Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)"

Transkript

1 Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och diskussionerna kring detta har tagit mycket tid och kraft i anspråk både för skolans styrelse och tjänstemän. Fristads folkhögskolas VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling, vilket stärker de positiva krafter som finns i vårt samhälle. Statens fyra syften för anslagsgivning: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för ökad delaktighet i kulturlivet I huvudmannens långsiktiga uppdrag ingår att: Bidra till ökad tillgänglighet Bidra till regional utveckling Bidra till medborgarnas delaktighet För att uppfylla ovanstående erbjuder vi allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning kurs i personlig assistans kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning kurs i hälsa och friskvård kurs inom SFI kurs i vävning anpassningskurser för personer med synskada kurser i samarbete med arbetsförmedlingen korta kurser i samverkan med olika organisationer uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde God arbetsplats Vår strävan är att vara en god arbetsplats där personalen har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Regionens personalvision är vägledande för vår personalpolitik. Jämställdhet, mångfald och

2 Sida 2(27) delaktighet är delmål i vårt arbete för att nå huvudmålet - den goda arbetsplatsen. Ekonomi: Ekonomiskt har året varit tufft. Trots det har vi genom att strama åt, lyckats hålla budgeten. Årets resultat är ett underskott på 8 tkr. Statens uppräkning av anslagen för 2012 stannade på ca 1 procent och regionens uppräkning stannar på 0,4 %. Lärarlönerna ökade med 4,2 % i jämförelse med budgetanvisningar på ca 2 %. För att kunna hålla budgeten har vi varit tvungna att ta till åtgärder som har påverkat verksamhetens kvalitét negativt. Vi har inte kunnat sätta in vikarier och inte haft möjlighet att göra nödvändiga anskaffningar. Då läraravtalet tecknades så sent på året, fanns det inte möjlighet till andra strategiska åtgärder, som t ex ändring av grupper m.m. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamheten på Fristads folkhögskola grundar sig på de uppdrag som skolan får från regionen och staten. Utifrån dessa uppdrag har skolans styrelse format en vision som ska ligga till grund för verksamheten: Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde medborgaren. Genom att erbjuda möjlighet till bildning, engagemang och utveckling vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling i samhället samt stärka de positiva krafter som finns i vår omgivning. Fristads folkhögskola skall främja: allmän medborgerlig bildning, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration, helhetssyn, förståelse och kunskap om funktionshinder, förståelse och engagemang i internationella frågor, kulturmöten och kulturupplevelser, ett aktivt miljöengagemang och folkhälsa. Genom att erbjuda möjlighet till komplettering av grundutbildningen skapar vi en grund för vidareutbildning för många. Att höja den allmänna utbildningsnivån är en betydande regional tillväxtfaktor och ger regionalt mervärde. En god hälsa, samt att skapa möjligheter till studier för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet och mångkultur är viktiga delar i kursutbudet och bidrar därmed till ökad integration. Statens anslag bygger på antalet deltagarveckor, 5887 för Fristads folkhögskola. Detta har varit vägledande för verksamhetsplaneringen. Huvuddelen av verksamheten har varit skolans allmänna och särskilda kurser, så kallade långkurser. Därutöver har vi erbjudit anpassningskurser för personer med synskada och korta kurser för personer med hörselskada. En ny verksamhet SFI, svenska för invandrare, startade under vårterminen. Två SMF-kurser, tolvveckors motivationshöjande folkhögskolekurs, har genomförts under året. Korta kurser har anordnats också i samverkan med olika organisationer såsom Synskadades Riksförbund, Röda korset, Reumatiker-förbundet m.m. Skolan har även erbjudt lokaler för konferenser, både för interna och externa verksamheter. Inom skolans kompetensområde erbjuds även uppdragsutbildningar. Ett projekt angående syntolkning och bemötande av personer med synskada har startats under året.

3 Sida 3(27) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Verksamheten har sin grund i det statliga uppdrag som lämnas via Folkbildningsrådet. Särskild vikt läggs vid arbetet med statsbidragens fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och öka delaktighet i kulturlivet. Utifrån Kulturnämndens och folkhögskolornas gemensamma beredning har Fristads folkhögskola i uppdrag att arbeta med strategiska mål och nyckeltal inom olika områden. Redovisning av det långsiktiga uppdraget har lämnats till kulturnämnden. Mål 1 Skolan som mötesplats: Skolan anordnar.kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten. Skolan ska dessutom arbeta med ortens grundskolor kring skolans museum. Fristads folkhögskola erbjuder alla kursdeltagare möjlighet till kulturupplevelser anordnade av skolan. Mål 2 Skolan som förändrare: För att höja utbildningsnivån i regionen erbjuds utbildning för personer med kort skolbakgrund. Målet är att så många som möjligt klarar av att fullfölja sina studier och får genomgången kurs. För att nå detta erbjuder vi allmänkursdeltagare egen mentor och extra stödundervisning för dem som önskar. Mål 3 Skolan som socialiserare: Skolans interna verksamhet ska präglas av det demokratiska synsättet. Kursdeltagarna ska ges möjlighet att vara med och påverka sin studiemiljö. Målet med verksamheten är att deltagarna ska få med sig verktyg för att kunna påverka och ta makt över sina liv i samhället. Fristads folkhögskola skall vara för den som har störst behov av bildning/utbildning. Skolan skall vara tillgänglig för alla. Skolan skall verka för livslångt lärande genom att medverka till att höja utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi har arbetat med målen genom att erbjuda allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet

4 Sida 4(27) erbjuda kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning erbjuda kurs i personlig assistans erbjuda kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuda kurs i hälsa erbjuda kurs inom SFI erbjuda kurs i vävning erbjuda anpassningskurser för personer med synskada erbjuda kurser i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda korta kurser i samverkan med olika organisationer erbjuda uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde Skolan har genomfört 102,9 % utav staten utdelade deltagarveckor, dvs Motivationshöjande kurser, en på våren och en på hösten, på 12 veckor för arbetslösa ungdomar med 15 deltagare i varje genomfördes under året och ett flertal deltagare från kursen sökte sig till skolans ordinarie kurser. I slutet av mars startade skolans första SFI-kurs, svenska för invandrare, med 25 deltagare. Deltagarantalet har varierat mellan 25 och 40. Uppdragsutbildning inom personlig assistans har genomförts under vårterminen för två olika assistansbolags personal. Skolan har anordnat kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten, hållit skolans museum öppet för allmänheten och ortens grundskoleelever. Särskild vikt har lagts vid arbetet för att stödja kursdeltagare i deras studier. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Fristads folkhögskola har av Folkbildningsrådet tilldelats 5887 deltagarveckor. Ca 40 % av deltagarveckorna används för behörighetsgivande allmän kurs. Antalet genomförda deltagarveckor under året ligger något över budgeten, dvs. 102,9 %. Målet är att alla allmänkursdeltagare ska uppnå genomgången kurs, dvs. bedriva sina studier på godkänd nivå och få ett omdöme. För att nå detta mål har skolan erbjudit kursdeltagare stödundervisning vid behov och egen mentor som följer och stödjer deltagaren i dennes studier. Skolan har genomfört åtta kulturkvällar som vänder sig till allmänheten. Skolans kortkursdeltagare erbjuds möjlighet att ta del av dessa. Under läsåret schemaläggs tid för kulturverksamhet som vänder sig direkt till skolans egna kursdeltagare. Kulturarrangemang har anordnats för kursdeltagare.

5 Sida 5(27) En miljödag som vänder sig till allmänheten har genomförts. I samverkan med Fristads hembygdsförening har skolans museum varit öppet för allmänheten. 3.2 Insatser för kommunikation Folkhögskola är en fri skolform där deltagaren själv väljer om man vill delta i undervisningen. Rekrytering av kursdeltagare sker via annonser, arbetsförmedlingen, olika informationscentra som kommunens infotek, bibliotek, mässor m.m. Skolan vänder sig till allmänheten även via särskilda tillfällen som kulturarrangemang, miljödagar och föreläsningar inom olika områden. Vi deltar i gemensamma arrangemang på orten och erbjuder samverkanskurser för olika organisationer, exempelvis Hjärnkraft; SRF, Hörselvården, finskspråkiga föreningar, arabisktalande synskadade m.m. Skolans kursråd, bestående av kursdeltagare och personal, gör en enkätundersökning bland deltagarna för att få reda på vad man anser om verksamhetens genomförande. Även vid kortkurser lämnas en kursutvärdering. Gemensamt med de övriga regionägda folkhögskolorna har vi genomfört olika aktiviteter som flash mob, spontan dansuppvisning på Avenyn i Göteborg, egen monter på utbildningsmässan i Göteborg samt på biblioteksmässan. 3.3 Rättighetsfrågor Styrelsen har reviderat skolans styrande dokument inom området. Skolan har upprättat en jämställdhets- och mångfaldsplan som ligger till grund för verksamheten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra kursdeltagare, Det målet har redan nåtts beträffande allmän kurs. Däremot är det svårare gällande en del av särskilda kurser då en vänder sig enbart till kvinnor, Norrbykursen för invandrarkvinnor. Skolan har anordnat kurser för personer med funktionsnedsättning: Växa, en kurs för personer med utvecklingsstörning Anpassningskurser för personer med synskada Kortkurser för personer med hörselskada Kortkurser för personer med synskada, även för exempelvis finsk- och arabisktalande. Kortkurser för personer med funktionsnedsättning som hjärnskada i vuxenålder, reumatiker m.m. Vi strävar efter en jämn könsfördelning även bland personalen, men här har vi långt kvar. Fördelningen är för närvarande ca 70 % kvinnor, men inför varje nyanställning beaktas detta. Vi försöker möjliggöra anställning av personer med funktionsnedsättning och bland våra

6 Sida 6(27) anställda finns flera personer med funktionsnedsättning. Två personer med funktionsnedsättning har fått en tidsbestämd anställning efter att ha praktiserat hos oss. Vi har också anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Fristads folkhögskolas verksamhet bygger på de uppdrag skolan erhåller från staten och regionens kulturnämnd. Kulturnämndens uppdrag är treårigt, förutom ekonomin som beslutas årligen. Skolans styrelse beslutar om riktlinjer för verksamheten. Styrelsen har genomfört en studiedag då revidering av skolans styrande dokument har genomförts. Beslut i frågan fattades i maj. Kursdeltagarna har inflytande via kursrådet där alla studerandegrupper på långa kurser är representerade. Personalens medbestämmande fungerar via samverkansgrupp där det fackliga inflytandet sker. På lärarråd avhandlas de pedagogiska frågorna och på arbetsplatsträffarna behandlas de frågor som rör den personalgruppen. Folkhögskolan är en fri skolform dit deltagarna söker. Därför är det viktigt att verksamheten visar hög kvalité, då skolans tidigare deltagare spelar en viktig roll vid rekrytering av nya kursdeltagare. Kvalitetsuppföljning görs på många olika sätt: Kursrådet gör en egen enkätundersökning som visar att deltagarna har varit nöjda med verksamheten. Det slutgiltiga resultatet hamnade på 3,2 där 4 är högst. Därutöver har vi deltagit i en nationell undersökning, RIOenkät, där bland annat verksamhet jämförs med övriga folkhögskolor. Resultatet från den undersökningen visade att vi är starka inom samhälls- och miljöfrågor. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Verksamheten bygger på det statliga uppdraget som lämnas via Folkbildningsrådet. Särskild vikt läggs vid arbetet med statsbidragets fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och ökad delaktighet i kulturlivet. Under året har regionen fattat beslut om att regionens folkhögskolor ska bilda en gemensam organisation. Arbetet att förverkliga beslutet har påbörjats genom en ledningsgrupp som består av skolornas rektorer och kommer att ledas av en projektledare/blivande förvaltningschef. Utifrån kulturnämndens uppdrag arbetar vi för: Ökad tillgänglighet genom ökat samarbete med närliggande organisationer. Regional roll: Fördjupa samverkan mellan regionens egna folkhögskolor och andra regionala aktörer. Bidra till höjd utbildningsnivå på orten. Delaktighet, att bevara grundstenarna för Fristads folkhögskola: demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling. Utveckling av samarbete med regionens egna folkhögskolor har fortsatt. Bland annat har vi ordnat

7 Sida 7(27) gemensamma studiedagar för skolornas olika personalgrupper. För att förverkliga skolans vision skall skolan: prioritera utbildningsmässigt, socialt och kulturellt eftersatta grupper. Ge kursdeltagare, via skolans allmänna kurs, möjlighet att nå behörighet för vidare studier. Erbjuda kurser för grupper av personer med olika funktionsnedsättning och sträva efter ökad förståelse och kunskap om funktionshinder. Erbjuda kurser i vävning. Erbjuda kurs- och konferensmöjligheter för huvudmannens olika organisationer. Skolans allmänna kurs vänder sig i första hand till personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt mål är att alla skolans långkursdeltagare når genomgången kurs. För att nå detta mål har varje kursdeltagare en egen mentor som följer upp och stödjer deltagaren i hennes/hans studier. Möjlighet till extra hjälp vid studier finns. Via skolans kulturkvällar och museum göra kulturen mer tillgänglig för allmänheten. Vårt ESF-projekt som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, ca 15 deltagare har varit med under perioden, vilket är något lägre än planerat. En uppdragsutbildning inom personlig assistans har slutförts under våren Kurs för arbetslösa ungdomar har genomförts under vårterminen och en ny kurs planeras till höstterminen. Anpassningskurser för personer med synskada har fortsatt som tidigare. Kulturkvällar och miljöinformation har erbjudits för allmänheten. Svenska för invandrare, SFI, har startat. På kursen har funnits ca 35 deltagare i genomsnitt, målet är 50 deltagare. Rekrytering till kursen har skett i samarbete med Borås Stad och Arbetsförmedlingen. 4.4 Prestationer Verksamheten har följt budgeten Statsbidragsverksamhet totalt 5887 deltagarveckor. Sammanlagt har vi genomfört 102,9 % av till oss fördelad kvot Allmän kurs Vårterminen Baskurs, motsvarande grundskola, 14 deltagare Åk 1 motsvarande gymnasiet, 21 deltagare ÅK 2 motsvarande gymnasiet, 18 deltagare Högskoleförberedande, motsvarande gymnasiet åk 3, vt 17 Höstterminen 17 deltagare 14 deltagare 17 deltagare 17 deltagare Dagfolkhögskolan på Hässleholmen, 24 deltagare, endast under vårterminen

8 Sida 8(27) Särskilda kurser Hälsolinjen - må bra, ingår i ESF-projekt 9 deltagare Kvinnokursen, Norrby 14 deltagare Pröva-på-kurs, Sjöbo, ingår i ESF-projekt 9 deltagare Personlig assistent 13 deltagare, Växa åk 1-2, vt 19 deltagare 9 deltagare 15 deltagare 13 deltagare 16 deltagare 18 deltagare Vävutbildning, grund/påbyggn/distans 16 deltagare sammanlagt Motivationskurs SMF för ungdomar, 12 veckor med 13 deltagare, 22 deltagare 16 deltagare Anpassningskurser för nysynskadade totalt 408 deltagarveckor Kortkurser för personer med funktionsnedsättning Kortkurser i samarbete med olika organisationer Kulturarrangemang och öppen folkhögskola SFI, startade i slutet av mars med 25 deltagare. Genomsnittliga antalet deltagare under året har varit 35 vilket är 15 lägre än planerat. Uppdragsutbildningar -Försäljning 10 % av tjänst, miljöhandläggning -Personlig assistans. Två assistansbolag har köpt personalutbildning, vilka har genomförts under vårterminen. Kurser och konferenser mot ersättning anordnas i olika ämnen i egen regi - lokaler, kost och logi erbjuds för huvudmannens olika verksamheter - lokaler, kost och logi erbjuds för kommunens olika verksamheter - lokaler, kost och logi erbjuds för övriga, vars verksamhet passar in i skolans mål Konferensverksamheten har ökat något, inte minst tack vare regionledningen, som har lagt sina koncernledningsmöten hos oss. Bygdeengagemang - deltagande i bygdegemensamma arrangemang i samarbete med företagarorganisationen Framtid Fristad - lokaler för ortens ideella föreningar som har anknytning till skolan Projekt - Vänskolan i Tanzania

9 Sida 9(27) Utfall, prestationer Kursverksamheten har följt budgeten i stort. Deltagarantalet på statsbidragsberättigade kurser, allmän kurs och särskild kurs, har varit tillfredställande. Vi har genomfört 102,9 % av oss tilldelad kvot. Anpassningskurser för personer med synnedsättning har följt budget. Studiemotiverande kurser, SMF; för arbetslösa ungdomar, har genomförts enligt planen med 35 deltagare. Många av deltagarna har sökt sig vidare till vår allmänna kurs. För dessa deltagare har Folkbildningsrådet delat ut extra resurser motsvarande 9 årsplatser under år Svenska för invandrare, SFI, startades i slutet av mars och deltagarantalet har varit i genomsnitt 35, vilket är något lägre än planerat. Vi har anpassat personalresurserna efter det. Uppdragsutbildning inom personlig assistans har bedrivits för två assistansbolag. Göteborgs folkhögskola köper 10% av en tjänst inom miljöområdet. Vår miljösamordnare har haft miljöutbildningar även för de andra regionfolkhögskolorna. Konferensverksamheten har gått bättre under hösten, inte minst tack vare regionledningen, som har lagt en del av sina koncernledningsmöten hos oss. Samverkanskurser har legat på samma nivå som tidigare. På allmänna kursen, som är årslång, är könsfördelningen hälften kvinnor, hälften män. Däremot på övrig verksamhet är fördelningen 70 % kvinnor och 30 % män. 4.5 Miljömål Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska öka från 44 % till 46 %. Tyvärr nådde vi inte detta mål utan stannar på 43 %. Detta beror på att vi har inte kunnat få leveranser från leverantörer regionen har ramavtal med och ombyggnation av vårt livsmedelslager. Vi har inte kunnat göra stora inköp då våra lagringsmöjligheter har varit begränsade. Övriga mål följs upp via miljönämndens miljöredovisning och enligt ISO standard. 5. Medarbetarperspektivet OK Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via lärarråd, arbetsplatsträff och samverkansgrupp.

10 Sida 10(27) För att främja personalens hälsa erbjuds möjlighet till friskvårdsaktiviteter under arbetstid. Sjukfrånvaron har ökat från 5.0 % till 5,3 %. Antalet anställda har minskat med en person i jämförelse med föregående år. detta på grund av att vi har köpt in tjänst från Dafgfolkhögskolan på Hässleholmen, kuratorstjänst och projektledartjänt, där vi tidigare har haft egen anställd. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via lärarråd, arbetsplatsträff och samverkansgrupp. För statsbidragsberättigad verksamhet har personalstyrkan under våren varit något lägre än under år Detta har kompenserats genom köp av tjänst då verksamheten har varit något större än föregående år. Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Personalen har möjlighet till friskvårdsaktiviteter, både enskilt och i grupp, under arbetstid. Tyvärr har möjligheten att ingå i SÄS:s personalklubb upphört. Vi har haft egna aktiviteter för motsvarande kostnad. Sjukfrånvaron har ökat från 5.0 % till 5,3 %. Ökningen beror på en person. Målet är jämställda löner på skolan. Detta har beaktats vid lönerevision. Lärarlönerna är jämställda. För övriga grupper är det svårt att beräkna då vaktmästeriet består av enbart män samt att kök och städpersonal består av enbart kvinnor. Fristads folkhögskolas personal är kvinnodominerad, ca 70 % av de anställda är kvinnor. Målet är att utjämna skillnaden i antal kvinnor och män. Två manliga lärare har anställts i stället för de två män som slutat. Skolan strävar också efter att anställa personer med funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Två personer med funktionsnedsättning har anställts med extra stöd som regionen lämnar via arbetsmarknadsnoder (regionens extra satsning för att skaffa arbete för personer med funktionsnedsättning). En ofrivillig deltid finns bland de tillsvidareanställda. På grund av tajt budget har vi inte kunnat erbjuda heltid. Många har däremot själva valt att arbeta mindre än heltid. Vi anser att personalen är friskare om de får arbeta i den omfattning i tid de önskar. Visstidsanställningar tillämpas vid projekt. Inga bemanningsföretag används. 5.3 Personalstruktur Skolan har god tillgång till personal med rätt kompetens. Utannonserade tjänster får många sökande trots att löneläget för lärare med lång erfarenhet är lägre än på kommunala

11 Sida 11(27) gymnasier. På grund av uteblivna anslagshöjningar har vi ingen möjlighet att rätta till detta. Personalvolymen totalt sett har inte förändrats i jämförelse med året innan. Vi har startat en ny verksamhet, svenska för invandrare, där vi har anställt ny personal. Vi kommer att ha några pensionsavgångar, men räknar med att kunna ersätta dessa. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Rehabilitering och förebyggande Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Totalt har andelen anställda minskat med 1 person. Ökningen inom utbildning beror på en nystartad verksamhet, svenska för invandrare. Vi har en ofrivillig deltid. På grund av ekonomin har vi inte möjlighet att erbjuda denna person heltid. 5.6 Bemanningsföretag Vi har inte använt bemanningsföretag. 5.7 Jämställdhet och mångfald I kulturnämndens uppdrag ingår arbetet med mångfald och jämställdhet. Mål 4 Bidra till ökad jämställdhet och mångfald Styrelsen följer upp skolans mångfald och jämställdhetsplan årligen. Vi deltar i regionens JÄMIX-undersökning. Bland skolans anställda är ca 70 % kvinnor. Vi strävar efter jämnare könsfördelning vid nyanställningar. Vid lika meriter anställs personen som tillhör det underrepresenterade könet. Inga omotiverade löneskillnader finns.

12 Sida 12(27) Skolan har även anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. På allmän kurs är fördelning mellan kvinnor och män jämn. Däremot har vi kurser som enbart vänder sig till kvinnor exempelvis Invandrarkvinnor på Norrby. Vävkursens deltagare är kvinnor. Enstaka män har deltagit på vävkursen. Samma förhållande gäller även på Hälsolinjen och personligassistent utbildningen. 7. Ekonomiperspektivet Året har varit tufft beträffande de ekonomiska förutsättningarna. Det sena läraravtalet som gav mycket mer, 4,2 %, än vad anvisningarna inför budgeten, 1,8 %, ställde till för oss. Att spara in mellanskillnaden på två månader krävde ingrepp som påverkade verksamheten negativt. Även andra anslag var lägre än kostnadsökningarna: Statens uppräkning uppgick till 1 %. Regionens anslag räknades upp med 0,4 %. Detta medförde att inte ens lönekostnaderna täcks. Då verksamheten är personalintensiv gjordes de flesta besparingarna inom personalområdet. Resultatet visar på underskott på 8 tkr, vilket innebär att resultatet motsvarar det budgeterade. Intäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror på lägre statsbidrag. Förklaringen till det lägre statsbidraget ligger i ändring av stöd från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Anslaget från SPSM är översökt, vilket innebär att vi inte får full teckning för våra kostnader. Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket är en anpassning mot de lägre intäkterna. Övriga kostnader följer budgeten. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Fristads folkhögskola tilldelades deltagarveckor från staten samt ett anslag från regionens kulturnämnd. Därtill har kommit anslag från Specialpedagogiska skolverksamheten, SPSM, för att täcka kostnader för extra åtgärder för deltagare med behov av extra stöd. Utöver detta har vi haft intäkter från ett ESF-projekt, uppdragsutbildningar samt kost och logi. Studiemotiverande kurs, SMF, har medfört extra kostnader som täckts av extra statsbidrag. SFI-verksamhet som startades i slutet av mars och har medfört extra kostnader som täckts av motsvarande intäkter. Årets resultat motsvarar det budgeterade resultatet, underskott på 8 tkr.

13 Sida 13(27) Verksamheten har planerats utifrån ekonomiska möjligheter och målet är en ekonomi i balans. Den ekonomiska sammanställningen visar att vi har klarat vårt mål, nästan ett nollresultat, men det har krävt extraordinära åtgärder som inköps- och vikariestopp. 7.2 Ekonomiskt resultat AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Tillväxt o Utveckling 791 Fristads folkhögskola Helena Löfgren :22 Resultaträkning (tkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 16,490 18,460 16,951-1,970-2,7% Erhållna bidrag 12,297 11,619 11,412 0,678 7,8% Övriga intäkter 3,738 4,101 3,995-0,363-6,4% Verksamhetens intäkter 32,525 34,180 32,358-1,655 0,5% Personalkostnader -21,944-23,944-21,069 2,000 4,2% Övriga kostnader -10,317-9,965-10,445-0,352-1,2% Avskrivningar -0,299-0,292-0,306-0,007-2,3% Verksamhetens kostnader -32,560-34,201-31,820 1,641 2,3% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,027 0,021 0,029 0,006 Obeskattade reserver 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -0,008 0,000 0,567-0,008 Resultatet följer budgeten. Både inkomster och utgifter är lägre än i budgeten Analys utfall/helårsprognos Resultat - 8 tkr mot budgeterade 0-resultat, vilket kan betraktas som att vi har nått vårt mål, dvs en ekonomi i balans Intäkter är tkr lägre än budgeterat och kostnader tkr lägre än budgeterat.

14 Sida 14(27) Personalkostnaderna är lägre än vad som beräknats i budgeten. Kostnadsanpassning för att motsvara intäkterna har gjorts inom personalområdet. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans En noggrann uppföljning av resultatutveckling har legat till grund för åtgärder. Det senkomna läraravtalet ökade våra kostnader mer än beräknat i budgetanvisningar, detta medförde att vi var tvungna att strama åt verksamheten exempelvis genom vikariestopp och inköpsstopp, för att nå önskat ekonomiskt resultat. 7.4 Eget kapital Vi har inte använt eget kapital under året. 7.5 Investeringar Inga större investeringar planerades. Mindre investeringar följer budgeten. Västfastigheter har gjort en plan för långtidsunderhåll av fastigheter. Arbete kring långsiktigt lokalutnyttjande pågår. Inga större investeringar har gjorts under Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Fristads folkhögskola :00 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat

15 Sida 15(27) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor Handlingar till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor 1 (2) Föredragningslista till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 24 april 2015 Plats: Scandic Crown i Göteborg Tid: kl. 9:30

Läs mer