2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG"

Transkript

1 Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att bli demokratiska samhällsmedborgare. Utöver våra långa kurser kommer vi att genomföra kortkurser i samverkan med många olika föreningar och organisationer. Det är idrottsrörelsens alla olika föreningar, handikapporganisationer och studieförbund. Föreningar och organisationer lägger sina kurser, konferenser och sammanträden hos oss. Vi räknar med att ca människor besöker vår skola under ett år. Vi försöker att vara tillgängliga för alla. All vår verksamhet ska genomsyras av våra profiler: funktionsnedsättning, hälsa, politik/demokrati och internationalisering. Vi tror att antalet studerande totalt sett hamnar på 2010 års nivå. Alla studerande på våra långkurser ska få utbildning i demokrati, genusfrågor, KRAV- och Rättvisemärkning. Alla utbildningslinjer ska ha egna lokala utbildningsplaner. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Campus i Lidköping. Där utbildar och fortbildar vi kvinnliga entreprenörer. Medarbetarna ska erbjudas fortbildning i olika ämnen och alla anställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi ska uppmuntra alla arbetslag att utveckla nätverk utanför skolan. Vi har en låg sjukfrånvaro, vilket vi ska arbeta med att behålla. Vi erbjuder även anställda en hälsotimma per vecka eller betalar del av gymkort. År 2011 kommer att bli ett ekonomiskt tufft år. För att klara ekonomin kommer vi inte att förlänga en 75% visstidsanställning. Vi lever på mycket små marginaler. Oförutsedda utgifter kan komma att orsaka stora problem. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Statens uppdrag: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Kulturnämndens uppdrag:

2 Sida 2(16) Genom sitt arbetssätt är folkhögskolorna en viktig resurs för att stärka en social hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Vara folkhögskola har genom sin hälsoprofil ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara folkhögskola dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Aktiviteter Vi ska bedriva följande kurser: - Allmän kurs - Växa vidare - Fritidsledarutbildning - Radiojournalistutbildning - Samverkanskurser Övrigt - ha en Öppet hus-dag /år - vi ska ha en lättläst hemsida - de studerande ska ges tillfälle att delta i fyra olika former av externa kulturevenemang/läsår - fortsätta ha hög andel av KRAV-märkta livsmedel - fortsätta samverka med kommuner inom Västra Götalandsregionen - fortsätta samarbetet med studieförbunden 3.2 Insatser för kommunikation Vi ska : - stötta och erbjuda utbildning till det nystartade studeranderådet

3 Sida 3(16) - ha demokrati och mötesteknik på alla långkursers schema - ha öppna föreläsningar där alla bjuds in till olika temaföreläsningar - bedriva vandrarhem på sommarmånaderna med hög kvalitet - utbilda personalen i lättläst - göra vår hemsida mer tillgänglig för alla. 3.3 Jämställdhetsintegrering Vi ska : - utbilda personalen ytterligare i genusfrågor - utbilda styrelsen i genusfrågor - ha genuskunskap som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan 3.4 Funktionshinder Vi ska : - utbilda personalen ytterligare om olika funktionsnedsättningar - utbilda styrelsen om olika funktionsnedsättningar - ha funktionsnedsättning som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan 3.5 Mångfald Vi ska : - utbilda personalen ytterligare i kunskapen om mångfald - utbilda styrelsen om mångfald - ha mångfald som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan

4 Sida 4(16) 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Strategiska mål Vara folkhögskola ska vara ett utbildningsalternativ för alla medborgare. All verksamhet ska genomsyras av våra profiler: - funktionsnedsättning - hälsa - politik/demokrati - internationalisering Vara folkhögskola ska vara en skola för alla. Vi ska: - hålla hög kvalitet när det gäller tillgänglighet för alla - vara en öppen folkhögskola med olika typer av evenemang - bedriva kurs-, konferens- och vandrarhemsverksamhet 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Aktiviteter - att ordna fem korta kurser för personer med funktionsnedsättning/år - genomföra ett hälsosamtal för studerande/år och för personalen ett på en tvåårsperiod - de studerande ska ges tillfälle att en gång/läsår få träffa politiker på olika nivåer - genomföra en temadag/profil för studerande och personal/år - genomföra en temakväll för våra internatboende/månad - ett uppföljningssamtal/arbetslag av de olika kvalitetssamtalen - deltaga i minst två mässor/expon/år 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet

5 Sida 5(16) Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Vara folkhögskola kommer fortsätta vara en stark aktör i samverkan med många olika föreningar och organisationer Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Inte aktivt, då våra studerande är över 18 år. Vi kommer att arbeta i ett hälsoprojekt där alkohol är ett tema. Vi har påbörjat arbetet med en drogpolicy Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Andelen överviktiga och feta barn ska minska Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Vi ska fortsätta medverka i arbetsmarknadsprojekt Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Vi kommer under våren att fortsätta samarbetet med Campus Lidköping. Det gäller en

6 Sida 6(16) kurs för kvinnliga entrepenörer Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Vi forstätter samverka med Campus Lidköping med utbildning och fortbildning för kvinnliga entrepenörer Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Folkhögskolan och folkbildningen stärker människor. Vi ska hjälpa till att bilda och utbilda Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Vi är en skola för människor i åldrarna 18 år och uppåt. Vi bedriver grund-, gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag, organisationer och föreningar De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Vi är en skola Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Vi uppmanar både anställda och studerande att åka kollektivt. Vi lägger starttider på både möten och schema så att det passar med buss- och tågtider Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Vi uppmanar både anställda och studerande att åka kollektivt. Vi lägger starttider på både möten och schema så att det passar med buss- och tågtider.

7 Sida 7(16) Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Vi har svårt att påverka i denna fråga eftersom vi hyr våra lokaler av Västfastigheter. Vi försöker ständigt tänka på miljön och vi för hela tiden en dialog med Västfastigheter Antalet resta mil i tjänsten ska minska Uppmanar till telefonmöten, att samåka och/eller åka kollektivt Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Städpersonalen har gått särskild utbildning och jobbar hela tiden med förbättringar. Detta görs även i undervisningen Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Vi jobbar inte aktivt med detta. Vi har ett miljöledningssytem som vi måste arbeta vidare med Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Kökspersonalen fortbildar sig ständigt inom området. De arbetar medvetet med att öka andelen ekologiska livsmedel. All personal har under hösten fått utbildning i KRAV och Rättvisemärkning Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Vi arbetar inte aktivt men vi ska självklart vara med och bidra till en minskning av energiförbrukningen. Vi för en ständig dialog med Västfastigheter

8 Sida 8(16) Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Vi arbetar inte aktivt med detta, men vi ska självklart vara med och bidra till en minskning av energiförbrukningen. Vi för en ständig dialog med Västfastigheter Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Vi arbetar inte aktivt med detta men vi har många kulturaktiviteter på skolan för både våra studerande och för extern publik Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Inte mer än de öppna aktiviteter vi har då våra studerande är över 18 år Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Vi har inte de möjligheterna Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor Bemötandet av patienter i vården ska förbättras

9 Sida 9(16) Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Vi är med i tillgänglighetsdatabasen och kommer fortsätta att hålla den uppdaterad Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Vi jobbar med kvalitet hela tiden och lämnar rapporter till Folkbildningsrådet varje år. Vi har ett Arbetsmiljöråd där vi har kontinuerliga möten med uppföljning av säkerheten på Vara folkhögskola.

10 Sida 10(16) 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Strategiska mål: - ha ett levande internat som präglas av en mångfald - verka internationellt med fokus på Tjeckien - fortsätta och utveckla vårt kvalitetsarbete - genom god marknadsföring befästa Vara folkhögskolas verksamhet, främst inom Västra Götalandsregionen - alla långkursstuderande ska få en utbildning kring demokrati - alla långkursstuderande ska få en utbildning kring genusfrågor - alla utbildningar ska ha egna lokala utbildningsplaner 4.3 Prestationer Vi ska: - genomföra 4979 deltagarveckor. - genomföra minst 90 samverkanskurser Tabellsammanställning, prestationer 4.5 Övriga miljömål Vi ska utbilda alla studerande och personal om KRAV och Rättvisemärkning.

11 Sida 11(16) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Aktiviteter - utbildning för all personal i genusfrågor - erbjuda anställda att vara med på minst två frilufts-/idrottsdagar/år - genomföra en nätverksträff för kök-, städ-, vaktmästeri, Radiolinjens och Allmänna kursens arbetslag/år - genomföra personaldagar med tema: Funktionsnedsättning och hälsa - ha uppföljande samtal vid korttidssjukfrånvaro i förbyggande syfte - arbeta med genusperspektivet vid lönerevision - göra strategiska analyser vid rekryteringar 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Vi arbetar inte aktivt med detta, vi har redan idag en låg sjukfrånvaro Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Vi jobbar inte aktivt med detta, men vi är en skola och jobbar ständigt med utbildning Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Detta är en viktig del i lönerevisionen Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Detta är en viktig del i lönerevisionen.

12 Sida 12(16) Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Vi arbetar aktivt med detta när rekrytering sker Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Vi har en dialog med de få som har en ofrivillig deltid och erbjuder dem heltid så fort det är möjligt Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Vi har en dialog med de få som har tillfälliga anställningar, men erbjuder dem tillsvidaretjänster när det är möjligt Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Vi använder oss inte av bemanningsföretag.

13 Sida 13(16) 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Strategiska mål: Vara folkhögskola ska vara en arbetsplats som är stimulerande och utvecklande för alla anställda. - vi ska ha ett genusperspektiv på allt vi gör - vi ska fortsätta vår friskvårdssatsning och främja hälsoarbete - vi ska uppmuntra arbetslagen att utveckla sina nätverk utanför Vara folkhögskola - vi ska arbeta för att uppnå jämställda arbetsvillkor och löner - öka personalens kunskaper om våra profiler med fokus på funktionsnedsättning och hälsa - sjukfrånvaron ska fortsätt minska - alla anställda ska ha tillgång till en individuell kompetensutvecklings plan - löneskillnader mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.1 Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Inför 2011 räknar vi med en höjning av statsbidraget på 0,45%. Hyran kommer att sänkas med 0,3%, men samtidigt har vi tvingats renovera köket och får en höjning av hyran totalt. De nya arvodesbestämmelserna gör att kostnaden för vår styrelse kommer att fördubblas. Driftbidraget vet vi kommer att vara oförändrat, men i gengäld får vi minskade regioninterna IT-kostnader. Den 1 juli går en 75% visstidsanställning ut och den kommer inte att förlängas. Anställningen avser en assistent i kursen för personer med utvecklingsstörning. Det gör att vi inte kommer att kunna rekrytera lika många studerande till denna grupp, som i år. Renoveringen av köket innebar att vi tvingades förnya köksutrustningen. Detta innebär ökade avskrivningar under Vi har en god likviditet, som gör att vi slipper låna pengar till köksutrustningen och därför slipper vi ökade räntekostnader.

14 Sida 14(16) Övriga kostnader och intäkter har vi beräknat enligt Regionstyrelsens planeringsdirektiv för Vi har under 2010 haft gott om ansökningar till våra långa kurser. Detta har inneburit bra beläggning på vårt internat och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig under Vi hoppas att det under 2011 görs en översyn av fördelningen av driftbidragen och att tydliga kriterier görs för fördelningsprincipen mellan folkhögskolorna. Vara folkhögskola har det lägsta driftbidraget av alla folkhögskolorna, men vi har absolut inte den minsta verksamheten. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Vi budgeterar givetvis med ett 0-resultat för Alla verksamheter ska öka sin produktivitet Vi lever redan idag på minsta möjliga marginal och har svårt att se hur vi ska kunna öka vår produktivitet. Från den 1 juli kommer vi att minska personalen med en 75% tjänst. Minskningen av personal kommer att drabba en redan utsatt grupp, nämligen kursen för personer med utvecklingsstörning. 7.3 Ekonomiskt resultat Det kommer att bli ett ekonomiskt tufft år. Vi lever på väldigt små marginaler och då kan små händelser orsaka stora problem. Vi måste öka våra externa intäkter och hoppas att kunna hitta samarbetspartners att jobba ihop med i projektform och/eller uppdragsutbildningar. Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som i år. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi minskar våra personalkostnader med 75% tjänst från 1 juli Tabellsammanställning resultaträkning Resultatbudget Budget Prognos Budget Statsbidrag 10185, , ,00 Erhållna bidrag 7945, , ,00

15 Sida 15(16) Övriga intäkter 3846, , ,00 Verksamhetens intäkter 21976, , ,00 Personalkostnader , , ,00 Övriga kostnader -7244, , ,00 Avskrivningar -168,00-168,00-192,00 Verksamhetens kostnader , , ,00 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -2,00-5,00-3,00 Upplösning överkursfond m.m. 0,00 0,00 0,00 Resultat 0,00 0,00 0, Eget kapital Ingående eget kapital den 1 januari 2010 var kr. I år beräknar vi resultatet till 0. Vi har i dagsläget inga planer på att utnyttja det egna kapitalet. 7.5 Investeringar Vi har kr till investeringar. Även när det gäller tilldelningen av investeringspengar ligger vi på Vara folkhögsskola lägst av regionens folkhögskolor. Vi har idag inga planerade investeringar under Pengarna kommer att användas om akuta behov uppstår. Med tanke på vårt kärva ekonomiska läge har vi i dagsläget inga planerade investeringar. Vi har helt enkelt inte råd med ökade avskrivningskostnader.

16 Sida 16(16) 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Strategiska mål: Vara folkhögskola ska sträva efter att ha en ekonomi i balans och en god likviditet. - vi ska öka budgetmedevetandet bland all personal - vi ska ha en jämtegrerad budget Aktiviteter - ha ett utbildnings- och uppföljningssamtal med alla arbetslag/år - se över fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga externa föreläsare - se över fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga författare i vår kurslitteratur 9. ÖVRIGT AV STRATEGISK BETYDELSE FÖR PLANPERIODEN 10. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG 10.3 Regionfullmäktiges uppdrag, ekonomiska förutsättningar Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämt över hela organisationen För att uppfylla effektiviseringskravet förlänger vi inte en 75% visstidsanställning. Förordnandet går ut den 30 juni 2011.

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010 Närvarande: Sonja Fransson Lars Lyborg Gerd Svensson Stig Carlsson Birgitta Wichne Nils-Åke Björklund

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Vi vill under 2011 ytterligare aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor både i ett studerandeperspektiv och ett personal- och ledningsperspektiv.

Vi vill under 2011 ytterligare aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor både i ett studerandeperspektiv och ett personal- och ledningsperspektiv. Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Göteborgs folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Budgetåret 2011 innebär för Göteborgs folkhögskola att vi fortsatt kommer agera utifrån de verksamhetsförändringar som

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser.

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. Sida 1(10) Detaljbudget 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Fristads folkhögskola har av staten tilldelats 5886 deltagarveckor, deltagarveckor för SMF kurser och utökad anslag för allmän kurs

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag:

Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Sida 1(16) Detaljbudget 2014 1. Sammanfattning Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Budgetarbetet för 2014, liksom för 2013, försvåras

Läs mer

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning Rektor har av styrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli en rörelsefolkhögskola samt se över organisationsform

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2010-11-16 Diarienummer SN 10-2010 Ledningskansliet Handläggare Elisabeth Thorberntsson Telefon 031-778 65 53 E-post elisabeth.thorberntsson@vgregion.se Servicenämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Sida 1(16) Detaljbudget 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola kommer under budgetåret 2014 fortsatt arbeta med att ha en stor allmän linje på grundskole- och gymnasienivå

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola

Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola Sida 1(14) Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning Fram till augusti 2014 går verksamheten i stort enligt plan, eller t.o.m. något bättre. Ombyggnationsbeslut rörande internaten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang.

Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang. Sida 1(14) Detaljbudget 2012 Kulturnämnden 1. Sammanfattning och slutsats Inledning Västra Götalandsregionen gör i budget 2012 satsningar på de fria kulturaktörerna samtidigt som kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen.

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola Sida 1(39) Årsredovisning 2011 Grebbestads folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Grebbestads folkhögskola är en välmående skola som utvecklas kontinuerligt samtidigt som vi behåller och värnar vår

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014.

Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(9) Detaljbudget 2013 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning och slutsats Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens 1 (22) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag:

Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Sida 1(27) Årsredovisning 2013 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Budgetarbetet för

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag för perioden 2015-2017 har beslutats av kulturnämnden och kommer att forma delar av arbetet under 2016.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer