5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l Före måltid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid"

Transkript

1 System för blodsockerkontroll 12:24 l mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor

2 AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system för blodsockerkontroll (mätare, teststickor och kontrollösning) är avsett för att personer med diabetes själva ska kunna mäta sig och för att sjukvårdspersonal ska kunna kontrollera glukoskoncentrationer i venöst helblod och färskt kapillärt helblod som tas från fingerspetsen eller handflatan. Det är avsett för kvantitativ mätning av glukoskoncentrationen i helblod från 1,1 mmol/l till 33,3 mmol/l. Contour Next USB-system för blodsockerkontroll kan användas som ett hjälpmedel för att övervaka effekten av en diabetesbehandling. Contour Next USB-system för blodsockerkontroll är inte avsett för diagnos eller screening av diabetes mellitus och är inte heller avsett att användas på nyfödda. SÄKERHETSINFORMATION VIKTIGT Allvarlig sjukdom Kapillära blodsockermätningar (med stick i fingret eller på alternativt ställe) är kanske inte kliniskt lämpligt när det perifera flödet är nedsatt. Chock, svår hypotoni, hyperosmolär hyperglykemi, diabetesketoacidos och svår uttorkning är exempel på kliniska tillstånd som kan påverka glukosmätningen av perifert blod negativt. 1-3 Tala med din diabetessköterska eller motsvarande Innan du ställer in målintervall eller höga eller låga varningar på din mätare. Innan du ändrar din medicinering baserat på testresultaten. Om ditt blodsockerresultat är under 2,8 mmol/l följ omedelbart råd från sjukvården. Om ditt blodsockerresultat är över 13,9 mmol/l tvätta och torka händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Om du får ett liknande resultat ska du ringa sjukvården snarast möjligt. Om huruvida testning på alternativa stickställen (AST) är lämpligt för dig. Möjlig smittrisk Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning eller vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor. Mätaren, blodprovstagaren och lansetterna är endast avsedda att användas av en och samma patient. Dela dem inte med någon, inklusive andra familjemedlemmar! Använd dem inte på flera patienter! 4,5 Samtliga delar av denna enhet betraktas som biologiskt riskmaterial och kan potentiellt sprida smittsamma sjukdomar, även efter rengöring och desinfektion. Microlet 2 blodprovstagare får inte användas vid assisterade blodprovstagningar av sjukvårdspersonal eller på vårdinrättningar. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du tar ett prov, då de inte längre är sterila efter användning. Kassera alltid teststickor och lansetter som medicinskt avfall. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av virussjukdomar. Förvaras utom räckhåll för barn. Denna enhet innehåller smådelar som kan orsaka kvävning om de sväljs av misstag. i ii

3 OBSERVERA Läs bruksanvisningen för Contour Next USB, bipacksedeln till Microlet 2-blodprovstagare och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätare innan du påbörjar testning. Följ alla anvisningar för handhavande och underhåll exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti en ny kartong ska dessa inte användas. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information Bayers Contour Next USB-mätare fungerar endast med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösning. Förvara alltid Contour Next-teststickorna i originalburken. Stäng burken omedelbart efter att du tagit ur en teststicka. Burken är gjord för att hålla teststickorna torra. Undvik att exponera mätaren och teststickorna för överdriven fuktighet, värme, kyla, damm eller smuts. Om teststickorna exponeras för luftfuktighet genom att burken lämnas öppen eller om teststickorna inte förvaras i originalburken kan de bli skadade. Detta kan leda till felaktiga testresultat. Använd inte en teststicka som verkar vara skadad eller använd. Kontrollera utgångsdatumet på teststickorna och kontrollösningen. Det är viktigt att inte använda teststickorna eller kontrollösningen om utgångsdatumet som står på burkens etikett och kartongen har passerats. Detta kan orsaka felaktiga resultat. Använd inte kontrollösningen om det har gått sex månader sedan du först öppnade flaskan. Det är en god idé att anteckna kasseringsdatumet på sex månader på kontrollösningens etikett. Kontakta Bayer Diabetes Care Kundsupport på telefon om testresultaten med kontrollösningen ligger utanför intervallet. Använd inte mätaren till testning av blodsocker förrän du åtgärdat problemet. Mätaren har utformats för att ge korrekta resultat vid temperaturer mellan 5 C och 45 C. Om du befinner dig utanför detta temperaturområde ska du inte utföra tester. När mätaren flyttas från ett ställe till ett annat ska du låta mätaren anpassa sig till temperaturen på det nya stället i ungefär 20 minuter innan du utför iii ett blodsockertest. Produkterna har utformats för att ge korrekta resultat vid temperaturer mellan 5 C och 45 C. Du ska inte utföra något blodsockertest när Contour Next USBmätaren är ansluten till en dator. Använd bara godkänd utrustning från tillverkaren eller från en certifierad organisation som t ex UL eller TUV. Det rekommenderas att du inte använder elektronisk utrustning i mycket torra miljöer, särskilt inte om det finns syntetmaterial i närheten. Bayers Contour Next USB-mätaren är förinställd och låst till att visa resultaten i mmol/l (millimol glukos per liter blod). Resultat i mmol/l visas alltid med decimal. Resultat i mg/dl visas aldrig med decimal. Exempel: eller Kontrollera på din display att resultaten visas i mmol/l. Om inte så är fallet kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon Bayers Contour Next USB-kontrollsystem för blodsocker har ett mätområde från 1,1 mmol/l till 33,3 mmol/l. Vid resultat över 33,3 mmol/l eller under 1,1 mmol/l: оо оо Om ditt blodsockervärde är under 1,1 mmol/l visas skärmen Följ omedelbart råd från sjukvården och mätaren piper två gånger. Kontakta diabetssköterska eller motsvarande. Om ditt blodsockervärde är över 33,3 mmol/l uppmanas du på nästa skärm att utföra ett nytt test. Mätaren piper två gånger. Om resultaten fortfarande är över 33,3 mmol/l visas Följ omedelbart råd från sjukvården. Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-hubar med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. En USB-förlängningskabel medföljer för din bekvämlighet. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USB-förlängningskabeln. iv

4 v Uppladdningsbart batteri Bayers Contour Next USB-mätare har ett uppladdningsbart batteri. Du måste ladda batteriet innan du kan använda mätaren, och du kan inte göra ett blodsockertest medan batteriet laddas. För att ladda Anslut mätaren till väggladdaren eller datorn. Se till att datorn är igång och att den inte befinner sig i standby-, vilo- eller energisparläge. Mätaren är fulladdad när lampan vid stickporten slutar blinka och slocknar. Koppla ifrån din Contour Next USBmätare för att testa. TIPS: Efter en minuts laddning kan du göra ett blodsockertest om det behövs. En USB-förlängningskabel medföljer för din bekvämlighet. Tänk på att USBportarna i vissa datorer och USBhubar med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USBförlängningskabeln. Innehållsförteckning Din mätare och blodprovstagare...2 Översikt över mätaren...4 Grundinställning...6 Index...80 Förberedelse för test...11 Förbereda blodprovstagaren...14 Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen...16 För alternativt testställe (AST) - handflatan...20 Testresultat...26 Test med kontrollösning...28 Ställa in en påminnelse efter ett test...30 Loggbok Lägga till information om kolhydrater, insulin och noteringar...34 Lägga till noteringar...39 Logga information om kolhydrater från loggboks-menyn...40 Logga insulin från loggboks-menyn...40 Trender (medelvärden och sammanfattningar)...42 Inställningar...45 Ställa in datum och tid...48 Glucofacts Deluxe Programvara för analys av blodsockerresultat...59 Skärmar med felmeddelanden...62 Batteriets status...63 Symboler som används...73 Systemspecifikationer...74 Mätarens skötsel...76 Garanti...78 KOMMA IGÅNG TESTNING HUVUDMENY TEKNISK SERIVICE & SKÖTSEL

5 KOMMA IGÅNG Bayers Contour Next USB System för blodsockerkontroll Skyddslock för USB-kontakten Din Microlet 2 blodprovstagare Återställningshandtag Greppfördjupning KOMMA IGÅNG Utlösarknapp Bayers Contour Next USB System för blodsockerkontroll Översta menyknappen Se sidan 4 Knappar för att Välja/Bläddra Se sidan 5 Display 12:24 l L 5.2 mmol Före måltid Påminn. Alternativ Stickport: För att slå på lampan vid stickporten, se sidan 4. Din Contour Next-teststicka Grå fyrkantig ände För in den här änden i stickporten för teststickor med den grå delen vänd uppåt. Provspets Blodet sugs in här. Lansetthållare Lansett Rund skyddshatt Justering av munstycke Justerbart munstycke (fingerspets) Genomskinligt munstycke för alternativt testställe (handflata) Din Microlet 2 blodprovstagare OBSERVERA: Bayers Contour Next USB-mätare fungerar ENDAST med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösningar! 2 3

6 KOMMA IGÅNG Översikt över mätaren Sätta på/stänga av mätaren Håll den översta Meny-knappen nedtryckt för att sätta på/stänga av mätaren. Sätt in en teststicka för att sätta på mätaren, och avlägsna teststickan för att stänga av mätaren. Använda knapparna för att välja/bläddra -knappen -knappen KOMMA IGÅNG Sätta på/stänga av mätaren Använda den översta Meny-knappen meny Den översta Meny-knappen har 3 funktioner: För att sätta på och av mätaren trycker du på och håller ned den översta Meny-knappen tills mätaren slås på/av Från de flesta skärmar trycker du en gång på den översta Meny-knappen för att gå tillbaka en skärm. När mätaren är avstängd kan du trycka snabbt 2 gånger på Meny-knappen för att tända eller släcka lampan vid stickporten. Du kan använda de tre knapparna bredvid skärmen för att göra dina val genom att trycka på knappen vid ditt val. Du kan bläddra uppåt eller nedåt för fler alternativ när eller -pilarna visas på mätarens skärm. Välj genom att trycka på -knappen när ditt val är markerat. TIPS: Tryck på och håll eller -knapparna intryckta för att bläddra genom listan snabbbare. Använda huvudmenyn MENY Loggbok Trender Inställningar -knappen Använda knapparna för att välja/bläddra Det finns 3 alternativ i huvudmenyn: Loggbok, Trender och Inställningar. Välj ett alternativ genom att trycka på knappen bredvid ditt val. Se sidan 45 för mer information om Inställningar. 4 5

7 KOMMA IGÅNG Grundinställning DATUM & TID 10/20/11 17:57 Acceptera Ändra 3. Datum och tid visas, och du kan välja att Acceptera eller Ändra. KOMMA IGÅNG Grundinställning LANGUAGE English Deutsch Français Italiano Ladda mätaren innan du använder den. Se sidan 64. TIPS: Din mätare levereras med Glucofacts Deluxe Programvara för analys av blodsockerresultat redan installerad. Du behöver inte ställa in detta för att kunna ladda din mätare eller göra ett blodsockertest. Se sidan 59 för mer information om Glucofacts Deluxe. 1. Tryck på och håll Meny-knappen intryckt tills mätaren slås på. Efter en välkomstskärm ser du skärmen Välj språk. 2. Tryck på eller -knappen för att välja önskat språk. Tryck på -knappen för att bläddra nedåt för att se fler språkalternativ. När ditt språk är markerat, trycker du på -knappen. En skärm bekräftar ditt val av språk. När du accepterar datum och tid som de visas, accepterar du även datum- och tidsformatet. När du har tryckt på Acceptera, ser du inställningarna för hög/låg-varningar. 1. Om du vill ändra datum, tid, datumformat eller tidsformat, väljer du Ändra. 2. Använd eller DATUM -knapparna för VÄLJ att göra eventuella Månad/Dag/År ändringar. När önskat Dag.Månad.År val är markerat, trycker du på -knappen. 3. Fortsätt med denna process tills datumet är inställt som du vill. Välj Acceptera. 4. Skärmen med 12-timmars eller 24-timmarsklockan visas. 12 tim klocka 24 tim klocka 6 7 TID VÄLJ 5. Följ samma steg för att ställa in tiden på önskat sätt. TID ÄNDRA MINUTER 6: 45 Markera ditt val och tryck på. En bekräftelse med ditt val visas. Tryck på Acceptera. När du har tryckt på Acceptera, ser du inställningarna för hög/låg-varningar. Grundinställning

8 KOMMA IGÅNG Hög/låg-varningar Hög/låg-varningarna meddelar dig när ditt testresultat är över eller under dina valda inställningar. Varningarna visas som stora, orange siffror. 2. Om du valde Ändra, trycker du på eller -knappen för att välja din varningsnivå för Hög-varningen. Denna kan ställas in mellan 7,0-20,0 mmol/l. Tryck på. KOMMA IGÅNG Hög/låg-varningar HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.9 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l Acceptera Ändra VIKTIGT Diskutera inställningarna för Hög/Låg-varningar med din diabetessköterska eller motsvarande. Din mätare levereras med en förinställd hög varningsnivå på 13,9 mmol/l och en låg varningsnivå på 3,9 mmol/l. Du kan Acceptera eller Ändra dessa nivåer. 1. Välj Acceptera om du vill behålla de förinställda varningsnivåerna och gå vidare till Mål. Om du vill ändra dessa varningsnivåer, väljer du Ändra. TIPS: Dina målintervall måste ligga mellan dina Höga och Låga varningsnivåer. I nästa steg kommer du att ställa in målintervallen. HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.9 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l HÖG OCH LÅG VARNING Högt: 13.8 mmol/l Lågt: 3.9 mmol/l Varning är satt. Högt: 13.8 mmol/l Lågt: 3.7 mmol/l 3. Tryck på eller -knappen för att välja din varningsnivå för Låg-varningen. Denna kan ställas in på mellan 3,0 och 6,7 mmol/l. Tryck på. TIPS: Om du trycker på och håller ned eller -knapparna kommer du att bläddra snabbare genom siffrorna. 4. På nästa skärm bekräftas dina val. Tryck på Acceptera för att bekräfta dina varningsinställningar. Acceptera Ändra Hög/låg-varningar 8 9

9 KOMMA IGÅNG Målintervall Målintervall På nästa skärm visas förinställda målintervall för blodsocker vid Fastar, Före måltid och Efter måltid. MÅLVÄRDE Före måltid: Mål satta Acceptera Ändra Acceptera Ändra Grundinställningar är klara. Sätt i en teststicka för att påbörja ett test. VIKTIGT Diskutera dina målintervall med din diabetessköterska eller motsvarande. Du kan acceptera eller ändra dessa intervall. För varje målvärde kommer det att finnas möjlighet att Acceptera eller Ändra. 1. Om du vill ändra målen trycker du på eller -knapparna tills du når det önskade målet, sedan trycker du på. De förinställda värdena för Fastar och Före måltid är 3,9-7,2 mmol/l och för Efter måltid 3,9-10,0 mmol/l. En skärm bekräftar ditt val för varje målvärde. Grundinställningen är klar. Du kan nu kontrollera ditt blodsocker. Förberedelse för test Läs bruksanvisningen för Contour Next USB, bipacksedeln till Microlet 2-blodprovstagaren och allt instruktionsmaterial som medföljer i din mätarenhet innan du påbörjar testning. Följ alla anvisningar för handhavande och skötsel exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat. Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti kartongen med teststickor ska dessa inte användas. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. OBSERVERA: Din Contour Next USB-mätare fungerar endast med Contour Next-teststickor och Contour Next-kontrollösningar. Ha allt material du behöver redo innan du påbörjar testningen. Detta inkluderar din Contour Next USBmätare, Contour Next teststickor Microlet 2- blodprovstagare och Microlet -lansetterna. Du behöver eventuellt också Contour Next-kontrollösning för att göra en kvalitetskontroll. VIKTIGT Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter mätning, eller vid hantering av mätaren, blodprovstagaren eller använda teststickor. TESTNING Förberedelse för test 10 Du kan också ändra dessa inställningar genom att gå till Huvudmenyn och välja Inställningar. Se sidan Ta ut en Contour Next-teststicka ur burken. Stäng burken ordentligt omedelbart efter att du har tagit ut teststickan. 11

10 TESTNING 2. Håll teststickan med den grå änden mot mätaren. 3. För in den grå fyrkantiga änden ordentligt i stickporten tills mätaren piper. AutoLog Din mätare levereras med funktionen AutoLog, som ger dig möjlighet att markera ditt testresultat som Fastar, Före måltid, Efter måltid och Markera inte. Fastar - markeringen Fastar kan användas när du testar blodsockernivåerna efter att ha varit utan mat eller dryck i minst 8 timmar. Före måltid- markeringen kan användas när du testar blodsockernivåerna inom 1 timme före en måltid. Efter måltid - markeringen kan användas när du testar blodsockernivåerna inom 2 timmar efter en måltid. Markera inte - Du kan välja Markera inte om du testar vid andra tidpunkter än före eller efter en måltid eller vid fasta. TESTNING Förberedelse för test TILLSÄTT BLOD Skärmen Tillsätt blod visas. Mätaren är nu klar att ta emot blod. TIPS: Efter att teststickan har förts in; om du inte tillför blod inom en minut dämpas mätarens skärm och mätaren piper. Tryck på valfri knapp så lyser skärmen. Tillsätt blod starkt igen. Efter sammanlagt 3 minuters inaktivitet stängs mätaren av. När du får mätaren har AutoLog redan aktiverats. För att få ut mesta möjliga av din mätare rekommenderar vi att du behåller denna funktion påslagen. AUTOLOG Fastar Före måltid Efter måltid Markera inte AutoLog 12 13

11 TESTNING Förbereda blodprovstagaren Förbereda blodprovstagaren Läs bipacksedeln till Microlet 2 blodprovstagare för fullständiga instruktioner. För instruktioner om alternativa testställen, se sidan 20. VIKTIGT: Möjlig biologisk risk Microlet 2-blodprovstagare är avsedd att användas av en och samma patient. Microlet 2 får inte användas vid assisterade blodprovstagningar av personal inom vården eller sjukvården, och får aldrig delas med någon annan, inte ens med familjemedlemmar, på grund av infektionsrisken. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du tar ett prov, då de inte längre är sterila efter användning. 1. Ta bort munstycket från Microlet 2- blodprovstagare med tummen i greppets fördjupning som visas på bilden. Bryt av munstycket uppifrån och ned. 3. För in lansetten ordentligt i blodprovstagaren tills det tar stopp. Detta kommer att ladda enheten. Du kan också dra och släppa återställningshandtaget. 4. Vrid av den runda skyddshatten på lansetten. Spara den inför kasseringen av den använda lansetten. 5. Sätt tillbaka det grå munstycket. TESTNING Förbereda blodprovstagaren 2. Lossa den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett ¼ varv, men ta inte bort den. 6. Vrid på munstyckets ände för att justera stickdjupet. Hur hårt du trycker på provtagningsstället påverkar stickdjupet

12 Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen TESTNING Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen 1. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på den blå utlösarknappen. 2. Stryk över handen och fingret mot provtagningsstället för att få fram en bloddroppe. Tryck inte runt provtagningsstället. 3. Testa genast när du har fått fram en liten, rund bloddroppe. FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA TILLSÄTT MER BLOD NU 4. För omedelbart teststickans spets mot bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen. Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka ej korrekta resultat eller fel. Om den första bloddroppen inte är tillräcklig, kan mätaren pipa två gånger och visa FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA och TILLSÄTT MER BLOD NU. Du har cirka 30 sekunder på dig att tillfsätta mer blod på samma sticka. Följ anvisningarna på mätarens skärm. TESTNING Få fram en bloddroppe för test i fingertoppen 16 17

13 Testresultat med AutoLog på Innan testresultatet visas, visas skärmen AutoLog Testresultat med AutoLog av TESTNING Testresultat med AutoLog på AUTOLOG Fastar Före måltid Efter måltid Markera inte : mmol L Efter måltid Påminn. Alternativ Välj Fastar, Före måltid, Efter måltid, eller Markera inte genom att trycka på -knappen när önskat val är markerat. (Bläddra nedåt för att se Markera inte.) Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett val. Om ditt resultat är över eller under dina inställningar för Höga och Låga varningar visas dock resultaten efter 5 sekunder utan att du behöver trycka på någon knapp. Om du gör ditt AutoLog-val väldigt snabbt kan du eventuellt se den resterande testnedräkningen. Ditt testresultat visas i form av stora siffror och går sedan tillbaka till normal storlek på skärmen. Du kan nu ställa in påminnelse om nästa test (se sidan 30), föra in information om insulin eller kolhydrater (se sidan 34) eller lägga till en anteckning (se sidan 39). TIPS: LÅT teststickan sitta kvar i mätaren och lägg till en anteckning om detta resultat, eller ställ in en påminnelse. För information om hur man lägger till en anteckning eller ställer in en påminnelse, se sidorna TESTAR... Godkänt Efter att du tillfört blod till teststickan när AutoLog är avstängt visas ditt resultat efter 5 sekunders nedräkning Du kan nu ställa in påminnelse om att testa igen (se sidan 30), logga information om insulin eller kolhydrater (se sidan 34) eller lägga till en notering (se sidan 39). 10:30 13, mmol L Påminn. Alternativ Stäng av mätaren genom att ta bort teststickan. TIPS: LÅT teststickan sitta kvar i mätaren för att lägga till en notering eller ställa in en påminnelse. För information om hur man lägger till en notering eller ställer in en påminnelse, se sidorna TESTNING Testresultat med AutoLog av 18 19

14 TESTNING För alternativt testställe (AST) - handflatan 20 För alternativt testställe (AST) - handflatan VIKTIGT Fråga din diabetessköterska eller motsvarande om test på ett alternativt ställe är rätt för dig. OBSERVERA: För alternativt testställe, använd det genomskinliga munstycket. Din Contour Next USB-mätare kan användas för tester på fingerspetsen eller handflatan. Se bipacksedeln till Microlet 2 för instruktioner om tester på alternativt ställe. OBSERVERA: Använd inte AST under följande omständigheter: Om du tror att du har lågt blodsocker När blodsockret ändras snabbt (efter en måltid, insulindos eller motion) Om du inte kan känna av symtom på lågt blodsocker (är omedveten om hypoglykemier) Om du får blodsockerresultat från det alternativa stället som inte stämmer med hur du mår När du är sjuk eller stressad Om du ska köra bil eller använda maskiner Tester på ett alternativt ställe rekommenderas endast när det har gått mer än 2 timmar sedan en måltid, diabetesmedicinering eller motion. Om du inte har något genomskinligt munstycke för testning på alternativt stickställe, ring Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe 1. Tvätta händerna och sticksstället med tvål och varmt vatten. Skölj och torka noga. 2. Sätt på det genomskinliga AST-munstycket på Microlet 2- blodprovstagare. 3. Välj ett sticksställe i den köttiga delen av handflatan. Undvik ådror, födelsemärken, ben och senor. 4. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på den blåa utlösarknappen. 21 TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe

15 TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe Håll kvar med ett fast tryck tills en liten, rund bloddroppe bildas. 7. Testa genast när du har fått fram en liten, rund bloddroppe. För omedelbart teststickans spets till bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen. Testa inte blodprovet från handflatan om du har: Utsmetat blod Koagulerat blod Lättrinnande blod En genomskinlig vätska blandad med blod. 6. Lyft blodprovstagaren rakt upp och bort från huden utan att smeta ut blodet. 8. Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka ej korrekta resultat eller fel. Om den första bloddroppen inte räcker, piper mätaren två gånger och visar skärmen FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA och TILLSÄTT MER BLOD NU. Du har cirka 30 sekunder på dig att tillsätta mer blod till samma teststicka. FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA TILLSÄTT MER BLOD NU Följ anvisningarna på mätarens skärm. Om du inte tillför mer blod inom cirka 30 sekunder ska du ta bort stickan och börja om med en ny sticka. 9. Om AutoLog-funktionen är på visas AutoLog-skärmen. Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett val. Välj Fastar, Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på -knappen när valet har markerats. Bläddra nedåt för att se Markera inte OBSERVERA: Om ditt resultat är under 3,9 mmol/l eller över 13,9 mmol/l, får du alltid se resultatet utan att behöva trycka på någon knapp. (Om du har ändrat dina inställningar kommer dina höga och låga resultat vara baserade på de ändrade inställningarna.) Gå till Testresultat med AutoLog på, sidan 18 eller Testresultat med AutoLog av, sidan TESTNING Få fram en bloddroppe för test på ett alternativt ställe

16 Ta bort den använda lansetten TESTNING Ta bort den använda lansetten a b 1. Håll blodprovstagaren i en hand med tummen i fördjupningen på greppet och håll munstycket med den andra handen och ta försiktigt loss munstycket. 2. Placera den runda skyddshatten för lansetten på en slät yta med Bayer-logotypen nedåt. 3. Stick ned lansettnålen helt i mitten på hatten, med nålen fortfarande kvar i blodprovstagaren. 4. Tryck först ned den blå utlösarknappen (a), på ovansidan (och håll kvar). Dra sedan det blå laddningshandtaget (b) så långt bakåt det går. Lansetten lossnar och ramlar ned i den behållare du har valt. VIKTIGT: Möjlig biologisk risk Mätaren, blodprovstagaren och lansetterna är avsedda för en patient. Dela dem inte med någon, inklusive andra familjemedlemmar! Använd dem inte på flera patienter! 5,6 Kassera alltid teststickor och lansetter som medicinskt avfall. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av virussjukdomar. Se bipacksedeln till Microlet 2 för anvisningar om hur du på ett lämpligt sätt avlägsnar och kasserar lansetter. Rengöring av din mätare Mätarens exteriör kan rengöras med en fuktig (ej våt) luddfri trasa med ett milt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, t.ex. 1 del blekmedel utspätt med 9 delar vatten. Torka torrt med en luddfri trasa efter rengöringen. Stick inte in någonting i USB-stickportens öppning och försök inte rengöra insidan av den. OBSERVERA: Låt inte rengöringsmedlet rinna in i eller mellan knapparna, USB-locket eller stickportens öppning. Ifall detta inträffar kan funktionsfel uppstå. TESTNING Ta bort den använda lansetten VIKTIGT Kasta den förbrukade lansetten som medicinskt avfall. Återanvänd inte lansetter. Använd en ny Microlet -lansett varje gång du utför ett test

17 Testresultat Förväntade värden: Blodsockervärden varierar beroende på kost, medicindoser, hälsa, stress eller aktivitet. Glukoskoncentrationerna i plasma hos den som inte har diabetes håller sig normalt inom ett relativt smalt område, cirka 3,9-6,1 mmol/l vid fasta. 6 Om AutoLog är på och du inte kunnat göra markeringar innan varningen för högt eller lågt blodsocker visades väljer du Alternativ och sedan Notering. Du kan nu välja Fastar, Före måltid, Efter måltid eller Markera inte genom att trycka på knappen bredvid. TESTNING Testresultat Lågt blodsocker 14.0 Högt blodsocker VIKTIGT Rådgör med din diabetessköterska eller motsvarande om vilka blodsockervärden som är lämpliga för dina behov. Varningsskärmar vid högt och lågt blodsocker Din mätare är förinställd på en gräns för lågt blodsockervärde (hypoglykemi) på 3,9 mmol/l och en gräns för högt blodsockervärde (hyperglykemi) på 13,9 mmol/l. Detta är de förinställda värdena, men de kan anpassas av dig själv och/ eller din diabetessköterska eller motsvarande. Om ditt blodsockerresultat är under din varningsnivå för lågt blodsocker: En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är lågt. Om ditt blodsockerresultat är över din varningsnivå för högt blodsocker: En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är högt. 10: mmol L Påminn. Alternativ VIKTIGT Om ditt blodsockervärde är under 2,8 mmol/l ska du omedelbart följa råd från sjukvården. Om ditt blodsockervärde är över 13,9 mmol/l tvätta händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Följ omedelbart råd från sjukvården om du får ett liknande resultat. Tala alltid med din diabetessköterska eller motsvarande innan du ändrar medicineringen baserat på testresultaten. Testning i mörker Stickporten på mätaren har belysning för att hjälpa dig att testa i mörker. Tryck snabbt 2 gånger på Meny-knappen när mätaren är avstängd för att tända lampan vid stickporten. Sätt i en teststicka så visas displayen. Så snart blod har tillförts teststickan slocknar lampan. Fortsätt med ditt test. Lampan släcks när du trycker snabbt två gånger på Meny-knappen. 27 TESTNING Testning i mörker

18 Test med kontrollösning TESTNING Test med kontrollösning 28 Använd endast Bayers Contour Next-kontrollösningar med din Contour Next USB-mätare och Contour Next-teststickorna. Om du använder någon annan kontrollösning eller någon annan kombination av kontrollösning och stickor kan resultaten bli felaktiga. Kvalitetskontroll Du bör göra ett kontrolltest när: du använder mätaren för första gången du öppnar en ny burk med teststickor eller en ny flaska med kontrollösning du tror att mätaren inte fungerar ordentligt du får upprepade oväntade blodsockerresultat. OBSERVERA: Kontrollera utgångsdatumet på burken med teststickor och utgångs- och kasseringsdatumet på flaskan med kontrollösning. ANVÄND INTE material som har passerat utgångsdatum. Det finns normal, låg eller hög kontrollösning. Om du behöver hjälp med att hitta Bayers Contour Nextkontrollösningar, ringer du Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon för mer information. 1. Ta ur en teststicka ur burken och sätt på locket igen ordentligt. 2. Håll teststickan med den gråa änden mot mätaren. 3. Sätt i teststickan i stickporten på mätaren. 4. Mätaren slås på och visar en teststicka med en blinkande bloddroppe. 5. Skaka försiktigt kontrollösningsflaskan för att blanda den väl. 6. Tryck ut en liten droppe kontrollösning på en ren, ej absorberande yta. Applicera inte kontrollösning på fingertoppen eller på teststickan direkt från flaskan. 8. Håll stickan i droppen tills mätaren piper. 10: mmol L Kontrolltest 7. För omedelbart teststickans spets till droppen med kontrollösning. 9. Mätaren visar AutoLog-skärmen, men känner av att det är kontrollösning och växlar till nedräkning i 5 sekunder. Kontrolltestresultatet markeras automatiskt med Kontrolltest på skärmen och lagras i minnet. Kontrolltestresultaten ingår inte i dina medelvärden för blodsocker. 10. Jämför ditt kontrolltestresultat med det intervall som står tryckt på burken med teststickor eller på förpackningens undersida. 11. Stäng av mätaren genom att dra ur teststickan. Kontakta Bayer Diabetes Care kundsupport på telefon om testresultaten med kontrollösningen ligger utanför intervallet. Använd inte mätaren eller teststickorna till mätning av blodsocker förrän du fått hjälp med att lösa problemet. 29 TESTNING Test med kontrollösning

19 Ställa in en testpåminnelse efter ett test En påminnelse om nästa test kan ställas in efter att du gjort ett test eller via Inställningsmenyn. En påminnelse kan ställas in i steg om 15 minuter, från 15 minuter till 23 timmar och 45 minuter. 1. Tryck på knappen Påminn. med teststickan fortfarande kvar i mätaren. 10: mmol L Före måltid Påminn. Alternativ PÅMINNELSE NEDRÄKNING 3 PÅMINNELSE NEDRÄKNING 3 tim tim min min 3. Tryck på eller för att välja korrekt timme. Tryck på -knappen. 4. Tryck på eller -knappen för att välja minuter (i steg om 15 minuter). Tryck på -knappen. En skärm bekräftar nedräkningstiden till påminnelsen. 2. Tryck på Starta-knappen för att påbörja nedräkningen. Förinställd tid är 2 timmar eller den påminnelsetid som senast ställts in. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim Starta Ändra Gå tillbaka 10: mmol L Före måltid Påminn. Alternativ När påminnelsefunktionen är på visas en klocksymbol i den blå rubrikraden. Ta ut teststickan ur mätaren. Mätaren behåller inställd påminnelsetid tills du ändrar den. Om du vill ställa in en testpåminnelse på andra tider, se sidan 45. Ställa in en testpåminnelse efter ett test Du kan ändra nedräkningstiden för påminnelser till önskad tid genom att trycka på knappen Ändra. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim Starta Ändra Gå tillbaka Ställa in en testpåminnelse efter ett test 30 31

20 Stänga av en testpåminnelse efter testet En påminnelse kan stängas av eller ändras efter ett test eller via inställningsmenyn. Få påminnelse När påminnelsetiden nås hörs 20 pip. Mätaren slås på och påminnelseskärmen visas. TIPS: Om du utför ett blodsockertest inom 15 minuter före påminnelsens inställda tidpunkt, kommer påminnelsen att avaktiveras. Dags för nästa test 1. Tryck på knappen Påminn. 10: mmol L Efter måltid Påminn. Alternativ Du kan stoppa pipandet på två sätt: 1. Tryck på -knappen, sätt i en teststicka och fortsätt med att testa, ELLER 2. För in en teststicka och fortsätt med att testa (se sidan 11). Om Nedräkning är på står det Påminnelse om på skärmen, och återstående tid visas. 2. Tryck på Stopp-knappen för att stoppa nedräkningen. PÅMINNELSE NEDRÄKNING 2 tim 30 min Stopp Ändra Gå tillbaka TIPS: Om du testar inom 15 minuter innan påminnelsetiden, stoppas nedräkningen när teststickan förs in. Fortsätt med att testa. Stänga av en testpåminnelse efter testet Påminnelse är raderad En skärm bekräftar ditt val och nedräkningen stoppas. Få påminnelse 32 33

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning

Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK. Ersätter Bruksanvisning Utrustning för blodsockermätning ANVÄNDARHANDBOK Ersätter Bruksanvisning AW 06648302A Revisionsdatum: 01/2011 Innehåll: Lära känna ditt system 1 Ställa in din mätare 4 Testa ditt blodsocker 8 Lägga till

Läs mer

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Användarbroschyr Omistajan opas

Användarbroschyr Omistajan opas Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu Norge 800 87 100 Blodglukosövervakningssystem Verensokerin

Läs mer

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring

Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Mätsystem för blodsocker med trådlös överföring Bruksanvisning Avsedd att användas tillsammans med CONTOUR LINK blodsockermätare, Ascensia MICROFILL teststickor och kompatibel Medtronic diabetesutrustning

Läs mer

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll

On-Call EZ Blodsockermätare. Bruksanvisning. Innehåll Bruksanvisning Innehåll Inledning... 2 Preparera innan mätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren och dess tillbehör som behövs i blodsockermätning... 3 On-Call EZ Blodsockermätaren... 4 Display i On-Call

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva är en av marknadens bästa och säkraste

Läs mer

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM

Bruksanvisning. 2. Systemöversikt. 1. Avsedd användning. System för blodsockermätning SVENSKA. 2.1 Mätare FRAM SVENSKA 2. Systemöversikt 2.1 Mätare FRAM ÖPPNING FÖR TESTSTICKA KNAPPEN ENTER ( ) System för blodsockermätning KNAPPAR UPP/NED ( / ) ÖPPNING FÖR TESTSTICKA Teststickan ska föras in här. KNAPPEN ENTER

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten:

Om du av något skäl skulle behöva använda dig av garantiservicen under garantitiden skicka mätaren med garantidokumenten till kundtjänsten: Blodsockermätare Garanti Ditt system för blodsockermätning kontrollerades före leverans för att garantera felfri kvalité. Vänligen skicka mätaren för kontroll eller reparation tillsammans med köpehandlingarna

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Användarguide för Mendor Balance Personal

Användarguide för Mendor Balance Personal Användarguide för Mendor Balance Personal Kundsupport: support.balance@mendor.com Kundsupport tel. +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Alla rättigheter reserverade Vad är Mendor Balance? Mendor Balance Personal

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bruksanvisning. Blodsockermätare. ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA

Bruksanvisning. Blodsockermätare. ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA Blodsockermätare Bruksanvisning ACON Laboratories, Inc. 10125 Mesa Rim Road, San Diego, CA 92121, USA EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany Nummer: 1150501702 Gäller fr.o.m: 2009-12-14

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3 INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 6 ALLMÄNT OM MÄTAREN 8 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 8 CARESENS N TESTSTICKA 9 CARESENS N BLODGLUKOSMÄTARE 11 CARESENS N DISPLAY 12 INSTÄLLNINGAR 13 DATUM,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3

INNEHÅLL. www.i-sens.com 3 INNEHÅLL Viktig information : Läs först! 4 Viktig information 5 Tekniska specifikationer 6 Allmänt om mätaren 7 Sätta i eller byta batterierna 8 Din mätare 9 CareSens N teststicka 10 CareSens N blodglukosmätare

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Användarguide för Mendor Balance Professional

Användarguide för Mendor Balance Professional Användarguide för Mendor Balance Professional Kundsupport: support.balance@mendor.com Kundsupport tel. +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Alla rättigheter reserverade Vad är Mendor Balance? Mendor Balance

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Diabetes och blodsockermätning

Diabetes och blodsockermätning Diabetes och blodsockermätning Kvalitetssäkring av patientmätarna! Britt-Marie Carlsson Vad är diabetes? En grupp sjukdomar högt blodsocker nedsatt insulinproduktion försämrad insulineffekt Diabetesdiagnos

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer