2. Verksamhetens övergripande uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Verksamhetens övergripande uppdrag"

Transkript

1 Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna. också vara med i arbetet att stärka regionutvecklingen genom kunskapsplattformen och fortbildning för VGR-anställda när det behövs. Medborgarperspektivet, demokrati och social hållbarhet är ledstjärnor som ska genomsyra verksamheten på Vara folkhögskola Personalen ska stimuleras till att vilja fortsätta utveckla både regionen, skolan och sig själva På grund av nedskärningar och icke uppräkning av driftbidrag kommer Vara folkhögskola få ett oerhört tufft verksamhetsår. Vi måste effektivisera inom alla verksamhetsområde på olika sätt. Vi kommer också att få se över personalvolymen. strategiskt arbeta med att söka extra medel, samverkansprojekt och nya samverkanspartner. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag I det statliga uppdraget till folkhögskolorna anges fyra syften med uppdraget samtidigt som sju verksamhetsområden pekas ut. Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att: - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, - bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang - att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. De sju verksamhetsområden som är fastställda för folkbildningen är: 1. Den gemensamma värdegrunden

2 Sida 2(18) 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar 3. Den demografiska utmaningen 4. Det livslånga lärandet 5. Kulturverksamhet 6. Personer med funktionshinder 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Vara folkhögskolas vision: Genom Vara folkhögskola och folkbildningen stärks man som människa och demokratisk medborgare. I det regionala uppdraget har Vara folkhögskola, genom sin hälsoprofil, ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara folkhögskola dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vara folkhögskolas kompetenser och resurser med basen i Radiolinjen möjliggör för skolan att utveckla sin profil inom digitala medier, särskilt relaterat till livslångt lärande, kulturaktörer och civilsamhället. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vara folkhögskola ska vända sig till de lågutbildade och vara med och höja utbildnings- och bildningsnivån i Västra Götaland och Sverige. Vara folkhögskola ska vara en given samverkanspart för så väl den ideella sektorn som för den offentliga och privata. ha långkurser, Allmän kurs, Växa vidare (kurs för personer med funktionsnedsättningen utvecklingstörning), Radiojournalistutbildning och Fritidsledarutbildning. också ha samverkanskurser med olika organisationer och föreningar. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla. Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser. vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna

3 Sida 3(18) sig väl bemötta. Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor. Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info. - en mötesplats, centrum för samhällsdebatt Höja den digitala tekniknivån Utveckla kurser och konferenser Fördjupa den internationella förståelsen Ha ett levande internat Insatser för kommunikation - tydligare stöd till dyslexin Rättighetsfrågor - hållbar utveckling 3.2 Insatser för kommunikation Höja den digitala tekniknivån Insatser för kommunikation Marknadsföring Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Öka samarbetet med såväl nya som gamla samverkanspartner. systematiskt prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Erbjuda ett bra boende. Erbjuda kvällsaktiviteter. Lättläst info på hemsidan. ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i matsalen. Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus, mångfald, profilerna ( Hälsa och Funktionsnedsättning). Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Lättläst info på hemsidan. - tydligare stöd till dyslexin 3.3 Rättighetsfrågor Fördjupa den internationella förståelsen Rättighetsfrågor - hållbar utveckling systematiskt prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i matsalen. Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus,

4 Sida 4(18) 4. Verksamhets-/Processperspektivet mångfald, profilerna ( Hälsa och Funktionsnedsättning). Vara folkhögskola ska hela tiden utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att möta dagens och morgondagens behov. Framtidens studerande kommer med stor sannolikhet förändras en del, lägre medelålder, krackelerade skolgångar, ofullständiga betyg, högre ohälsa etc. Detta kommer kräva andra resurser av oss. Vi kommer behöva mer av socialpedagogiska insatser och fler pedagoger. utveckla alltifrån yrkesinriktade kurser till vandrarhemsverksamhet. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Erbjuda trivsamma lokaler, miljö och mat. - ha ökad krav- och miljömärkta varor Utveckla yrkesinriktade kurser för personer med funktionsnedsättning Utveckla rekryteringsformerna - bilda matråd, personal/studerande - Samarbeta med företag - delta i mässor - öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare Hälsofrämjande skola Utveckla våra pedagogiska former - ha infodag för gymnasieskolor och sär-gymnasie - fysisk aktivitet på alla långkurser Vidareutveckla befintlig verksamhet Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka - Ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex tema-arbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet, matlagning Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb Det livslånga lärande bidrar till en ökad

5 Sida 5(18) i Västra Götaland Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Antalet resta mil i tjänsten ska minska Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka. kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning i smartare energihushållning. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. - fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten - ha en översynen och arbeta med att ska fasas ut minimera miljö- och hälsofarliga ämnen. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Vandrarhem Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Öka kulturkunskapen - ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande. - fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster.

6 Sida 6(18) De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Prestationer Miljömål Öka miljökunskapen hos alla studerande och all personal. - använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. genomföra 4979 deltagarveckor. Ha miljöutbildning på alla långkurser. Ha miljöutbildning för all personal. 4.4 Prestationer Prestationer 4.5 Miljömål Miljömål Öka miljökunskapen hos alla studerande och all personal. genomföra 4979 deltagarveckor. Ha miljöutbildning på alla långkurser. Ha miljöutbildning för all personal. 5. Medarbetarperspektivet Trots neddragning på fortbildningen kommer vi att ha intern fortbildning inom IT och medborglig bildning. skapa nätverk och forsätta samverka med övriga folkhögskolor i VGR. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Hålla en hög kompetens bland personalen All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap Engagerad personal - höja kompetensen i: jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT - ha gemensamma fortbildningsdagar - ges möjlighet till att delta på fackmässor ha:

7 Sida 7(18) - gemensamma upplevelser för all personal Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal - Främja för ett kreativt arbetsklimat - Friskare personal, gladare personal - Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska - Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas - Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Skapa nätverk Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning - tydlig kommunikation - få handledning, individuellt och i grupp - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, massage, friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet. - möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Erfarenhetsutbyte med andra skolor Lära av varandra Ha en god kontakt med personalservice. Ha framförhållning 7. Ekonomiperspektivet Det kommer återigen att bli ett tufft ekonomiskt år för oss. Vi har fått sänkt driftbidrag, en hyreshöjning med 0,3% (som kan bli betydligt högre) och övriga kostnader beräknas öka med 2,4%. Inför 2012 fick vi anvisningar om att beräkna löneökningarna till 1,8%, men det har visat sig att de kommer landa på mellan 3 4,2%. Detta får konsekvenser i budgetarbetet 2013.

8 Sida 8(18) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Budget i balans effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhem. - Öka personalens medvetenhet inför inköp. - Öka uppdragsutbildningarna. - Mer medverkan i samverkanskurserna. - Söka projektmedel i större utsträckningar. - Marknadsföring mot nya kurs- och konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. God likviditet - Utöka internatet. Se över fördelningen av män/kvinnor när det gäller föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser Utbildning till all personal. Regelbunden ekonomiinformation till all personal. 7.2 Ekonomiskt resultat Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som de senaste åren, så att vi uppfyller våra deltagarveckor. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi har under senaste året sett en urholkning av förstärkningsbidraget och tilläggsbidraget, vilket gör att våra medel från staten minskar.

9 Sida 9(18) Vårt driftbidrag har minskat med kr, medan kostnader som vi inte rår över ökat med 2,4%. Vi har en god likviditet, vilket gjort att vi under flera år inte behövt låna pengar till våra investeringar. Detta gör att våra ränteutgifter hålls nere. Effektiviseringskravet på 0,7% per år eller 2,1% på en tre-årsperiod löste vi förra året med att dra ner en 75% tjänst. Detta var en besparing på 2,5%, så vi har uppfyllt vårt effektiviseringskrav för åren De neddragningar som vi måste göra när det gäller kompetensutveckling och marknadsföring kan få allvarliga konsekvenser. På fortbildningssidan tvingas vi att dra ner kr (av en budget på kr). Här kommer våra kursdeltagare att bli drabbade, när främst den pedagogiska personalen inte får möjligthet till fortbildning. När det gäller marknadsföring tvingas vi att dra ner kr (av en budget på kr). Konsekvensen av detta blir att vi inte kan annonsera, göra utskick och deltaga i mässor. Rekryteringen av nya kursdeltagare blir svårare. Den nya hyresmodellen, som kan träda ikraft från och med 1 januari 2013, kan ge oss en hyreshöjning med kr för 2013 och med lika mycket under Vi har försökt att få besked om detta, men inte lyckats. Därför har vi budgeterat hyran med det belopp som vi fått från vår fastighetsförvaltare (en höjning med kr). Vi tvingas att dra ned arvoden till experter, uppdragstagare och externa föreläsare. Vi hoppas att det under 2013 görs en översyn av fördelningen av driftbidragen och att tydliga kriterier görs för fördelningsprincipen mellan regionens folkhögskolor. Vi har det lägsta driftbidraget av folkhögskolorna, men vi har absolut inte den minsta verksamheten. Resultatbudget Budget Budget Statsbidrag , ,00 Erhållna bidrag 7 575, ,00 Övriga intäkter 4 075, ,00 Verksamhetens intäkter , ,00 Personalkostnader , ,00 Övriga kostnader , ,00 Avskrivningar - 189,00-225,00 Verksamhetens kostnader , ,00 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 65,00 61,00 Obeskattade reserver - - Resultat - -

10 Sida 10(18) 7.4 Eget kapital Vi beräknar att det egna kapitalet kommer att vara oförändrat under Investeringar Vår kopieringsmaskin börjar bli gammal och sliten och kommer förmodligen behövas att bytas ut inom det närmaste året. Vi behöver också iordningsställa en särskild tvättstuga till städet, så att de kan tvätta sitt städmaterial för sig och inte använda sig av internatets tvättmaskiner. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka

11 Sida 11(18) Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Det livslånga lärandet bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V15 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska

12 Sida 12(18) Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska. Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning i smartare energihushållning. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Antalet resta mil i tjänsten ska minska. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. - fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut. - ha en översyn och arbeta med att minimera miljö- och hälsofarliga ämnen. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

13 Sida 13(18) Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem. - ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande. V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka

14 Sida 14(18) Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. - fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster. V27 De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter

15 Sida 15(18) De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. - använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. - få handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, massage, friskvårdstimma, gymkort. - se över hjälpmedel/ergonomi. M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet.

16 Sida 16(18) M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas - Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas. - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet. M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald. Ha en god kontakt med personalservice. Ha framförhållning vid pensionsavgångar. M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster.

17 Sida 17(18) M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap. - höja kompetensen för all personal i: jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT - ha gemensamma fortbildningsdagar - ges möjlighet till att delta på fackmässor REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Vi budgeterar med ett noll-resultat för E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Budget i balans. effektivisera genom: - närproducerat tänk.

18 Sida 18(18) - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - Behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhem. - Öka medvetenhet inför inköp. - Öka uppdragsutbildningarna. - Mer medverkan i samverkanskurserna. - Söka projektmedel i större utsträckningar. - Marknadsföring mot nya kurs- och konferensgäster. - Utöka internatet.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer