Kristinehamns bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristinehamns bibliotek"

Transkript

1 Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013

2 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag av kulturnämnden. Huvudsyftet med enkäten är att göra en internkontroll av bibliotekets service genom att undersöka hur brukarna använder biblioteket. Vad de gör vid sina biblioteksbesök, hur de uppfattar personalens service, bibliotekets mediebestånd, lokaler, öppettider och bibliotekets egna arrangemang. Enkäten utformades av personal på biblioteket. Den delades ut till besökarna under en tvåveckorsperiod. 185 enkäter delades ut, 157 av dem besvarades vilket ger ett bortfall på femton procent vilket får anses vara ett tämligen bra resultat när det gäller enkätundersökningar. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Ett visst bortfall finns bland de besvarade enkäterna, flera respondenter har bara svarat på de frågor som känns angelägna för dem. Likaledes är det ett fåtal som inte noterat att det fanns frågor även på baksidan av enkäten. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan.

3 Resultat av enkätundersökningen i form av diagram Kön Antal 50 Serie Bortfall Man Kvinna

4 Ålder Antal Serie Bortfall Den största andelen svarande hittar vi i åldersspannet år, ungdomar mellan 15 och 20 år har lägst andel svar.

5 Sysselsättning Antal 40 Serie Bortfall Hel/deltidsarbetande Studerande Arbetslös Sjukskriven Barnledig Pensionär Annat Att 74 % av de svarande är hel/deltidsarbetande eller pensionärer korresponderar väl med att de flesta svaren kom från respondenter 51 år eller äldre.

6 Hur ofta besöker du biblioteket? Antal Serie Bortfall 2 ggr/vecka eller mer 1 gång/vecka Varannan vecka 1 Gång/månad 2-3 ggr per år Mera sällan De flesta som besvarade enkäten besöker biblioteket från en gång per vecka till en gång i månaden. Ett fåtal respondenter besöker biblioteket 2-3 gånger per år eller mer sällan. 18 % besöker biblioteket mer än 2 gånger per vecka, vilket är en något högre andel än 2012 års enkätundersökning då 12 % angav att det besökte biblioteket mer än 2 gånger i veckan.

7 Lånar du böcker, cd dvd m.m? Antal 60 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig De flesta av besökarna, 70 % lånar ur bibliotekets mediebestånd. Följande frågor berör bibliotekets övriga service och bortfallet på dessa frågor är betydligt större. En rimlig tolkning av bortfallet är att respondenterna inte utnyttjar den efterfrågade servicen.

8 Besöker du tidningsrummet? Antal 25 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig Ca hälften av respondenterna besöker någon gång tidningsrummet, 18 % besöker aldrig tidningsrummet och 29 % har inte besvarat frågan vilket rimligen kan tolkas som att de inte besöker tidningsrummet.

9 Hur ofta läser du tidskrifter? Antal Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 48 % av respondenterna läser någon gång tidskrifter under sitt biblioteksbesök, 34 % har inte besvarat frågan, resterande anger att de aldrig läser tidskrifter.

10 Släktforskar du på biblioteket? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig Endast 10 % av respondenterna anger att de släktforskar på biblioteket. De som släktforskar är emellertid ofta relativt flitiga användare.

11 Besöker du barnavdelningen? Antal Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 27 % av respondenterna besöker någon gång barnavdelningen. 7 % besöker barnavdelningen ofta.

12 Använder du bibliotekets internetdatorer? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 17 % av respondenterna anger att de använder bibliotekets internetdatorer, 6 % använder dem sällan, 7 % använder datorerna ofta.

13 Använder du biblioteket för studier? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 19 % av respondenterna anger att de studerar i biblioteket. Det är en stor ökning från förra årets 4 % vilket kan bero på att frågan formulerades om från läxläsning till studier.

14 Hur ofta söker du referenslitteratur på biblioteket Antal Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig Att 30 % anger att de söker referenslitteratur är något överraskande med tanke på den mängd information som idag finns tillgänglig via internet. Det är dock 14 % som anger att det sker sällan.

15 Hur ofta beställer du fjärrlån? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 27 % anger att de beställer fjärrlån när den eftersökta litteraturen inte finns att tillgå på Kristinehamns bibliotek.

16 Vi ställde en kompletterande fråga där respondenterna per text kunde fylla i om de har för vana att använda biblioteket till något som inte passar in i enkätens svarsalternativ. Endast 2 respondenter, lite drygt 1 %, valde att besvara den frågan. Brukar du använda biblioteket till något annat? Periodvis ofta Släktforska ska snart börja igen

17 Hur upplever du biblioteket när det gäller bemötande? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt 79 % av respondenterna upplever att de får ett mycket bra bemötande på biblioteket. Ingen anser att de fått ett dåligt bemötande, två respondenter anger att bemötandet är mindre bra.

18 Hur upplever du biblioteket när det gäller service? Antal 60 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 71 % tycker att den är mycket bra, 20 % anger att servicen är bra och endast tre respondenter menar att den är mindre bra.

19 Hur upplever du biblioteket när det gäller lokaler? Antal 40 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt 7 0 Drygt 4 % av respondenterna tycker att lokalerna är mindre bra, majoriteten menar att de är mycket bra och 42 % anser att de är bra. Lokalerna får liksom i 2012 års undersökning något sämre betyg än service och bemötande.

20 Hur upplever du biblioteket när det gäller kvalitét på utbudet? Antal 40 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt % av respondenterna upplever att kvaliteten på bibliotekets utbud är bra, 38 % anser att det är mycket bra, knappt 4 % tycker att det är mindre bra.

21 Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service, lokaler och kvalitet på utbudet. 17 % av respondenterna valde att lämna kommentar. Det är blandade kommentarer, både ris och ros men den största andelen är positiva. Kommentar till bemötande, service lokaler Alltid hjälpsam personal. Behövs det!? Behövs fler datorer i släktforskarrummet. Behövs en bättre rullfilmsapparat. Behövs fler datorer i släktforskarrummet. Behövs en bättre rullfilmsapparat. Bemötandet är oftast bra, kunde vara lite muntrare. Ang service är det varierande kunskaper hos personalen. Biblioteket är vackert. Bra och kunnig personal Bra på att fixa böcker. Fler platser för att studera. Fungerar bra! För varmt i lokalerna Har beställt böcker men ej fått dem. Annette bäst. Helnöjd! Jag bor ej i Kristinehamn, är här någon gång då och då, ej varje år. Jag skulle vilja se nya böcker i broschyr, sida på nätet för att få tips. Jag trivs här, känner mig aldrig obekväm. Jättefint efter rustningen Klockan bör åtgärdas i tidningsrummet Lång kö till populära böcker M.a.o inget att klaga på Mera böcker Personalen är alltid trevliga Saknar läsesalen som fanns förr med ref.litteratur och kartor bla. Lite snålt med sittplatser Trevlig och hjälpsam personal. Vänligt och hjälpsamt bemötande Önskar fler mp3-böcker

22 Hur upplever du bibliotekets öppettider Antal 60 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåliga På frågan hur man upplever bibliotekets öppettider svarade 64 % av respondenterna att de upplever dem som bra. Svarsalternativen mycket bra och mindre bra anges av drygt 24 % vilket innebär att öppettiderna får ett något bättre resultat än i förra årets enkät. Drygt 2 % anger att öppettiderna är dåliga.

23 Respondenterna hade möjlighet att lämna kommentar på frågan om öppettiderna, 22 % av respondenterna valde att utnyttja den chansen. De absolut flesta anger att de vill ha utökade öppettider. Många anser att biblioteket borde öppna tidigare på dagen, det finns också flera kommentarer kring kvällar och helger. Kommentar till öppettiderna Borde öppna 9.00 på vardagar, samt vara öppet till på lördagar så folk kan avsluta fika och shopping. Bra tider men lördagsstängt i maj är dåligt. Bör öppna tidigare på dagen. De är ok men kunde ibland vara generösare Det skulle vara bra att ha en sal för att läsa och studera som var öppet längre. Det skulle vara bra om det var öppet lite mer under juni-augusti. Det vore bra om det kan öppna lördagar på höst Det är viktigt att det är öppet på min lunchrast mellan Dåligt att det är stängt lördagar ibland då folk är lediga. Fast vi är ofta här för tidigt glömmer hela tiden att det inte öppnar förrän Gärna öppet på fm o mer öppet på sommaren. Gärna öppet tidigare, en långkväll/vecka Ibland kanske det vore bra om kunde öppna tidigare vid Jag tycker att det borde vara öppet nån timme mer. Jag vet att ni också behöver helg men jag tycker att det ska vara öppet längre på lördagar. Jag vill att det ska vara öppet längre speciellt på lördagar. Jag har inte alltid tid att gå hit på dagen utan vill gå hit senare. Jag tycker att det är mysigare också. Klockan 19 på fredagar vore bra. Kristinehamns kommun har dålig ekonomi: går ej att jämföra med Norrköping Lördagsstängt sommartid inte bra. Lördagsöppet även maj månad önskvärt. Men tråkigt att det är lördags-stängt på sommaren. Mera tid på helgen när man är ledig Någon dag i veckan bör man öppna tidigare Saknar lördagsöppet på sommaren. saknar mer helgöppet. Skulle gärna gå före kl 11. Sommartider ej bra! Öppnar ej bra! Sommartider är det lite dåligt öppet. Såg gärna öppet på sommartid också Tillräckligt för mitt behov Önskad öppettid söndagsöppet exempelvis Önskar naturligtvis lördagsöppet hela året, främst maj månad. Öppna tidigare Öppnar för sent Öppnar för sent

24 Hur upplever du bibliotekets utbud av skönlitteratur? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej Cirka 40 % anser att bibliotekets utbud av skönlitteratur är mycket bra, lika många anger att det är bra. Resterande 20 % anger ingen åsikt/vet ej eller har inte svarat alls på frågan.

25 Hur upplever du bibliotekets utbud av facklitteratur? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej % av respondenterna menar att utbudet av facklitteratur är bra, 15 % tycker att det är mycket bra och 3 % menar att det är dåligt.

26 Hur upplever du bibliotekets utbud av referenslitteratur? Antal 30 Serie Bortfall Mycket bra Bra Minfre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 0 30 % av respondenterna anser att utbudet av referenslitteratur är bra eller mycket bra, drygt 65 % har inte svarat alls eller angett ingen åsikt/vet ej vilket kan tolkas som att de inte använder referenslitteraturen.

27 Hur upplever du bibliotekets utbud av bilderböcker? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej Det är 25 % av respondenterna som anger att utbudet av bilderböcker är bra eller mycket bra. En respondent vardera menar att det är mindre bra eller dåligt. Resterande har ingen åsikt eller har valt att inte svara alls.

28 Hur upplever du bibliotekets utbud av barn/ungdomslitteratur? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 1 0 När det gäller barn- och ungdomslitteratur utgör bortfallet tillsammans med dem som valt att svara ingen åsikt/vet ej 72 % av respondenterna. Med tanke på åldersfördelningen bland de svarande kan man misstänka att de inte utnyttjar utbudet på barn- och ungdomsavdelningen. Av dem som svarat något annat anser alla utom en att utbudet är bra eller mycket bra.

29 Hur upplever du bibliotekets utbud av tidningar? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 0 Utbudet av tidningar upplevs som bra eller mycket bra av 50 % av respondenterna, fyra av dem upplever utbudet som mindre bra. Övriga hamnar i grupperna ingen åsikt/vet ej och bortfall.

30 Hur upplever du bibliotekets utbud av tidskrifter? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 5 0 Siffrorna för utbudet av tidskrifterna fördelar sig nästan exakt som i frågan om tidningarna. 49 % anger att de tycker att utbudet är bra eller mycket bra. 5 respondenter anser att det är mindre bra.

31 Hur upplever du bibliotekets utbud av ljudböcker? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 5 0 På frågan om upplevelsen av bibliotekets utbud av ljudböcker utgör bortfallet och de som valt ingen åsikt/vet ej nästan 70 % av respondenterna. Av dem som svarat anser 3 % att utbudet är dåligt och resterande 27 % att utbudet är bra eller mycket bra.

32 Hur upplever du bibliotekets utbud av filmer? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej På frågan om bibliotekets utbud av film är det 82 % som inte svarat alls eller svarat ingen åsikt/vet ej. Det kan tolkas som att flertalet inte känner till att det finns spelfilmer på biblioteket eller att de inte är intresserade av den sortens utbud. 15 % tycker att utbudet är bra eller mycket bra, 3 % tycker att det är mindre bra eller dåligt. Resultatet är i princip likadant som vid förra årets undersökning, vilket pekar på att vi är dåliga på att marknadsföra filmerna om det är så att flertalet av respondenterna inte känner till att de finns.

33 Hur upplever du bibliotekets utbud av TV-spel? Antal 50 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej När det gäller frågan om utbudet av TV-spel är det hela 90 % som angett ingen åsikt/vet ej eller inte svarat alls. Resultatet liknar föregående fråga om filmer och troligtvis känner man inte till att det finns eller efterfrågar inte TV-spel.

34 Hur upplever du bibliotekets utbud av E-böcker? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej Frågan om E-böcker är ny från och med årets enkät och svaren antyder att det är många som inte känner till tjänsten eller inte är intresserade av att använda den. Av de drygt 13 % som besvarat frågan med en värdering anser 86 % att utbudet är bra eller mycket bra, 14 % anger att det är mindre bra eller dåligt.

35 Respondenterna fick möjlighet att kommentera frågorna kring bibliotekets utbud. 9 % av dem valde att lämna en kommentar. Det är både ris och ros i kommentarerna, dessutom finns det några önskemål avseende utbudet. Kommentar till bibliotekets utbud Bra antar jag. För tillfället är det bara barnböcker som gäller. Framförallt tidskriftsavdelningen har blivit mera av veckotidningsavd. Dvs sånt man kan hitta överallt. Får man sällan några böcker Har ännu inte använt mig av de 4 sista alternativen. Ingen åsikt Jag brukar inte leta efter TV-spel och filmer här så jag tog bra. Jag vet inte vad e-böcker är. Lånar inte ljudböcker pga att jag tycker om att prassla med sidorna då jag läser. Lånar mest skönlitteratur Lånar nu mp3-böcker o överför till min bärbara mp3. Lyssnar mer än jag läser. Läser Daisy. Mindre bra utbud av referenslitteratur men det löser sig med fjärrlån. Saknar en del facklitteratur och nyare böcker. Skulle önska ett kartotek för DVD-filmer där man lika enkelt som för böcker finner sökt DVD, bra med nya stället för DVD - ger överskådlighet. Skulle önska fler mp3-böcker och att de var placerade på ett bättre sätt. Det är svårt att hitta.

36 Känner du till bibliotekets olika arrangemang? Antal 60 Serie Bortfall Ja Nej De flesta av respondenterna, 65 % känner till bibliotekets arrangemang.

37 hur upplever du bibliotekets arrangemang? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåliga Känner ej till 1 0 Knappt hälften av respondenterna anser att arrangemangen är bra eller mycket bra. Endast en respondent anser att de är mindre bra och ingen har svarat att de är dåliga. 31 % känner ej till dem.

38 Respondenterna hade möjlighet att fylla i om de saknade något arrangemang, 15 % valde att besvara frågan. Några svarade att de inte känner till eller besökt arrangemangen men det kom också några önskemål. Saknar du något arrangemang? Bokcirkel Det kommer jag nog på när jag kommer hem men-i stort var det ett mycket bra utbud. Tyvärr hinner man inte gå på allt man vill (det är fullt upp som pensionär) Fler musikkvällar, fler föreläsningar Har aldrig varit på några. Har ej haft möjlighet att besöka Har inte besökt några träffar. Har tyvärr aldrig besökt dessa Hoppas på en fortsättning av bokbytardagen Intressantare teman och föreläsare. Mysigare miljö med förtäring Jag vet att det förekommer men har aldrig haft möjlighet att gå. Kanske vore lite av föreläsning, kanske ta någon känd författare, någon pratar om resor och visar bilder. Känner till arrangemangen men är sällan här för dem Känner till dem - aldrig besökt dem än Känner till dem, inte mer så ingen kommentar Känner till har inte deltagit Nej Nej! Nej! Nej! Någon trubadur kanske? Poetisk frukost, fanns förr, var alltid där Ska tänka på det för det kanske kunde vara fler. Utöka gärna arrangemangen

39 Enkäten avslutades med frågan vad som föranledde dagens biblioteksbesök. 92 % besvarade frågan. De allra flesta av dem lånar, lämnar och hämtar beställda böcker. Varför kom du till biblioteket idag? Boklån Boklån Boklån Boklån Boklån. Bruk av dator samt kolla nya böcker Byte av böcker Datorn En skön plats att vara på. Låna dator. Läsa tidningar. För att beställa en bok samt lämna en åter. För att det är helt naturligt att besöka bibblan varje vecka. För att hämta beställda mp3-böcker. För att hämta böcker För att jag letade efter böcker om oknytt. Och det är mysigt att bara vara här. För att jag vill låna dator och skriva lite och lyssna lite För att leta efter en bok som inte fanns här för någon dag sedan men nu hittade jag den. För att låna barnböcker/sagor! För att låna böcker För att låna böcker För att låna böcker För att låna böcker + tidningsrummet För att låna böcker till mig och mina söner. För att låna böcker. För att låna böcker. För att låna böcker. För att låna böcker. För att låna ljudbok + skönlitteratur För att låna nya böcker o lämna gamla. För att låna nya böcker som jag tipsats om. För att låna och lämna tillbaka böcker. För att låna om och låna nytt. För att låna veckotidningar och ljudböcker. För att låna. För att lämna böcker och låna nya. För att lämna böcker och låna nya. För att lämna och låna För att lämna och låna nytt. För att lämna tillbaka böcker. Hämta en bok som var reserverad. För att läsa dagstidningar För att läsa sjöfartstidningen. Den läser jag varje månad. För att läsa tidskriften TÅG För att sitta och jobba med eget arbete. Saknar möjligheter att boka ett rum för eget arbete med besök. För att sitta och skriva i lugn och ro. För att släktforska För att släktforska. För att studera För att utnyttja väntetid på ett bra sätt.

40 För byte av lånade böcker och att låna ett antal nya böcker som är av intresse. Har inte varit här på lång tid, satt och tittade i pärm med nya böcker,. Hämta beställd bok Hämta cd - DAISY. Hämta en beställd bok + botanisera Hämta ljudbok. Jag skulle kopiera sedan blev det också ett boklån Jag skulle titta om jag hittade nån bra bok. Det är mysigt här också. Jag ville låna fortsättningen på en serie som jag tycker väldugt mycket om. Jag gick hit för att det är lugnt här och det är mysigt att gå runt och kolla på olika böcker. Lån! Lån. Hittade en bok. Låna Låna Låna barnböcker Låna barnböcker. Låna barnböcker. Låna bok. Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker och tidskrifter. Låna böcker till barnen. Låna böcker, läsa dagstidning. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna dator. Låna dator. Låna Kroatienbok + läsa tidskrifter Låna ljudböcker, avbeställa bok. Låna mp3-böcker. Låna nya böcker och hämta en reserverad bok. Mycket bra service att kunna beställa och få framplockat. Låna nya böcker. Låna och lämna böcker Låna och lämna tillbaka böcker. Låna talböcker, mest deckare, spännande. Låna. Läsa. Lånade böcker Lånade böcker. Lånade lite tidningar. Lämna bok och låna ny. Lämna bok och låna nytt. Lämna bok. Lämna böcker ev låna igen. Lämna böcker och låna nya.

41 Lämna böcker. Låna böcker Lämna ev. låna Lämna och låna + släktforskning. Lämna och låna böcker. Lämna och låna nya böcker/cd. Lämna tillbaka barnböcker och låna nya med min 2-åriga dotter. Lämna tillbaka barnböcker och låna nya. Lämna tillbaka och låna böcker. Lämna, låna, titta i "nya-böcker-pärmarna" Lämna/Låna Läsa dagstidning, lämna och låna böcker. Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar, dator Läsa tidningar. Internet. Läsa tidskrifter, ev låna böcker. Läsa tidskrifter. Läser dagstidningar Läser dagstidningar Promenerade förbi och kom på att jag läst ut den sista boken jag lånat men inte tänkt på att ta med mig. Se om jag kunde hitta någon intressant bok och det gjorde jag. Slut på talboken Släktforskning. Som vanligt - måste ha något (gärna spännande) att läsa. Som vanligt varje dag Studera/lämna böcker. Tidningsläsning Tidskrifter och nybokssnurran Tittar efter något nytt. Tycker om att låna böcker. Ville läsa Kristinehamnsposten och Karlskoga tidning. Bor på Lidingö och utnyttjar inte detta bibliotek så mycket. Återlämna bok Återlämna bok. Läsa dagstidning Återlämning av bok

42 Kristinehamns bokbuss Enkätundersökning 6 maj 13 juni 2013

43 Enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss Under perioden 6/5 till 13/6 genomfördes en enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss på uppdrag av kulturnämnden. Enkäten byggde på undersökningen som genomfördes den 13 augusti 27 augusti 2012 för att en jämförelse mellan de två enkätundersökningarna ska vara möjlig. Huvudsyftet med enkäten är att göra en intern kontroll av bokbussens service och av hur brukarna upplever den. Hur ofta besöker de bokbussen, hur uppfattar de personalens service, mediebeståndet och tidtabellen? Personal på bokbussen utformade enkäten. De delades ut till besökarna under en fem veckors period. 60 enkäter delades ut, 56 av dem besvarades, vilket ger ett bortfall på 7 %. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Det finns även ett internt bortfall bland de besvarade enkäterna. Flera respondenter har bara svarat på de frågor som känts angelägna för dem. Ett antal av respondenterna har inte noterat att det fanns frågor på baksidan av enkäten. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan.

44 Resultatet av enkätundersökningen i form av diagram 62 % av de svarande är kvinnor, 25% är män.

45 Den största delen svarande återfinns i åldersspannet år. Det finns inte några representanter för ålderspannet år.

46 55 % av respondenterna är pensionärer, detta stämmer väl överens med resultatet i föregående fråga angående låntagarnas ålder.

47 De flesta som besvarade enkäten besöker bokbussen 1 gång/månad. Ett fåtal respondenter besöker bokbussen fler eller färre gånger i månaden.

48 80 % av respondenterna upplever att det får ett mycket bra bemötande på bokbussen.

49 Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 80 % tycker att den är mycket bra.

50 Majoriteten menar att lokalerna är bra respektive mycket bra. 53 % anser att det är mycket bra Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service och lokaler. 27 % av respondenterana valde att lämna kommentarer. Kommentarer till service, bemötande och lokaler Bokbussen är jätteviktig Ett mycket trevligt inslag på landsbyggdenoch något vi absolut vill ha kvar Otroligt bra service och viktigt för oss som bor på landsbyggden DVD filmer önskas vi har ingen affär Jag är nöjd. Det jättebra att bussen kommer hem. Lätt tillgängligt. Bra över huvudtaget Lite trångt bland böckerna, svårt att bläddra bland dem, annars mysigt och bra Tack och lov för bokbussen. Måtte den få bli kvar Trevligt bemötande och en ljusglimt mitt under mörka vintern Utmärkt för oss pensionärer Det är lite litet i bokbussen Allt är bra Jag tänker iblans att det vore bra med större samarbete mellan huvudbiblioteket och bokbussen, med sådant som står på reservationslistan

51 Varierat utbud, enkelt att beställa det som inte finns med, bra utbyte och kommunikativ chaufför Skulle tycka att det vore mycket trevligt med någon form av information om nya sorters böcker samt en presenatation av innehållet, Snälla snälla gör det På frågan hur man upplever hållplatser och hållplatstider svarade 45 % av respondenterna mycket bra, 38 % svarade Bra Följande kommentarer lämnade respondenterna angående hållplatser och hållplatstider. Kommentarer till hållplatser och hållplatstider Jobbar i skolan i Björneborg så det kan inte bli bättre Det stämmer bra att bokbussen kommer en gång i månaden Mitt i mellanmålet på dagis Eventuellt kunde det vara bra om den kom senare på kvällen så man hinner hem om man jobbar Gärna fler

52 37% av respondenterna anser att bokbussens utbud av skönlitteratur är bra, 30% av respondenterna anser att utbudet är mycket bra. 1 respondent anser att utbudet är mindre bra.

53 På frågan hur bokbussens utbud av facklitteratur upplevs är det relativt stort bortfall, närmare bestämt 35 %. Detta kan möjligtvis tolkas som att andelen respondenter inte lånar facklitteratur på bokbussen. 52 % uppger dock att det upplever utbudet som mycket bra eller bra.

54 Bortfallet är stort även när det gäller denna fråga. 30 % svarar inte på hur de upplever utbudet av tidskrifter. 43% uppger dock att de upplever utbudet som mycket bra eller bra. 5% uppklever utbudet som mindre bra.

55 Bortfallet på 22 %, är stort även när det gäller denna fråga. 45 % svarar dock att utbudet är bra eller mycket bra. Följande kommentarer lämnades om bokbussens utbud. Kommentar till bokbussens utbud Skulle önska mig mer av aktuella ljudböcker Har allt jag behöver, om inte så anskaffas önskade verk Mer nya ljudböcker Mara ljudböcker Kan få vänta ibland Det är bra Mycket bra eftersom det går att beställa och få med till nästa tur Det som det inte finns försöker de alltid fixa till nästa gång. Eftersom jag kan beställa vilken bok som helst som jag vill ha så finns det inget övrigt att önska

56 68 % av respondenterna uppger att de inte saknar något på bokbussen. Respondenterna fick också chansen at Följande kommentarer lämnades. 9. Om ja, vad är det du saknar Jag tänker ibland att det vore bra med ett större samarbete mellan HB och Bokbuss t ex med sådant som står på reservationslistan Skifta sortiment oftare Ljudböcker på engelska (CD alt Mp3) Marvel En del böcker saknar jag Mer nya böcker. De flesta går att beställa men i vissa fall tar det flera månader DVD Filmer

57 Sammanställning av enkätsvar under sommarutställningarna 4/6-26/8 Totalt antal som svarat Kön Kvinna 137 Man Ålder 0-20 år år år år år år år Viken ort/land kommer du ifrån? Kristinehamn 34 Karlstad 43 Övriga Värmand 31 Örebro/Närke 21 Stockholm 10 Göteborg 0 Malmö 0 Övriga Sverige 41 Norge 2 Europa 4 4. Hur upplever du Kristinehamns konstmuseum vad gäller: Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Bemötande Butik Café Utemiljö Har du varit på några av våra allmänna visningar? Ja 51 Nej Hur ofta besöker du Kristinehamns konstmuseum? Det är första gången 79 1 ggr/mån ggr/halvår 38 1 ggr/år 38 mer sällan Hur upplevde du utställningen Jan Lööf? Totalt Mycket bra 166 Bra 47 Mindre bra 1 Dålig 0 8. Vad tycker du om våra öppettider? Mycket bra 75 Bra 120

58 Mindre bra 4 Dålig 0 9. Hur tog du dig till museet? Med bil/mc 177 Till fots 9 Med cykel 17 Med buss 5 Med tåg Hur fick du information om Kristinehamns konstmuseum? Infoblad 31 Nyhetsberv 8 Hemsidan 21 Facebook/Twitter 13 Radio 13 Tv 5 Turistbyrån 12 Vänner/släkt 59 Annons i: Kristinehamns turistguide 8 Filipstads-Tidningen 2 Konstvärlden 2 Nya Kristinehamns-Posten 31 Konstperspektiv 0 Karlskoga Tidning 6 Värmländsk Kultur 3 Nya Wermlands-Tidningen 25 Vämlands Bergslag 1 Karlskoga Kuriren 4 Livsstil Värmland 3 Värmlands Folkblad 15 GP Resor 0 Metro Weekend 0 Turist i Värmland 18

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss Utlån Biblioteket Besök Biblioteket Utlån Bokbussen Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa Bokbussen har inga turer under juli månad. Hösten 2012: Bokbussen kör inte längre till skolorna i Kärr och Bäckhammar pga nedläggning. Januari 2013: Biblioteket stängt för RFID-installation

Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss

Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss Utlån Biblioteket *Besök Biblioteket Utlån Bokbussen 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Januari 12 928 12 757 10 371 11 204 11 304

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek BESÖKARENKÄT Borlänge bibliotek April 8 Antal besvarade enkäter 137 68 47 Ej uppgivit kön 22 Vad är ditt ärende på biblioteket idag? Låna skönlitteratur 54 19 13 86 Låna faktaböcker 18 13 8 39 Låna musik-cd

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se Värnamo bibliotek Rapport januari 09 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 4 VAD KAN BIBLIOTEKET GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE? 6 DE MEST FREKVENTA ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE FÖRDELAT

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 146 40,1 B. Kvinna 218 59,9 Min ålder A. yngre än 25 år 116 31,9 B. 26-45 år 111 30,5 C. 46-65 år 83 22,8 D. äldre än 65 54 14,8 Tid för mitt besök A. 8-13 120 33

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kramfors Sollefteå bibliotek

Kramfors Sollefteå bibliotek Sommarbokbussen 2007 Kramfors Sollefteå bibliotek 2 Inledning Även sommaren 2007 hade kommuninvånare, sommarboende och turister i Kramfors och Sollefteå kommuner möjlighet att besöka och låna böcker på

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Rapport telefonundersökning Östergötlands län

Rapport telefonundersökning Östergötlands län Rapport telefonundersökning Östergötlands län Compile Solutions Sverige AB Ingenjörsgatan 8 411 19 Göteborg Syfte Huvudsyftet med undersökningen var dels att få en indikation på hur stor kunskapen om bibliotekens

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Brukarundersökning biblio

Brukarundersökning biblio Brukarundersökning biblio 1. Är du? Total Antal % Antal % Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal % Antal % Antal Antal Antal Antal Antal % Antal % Antal Namn % % % % % % % A. Flicka 18 94,7 27 75 31

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Utvärdering av Schyssta Relationer

Utvärdering av Schyssta Relationer Utvärdering av Citat om Väldigt viktigt, glömmer det aldrig. 50 000 miljoner rosor. Roligt. Jävla kul! Tycker vi ska fortsätta med det. - är våldsförebyggande gruppverksamhet som hålls i form av studiecirklar.

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Biblioteken i Ale kommun - Vad är bra och vad kan bli bättre?

Biblioteken i Ale kommun - Vad är bra och vad kan bli bättre? Biblioteken i Ale kommun - Vad är bra och vad kan bli bättre? Rapport 7 Medborgarpanelen i Ale kommun Jag tycker att vi har ett mycket fint bibliotek i Nödinge utan det hade vi i min bokslukarfamilj haft

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer