Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)"

Transkript

1 Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och diskussionerna kring detta har tagit mycket tid och kraft i anspråk både för skolans styrelse och tjänstemän. Fristads folkhögskolas VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling, vilket stärker de positiva krafter som finns i vårt samhälle. Statens fyra syften för anslagsgivning: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för ökad delaktighet i kulturlivet I huvudmannens långsiktiga uppdrag ingår att: Bidra till ökad tillgänglighet Bidra till regional utveckling Bidra till medborgarnas delaktighet För att uppfylla ovanstående erbjuder vi allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning kurs i personlig assistans kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning kurs i hälsa och friskvård kurs inom SFI kurs i vävning anpassningskurser för personer med synskada kurser i samarbete med arbetsförmedlingen korta kurser i samverkan med olika organisationer uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde God arbetsplats Vår strävan är att vara en god arbetsplats där personalen har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Regionens personalvision är vägledande för vår personalpolitik. Jämställdhet, mångfald och

2 Sida 2(27) delaktighet är delmål i vårt arbete för att nå huvudmålet - den goda arbetsplatsen. Ekonomi: Ekonomiskt har året varit tufft. Trots det har vi genom att strama åt, lyckats hålla budgeten. Årets resultat är ett underskott på 8 tkr. Statens uppräkning av anslagen för 2012 stannade på ca 1 procent och regionens uppräkning stannar på 0,4 %. Lärarlönerna ökade med 4,2 % i jämförelse med budgetanvisningar på ca 2 %. För att kunna hålla budgeten har vi varit tvungna att ta till åtgärder som har påverkat verksamhetens kvalitét negativt. Vi har inte kunnat sätta in vikarier och inte haft möjlighet att göra nödvändiga anskaffningar. Då läraravtalet tecknades så sent på året, fanns det inte möjlighet till andra strategiska åtgärder, som t ex ändring av grupper m.m. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamheten på Fristads folkhögskola grundar sig på de uppdrag som skolan får från regionen och staten. Utifrån dessa uppdrag har skolans styrelse format en vision som ska ligga till grund för verksamheten: Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde medborgaren. Genom att erbjuda möjlighet till bildning, engagemang och utveckling vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling i samhället samt stärka de positiva krafter som finns i vår omgivning. Fristads folkhögskola skall främja: allmän medborgerlig bildning, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration, helhetssyn, förståelse och kunskap om funktionshinder, förståelse och engagemang i internationella frågor, kulturmöten och kulturupplevelser, ett aktivt miljöengagemang och folkhälsa. Genom att erbjuda möjlighet till komplettering av grundutbildningen skapar vi en grund för vidareutbildning för många. Att höja den allmänna utbildningsnivån är en betydande regional tillväxtfaktor och ger regionalt mervärde. En god hälsa, samt att skapa möjligheter till studier för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet och mångkultur är viktiga delar i kursutbudet och bidrar därmed till ökad integration. Statens anslag bygger på antalet deltagarveckor, 5887 för Fristads folkhögskola. Detta har varit vägledande för verksamhetsplaneringen. Huvuddelen av verksamheten har varit skolans allmänna och särskilda kurser, så kallade långkurser. Därutöver har vi erbjudit anpassningskurser för personer med synskada och korta kurser för personer med hörselskada. En ny verksamhet SFI, svenska för invandrare, startade under vårterminen. Två SMF-kurser, tolvveckors motivationshöjande folkhögskolekurs, har genomförts under året. Korta kurser har anordnats också i samverkan med olika organisationer såsom Synskadades Riksförbund, Röda korset, Reumatiker-förbundet m.m. Skolan har även erbjudt lokaler för konferenser, både för interna och externa verksamheter. Inom skolans kompetensområde erbjuds även uppdragsutbildningar. Ett projekt angående syntolkning och bemötande av personer med synskada har startats under året.

3 Sida 3(27) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Verksamheten har sin grund i det statliga uppdrag som lämnas via Folkbildningsrådet. Särskild vikt läggs vid arbetet med statsbidragens fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och öka delaktighet i kulturlivet. Utifrån Kulturnämndens och folkhögskolornas gemensamma beredning har Fristads folkhögskola i uppdrag att arbeta med strategiska mål och nyckeltal inom olika områden. Redovisning av det långsiktiga uppdraget har lämnats till kulturnämnden. Mål 1 Skolan som mötesplats: Skolan anordnar.kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten. Skolan ska dessutom arbeta med ortens grundskolor kring skolans museum. Fristads folkhögskola erbjuder alla kursdeltagare möjlighet till kulturupplevelser anordnade av skolan. Mål 2 Skolan som förändrare: För att höja utbildningsnivån i regionen erbjuds utbildning för personer med kort skolbakgrund. Målet är att så många som möjligt klarar av att fullfölja sina studier och får genomgången kurs. För att nå detta erbjuder vi allmänkursdeltagare egen mentor och extra stödundervisning för dem som önskar. Mål 3 Skolan som socialiserare: Skolans interna verksamhet ska präglas av det demokratiska synsättet. Kursdeltagarna ska ges möjlighet att vara med och påverka sin studiemiljö. Målet med verksamheten är att deltagarna ska få med sig verktyg för att kunna påverka och ta makt över sina liv i samhället. Fristads folkhögskola skall vara för den som har störst behov av bildning/utbildning. Skolan skall vara tillgänglig för alla. Skolan skall verka för livslångt lärande genom att medverka till att höja utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi har arbetat med målen genom att erbjuda allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet

4 Sida 4(27) erbjuda kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning erbjuda kurs i personlig assistans erbjuda kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuda kurs i hälsa erbjuda kurs inom SFI erbjuda kurs i vävning erbjuda anpassningskurser för personer med synskada erbjuda kurser i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda korta kurser i samverkan med olika organisationer erbjuda uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde Skolan har genomfört 102,9 % utav staten utdelade deltagarveckor, dvs Motivationshöjande kurser, en på våren och en på hösten, på 12 veckor för arbetslösa ungdomar med 15 deltagare i varje genomfördes under året och ett flertal deltagare från kursen sökte sig till skolans ordinarie kurser. I slutet av mars startade skolans första SFI-kurs, svenska för invandrare, med 25 deltagare. Deltagarantalet har varierat mellan 25 och 40. Uppdragsutbildning inom personlig assistans har genomförts under vårterminen för två olika assistansbolags personal. Skolan har anordnat kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten, hållit skolans museum öppet för allmänheten och ortens grundskoleelever. Särskild vikt har lagts vid arbetet för att stödja kursdeltagare i deras studier. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Fristads folkhögskola har av Folkbildningsrådet tilldelats 5887 deltagarveckor. Ca 40 % av deltagarveckorna används för behörighetsgivande allmän kurs. Antalet genomförda deltagarveckor under året ligger något över budgeten, dvs. 102,9 %. Målet är att alla allmänkursdeltagare ska uppnå genomgången kurs, dvs. bedriva sina studier på godkänd nivå och få ett omdöme. För att nå detta mål har skolan erbjudit kursdeltagare stödundervisning vid behov och egen mentor som följer och stödjer deltagaren i dennes studier. Skolan har genomfört åtta kulturkvällar som vänder sig till allmänheten. Skolans kortkursdeltagare erbjuds möjlighet att ta del av dessa. Under läsåret schemaläggs tid för kulturverksamhet som vänder sig direkt till skolans egna kursdeltagare. Kulturarrangemang har anordnats för kursdeltagare.

5 Sida 5(27) En miljödag som vänder sig till allmänheten har genomförts. I samverkan med Fristads hembygdsförening har skolans museum varit öppet för allmänheten. 3.2 Insatser för kommunikation Folkhögskola är en fri skolform där deltagaren själv väljer om man vill delta i undervisningen. Rekrytering av kursdeltagare sker via annonser, arbetsförmedlingen, olika informationscentra som kommunens infotek, bibliotek, mässor m.m. Skolan vänder sig till allmänheten även via särskilda tillfällen som kulturarrangemang, miljödagar och föreläsningar inom olika områden. Vi deltar i gemensamma arrangemang på orten och erbjuder samverkanskurser för olika organisationer, exempelvis Hjärnkraft; SRF, Hörselvården, finskspråkiga föreningar, arabisktalande synskadade m.m. Skolans kursråd, bestående av kursdeltagare och personal, gör en enkätundersökning bland deltagarna för att få reda på vad man anser om verksamhetens genomförande. Även vid kortkurser lämnas en kursutvärdering. Gemensamt med de övriga regionägda folkhögskolorna har vi genomfört olika aktiviteter som flash mob, spontan dansuppvisning på Avenyn i Göteborg, egen monter på utbildningsmässan i Göteborg samt på biblioteksmässan. 3.3 Rättighetsfrågor Styrelsen har reviderat skolans styrande dokument inom området. Skolan har upprättat en jämställdhets- och mångfaldsplan som ligger till grund för verksamheten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra kursdeltagare, Det målet har redan nåtts beträffande allmän kurs. Däremot är det svårare gällande en del av särskilda kurser då en vänder sig enbart till kvinnor, Norrbykursen för invandrarkvinnor. Skolan har anordnat kurser för personer med funktionsnedsättning: Växa, en kurs för personer med utvecklingsstörning Anpassningskurser för personer med synskada Kortkurser för personer med hörselskada Kortkurser för personer med synskada, även för exempelvis finsk- och arabisktalande. Kortkurser för personer med funktionsnedsättning som hjärnskada i vuxenålder, reumatiker m.m. Vi strävar efter en jämn könsfördelning även bland personalen, men här har vi långt kvar. Fördelningen är för närvarande ca 70 % kvinnor, men inför varje nyanställning beaktas detta. Vi försöker möjliggöra anställning av personer med funktionsnedsättning och bland våra

6 Sida 6(27) anställda finns flera personer med funktionsnedsättning. Två personer med funktionsnedsättning har fått en tidsbestämd anställning efter att ha praktiserat hos oss. Vi har också anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Fristads folkhögskolas verksamhet bygger på de uppdrag skolan erhåller från staten och regionens kulturnämnd. Kulturnämndens uppdrag är treårigt, förutom ekonomin som beslutas årligen. Skolans styrelse beslutar om riktlinjer för verksamheten. Styrelsen har genomfört en studiedag då revidering av skolans styrande dokument har genomförts. Beslut i frågan fattades i maj. Kursdeltagarna har inflytande via kursrådet där alla studerandegrupper på långa kurser är representerade. Personalens medbestämmande fungerar via samverkansgrupp där det fackliga inflytandet sker. På lärarråd avhandlas de pedagogiska frågorna och på arbetsplatsträffarna behandlas de frågor som rör den personalgruppen. Folkhögskolan är en fri skolform dit deltagarna söker. Därför är det viktigt att verksamheten visar hög kvalité, då skolans tidigare deltagare spelar en viktig roll vid rekrytering av nya kursdeltagare. Kvalitetsuppföljning görs på många olika sätt: Kursrådet gör en egen enkätundersökning som visar att deltagarna har varit nöjda med verksamheten. Det slutgiltiga resultatet hamnade på 3,2 där 4 är högst. Därutöver har vi deltagit i en nationell undersökning, RIOenkät, där bland annat verksamhet jämförs med övriga folkhögskolor. Resultatet från den undersökningen visade att vi är starka inom samhälls- och miljöfrågor. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Verksamheten bygger på det statliga uppdraget som lämnas via Folkbildningsrådet. Särskild vikt läggs vid arbetet med statsbidragets fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och ökad delaktighet i kulturlivet. Under året har regionen fattat beslut om att regionens folkhögskolor ska bilda en gemensam organisation. Arbetet att förverkliga beslutet har påbörjats genom en ledningsgrupp som består av skolornas rektorer och kommer att ledas av en projektledare/blivande förvaltningschef. Utifrån kulturnämndens uppdrag arbetar vi för: Ökad tillgänglighet genom ökat samarbete med närliggande organisationer. Regional roll: Fördjupa samverkan mellan regionens egna folkhögskolor och andra regionala aktörer. Bidra till höjd utbildningsnivå på orten. Delaktighet, att bevara grundstenarna för Fristads folkhögskola: demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling. Utveckling av samarbete med regionens egna folkhögskolor har fortsatt. Bland annat har vi ordnat

7 Sida 7(27) gemensamma studiedagar för skolornas olika personalgrupper. För att förverkliga skolans vision skall skolan: prioritera utbildningsmässigt, socialt och kulturellt eftersatta grupper. Ge kursdeltagare, via skolans allmänna kurs, möjlighet att nå behörighet för vidare studier. Erbjuda kurser för grupper av personer med olika funktionsnedsättning och sträva efter ökad förståelse och kunskap om funktionshinder. Erbjuda kurser i vävning. Erbjuda kurs- och konferensmöjligheter för huvudmannens olika organisationer. Skolans allmänna kurs vänder sig i första hand till personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt mål är att alla skolans långkursdeltagare når genomgången kurs. För att nå detta mål har varje kursdeltagare en egen mentor som följer upp och stödjer deltagaren i hennes/hans studier. Möjlighet till extra hjälp vid studier finns. Via skolans kulturkvällar och museum göra kulturen mer tillgänglig för allmänheten. Vårt ESF-projekt som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, ca 15 deltagare har varit med under perioden, vilket är något lägre än planerat. En uppdragsutbildning inom personlig assistans har slutförts under våren Kurs för arbetslösa ungdomar har genomförts under vårterminen och en ny kurs planeras till höstterminen. Anpassningskurser för personer med synskada har fortsatt som tidigare. Kulturkvällar och miljöinformation har erbjudits för allmänheten. Svenska för invandrare, SFI, har startat. På kursen har funnits ca 35 deltagare i genomsnitt, målet är 50 deltagare. Rekrytering till kursen har skett i samarbete med Borås Stad och Arbetsförmedlingen. 4.4 Prestationer Verksamheten har följt budgeten Statsbidragsverksamhet totalt 5887 deltagarveckor. Sammanlagt har vi genomfört 102,9 % av till oss fördelad kvot Allmän kurs Vårterminen Baskurs, motsvarande grundskola, 14 deltagare Åk 1 motsvarande gymnasiet, 21 deltagare ÅK 2 motsvarande gymnasiet, 18 deltagare Högskoleförberedande, motsvarande gymnasiet åk 3, vt 17 Höstterminen 17 deltagare 14 deltagare 17 deltagare 17 deltagare Dagfolkhögskolan på Hässleholmen, 24 deltagare, endast under vårterminen

8 Sida 8(27) Särskilda kurser Hälsolinjen - må bra, ingår i ESF-projekt 9 deltagare Kvinnokursen, Norrby 14 deltagare Pröva-på-kurs, Sjöbo, ingår i ESF-projekt 9 deltagare Personlig assistent 13 deltagare, Växa åk 1-2, vt 19 deltagare 9 deltagare 15 deltagare 13 deltagare 16 deltagare 18 deltagare Vävutbildning, grund/påbyggn/distans 16 deltagare sammanlagt Motivationskurs SMF för ungdomar, 12 veckor med 13 deltagare, 22 deltagare 16 deltagare Anpassningskurser för nysynskadade totalt 408 deltagarveckor Kortkurser för personer med funktionsnedsättning Kortkurser i samarbete med olika organisationer Kulturarrangemang och öppen folkhögskola SFI, startade i slutet av mars med 25 deltagare. Genomsnittliga antalet deltagare under året har varit 35 vilket är 15 lägre än planerat. Uppdragsutbildningar -Försäljning 10 % av tjänst, miljöhandläggning -Personlig assistans. Två assistansbolag har köpt personalutbildning, vilka har genomförts under vårterminen. Kurser och konferenser mot ersättning anordnas i olika ämnen i egen regi - lokaler, kost och logi erbjuds för huvudmannens olika verksamheter - lokaler, kost och logi erbjuds för kommunens olika verksamheter - lokaler, kost och logi erbjuds för övriga, vars verksamhet passar in i skolans mål Konferensverksamheten har ökat något, inte minst tack vare regionledningen, som har lagt sina koncernledningsmöten hos oss. Bygdeengagemang - deltagande i bygdegemensamma arrangemang i samarbete med företagarorganisationen Framtid Fristad - lokaler för ortens ideella föreningar som har anknytning till skolan Projekt - Vänskolan i Tanzania

9 Sida 9(27) Utfall, prestationer Kursverksamheten har följt budgeten i stort. Deltagarantalet på statsbidragsberättigade kurser, allmän kurs och särskild kurs, har varit tillfredställande. Vi har genomfört 102,9 % av oss tilldelad kvot. Anpassningskurser för personer med synnedsättning har följt budget. Studiemotiverande kurser, SMF; för arbetslösa ungdomar, har genomförts enligt planen med 35 deltagare. Många av deltagarna har sökt sig vidare till vår allmänna kurs. För dessa deltagare har Folkbildningsrådet delat ut extra resurser motsvarande 9 årsplatser under år Svenska för invandrare, SFI, startades i slutet av mars och deltagarantalet har varit i genomsnitt 35, vilket är något lägre än planerat. Vi har anpassat personalresurserna efter det. Uppdragsutbildning inom personlig assistans har bedrivits för två assistansbolag. Göteborgs folkhögskola köper 10% av en tjänst inom miljöområdet. Vår miljösamordnare har haft miljöutbildningar även för de andra regionfolkhögskolorna. Konferensverksamheten har gått bättre under hösten, inte minst tack vare regionledningen, som har lagt en del av sina koncernledningsmöten hos oss. Samverkanskurser har legat på samma nivå som tidigare. På allmänna kursen, som är årslång, är könsfördelningen hälften kvinnor, hälften män. Däremot på övrig verksamhet är fördelningen 70 % kvinnor och 30 % män. 4.5 Miljömål Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska öka från 44 % till 46 %. Tyvärr nådde vi inte detta mål utan stannar på 43 %. Detta beror på att vi har inte kunnat få leveranser från leverantörer regionen har ramavtal med och ombyggnation av vårt livsmedelslager. Vi har inte kunnat göra stora inköp då våra lagringsmöjligheter har varit begränsade. Övriga mål följs upp via miljönämndens miljöredovisning och enligt ISO standard. 5. Medarbetarperspektivet OK Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via lärarråd, arbetsplatsträff och samverkansgrupp.

10 Sida 10(27) För att främja personalens hälsa erbjuds möjlighet till friskvårdsaktiviteter under arbetstid. Sjukfrånvaron har ökat från 5.0 % till 5,3 %. Antalet anställda har minskat med en person i jämförelse med föregående år. detta på grund av att vi har köpt in tjänst från Dafgfolkhögskolan på Hässleholmen, kuratorstjänst och projektledartjänt, där vi tidigare har haft egen anställd. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via lärarråd, arbetsplatsträff och samverkansgrupp. För statsbidragsberättigad verksamhet har personalstyrkan under våren varit något lägre än under år Detta har kompenserats genom köp av tjänst då verksamheten har varit något större än föregående år. Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Personalen har möjlighet till friskvårdsaktiviteter, både enskilt och i grupp, under arbetstid. Tyvärr har möjligheten att ingå i SÄS:s personalklubb upphört. Vi har haft egna aktiviteter för motsvarande kostnad. Sjukfrånvaron har ökat från 5.0 % till 5,3 %. Ökningen beror på en person. Målet är jämställda löner på skolan. Detta har beaktats vid lönerevision. Lärarlönerna är jämställda. För övriga grupper är det svårt att beräkna då vaktmästeriet består av enbart män samt att kök och städpersonal består av enbart kvinnor. Fristads folkhögskolas personal är kvinnodominerad, ca 70 % av de anställda är kvinnor. Målet är att utjämna skillnaden i antal kvinnor och män. Två manliga lärare har anställts i stället för de två män som slutat. Skolan strävar också efter att anställa personer med funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Två personer med funktionsnedsättning har anställts med extra stöd som regionen lämnar via arbetsmarknadsnoder (regionens extra satsning för att skaffa arbete för personer med funktionsnedsättning). En ofrivillig deltid finns bland de tillsvidareanställda. På grund av tajt budget har vi inte kunnat erbjuda heltid. Många har däremot själva valt att arbeta mindre än heltid. Vi anser att personalen är friskare om de får arbeta i den omfattning i tid de önskar. Visstidsanställningar tillämpas vid projekt. Inga bemanningsföretag används. 5.3 Personalstruktur Skolan har god tillgång till personal med rätt kompetens. Utannonserade tjänster får många sökande trots att löneläget för lärare med lång erfarenhet är lägre än på kommunala

11 Sida 11(27) gymnasier. På grund av uteblivna anslagshöjningar har vi ingen möjlighet att rätta till detta. Personalvolymen totalt sett har inte förändrats i jämförelse med året innan. Vi har startat en ny verksamhet, svenska för invandrare, där vi har anställt ny personal. Vi kommer att ha några pensionsavgångar, men räknar med att kunna ersätta dessa. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Rehabilitering och förebyggande Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Totalt har andelen anställda minskat med 1 person. Ökningen inom utbildning beror på en nystartad verksamhet, svenska för invandrare. Vi har en ofrivillig deltid. På grund av ekonomin har vi inte möjlighet att erbjuda denna person heltid. 5.6 Bemanningsföretag Vi har inte använt bemanningsföretag. 5.7 Jämställdhet och mångfald I kulturnämndens uppdrag ingår arbetet med mångfald och jämställdhet. Mål 4 Bidra till ökad jämställdhet och mångfald Styrelsen följer upp skolans mångfald och jämställdhetsplan årligen. Vi deltar i regionens JÄMIX-undersökning. Bland skolans anställda är ca 70 % kvinnor. Vi strävar efter jämnare könsfördelning vid nyanställningar. Vid lika meriter anställs personen som tillhör det underrepresenterade könet. Inga omotiverade löneskillnader finns.

12 Sida 12(27) Skolan har även anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. På allmän kurs är fördelning mellan kvinnor och män jämn. Däremot har vi kurser som enbart vänder sig till kvinnor exempelvis Invandrarkvinnor på Norrby. Vävkursens deltagare är kvinnor. Enstaka män har deltagit på vävkursen. Samma förhållande gäller även på Hälsolinjen och personligassistent utbildningen. 7. Ekonomiperspektivet Året har varit tufft beträffande de ekonomiska förutsättningarna. Det sena läraravtalet som gav mycket mer, 4,2 %, än vad anvisningarna inför budgeten, 1,8 %, ställde till för oss. Att spara in mellanskillnaden på två månader krävde ingrepp som påverkade verksamheten negativt. Även andra anslag var lägre än kostnadsökningarna: Statens uppräkning uppgick till 1 %. Regionens anslag räknades upp med 0,4 %. Detta medförde att inte ens lönekostnaderna täcks. Då verksamheten är personalintensiv gjordes de flesta besparingarna inom personalområdet. Resultatet visar på underskott på 8 tkr, vilket innebär att resultatet motsvarar det budgeterade. Intäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror på lägre statsbidrag. Förklaringen till det lägre statsbidraget ligger i ändring av stöd från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Anslaget från SPSM är översökt, vilket innebär att vi inte får full teckning för våra kostnader. Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket är en anpassning mot de lägre intäkterna. Övriga kostnader följer budgeten. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Fristads folkhögskola tilldelades deltagarveckor från staten samt ett anslag från regionens kulturnämnd. Därtill har kommit anslag från Specialpedagogiska skolverksamheten, SPSM, för att täcka kostnader för extra åtgärder för deltagare med behov av extra stöd. Utöver detta har vi haft intäkter från ett ESF-projekt, uppdragsutbildningar samt kost och logi. Studiemotiverande kurs, SMF, har medfört extra kostnader som täckts av extra statsbidrag. SFI-verksamhet som startades i slutet av mars och har medfört extra kostnader som täckts av motsvarande intäkter. Årets resultat motsvarar det budgeterade resultatet, underskott på 8 tkr.

13 Sida 13(27) Verksamheten har planerats utifrån ekonomiska möjligheter och målet är en ekonomi i balans. Den ekonomiska sammanställningen visar att vi har klarat vårt mål, nästan ett nollresultat, men det har krävt extraordinära åtgärder som inköps- och vikariestopp. 7.2 Ekonomiskt resultat AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Tillväxt o Utveckling 791 Fristads folkhögskola Helena Löfgren :22 Resultaträkning (tkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 16,490 18,460 16,951-1,970-2,7% Erhållna bidrag 12,297 11,619 11,412 0,678 7,8% Övriga intäkter 3,738 4,101 3,995-0,363-6,4% Verksamhetens intäkter 32,525 34,180 32,358-1,655 0,5% Personalkostnader -21,944-23,944-21,069 2,000 4,2% Övriga kostnader -10,317-9,965-10,445-0,352-1,2% Avskrivningar -0,299-0,292-0,306-0,007-2,3% Verksamhetens kostnader -32,560-34,201-31,820 1,641 2,3% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,027 0,021 0,029 0,006 Obeskattade reserver 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -0,008 0,000 0,567-0,008 Resultatet följer budgeten. Både inkomster och utgifter är lägre än i budgeten Analys utfall/helårsprognos Resultat - 8 tkr mot budgeterade 0-resultat, vilket kan betraktas som att vi har nått vårt mål, dvs en ekonomi i balans Intäkter är tkr lägre än budgeterat och kostnader tkr lägre än budgeterat.

14 Sida 14(27) Personalkostnaderna är lägre än vad som beräknats i budgeten. Kostnadsanpassning för att motsvara intäkterna har gjorts inom personalområdet. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans En noggrann uppföljning av resultatutveckling har legat till grund för åtgärder. Det senkomna läraravtalet ökade våra kostnader mer än beräknat i budgetanvisningar, detta medförde att vi var tvungna att strama åt verksamheten exempelvis genom vikariestopp och inköpsstopp, för att nå önskat ekonomiskt resultat. 7.4 Eget kapital Vi har inte använt eget kapital under året. 7.5 Investeringar Inga större investeringar planerades. Mindre investeringar följer budgeten. Västfastigheter har gjort en plan för långtidsunderhåll av fastigheter. Arbete kring långsiktigt lokalutnyttjande pågår. Inga större investeringar har gjorts under Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Fristads folkhögskola :00 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat

15 Sida 15(27) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner

16 Sida 16(27) Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0-1 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner

17 Sida 17(27) Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Utfall Utfall Verksamhetens intäkter i tkr Statsbidrag Ersättning från deltagare Personalanknutna statsbidrag Driftbidrag Hyresintäkter Projektintäkter Försäljning av övriga tjänster och material Övriga intäkter Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor Lokal- och fastighetskostnader inkl energi och vatten Köp av övriga tjänster och förbrukningsinventarier Totalt Utfall

18 Sida 18(27) Anläggningstillgångar Se specifikation ANL Kortfristiga fordringar Kundfordringar Momsfordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (spec. för stora belopp och balanserade projektmedel) Totalt Likvida medel Likvida medel, koncernbanken Kassa Kassa Totalt Avsättningar Ing.värde Ing.värde Avsättning (specificera) 0 0 Totalt Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån Årets regionlån Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms Personalskulder Övriga kortfristiga skulder (spec för stora belopp) Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader (spec. för stora belopp) Totalt

19 Sida 19(27) Specifikation på anläggningstillgångar Fristads folkhögskola :11 Specifikation Immateriella anläggningstill- gångar inkl. medicintekn. info.system Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0

20 Sida 20(27) Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, 2014-02-10 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs.

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs. Sida 1(17) Årsredovisning 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola har varit en skola för alla. Vi har bedrivit en verksamhet med hög kvalitet och vi har synts i närsamhället. Tyvärr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen.

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer