2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG"

Transkript

1 Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att bli demokratiska samhällsmedborgare. Utöver våra långa kurser kommer vi att genomföra kortkurser i samverkan med många olika föreningar och organisationer. Det är idrottsrörelsens alla olika föreningar, handikapporganisationer och studieförbund. Föreningar och organisationer lägger sina kurser, konferenser och sammanträden hos oss. Vi räknar med att ca människor besöker vår skola under ett år. Vi försöker att vara tillgängliga för alla. All vår verksamhet ska genomsyras av våra profiler: funktionsnedsättning, hälsa, politik/demokrati och internationalisering. Vi tror att antalet studerande totalt sett hamnar på 2010 års nivå. Alla studerande på våra långkurser ska få utbildning i demokrati, genusfrågor, KRAV- och Rättvisemärkning. Alla utbildningslinjer ska ha egna lokala utbildningsplaner. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Campus i Lidköping. Där utbildar och fortbildar vi kvinnliga entreprenörer. Medarbetarna ska erbjudas fortbildning i olika ämnen och alla anställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi ska uppmuntra alla arbetslag att utveckla nätverk utanför skolan. Vi har en låg sjukfrånvaro, vilket vi ska arbeta med att behålla. Vi erbjuder även anställda en hälsotimma per vecka eller betalar del av gymkort. År 2011 kommer att bli ett ekonomiskt tufft år. För att klara ekonomin kommer vi inte att förlänga en 75% visstidsanställning. Vi lever på mycket små marginaler. Oförutsedda utgifter kan komma att orsaka stora problem. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Statens uppdrag: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Kulturnämndens uppdrag:

2 Sida 2(16) Genom sitt arbetssätt är folkhögskolorna en viktig resurs för att stärka en social hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Vara folkhögskola har genom sin hälsoprofil ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara folkhögskola dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Aktiviteter Vi ska bedriva följande kurser: - Allmän kurs - Växa vidare - Fritidsledarutbildning - Radiojournalistutbildning - Samverkanskurser Övrigt - ha en Öppet hus-dag /år - vi ska ha en lättläst hemsida - de studerande ska ges tillfälle att delta i fyra olika former av externa kulturevenemang/läsår - fortsätta ha hög andel av KRAV-märkta livsmedel - fortsätta samverka med kommuner inom Västra Götalandsregionen - fortsätta samarbetet med studieförbunden 3.2 Insatser för kommunikation Vi ska : - stötta och erbjuda utbildning till det nystartade studeranderådet

3 Sida 3(16) - ha demokrati och mötesteknik på alla långkursers schema - ha öppna föreläsningar där alla bjuds in till olika temaföreläsningar - bedriva vandrarhem på sommarmånaderna med hög kvalitet - utbilda personalen i lättläst - göra vår hemsida mer tillgänglig för alla. 3.3 Jämställdhetsintegrering Vi ska : - utbilda personalen ytterligare i genusfrågor - utbilda styrelsen i genusfrågor - ha genuskunskap som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan 3.4 Funktionshinder Vi ska : - utbilda personalen ytterligare om olika funktionsnedsättningar - utbilda styrelsen om olika funktionsnedsättningar - ha funktionsnedsättning som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan 3.5 Mångfald Vi ska : - utbilda personalen ytterligare i kunskapen om mångfald - utbilda styrelsen om mångfald - ha mångfald som ett utbildningstema på alla våra långkurser - revidera vår Mångfald- och jämställdhetsplan till en Likabehandligsplan

4 Sida 4(16) 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Strategiska mål Vara folkhögskola ska vara ett utbildningsalternativ för alla medborgare. All verksamhet ska genomsyras av våra profiler: - funktionsnedsättning - hälsa - politik/demokrati - internationalisering Vara folkhögskola ska vara en skola för alla. Vi ska: - hålla hög kvalitet när det gäller tillgänglighet för alla - vara en öppen folkhögskola med olika typer av evenemang - bedriva kurs-, konferens- och vandrarhemsverksamhet 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Aktiviteter - att ordna fem korta kurser för personer med funktionsnedsättning/år - genomföra ett hälsosamtal för studerande/år och för personalen ett på en tvåårsperiod - de studerande ska ges tillfälle att en gång/läsår få träffa politiker på olika nivåer - genomföra en temadag/profil för studerande och personal/år - genomföra en temakväll för våra internatboende/månad - ett uppföljningssamtal/arbetslag av de olika kvalitetssamtalen - deltaga i minst två mässor/expon/år 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet

5 Sida 5(16) Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Vara folkhögskola kommer fortsätta vara en stark aktör i samverkan med många olika föreningar och organisationer Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Inte aktivt, då våra studerande är över 18 år. Vi kommer att arbeta i ett hälsoprojekt där alkohol är ett tema. Vi har påbörjat arbetet med en drogpolicy Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Andelen överviktiga och feta barn ska minska Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Vi ska fortsätta medverka i arbetsmarknadsprojekt Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Vi kommer under våren att fortsätta samarbetet med Campus Lidköping. Det gäller en

6 Sida 6(16) kurs för kvinnliga entrepenörer Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Vi forstätter samverka med Campus Lidköping med utbildning och fortbildning för kvinnliga entrepenörer Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Folkhögskolan och folkbildningen stärker människor. Vi ska hjälpa till att bilda och utbilda Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Vi är en skola för människor i åldrarna 18 år och uppåt. Vi bedriver grund-, gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag, organisationer och föreningar De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Vi är en skola Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Vi uppmanar både anställda och studerande att åka kollektivt. Vi lägger starttider på både möten och schema så att det passar med buss- och tågtider Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Vi uppmanar både anställda och studerande att åka kollektivt. Vi lägger starttider på både möten och schema så att det passar med buss- och tågtider.

7 Sida 7(16) Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Vi har svårt att påverka i denna fråga eftersom vi hyr våra lokaler av Västfastigheter. Vi försöker ständigt tänka på miljön och vi för hela tiden en dialog med Västfastigheter Antalet resta mil i tjänsten ska minska Uppmanar till telefonmöten, att samåka och/eller åka kollektivt Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Städpersonalen har gått särskild utbildning och jobbar hela tiden med förbättringar. Detta görs även i undervisningen Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Vi jobbar inte aktivt med detta. Vi har ett miljöledningssytem som vi måste arbeta vidare med Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Kökspersonalen fortbildar sig ständigt inom området. De arbetar medvetet med att öka andelen ekologiska livsmedel. All personal har under hösten fått utbildning i KRAV och Rättvisemärkning Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Vi arbetar inte aktivt men vi ska självklart vara med och bidra till en minskning av energiförbrukningen. Vi för en ständig dialog med Västfastigheter

8 Sida 8(16) Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Vi arbetar inte aktivt med detta, men vi ska självklart vara med och bidra till en minskning av energiförbrukningen. Vi för en ständig dialog med Västfastigheter Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Vi arbetar inte aktivt med detta men vi har många kulturaktiviteter på skolan för både våra studerande och för extern publik Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Inte mer än de öppna aktiviteter vi har då våra studerande är över 18 år Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Vi har inte de möjligheterna Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor Bemötandet av patienter i vården ska förbättras

9 Sida 9(16) Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Vi är med i tillgänglighetsdatabasen och kommer fortsätta att hålla den uppdaterad Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Vi jobbar med kvalitet hela tiden och lämnar rapporter till Folkbildningsrådet varje år. Vi har ett Arbetsmiljöråd där vi har kontinuerliga möten med uppföljning av säkerheten på Vara folkhögskola.

10 Sida 10(16) 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Strategiska mål: - ha ett levande internat som präglas av en mångfald - verka internationellt med fokus på Tjeckien - fortsätta och utveckla vårt kvalitetsarbete - genom god marknadsföring befästa Vara folkhögskolas verksamhet, främst inom Västra Götalandsregionen - alla långkursstuderande ska få en utbildning kring demokrati - alla långkursstuderande ska få en utbildning kring genusfrågor - alla utbildningar ska ha egna lokala utbildningsplaner 4.3 Prestationer Vi ska: - genomföra 4979 deltagarveckor. - genomföra minst 90 samverkanskurser Tabellsammanställning, prestationer 4.5 Övriga miljömål Vi ska utbilda alla studerande och personal om KRAV och Rättvisemärkning.

11 Sida 11(16) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Aktiviteter - utbildning för all personal i genusfrågor - erbjuda anställda att vara med på minst två frilufts-/idrottsdagar/år - genomföra en nätverksträff för kök-, städ-, vaktmästeri, Radiolinjens och Allmänna kursens arbetslag/år - genomföra personaldagar med tema: Funktionsnedsättning och hälsa - ha uppföljande samtal vid korttidssjukfrånvaro i förbyggande syfte - arbeta med genusperspektivet vid lönerevision - göra strategiska analyser vid rekryteringar 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Vi arbetar inte aktivt med detta, vi har redan idag en låg sjukfrånvaro Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Vi jobbar inte aktivt med detta, men vi är en skola och jobbar ständigt med utbildning Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Detta är en viktig del i lönerevisionen Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Detta är en viktig del i lönerevisionen.

12 Sida 12(16) Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Vi arbetar aktivt med detta när rekrytering sker Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Vi har en dialog med de få som har en ofrivillig deltid och erbjuder dem heltid så fort det är möjligt Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Vi har en dialog med de få som har tillfälliga anställningar, men erbjuder dem tillsvidaretjänster när det är möjligt Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Vi använder oss inte av bemanningsföretag.

13 Sida 13(16) 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Strategiska mål: Vara folkhögskola ska vara en arbetsplats som är stimulerande och utvecklande för alla anställda. - vi ska ha ett genusperspektiv på allt vi gör - vi ska fortsätta vår friskvårdssatsning och främja hälsoarbete - vi ska uppmuntra arbetslagen att utveckla sina nätverk utanför Vara folkhögskola - vi ska arbeta för att uppnå jämställda arbetsvillkor och löner - öka personalens kunskaper om våra profiler med fokus på funktionsnedsättning och hälsa - sjukfrånvaron ska fortsätt minska - alla anställda ska ha tillgång till en individuell kompetensutvecklings plan - löneskillnader mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.1 Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Inför 2011 räknar vi med en höjning av statsbidraget på 0,45%. Hyran kommer att sänkas med 0,3%, men samtidigt har vi tvingats renovera köket och får en höjning av hyran totalt. De nya arvodesbestämmelserna gör att kostnaden för vår styrelse kommer att fördubblas. Driftbidraget vet vi kommer att vara oförändrat, men i gengäld får vi minskade regioninterna IT-kostnader. Den 1 juli går en 75% visstidsanställning ut och den kommer inte att förlängas. Anställningen avser en assistent i kursen för personer med utvecklingsstörning. Det gör att vi inte kommer att kunna rekrytera lika många studerande till denna grupp, som i år. Renoveringen av köket innebar att vi tvingades förnya köksutrustningen. Detta innebär ökade avskrivningar under Vi har en god likviditet, som gör att vi slipper låna pengar till köksutrustningen och därför slipper vi ökade räntekostnader.

14 Sida 14(16) Övriga kostnader och intäkter har vi beräknat enligt Regionstyrelsens planeringsdirektiv för Vi har under 2010 haft gott om ansökningar till våra långa kurser. Detta har inneburit bra beläggning på vårt internat och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig under Vi hoppas att det under 2011 görs en översyn av fördelningen av driftbidragen och att tydliga kriterier görs för fördelningsprincipen mellan folkhögskolorna. Vara folkhögskola har det lägsta driftbidraget av alla folkhögskolorna, men vi har absolut inte den minsta verksamheten. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Vi budgeterar givetvis med ett 0-resultat för Alla verksamheter ska öka sin produktivitet Vi lever redan idag på minsta möjliga marginal och har svårt att se hur vi ska kunna öka vår produktivitet. Från den 1 juli kommer vi att minska personalen med en 75% tjänst. Minskningen av personal kommer att drabba en redan utsatt grupp, nämligen kursen för personer med utvecklingsstörning. 7.3 Ekonomiskt resultat Det kommer att bli ett ekonomiskt tufft år. Vi lever på väldigt små marginaler och då kan små händelser orsaka stora problem. Vi måste öka våra externa intäkter och hoppas att kunna hitta samarbetspartners att jobba ihop med i projektform och/eller uppdragsutbildningar. Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som i år. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi minskar våra personalkostnader med 75% tjänst från 1 juli Tabellsammanställning resultaträkning Resultatbudget Budget Prognos Budget Statsbidrag 10185, , ,00 Erhållna bidrag 7945, , ,00

15 Sida 15(16) Övriga intäkter 3846, , ,00 Verksamhetens intäkter 21976, , ,00 Personalkostnader , , ,00 Övriga kostnader -7244, , ,00 Avskrivningar -168,00-168,00-192,00 Verksamhetens kostnader , , ,00 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -2,00-5,00-3,00 Upplösning överkursfond m.m. 0,00 0,00 0,00 Resultat 0,00 0,00 0, Eget kapital Ingående eget kapital den 1 januari 2010 var kr. I år beräknar vi resultatet till 0. Vi har i dagsläget inga planer på att utnyttja det egna kapitalet. 7.5 Investeringar Vi har kr till investeringar. Även när det gäller tilldelningen av investeringspengar ligger vi på Vara folkhögsskola lägst av regionens folkhögskolor. Vi har idag inga planerade investeringar under Pengarna kommer att användas om akuta behov uppstår. Med tanke på vårt kärva ekonomiska läge har vi i dagsläget inga planerade investeringar. Vi har helt enkelt inte råd med ökade avskrivningskostnader.

16 Sida 16(16) 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Strategiska mål: Vara folkhögskola ska sträva efter att ha en ekonomi i balans och en god likviditet. - vi ska öka budgetmedevetandet bland all personal - vi ska ha en jämtegrerad budget Aktiviteter - ha ett utbildnings- och uppföljningssamtal med alla arbetslag/år - se över fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga externa föreläsare - se över fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga författare i vår kurslitteratur 9. ÖVRIGT AV STRATEGISK BETYDELSE FÖR PLANPERIODEN 10. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG 10.3 Regionfullmäktiges uppdrag, ekonomiska förutsättningar Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämt över hela organisationen För att uppfylla effektiviseringskravet förlänger vi inte en 75% visstidsanställning. Förordnandet går ut den 30 juni 2011.

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Skolans uppdrag kommer i huvudsak från två håll, staten och regionen.

Skolans uppdrag kommer i huvudsak från två håll, staten och regionen. Sida 1(30) Årsredovisning 2011 Billströmska folkhögskolan 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Medborgarperspektivet: Skolan ska fungera som en regional mötesplats. Studiecirklar och föreningsmöten är en del

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB Sida 1(33) Årsredovisning 2011 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Efter en tuff vår med färre antal besökare än vad vi förutsatte vände det under hösten och besöksantalet ökade över förväntan.

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION BUDGET 2015 MED FLERÅRSPLAN 2016-2017 1 Innehåll Förord: Region Kronoberg Nästa! Budgeten är vårt viktigaste styrdokument... 4 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola Handlingsprogrammet är antaget av styrelsen den 3 februari 2014 Handlingsprogram för Hellidens folkhögskola Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(29) Regionservice

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(29) Regionservice Sida 1(29) Årsredovisning 2010 Regionservice 1. SAMMANFATTNING De senaste åren har Regionservice fokuserat på samordning och konsolidering av serviceverksamheterna i Västra Götalandsregionen, i och med

Läs mer

Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga.

Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga. Sida 1(26) Årsredovisning 2010 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2010 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26) Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer