Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss"

Transkript

1

2 Statistik: Kristinehamns bibliotek och bokbuss Utlån Biblioteket *Besök Biblioteket Utlån Bokbussen Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa Bokbussen har inga turer under juli månad. * Besök bibliotek avser besöksräknare i den gamla entrén Juni 2014: Biblioteket stängt för belysningsbyte Augusti 2014: Biblioteket stängt för systembyte

3 Statistik: Kristinehamns Konstmuseum Antal besök Statistik: Bildarkivet Antal besök Januari Januari Februari Februari Mars Mars April April Maj Maj Juni Juni Juli Juli Augusti Augusti September September Oktober Oktober November November December December Summa Summa

4 Statistik: Bildarkivet Antal besök SOFIE(digitalt)

5 Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 12 maj 23 maj 2014

6 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 12 till 23 maj genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag av kulturnämnden. Huvudsyftet med enkäten är att göra en internkontroll av bibliotekets service genom att undersöka hur brukarna använder biblioteket. Vad de gör vid sina biblioteksbesök, hur de uppfattar personalens service, bibliotekets mediebestånd, lokaler och bibliotekets egna arrangemang. Enkäten utformades av personal på biblioteket. Den delades ut till besökarna under en tvåveckorsperiod. 141 enkäter delades ut, 128 av dem besvarades vilket ger ett bortfall på tio procent vilket får anses vara ett mycket bra resultat när det gäller enkätundersökningar. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Ett visst bortfall finns bland de besvarade enkäterna, flera respondenter har bara svarat på de frågor som känns angelägna för dem. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan. Sammanfattning bibliotekets besöksenkät 2014 Enkäten delades ut till bibliotekets besökare under perioden maj. 141 enkäter delades ut, 128 besvarades. Bortfallet är cirka 10 %. En skillnad från föregående års enkät är en mer jämn könsfördelning, en förklaring kan vara att vi aktivt försökte dela ut fler enkäter i tidningsrummet vilket besöks av fler män. De allra flesta som svarat är vana biblioteksbesökare. De besöker biblioteket 1 gång per månad eller oftare. 25 % besöker biblioteket mer än två gånger per vecka och det är fler än i tidigare års enkäter (18 % 2013 och 12 % 2012). Den i särklass vanligaste aktiviteten är att låna ur bibliotekets mediebestånd, att läsa tidningar och tidskrifter kommer på andra plats. Bemötande och service får överlag mycket högt betyg, det är ett fåtal som inte är nöjda. Lokalerna, utbudet och kvaliteten på utbudet får något sämre betyg, det stämmer med föregående års enkät med undantag av kvaliteten på utbudet som får något sämre betyg i årets enkät. Vi tyckte det var intressant att fråga respondenterna om de hittar det de söker på biblioteket eftersom det system vi som personal tar för självklart kanske inte alls uppfattas så av våra besökare. 89 % angav dock att de hittar det de söker vilket naturligtvis kan hänga ihop med att de flesta som svarat är vana biblioteksbesökare. Eftersom många låntagare reserverar böcker tyckte vi det var intressant att ställa frågan hur lång tid de tycker är rimligt att behöva vänta på en reserverad bok Vi fick många skiftande svar men alternativen som valdes av flest var 2 veckor och en månad. Vi är medvetna om att vi ibland trots fem eller sex exemplar av en titel har

7 väntetider betydligt längre än så men ekonomin tillåter tyvärr inte fler köp om vi dessutom ska ha bredd på utbudet. 72 % känner till att biblioteket har arrangemang vilket är fler än i förra årets enkät. Resultatet kan bero på att vi frågat en annan kategori låntagare men det skulle också kunna betyda att vi blivit bättre på att nå ut med våra arrangemang. Majoriteten av de som besökt ett arrangemang tycker att de är bra eller mycket bra. 14 % använde sig av möjligheten att önska arrangemang och dessa har vi tagit till oss. Frågan om anledningen till dagens biblioteksbesök besvarades av 95 %. De flesta lånar och lämnar böcker samt läser tidningar och tidskrifter. Då förtidsröstningen till EU-valet pågick under den här perioden har 19 personer svarat att de ska rösta. Resultat av enkätundersökningen i form av cirkeldiagram Kön Vid en jämförelse med tidigare års enkäter är könsfördelningen denna gång mer jämn, tidigare enkäter har besvarats av en större andel kvinnor.

8 Ålder Den största andelen svarande hittar vi i åldersspannet år.

9 Sysselsättning Störst andel av de svarande, 48 %, är pensionärer sedan följer hel/deltidsarbetande 18 % och studerande med 14 %. Endast en anger föräldraledig och ingen av de svarande är sjukskriven.

10 Hur ofta besöker du biblioteket? De flesta som besvarar enkäten, 80 %, besöker biblioteket 1 gång per månad eller oftare. Ett fåtal respondenter besöker biblioteket 2-3 gånger per år eller mer sällan. 25 % besöker biblioteket mer än 2 gånger per vecka, vilket är en något högre andel än 2013 års enkätundersökning då 18 % angav att det besökte biblioteket mer än 2 gånger i veckan.

11 Hur brukar du använda biblioteket? De flesta av respondenterna, 84 %, lånar ur bibliotekets mediebestånd. 75 % läser tidningar och tidskrifter. Eftersom fler svar var möjliga på denna fråga blir summan mer än 100 %. Många besökare använder sig av biblioteket på fler än ett sätt. Om inget av ovanstående alternativ passade fanns möjlighet att i text beskriva vad man gör på biblioteket, här svarade 7 stycken Träffa vänner Önskemål: Fler notböcker o fler filmer Mötesplats Söka fakta till saker jag funderar på Arbeta Sitta och läsa i lugn och ro på lunchrasten Träffa trevlig personal

12 Hur upplever du biblioteket när det gäller bemötande? 78 % av respondenterna upplever att de får ett mycket bra bemötande på biblioteket. Ingen anser att de fått ett dåligt bemötande, en respondent anger att bemötandet är mindre bra.

13 Hur upplever du biblioteket när det gäller service? Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 74 % tycker att den är mycket bra, 18 % anger att servicen är bra och endast två respondenter menar att den är mindre bra. Det är en något högre andel som tycker att servicen är mycket bra vid en jämförelse med 2013 års enkät.

14 Hur upplever du biblioteket när det gäller lokaler? 7 % av respondenterna tycker att lokalerna är mindre bra, majoriteten menar att de är mycket bra och 39 % anser att de är bra. Lokalerna får liksom i 2012 och 2013 års undersökning något sämre betyg än service och bemötande.

15 Hur upplever du biblioteket när det gäller utbudet? 47 % av respondenterna upplever att kvaliteten på bibliotekets utbud är bra, 41 % anser att det är mycket bra, 5 % tycker att det är mindre bra.

16 Hur upplever du biblioteket när det gäller kvalitét på utbudet? När det gäller kvaliteten på utbudet menar 47 % att den är bra och 41 % att den är bra, samma procenttal som för utbudet i sig, däremot är det färre som tycker det är mindre bra, två stycken och en som menar att kvaliteten är dålig. Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service, lokaler och kvalitet på utbudet. 8 % av respondenterna valde att lämna kommentar. Kommentar till bemötande, service lokaler Som elöverkänslig önskar man EJ TRÅDLÖST! INGA telefoner! Färre lysrör! Hjälper alltid till att finna böcker om man letar efter något Personal kan vara för högljudd & allmänt för hög volym i lokalerna Jag saknar nyutgivna böcker om företag/näringsliv Låna cd-skivor, musik, det fattas Bra bemötande Önskar få hjälp vid datoranvändning, kopiering, skanning Kan inte uttala mig. Lånar/lämnar, inget annat No :) (Ritad smiley)

17 Upplever du att du hittar det du söker på biblioteket? Majoriteten av de tillfrågade, 89 %, upplever att det hittar vad de söker på biblioteket. Med tanke på att många av de svarande besöker biblioteket relativt ofta kan vi förmoda att de känner till biblioteket väl sedan tidigare.

18 Eftersom många låntagare reserverar böcker tyckte vi det var intressant att ställa frågan hur lång tid de tycker är rimligt att behöva vänta på en reserverad bok Vi fick många skiftande svar men alternativen som valdes av flest var 2 veckor och en månad. Vi är medvetna om att vi ibland trots fem eller sex exemplar av en titel har väntetider betydligt längre än så men ekonomin tillåter tyvärr inte fler köp om vi dessutom ska ha bredd på utbudet. Bortfall min? 1 En dag dagar 1 Några dagar 1 En vecka dagar på kurslitteratur veckor 4 2 veckor veckor veckor veckor 1 3 veckor veckor 1 Några veckor 1 En månad 12 6 veckor månader 1 2 månader månader för skönlitteratur 1 månad för kurslitteratur 1 Lång 1 Väntar om boken är angelägen 1 Ej tänkt på det. Finns annat att låna under väntetiden 1 Nöjd när böckerna kommer oavsett väntetid 1 Lagom 1 Beror på hur eftersökt boken är! 1 Vet ej 2 Så lång tid som det behövs då nya böcker ofta är populära och jag har inte bråttom :) (ritad smiley) 1 Mej spelar det inte någon roll 1

19 Känner du till bibliotekets arrangemang? 72 % av respondenterna känner till bibliotekets arrangemang vilket är en högre andel än i förra årets enkät då 65 % angav att de känner till arrangemangen.

20 Hur upplever du bibliotekets arrangemang? Knappt hälften av respondenterna anser att arrangemangen är bra eller mycket bra. Endast två respondenter anser att de är mindre bra och ingen har svarat att de är dåliga. 51 % kan ej svara, mestadels på grund av de inte besökt något arrangemang.

21 Respondenterna hade möjlighet att fylla i om de saknade något arrangemang, 14 % valde att besvara frågan. Saknar du något arrangemang? Föredrag, hus, sjöfart, reseskildringar, sång, trädgård 1 Någon kvinnlig trubadur typ Sofia Karlsson 1 Vet ej 2 Nej jag saknar inget arrangemang 2 Kan inte säga något 1 Nej 4 Får gärna bli oftare, både musik och föreläsare 1 Mer kulturevenemang 1 Har inte deltagit i något men vet om att de anordnas 1 Kan ej gå pga elöverkänslighet 1 Något för studenter eller för de som kanske behöver få ett intresse för litteratur 1 Mer om Kristinehamn-turism 1 Om det skulle ordnas bokcirklar här i biblioteket i och med att det är en liten stad och det finns knappt tillgång till andra lokaler 1

22 Vi ställde en öppen fråga om vad som föranledde dagens biblioteksbesök, 95 % besvarade frågan. De flesta lånar och lämnar böcker samt läser tidningar och läser/lånar tidskrifter. Flera har också svarat låna om, reservera böcker, hämta reserverade böcker och sitta vid datorn. Eftersom förtidsröstning till EU-valet pågick under enkätperioden har också 19 svarat att de ska rösta. Alla svar finns listade nedan. Använda dator Använda dator Använda dator och låna böcker Beställa bok Besöka tidningsrummet Besöka tidningsrummet, läsa tidskrifter och låna Dator och tidning Följde med min svägerska som jag är på besök hos För att använda dator För att bläddra genom några tidningar För att få inspiration till trädgården För att låna För att låna böcker För att låna böcker För att låna böcker. Det brukar bli 4-5 st varje gång För att låna en bok För att låna och läsa tidningar För att låna om en bok För att lämna tillbaka böcker För att lämna tillbaka lån och för att låna igen För att läsa en bok och göra mina läxor För att läsa tidskrifter För att läsa tidskrifter/dagstidningar För att rösta För att rösta För att rösta och låna böcker För att rösta till EU-valet För att skriva ut papper för studier Förtidsrösta Förtidsrösta Förtidsrösta Göra eget jobb-planering. Se efter utsorterade tidningar Hjälpa till att låna och rösta Hämta en reserverad bok Hämta en reserverad bok och lämna en bok Hämta lånade böcker, lånar alltid över internet Hämta reserverad bok Hämta talbok Jag skulle låna om en bok Jag skulle rösta Jag utnyttjade min rösträtt, besökte tidskriftsrummet Kolla om det finns norska tidningar, hämta en inlånad bok, låna dator Låna barnböcker Låna barnböcker Låna bok Låna bok och förtidsrösta Låna böcker

23 Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker Låna böcker efter tips från kompis Låna böcker och förtidsrösta Låna böcker, studera, läsa böcker Låna CD-bok Låna CD-bok Låna dator samt läsa tidning Låna en bok Låna en bok och rösta Låna om böcker Låna tidskrift Lånade dator Lämna Lämna bok Lämna bok och låna bok Lämna böcker Lämna böcker Lämna böcker, läsa tidning, låna böcker Lämna böcker, omlån Lämna en bok och låna en ny Lämna in böcker Lämna och hitta nya böcker Lämna och låna Lämna och låna Lämna och låna böcker Lämna och låna böcker Lämna och låna böcker Lämna och låna böcker, använda dator Lämna och låna ny bok Lämna och låna nytt, skriva ut Lämna, låna Lämna, låna, läsa tidskrifter Läsa dagstidningar Läsa dagstidningar och tidskrifter Läsa en tidskrift, låna en bok och rösta Läsa på lunchrasten Läsa tidning Läsa tidning och låna dator Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar Läsa tidningar och använda kopiatorn Läsa tidningen, ev. låna böcker Läsa tidskrifter Läsa tidskrifter Läsa tidskrifter

24 Läsa tidskrifter Läsa, låna dator Läst artikel i en tidskrift Motionsbok, övningsexempel Referenslitteratur till ett projekt på universitetet Reservation Reservation på en bok. Fick erbjudande om böcker, fråga om det fanns dessa böcker Rösta Rösta i EU-valet Rösta i EU-valet, lämna böcker Rösta och kopiera Sitta vid datorn Skolbesök Släktforska per dator Släktforskning Studera Studera inför tentan Tillsammans med min fru, lånar gemensamt Wifi-uppkoppling Återlämna

25 Vi avslutade enkäten med frågan: Om du sällan eller aldrig besöker biblioteket vad skulle kunna få dig att göra det oftare? 23 respondenter, 18 % valde att besvara frågan Vi har listat alla svar nedan med varje respondents egna uppfattning om hur ofta man besöker biblioteket inom parentes efter svaret. Bara att jag tar mig tid (2-3 ggr/år) Besöker biblioteket ofta i min hemkommun Forshaga (första besöket här) Bra fiske "kvällar" (2 ggr/vecka eller mer) En mer lugn och tystare miljö med öppettider från tidigt på morgonen. Tycker det ska ordnas ett rum eller ställe där kan studerande komma tidigt på morgonen och slippa kontakten/ bemötande med andra som är här för att låna böcker. Det är väldigt oljud här!!! (1 gång/ vecka) En plats som fattas för mig att vara när jag studerar (2 ggr/vecka eller mer) För min del fungerar det bra som det är (1 gång/månad) Ha ett café här (mera sällan) Inget, jag lämnar cd-skivor (mp3) flera åt gången (2-3 ggr/år) Jag är nöjd (1 gång/månad) Ljudnivån på biblioteket är oftast hög. Folk pratar och skrattar högt och det stör andra som behöver en lugn miljö. (1 gång/månad) Lånar alltid på biblioteket (1 gång/månad) Lägre volym så jag kan plugga utan att överrösta med musik i hörlurar (1 gång/månad) Längre öppethållande under maj månad, gäller lördagar (2 ggr/vecka eller mer) Läsa mer (1 gång/månad) Läsa mer (mera sällan) Mindre hårda regler vad gäller datoranvändandet (2 ggr/vecka eller mer) Om det är tyst så man kan koncentrera sig där. Om man ska plugga funkar det inte med barn som tjoar (1 gång/månad) Om jag skulle orka mer och läsa mer (1 gång/månad) Tid (mera sällan) Vet ej (2-3 gånger/år) Vet ej! (1 gång/månad) Vet ej, läser inte så mycket utöver studier (2-3 ggr/år) Önskar söndagsöppet /2 ggr/vecka eller mer)

26 Kristinehamns bokbuss Enkätundersökning 7 april 19 maj 2014

27 Enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss Under perioden 7/4 till 19/ genomfördes en enkätundersökning på Kristinehamns bokbuss på uppdrag av kulturnämnden. Enkäten byggde på undersökningen som genomfördes den 6/5 till 13/ Huvudsyftet med enkäten är att göra en intern kontroll av bokbussens service och av hur brukarna upplever den. Personal på bokbussen utformade enkäten. Den delades ut till besökarna under en sex veckors period. 124 enkäter delades ut, 107 av dem besvarades. Alla enkäter besvarades anonymt, emellertid fick man ange kön, ålder och sysselsättning. Nytt för i år har varit att enkäten delades ut i två skolklasser vid en av de skolor som bokbussen besöker. Skolelevernas behov och användning av bokbussen skiljer sig en del från övriga brukare, vilket också märks i svaren på flera frågor. Det finns ett internt bortfall bland de besvarade enkäterna. Flera respondenter har bara svarat på de frågor som känts angelägna för dem. Ett antal av respondenterna har inte noterat att det fanns frågor på baksidan av enkäten. Varje fråga redovisas med bortfallet för just den frågan. Sammanfattning Det blir tydligt i frågorna om ålder och sysselsättning att bokbussen utnyttjas mest av två grupper, dels skolelever och dels pensionärer. De allra flesta besöker bokbussen en gång i månaden, vilket är naturligt eftersom turlistan bygger på ett 4-veckorsschema. Hela 91 % av respondenterna anser att bemötandet på bokbussen är bra eller mycket bra och 93 % av respondenterna anser att servicen som ges är bra eller mycket bra. Majoriteten, 81 %, menar att lokalerna är bra eller mycket bra. 12 % tycker att lokalerna är mindre bra eller dåliga. Det är skolelever som står för de negativa svaren och en förklaring kan vara att det ofta är hela skolklasser som kommer samtidigt på bussen och det blir då mycket trångt. Vi kommer därför att kontakta skolorna under detta läsår och försöka få till ett bättre samarbete så att inte alla elever i en klass skickas ut i bussen samtidigt. På en del frågor har respondenterna kunnat ange egna kommentarer. När det gäller frågorna om bokbussens bestånd och frågan om huruvida respondenten saknar något har vi fått flera svar som vi skulle vilja kommentera: Finns inte det jag vill ha är det ju bara att beställa. Finns det inte kan man ju beställa. Upplever utbudet som bra, det är bara att beställa om det man söker inte finns med.. Fler nyutkomna kända böcker. Större utbud av ljudböcker. Mer böcker. Nyare böcker. Ljudböcker och bilderböcker. De nyaste/senaste böckerna. Bokbussens bestånd är givetvis begränsat vad gäller antal böcker och andra media som kan följa med på en tur. Det är också så att de nyaste böckerna oftast blir reserverade och utlånade med en gång. Därför tror vi att nyhetslistor som vi har börjat med under detta år (se fråga 10) kan vara en av lösningarna till detta. Då ser man vilka böcker som har köpts in och kan själv reservera eller be personalen om hjälp med en reservation.

28 Gärna någon mer tidskrift inriktad på bakning vore trevligt. Då jag behöver stor stil kan det vara lite dåligt ibland. Önskar fler böcker med stor stil. Specifika önskemål är bra och gör att vi på ett bra sätt kan arbeta med att förbättra bokbussens bestånd. Som direkt följd av dessa två önskemål kommer en tidskrift om bakning att beställas till nästa år. Även beställning av nyare storstilsböcker kommer att bli fler än vad de har varit.

29 Resultatet av enkätundersökningen i form av diagram Kön 71 Antal Bortfall Man Kvinna 66 % av de svarande är kvinnor, 29 % är män. Antal Ålder Bortfall Den största delen svarande återfinns i åldersspannen upp till 15 år samt över 71 år. 53% av de svarande är 61 år eller äldre. Det finns inte några representanter för ålderspannet år.

30 51 % av respondenterna är pensionärer, detta stämmer väl överens med resultatet i föregående fråga angående låntagarnas ålder. Varken arbetssökande eller föräldralediga finns representerade.

31 De flesta som besvarade enkäten besöker bokbussen 1 gång/månad. Ett fåtal respondenter besöker bokbussen fler eller färre gånger i månaden.

32 94 % av respondenterna upplever att de får ett bra eller mycket bra bemötande på bokbussen. Av de som upplever bemötandet mindre bra eller dåligt återfinns samtliga i ålderspannet upp till 15 år.

33 Liksom bemötandet får även servicen bra betyg av respondenterna, 93 % tycker att den är bra eller mycket bra. Även här är det respondenter i den yngsta åldersgruppen som är missnöjda.

34 Majoriteten, 81 %, menar att lokalerna är bra eller mycket bra. 12 % tycker att lokalerna är mindre bra eller dåliga. Återigen är det skolelever som står för de negativa svaren och en förklaring kan vara att det ofta är hela skolklasser som kommer samtidigt på bussen och det blir då mycket trångt. Respondenterna kunde lämna kompletterande kommentarer angående frågorna om bemötande, service och lokaler. 9 av respondenterna valde att lämna kommentarer. Kommentarer till service, bemötande och lokaler Toppen vilken service! Det är trevligt när vi får besök av bokbussen. Finns inget att klaga på. Trångt om vi är 5-6 personer. Karl-Åke tidigare och nu Stefan alltid trevliga och hjälpsamma. Bokbussen betyder mycket eftersom jag tycker om att läsa böcker. Jag tycker att det är bra med utrymme. Personalen är trevlig. När hela klassen ska in blir det rätt trångt. Vi är 18 st. Ibland kommer 6an också.

35 På frågan hur man upplever hållplatser och hållplatstider svarade 61 % av respondenterna mycket bra, 36 % svarade bra. Följande kommentarer lämnade respondenterna angående hållplatser och hållplatstider: Då hinner man läsa ur böckerna utan att låna om. Lättare att passa tiden när bussen kommer på em. Det är också kul när barnen kan vara med och låna. Det är bra att den kommer till skolan på måndagar. Men ni kan väl komma var 5e vecka.

36 86 % av respondenterna anser att bokbussens utbud av skönlitteratur bra eller mycket bra. 5 % av respondenterna anser att utbudet är mindre bra eller dåligt.

37 Bortfallet och de som svarat vet ej på denna fråga är stort, 36 %. 56 % uppger dock att det upplever utbudet som bra eller mycket bra. 8 % tycker att utbudet är mindre bra eller dåligt.

38 Bortfallet och de som svarat vet ej är stort även när det gäller denna fråga, 37 %. 50 % uppger att de upplever utbudet som mycket bra eller bra. 12 % uppklever utbudet som mindre bra eller dåligt.

39 Bortfallet och de som svarat vet ej är stort även när det gäller denna fråga, 43 %. 50 % svarar att utbudet är bra eller mycket bra, medan 7 % tycker att utbudet är mindre bra eller dåligt. Kommentar till bokbussens utbud: Finns inte det jag vill ha är det ju bara att beställa Tidskrifterna är inte så aktuella Finns det inte kan man ju beställa Upplever utbudet som bra, det är bara att beställa om det man söker inte finns med Gärna någon mer tidskrift inriktad på bakning vore trevligt Då vi lånar mest barnböcker har vi ingen åsikt om det andra, men det utbudet är bra tycker vi Tittar inte på tidskrifter, tittar inte på ljudböcker Jag tycker att det är bara bra Då jag behöver stor stil kan det vara lite dåligt ibland Jag läser bara skönlitteratur Önskar fler böcker med stor stil

40 81 % av respondenterna uppger att de inte saknar något på bokbussen, medan 15 % uppger att de gör det. Respondenterna fick också chansen att precisera vad som saknades. Följande kommentarer lämnades: Fler nyutkomna kända böcker Större utbud av ljudböcker Mer böcker Nyare böcker Ljudböcker och bilderböcker De nyaste/senaste böckerna Historia Bert-böcker Mer Tommy och Flisen-deckare Komediböcker Kanske mer hundböcker för när vi kommer finns det bara 3 kvar Mer säsongsböcker vid jul, vår, sommar osv. Gärna mer kokböcker Jag vill ha mer Tommy och Flisen-böcker av Lena Lilleste Mer djurböcker/hund- och kattböcker Mer mordböcker

41 En av årets nyheter på bokbussen var som svar på en av de kommentarer som gavs i enkäten förra året: Skulle tycka att det vore mycket trevligt med någon form av information om nya sorters böcker samt en presentation av innehållet, Snälla snälla gör det. Nyhetslistan görs varje månad sedan september 2013 och innehåller de böcker som köps in, samt en kort innehållsbeskrivning av dessa. Vi kommer under året att arbeta ännu mer med att göra nyhetslistan känd.

42 En annan nyhet som tillkommit under året är möjligheten att låna flera böcker i samma serie samtidigt i en bokpåse. Det är framförallt storstilsböcker som finns i bokpåsarna (böcker med extra stor text som är anpassade för de som har svårt att läsa vanlig text). Vi behöver också göra dessa bokpåsar mer kända under året som kommer.

43 Sammanställning av enkätsvar under Lars Wallin - Fashion Stories Totalt antal som svarat Kön Kvinna 232 Man Ålder 0-20 år år år år år år år Viken ort/land kommer du ifrån? Kristinehamn 42 Karlstad 65 Övriga Värmand Örebro/Närke 9 Stockholm Göteborg Malmö Övriga Sverige 103 Norge Europa 4. Hur upplever du Kristinehamns konstmuseum vad gäller: Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Bemötande Butik Café Utemiljö Har du varit på några av våra allmänna visningar? Ja 14 Nej Hur ofta besöker du Kristinehamns konstmuseum? Det är första gången ggr/mån ggr/halvår 39 1 ggr/år 51 mer sällan Hur upplevde du utställningen? Mycket bra 243 Bra 20 Mindre bra 1 Dålig 8. Vad tycker du om våra öppettider? Mycket bra 88

44 Bra 161 Mindre bra 5 Dålig 9. Hur tog du dig till museet? Med bil/mc 239 Till fots 2 Med cykel 2 Med buss 3 Med tåg 10. Hur fick du information om utställningen? Infoblad Nyhetsbrev Hemsidan Facebook/Twitter Radio Tv Turistbyrån Vänner/släkt Annons i: Kristinehamns turistguide Konstvärlden Konstperspektiv Värmländsk Kultur Vämlands Bergslag Livsstil Värmland GP Resor Turist i Värmland Filipstads-Tidningen Nya Kristinehamns-Posten Karlskoga Tidning Nya Wermlands-Tidningen Karlskoga Kuriren Värmlands Folkblad Metro Weekend

45

46 Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2014

47

48 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Öppna möten. Utvecklingssamtal och träffar med föreningar och studieförbund. Årlig besöksenkät genomförs. Kommentar Öppna nämndmöten har hållits. Möten och träffar med föreningar, studieförbund, kulturella eldsjälar och besökare har hållits och skall kompletteras med de årliga sittningarna i oktober. Besöksenkät på förvaltningens olika verksamhetsgrenar genomförs till hösten, förutom bibliotekets enkät som genomfördes i maj. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kulturnämndens mål Kvalitativa och breda kulturupplevelser skall presenteras för medborgare och besökare. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Club Zebrafilm, med föreställning och Bildarkivutställning genomförs. Bildarkivets digitaliserade bilder läggs ut på webben. Publik sommarutställning med designern Lars Wallin, produceras på konstmuseet. Ungdomseventet UKM genomförs. Christinateaterns renovering/förbättring påbörjas. Nationaldag produceras och koordineras. Kulturkalas genomförs. Förstudie kulturarv, del 2 genomförs.

49 Inrätta ett brett programutbud på konstmuseet med verkstäder och seminarier. Samordning och produktion av höst- och vår kulturprogram, för att kunna visa/erbjuda medborgarna stort, brett kulturutbud. Kommentar Kulturnämndens aktiviteter bidrar mycket till stadens attraktivitet. Några exempel; konstmuseets Lars Wallin-utställning, som har varit uppskattad och bidragit till mycket glädje för en månghövdad publik. Club Zebra-projektet, som visas både som ett kulturevenemang på Christinateatern och som utställning på Bildarkivet; har också den bidragit till mycket förnöjsamhet för medborgare och turister. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms i hög grad bidra till nämndens måluppfyllelse Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Kulturnämndens mål Kulturutbudet och verksamhet skall fördelas geografiskt i kommunen. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Kultur i glesbygden/landsbygden. Föreningsstöd i hela kommunen. Särskilt anslag till studieförbunden för Verksamhet utanför Kristinehamn tätort. Offentlig utsmyckning i hela kommunen. Bokbussen besöker hela kommunen. Kommentar Bokbussen har ambulerat kontinuerligt, kulturarrangemang har fått stöttning i glesbygden, Nämndmöten har ambulerat och bl.a. sammanträtt utanför tätorten. Förvaltningen har gjort separata kulturbesök ute bland bygdegårdarna. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bedöms bidra positivt till nämndens måluppfyllelse

50 Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Kulturnämndens mål Erbjuda och utveckla pedagogiska verksamheter i förvaltningen. Planerade aktiviteter 2014 Aktivitet Genomförd Pågår Ej påbörjad Utveckla den konstpedagogiska verksamheten på konstmuseet med fler kurser och utställningar som arbetar med och för konst av barn och unga. Alla förskoleklasser erbjuds biblioteksintroduktion. Bokprat på biblioteket erbjuds alla skolklasser, vid hög belastning prioriteras åk 3, 5 och 6. Alla sjätteklassare får ett författarbesök i klassen, genomförs i samarbete med skolan. Kommentar Under året har museet arbetat mycket med att vidareutveckla den konstpedagogiska verksamheten. Utöver utställningen WORK som byggde på besökarnas deltagande hålls kurser, seminarier och öppna verkstäder på museet. Under utställningen med Lars Wallin har museet parallellt haft en pedagogisk verkstad för textilt skapande. Lars Wallin har även lockat många skolklasser som deltaget i både visningar och pedagogiskt arbete. Bildarkivet har haft pedagogiska visningar bl.a. för KPS och Djurgårdsskolan. Alla förskoleklasser från centrala delarna har besökt biblioteket, Björneborg fick introduktion via bokbussen. Bokprat har hållits frekvent under vårterminen. Vårens sjätteklassare fick besök av författaren Lena Lilleste. Förväntad måluppfyllelse Aktiviteterna bidrar i hög grad till nämndens måluppfyllelse

Kristinehamns bibliotek

Kristinehamns bibliotek Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? A. Kvinna 50 72,5 B. Man 19 27,5 Total 69 100 98,6% (69/70) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 6 8,6 C. 35-64 28 40 D. 65-36 51,4 Total 70 100 100% (70/70)

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 27 26,7 B. Kvinna 72 71,3 C. Annan 2 2 Min ålder A. yngre än 25 år 23 22,8 B. 26 45 år 19 18,8 C. 46 65 år 30 29,7 D. äldre än 65 29 28,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Våra kulturpolitiska mål: Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse Att främja ett levande kulturarv

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kulturnämndens delårsrapport. Januari-juni 2014

Kulturnämndens delårsrapport. Januari-juni 2014 Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2014 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Resultatredovisning av kundundersökningen inom bibliotek och kulturhus 2013

Resultatredovisning av kundundersökningen inom bibliotek och kulturhus 2013 0-0- () TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 0/ Kulturnämnden Resultatredovisning av kundundersökningen inom bibliotek och kulturhus 0 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet Sammanfattning

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 2(11) Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 3(11) Förvaltningschefens information Sammanfattning Ekonomi 2012-01-01-2102-11-23 Statistik (delas ut under mötet)

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

OJ, VAD MYCKET SOM HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN! RESULTATET AV EXTRAFRÅGORNA I FOLKBIBLIOTEKSUNDERSÖKNINGEN

OJ, VAD MYCKET SOM HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN! RESULTATET AV EXTRAFRÅGORNA I FOLKBIBLIOTEKSUNDERSÖKNINGEN OJ, VAD MYCKET SOM HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN! RESULTATET AV EXTRAFRÅGORNA I FOLKBIBLIOTEKSUNDERSÖKNINGEN INNEHÅLL SAMMANFATTNING...5 TEKNISK BESKRIVNING...6 RESULTATEN AV EXTRAFRÅGORNA...7 1. ANORDNADE AKTIVITETER...7

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 30,6 B. Kvinna 83 66,9 C. Annan 3 2,4 Min ålder A. yngre än 25 år 21 16,9 B. 26 45 år 17 13,7 C. 46 65 år 30 24,2 D. äldre än 65 56 45,2 Tid för mitt

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala December 2016 Avdelningen för Utveckling och IT Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala Utvärderingen av projektet Talboken Kommer för taltidningsläsare visar att testpersonerna är mycket

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 28 28 B. Kvinna 72 72 Min ålder A. yngre än 25 år 22 22 B. 26-45 år 22 22 C. 46-65 år 40 40 D. äldre än 65 16 16 Tid för mitt besök A. 8-13 22 22 B. 13-17

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 7 64% 6 5 4 3 2 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 1 Kvinna Man Eg.def Ej uppge SNITTVÄRDE (4-1): 4,0

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer