Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)"

Transkript

1 Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och diskussionerna kring detta har tagit mycket tid och kraft i anspråk både för skolans styrelse och tjänstemän. Fristads folkhögskolas VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling, vilket stärker de positiva krafter som finns i vårt samhälle. Statens fyra syften för anslagsgivning: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för ökad delaktighet i kulturlivet I huvudmannens långsiktiga uppdrag ingår att: Bidra till ökad tillgänglighet Bidra till regional utveckling Bidra till medborgarnas delaktighet För att uppfylla ovanstående erbjuder vi allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning kurs i personlig assistans kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning kurs i hälsa och friskvård kurs inom SFI kurs i vävning anpassningskurser för personer med synskada kurser i samarbete med arbetsförmedlingen korta kurser i samverkan med olika organisationer uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde God arbetsplats Vår strävan är att vara en god arbetsplats där personalen har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Regionens personalvision är vägledande för vår personalpolitik. Jämställdhet, mångfald och

2 Sida 2(27) delaktighet är delmål i vårt arbete för att nå huvudmålet - den goda arbetsplatsen. Ekonomi: Ekonomiskt har året varit tufft. Trots det har vi genom att strama åt, lyckats hålla budgeten. Årets resultat är ett underskott på 8 tkr. Statens uppräkning av anslagen för 2012 stannade på ca 1 procent och regionens uppräkning stannar på 0,4 %. Lärarlönerna ökade med 4,2 % i jämförelse med budgetanvisningar på ca 2 %. För att kunna hålla budgeten har vi varit tvungna att ta till åtgärder som har påverkat verksamhetens kvalitét negativt. Vi har inte kunnat sätta in vikarier och inte haft möjlighet att göra nödvändiga anskaffningar. Då läraravtalet tecknades så sent på året, fanns det inte möjlighet till andra strategiska åtgärder, som t ex ändring av grupper m.m. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamheten på Fristads folkhögskola grundar sig på de uppdrag som skolan får från regionen och staten. Utifrån dessa uppdrag har skolans styrelse format en vision som ska ligga till grund för verksamheten: Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde medborgaren. Genom att erbjuda möjlighet till bildning, engagemang och utveckling vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling i samhället samt stärka de positiva krafter som finns i vår omgivning. Fristads folkhögskola skall främja: allmän medborgerlig bildning, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration, helhetssyn, förståelse och kunskap om funktionshinder, förståelse och engagemang i internationella frågor, kulturmöten och kulturupplevelser, ett aktivt miljöengagemang och folkhälsa. Genom att erbjuda möjlighet till komplettering av grundutbildningen skapar vi en grund för vidareutbildning för många. Att höja den allmänna utbildningsnivån är en betydande regional tillväxtfaktor och ger regionalt mervärde. En god hälsa, samt att skapa möjligheter till studier för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet och mångkultur är viktiga delar i kursutbudet och bidrar därmed till ökad integration. Statens anslag bygger på antalet deltagarveckor, 5887 för Fristads folkhögskola. Detta har varit vägledande för verksamhetsplaneringen. Huvuddelen av verksamheten har varit skolans allmänna och särskilda kurser, så kallade långkurser. Därutöver har vi erbjudit anpassningskurser för personer med synskada och korta kurser för personer med hörselskada. En ny verksamhet SFI, svenska för invandrare, startade under vårterminen. Två SMF-kurser, tolvveckors motivationshöjande folkhögskolekurs, har genomförts under året. Korta kurser har anordnats också i samverkan med olika organisationer såsom Synskadades Riksförbund, Röda korset, Reumatiker-förbundet m.m. Skolan har även erbjudt lokaler för konferenser, både för interna och externa verksamheter. Inom skolans kompetensområde erbjuds även uppdragsutbildningar. Ett projekt angående syntolkning och bemötande av personer med synskada har startats under året.

3 Sida 3(27) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Verksamheten har sin grund i det statliga uppdrag som lämnas via Folkbildningsrådet. Särskild vikt läggs vid arbetet med statsbidragens fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och öka delaktighet i kulturlivet. Utifrån Kulturnämndens och folkhögskolornas gemensamma beredning har Fristads folkhögskola i uppdrag att arbeta med strategiska mål och nyckeltal inom olika områden. Redovisning av det långsiktiga uppdraget har lämnats till kulturnämnden. Mål 1 Skolan som mötesplats: Skolan anordnar.kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten. Skolan ska dessutom arbeta med ortens grundskolor kring skolans museum. Fristads folkhögskola erbjuder alla kursdeltagare möjlighet till kulturupplevelser anordnade av skolan. Mål 2 Skolan som förändrare: För att höja utbildningsnivån i regionen erbjuds utbildning för personer med kort skolbakgrund. Målet är att så många som möjligt klarar av att fullfölja sina studier och får genomgången kurs. För att nå detta erbjuder vi allmänkursdeltagare egen mentor och extra stödundervisning för dem som önskar. Mål 3 Skolan som socialiserare: Skolans interna verksamhet ska präglas av det demokratiska synsättet. Kursdeltagarna ska ges möjlighet att vara med och påverka sin studiemiljö. Målet med verksamheten är att deltagarna ska få med sig verktyg för att kunna påverka och ta makt över sina liv i samhället. Fristads folkhögskola skall vara för den som har störst behov av bildning/utbildning. Skolan skall vara tillgänglig för alla. Skolan skall verka för livslångt lärande genom att medverka till att höja utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi har arbetat med målen genom att erbjuda allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet

4 Sida 4(27) erbjuda kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning erbjuda kurs i personlig assistans erbjuda kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuda kurs i hälsa erbjuda kurs inom SFI erbjuda kurs i vävning erbjuda anpassningskurser för personer med synskada erbjuda kurser i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda korta kurser i samverkan med olika organisationer erbjuda uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde Skolan har genomfört 102,9 % utav staten utdelade deltagarveckor, dvs Motivationshöjande kurser, en på våren och en på hösten, på 12 veckor för arbetslösa ungdomar med 15 deltagare i varje genomfördes under året och ett flertal deltagare från kursen sökte sig till skolans ordinarie kurser. I slutet av mars startade skolans första SFI-kurs, svenska för invandrare, med 25 deltagare. Deltagarantalet har varierat mellan 25 och 40. Uppdragsutbildning inom personlig assistans har genomförts under vårterminen för två olika assistansbolags personal. Skolan har anordnat kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten, hållit skolans museum öppet för allmänheten och ortens grundskoleelever. Särskild vikt har lagts vid arbetet för att stödja kursdeltagare i deras studier. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Fristads folkhögskola har av Folkbildningsrådet tilldelats 5887 deltagarveckor. Ca 40 % av deltagarveckorna används för behörighetsgivande allmän kurs. Antalet genomförda deltagarveckor under året ligger något över budgeten, dvs. 102,9 %. Målet är att alla allmänkursdeltagare ska uppnå genomgången kurs, dvs. bedriva sina studier på godkänd nivå och få ett omdöme. För att nå detta mål har skolan erbjudit kursdeltagare stödundervisning vid behov och egen mentor som följer och stödjer deltagaren i dennes studier. Skolan har genomfört åtta kulturkvällar som vänder sig till allmänheten. Skolans kortkursdeltagare erbjuds möjlighet att ta del av dessa. Under läsåret schemaläggs tid för kulturverksamhet som vänder sig direkt till skolans egna kursdeltagare. Kulturarrangemang har anordnats för kursdeltagare.

5 Sida 5(27) En miljödag som vänder sig till allmänheten har genomförts. I samverkan med Fristads hembygdsförening har skolans museum varit öppet för allmänheten. 3.2 Insatser för kommunikation Folkhögskola är en fri skolform där deltagaren själv väljer om man vill delta i undervisningen. Rekrytering av kursdeltagare sker via annonser, arbetsförmedlingen, olika informationscentra som kommunens infotek, bibliotek, mässor m.m. Skolan vänder sig till allmänheten även via särskilda tillfällen som kulturarrangemang, miljödagar och föreläsningar inom olika områden. Vi deltar i gemensamma arrangemang på orten och erbjuder samverkanskurser för olika organisationer, exempelvis Hjärnkraft; SRF, Hörselvården, finskspråkiga föreningar, arabisktalande synskadade m.m. Skolans kursråd, bestående av kursdeltagare och personal, gör en enkätundersökning bland deltagarna för att få reda på vad man anser om verksamhetens genomförande. Även vid kortkurser lämnas en kursutvärdering. Gemensamt med de övriga regionägda folkhögskolorna har vi genomfört olika aktiviteter som flash mob, spontan dansuppvisning på Avenyn i Göteborg, egen monter på utbildningsmässan i Göteborg samt på biblioteksmässan. 3.3 Rättighetsfrågor Styrelsen har reviderat skolans styrande dokument inom området. Skolan har upprättat en jämställdhets- och mångfaldsplan som ligger till grund för verksamheten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra kursdeltagare, Det målet har redan nåtts beträffande allmän kurs. Däremot är det svårare gällande en del av särskilda kurser då en vänder sig enbart till kvinnor, Norrbykursen för invandrarkvinnor. Skolan har anordnat kurser för personer med funktionsnedsättning: Växa, en kurs för personer med utvecklingsstörning Anpassningskurser för personer med synskada Kortkurser för personer med hörselskada Kortkurser för personer med synskada, även för exempelvis finsk- och arabisktalande. Kortkurser för personer med funktionsnedsättning som hjärnskada i vuxenålder, reumatiker m.m. Vi strävar efter en jämn könsfördelning även bland personalen, men här har vi långt kvar. Fördelningen är för närvarande ca 70 % kvinnor, men inför varje nyanställning beaktas detta. Vi försöker möjliggöra anställning av personer med funktionsnedsättning och bland våra

6 Sida 6(27) anställda finns flera personer med funktionsnedsättning. Två personer med funktionsnedsättning har fått en tidsbestämd anställning efter att ha praktiserat hos oss. Vi har också anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Fristads folkhögskolas verksamhet bygger på de uppdrag skolan erhåller från staten och regionens kulturnämnd. Kulturnämndens uppdrag är treårigt, förutom ekonomin som beslutas årligen. Skolans styrelse beslutar om riktlinjer för verksamheten. Styrelsen har genomfört en studiedag då revidering av skolans styrande dokument har genomförts. Beslut i frågan fattades i maj. Kursdeltagarna har inflytande via kursrådet där alla studerandegrupper på långa kurser är representerade. Personalens medbestämmande fungerar via samverkansgrupp där det fackliga inflytandet sker. På lärarråd avhandlas de pedagogiska frågorna och på arbetsplatsträffarna behandlas de frågor som rör den personalgruppen. Folkhögskolan är en fri skolform dit deltagarna söker. Därför är det viktigt att verksamheten visar hög kvalité, då skolans tidigare deltagare spelar en viktig roll vid rekrytering av nya kursdeltagare. Kvalitetsuppföljning görs på många olika sätt: Kursrådet gör en egen enkätundersökning som visar att deltagarna har varit nöjda med verksamheten. Det slutgiltiga resultatet hamnade på 3,2 där 4 är högst. Därutöver har vi deltagit i en nationell undersökning, RIOenkät, där bland annat verksamhet jämförs med övriga folkhögskolor. Resultatet från den undersökningen visade att vi är starka inom samhälls- och miljöfrågor. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Verksamheten bygger på det statliga uppdraget som lämnas via Folkbildningsrådet. Särskild vikt läggs vid arbetet med statsbidragets fyra syften: Stödja verksamheten som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till breddat intresse för och ökad delaktighet i kulturlivet. Under året har regionen fattat beslut om att regionens folkhögskolor ska bilda en gemensam organisation. Arbetet att förverkliga beslutet har påbörjats genom en ledningsgrupp som består av skolornas rektorer och kommer att ledas av en projektledare/blivande förvaltningschef. Utifrån kulturnämndens uppdrag arbetar vi för: Ökad tillgänglighet genom ökat samarbete med närliggande organisationer. Regional roll: Fördjupa samverkan mellan regionens egna folkhögskolor och andra regionala aktörer. Bidra till höjd utbildningsnivå på orten. Delaktighet, att bevara grundstenarna för Fristads folkhögskola: demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling. Utveckling av samarbete med regionens egna folkhögskolor har fortsatt. Bland annat har vi ordnat

7 Sida 7(27) gemensamma studiedagar för skolornas olika personalgrupper. För att förverkliga skolans vision skall skolan: prioritera utbildningsmässigt, socialt och kulturellt eftersatta grupper. Ge kursdeltagare, via skolans allmänna kurs, möjlighet att nå behörighet för vidare studier. Erbjuda kurser för grupper av personer med olika funktionsnedsättning och sträva efter ökad förståelse och kunskap om funktionshinder. Erbjuda kurser i vävning. Erbjuda kurs- och konferensmöjligheter för huvudmannens olika organisationer. Skolans allmänna kurs vänder sig i första hand till personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt mål är att alla skolans långkursdeltagare når genomgången kurs. För att nå detta mål har varje kursdeltagare en egen mentor som följer upp och stödjer deltagaren i hennes/hans studier. Möjlighet till extra hjälp vid studier finns. Via skolans kulturkvällar och museum göra kulturen mer tillgänglig för allmänheten. Vårt ESF-projekt som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, ca 15 deltagare har varit med under perioden, vilket är något lägre än planerat. En uppdragsutbildning inom personlig assistans har slutförts under våren Kurs för arbetslösa ungdomar har genomförts under vårterminen och en ny kurs planeras till höstterminen. Anpassningskurser för personer med synskada har fortsatt som tidigare. Kulturkvällar och miljöinformation har erbjudits för allmänheten. Svenska för invandrare, SFI, har startat. På kursen har funnits ca 35 deltagare i genomsnitt, målet är 50 deltagare. Rekrytering till kursen har skett i samarbete med Borås Stad och Arbetsförmedlingen. 4.4 Prestationer Verksamheten har följt budgeten Statsbidragsverksamhet totalt 5887 deltagarveckor. Sammanlagt har vi genomfört 102,9 % av till oss fördelad kvot Allmän kurs Vårterminen Baskurs, motsvarande grundskola, 14 deltagare Åk 1 motsvarande gymnasiet, 21 deltagare ÅK 2 motsvarande gymnasiet, 18 deltagare Högskoleförberedande, motsvarande gymnasiet åk 3, vt 17 Höstterminen 17 deltagare 14 deltagare 17 deltagare 17 deltagare Dagfolkhögskolan på Hässleholmen, 24 deltagare, endast under vårterminen

8 Sida 8(27) Särskilda kurser Hälsolinjen - må bra, ingår i ESF-projekt 9 deltagare Kvinnokursen, Norrby 14 deltagare Pröva-på-kurs, Sjöbo, ingår i ESF-projekt 9 deltagare Personlig assistent 13 deltagare, Växa åk 1-2, vt 19 deltagare 9 deltagare 15 deltagare 13 deltagare 16 deltagare 18 deltagare Vävutbildning, grund/påbyggn/distans 16 deltagare sammanlagt Motivationskurs SMF för ungdomar, 12 veckor med 13 deltagare, 22 deltagare 16 deltagare Anpassningskurser för nysynskadade totalt 408 deltagarveckor Kortkurser för personer med funktionsnedsättning Kortkurser i samarbete med olika organisationer Kulturarrangemang och öppen folkhögskola SFI, startade i slutet av mars med 25 deltagare. Genomsnittliga antalet deltagare under året har varit 35 vilket är 15 lägre än planerat. Uppdragsutbildningar -Försäljning 10 % av tjänst, miljöhandläggning -Personlig assistans. Två assistansbolag har köpt personalutbildning, vilka har genomförts under vårterminen. Kurser och konferenser mot ersättning anordnas i olika ämnen i egen regi - lokaler, kost och logi erbjuds för huvudmannens olika verksamheter - lokaler, kost och logi erbjuds för kommunens olika verksamheter - lokaler, kost och logi erbjuds för övriga, vars verksamhet passar in i skolans mål Konferensverksamheten har ökat något, inte minst tack vare regionledningen, som har lagt sina koncernledningsmöten hos oss. Bygdeengagemang - deltagande i bygdegemensamma arrangemang i samarbete med företagarorganisationen Framtid Fristad - lokaler för ortens ideella föreningar som har anknytning till skolan Projekt - Vänskolan i Tanzania

9 Sida 9(27) Utfall, prestationer Kursverksamheten har följt budgeten i stort. Deltagarantalet på statsbidragsberättigade kurser, allmän kurs och särskild kurs, har varit tillfredställande. Vi har genomfört 102,9 % av oss tilldelad kvot. Anpassningskurser för personer med synnedsättning har följt budget. Studiemotiverande kurser, SMF; för arbetslösa ungdomar, har genomförts enligt planen med 35 deltagare. Många av deltagarna har sökt sig vidare till vår allmänna kurs. För dessa deltagare har Folkbildningsrådet delat ut extra resurser motsvarande 9 årsplatser under år Svenska för invandrare, SFI, startades i slutet av mars och deltagarantalet har varit i genomsnitt 35, vilket är något lägre än planerat. Vi har anpassat personalresurserna efter det. Uppdragsutbildning inom personlig assistans har bedrivits för två assistansbolag. Göteborgs folkhögskola köper 10% av en tjänst inom miljöområdet. Vår miljösamordnare har haft miljöutbildningar även för de andra regionfolkhögskolorna. Konferensverksamheten har gått bättre under hösten, inte minst tack vare regionledningen, som har lagt en del av sina koncernledningsmöten hos oss. Samverkanskurser har legat på samma nivå som tidigare. På allmänna kursen, som är årslång, är könsfördelningen hälften kvinnor, hälften män. Däremot på övrig verksamhet är fördelningen 70 % kvinnor och 30 % män. 4.5 Miljömål Fristads folkhögskolas miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska öka från 44 % till 46 %. Tyvärr nådde vi inte detta mål utan stannar på 43 %. Detta beror på att vi har inte kunnat få leveranser från leverantörer regionen har ramavtal med och ombyggnation av vårt livsmedelslager. Vi har inte kunnat göra stora inköp då våra lagringsmöjligheter har varit begränsade. Övriga mål följs upp via miljönämndens miljöredovisning och enligt ISO standard. 5. Medarbetarperspektivet OK Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via lärarråd, arbetsplatsträff och samverkansgrupp.

10 Sida 10(27) För att främja personalens hälsa erbjuds möjlighet till friskvårdsaktiviteter under arbetstid. Sjukfrånvaron har ökat från 5.0 % till 5,3 %. Antalet anställda har minskat med en person i jämförelse med föregående år. detta på grund av att vi har köpt in tjänst från Dafgfolkhögskolan på Hässleholmen, kuratorstjänst och projektledartjänt, där vi tidigare har haft egen anställd. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Skolans ambition är att skapa delaktighet i verksamheten för skolans styrelse, personal och kursdeltagare, i syfte att skapa en samförståndsanda, vilket i sin tur resulterar i en bra verksamhet. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete är viktiga ingredienser för att nå verksamhetens mål. Personalens delaktighet sker via lärarråd, arbetsplatsträff och samverkansgrupp. För statsbidragsberättigad verksamhet har personalstyrkan under våren varit något lägre än under år Detta har kompenserats genom köp av tjänst då verksamheten har varit något större än föregående år. Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Personalen har möjlighet till friskvårdsaktiviteter, både enskilt och i grupp, under arbetstid. Tyvärr har möjligheten att ingå i SÄS:s personalklubb upphört. Vi har haft egna aktiviteter för motsvarande kostnad. Sjukfrånvaron har ökat från 5.0 % till 5,3 %. Ökningen beror på en person. Målet är jämställda löner på skolan. Detta har beaktats vid lönerevision. Lärarlönerna är jämställda. För övriga grupper är det svårt att beräkna då vaktmästeriet består av enbart män samt att kök och städpersonal består av enbart kvinnor. Fristads folkhögskolas personal är kvinnodominerad, ca 70 % av de anställda är kvinnor. Målet är att utjämna skillnaden i antal kvinnor och män. Två manliga lärare har anställts i stället för de två män som slutat. Skolan strävar också efter att anställa personer med funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Två personer med funktionsnedsättning har anställts med extra stöd som regionen lämnar via arbetsmarknadsnoder (regionens extra satsning för att skaffa arbete för personer med funktionsnedsättning). En ofrivillig deltid finns bland de tillsvidareanställda. På grund av tajt budget har vi inte kunnat erbjuda heltid. Många har däremot själva valt att arbeta mindre än heltid. Vi anser att personalen är friskare om de får arbeta i den omfattning i tid de önskar. Visstidsanställningar tillämpas vid projekt. Inga bemanningsföretag används. 5.3 Personalstruktur Skolan har god tillgång till personal med rätt kompetens. Utannonserade tjänster får många sökande trots att löneläget för lärare med lång erfarenhet är lägre än på kommunala

11 Sida 11(27) gymnasier. På grund av uteblivna anslagshöjningar har vi ingen möjlighet att rätta till detta. Personalvolymen totalt sett har inte förändrats i jämförelse med året innan. Vi har startat en ny verksamhet, svenska för invandrare, där vi har anställt ny personal. Vi kommer att ha några pensionsavgångar, men räknar med att kunna ersätta dessa. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Rehabilitering och förebyggande Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Totalt har andelen anställda minskat med 1 person. Ökningen inom utbildning beror på en nystartad verksamhet, svenska för invandrare. Vi har en ofrivillig deltid. På grund av ekonomin har vi inte möjlighet att erbjuda denna person heltid. 5.6 Bemanningsföretag Vi har inte använt bemanningsföretag. 5.7 Jämställdhet och mångfald I kulturnämndens uppdrag ingår arbetet med mångfald och jämställdhet. Mål 4 Bidra till ökad jämställdhet och mångfald Styrelsen följer upp skolans mångfald och jämställdhetsplan årligen. Vi deltar i regionens JÄMIX-undersökning. Bland skolans anställda är ca 70 % kvinnor. Vi strävar efter jämnare könsfördelning vid nyanställningar. Vid lika meriter anställs personen som tillhör det underrepresenterade könet. Inga omotiverade löneskillnader finns.

12 Sida 12(27) Skolan har även anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. På allmän kurs är fördelning mellan kvinnor och män jämn. Däremot har vi kurser som enbart vänder sig till kvinnor exempelvis Invandrarkvinnor på Norrby. Vävkursens deltagare är kvinnor. Enstaka män har deltagit på vävkursen. Samma förhållande gäller även på Hälsolinjen och personligassistent utbildningen. 7. Ekonomiperspektivet Året har varit tufft beträffande de ekonomiska förutsättningarna. Det sena läraravtalet som gav mycket mer, 4,2 %, än vad anvisningarna inför budgeten, 1,8 %, ställde till för oss. Att spara in mellanskillnaden på två månader krävde ingrepp som påverkade verksamheten negativt. Även andra anslag var lägre än kostnadsökningarna: Statens uppräkning uppgick till 1 %. Regionens anslag räknades upp med 0,4 %. Detta medförde att inte ens lönekostnaderna täcks. Då verksamheten är personalintensiv gjordes de flesta besparingarna inom personalområdet. Resultatet visar på underskott på 8 tkr, vilket innebär att resultatet motsvarar det budgeterade. Intäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror på lägre statsbidrag. Förklaringen till det lägre statsbidraget ligger i ändring av stöd från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Anslaget från SPSM är översökt, vilket innebär att vi inte får full teckning för våra kostnader. Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket är en anpassning mot de lägre intäkterna. Övriga kostnader följer budgeten. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Fristads folkhögskola tilldelades deltagarveckor från staten samt ett anslag från regionens kulturnämnd. Därtill har kommit anslag från Specialpedagogiska skolverksamheten, SPSM, för att täcka kostnader för extra åtgärder för deltagare med behov av extra stöd. Utöver detta har vi haft intäkter från ett ESF-projekt, uppdragsutbildningar samt kost och logi. Studiemotiverande kurs, SMF, har medfört extra kostnader som täckts av extra statsbidrag. SFI-verksamhet som startades i slutet av mars och har medfört extra kostnader som täckts av motsvarande intäkter. Årets resultat motsvarar det budgeterade resultatet, underskott på 8 tkr.

13 Sida 13(27) Verksamheten har planerats utifrån ekonomiska möjligheter och målet är en ekonomi i balans. Den ekonomiska sammanställningen visar att vi har klarat vårt mål, nästan ett nollresultat, men det har krävt extraordinära åtgärder som inköps- och vikariestopp. 7.2 Ekonomiskt resultat AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Tillväxt o Utveckling 791 Fristads folkhögskola Helena Löfgren :22 Resultaträkning (tkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 16,490 18,460 16,951-1,970-2,7% Erhållna bidrag 12,297 11,619 11,412 0,678 7,8% Övriga intäkter 3,738 4,101 3,995-0,363-6,4% Verksamhetens intäkter 32,525 34,180 32,358-1,655 0,5% Personalkostnader -21,944-23,944-21,069 2,000 4,2% Övriga kostnader -10,317-9,965-10,445-0,352-1,2% Avskrivningar -0,299-0,292-0,306-0,007-2,3% Verksamhetens kostnader -32,560-34,201-31,820 1,641 2,3% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,027 0,021 0,029 0,006 Obeskattade reserver 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -0,008 0,000 0,567-0,008 Resultatet följer budgeten. Både inkomster och utgifter är lägre än i budgeten Analys utfall/helårsprognos Resultat - 8 tkr mot budgeterade 0-resultat, vilket kan betraktas som att vi har nått vårt mål, dvs en ekonomi i balans Intäkter är tkr lägre än budgeterat och kostnader tkr lägre än budgeterat.

14 Sida 14(27) Personalkostnaderna är lägre än vad som beräknats i budgeten. Kostnadsanpassning för att motsvara intäkterna har gjorts inom personalområdet. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans En noggrann uppföljning av resultatutveckling har legat till grund för åtgärder. Det senkomna läraravtalet ökade våra kostnader mer än beräknat i budgetanvisningar, detta medförde att vi var tvungna att strama åt verksamheten exempelvis genom vikariestopp och inköpsstopp, för att nå önskat ekonomiskt resultat. 7.4 Eget kapital Vi har inte använt eget kapital under året. 7.5 Investeringar Inga större investeringar planerades. Mindre investeringar följer budgeten. Västfastigheter har gjort en plan för långtidsunderhåll av fastigheter. Arbete kring långsiktigt lokalutnyttjande pågår. Inga större investeringar har gjorts under Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Fristads folkhögskola :00 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat

15 Sida 15(27) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner

16 Sida 16(27) Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0-1 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner

17 Sida 17(27) Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Utfall Utfall Verksamhetens intäkter i tkr Statsbidrag Ersättning från deltagare Personalanknutna statsbidrag Driftbidrag Hyresintäkter Projektintäkter Försäljning av övriga tjänster och material Övriga intäkter Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor Lokal- och fastighetskostnader inkl energi och vatten Köp av övriga tjänster och förbrukningsinventarier Totalt Utfall

18 Sida 18(27) Anläggningstillgångar Se specifikation ANL Kortfristiga fordringar Kundfordringar Momsfordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (spec. för stora belopp och balanserade projektmedel) Totalt Likvida medel Likvida medel, koncernbanken Kassa Kassa Totalt Avsättningar Ing.värde Ing.värde Avsättning (specificera) 0 0 Totalt Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån Årets regionlån Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms Personalskulder Övriga kortfristiga skulder (spec för stora belopp) Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader (spec. för stora belopp) Totalt

19 Sida 19(27) Specifikation på anläggningstillgångar Fristads folkhögskola :11 Specifikation Immateriella anläggningstill- gångar inkl. medicintekn. info.system Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0

20 Sida 20(27) Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, 2014-02-10 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under

Läs mer

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser.

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. Sida 1(10) Detaljbudget 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Fristads folkhögskola har av staten tilldelats 5886 deltagarveckor, deltagarveckor för SMF kurser och utökad anslag för allmän kurs

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet.

Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet. Sida 1(23) Årsredovisning 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet. Vi

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010 Närvarande: Sonja Fransson Lars Lyborg Gerd Svensson Stig Carlsson Birgitta Wichne Nils-Åke Björklund

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2012 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning och slutsats Den direkta folkhögskoleverksamheten genomförd som långkurser går med ett underskott. Minimala höjningar

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag.

6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag. Sida 1(24) Årsredovisning 2014 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning Under året har verksamheten i stort gått enligt plan, eller t.o.m. något bättre. Ombyggnationsbeslut rörande internaten har äntligen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 2004-01-01--2004-09-30 #20530 Stall Röd AB Förvaltningsberättelse avseende perioden 1 januari 2004 30 september 2004 Travkompaniet Stall

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer