Kristinehamns bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristinehamns bibliotek"

Transkript

1 Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013

2 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag av kulturnämnden. Huvudsyftet med enkäten är att göra en internkontroll av bibliotekets service genom att undersöka hur brukarna använder biblioteket. Vad de gör vid sina biblioteksbesök, hur de uppfattar personalens service, bibliotekets mediebestånd, lokaler, öppettider och bibliotekets egna arrangemang. Enkäten utformades av personal på biblioteket. Den delades ut till besökarna under en tvåveckorsperiod. 185 enkäter delades ut, 157 av dem besvarades vilket ger ett bortfall på femton procent vilket får anses vara ett tämligen bra resultat när det gäller enkätundersökningar. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Ett visst bortfall finns bland de besvarade enkäterna, flera respondenter har bara svarat på de frågor som känns angelägna för dem. Likaledes är det ett fåtal som inte noterat att det fanns frågor även på baksidan av enkäten. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan.

3 Resultat av enkätundersökningen i form av diagram Kön Antal 50 Serie Bortfall Man Kvinna

4 Ålder Antal Serie Bortfall Den största andelen svarande hittar vi i åldersspannet år, ungdomar mellan 15 och 20 år har lägst andel svar.

5 Sysselsättning Antal 40 Serie Bortfall Hel/deltidsarbetande Studerande Arbetslös Sjukskriven Barnledig Pensionär Annat Att 74 % av de svarande är hel/deltidsarbetande eller pensionärer korresponderar väl med att de flesta svaren kom från respondenter 51 år eller äldre.

6 Hur ofta besöker du biblioteket? Antal Serie Bortfall 2 ggr/vecka eller mer 1 gång/vecka Varannan vecka 1 Gång/månad 2-3 ggr per år Mera sällan De flesta som besvarade enkäten besöker biblioteket från en gång per vecka till en gång i månaden. Ett fåtal respondenter besöker biblioteket 2-3 gånger per år eller mer sällan. 18 % besöker biblioteket mer än 2 gånger per vecka, vilket är en något högre andel än 2012 års enkätundersökning då 12 % angav att det besökte biblioteket mer än 2 gånger i veckan.

7 Lånar du böcker, cd dvd m.m? Antal 60 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig De flesta av besökarna, 70 % lånar ur bibliotekets mediebestånd. Följande frågor berör bibliotekets övriga service och bortfallet på dessa frågor är betydligt större. En rimlig tolkning av bortfallet är att respondenterna inte utnyttjar den efterfrågade servicen.

8 Besöker du tidningsrummet? Antal 25 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig Ca hälften av respondenterna besöker någon gång tidningsrummet, 18 % besöker aldrig tidningsrummet och 29 % har inte besvarat frågan vilket rimligen kan tolkas som att de inte besöker tidningsrummet.

9 Hur ofta läser du tidskrifter? Antal Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 48 % av respondenterna läser någon gång tidskrifter under sitt biblioteksbesök, 34 % har inte besvarat frågan, resterande anger att de aldrig läser tidskrifter.

10 Släktforskar du på biblioteket? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig Endast 10 % av respondenterna anger att de släktforskar på biblioteket. De som släktforskar är emellertid ofta relativt flitiga användare.

11 Besöker du barnavdelningen? Antal Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 27 % av respondenterna besöker någon gång barnavdelningen. 7 % besöker barnavdelningen ofta.

12 Använder du bibliotekets internetdatorer? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 17 % av respondenterna anger att de använder bibliotekets internetdatorer, 6 % använder dem sällan, 7 % använder datorerna ofta.

13 Använder du biblioteket för studier? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 19 % av respondenterna anger att de studerar i biblioteket. Det är en stor ökning från förra årets 4 % vilket kan bero på att frågan formulerades om från läxläsning till studier.

14 Hur ofta söker du referenslitteratur på biblioteket Antal Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig Att 30 % anger att de söker referenslitteratur är något överraskande med tanke på den mängd information som idag finns tillgänglig via internet. Det är dock 14 % som anger att det sker sällan.

15 Hur ofta beställer du fjärrlån? Antal 40 Serie Bortfall Ofta Ibland Sällan Aldrig 27 % anger att de beställer fjärrlån när den eftersökta litteraturen inte finns att tillgå på Kristinehamns bibliotek.

16 Vi ställde en kompletterande fråga där respondenterna per text kunde fylla i om de har för vana att använda biblioteket till något som inte passar in i enkätens svarsalternativ. Endast 2 respondenter, lite drygt 1 %, valde att besvara den frågan. Brukar du använda biblioteket till något annat? Periodvis ofta Släktforska ska snart börja igen

17 Hur upplever du biblioteket när det gäller bemötande? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt 79 % av respondenterna upplever att de får ett mycket bra bemötande på biblioteket. Ingen anser att de fått ett dåligt bemötande, två respondenter anger att bemötandet är mindre bra.

18 Hur upplever du biblioteket när det gäller service? Antal 60 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 71 % tycker att den är mycket bra, 20 % anger att servicen är bra och endast tre respondenter menar att den är mindre bra.

19 Hur upplever du biblioteket när det gäller lokaler? Antal 40 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt 7 0 Drygt 4 % av respondenterna tycker att lokalerna är mindre bra, majoriteten menar att de är mycket bra och 42 % anser att de är bra. Lokalerna får liksom i 2012 års undersökning något sämre betyg än service och bemötande.

20 Hur upplever du biblioteket när det gäller kvalitét på utbudet? Antal 40 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt % av respondenterna upplever att kvaliteten på bibliotekets utbud är bra, 38 % anser att det är mycket bra, knappt 4 % tycker att det är mindre bra.

21 Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service, lokaler och kvalitet på utbudet. 17 % av respondenterna valde att lämna kommentar. Det är blandade kommentarer, både ris och ros men den största andelen är positiva. Kommentar till bemötande, service lokaler Alltid hjälpsam personal. Behövs det!? Behövs fler datorer i släktforskarrummet. Behövs en bättre rullfilmsapparat. Behövs fler datorer i släktforskarrummet. Behövs en bättre rullfilmsapparat. Bemötandet är oftast bra, kunde vara lite muntrare. Ang service är det varierande kunskaper hos personalen. Biblioteket är vackert. Bra och kunnig personal Bra på att fixa böcker. Fler platser för att studera. Fungerar bra! För varmt i lokalerna Har beställt böcker men ej fått dem. Annette bäst. Helnöjd! Jag bor ej i Kristinehamn, är här någon gång då och då, ej varje år. Jag skulle vilja se nya böcker i broschyr, sida på nätet för att få tips. Jag trivs här, känner mig aldrig obekväm. Jättefint efter rustningen Klockan bör åtgärdas i tidningsrummet Lång kö till populära böcker M.a.o inget att klaga på Mera böcker Personalen är alltid trevliga Saknar läsesalen som fanns förr med ref.litteratur och kartor bla. Lite snålt med sittplatser Trevlig och hjälpsam personal. Vänligt och hjälpsamt bemötande Önskar fler mp3-böcker

22 Hur upplever du bibliotekets öppettider Antal 60 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåliga På frågan hur man upplever bibliotekets öppettider svarade 64 % av respondenterna att de upplever dem som bra. Svarsalternativen mycket bra och mindre bra anges av drygt 24 % vilket innebär att öppettiderna får ett något bättre resultat än i förra årets enkät. Drygt 2 % anger att öppettiderna är dåliga.

23 Respondenterna hade möjlighet att lämna kommentar på frågan om öppettiderna, 22 % av respondenterna valde att utnyttja den chansen. De absolut flesta anger att de vill ha utökade öppettider. Många anser att biblioteket borde öppna tidigare på dagen, det finns också flera kommentarer kring kvällar och helger. Kommentar till öppettiderna Borde öppna 9.00 på vardagar, samt vara öppet till på lördagar så folk kan avsluta fika och shopping. Bra tider men lördagsstängt i maj är dåligt. Bör öppna tidigare på dagen. De är ok men kunde ibland vara generösare Det skulle vara bra att ha en sal för att läsa och studera som var öppet längre. Det skulle vara bra om det var öppet lite mer under juni-augusti. Det vore bra om det kan öppna lördagar på höst Det är viktigt att det är öppet på min lunchrast mellan Dåligt att det är stängt lördagar ibland då folk är lediga. Fast vi är ofta här för tidigt glömmer hela tiden att det inte öppnar förrän Gärna öppet på fm o mer öppet på sommaren. Gärna öppet tidigare, en långkväll/vecka Ibland kanske det vore bra om kunde öppna tidigare vid Jag tycker att det borde vara öppet nån timme mer. Jag vet att ni också behöver helg men jag tycker att det ska vara öppet längre på lördagar. Jag vill att det ska vara öppet längre speciellt på lördagar. Jag har inte alltid tid att gå hit på dagen utan vill gå hit senare. Jag tycker att det är mysigare också. Klockan 19 på fredagar vore bra. Kristinehamns kommun har dålig ekonomi: går ej att jämföra med Norrköping Lördagsstängt sommartid inte bra. Lördagsöppet även maj månad önskvärt. Men tråkigt att det är lördags-stängt på sommaren. Mera tid på helgen när man är ledig Någon dag i veckan bör man öppna tidigare Saknar lördagsöppet på sommaren. saknar mer helgöppet. Skulle gärna gå före kl 11. Sommartider ej bra! Öppnar ej bra! Sommartider är det lite dåligt öppet. Såg gärna öppet på sommartid också Tillräckligt för mitt behov Önskad öppettid söndagsöppet exempelvis Önskar naturligtvis lördagsöppet hela året, främst maj månad. Öppna tidigare Öppnar för sent Öppnar för sent

24 Hur upplever du bibliotekets utbud av skönlitteratur? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej Cirka 40 % anser att bibliotekets utbud av skönlitteratur är mycket bra, lika många anger att det är bra. Resterande 20 % anger ingen åsikt/vet ej eller har inte svarat alls på frågan.

25 Hur upplever du bibliotekets utbud av facklitteratur? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej % av respondenterna menar att utbudet av facklitteratur är bra, 15 % tycker att det är mycket bra och 3 % menar att det är dåligt.

26 Hur upplever du bibliotekets utbud av referenslitteratur? Antal 30 Serie Bortfall Mycket bra Bra Minfre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 0 30 % av respondenterna anser att utbudet av referenslitteratur är bra eller mycket bra, drygt 65 % har inte svarat alls eller angett ingen åsikt/vet ej vilket kan tolkas som att de inte använder referenslitteraturen.

27 Hur upplever du bibliotekets utbud av bilderböcker? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej Det är 25 % av respondenterna som anger att utbudet av bilderböcker är bra eller mycket bra. En respondent vardera menar att det är mindre bra eller dåligt. Resterande har ingen åsikt eller har valt att inte svara alls.

28 Hur upplever du bibliotekets utbud av barn/ungdomslitteratur? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 1 0 När det gäller barn- och ungdomslitteratur utgör bortfallet tillsammans med dem som valt att svara ingen åsikt/vet ej 72 % av respondenterna. Med tanke på åldersfördelningen bland de svarande kan man misstänka att de inte utnyttjar utbudet på barn- och ungdomsavdelningen. Av dem som svarat något annat anser alla utom en att utbudet är bra eller mycket bra.

29 Hur upplever du bibliotekets utbud av tidningar? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 0 Utbudet av tidningar upplevs som bra eller mycket bra av 50 % av respondenterna, fyra av dem upplever utbudet som mindre bra. Övriga hamnar i grupperna ingen åsikt/vet ej och bortfall.

30 Hur upplever du bibliotekets utbud av tidskrifter? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 5 0 Siffrorna för utbudet av tidskrifterna fördelar sig nästan exakt som i frågan om tidningarna. 49 % anger att de tycker att utbudet är bra eller mycket bra. 5 respondenter anser att det är mindre bra.

31 Hur upplever du bibliotekets utbud av ljudböcker? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej 5 0 På frågan om upplevelsen av bibliotekets utbud av ljudböcker utgör bortfallet och de som valt ingen åsikt/vet ej nästan 70 % av respondenterna. Av dem som svarat anser 3 % att utbudet är dåligt och resterande 27 % att utbudet är bra eller mycket bra.

32 Hur upplever du bibliotekets utbud av filmer? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej På frågan om bibliotekets utbud av film är det 82 % som inte svarat alls eller svarat ingen åsikt/vet ej. Det kan tolkas som att flertalet inte känner till att det finns spelfilmer på biblioteket eller att de inte är intresserade av den sortens utbud. 15 % tycker att utbudet är bra eller mycket bra, 3 % tycker att det är mindre bra eller dåligt. Resultatet är i princip likadant som vid förra årets undersökning, vilket pekar på att vi är dåliga på att marknadsföra filmerna om det är så att flertalet av respondenterna inte känner till att de finns.

33 Hur upplever du bibliotekets utbud av TV-spel? Antal 50 Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej När det gäller frågan om utbudet av TV-spel är det hela 90 % som angett ingen åsikt/vet ej eller inte svarat alls. Resultatet liknar föregående fråga om filmer och troligtvis känner man inte till att det finns eller efterfrågar inte TV-spel.

34 Hur upplever du bibliotekets utbud av E-böcker? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Ingen åsikt/vet ej Frågan om E-böcker är ny från och med årets enkät och svaren antyder att det är många som inte känner till tjänsten eller inte är intresserade av att använda den. Av de drygt 13 % som besvarat frågan med en värdering anser 86 % att utbudet är bra eller mycket bra, 14 % anger att det är mindre bra eller dåligt.

35 Respondenterna fick möjlighet att kommentera frågorna kring bibliotekets utbud. 9 % av dem valde att lämna en kommentar. Det är både ris och ros i kommentarerna, dessutom finns det några önskemål avseende utbudet. Kommentar till bibliotekets utbud Bra antar jag. För tillfället är det bara barnböcker som gäller. Framförallt tidskriftsavdelningen har blivit mera av veckotidningsavd. Dvs sånt man kan hitta överallt. Får man sällan några böcker Har ännu inte använt mig av de 4 sista alternativen. Ingen åsikt Jag brukar inte leta efter TV-spel och filmer här så jag tog bra. Jag vet inte vad e-böcker är. Lånar inte ljudböcker pga att jag tycker om att prassla med sidorna då jag läser. Lånar mest skönlitteratur Lånar nu mp3-böcker o överför till min bärbara mp3. Lyssnar mer än jag läser. Läser Daisy. Mindre bra utbud av referenslitteratur men det löser sig med fjärrlån. Saknar en del facklitteratur och nyare böcker. Skulle önska ett kartotek för DVD-filmer där man lika enkelt som för böcker finner sökt DVD, bra med nya stället för DVD - ger överskådlighet. Skulle önska fler mp3-böcker och att de var placerade på ett bättre sätt. Det är svårt att hitta.

36 Känner du till bibliotekets olika arrangemang? Antal 60 Serie Bortfall Ja Nej De flesta av respondenterna, 65 % känner till bibliotekets arrangemang.

37 hur upplever du bibliotekets arrangemang? Antal Serie Bortfall Mycket bra Bra Mindre bra Dåliga Känner ej till 1 0 Knappt hälften av respondenterna anser att arrangemangen är bra eller mycket bra. Endast en respondent anser att de är mindre bra och ingen har svarat att de är dåliga. 31 % känner ej till dem.

38 Respondenterna hade möjlighet att fylla i om de saknade något arrangemang, 15 % valde att besvara frågan. Några svarade att de inte känner till eller besökt arrangemangen men det kom också några önskemål. Saknar du något arrangemang? Bokcirkel Det kommer jag nog på när jag kommer hem men-i stort var det ett mycket bra utbud. Tyvärr hinner man inte gå på allt man vill (det är fullt upp som pensionär) Fler musikkvällar, fler föreläsningar Har aldrig varit på några. Har ej haft möjlighet att besöka Har inte besökt några träffar. Har tyvärr aldrig besökt dessa Hoppas på en fortsättning av bokbytardagen Intressantare teman och föreläsare. Mysigare miljö med förtäring Jag vet att det förekommer men har aldrig haft möjlighet att gå. Kanske vore lite av föreläsning, kanske ta någon känd författare, någon pratar om resor och visar bilder. Känner till arrangemangen men är sällan här för dem Känner till dem - aldrig besökt dem än Känner till dem, inte mer så ingen kommentar Känner till har inte deltagit Nej Nej! Nej! Nej! Någon trubadur kanske? Poetisk frukost, fanns förr, var alltid där Ska tänka på det för det kanske kunde vara fler. Utöka gärna arrangemangen

39 Enkäten avslutades med frågan vad som föranledde dagens biblioteksbesök. 92 % besvarade frågan. De allra flesta av dem lånar, lämnar och hämtar beställda böcker. Varför kom du till biblioteket idag? Boklån Boklån Boklån Boklån Boklån. Bruk av dator samt kolla nya böcker Byte av böcker Datorn En skön plats att vara på. Låna dator. Läsa tidningar. För att beställa en bok samt lämna en åter. För att det är helt naturligt att besöka bibblan varje vecka. För att hämta beställda mp3-böcker. För att hämta böcker För att jag letade efter böcker om oknytt. Och det är mysigt att bara vara här. För att jag vill låna dator och skriva lite och lyssna lite För att leta efter en bok som inte fanns här för någon dag sedan men nu hittade jag den. För att låna barnböcker/sagor! För att låna böcker För att låna böcker För att låna böcker För att låna böcker + tidningsrummet För att låna böcker till mig och mina söner. För att låna böcker. För att låna böcker. För att låna böcker. För att låna böcker. För att låna ljudbok + skönlitteratur För att låna nya böcker o lämna gamla. För att låna nya böcker som jag tipsats om. För att låna och lämna tillbaka böcker. För att låna om och låna nytt. För att låna veckotidningar och ljudböcker. För att låna. För att lämna böcker och låna nya. För att lämna böcker och låna nya. För att lämna och låna För att lämna och låna nytt. För att lämna tillbaka böcker. Hämta en bok som var reserverad. För att läsa dagstidningar För att läsa sjöfartstidningen. Den läser jag varje månad. För att läsa tidskriften TÅG För att sitta och jobba med eget arbete. Saknar möjligheter att boka ett rum för eget arbete med besök. För att sitta och skriva i lugn och ro. För att släktforska För att släktforska. För att studera För att utnyttja väntetid på ett bra sätt.

40 För byte av lånade böcker och att låna ett antal nya böcker som är av intresse. Har inte varit här på lång tid, satt och tittade i pärm med nya böcker,. Hämta beställd bok Hämta cd - DAISY. Hämta en beställd bok + botanisera Hämta ljudbok. Jag skulle kopiera sedan blev det också ett boklån Jag skulle titta om jag hittade nån bra bok. Det är mysigt här också. Jag ville låna fortsättningen på en serie som jag tycker väldugt mycket om. Jag gick hit för att det är lugnt här och det är mysigt att gå runt och kolla på olika böcker. Lån! Lån. Hittade en bok. Låna Låna Låna barnböcker Låna barnböcker. Låna barnböcker. Låna bok. Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker och tidskrifter. Låna böcker till barnen. Låna böcker, läsa dagstidning. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna böcker. Låna dator. Låna dator. Låna Kroatienbok + läsa tidskrifter Låna ljudböcker, avbeställa bok. Låna mp3-böcker. Låna nya böcker och hämta en reserverad bok. Mycket bra service att kunna beställa och få framplockat. Låna nya böcker. Låna och lämna böcker Låna och lämna tillbaka böcker. Låna talböcker, mest deckare, spännande. Låna. Läsa. Lånade böcker Lånade böcker. Lånade lite tidningar. Lämna bok och låna ny. Lämna bok och låna nytt. Lämna bok. Lämna böcker ev låna igen. Lämna böcker och låna nya.

41 Lämna böcker. Låna böcker Lämna ev. låna Lämna och låna + släktforskning. Lämna och låna böcker. Lämna och låna nya böcker/cd. Lämna tillbaka barnböcker och låna nya med min 2-åriga dotter. Lämna tillbaka barnböcker och låna nya. Lämna tillbaka och låna böcker. Lämna, låna, titta i "nya-böcker-pärmarna" Lämna/Låna Läsa dagstidning, lämna och låna böcker. Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar, dator Läsa tidningar. Internet. Läsa tidskrifter, ev låna böcker. Läsa tidskrifter. Läser dagstidningar Läser dagstidningar Promenerade förbi och kom på att jag läst ut den sista boken jag lånat men inte tänkt på att ta med mig. Se om jag kunde hitta någon intressant bok och det gjorde jag. Slut på talboken Släktforskning. Som vanligt - måste ha något (gärna spännande) att läsa. Som vanligt varje dag Studera/lämna böcker. Tidningsläsning Tidskrifter och nybokssnurran Tittar efter något nytt. Tycker om att låna böcker. Ville läsa Kristinehamnsposten och Karlskoga tidning. Bor på Lidingö och utnyttjar inte detta bibliotek så mycket. Återlämna bok Återlämna bok. Läsa dagstidning Återlämning av bok

42 Kristinehamns bokbuss Enkätundersökning 6 maj 13 juni 2013

43 Enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss Under perioden 6/5 till 13/6 genomfördes en enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss på uppdrag av kulturnämnden. Enkäten byggde på undersökningen som genomfördes den 13 augusti 27 augusti 2012 för att en jämförelse mellan de två enkätundersökningarna ska vara möjlig. Huvudsyftet med enkäten är att göra en intern kontroll av bokbussens service och av hur brukarna upplever den. Hur ofta besöker de bokbussen, hur uppfattar de personalens service, mediebeståndet och tidtabellen? Personal på bokbussen utformade enkäten. De delades ut till besökarna under en fem veckors period. 60 enkäter delades ut, 56 av dem besvarades, vilket ger ett bortfall på 7 %. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Det finns även ett internt bortfall bland de besvarade enkäterna. Flera respondenter har bara svarat på de frågor som känts angelägna för dem. Ett antal av respondenterna har inte noterat att det fanns frågor på baksidan av enkäten. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan.

44 Resultatet av enkätundersökningen i form av diagram 62 % av de svarande är kvinnor, 25% är män.

45 Den största delen svarande återfinns i åldersspannet år. Det finns inte några representanter för ålderspannet år.

46 55 % av respondenterna är pensionärer, detta stämmer väl överens med resultatet i föregående fråga angående låntagarnas ålder.

47 De flesta som besvarade enkäten besöker bokbussen 1 gång/månad. Ett fåtal respondenter besöker bokbussen fler eller färre gånger i månaden.

48 80 % av respondenterna upplever att det får ett mycket bra bemötande på bokbussen.

49 Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 80 % tycker att den är mycket bra.

50 Majoriteten menar att lokalerna är bra respektive mycket bra. 53 % anser att det är mycket bra Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service och lokaler. 27 % av respondenterana valde att lämna kommentarer. Kommentarer till service, bemötande och lokaler Bokbussen är jätteviktig Ett mycket trevligt inslag på landsbyggdenoch något vi absolut vill ha kvar Otroligt bra service och viktigt för oss som bor på landsbyggden DVD filmer önskas vi har ingen affär Jag är nöjd. Det jättebra att bussen kommer hem. Lätt tillgängligt. Bra över huvudtaget Lite trångt bland böckerna, svårt att bläddra bland dem, annars mysigt och bra Tack och lov för bokbussen. Måtte den få bli kvar Trevligt bemötande och en ljusglimt mitt under mörka vintern Utmärkt för oss pensionärer Det är lite litet i bokbussen Allt är bra Jag tänker iblans att det vore bra med större samarbete mellan huvudbiblioteket och bokbussen, med sådant som står på reservationslistan

51 Varierat utbud, enkelt att beställa det som inte finns med, bra utbyte och kommunikativ chaufför Skulle tycka att det vore mycket trevligt med någon form av information om nya sorters böcker samt en presenatation av innehållet, Snälla snälla gör det På frågan hur man upplever hållplatser och hållplatstider svarade 45 % av respondenterna mycket bra, 38 % svarade Bra Följande kommentarer lämnade respondenterna angående hållplatser och hållplatstider. Kommentarer till hållplatser och hållplatstider Jobbar i skolan i Björneborg så det kan inte bli bättre Det stämmer bra att bokbussen kommer en gång i månaden Mitt i mellanmålet på dagis Eventuellt kunde det vara bra om den kom senare på kvällen så man hinner hem om man jobbar Gärna fler

52 37% av respondenterna anser att bokbussens utbud av skönlitteratur är bra, 30% av respondenterna anser att utbudet är mycket bra. 1 respondent anser att utbudet är mindre bra.

53 På frågan hur bokbussens utbud av facklitteratur upplevs är det relativt stort bortfall, närmare bestämt 35 %. Detta kan möjligtvis tolkas som att andelen respondenter inte lånar facklitteratur på bokbussen. 52 % uppger dock att det upplever utbudet som mycket bra eller bra.

54 Bortfallet är stort även när det gäller denna fråga. 30 % svarar inte på hur de upplever utbudet av tidskrifter. 43% uppger dock att de upplever utbudet som mycket bra eller bra. 5% uppklever utbudet som mindre bra.

55 Bortfallet på 22 %, är stort även när det gäller denna fråga. 45 % svarar dock att utbudet är bra eller mycket bra. Följande kommentarer lämnades om bokbussens utbud. Kommentar till bokbussens utbud Skulle önska mig mer av aktuella ljudböcker Har allt jag behöver, om inte så anskaffas önskade verk Mer nya ljudböcker Mara ljudböcker Kan få vänta ibland Det är bra Mycket bra eftersom det går att beställa och få med till nästa tur Det som det inte finns försöker de alltid fixa till nästa gång. Eftersom jag kan beställa vilken bok som helst som jag vill ha så finns det inget övrigt att önska

56 68 % av respondenterna uppger att de inte saknar något på bokbussen. Respondenterna fick också chansen at Följande kommentarer lämnades. 9. Om ja, vad är det du saknar Jag tänker ibland att det vore bra med ett större samarbete mellan HB och Bokbuss t ex med sådant som står på reservationslistan Skifta sortiment oftare Ljudböcker på engelska (CD alt Mp3) Marvel En del böcker saknar jag Mer nya böcker. De flesta går att beställa men i vissa fall tar det flera månader DVD Filmer

57 Sammanställning av enkätsvar under sommarutställningarna 4/6-26/8 Totalt antal som svarat Kön Kvinna 137 Man Ålder 0-20 år år år år år år år Viken ort/land kommer du ifrån? Kristinehamn 34 Karlstad 43 Övriga Värmand 31 Örebro/Närke 21 Stockholm 10 Göteborg 0 Malmö 0 Övriga Sverige 41 Norge 2 Europa 4 4. Hur upplever du Kristinehamns konstmuseum vad gäller: Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Bemötande Butik Café Utemiljö Har du varit på några av våra allmänna visningar? Ja 51 Nej Hur ofta besöker du Kristinehamns konstmuseum? Det är första gången 79 1 ggr/mån ggr/halvår 38 1 ggr/år 38 mer sällan Hur upplevde du utställningen Jan Lööf? Totalt Mycket bra 166 Bra 47 Mindre bra 1 Dålig 0 8. Vad tycker du om våra öppettider? Mycket bra 75 Bra 120

58 Mindre bra 4 Dålig 0 9. Hur tog du dig till museet? Med bil/mc 177 Till fots 9 Med cykel 17 Med buss 5 Med tåg Hur fick du information om Kristinehamns konstmuseum? Infoblad 31 Nyhetsberv 8 Hemsidan 21 Facebook/Twitter 13 Radio 13 Tv 5 Turistbyrån 12 Vänner/släkt 59 Annons i: Kristinehamns turistguide 8 Filipstads-Tidningen 2 Konstvärlden 2 Nya Kristinehamns-Posten 31 Konstperspektiv 0 Karlskoga Tidning 6 Värmländsk Kultur 3 Nya Wermlands-Tidningen 25 Vämlands Bergslag 1 Karlskoga Kuriren 4 Livsstil Värmland 3 Värmlands Folkblad 15 GP Resor 0 Metro Weekend 0 Turist i Värmland 18

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss Utlån Biblioteket Besök Biblioteket Utlån Bokbussen Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa Bokbussen har inga turer under juli månad. Hösten 2012: Bokbussen kör inte längre till skolorna i Kärr och Bäckhammar pga nedläggning. Januari 2013: Biblioteket stängt för RFID-installation

Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2013 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Brukarundersökning biblio

Brukarundersökning biblio Brukarundersökning biblio 1. Är du? Total Antal % Antal % Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal % Antal % Antal Antal Antal Antal Antal % Antal % Antal Namn % % % % % % % A. Flicka 18 94,7 27 75 31

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 146 40,1 B. Kvinna 218 59,9 Min ålder A. yngre än 25 år 116 31,9 B. 26-45 år 111 30,5 C. 46-65 år 83 22,8 D. äldre än 65 54 14,8 Tid för mitt besök A. 8-13 120 33

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek BESÖKARENKÄT Borlänge bibliotek April 8 Antal besvarade enkäter 137 68 47 Ej uppgivit kön 22 Vad är ditt ärende på biblioteket idag? Låna skönlitteratur 54 19 13 86 Låna faktaböcker 18 13 8 39 Låna musik-cd

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 1 2007 Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt 72 000 invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer