2. Verksamhetens övergripande uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Verksamhetens övergripande uppdrag"

Transkript

1 Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna. också vara med i arbetet att stärka regionutvecklingen genom kunskapsplattformen och fortbildning för VGR-anställda när det behövs. Medborgarperspektivet, demokrati och social hållbarhet är ledstjärnor som ska genomsyra verksamheten på Vara folkhögskola Personalen ska stimuleras till att vilja fortsätta utveckla både regionen, skolan och sig själva På grund av nedskärningar och icke uppräkning av driftbidrag kommer Vara folkhögskola få ett oerhört tufft verksamhetsår. Vi måste effektivisera inom alla verksamhetsområde på olika sätt. Vi kommer också att få se över personalvolymen. strategiskt arbeta med att söka extra medel, samverkansprojekt och nya samverkanspartner. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag I det statliga uppdraget till folkhögskolorna anges fyra syften med uppdraget samtidigt som sju verksamhetsområden pekas ut. Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att: - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, - bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang - att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. De sju verksamhetsområden som är fastställda för folkbildningen är: 1. Den gemensamma värdegrunden

2 Sida 2(18) 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar 3. Den demografiska utmaningen 4. Det livslånga lärandet 5. Kulturverksamhet 6. Personer med funktionshinder 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Vara folkhögskolas vision: Genom Vara folkhögskola och folkbildningen stärks man som människa och demokratisk medborgare. I det regionala uppdraget har Vara folkhögskola, genom sin hälsoprofil, ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara folkhögskola dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vara folkhögskolas kompetenser och resurser med basen i Radiolinjen möjliggör för skolan att utveckla sin profil inom digitala medier, särskilt relaterat till livslångt lärande, kulturaktörer och civilsamhället. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vara folkhögskola ska vända sig till de lågutbildade och vara med och höja utbildnings- och bildningsnivån i Västra Götaland och Sverige. Vara folkhögskola ska vara en given samverkanspart för så väl den ideella sektorn som för den offentliga och privata. ha långkurser, Allmän kurs, Växa vidare (kurs för personer med funktionsnedsättningen utvecklingstörning), Radiojournalistutbildning och Fritidsledarutbildning. också ha samverkanskurser med olika organisationer och föreningar. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla. Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser. vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna

3 Sida 3(18) sig väl bemötta. Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor. Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info. - en mötesplats, centrum för samhällsdebatt Höja den digitala tekniknivån Utveckla kurser och konferenser Fördjupa den internationella förståelsen Ha ett levande internat Insatser för kommunikation - tydligare stöd till dyslexin Rättighetsfrågor - hållbar utveckling 3.2 Insatser för kommunikation Höja den digitala tekniknivån Insatser för kommunikation Marknadsföring Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Öka samarbetet med såväl nya som gamla samverkanspartner. systematiskt prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Erbjuda ett bra boende. Erbjuda kvällsaktiviteter. Lättläst info på hemsidan. ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i matsalen. Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus, mångfald, profilerna ( Hälsa och Funktionsnedsättning). Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Lättläst info på hemsidan. - tydligare stöd till dyslexin 3.3 Rättighetsfrågor Fördjupa den internationella förståelsen Rättighetsfrågor - hållbar utveckling systematiskt prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i matsalen. Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus,

4 Sida 4(18) 4. Verksamhets-/Processperspektivet mångfald, profilerna ( Hälsa och Funktionsnedsättning). Vara folkhögskola ska hela tiden utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att möta dagens och morgondagens behov. Framtidens studerande kommer med stor sannolikhet förändras en del, lägre medelålder, krackelerade skolgångar, ofullständiga betyg, högre ohälsa etc. Detta kommer kräva andra resurser av oss. Vi kommer behöva mer av socialpedagogiska insatser och fler pedagoger. utveckla alltifrån yrkesinriktade kurser till vandrarhemsverksamhet. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Erbjuda trivsamma lokaler, miljö och mat. - ha ökad krav- och miljömärkta varor Utveckla yrkesinriktade kurser för personer med funktionsnedsättning Utveckla rekryteringsformerna - bilda matråd, personal/studerande - Samarbeta med företag - delta i mässor - öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare Hälsofrämjande skola Utveckla våra pedagogiska former - ha infodag för gymnasieskolor och sär-gymnasie - fysisk aktivitet på alla långkurser Vidareutveckla befintlig verksamhet Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka - Ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex tema-arbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet, matlagning Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb Det livslånga lärande bidrar till en ökad

5 Sida 5(18) i Västra Götaland Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Antalet resta mil i tjänsten ska minska Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka. kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning i smartare energihushållning. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. - fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten - ha en översynen och arbeta med att ska fasas ut minimera miljö- och hälsofarliga ämnen. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Vandrarhem Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Öka kulturkunskapen - ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande. - fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster.

6 Sida 6(18) De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Prestationer Miljömål Öka miljökunskapen hos alla studerande och all personal. - använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. genomföra 4979 deltagarveckor. Ha miljöutbildning på alla långkurser. Ha miljöutbildning för all personal. 4.4 Prestationer Prestationer 4.5 Miljömål Miljömål Öka miljökunskapen hos alla studerande och all personal. genomföra 4979 deltagarveckor. Ha miljöutbildning på alla långkurser. Ha miljöutbildning för all personal. 5. Medarbetarperspektivet Trots neddragning på fortbildningen kommer vi att ha intern fortbildning inom IT och medborglig bildning. skapa nätverk och forsätta samverka med övriga folkhögskolor i VGR. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Hålla en hög kompetens bland personalen All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap Engagerad personal - höja kompetensen i: jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT - ha gemensamma fortbildningsdagar - ges möjlighet till att delta på fackmässor ha:

7 Sida 7(18) - gemensamma upplevelser för all personal Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal - Främja för ett kreativt arbetsklimat - Friskare personal, gladare personal - Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska - Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas - Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Skapa nätverk Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning - tydlig kommunikation - få handledning, individuellt och i grupp - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, massage, friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet. - möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Erfarenhetsutbyte med andra skolor Lära av varandra Ha en god kontakt med personalservice. Ha framförhållning 7. Ekonomiperspektivet Det kommer återigen att bli ett tufft ekonomiskt år för oss. Vi har fått sänkt driftbidrag, en hyreshöjning med 0,3% (som kan bli betydligt högre) och övriga kostnader beräknas öka med 2,4%. Inför 2012 fick vi anvisningar om att beräkna löneökningarna till 1,8%, men det har visat sig att de kommer landa på mellan 3 4,2%. Detta får konsekvenser i budgetarbetet 2013.

8 Sida 8(18) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Budget i balans effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhem. - Öka personalens medvetenhet inför inköp. - Öka uppdragsutbildningarna. - Mer medverkan i samverkanskurserna. - Söka projektmedel i större utsträckningar. - Marknadsföring mot nya kurs- och konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. God likviditet - Utöka internatet. Se över fördelningen av män/kvinnor när det gäller föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser Utbildning till all personal. Regelbunden ekonomiinformation till all personal. 7.2 Ekonomiskt resultat Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som de senaste åren, så att vi uppfyller våra deltagarveckor. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi har under senaste året sett en urholkning av förstärkningsbidraget och tilläggsbidraget, vilket gör att våra medel från staten minskar.

9 Sida 9(18) Vårt driftbidrag har minskat med kr, medan kostnader som vi inte rår över ökat med 2,4%. Vi har en god likviditet, vilket gjort att vi under flera år inte behövt låna pengar till våra investeringar. Detta gör att våra ränteutgifter hålls nere. Effektiviseringskravet på 0,7% per år eller 2,1% på en tre-årsperiod löste vi förra året med att dra ner en 75% tjänst. Detta var en besparing på 2,5%, så vi har uppfyllt vårt effektiviseringskrav för åren De neddragningar som vi måste göra när det gäller kompetensutveckling och marknadsföring kan få allvarliga konsekvenser. På fortbildningssidan tvingas vi att dra ner kr (av en budget på kr). Här kommer våra kursdeltagare att bli drabbade, när främst den pedagogiska personalen inte får möjligthet till fortbildning. När det gäller marknadsföring tvingas vi att dra ner kr (av en budget på kr). Konsekvensen av detta blir att vi inte kan annonsera, göra utskick och deltaga i mässor. Rekryteringen av nya kursdeltagare blir svårare. Den nya hyresmodellen, som kan träda ikraft från och med 1 januari 2013, kan ge oss en hyreshöjning med kr för 2013 och med lika mycket under Vi har försökt att få besked om detta, men inte lyckats. Därför har vi budgeterat hyran med det belopp som vi fått från vår fastighetsförvaltare (en höjning med kr). Vi tvingas att dra ned arvoden till experter, uppdragstagare och externa föreläsare. Vi hoppas att det under 2013 görs en översyn av fördelningen av driftbidragen och att tydliga kriterier görs för fördelningsprincipen mellan regionens folkhögskolor. Vi har det lägsta driftbidraget av folkhögskolorna, men vi har absolut inte den minsta verksamheten. Resultatbudget Budget Budget Statsbidrag , ,00 Erhållna bidrag 7 575, ,00 Övriga intäkter 4 075, ,00 Verksamhetens intäkter , ,00 Personalkostnader , ,00 Övriga kostnader , ,00 Avskrivningar - 189,00-225,00 Verksamhetens kostnader , ,00 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 65,00 61,00 Obeskattade reserver - - Resultat - -

10 Sida 10(18) 7.4 Eget kapital Vi beräknar att det egna kapitalet kommer att vara oförändrat under Investeringar Vår kopieringsmaskin börjar bli gammal och sliten och kommer förmodligen behövas att bytas ut inom det närmaste året. Vi behöver också iordningsställa en särskild tvättstuga till städet, så att de kan tvätta sitt städmaterial för sig och inte använda sig av internatets tvättmaskiner. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka

11 Sida 11(18) Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Det livslånga lärandet bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V15 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska

12 Sida 12(18) Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska. Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning i smartare energihushållning. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Antalet resta mil i tjänsten ska minska. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. - fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut. - ha en översyn och arbeta med att minimera miljö- och hälsofarliga ämnen. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

13 Sida 13(18) Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem. - ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande. V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka

14 Sida 14(18) Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. - fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster. V27 De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter

15 Sida 15(18) De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. - använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. - få handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, massage, friskvårdstimma, gymkort. - se över hjälpmedel/ergonomi. M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet.

16 Sida 16(18) M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas - Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas. - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet. M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald. Ha en god kontakt med personalservice. Ha framförhållning vid pensionsavgångar. M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster.

17 Sida 17(18) M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap. - höja kompetensen för all personal i: jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT - ha gemensamma fortbildningsdagar - ges möjlighet till att delta på fackmässor REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Vi budgeterar med ett noll-resultat för E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Budget i balans. effektivisera genom: - närproducerat tänk.

18 Sida 18(18) - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - Behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhem. - Öka medvetenhet inför inköp. - Öka uppdragsutbildningarna. - Mer medverkan i samverkanskurserna. - Söka projektmedel i större utsträckningar. - Marknadsföring mot nya kurs- och konferensgäster. - Utöka internatet.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen.

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs.

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs. Sida 1(17) Årsredovisning 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola har varit en skola för alla. Vi har bedrivit en verksamhet med hög kvalitet och vi har synts i närsamhället. Tyvärr

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning Rektor har av styrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli en rörelsefolkhögskola samt se över organisationsform

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser.

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. Sida 1(10) Detaljbudget 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Fristads folkhögskola har av staten tilldelats 5886 deltagarveckor, deltagarveckor för SMF kurser och utökad anslag för allmän kurs

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag:

Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Sida 1(16) Detaljbudget 2014 1. Sammanfattning Dalslands folkhögskola kommer under 2014 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Budgetarbetet för 2014, liksom för 2013, försvåras

Läs mer

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag för perioden 2015-2017 har beslutats av kulturnämnden och kommer att forma delar av arbetet under 2016.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens 1 (22) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola

Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola Sida 1(14) Delårsrapport augusti 2014 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning Fram till augusti 2014 går verksamheten i stort enligt plan, eller t.o.m. något bättre. Ombyggnationsbeslut rörande internaten

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010 Närvarande: Sonja Fransson Lars Lyborg Gerd Svensson Stig Carlsson Birgitta Wichne Nils-Åke Björklund

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Sida 1(16) Detaljbudget 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola kommer under budgetåret 2014 fortsatt arbeta med att ha en stor allmän linje på grundskole- och gymnasienivå

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE 2010 www.fritidsledare.se GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE Styrdokument för lokal utbildningsplanering 2010 Fritidsledarskolorna

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Årsredovisning 2012 Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2012 Grebbestads folkhögskola Sida 1(32) Årsredovisning 2012 Grebbestads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Grebbestads folkhögskola är en välmående skola som utvecklas kontinuerligt samtidigt som vi behåller och värnar vår

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer