Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss"

Transkript

1

2 Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss Utlån Biblioteket *Besök Biblioteket Utlån Bokbussen Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa Bokbussen har inga turer under juli månad. * Besök bibliotek avser besöksräknare i den gamla entrén Juni 2014: Biblioteket stängt för belysningsbyte Augusti 2014: Biblioteket stängt för systembyte

3 Statistik: Kristinehamns Konstmuseum Antal besök Statistik: Bildarkivet Antal besök Januari Januari Februari Februari Mars Mars April April Maj Maj Juni Juni Juli Juli Augusti Augusti September September Oktober Oktober November November December December Summa Summa

4 Statistik: Bildarkivet Antal besök SOFIE(digitalt)

5 Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 12 maj 23 maj 2014

6 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 12 till 23 maj genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag av kulturnämnden. Huvudsyftet med enkäten är att göra en internkontroll av bibliotekets service genom att undersöka hur brukarna använder biblioteket. Vad de gör vid sina biblioteksbesök, hur de uppfattar personalens service, bibliotekets mediebestånd, lokaler och bibliotekets egna arrangemang. Enkäten utformades av personal på biblioteket. Den delades ut till besökarna under en tvåveckorsperiod. 141 enkäter delades ut, 128 av dem besvarades vilket ger ett bortfall på tio procent vilket får anses vara ett mycket bra resultat när det gäller enkätundersökningar. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Ett visst bortfall finns bland de besvarade enkäterna, flera respondenter har bara svarat på de frågor som känns angelägna för dem. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan. Sammanfattning bibliotekets besöksenkät 2014 Enkäten delades ut till bibliotekets besökare under perioden maj. 141 enkäter delades ut, 128 besvarades. Bortfallet är cirka 10 %. En skillnad från föregående års enkät är en mer jämn könsfördelning, en förklaring kan vara att vi aktivt försökte dela ut fler enkäter i tidningsrummet vilket besöks av fler män. De allra flesta som svarat är vana biblioteksbesökare. De besöker biblioteket 1 gång per månad eller oftare. 25 % besöker biblioteket mer än två gånger per vecka och det är fler än i tidigare års enkäter (18 % 2013 och 12 % 2012). Den i särklass vanligaste aktiviteten är att låna ur bibliotekets mediebestånd, att läsa tidningar och tidskrifter kommer på andra plats. Bemötande och service får överlag mycket högt betyg, det är ett fåtal som inte är nöjda. Lokalerna, utbudet och kvaliteten på utbudet får något sämre betyg, det stämmer med föregående års enkät med undantag av kvaliteten på utbudet som får något sämre betyg i årets enkät. Vi tyckte det var intressant att fråga respondenterna om de hittar det de söker på biblioteket eftersom det system vi som personal tar för självklart kanske inte alls uppfattas så av våra besökare. 89 % angav dock att de hittar det de söker vilket naturligtvis kan hänga ihop med att de flesta som svarat är vana biblioteksbesökare. Eftersom många låntagare reserverar böcker tyckte vi det var intressant att ställa frågan hur lång tid de tycker är rimligt att behöva vänta på en reserverad bok Vi fick många skiftande svar men alternativen som valdes av flest var 2 veckor och en månad. Vi är medvetna om att vi ibland trots fem eller sex exemplar av en titel har

7 väntetider betydligt längre än så men ekonomin tillåter tyvärr inte fler köp om vi dessutom ska ha bredd på utbudet. 72 % känner till att biblioteket har arrangemang vilket är fler än i förra årets enkät. Resultatet kan bero på att vi frågat en annan kategori låntagare men det skulle också kunna betyda att vi blivit bättre på att nå ut med våra arrangemang. Majoriteten av de som besökt ett arrangemang tycker att de är bra eller mycket bra. 14 % använde sig av möjligheten att önska arrangemang och dessa har vi tagit till oss. Frågan om anledningen till dagens biblioteksbesök besvarades av 95 %. De flesta lånar och lämnar böcker samt läser tidningar och tidskrifter. Då förtidsröstningen till EU-valet pågick under den här perioden har 19 personer svarat att de ska rösta. Resultat av enkätundersökningen i form av cirkeldiagram Kön Vid en jämförelse med tidigare års enkäter är könsfördelningen denna gång mer jämn, tidigare enkäter har besvarats av en större andel kvinnor.

8 Ålder Den största andelen svarande hittar vi i åldersspannet år.

9 Sysselsättning Störst andel av de svarande, 48 %, är pensionärer sedan följer hel/deltidsarbetande 18 % och studerande med 14 %. Endast en anger föräldraledig och ingen av de svarande är sjukskriven.

10 Hur ofta besöker du biblioteket? De flesta som besvarar enkäten, 80 %, besöker biblioteket 1 gång per månad eller oftare. Ett fåtal respondenter besöker biblioteket 2-3 gånger per år eller mer sällan. 25 % besöker biblioteket mer än 2 gånger per vecka, vilket är en något högre andel än 2013 års enkätundersökning då 18 % angav att det besökte biblioteket mer än 2 gånger i veckan.

11 Hur brukar du använda biblioteket? De flesta av respondenterna, 84 %, lånar ur bibliotekets mediebestånd. 75 % läser tidningar och tidskrifter. Eftersom fler svar var möjliga på denna fråga blir summan mer än 100 %. Många besökare använder sig av biblioteket på fler än ett sätt. Om inget av ovanstående alternativ passade fanns möjlighet att i text beskriva vad man gör på biblioteket, här svarade 7 stycken Träffa vänner Önskemål: Fler notböcker o fler filmer Mötesplats Söka fakta till saker jag funderar på Arbeta Sitta och läsa i lugn och ro på lunchrasten Träffa trevlig personal

12 Hur upplever du biblioteket när det gäller bemötande? 78 % av respondenterna upplever att de får ett mycket bra bemötande på biblioteket. Ingen anser att de fått ett dåligt bemötande, en respondent anger att bemötandet är mindre bra.

13 Hur upplever du biblioteket när det gäller service? Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 74 % tycker att den är mycket bra, 18 % anger att servicen är bra och endast två respondenter menar att den är mindre bra. Det är en något högre andel som tycker att servicen är mycket bra vid en jämförelse med 2013 års enkät.

14 Hur upplever du biblioteket när det gäller lokaler? 7 % av respondenterna tycker att lokalerna är mindre bra, majoriteten menar att de är mycket bra och 39 % anser att de är bra. Lokalerna får liksom i 2012 och 2013 års undersökning något sämre betyg än service och bemötande.

15 Hur upplever du biblioteket när det gäller utbudet? 47 % av respondenterna upplever att kvaliteten på bibliotekets utbud är bra, 41 % anser att det är mycket bra, 5 % tycker att det är mindre bra.

16 Hur upplever du biblioteket när det gäller kvalitét på utbudet? När det gäller kvaliteten på utbudet menar 47 % att den är bra och 41 % att den är bra, samma procenttal som för utbudet i sig, däremot är det färre som tycker det är mindre bra, två stycken och en som menar att kvaliteten är dålig. Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service, lokaler och kvalitet på utbudet. 8 % av respondenterna valde att lämna kommentar. Kommentar till bemötande, service lokaler Som elöverkänslig önskar man EJ TRÅDLÖST! INGA telefoner! Färre lysrör! Hjälper alltid till att finna böcker om man letar efter något Personal kan vara för högljudd & allmänt för hög volym i lokalerna Jag saknar nyutgivna böcker om företag/näringsliv Låna cd-skivor, musik, det fattas Bra bemötande Önskar få hjälp vid datoranvändning, kopiering, skanning Kan inte uttala mig. Lånar/lämnar, inget annat No :) (Ritad smiley)

17 Upplever du att du hittar det du söker på biblioteket? Majoriteten av de tillfrågade, 89 %, upplever att det hittar vad de söker på biblioteket. Med tanke på att många av de svarande besöker biblioteket relativt ofta kan vi förmoda att de känner till biblioteket väl sedan tidigare.

18 Eftersom många låntagare reserverar böcker tyckte vi det var intressant att ställa frågan hur lång tid de tycker är rimligt att behöva vänta på en reserverad bok Vi fick många skiftande svar men alternativen som valdes av flest var 2 veckor och en månad. Vi är medvetna om att vi ibland trots fem eller sex exemplar av en titel har väntetider betydligt längre än så men ekonomin tillåter tyvärr inte fler köp om vi dessutom ska ha bredd på utbudet. Bortfall min? 1 En dag dagar 1 Några dagar 1 En vecka dagar på kurslitteratur veckor 4 2 veckor veckor veckor veckor 1 3 veckor veckor 1 Några veckor 1 En månad 12 6 veckor månader 1 2 månader månader för skönlitteratur 1 månad för kurslitteratur 1 Lång 1 Väntar om boken är angelägen 1 Ej tänkt på det. Finns annat att låna under väntetiden 1 Nöjd när böckerna kommer oavsett väntetid 1 Lagom 1 Beror på hur eftersökt boken är! 1 Vet ej 2 Så lång tid som det behövs då nya böcker ofta är populära och jag har inte bråttom :) (ritad smiley) 1 Mej spelar det inte någon roll 1

19 Känner du till bibliotekets arrangemang? 72 % av respondenterna känner till bibliotekets arrangemang vilket är en högre andel än i förra årets enkät då 65 % angav att de känner till arrangemangen.

20 Hur upplever du bibliotekets arrangemang? Knappt hälften av respondenterna anser att arrangemangen är bra eller mycket bra. Endast två respondenter anser att de är mindre bra och ingen har svarat att de är dåliga. 51 % kan ej svara, mestadels på grund av de inte besökt något arrangemang.

21 Respondenterna hade möjlighet att fylla i om de saknade något arrangemang, 14 % valde att besvara frågan. Saknar du något arrangemang? Föredrag, hus, sjöfart, reseskildringar, sång, trädgård 1 Någon kvinnlig trubadur typ Sofia Karlsson 1 Vet ej 2 Nej jag saknar inget arrangemang 2 Kan inte säga något 1 Nej 4 Får gärna bli oftare, både musik och föreläsare 1 Mer kulturevenemang 1 Har inte deltagit i något men vet om att de anordnas 1 Kan ej gå pga elöverkänslighet 1 Något för studenter eller för de som kanske behöver få ett intresse för litteratur 1 Mer om Kristinehamn-turism 1 Om det skulle ordnas bokcirklar här i biblioteket i och med att det är en liten stad och det finns knappt tillgång till andra lokaler 1

22 Vi ställde en öppen fråga om vad som föranledde dagens biblioteksbesök, 95 % besvarade frågan. De flesta lånar och lämnar böcker samt läser tidningar och läser/lånar tidskrifter. Flera har också svarat låna om, reservera böcker, hämta reserverade böcker och sitta vid datorn. Eftersom förtidsröstning till EU-valet pågick under enkätperioden har också 19 svarat att de ska rösta. Alla svar finns listade nedan. Använda dator Använda dator Använda dator och låna böcker Beställa bok Besöka tidningsrummet Besöka tidningsrummet, läsa tidskrifter och låna Dator och tidning Följde med min svägerska som jag är på besök hos För att använda dator För att bläddra genom några tidningar För att få inspiration till trädgården För att låna För att låna böcker För att låna böcker För att låna böcker. Det brukar bli 4-5 st varje gång För att låna en bok För att låna och läsa tidningar För att låna om en bok För att lämna tillbaka böcker För att lämna tillbaka lån och för att låna igen För att läsa en bok och göra mina läxor För att läsa tidskrifter För att läsa tidskrifter/dagstidningar För att rösta För att rösta För att rösta och låna böcker För att rösta till EU-valet För att skriva ut papper för studier Förtidsrösta Förtidsrösta Förtidsrösta Göra eget jobb-planering. Se efter utsorterade tidningar Hjälpa till att låna och rösta Hämta en reserverad bok Hämta en reserverad bok och lämna en bok Hämta lånade böcker, lånar alltid över internet Hämta reserverad bok Hämta talbok Jag skulle låna om en bok Jag skulle rösta Jag utnyttjade min rösträtt, besökte tidskriftsrummet Kolla om det finns norska tidningar, hämta en inlånad bok, låna dator Låna barnböcker Låna barnböcker Låna bok Låna bok och förtidsrösta Låna böcker

23 Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker efter tips från kompis Låna böcker och förtidsrösta Låna böcker, studera, läsa böcker Låna CD-bok Låna CD-bok Låna dator samt läsa tidning Låna en bok Låna en bok och rösta Låna om böcker Låna tidskrift Lånade dator Lämna Lämna bok Lämna bok och låna bok Lämna böcker Lämna böcker Lämna böcker, läsa tidning, låna böcker Lämna böcker, omlån Lämna en bok och låna en ny Lämna in böcker Lämna och hitta nya böcker Lämna och låna Lämna och låna Lämna och låna böcker Lämna och låna böcker Lämna och låna böcker Lämna och låna böcker, använda dator Lämna och låna ny bok Lämna och låna nytt, skriva ut Lämna, låna Lämna, låna, läsa tidskrifter Läsa dagstidningar Läsa dagstidningar och tidskrifter Läsa en tidskrift, låna en bok och rösta Läsa på lunchrasten Läsa tidning Läsa tidning och låna dator Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar och använda kopiatorn Läsa tidningen, ev. låna böcker Läsa tidskrifter Läsa tidskrifter Läsa tidskrifter

24 Läsa tidskrifter Läsa, låna dator Läst artikel i en tidskrift Motionsbok, övningsexempel Referenslitteratur till ett projekt på universitetet Reservation Reservation på en bok. Fick erbjudande om böcker, fråga om det fanns dessa böcker Rösta Rösta i EU-valet Rösta i EU-valet, lämna böcker Rösta och kopiera Sitta vid datorn Skolbesök Släktforska per dator Släktforskning Studera Studera inför tentan Tillsammans med min fru, lånar gemensamt Wifi-uppkoppling Återlämna

25 Vi avslutade enkäten med frågan: Om du sällan eller aldrig besöker biblioteket vad skulle kunna få dig att göra det oftare? 23 respondenter, 18 % valde att besvara frågan Vi har listat alla svar nedan med varje respondents egna uppfattning om hur ofta man besöker biblioteket inom parentes efter svaret. Bara att jag tar mig tid (2-3 ggr/år) Besöker biblioteket ofta i min hemkommun Forshaga (första besöket här) Bra fiske "kvällar" (2 ggr/vecka eller mer) En mer lugn och tystare miljö med öppettider från tidigt på morgonen. Tycker det ska ordnas ett rum eller ställe där kan studerande komma tidigt på morgonen och slippa kontakten/ bemötande med andra som är här för att låna böcker. Det är väldigt oljud här!!! (1 gång/ vecka) En plats som fattas för mig att vara när jag studerar (2 ggr/vecka eller mer) För min del fungerar det bra som det är (1 gång/månad) Ha ett café här (mera sällan) Inget, jag lämnar cd-skivor (mp3) flera åt gången (2-3 ggr/år) Jag är nöjd (1 gång/månad) Ljudnivån på biblioteket är oftast hög. Folk pratar och skrattar högt och det stör andra som behöver en lugn miljö. (1 gång/månad) Lånar alltid på biblioteket (1 gång/månad) Lägre volym så jag kan plugga utan att överrösta med musik i hörlurar (1 gång/månad) Längre öppethållande under maj månad, gäller lördagar (2 ggr/vecka eller mer) Läsa mer (1 gång/månad) Läsa mer (mera sällan) Mindre hårda regler vad gäller datoranvändandet (2 ggr/vecka eller mer) Om det är tyst så man kan koncentrera sig där. Om man ska plugga funkar det inte med barn som tjoar (1 gång/månad) Om jag skulle orka mer och läsa mer (1 gång/månad) Tid (mera sällan) Vet ej (2-3 gånger/år) Vet ej! (1 gång/månad) Vet ej, läser inte så mycket utöver studier (2-3 ggr/år) Önskar söndagsöppet /2 ggr/vecka eller mer)

26 Kristinehamns bokbuss Enkätundersökning 7 april 19 maj 2014

27 Enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss Under perioden 7/4 till 19/ genomfördes en enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss på uppdrag av kulturnämnden. Enkäten byggde på undersökningen som genomfördes den 6/5 till 13/ Huvudsyftet med enkäten är att göra en intern kontroll av bokbussens service och av hur brukarna upplever den. Personal på bokbussen utformade enkäten. Den delades ut till besökarna under en sex veckors period. 124 enkäter delades ut, 107 av dem besvarades. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Nytt för i år har varit att enkäten delades ut i två skolklasser vid en av de skolor som bokbussen besöker. Skolelevernas behov och användning av bokbussen skiljer sig en del från övriga brukare, vilket också märks i svaren på flera frågor. Det finns ett internt bortfall bland de besvarade enkäterna. Flera respondenter har bara svarat på de frågor som känts angelägna för dem. Ett antal av respondenterna har inte noterat att det fanns frågor på baksidan av enkäten. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan. Sammanfattning Det blir tydligt i frågorna om ålder och sysselsättning att bokbussen utnyttjas mest av två grupper, dels skolelever och dels pensionärer. De allra flesta besöker bokbussen en gång i månaden, vilket är naturligt eftersom turlistan bygger på ett 4-veckorsschema. Hela 91 % av respondenterna anser att bemötandet på bokbussen är bra eller mycket bra och 93 % av respondenterna anser att servicen som ges är bra eller mycket bra. Majoriteten, 81 %, menar att lokalerna är bra eller mycket bra. 12 % tycker att lokalerna är mindre bra eller dåliga. Det är skolelever som står för de negativa svaren och en förklaring kan vara att det ofta är hela skolklasser som kommer samtidigt på bussen och det blir då mycket trångt. Vi kommer därför att kontakta skolorna under detta läsår och försöka få till ett bättre samarbete så att inte alla elever i en klass skickas ut i bussen samtidigt. På en del frågor har respondenterna kunnat ange egna kommentarer. När det gäller frågorna om bokbussens bestånd och frågan om huruvida respondenten saknar något har vi fått flera svar som vi skulle vilja kommentera: Finns inte det jag vill ha är det ju bara att beställa. Finns det inte kan man ju beställa. Upplever utbudet som bra, det är bara att beställa om det man söker inte finns med.. Fler nyutkomna kända böcker. Större utbud av ljudböcker. Mer böcker. Nyare böcker. Ljudböcker och bilderböcker. De nyaste/senaste böckerna. Bokbussens bestånd är givetvis begränsat vad gäller antal böcker och andra media som kan följa med på en tur. Det är också så att de nyaste böckerna oftast blir reserverade och utlånade med en gång. Därför tror vi att nyhetslistor som vi har börjat med under detta år (se fråga 10) kan vara en av lösningarna till detta. Då ser man vilka böcker som har köpts in och kan själv reservera eller be personalen om hjälp med en reservation.

28 Gärna någon mer tidskrift inriktad på bakning vore trevligt. Då jag behöver stor stil kan det vara lite dåligt ibland. Önskar fler böcker med stor stil. Specifika önskemål är bra och gör att vi på ett bra sätt kan arbeta med att förbättra bokbussens bestånd. Som direkt följd av dessa två önskemål kommer en tidskrift om bakning att beställas till nästa år. Även beställning av nyare storstilsböcker kommer att bli fler än vad de har varit.

29 Resultatet av enkätundersökningen i form av diagram Kön 71 Antal Bortfall Man Kvinna 66 % av de svarande är kvinnor, 29 % är män. Antal Ålder Bortfall Den största delen svarande återfinns i åldersspannen upp till 15 år samt över 71 år. 53% av de svarande är 61 år eller äldre. Det finns inte några representanter för ålderspannet år.

30 51 % av respondenterna är pensionärer, detta stämmer väl överens med resultatet i föregående fråga angående låntagarnas ålder. Varken arbetssökande eller föräldralediga finns representerade.

31 De flesta som besvarade enkäten besöker bokbussen 1 gång/månad. Ett fåtal respondenter besöker bokbussen fler eller färre gånger i månaden.

32 94 % av respondenterna upplever att de får ett bra eller mycket bra bemötande på bokbussen. Av de som upplever bemötandet mindre bra eller dåligt återfinns samtliga i ålderspannet upp till 15 år.

33 Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 93 % tycker att den är bra eller mycket bra. Även här är det respondenter i den yngsta åldersgruppen som är missnöjda.

34 Majoriteten, 81 %, menar att lokalerna är bra eller mycket bra. 12 % tycker att lokalerna är mindre bra eller dåliga. Återigen är det skolelever som står för de negativa svaren och en förklaring kan vara att det ofta är hela skolklasser som kommer samtidigt på bussen och det blir då mycket trångt. Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service och lokaler. 9 av respondenterna valde att lämna kommentarer. Kommentarer till service, bemötande och lokaler Toppen vilken service! Det är trevligt när vi får besök av bokbussen. Finns inget att klaga på. Trångt om vi är 5-6 personer. Karl-Åke tidigare och nu Stefan alltid trevliga och hjälpsamma. Bokbussen betyder mycket eftersom jag tycker om att läsa böcker. Jag tycker att det är bra med utrymme. Personalen är trevlig. När hela klassen ska in blir det rätt trångt. Vi är 18 st. Ibland kommer 6an också.

35 På frågan hur man upplever hållplatser och hållplatstider svarade 61 % av respondenterna mycket bra, 36 % svarade bra. Följande kommentarer lämnade respondenterna angående hållplatser och hållplatstider: Då hinner man läsa ur böckerna utan att låna om. Lättare att passa tiden när bussen kommer på em. Det är också kul när barnen kan vara med och låna. Det är bra att den kommer till skolan på måndagar. Men ni kan väl komma var 5e vecka.

36 86 % av respondenterna anser att bokbussens utbud av skönlitteratur bra eller mycket bra. 5 % av respondenterna anser att utbudet är mindre bra eller dåligt.

37 Bortfallet och de som svarat vet ej på denna fråga är stort, 36 %. 56 % uppger dock att det upplever utbudet som bra eller mycket bra. 8 % tycker att utbudet är mindre bra eller dåligt.

38 Bortfallet och de som svarat vet ej är stort även när det gäller denna fråga, 37 %. 50 % uppger att de upplever utbudet som mycket bra eller bra. 12 % uppklever utbudet som mindre bra eller dåligt.

39 Bortfallet och de som svarat vet ej är stort även när det gäller denna fråga, 43 %. 50 % svarar att utbudet är bra eller mycket bra, medan 7 % tycker att utbudet är mindre bra eller dåligt. Kommentar till bokbussens utbud: Finns inte det jag vill ha är det ju bara att beställa Tidskrifterna är inte så aktuella Finns det inte kan man ju beställa Upplever utbudet som bra, det är bara att beställa om det man söker inte finns med Gärna någon mer tidskrift inriktad på bakning vore trevligt Då vi lånar mest barnböcker har vi ingen åsikt om det andra, men det utbudet är bra tycker vi Tittar inte på tidskrifter, tittar inte på ljudböcker Jag tycker att det är bara bra Då jag behöver stor stil kan det vara lite dåligt ibland Jag läser bara skönlitteratur Önskar fler böcker med stor stil

40 81 % av respondenterna uppger att de inte saknar något på bokbussen, medan 15 % uppger att de gör det. Respondenterna fick också chansen att precisera vad som saknades. Följande kommentarer lämnades: Fler nyutkomna kända böcker Större utbud av ljudböcker Mer böcker Nyare böcker Ljudböcker och bilderböcker De nyaste/senaste böckerna Historia Bert-böcker Mer Tommy och Flisen-deckare Komediböcker Kanske mer hundböcker för när vi kommer finns det bara 3 kvar Mer säsongsböcker vid jul, vår, sommar osv. Gärna mer kokböcker Jag vill ha mer Tommy och Flisen-böcker av Lena Lilleste Mer djurböcker/hund- och kattböcker Mer mordböcker

41 En av årets nyheter på bokbussen var som svar på en av de kommentarer som gavs i enkäten förra året: Skulle tycka att det vore mycket trevligt med någon form av information om nya sorters böcker samt en presentation av innehållet, Snälla snälla gör det. Nyhetslistan görs varje månad sedan september 2013 och innehåller de böcker som köps in, samt en kort innehållsbeskrivning av dessa. Vi kommer under året att arbeta ännu mer med att göra nyhetslistan känd.

42 En annan nyhet som tillkommit under året är möjligheten att låna flera böcker i samma serie samtidigt i en bokpåse. Det är framförallt storstilsböcker som finns i bokpåsarna (böcker med extra stor text som är anpassade för de som har svårt att läsa vanlig text). Vi behöver också göra dessa bokpåsar mer kända under året som kommer.

43 Sammanställning av enkätsvar under Lars Wallin - Fashion Stories Totalt antal som svarat Kön Kvinna 232 Man Ålder 0-20 år år år år år år år Viken ort/land kommer du ifrån? Kristinehamn 42 Karlstad 65 Övriga Värmand Örebro/Närke 9 Stockholm Göteborg Malmö Övriga Sverige 103 Norge Europa 4. Hur upplever du Kristinehamns konstmuseum vad gäller: Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Bemötande Butik Café Utemiljö Har du varit på några av våra allmänna visningar? Ja 14 Nej Hur ofta besöker du Kristinehamns konstmuseum? Det är första gången ggr/mån ggr/halvår 39 1 ggr/år 51 mer sällan Hur upplevde du utställningen? Mycket bra 243 Bra 20 Mindre bra 1 Dålig 8. Vad tycker du om våra öppettider? Mycket bra 88

44 Bra 161 Mindre bra 5 Dålig 9. Hur tog du dig till museet? Med bil/mc 239 Till fots 2 Med cykel 2 Med buss 3 Med tåg 10. Hur fick du information om utställningen? Infoblad Nyhetsbrev Hemsidan Facebook/Twitter Radio Tv Turistbyrån Vänner/släkt Annons i: Kristinehamns turistguide Konstvärlden Konstperspektiv Värmländsk Kultur Vämlands Bergslag Livsstil Värmland GP Resor Turist i Värmland Filipstads-Tidningen Nya Kristinehamns-Posten Karlskoga Tidning Nya Wermlands-Tidningen Karlskoga Kuriren Värmlands Folkblad Metro Weekend

45

46 Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2014

47

48 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Öppna möten. Utvecklingssamtal och träffar med föreningar och studieförbund. Årlig besöksenkät genomförs. Kommentar Öppna nämndmöten har hållits. Möten och träffar med föreningar, studieförbund, kulturella eldsjälar och besökare har hållits och skall kompletteras med de årliga sittningarna i oktober. Besöksenkät på förvaltningens olika verksamhetsgrenar genomförs till hösten, förutom bibliotekets enkät som genomfördes i maj. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kulturnämndens mål Kvalitativa och breda kulturupplevelser skall presenteras för medborgare och besökare. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Club Zebrafilm, med föreställning och Bildarkivutställning genomförs. Bildarkivets digitaliserade bilder läggs ut på webben. Publik sommarutställning med designern Lars Wallin, produceras på konstmuseet. Ungdomseventet UKM genomförs. Christinateaterns renovering/förbättring påbörjas. Nationaldag produceras och koordineras. Kulturkalas genomförs. Förstudie kulturarv, del 2 genomförs.

49 Inrätta ett brett programutbud på konstmuseet med verkstäder och seminarier. Samordning och produktion av höst- och vår kulturprogram, för att kunna visa/erbjuda medborgarna stort, brett kulturutbud. Kommentar Kulturnämndens aktiviteter bidrar mycket till stadens attraktivitet. Några exempel; konstmuseets Lars Wallin-utställning, som har varit uppskattad och bidragit till mycket glädje för en månghövdad publik. Club Zebra-projektet, som visas både som ett kulturevenemang på Christinateatern och som utställning på Bildarkivet; har också den bidragit till mycket förnöjsamhet för medborgare och turister. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Kulturnämndens mål Kulturutbudet och verksamhet skall fördelas geografiskt i kommunen. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Kultur i glesbygden/landsbygden. Föreningsstöd i hela kommunen. Särskilt anslag till studieförbunden för Verksamhet utanför Kristinehamn tätort. Offentlig utsmyckning i hela kommunen. Bokbussen besöker hela kommunen. Kommentar Bokbussen har ambulerat kontinuerligt, kulturarrangemang har fått stöttning i glesbygden, Nämndmöten har ambulerat och bl.a. sammanträtt utanför tätorten. Förvaltningen har gjort separata kulturbesök ute bland bygdegårdarna. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms bidra positivt till nämndens måluppfyllelse

50 Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Kulturnämndens mål Erbjuda och utveckla pedagogiska verksamheter i förvaltningen. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Utveckla den konstpedagogiska verksamheten på konstmuseet med fler kurser och utställningar som arbetar med och för konst av barn och unga. Alla förskoleklasser erbjuds biblioteksintroduktion. Bokprat på biblioteket erbjuds alla skolklasser, vid hög belastning prioriteras åk 3, 5 och 6. Alla sjätteklassare får ett författarbesök i klassen, genomförs i samarbete med skolan. Kommentar Under året har museet arbetat mycket med att vidareutveckla den konstpedagogiska verksamheten. Utöver utställningen WORK som byggde på besökarnas deltagande hålls kurser, seminarier och öppna verkstäder på museet. Under utställningen med Lars Wallin har museet parallellt haft en pedagogisk verkstad för textilt skapande. Lars Wallin har även lockat många skolklasser som deltaget i både visningar och pedagogiskt arbete. Bildarkivet har haft pedagogiska visningar bl.a. för KPS och Djurgårdsskolan. Alla förskoleklasser från centrala delarna har besökt biblioteket, Björneborg fick introduktion via bokbussen. Bokprat har hållits frekvent under vårterminen. Vårens sjätteklassare fick besök av författaren Lena Lilleste. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bidrar i hög grad till nämndens måluppfyllelse

Kristinehamns bibliotek

Kristinehamns bibliotek Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2013 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Bibliotekssamverkan i sydost

Bibliotekssamverkan i sydost KulturSkåne Regionbibliotek Skåne Bibliotekssamverkan i sydost En studie i landsbygdens biblioteksservice - en studie av landsbygdens biblioteksservice Ylva Arnman och Annelie Börjesson FÖRORD Regionbiblioteket

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 1 2007 Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt 72 000 invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer