdelningens baspreparat. Eva Schumacher, enhetschef på Neo-IVA, Emelie Oskarsson, tf enhetschef på Neo-IVA, Susanne Axelsson, tf enhetschef på Neo samvård samt Berit Paul och Christina Schilow Sandell, enhetschefer på Neo ansvarar för avdelningarnas läkemedelshantering samt verkställandet av fastställda lokala regler och direktiv. För den praktiska läkemedelshanteringen på avdelningen ansvarar LASSK (läkemedelsansvarig sjuksköterska) Malin Hjertsson, och Jenny Mazetti,. Leg. sjuksköterska ansvarar för iordningställande och överlämnande/administrering av läkemedel. Läkemedel skall normalt iordningställas i direkt anslutning till administreringen. Den som iordningställt läkemedlet har också ansvar för att administrera det till patienten. Studerande som inom ramen för sin yrkespraktik ska beredas tillfälle att ta ut och iordningställa läkemedel kan tillåtas göra detta under tillsyn av behörig person och på dennes ansvar. Rekvisition Rekvisition av läkemedel sker i första hand av Apoteket, som har tagit över beställning av basförråd och även uppackning. Övriga akuta beställningar görs av LASSK (Malin Hjertsson), enhetschef Neo- IVA Eva Schumacher, tf enhetschef Neo-IVA Emelie Oskarsson, tf enhetschef Neo samvård Susanne Axelsson, alla med rekvisitionsrätt. Beställningen sker via Dairecto datasystem. Akuta beställningar via fax kan göras av alla sjuksköterskor anställda på avdelningen. Akuta beställningar som kommer utöver de vanliga rundorna packas upp av avdelningspersonal. Rekvisition av läkemedel sker i första hand av beställningsansvariga LASSK (Jenny Mazetti, Eva Svensson, Max Kjellberg) via WebbAbest. Om akutbeställning krävs när ingen av dessa finns tillgängliga kan enhetscheferna och alla läkare skriva under rekvisitionsblankett (finns i läkemedelsrum-

2 2 met) som faxas till Sjukhusapoteket (SA) på Rekvisition ska vara SA tillhanda senast kl för leverans dagen efter eller för akutbeställning kl 9.00 för leverans samma dag. Leveranser sker via Logistikcentrum i plomberade boxar. Uppackning görs av tjänstgörande sjuksköterska vid leverans, och följesedlar signeras och sparas i pärm i läkemedelsrummet under 2 år. Lån Lån av läkemedel från/till andra avdelningar dokumenteras på Whiteboardtavlan i basförrådet/läkemedelsrummet. Lån av narkotiska preparat (till eller från avdelningen) ska alltid medföljas av en för detta ändamål avsedd blankett. Denna finns längst fram i narkotikapärmen i basförrådet/läkemedelsrummet. Förvaring Läkemedel förvaras i låst utrymme i den förpackning de levererats i, och förekommande etiketter får ej avlägsnas. Läkemedel indelas i tre grupper: 1. Läkemedel för injektion 2. Läkemedel för invärtes bruk 3. Läkemedel för utvärtes bruk Läkemedel som kräver kallförvaring förvaras i kylskåp i låst utrymme. Inom grupperna förvaras medicinerna i bokstavsordning. Infusionsvätskor, spolvätskor och olika laxermedel (klysma) förvaras i beredningsrum i olåst skåp. Läkemedelsförråden är försedda med kodlås. Samtliga sjuksköterskor och specialistläkare har passerkort med egen kod till dessa. Reservnyckel finns att tillgå via driftsansvarig ssk. Det finns tre extra passerkort (till vikarierande läkare) där behörighet till läkemedelsrummen ingår. För inventering av dessa kort ansvarar avdelningens sekreterare. På förlossningen och operationsavdelningen förvaras läkemedel utanför låst läkemedels förråd i plomberad akutvagn för att de ska vara lätt tillgängliga. Akutvagnarna signeras och plomberas efter användning. Innehållet i akutvagnen, se bilaga 1a. Utanför läkemedelsförrådet förvaras läkemedel i fyra identiska plomberade akutvagnar. Två av dessa är placerade i Barnrummet på vardera Förlossningsavd och Op-avd, övriga två finns på salar på Neonatalavd. Innehållet i dessa kontrolleras och signeras veckovis av sjuksköterska enl. avd.rutin samt efter användning. Innehållet i akutvagnen, se bilaga 1b. Tillredning Iordningställandet (dispenseringen) av läkemedelsdos skall utföras av en legitimerad sjuksköterska med ordinationshandlingen som underlag. Detta sker under hygieniska och godkända rutiner i härför avsett beredningsrum. Tillredda läkemedel, som enligt FASS kan förvaras upp till ett dygn, bör blandas och signeras av två sjuksköterskor. Noggrann dokumentation om hur beredningen har gått till ska framgå på läkemedlet; saknas detta kasseras läkemedlet. Vid början av sitt arbetspass kontrollerar sjuksköterska att pågående tillredda infusioner stämmer med ordinationen. Potenta läkemedel som t.ex. Prostivas, Xylocard, Actrapid, Bricanyl och Dobutrex bör blandas och signeras av två sjuksköterskor. För alla läkemedel som tillreds på kliniken finns spädningsschema, som revideras årligen.

3 3 Utdelning Utdelning innefattar momenten uttag, iordningställande, tillredning och överlämnande/administrering och skall utföras av en och samma person (leg sjuksköterska). Överlämnande av läkemedel skall göras av leg. sjuksköterska. Vid överlämnandet/administreringen av ett läkemedel skall patientens identitet kontrolleras mot ordinationshandlingen så att korrekt läkemedel och dos ges till rätt patient. Överlämnandet/administreringen skall signeras, med tidsangivelse, av sjuksköterskan i ordinationshandlingen. Läkemedel kan administreras via föräldrar eller barnsköterska/undersköterska. När barnsköterska/undersköterska biträder sjuksköterskan i läkemedelsadministreringen ingår det att genomföra sedvanlig identitetskontroll. Det krävs också att sjuksköterskan försäkrar sig om att läkemedlet givits. Inom neonatalverksamheten kan följande uppgifter genomföras av barnsköterska/undersköterska med reell kompetens: Administrering av inhalationsläkemedel, lavemangsgivning, administrering av rektala och orala läkemedel, användning av NaCl vid omläggningar och Alsollösning samt salvor för utvärtes bruk. Kylförvarade salvor utdelas till varje behandlingstillfälle. Lösningar och salvor är patientbundna. För administrering av flytande läkemedel användes per os-spruta. Om Apoteket iordningställt dosen ansvarar sjuksköterskan endast för överlämnandet/administreringen. För injektionsläkemedel gäller, i de fall administreringen inte sker i direkt anslutning till iordningställandet, att sprutan skall vara signerad och märkt med uppgifter om patientens identitet, läkemedelsnamn, styrka, administrations form och tidpunkt för iordningställandet. Om patienten skall ges fler än ett injektionsläkemedel vid ett och samma tillfälle, skall varje spruta alltid märkas med signerade uppgifter om patientens identitet samt läkemedelsnamn, styrka och administra-tionssätt. På en behållare för infusionsvätska skall anges signerade uppgifter om patientens identitet samt eventuella tillsatser och starttid för infusionen. Permissionsläkemedel Om barnet endast ska ha några enstaka doser av ett läkemedel får föräldrarna dessa uppdragna i sprutor avsedda för perorala läkemedel. Dessa ska vara märkta med barnets namn, läkemedelsnamn, dos, datum och tidpunkt när barnet ska ha dosen. Om det gäller längre tids behandling får föräldrarna ett recept och får hämta ut läkemedlet på Apoteket. Ordination görs på vanlig läkemedelslista. Läkemedel i hemsjukvården Recept på läkemedel som barnet beräknas fortsätta med efter utskrivningen skrivs ut under hemsjukvårdstiden. Läkemedel som beräknas avslutas innan utskrivning får föräldrarna från avdelningen. Dessa kan delas ut i originalförpackning eller som doser i sprutor avsedda för perorala läkemedel. Dessa ska då vara märkta med barnets namn, läkemedelsnamn, dos, datum och tidpunkt när barnet ska ha dosen. Ordination görs på särskild lista Läkemedel. Hemsjukvård för nyfödda barn. Hållbarhet Ampuller för engångsbruk kastas genast efter användandet. Öppnade injektionsflaskor, som tas med in på salen, betraktas som patientbundna och får aldrig tas ut i beredningsrummet igen. Öppnade injektionsflaskor, som förvaras i rumstemperatur, har hållbarhetstid 12 timmar (om inget annat anges i spädningsschemat) och märks med datum och klockslag vid öppnandet. Mixturer med konserveringsmedel är för prematura barn hållbara en månad. Mixturer utan konserveringsmedel har hållbarhetstid 7 dygn i kylskåp.

4 4 Vätskorna i vätskevagnen i basförrådet kontrolleras av LASSK var tredje månad. Personal från Apoteketfarmaci står för kontrollen av hållbarhetstiderna på de läkemedel som finns i bassortimentet i basförrådet. Övriga läkemedel, de som finns i våra läkemedelsmoduler och icke-bas läkemedel kontrolleras av LASSK. Kontroll av utgångsdatum på läkemedel i förrådet görs varje månad av LASSK. Varje vecka kontrolleras temperatur i läkemedelsrum och kylskåp. Returer och kassation Små mängder kasserade läkemedel samt alla ampuller och antibiotikarester läggs i riskavfallsbehållare. Iordningställd medicin som av någon anledning inte ges till avsedd patient får inte läggas tillbaka i medicinburk/flaska utan skall kasseras. Speciella regler gäller för narkotiska preparat. Antibiotikarester behandlas enligt Lokala tillämpningsanvisningar för hantering av läkemedel som kan medföra risk för överkänslighet eller annan bestående skada. LASSK ansvarar för returer med kreditering (t.ex. felbeställningar) samt returer för destruktion. Se Hur gör jag? som hittas via fliken Läkemedel på VGI. _jag_140402_skoterskor_1_sept_2011_(3).pdf Dokumentation Beträffande dokumentation av läkemedel: Se för avdelningen särskilt upprättat PM. Telefonordination När tillfällig ordination sker per telefon antecknar sjuksköterskan läkemedlets namn, styrka, dos och tidpunkt i ordinationshandlingen tillfälliga ordinationer med texten enl. + läkarens namn. Därefter repeterar sjuksköterskan ordinationen för kontroll av läkaren och signerar med egen signatur. Rapportering av givet/givna läkemedel skall ske till avdelningsläkaren vid nästföljande rond. Ska signeras av läkare. Generella ordinationer Med generella ordinationer menas läkemedel som får ges av leg. sjuksköterska utan läkares ordination enligt PM Generella ordinationer för neonatalverksamheten SUS. Vid givandet av dessa läkemedel ska indikation, normaldos, max.dos, administrationssätt, kontraindikationer och eventuella biverkningar vara kända av den sjuksköterska som ger läkemedlet. Givna läkemedel antecknas med dos, administreringssätt, tidpunkt och signatur på ordinationshandling (tillfälliga ordinationer) och rapporteras vid nästföljande rond. Ska då signeras av läkare. Överkänslighet Varningsmärkning ska av behandlande läkare göras i de fall patienten har en säkerställd överkänslighet mot läkemedel eller annat ämne som kan ge allvarliga eller livshotande reaktioner. När läkaren noterar detta i Meliorjournalen kommer det att visas en varningstriangel i patientens journalmapp.

5 5 Biverkningar och avvikelser Uppkomna eller misstänkta biverkningar skall rapporteras till Biverkningsenheten för södra regionen () enligt anvisningar i FASS. Dessa tar emot, registrerar, preliminärbedömer och i förekommande fall följer upp biverkningsrapporter från regionen för Läkemedelsverket. Felaktigheter avseende ordinationer eller given medicinering till någon patient skall alltid rapporteras via enhetschef och sektionschef till verksamhetschef med avvikelserapport. Licensläkemedel Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända av Socialstyrelsen. Det finns två typer av licenser: 1. Licens för viss patient 2. Generell licens för viss klinik att använda läkemedlet ifråga Licensansökan görs av Apoteket efter det att läkare med specialkunskaper inom området har skrivit en licensmotivering. Licensen är tidsbegränsad till ett år. Dessa preparat kan, om giltig licens finns på Apoteket, rekvireras som vanligt med angivande av patientens namn. Vid generell licens behöver detta ej anges. Narkotika Med narkotika avses läkemedel upptagna av Läkemedelsverket i narkotika förteckning II, III, IV och V, se FASS. Narkotika rekvireras precis som andra läkemedel. Vid ankomst till avdelning ska erhållen mängd kontrolleras och införas i Narkotikajournal. Varje uttag ska registreras med uttagen mängd, patientens namn och kvarvarande mängd i förrådet. Kontroll av kvarvarande mängd narkotika i alla tre läkemedelsförråden görs en gång/dygn av tjänstgörande sjuksköterska på natten. Denna sjuksköterska får inte ha rekvisitionsrätt eller vara ansvarig för läkemedelsförrådet. Kontroll av narkotikaförrådet görs varje månad av kontrollansvarig sjuksköterska (KASSK) Monica Wiberg och Gunnel Alm, vid avvikelser ska kontrollen ske oftare. För uppdraget finns en särskild instruktion upprättad i enlighet med SUS-övergripande riktlinjer. Mediciner för akutbruk För akuta medicinska tillbud finns på avdelningen tre akutvagnar packade med läkemedel. Denna vagn är inlåst i läkemedelsrummen och förvaringsstället känt av all personal. PM för innehåll och skötsel av akutvagnen ska vara fäst på vagnen. Det åligger den enskilda avdelningen att tillse att innehållet i denna vagn kompletteras efter användning och kontrolleras varje månad. Efter användning i akutsituation ska innehållet snarast kompletteras av den personal som är i tjänst. Mediciner för akut bruk finns också i akutväskorna som används vid transport av barn inom och utanför sjukhuset. De förvaras också i de låsta läkemedelsrummen. Avdelningen ansvarar också för två akutvagnar som förvaras på KK-operationsavdelning respektive förlossningsavdelningen.

6 6 Se avsnittet om Förvaring där akutvagnarna redovisas. Medicinska gaser Mobila tuber med Medicinska gaser finns på härför avsedda och för brandskydd utmärkta platser. Dagundersköterskan ansvarar för kontroll av dessa i, och i finns ansvaret hos ssk på sal 7. Kvalitetsutvecklingsarbete Farmaceutisk inspektion 1 2 gånger per år alternativt Egenkontroll av läkemedelshantering. Avvikelserapportering, enligt SUS rutiner. Översyn av generella ordinationer och spädningslista sker en gång per år samt revidering av lokalt PM vartannat år. Städrutiner I läkemedelsrummen ska bänkskivan torkas dagligen med Allrent och därefter 70 % sprit. Färdigberedda läkemedel kontrolleras dagligen och kasseras om hållbarheten har gått ut. Sjuksköterskorna har ett gemensamt ansvar för att läkemedelsrummen blir påfyllda och iordningställda efter varje arbetspass. Vid behov dammas hyllorna för läkemedel i läkemedelsförråden. Vätskevagnen som förvaras i Basförrådet ska städas av personalen på avdelningen. Bilaga 1 Innehåll akutvagn och Adrenalin 0,1 mg/ml 10 ml, 2 flaskor Atropin 0,5 mg/ml 1 ml, 2 flaskor Heparin Natrium 5 E/ml 50 ml Morfin 0,4 mg/ml 2,5 ml, 2 flaskor Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml 2 ml, 2 flaskor Tribonat, 100 ml, 1 flaska Xylocain 10 mg/ml 5 ml

7 7 Mall till läkemedelsordinationer Läkemedelsgruppen Neo SUS Allmänt Plusmetoden * Ordinationsdygnet är kl i, i. * Per os och injektionsdosering anges i mängd + volym (mg + ml). Vitaminer och mineraler anges bara i ml. * Ange alltid styrkan på läkemedlet (om sådan finns). * För läkemedel som ska spädas kan man beskriva exakt hur man gör eller enklast genom att skriva enligt spädningsschema (om läkemedlet finns med på denna). * Läkemedelskardex löper över 7 dygn. * Separata lathundar över styrka och ordinationssätt finns på vissa läkemedel (ex. Prostivas och ClinOleic). * Doseringstabell finns för flertalet läkemedel som används på avdelningen. * Administrationssätt ska skrivas som IV (intravenöst), IA (intraarteriellt) eller PO (per os). * Ordination x 1 skrivs 1 mg (inget plus). Ordination x 2 skrivs 1+1 mg (1 plus). Ordination x 3 skrivs mg (2 plus) etc. Om läkemedel ska ges 6 gånger eller mer på ett dygn skrivs bara ex. x 6. * Vid insättning på kvällen skrivs exempelvis mg ( ). Medicinändring * Ändrad beredningsform, synonymt läkemedel eller ändrad styrka skrivs på ny rad. Uppladdningsdos Vid behovsmedicin Per os + övrigt Tillfällig ordination Injektioner * T ex. 24/3 Teofyllamin mg. Nästa dygns ordinations skrivs: 25/3 Teofyllamin mg. Om inte efterföljande dygn fylls i kan man tro att det ska ges 16 mg nästa morgon. * Skrivs på avsedd plats (per os + övriga och injektioner). Klockslag och signatur efter varje dos. * Vitaminerna finns tryckta på de översta raderna, övriga per os läkemedel ordineras nedanför. Kan använda hela sidan till per os om behov finns. Om ingen ändring dras streck+läk signatur * Inhalationer, salvor och ögondroppar skrivs som övrigt. * Läkemedel som man inte tror man kommer att ge fler gånger t.ex. intubationsläkemedel. OBS! Curosurf måste alltid skrivas in här för att vi ska få betalt för det. * Injektioner som flertalet antibiotika etc. * Läkemedel som ges som infusion mellan 30 min 6 timmar har vi valt att betrakta som injektion. T.ex. infusion Gammagard, Vancocin och Flagyl. * Intravenösa injektioner ordineras med styrka (koncentration), mängd (oftast mg) och volym (ml). Om oförändrad dos dra streck+läk signatur * Ibuprofen ska stå under injektioner. Ej tillfälliga ordinationer. OBS! ordinera nästa dags dos

8 8 Infusioner * Alla läkemedel som ges över hela dygnet, exempelvis Evalac, Glukos, Abbodop, Morfin/Dormicum, Prostivas och artärdropp. * Övrig parenteral nutrition som ClinOleic med Soluvit/Vitalipid. * Blodprodukter MAF, FFP och trombocytkoncentrat. * Att ordinera dagligen i datumrutan för Evalac/Glukos: -Evalac alternativt Glukos -elektrolytfri eller annan sort tex -Ca -styrka t.ex. 5, 6, 10 eller 12 %. * Dos (totalmängd) och infusionstid (ClinOleic). Administreringstid och signaturer. * Infusionstakten som gäller vid förmiddagsrond ska skrivas in i ml/tim och motsvarande dos/kg/tim alt. t.ex. Morfin dos i ml/tim motsvarande mikrog/kg/tim * För dosändringar under dygnet, se övervakningslista. Elektrolyter Koncentrationsprover Vätskelistan Utsättning *Ordineras i ml för varje sort i de förtryckta raderna, ordineras dagligen. Planera för att ev. ändringar ska få plats. Dra då ett streck över tidigare ordination och skriv in den nya ordinationen efter + läk. signatur. * Om tillsatser är ordinerade en dag men behövs inte mer ska detta (X) kryssas på vanligt sätt så att raden kan återanvändas. * OBS! Kontrollera tabell för maxtillsatser. Finns i PM-pärm och på baksidan av ClinOleic-listan. * Koncentrationsbestämningar av läkemedel ordineras i datumrutan, där svaret också skrivs in, och på provtagningslistan. Skriv klockslag då koncentrationen ska tas. * Triglycerider ordineras på provtagningslistan. ClinOleic ordineras antal timmar. Provet tas utan fettkarens. * Vätskelistan som sjuksköterskorna räknar vätskebalans på används som arbetsredskap och sparas i journalen. Det är dokumentationen som visar exakt vad barnet fått i sig av protein, glukos och elektrolyter etc. *Vätskebalans ska räknas minst en gång per arbetspass. Individuella behov kan göra att det behöver utföras flera gånger under samma arbetspass. När ett läkemedel är utsatt med 0 kan denna rad inte användas mer.

Lokala rutiner för läkemedelshantering

Lokala rutiner för läkemedelshantering 1(5) Lokala rutiner för läkemedelshantering Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Ansvar Verksamhetschef för IVA är Per Marcusson. Han ansvarar för att Upprätta ändamålsenliga skriftliga

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

Instruktion för dokumentation i läkemedelsjournal - Örebromodellen

Instruktion för dokumentation i läkemedelsjournal - Örebromodellen M A J 2 0 0 4 Instruktion för dokumentation i läkemedelsjournal - Örebromodellen 1 Förord För att få en praktisk, effektiv och säker läkemedelshantering behövs gemensamma rutiner och riktlinjer för hur

Läs mer

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Barn- och ungdomskliniken i Norrköping Lokala instruktioner för läkemedelshantering

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Barn- och ungdomskliniken i Norrköping Lokala instruktioner för läkemedelshantering Barn- och ungdoms i Lokala instruktioner för läkemedelshantering ungdoms VIN Barn- och ungdoms i 1(7) Lokala instruktioner för läkemedelshantering inom öppenvården Barn och ungdoms ViN Ansvar Verksamhetschef:

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar.

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Inledning Läkemedel som finns i akutläkemedelsförråd är fastställda av Västra Götalandsregionen.(VGR). Läkemedel i förrådet skall användas

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Läkemedelshantering avd neonatal

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Läkemedelshantering avd neonatal Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 26174 su/med 2016-02-22 2 Innehållsansvarig: Anna-Lena Fransson, Sektionsledare, Avdelning 316 Neonatal (annfr34) Godkänd av: Henrik Almgren, Verksamhetschef,

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2013-12-21 09.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering

9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering 1(6) 9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering Innehåll 9 Förvaring Handbok för läkemedelshantering... 1 9.1 Läkemedelsförråd... 2 Förrådstyper... 2 9.2 Förvaringsanvisningar i läkemedelsförråd... 3

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

Beställning skickas till apoteket med telefax. Originalet sparas på avdelningen till varorna levereras med följesedel

Beställning skickas till apoteket med telefax. Originalet sparas på avdelningen till varorna levereras med följesedel 13 ORDINATION 14 3. REKVISITION 3.1. Beställningsrutiner Rutinerna för beställning anges i den lokala instruktionen för läkemedelshanteringen. Lämplig beställningsmängd för frekventa läkemedel är en månads

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1.

3.2 Akutläkemedelsförrådets innehåll Aktuell lista över akutläkemedelsförrådens innehåll, se bilaga 1. Dokumentnamn INSTRUKTION Skapat datum Kjell Enderborn Annica Winroth 2007-03-15 QR112-I-NÄR-075 1 1 (5) 1 Syfte 2 Omfattning Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Ahmad Rayegani, läkemedelsansv. ssk Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till anne-louise.vintberger@solom.se, verksamhetschef ahmad.rayegani@solom.se ida.lorenzon@sollentuna.se

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

FASS- Författningar FASS. Innehållet i FASS. Publicerades första gången FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige.

FASS- Författningar FASS. Innehållet i FASS. Publicerades första gången FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. FASS- Författningar KARIN ÄNGEBY VT 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens Biverkningar

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Rutin för kassation av läkemedel

Rutin för kassation av läkemedel Rutin för kassation av läkemedel Hemsjukvård Hantering av kassation av läkemedel i hemsjukvården ska hanteras på samma sätt som läkemedel hos patienter på SÄBO. Kassation av läkemedel Kassationen av läkemedel

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum:

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2002-09-26 Mottagare: Äldreomsorg Sjukvård Omsorg/Handikapp

Läs mer

Sökord: Läkemedel. Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare i öppenvården Godkänd av: (Namn, titel) Henrik Hjortswang, verksamhetschef

Sökord: Läkemedel. Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare i öppenvården Godkänd av: (Namn, titel) Henrik Hjortswang, verksamhetschef 1. Ansvar... 2. Ordination... 3. Rekvisition och beställning... 4. Förvaring... 5. Iordningställande... 6. Administrering... 7. Hanteringshandvisningar... 8. Informationsöverföring... 9. Kvalitetssäkring...

Läs mer

5 IORDNINGSTÄLLANDE 5.1 Allmänt

5 IORDNINGSTÄLLANDE 5.1 Allmänt 5 IORDNINGSTÄLLANDE 5.1 Allmänt Med iordningställande av läkemedel menas: Uppdelning av tabletter, kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Läkemedelsberäkning. Läkemedelsberäkning. Läkemedelsräkning Uppföljning Termin

Läkemedelsberäkning. Läkemedelsberäkning. Läkemedelsräkning Uppföljning Termin Läkemedelsräkning Uppföljning Termin 1 Läkemedelsberäkning En strimma genom hela utbildningen Föreläsningar Diagnostiska test med uppföljning Tentamen Läkemedelsberäkning Termin 1 Introduktion till ämnet

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng Institutionen för Hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 poäng Sjuksköterskeprogrammet 180 poäng SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng RSJD14 Den medicinska

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till TENTAMEN KMB201 Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I Datum 2017-02-11 Tid 9:15-12:15 Examinator Lärare Besök Ina Berndtsson Anna Kari Bromander Nej Telefon Kl. 10-11, 0705-41 68 57

Läs mer

4. FÖRVARING FÖRVARING. 4.1. Ansvar. 4.2. Förråd

4. FÖRVARING FÖRVARING. 4.1. Ansvar. 4.2. Förråd REKVISITION 17 4. FÖRVARING 4.1. Ansvar Ansvarig sjuksköterska Vad ansvaret för rekvisition och förvaring innebärframgår av den lokala instruktionen på avdelningen/enheten. I detta ansvar ingår rent praktiskt

Läs mer

L ä k e m e d e l s j o u r n a l - i n s t r u k t i o n

L ä k e m e d e l s j o u r n a l - i n s t r u k t i o n Läkemedelsrådet L ä k e m e d e l s j o u r n a l - i n s t r u k t i o n År STÅENDE ORDINATION Överkänslighet PERORAL AK-BEH. V.G.V subc i.m. i.v. Datum Kl subc i.m. i.v. Kl Läkemedelsrådet Vo / Administrativ

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Händelserna och orsaksområdena sammanfattas nedan. Förslag på åtgärder som kan minska risken för upprepning redovisas avslutningsvis.

Händelserna och orsaksområdena sammanfattas nedan. Förslag på åtgärder som kan minska risken för upprepning redovisas avslutningsvis. 1 Anmälda avvikelser som berör hantering av läkemedel inom barnsjukvården I databasen över beslut som inkommit från SoS/IVO till VGR sedan 120101 finns 99 beslut som rör hanteringen av läkemedel. Av dessa

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Protokoll. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt SOSFS 2001:17

Protokoll. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt SOSFS 2001:17 1 Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt SOSFS 2001:17 Datum 2008-06-12 Enhet Råcksta vård och omsorgsboende Plan 1 Närvarande Kvalitetsgranskare Råckstavägen 100, 162 54 Vällingby Medicinskt

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Ida Tegnefjord, och verksamhetschef Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen utförd av Leg. Apotekare: Cecilia

Läs mer