2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG"

Transkript

1 Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att bli demokratiska samhällsmedborgare. Utöver våra långa kurser kommer vi att genomföra kortkurser i samverkan med många olika föreningar och organisationer. Det är idrottsrörelsens alla olika föreningar, handikapporganisationer och studieförbund. Föreningar och organisationer lägger sina kurser, konferenser och sammanträden hos oss. Vi räknar med att ca människor besöker vår skola under ett år. Vi försöker att vara tillgängliga för alla. All vår verksamhet ska genomsyras av våra profiler: funktionsnedsättning, hälsa, politik/demokrati och internationalisering. Vi tror att antalet studerande totalt sett hamnar på 2010 års nivå. Alla studerande på våra långkurser ska få utbildning i demokrati, genusfrågor, KRAV- och Rättvisemärkning. Alla utbildningslinjer ska ha egna lokala utbildningsplaner. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Campus i Lidköping. Där utbildar och fortbildar vi kvinnliga entreprenörer. Medarbetarna ska erbjudas fortbildning i olika ämnen och alla anställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi ska uppmuntra alla arbetslag att utveckla nätverk utanför skolan. Vi har en låg sjukfrånvaro, vilket vi ska arbeta med att behålla. Vi erbjuder även anställda en hälsotimma per vecka eller betalar del av gymkort. År 2011 kommer att bli ett ekonomiskt tufft år. För att klara ekonomin kommer vi inte att förlänga en 75% visstidsanställning. Vi lever på mycket små marginaler. Oförutsedda utgifter kan komma att orsaka stora problem. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Statens uppdrag: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Kulturnämndens uppdrag:

2 Sida 2(16) Genom sitt arbetssätt är folkhögskolorna en viktig resurs för att stärka en social hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Vara folkhögskola har genom sin hälsoprofil ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara folkhögskola dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Aktiviteter Vi ska bedriva följande kurser: - Allmän kurs - Växa vidare - Fritidsledarutbildning - Radiojournalistutbildning - Samverkanskurser Övrigt - ha en Öppet hus-dag /år - vi ska ha en lättläst hemsida - de studerande ska ges tillfälle att delta i fyra olika former av externa kulturevenemang/läsår - fortsätta ha hög andel av KRAV-märkta livsmedel - fortsätta samverka med kommuner inom Västra Götalandsregionen - fortsätta samarbetet med studieförbunden 3.2 Insatser för kommunikation Vi ska : - stötta och erbjuda utbildning till det nystartade studeranderådet

3 Sida 3(16) - ha demokrati och mötesteknik på alla långkursers schema - ha öppna föreläsningar där alla bjuds in till olika temaföreläsningar - bedriva vandrarhem på sommarmånaderna med hög kvalitet - utbilda personalen i lättläst - göra vår hemsida mer tillgänglig för alla. 3.3 Jämställdhetsintegrering Vi ska : - utbilda personalen ytterligare i genusfrågor - utbilda styrelsen i genusfrågor - ha genuskunskap som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan 3.4 Funktionshinder Vi ska : - utbilda personalen ytterligare om olika funktionsnedsättningar - utbilda styrelsen om olika funktionsnedsättningar - ha funktionsnedsättning som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan 3.5 Mångfald Vi ska : - utbilda personalen ytterligare i kunskapen om mångfald - utbilda styrelsen om mångfald - ha mångfald som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan

4 Sida 4(16) 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Strategiska mål Vara folkhögskola ska vara ett utbildningsalternativ för alla medborgare. All verksamhet ska genomsyras av våra profiler: - funktionsnedsättning - hälsa - politik/demokrati - internationalisering Vara folkhögskola ska vara en skola för alla. Vi ska: - hålla hög kvalitet när det gäller tillgänglighet för alla - vara en öppen folkhögskola med olika typer av evenemang - bedriva kurs-, konferens- och vandrarhemsverksamhet 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Aktiviteter - att ordna fem korta kurser för personer med funktionsnedsättning/år - genomföra ett hälsosamtal för studerande/år och för personalen ett på en tvåårsperiod - de studerande ska ges tillfälle att en gång/läsår få träffa politiker på olika nivåer - genomföra en temadag/profil för studerande och personal/år - genomföra en temakväll för våra internatboende/månad - ett uppföljningssamtal/arbetslag av de olika kvalitetssamtalen - deltaga i minst två mässor/expon/år 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet

5 Sida 5(16) Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Vara folkhögskola kommer fortsätta vara en stark aktör i samverkan med många olika föreningar och organisationer Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Inte aktivt, då våra studerande är över 18 år. Vi kommer att arbeta i ett hälsoprojekt där alkohol är ett tema. Vi har påbörjat arbetet med en drogpolicy Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Andelen överviktiga och feta barn ska minska Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Vi ska fortsätta medverka i arbetsmarknadsprojekt Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Vi kommer under våren att fortsätta samarbetet med Campus Lidköping. Det gäller en

6 Sida 6(16) kurs för kvinnliga entrepenörer Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Vi forstätter samverka med Campus Lidköping med utbildning och fortbildning för kvinnliga entrepenörer Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Folkhögskolan och folkbildningen stärker människor. Vi ska hjälpa till att bilda och utbilda Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Vi är en skola för människor i åldrarna 18 år och uppåt. Vi bedriver grund-, gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag, organisationer och föreningar De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Vi är en skola Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Vi uppmanar både anställda och studerande att åka kollektivt. Vi lägger starttider på både möten och schema så att det passar med buss- och tågtider Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Vi uppmanar både anställda och studerande att åka kollektivt. Vi lägger starttider på både möten och schema så att det passar med buss- och tågtider.

7 Sida 7(16) Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Vi har svårt att påverka i denna fråga eftersom vi hyr våra lokaler av Västfastigheter. Vi försöker ständigt tänka på miljön och vi för hela tiden en dialog med Västfastigheter Antalet resta mil i tjänsten ska minska Uppmanar till telefonmöten, att samåka och/eller åka kollektivt Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Städpersonalen har gått särskild utbildning och jobbar hela tiden med förbättringar. Detta görs även i undervisningen Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Vi jobbar inte aktivt med detta. Vi har ett miljöledningssytem som vi måste arbeta vidare med Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Kökspersonalen fortbildar sig ständigt inom området. De arbetar medvetet med att öka andelen ekologiska livsmedel. All personal har under hösten fått utbildning i KRAV och Rättvisemärkning Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Vi arbetar inte aktivt men vi ska självklart vara med och bidra till en minskning av energiförbrukningen. Vi för en ständig dialog med Västfastigheter

8 Sida 8(16) Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Vi arbetar inte aktivt med detta, men vi ska självklart vara med och bidra till en minskning av energiförbrukningen. Vi för en ständig dialog med Västfastigheter Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Vi arbetar inte aktivt med detta men vi har många kulturaktiviteter på skolan för både våra studerande och för extern publik Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Inte mer än de öppna aktiviteter vi har då våra studerande är över 18 år Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Vi har inte de möjligheterna Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor Bemötandet av patienter i vården ska förbättras

9 Sida 9(16) Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Vi är med i tillgänglighetsdatabasen och kommer fortsätta att hålla den uppdaterad Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Vi jobbar med kvalitet hela tiden och lämnar rapporter till Folkbildningsrådet varje år. Vi har ett Arbetsmiljöråd där vi har kontinuerliga möten med uppföljning av säkerheten på Vara folkhögskola.

10 Sida 10(16) 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Strategiska mål: - ha ett levande internat som präglas av en mångfald - verka internationellt med fokus på Tjeckien - fortsätta och utveckla vårt kvalitetsarbete - genom god marknadsföring befästa Vara folkhögskolas verksamhet, främst inom Västra Götalandsregionen - alla långkursstuderande ska få en utbildning kring demokrati - alla långkursstuderande ska få en utbildning kring genusfrågor - alla utbildningar ska ha egna lokala utbildningsplaner 4.3 Prestationer Vi ska: - genomföra 4979 deltagarveckor. - genomföra minst 90 samverkanskurser Tabellsammanställning, prestationer 4.5 Övriga miljömål Vi ska utbilda alla studerande och personal om KRAV och Rättvisemärkning.

11 Sida 11(16) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Aktiviteter - utbildning för all personal i genusfrågor - erbjuda anställda att vara med på minst två frilufts-/idrottsdagar/år - genomföra en nätverksträff för kök-, städ-, vaktmästeri, Radiolinjens och Allmänna kursens arbetslag/år - genomföra personaldagar med tema: Funktionsnedsättning och hälsa - ha uppföljande samtal vid korttidssjukfrånvaro i förbyggande syfte - arbeta med genusperspektivet vid lönerevision - göra strategiska analyser vid rekryteringar 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Vi arbetar inte aktivt med detta, vi har redan idag en låg sjukfrånvaro Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Vi jobbar inte aktivt med detta, men vi är en skola och jobbar ständigt med utbildning Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Detta är en viktig del i lönerevisionen Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Detta är en viktig del i lönerevisionen.

12 Sida 12(16) Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Vi arbetar aktivt med detta när rekrytering sker Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Vi har en dialog med de få som har en ofrivillig deltid och erbjuder dem heltid så fort det är möjligt Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Vi har en dialog med de få som har tillfälliga anställningar, men erbjuder dem tillsvidaretjänster när det är möjligt Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Vi använder oss inte av bemanningsföretag.

13 Sida 13(16) 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Strategiska mål: Vara folkhögskola ska vara en arbetsplats som är stimulerande och utvecklande för alla anställda. - vi ska ha ett genusperspektiv på allt vi gör - vi ska fortsätta vår friskvårdssatsning och främja hälsoarbete - vi ska uppmuntra arbetslagen att utveckla sina nätverk utanför Vara folkhögskola - vi ska arbeta för att uppnå jämställda arbetsvillkor och löner - öka personalens kunskaper om våra profiler med fokus på funktionsnedsättning och hälsa - sjukfrånvaron ska fortsätt minska - alla anställda ska ha tillgång till en individuell kompetensutvecklings plan - löneskillnader mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.1 Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Inför 2011 räknar vi med en höjning av statsbidraget på 0,45%. Hyran kommer att sänkas med 0,3%, men samtidigt har vi tvingats renovera köket och får en höjning av hyran totalt. De nya arvodesbestämmelserna gör att kostnaden för vår styrelse kommer att fördubblas. Driftbidraget vet vi kommer att vara oförändrat, men i gengäld får vi minskade regioninterna IT-kostnader. Den 1 juli går en 75% visstidsanställning ut och den kommer inte att förlängas. Anställningen avser en assistent i kursen för personer med utvecklingsstörning. Det gör att vi inte kommer att kunna rekrytera lika många studerande till denna grupp, som i år. Renoveringen av köket innebar att vi tvingades förnya köksutrustningen. Detta innebär ökade avskrivningar under Vi har en god likviditet, som gör att vi slipper låna pengar till köksutrustningen och därför slipper vi ökade räntekostnader.

14 Sida 14(16) Övriga kostnader och intäkter har vi beräknat enligt Regionstyrelsens planeringsdirektiv för Vi har under 2010 haft gott om ansökningar till våra långa kurser. Detta har inneburit bra beläggning på vårt internat och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig under Vi hoppas att det under 2011 görs en översyn av fördelningen av driftbidragen och att tydliga kriterier görs för fördelningsprincipen mellan folkhögskolorna. Vara folkhögskola har det lägsta driftbidraget av alla folkhögskolorna, men vi har absolut inte den minsta verksamheten. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Vi budgeterar givetvis med ett 0-resultat för Alla verksamheter ska öka sin produktivitet Vi lever redan idag på minsta möjliga marginal och har svårt att se hur vi ska kunna öka vår produktivitet. Från den 1 juli kommer vi att minska personalen med en 75% tjänst. Minskningen av personal kommer att drabba en redan utsatt grupp, nämligen kursen för personer med utvecklingsstörning. 7.3 Ekonomiskt resultat Det kommer att bli ett ekonomiskt tufft år. Vi lever på väldigt små marginaler och då kan små händelser orsaka stora problem. Vi måste öka våra externa intäkter och hoppas att kunna hitta samarbetspartners att jobba ihop med i projektform och/eller uppdragsutbildningar. Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som i år. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi minskar våra personalkostnader med 75% tjänst från 1 juli Tabellsammanställning resultaträkning Resultatbudget Budget Prognos Budget Statsbidrag 10185, , ,00 Erhållna bidrag 7945, , ,00

15 Sida 15(16) Övriga intäkter 3846, , ,00 Verksamhetens intäkter 21976, , ,00 Personalkostnader , , ,00 Övriga kostnader -7244, , ,00 Avskrivningar -168,00-168,00-192,00 Verksamhetens kostnader , , ,00 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -2,00-5,00-3,00 Upplösning överkursfond m.m. 0,00 0,00 0,00 Resultat 0,00 0,00 0, Eget kapital Ingående eget kapital den 1 januari 2010 var kr. I år beräknar vi resultatet till 0. Vi har i dagsläget inga planer på att utnyttja det egna kapitalet. 7.5 Investeringar Vi har kr till investeringar. Även när det gäller tilldelningen av investeringspengar ligger vi på Vara folkhögsskola lägst av regionens folkhögskolor. Vi har idag inga planerade investeringar under Pengarna kommer att användas om akuta behov uppstår. Med tanke på vårt kärva ekonomiska läge har vi i dagsläget inga planerade investeringar. Vi har helt enkelt inte råd med ökade avskrivningskostnader.

16 Sida 16(16) 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Strategiska mål: Vara folkhögskola ska sträva efter att ha en ekonomi i balans och en god likviditet. - vi ska öka budgetmedevetandet bland all personal - vi ska ha en jämtegrerad budget Aktiviteter - ha ett utbildnings- och uppföljningssamtal med alla arbetslag/år - se över fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga externa föreläsare - se över fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga författare i vår kurslitteratur 9. ÖVRIGT AV STRATEGISK BETYDELSE FÖR PLANPERIODEN 10. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG 10.3 Regionfullmäktiges uppdrag, ekonomiska förutsättningar Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämt över hela organisationen För att uppfylla effektiviseringskravet förlänger vi inte en 75% visstidsanställning. Förordnandet går ut den 30 juni 2011.

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Vi vill under 2011 ytterligare aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor både i ett studerandeperspektiv och ett personal- och ledningsperspektiv.

Vi vill under 2011 ytterligare aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor både i ett studerandeperspektiv och ett personal- och ledningsperspektiv. Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Göteborgs folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Budgetåret 2011 innebär för Göteborgs folkhögskola att vi fortsatt kommer agera utifrån de verksamhetsförändringar som

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2010-11-16 Diarienummer SN 10-2010 Ledningskansliet Handläggare Elisabeth Thorberntsson Telefon 031-778 65 53 E-post elisabeth.thorberntsson@vgregion.se Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Sida 1(16) Detaljbudget 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola kommer under budgetåret 2014 fortsatt arbeta med att ha en stor allmän linje på grundskole- och gymnasienivå

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang.

Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang. Sida 1(14) Detaljbudget 2012 Kulturnämnden 1. Sammanfattning och slutsats Inledning Västra Götalandsregionen gör i budget 2012 satsningar på de fria kulturaktörerna samtidigt som kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag:

Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Sida 1(27) Årsredovisning 2013 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Budgetarbetet för

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola Sida 1(39) Årsredovisning 2011 Grebbestads folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Grebbestads folkhögskola är en välmående skola som utvecklas kontinuerligt samtidigt som vi behåller och värnar vår

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs.

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs. Sida 1(17) Årsredovisning 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola har varit en skola för alla. Vi har bedrivit en verksamhet med hög kvalitet och vi har synts i närsamhället. Tyvärr

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, 2014-02-10 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(7) Detaljbudget 2013 Film i Väst AB 1. Sammanfattning och slutsats Vår Strategiska Plan och Verksamhetsplan 2013 kommer efter fastställelse av bolagets styrelse att sändas in som komplettering.

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1 Januari 2012 3. Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer