5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l Före måltid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid"

Transkript

1 System för blodsockerkontroll 12:24 l mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor

2 AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system för blodsockerkontroll (mätare, teststickor och kontrollösning) är avsett för att personer med diabetes själva ska kunna mäta sig och för att sjukvårdspersonal ska kunna kontrollera glukoskoncentrationer i venöst helblod och färskt kapillärt helblod som tas från fingerspetsen eller handflatan. Det är avsett för kvantitativ mätning av glukoskoncentrationen i helblod från 1,1 mmol/l till 33,3 mmol/l. Contour Next USB-system för blodsockerkontroll kan användas som ett hjälpmedel för att övervaka effekten av en diabetesbehandling. Contour Next USB-system för blodsockerkontroll är inte avsett för diagnos eller screening av diabetes mellitus och är inte heller avsett att användas på nyfödda. SÄKERHETSINFORMATION VIKTIGT Allvarlig sjukdom Kapillära blodsockermätningar (med stick i fingret eller på alternativt ställe) är kanske inte kliniskt lämpligt när det perifera flödet är nedsatt. Chock, svår hypotoni, hyperosmolär hyperglykemi, diabetesketoacidos och svår uttorkning är exempel på kliniska tillstånd som kan påverka glukosmätningen av perifert blod negativt. 1-3 Tala med din diabetessköterska eller motsvarande Innan du ställer in målintervall eller höga eller låga varningar på din mätare. Innan du ändrar din medicinering baserat på testresultaten. Om ditt blodsockerresultat är under 2,8 mmol/l följ omedelbart råd från sjukvården. Om ditt blodsockerresultat är över 13,9 mmol/l tvätta och torka händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Om du får ett liknande resultat ska du ringa sjukvården snarast möjligt. Om huruvida testning på alternativa stickställen (AST) är lämpligt för dig. Möjlig smittrisk Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning eller vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor. Mätaren, blodprovstagaren och lansetterna är endast avsedda att användas av en och samma patient. Dela dem inte med någon, inklusive andra familjemedlemmar! Använd dem inte på flera patienter! 4,5 Samtliga delar av denna enhet betraktas som biologiskt riskmaterial och kan potentiellt sprida smittsamma sjukdomar, även efter rengöring och desinfektion. Microlet 2 blodprovstagare får inte användas vid assisterade blodprovstagningar av sjukvårdspersonal eller på vårdinrättningar. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du tar ett prov, då de inte längre är sterila efter användning. Kassera alltid teststickor och lansetter som medicinskt avfall. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av virussjukdomar. Förvaras utom räckhåll för barn. Denna enhet innehåller smådelar som kan orsaka kvävning om de sväljs av misstag. i ii

3 OBSERVERA Läs bruksanvisningen för Contour Next USB, bipacksedeln till Microlet 2-blodprovstagare och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätare innan du påbörjar testning. Följ alla anvisningar för handhavande och underhåll exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti en ny kartong ska dessa inte användas. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information Bayers Contour Next USB-mätare fungerar endast med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösning. Förvara alltid Contour Next-teststickorna i originalburken. Stäng burken omedelbart efter att du tagit ur en teststicka. Burken är gjord för att hålla teststickorna torra. Undvik att exponera mätaren och teststickorna för överdriven fuktighet, värme, kyla, damm eller smuts. Om teststickorna exponeras för luftfuktighet genom att burken lämnas öppen eller om teststickorna inte förvaras i originalburken kan de bli skadade. Detta kan leda till felaktiga testresultat. Använd inte en teststicka som verkar vara skadad eller använd. Kontrollera utgångsdatumet på teststickorna och kontrollösningen. Det är viktigt att inte använda teststickorna eller kontrollösningen om utgångsdatumet som står på burkens etikett och kartongen har passerats. Detta kan orsaka felaktiga resultat. Använd inte kontrollösningen om det har gått sex månader sedan du först öppnade flaskan. Det är en god idé att anteckna kasseringsdatumet på sex månader på kontrollösningens etikett. Kontakta Bayer Diabetes Care Kundsupport på telefon om testresultaten med kontrollösningen ligger utanför intervallet. Använd inte mätaren till testning av blodsocker förrän du åtgärdat problemet. Mätaren har utformats för att ge korrekta resultat vid temperaturer mellan 5 C och 45 C. Om du befinner dig utanför detta temperaturområde ska du inte utföra tester. När mätaren flyttas från ett ställe till ett annat ska du låta mätaren anpassa sig till temperaturen på det nya stället i ungefär 20 minuter innan du utför iii ett blodsockertest. Produkterna har utformats för att ge korrekta resultat vid temperaturer mellan 5 C och 45 C. Du ska inte utföra något blodsockertest när Contour Next USBmätaren är ansluten till en dator. Använd bara godkänd utrustning från tillverkaren eller från en certifierad organisation som t ex UL eller TUV. Det rekommenderas att du inte använder elektronisk utrustning i mycket torra miljöer, särskilt inte om det finns syntetmaterial i närheten. Bayers Contour Next USB-mätaren är förinställd och låst till att visa resultaten i mmol/l (millimol glukos per liter blod). Resultat i mmol/l visas alltid med decimal. Resultat i mg/dl visas aldrig med decimal. Exempel: eller Kontrollera på din display att resultaten visas i mmol/l. Om inte så är fallet kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon Bayers Contour Next USB-kontrollsystem för blodsocker har ett mätområde från 1,1 mmol/l till 33,3 mmol/l. Vid resultat över 33,3 mmol/l eller under 1,1 mmol/l: оо оо Om ditt blodsockervärde är under 1,1 mmol/l visas skärmen Följ omedelbart råd från sjukvården och mätaren piper två gånger. Kontakta diabetssköterska eller motsvarande. Om ditt blodsockervärde är över 33,3 mmol/l uppmanas du på nästa skärm att utföra ett nytt test. Mätaren piper två gånger. Om resultaten fortfarande är över 33,3 mmol/l visas Följ omedelbart råd från sjukvården. Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-hubar med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. En USB-förlängningskabel medföljer för din bekvämlighet. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USB-förlängningskabeln. iv

4 v Uppladdningsbart batteri Bayers Contour Next USB-mätare har ett uppladdningsbart batteri. Du måste ladda batteriet innan du kan använda mätaren, och du kan inte göra ett blodsockertest medan batteriet laddas. För att ladda Anslut mätaren till väggladdaren eller datorn. Se till att datorn är igång och att den inte befinner sig i standby-, vilo- eller energisparläge. Mätaren är fulladdad när lampan vid stickporten slutar blinka och slocknar. Koppla ifrån din Contour Next USBmätare för att testa. TIPS: Efter en minuts laddning kan du göra ett blodsockertest om det behövs. En USB-förlängningskabel medföljer för din bekvämlighet. Tänk på att USBportarna i vissa datorer och USBhubar med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USBförlängningskabeln. Innehållsförteckning Din mätare och blodprovstagare...2 Översikt över mätaren...4 Grundinställning...6 Index...80 Förberedelse för test...11 Förbereda blodprovstagaren...14 Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen...16 För alternativt testställe (AST) - handflatan...20 Testresultat...26 Test med kontrollösning...28 Ställa in en påminnelse efter ett test...30 Loggbok Lägga till information om kolhydrater, insulin och noteringar...34 Lägga till noteringar...39 Logga information om kolhydrater från loggboks-menyn...40 Logga insulin från loggboks-menyn...40 Trender (medelvärden och sammanfattningar)...42 Inställningar...45 Ställa in datum och tid...48 Glucofacts Deluxe Programvara för analys av blodsockerresultat...59 Skärmar med felmeddelanden...62 Batteriets status...63 Symboler som används...73 Systemspecifikationer...74 Mätarens skötsel...76 Garanti...78 KOMMA IGÅNG TESTNING HUVUDMENY TEKNISK SERIVICE & SKÖTSEL

5 KOMMA IGÅNG Bayers Contour Next USB System för blodsockerkontroll Skyddslock för USB-kontakten Din Microlet 2 blodprovstagare Återställningshandtag Greppfördjupning KOMMA IGÅNG Utlösarknapp Bayers Contour Next USB System för blodsockerkontroll Översta menyknappen Se sidan 4 Knappar för att Välja/Bläddra Se sidan 5 Display 12:24 l L 5.2 mmol Före måltid Påminn. Alternativ Stickport: För att slå på lampan vid stickporten, se sidan 4. Din Contour Next-teststicka Grå fyrkantig ände För in den här änden i stickporten för teststickor med den grå delen vänd uppåt. Provspets Blodet sugs in här. Lansetthållare Lansett Rund skyddshatt Justering av munstycke Justerbart munstycke (fingerspets) Genomskinligt munstycke för alternativt testställe (handflata) Din Microlet 2 blodprovstagare OBSERVERA: Bayers Contour Next USB-mätare fungerar ENDAST med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösningar! 2 3

6 KOMMA IGÅNG Översikt över mätaren Sätta på/stänga av mätaren Håll den översta Meny-knappen nedtryckt för att sätta på/stänga av mätaren. Sätt in en teststicka för att sätta på mätaren, och avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Använda knapparna för att välja/bläddra -knappen -knappen KOMMA IGÅNG Sätta på/stänga av mätaren Använda den översta Meny-knappen meny Den översta Meny-knappen har 3 funktioner: För att sätta på och av mätaren trycker du på och håller ned den översta Meny-knappen tills mätaren slås på/av Från de flesta skärmar trycker du en gång på den översta Meny-knappen för att gå tillbaka en skärm. När mätaren är avstängd kan du trycka snabbt 2 gånger på Meny-knappen för att tända eller släcka lampan vid stickporten. Du kan använda de tre knapparna bredvid skärmen för att göra dina val genom att trycka på knappen vid ditt val. Du kan bläddra uppåt eller nedåt för fler alternativ när eller -pilarna visas på mätarens skärm. Välj genom att trycka på -knappen när ditt val är markerat. TIPS: Tryck på och håll eller -knapparna intryckta för att bläddra genom listan snabbbare. Använda huvudmenyn MENY Loggbok Trender Inställningar -knappen Använda knapparna för att välja/bläddra Det finns 3 alternativ i huvudmenyn: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj ett alternativ genom att trycka på knappen bredvid ditt val. Se sidan 45 för mer information om Inställningar. 4 5

7 KOMMA IGÅNG Grundinställning DATUM & TID 10/20/11 17:57 Acceptera Ändra 3. Datum och tid visas, och du kan välja att Acceptera eller Ändra. KOMMA IGÅNG Grundinställning LANGUAGE English Deutsch Français Italiano Ladda mätaren innan du använder den. Se sidan 64. TIPS: Din mätare levereras med Glucofacts Deluxe Programvara för analys av blodsockerresultat redan installerad. Du behöver inte ställa in detta för att kunna ladda din mätare eller göra ett blodsockertest. Se sidan 59 för mer information om Glucofacts Deluxe. 1. Tryck på och håll Meny-knappen intryckt tills mätaren slås på. Efter en välkomstskärm ser du skärmen Välj språk. 2. Tryck på eller -knappen för att välja önskat språk. Tryck på -knappen för att bläddra nedåt för att se fler språkalternativ. När ditt språk är markerat, trycker du på -knappen. En skärm bekräftar ditt val av språk. När du accepterar datum och tid som de visas, accepterar du även datum- och tidsformatet. När du har tryckt på Acceptera, ser du inställningarna för hög/låg-varningar. 1. Om du vill ändra datum, tid, datumformat eller tidsformat, väljer du Ändra. 2. Använd eller DATUM -knapparna för VÄLJ att göra eventuella Månad/Dag/År ändringar. När önskat Dag.Månad.År val är markerat, trycker du på -knappen. 3. Fortsätt med denna process tills datumet är inställt som du vill. Välj Acceptera. 4. Skärmen med 12-timmars eller 24-timmarsklockan visas. 12 tim klocka 24 tim klocka 6 7 TID VÄLJ 5. Följ samma steg för att ställa in tiden på önskat sätt. TID ÄNDRA MINUTER 6: 45 Markera ditt val och tryck på. En bekräftelse med ditt val visas. Tryck på Acceptera. När du har tryckt på Acceptera, ser du inställningarna för hög/låg-varningar. Grundinställning

8 KOMMA IGÅNG Hög/låg-varningar Hög/låg-varningarna meddelar dig när ditt testresultat är över eller under dina valda inställningar. Varningarna visas som stora, orange siffror. 2. Om du valde Ändra, trycker du på eller -knappen för att välja din varningsnivå för Hög-varningen. Denna kan ställas in mellan 7,0-20,0 mmol/l. Tryck på. KOMMA IGÅNG Hög/låg-varningar HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.9 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l Acceptera Ändra VIKTIGT Diskutera inställningarna för Hög/Låg-varningar med din diabetessköterska eller motsvarande. Din mätare levereras med en förinställd hög varningsnivå på 13,9 mmol/l och en låg varningsnivå på 3,9 mmol/l. Du kan Acceptera eller Ändra dessa nivåer. 1. Välj Acceptera om du vill behålla de förinställda varningsnivåerna och gå vidare till Mål. Om du vill ändra dessa varningsnivåer, väljer du Ändra. TIPS: Dina målintervall måste ligga mellan dina Höga och Låga varningsnivåer. I nästa steg kommer du att ställa in målintervallen. HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.9 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.8 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l Varning är satt. Högt: 13.8 mmol/l Lågt: 3.7 mmol/l 3. Tryck på eller -knappen för att välja din varningsnivå för Låg-varningen. Denna kan ställas in på mellan 3,0 och 6,7 mmol/l. Tryck på. TIPS: Om du trycker på och håller ned eller -knapparna kommer du att bläddra snabbare genom siffrorna. 4. På nästa skärm bekräftas dina val. Tryck på Acceptera för att bekräfta dina varningsinställningar. Acceptera Ändra Hög/låg-varningar 8 9

9 KOMMA IGÅNG Målintervall Målintervall På nästa skärm visas förinställda målintervall för blodsocker vid Fastar, Före måltid och Efter måltid. MÅLVÄRDE Före måltid: Mål satta Acceptera Ändra Acceptera Ändra Grundinställningar är klara. Sätt i en teststicka för att påbörja ett test. VIKTIGT Diskutera dina målintervall med din diabetessköterska eller motsvarande. Du kan acceptera eller ändra dessa intervall. För varje målvärde kommer det att finnas möjlighet att Acceptera eller Ändra. 1. Om du vill ändra målen trycker du på eller -knapparna tills du når det önskade målet, sedan trycker du på. De förinställda värdena för Fastar och Före måltid är 3,9-7,2 mmol/l och för Efter måltid 3,9-10,0 mmol/l. En skärm bekräftar ditt val för varje målvärde. Grundinställningen är klar. Du kan nu kontrollera ditt blodsocker. Förberedelse för test Läs bruksanvisningen för Contour Next USB, bipacksedeln till Microlet 2-blodprovstagaren och allt instruktionsmaterial som medföljer i din mätarenhet innan du påbörjar testning. Följ alla anvisningar för handhavande och skötsel exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti kartongen med teststickor ska dessa inte användas. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. OBSERVERA: Din Contour Next USB-mätare fungerar endast med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösningar. Ha allt material du behöver redo innan du påbörjar testningen. Detta inkluderar din Contour Next USBmätare, Contour Next teststickor Microlet 2- blodprovstagare och Microlet -lansetterna. Du behöver eventuellt också Contour Next-kontrollösning för att göra en kvalitetskontroll. VIKTIGT Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning, eller vid hantering av mätaren, blodprovstagaren eller använda teststickor. TESTNING Förberedelse för test 10 Du kan också ändra dessa inställningar genom att gå till Huvudmenyn och välja Inställningar. Se sidan Ta ut en Contour Next-teststicka ur burken. Stäng burken ordentligt omedelbart efter att du har tagit ut teststickan. 11

10 TESTNING 2. Håll teststickan med den grå änden mot mätaren. 3. För in den grå fyrkantiga änden ordentligt i stickporten tills mätaren piper. AutoLog Din mätare levereras med funktionen AutoLog, som ger dig möjlighet att markera ditt testresultat som Fastar, Före måltid, Efter måltid och Markera inte. Fastar - markeringen Fastar kan användas när du testar blodsockernivåerna efter att ha varit utan mat eller dryck i minst 8 timmar. Före måltid- markeringen kan användas när du testar blodsockernivåerna inom 1 timme före en måltid. Efter måltid - markeringen kan användas när du testar blodsockernivåerna inom 2 timmar efter en måltid. Markera inte - Du kan välja Markera inte om du testar vid andra tidpunkter än före eller efter en måltid eller vid fasta. TESTNING Förberedelse för test TILLSÄTT BLOD Skärmen Tillsätt blod visas. Mätaren är nu klar att ta emot blod. TIPS: Efter att teststickan har förts in; om du inte tillför blod inom en minut dämpas mätarens skärm och mätaren piper. Tryck på valfri knapp så lyser skärmen. Tillsätt blod starkt igen. Efter sammanlagt 3 minuters inaktivitet stängs mätaren av. När du får mätaren har AutoLog redan aktiverats. För att få ut mesta möjliga av din mätare rekommenderar vi att du behåller denna funktion påslagen. AUTOLOG Fastar Före måltid Efter måltid Markera inte AutoLog 12 13

11 TESTNING Förbereda blodprovstagaren Förbereda blodprovstagaren Läs bipacksedeln till Microlet 2 blodprovstagare för fullständiga instruktioner. För instruktioner om alternativa testställen, se sidan 20. VIKTIGT: Möjlig biologisk risk Microlet 2-blodprovstagare är avsedd att användas av en och samma patient. Microlet 2 får inte användas vid assisterade blodprovstagningar av personal inom vården eller sjukvården, och får aldrig delas med någon annan, inte ens med familjemedlemmar, på grund av infektionsrisken. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du tar ett prov, då de inte längre är sterila efter användning. 1. Ta bort munstycket från Microlet 2- blodprovstagare med tummen i greppets fördjupning som visas på bilden. Bryt av munstycket uppifrån och ned. 3. För in lansetten ordentligt i blodprovstagaren tills det tar stopp. Detta kommer att ladda enheten. Du kan också dra och släppa återställningshandtaget. 4. Vrid av den runda skyddshatten på lansetten. Spara den inför kasseringen av den använda lansetten. 5. Sätt tillbaka det grå munstycket. TESTNING Förbereda blodprovstagaren 2. Lossa den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett ¼ varv, men ta inte bort den. 6. Vrid på munstyckets ände för att justera stickdjupet. Hur hårt du trycker på provtagningsstället påverkar stickdjupet

12 Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen TESTNING Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen 1. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på den blå utlösarknappen. 2. Stryk över handen och fingret mot provtagningsstället för att få fram en bloddroppe. Tryck inte runt provtagningsstället. 3. Testa genast när du har fått fram en liten, rund bloddroppe. FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA TILLSÄTT MER BLOD NU 4. För omedelbart teststickans spets mot bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen. Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka ej korrekta resultat eller fel. Om den första bloddroppen inte är tillräcklig, kan mätaren pipa två gånger och visa FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA och TILLSÄTT MER BLOD NU. Du har cirka 30 sekunder på dig att tillfsätta mer blod på samma sticka. Följ anvisningarna på mätarens skärm. TESTNING Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen 16 17

13 Testresultat med AutoLog på Innan testresultatet visas, visas skärmen AutoLog Testresultat med AutoLog av TESTNING Testresultat med AutoLog på AUTOLOG Fastar Före måltid Efter måltid Markera inte : mmol L Efter måltid Påminn. Alternativ Välj Fastar, Före måltid, Efter måltid, eller Markera inte genom att trycka på -knappen när önskat val är markerat. (Bläddra nedåt för att se Markera inte.) Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett val. Om ditt resultat är över eller under dina inställningar för Höga och Låga varningar visas dock resultaten efter 5 sekunder utan att du behöver trycka på någon knapp. Om du gör ditt AutoLog-val väldigt snabbt kan du eventuellt se den resterande testnedräkningen. Ditt testresultat visas i form av stora siffror och går sedan tillbaka till normal storlek på skärmen. Du kan nu ställa in påminnelse om nästa test (se sidan 30), föra in information om insulin eller kolhydrater (se sidan 34) eller lägga till en anteckning (se sidan 39). TIPS: LÅT teststickan sitta kvar i mätaren och lägg till en anteckning om detta resultat, eller ställ in en påminnelse. För information om hur man lägger till en anteckning eller ställer in en påminnelse, se sidorna TESTAR... Godkänt Efter att du tillfört blod till teststickan när AutoLog är avstängt visas ditt resultat efter 5 sekunders nedräkning Du kan nu ställa in påminnelse om att testa igen (se sidan 30), logga information om insulin eller kolhydrater (se sidan 34) eller lägga till en notering (se sidan 39). 10:30 13, mmol L Påminn. Alternativ Stäng av mätaren genom att ta bort teststickan. TIPS: LÅT teststickan sitta kvar i mätaren för att lägga till en notering eller ställa in en påminnelse. För information om hur man lägger till en notering eller ställer in en påminnelse, se sidorna TESTNING Testresultat med AutoLog av 18 19

14 TESTNING För alternativt testställe (AST) - handflatan 20 För alternativt testställe (AST) - handflatan VIKTIGT Fråga din diabetessköterska eller motsvarande om test på ett alternativt ställe är rätt för dig. OBSERVERA: För alternativt testställe, använd det genomskinliga munstycket. Din Contour Next USB-mätare kan användas för tester på fingerspetsen eller handflatan. Se bipacksedeln till Microlet 2 för instruktioner om tester på alternativt ställe. OBSERVERA: Använd inte AST under följande omständigheter: Om du tror att du har lågt blodsocker När blodsockret ändras snabbt (efter en måltid, insulindos eller motion) Om du inte kan känna av symtom på lågt blodsocker (är omedveten om hypoglykemier) Om du får blodsockerresultat från det alternativa stället som inte stämmer med hur du mår När du är sjuk eller stressad Om du ska köra bil eller använda maskiner Tester på ett alternativt ställe rekommenderas endast när det har gått mer än 2 timmar sedan en måltid, diabetesmedicinering eller motion. Om du inte har något genomskinligt munstycke för testning på alternativt stickställe, ring Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe 1. Tvätta händerna och sticksstället med tvål och varmt vatten. Skölj och torka noga. 2. Sätt på det genomskinliga AST-munstycket på Microlet 2- blodprovstagare. 3. Välj ett sticksställe i den köttiga delen av handflatan. Undvik ådror, födelsemärken, ben och senor. 4. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på den blåa utlösarknappen. 21 TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe

15 TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe Håll kvar med ett fast tryck tills en liten, rund bloddroppe bildas. 7. Testa genast när du har fått fram en liten, rund bloddroppe. För omedelbart teststickans spets till bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen. Testa inte blodprovet från handflatan om du har: Utsmetat blod Koagulerat blod Lättrinnande blod En genomskinlig vätska blandad med blod. 6. Lyft blodprovstagaren rakt upp och bort från huden utan att smeta ut blodet. 8. Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka ej korrekta resultat eller fel. Om den första bloddroppen inte räcker, piper mätaren två gånger och visar skärmen FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA och TILLSÄTT MER BLOD NU. Du har cirka 30 sekunder på dig att tillsätta mer blod till samma teststicka. FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA TILLSÄTT MER BLOD NU Följ anvisningarna på mätarens skärm. Om du inte tillför mer blod inom cirka 30 sekunder ska du ta bort stickan och börja om med en ny sticka. 9. Om AutoLog-funktionen är på visas AutoLog-skärmen. Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett val. Välj Fastar, Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på -knappen när valet har markerats. Bläddra nedåt för att se Markera inte OBSERVERA: Om ditt resultat är under 3,9 mmol/l eller över 13,9 mmol/l, får du alltid se resultatet utan att behöva trycka på någon knapp. (Om du har ändrat dina inställningar kommer dina höga och låga resultat vara baserade på de ändrade inställningarna.) Gå till Testresultat med AutoLog på, sidan 18 eller Testresultat med AutoLog av, sidan TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe

16 Ta bort den använda lansetten TESTNING Ta bort den använda lansetten a b 1. Håll blodprovstagaren i en hand med tummen i fördjupningen på greppet och håll munstycket med den andra handen och ta försiktigt loss munstycket. 2. Placera den runda skyddshatten för lansetten på en slät yta med Bayer-logotypen nedåt. 3. Stick ned lansettnålen helt i mitten på hatten, med nålen fortfarande kvar i blodprovstagaren. 4. Tryck först ned den blå utlösarknappen (a), på ovansidan (och håll kvar). Dra sedan det blå laddningshandtaget (b) så långt bakåt det går. Lansetten lossnar och ramlar ned i den behållare du har valt. VIKTIGT: Möjlig biologisk risk Mätaren, blodprovstagaren och lansetterna är avsedda för en patient. Dela dem inte med någon, inklusive andra familjemedlemmar! Använd dem inte på flera patienter! 5,6 Kassera alltid teststickor och lansetter som medicinskt avfall. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av virussjukdomar. Se bipacksedeln till Microlet 2 för anvisningar om hur du på ett lämpligt sätt avlägsnar och kasserar lansetter. Rengöring av din mätare Mätarens exteriör kan rengöras med en fuktig (ej våt) luddfri trasa med ett milt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, t.ex. 1 del blekmedel utspätt med 9 delar vatten. Torka torrt med en luddfri trasa efter rengöringen. Stick inte in någonting i USB-stickportens öppning och försök inte rengöra insidan av den. OBSERVERA: Låt inte rengöringsmedlet rinna in i eller mellan knapparna, USB-locket eller stickportens öppning. Ifall detta inträffar kan funktionsfel uppstå. TESTNING Ta bort den använda lansetten VIKTIGT Kasta den förbrukade lansetten som medicinskt avfall. Återanvänd inte lansetter. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du utför ett test

17 Testresultat Förväntade värden: Blodsockervärden varierar beroende på kost, medicindoser, hälsa, stress eller aktivitet. Glukoskoncentrationerna i plasma hos den som inte har diabetes håller sig normalt inom ett relativt smalt område, cirka 3,9-6,1 mmol/l vid fasta. 6 Om AutoLog är på och du inte kunnat göra markeringar innan varningen för högt eller lågt blodsocker visades väljer du Alternativ och sedan Notering. Du kan nu välja Fastar, Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på knappen bredvid. TESTNING Testresultat Lågt blodsocker 14.0 Högt blodsocker VIKTIGT Rådgör med din diabetessköterska eller motsvarande om vilka blodsockervärden som är lämpliga för dina behov. Varningsskärmar vid högt och lågt blodsocker Din mätare är förinställd på en gräns för lågt blodsockervärde (hypoglykemi) på 3,9 mmol/l och en gräns för högt blodsockervärde (hyperglykemi) på 13,9 mmol/l. Detta är de förinställda värdena, men de kan anpassas av dig själv och/ eller din diabetessköterska eller motsvarande. Om ditt blodsockerresultat är under din varningsnivå för lågt blodsocker: En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är lågt. Om ditt blodsockerresultat är över din varningsnivå för högt blodsocker: En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är högt. 10: mmol L Påminn. Alternativ VIKTIGT Om ditt blodsockervärde är under 2,8 mmol/l ska du omedelbart följa råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13,9 mmol/l tvätta händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Följ omedelbart råd från sjukvården om du får ett liknande resultat. Tala alltid med din diabetessköterska eller motsvarande innan du ändrar medicineringen baserat på testresultaten. Testning i mörker Stickporten på mätaren har belysning för att hjälpa dig att testa i mörker. Tryck snabbt 2 gånger på Meny-knappen när mätaren är avstängd för att tända lampan vid stickporten. Sätt i en teststicka så visas displayen. Så snart blod har tillförts teststickan slocknar lampan. Fortsätt med ditt test. Lampan släcks när du trycker snabbt två gånger på Meny-knappen. 27 TESTNING Testning i mörker

18 Test med kontrollösning TESTNING Test med kontrollösning 28 Använd endast Bayers Contour Next-kontrollösningar med din Contour Next USB-mätare och Contour Next-teststickorna. Om du använder någon annan kontrollösning eller någon annan kombination av kontrollösning och stickor kan resultaten bli felaktiga. Kvalitetskontroll Du bör göra ett kontrolltest när: du använder mätaren för första gången du öppnar en ny burk med teststickor eller en ny flaska med kontrollösning du tror att mätaren inte fungerar ordentligt du får upprepade oväntade blodsockerresultat. OBSERVERA: Kontrollera utgångsdatumet på burken med teststickor och utgångs- och kasseringsdatumet på flaskan med kontrollösning. ANVÄND INTE material som har passerat utgångsdatum. Det finns normal, låg eller hög kontrollösning. Om du behöver hjälp med att hitta Bayers Contour Nextkontrollösningar, ringer du Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. 1. Ta ur en teststicka ur burken och sätt på locket igen ordentligt. 2. Håll teststickan med den gråa änden mot mätaren. 3. Sätt i teststickan i stickporten på mätaren. 4. Mätaren slås på och visar en teststicka med en blinkande bloddroppe. 5. Skaka försiktigt kontrollösningsflaskan för att blanda den väl. 6. Tryck ut en liten droppe kontrollösning på en ren, ej absorberande yta. Applicera inte kontrollösning på fingertoppen eller på teststickan direkt från flaskan. 8. Håll stickan i droppen tills mätaren piper. 10: mmol L Kontrolltest 7. För omedelbart teststickans spets till droppen med kontrollösning. 9. Mätaren visar AutoLog-skärmen, men känner av att det är kontrollösning och växlar till nedräkning i 5 sekunder. Kontrolltestresultatet markeras automatiskt med Kontrolltest på skärmen och lagras i minnet. Kontrolltestresultaten ingår inte i dina medelvärden för blodsocker. 10. Jämför ditt kontrolltestresultat med det intervall som står tryckt på burken med teststickor eller på förpackningens undersida. 11. Stäng av mätaren genom att dra ur teststickan. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon om testresultaten med kontrollösningen ligger utanför intervallet. Använd inte mätaren eller teststickorna till mätning av blodsocker förrän du fått hjälp med att lösa problemet. 29 TESTNING Test med kontrollösning

19 Ställa in en testpåminnelse efter ett test En påminnelse om nästa test kan ställas in efter att du gjort ett test eller via Inställningsmenyn. En påminnelse kan ställas in i steg om 15 minuter, från 15 minuter till 23 timmar och 45 minuter. 1. Tryck på knappen Påminn. med teststickan fortfarande kvar i mätaren. 10: mmol L Före måltid Påminn. Alternativ PÅMINNELSE NEDRÄKNING 3 PÅMINNELSE NEDRÄKNING 3 tim tim min min 3. Tryck på eller för att välja korrekt timme. Tryck på -knappen. 4. Tryck på eller -knappen för att välja minuter (i steg om 15 minuter). Tryck på -knappen. En skärm bekräftar nedräkningstiden till påminnelsen. 2. Tryck på Starta-knappen för att påbörja nedräkningen. Förinställd tid är 2 timmar eller den påminnelsetid som senast ställts in. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim Starta Ändra Gå tillbaka 10: mmol L Före måltid Påminn. Alternativ När påminnelsefunktionen är på visas en klocksymbol i den blå rubrikraden. Ta ut teststickan ur mätaren. Mätaren behåller inställd påminnelsetid tills du ändrar den. Om du vill ställa in en testpåminnelse på andra tider, se sidan 45. Ställa in en testpåminnelse efter ett test Du kan ändra nedräkningstiden för påminnelser till önskad tid genom att trycka på knappen Ändra. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim Starta Ändra Gå tillbaka Ställa in en testpåminnelse efter ett test 30 31

20 Stänga av en testpåminnelse efter testet En påminnelse kan stängas av eller ändras efter ett test eller via inställningsmenyn. Få påminnelse När påminnelsetiden nås hörs 20 pip. Mätaren slås på och påminnelseskärmen visas. TIPS: Om du utför ett blodsockertest inom 15 minuter före påminnelsens inställda tidpunkt, kommer påminnelsen att avaktiveras. Dags för nästa test 1. Tryck på knappen Påminn. 10: mmol L Efter måltid Påminn. Alternativ Du kan stoppa pipandet på två sätt: 1. Tryck på -knappen, sätt i en teststicka och fortsätt med att testa, ELLER 2. För in en teststicka och fortsätt med att testa (se sidan 11). Om Nedräkning är på står det Påminnelse om på skärmen, och återstående tid visas. 2. Tryck på Stopp-knappen för att stoppa nedräkningen. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim 30 min Stopp Ändra Gå tillbaka TIPS: Om du testar inom 15 minuter innan påminnelsetiden, stoppas nedräkningen när teststickan förs in. Fortsätt med att testa. Stänga av en testpåminnelse efter testet Påminnelse är raderad En skärm bekräftar ditt val och nedräkningen stoppas. Få påminnelse 32 33

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer