2. Verksamhetens övergripande uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Verksamhetens övergripande uppdrag"

Transkript

1 Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna. också vara med i arbetet att stärka regionutvecklingen genom kunskapsplattformen och fortbildning för VGR-anställda när det behövs. Medborgarperspektivet, demokrati och social hållbarhet är ledstjärnor som ska genomsyra verksamheten på Vara folkhögskola Personalen ska stimuleras till att vilja fortsätta utveckla både regionen, skolan och sig själva På grund av nedskärningar och icke uppräkning av driftbidrag kommer Vara folkhögskola få ett oerhört tufft verksamhetsår. Vi måste effektivisera inom alla verksamhetsområde på olika sätt. Vi kommer också att få se över personalvolymen. strategiskt arbeta med att söka extra medel, samverkansprojekt och nya samverkanspartner. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag I det statliga uppdraget till folkhögskolorna anges fyra syften med uppdraget samtidigt som sju verksamhetsområden pekas ut. Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att: - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, - bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang - att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. De sju verksamhetsområden som är fastställda för folkbildningen är: 1. Den gemensamma värdegrunden

2 Sida 2(18) 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar 3. Den demografiska utmaningen 4. Det livslånga lärandet 5. Kulturverksamhet 6. Personer med funktionshinder 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Vara folkhögskolas vision: Genom Vara folkhögskola och folkbildningen stärks man som människa och demokratisk medborgare. I det regionala uppdraget har Vara folkhögskola, genom sin hälsoprofil, ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara folkhögskola dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vara folkhögskolas kompetenser och resurser med basen i Radiolinjen möjliggör för skolan att utveckla sin profil inom digitala medier, särskilt relaterat till livslångt lärande, kulturaktörer och civilsamhället. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vara folkhögskola ska vända sig till de lågutbildade och vara med och höja utbildnings- och bildningsnivån i Västra Götaland och Sverige. Vara folkhögskola ska vara en given samverkanspart för så väl den ideella sektorn som för den offentliga och privata. ha långkurser, Allmän kurs, Växa vidare (kurs för personer med funktionsnedsättningen utvecklingstörning), Radiojournalistutbildning och Fritidsledarutbildning. också ha samverkanskurser med olika organisationer och föreningar. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla. Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser. vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna

3 Sida 3(18) sig väl bemötta. Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor. Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info. - en mötesplats, centrum för samhällsdebatt Höja den digitala tekniknivån Utveckla kurser och konferenser Fördjupa den internationella förståelsen Ha ett levande internat Insatser för kommunikation - tydligare stöd till dyslexin Rättighetsfrågor - hållbar utveckling 3.2 Insatser för kommunikation Höja den digitala tekniknivån Insatser för kommunikation Marknadsföring Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Öka samarbetet med såväl nya som gamla samverkanspartner. systematiskt prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Erbjuda ett bra boende. Erbjuda kvällsaktiviteter. Lättläst info på hemsidan. ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i matsalen. Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus, mångfald, profilerna ( Hälsa och Funktionsnedsättning). Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Lättläst info på hemsidan. - tydligare stöd till dyslexin 3.3 Rättighetsfrågor Fördjupa den internationella förståelsen Rättighetsfrågor - hållbar utveckling systematiskt prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i matsalen. Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus,

4 Sida 4(18) 4. Verksamhets-/Processperspektivet mångfald, profilerna ( Hälsa och Funktionsnedsättning). Vara folkhögskola ska hela tiden utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att möta dagens och morgondagens behov. Framtidens studerande kommer med stor sannolikhet förändras en del, lägre medelålder, krackelerade skolgångar, ofullständiga betyg, högre ohälsa etc. Detta kommer kräva andra resurser av oss. Vi kommer behöva mer av socialpedagogiska insatser och fler pedagoger. utveckla alltifrån yrkesinriktade kurser till vandrarhemsverksamhet. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Erbjuda trivsamma lokaler, miljö och mat. - ha ökad krav- och miljömärkta varor Utveckla yrkesinriktade kurser för personer med funktionsnedsättning Utveckla rekryteringsformerna - bilda matråd, personal/studerande - Samarbeta med företag - delta i mässor - öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare Hälsofrämjande skola Utveckla våra pedagogiska former - ha infodag för gymnasieskolor och sär-gymnasie - fysisk aktivitet på alla långkurser Vidareutveckla befintlig verksamhet Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka - Ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex tema-arbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet, matlagning Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb Det livslånga lärande bidrar till en ökad

5 Sida 5(18) i Västra Götaland Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Antalet resta mil i tjänsten ska minska Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka. kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning i smartare energihushållning. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. - fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten - ha en översynen och arbeta med att ska fasas ut minimera miljö- och hälsofarliga ämnen. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Vandrarhem Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Öka kulturkunskapen - ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande. - fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster.

6 Sida 6(18) De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Prestationer Miljömål Öka miljökunskapen hos alla studerande och all personal. - använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. genomföra 4979 deltagarveckor. Ha miljöutbildning på alla långkurser. Ha miljöutbildning för all personal. 4.4 Prestationer Prestationer 4.5 Miljömål Miljömål Öka miljökunskapen hos alla studerande och all personal. genomföra 4979 deltagarveckor. Ha miljöutbildning på alla långkurser. Ha miljöutbildning för all personal. 5. Medarbetarperspektivet Trots neddragning på fortbildningen kommer vi att ha intern fortbildning inom IT och medborglig bildning. skapa nätverk och forsätta samverka med övriga folkhögskolor i VGR. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Hålla en hög kompetens bland personalen All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap Engagerad personal - höja kompetensen i: jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT - ha gemensamma fortbildningsdagar - ges möjlighet till att delta på fackmässor ha:

7 Sida 7(18) - gemensamma upplevelser för all personal Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal - Främja för ett kreativt arbetsklimat - Friskare personal, gladare personal - Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska - Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas - Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Skapa nätverk Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning - tydlig kommunikation - få handledning, individuellt och i grupp - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, massage, friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet. - möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Erfarenhetsutbyte med andra skolor Lära av varandra Ha en god kontakt med personalservice. Ha framförhållning 7. Ekonomiperspektivet Det kommer återigen att bli ett tufft ekonomiskt år för oss. Vi har fått sänkt driftbidrag, en hyreshöjning med 0,3% (som kan bli betydligt högre) och övriga kostnader beräknas öka med 2,4%. Inför 2012 fick vi anvisningar om att beräkna löneökningarna till 1,8%, men det har visat sig att de kommer landa på mellan 3 4,2%. Detta får konsekvenser i budgetarbetet 2013.

8 Sida 8(18) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Budget i balans effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhem. - Öka personalens medvetenhet inför inköp. - Öka uppdragsutbildningarna. - Mer medverkan i samverkanskurserna. - Söka projektmedel i större utsträckningar. - Marknadsföring mot nya kurs- och konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. God likviditet - Utöka internatet. Se över fördelningen av män/kvinnor när det gäller föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser Utbildning till all personal. Regelbunden ekonomiinformation till all personal. 7.2 Ekonomiskt resultat Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som de senaste åren, så att vi uppfyller våra deltagarveckor. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi har under senaste året sett en urholkning av förstärkningsbidraget och tilläggsbidraget, vilket gör att våra medel från staten minskar.

9 Sida 9(18) Vårt driftbidrag har minskat med kr, medan kostnader som vi inte rår över ökat med 2,4%. Vi har en god likviditet, vilket gjort att vi under flera år inte behövt låna pengar till våra investeringar. Detta gör att våra ränteutgifter hålls nere. Effektiviseringskravet på 0,7% per år eller 2,1% på en tre-årsperiod löste vi förra året med att dra ner en 75% tjänst. Detta var en besparing på 2,5%, så vi har uppfyllt vårt effektiviseringskrav för åren De neddragningar som vi måste göra när det gäller kompetensutveckling och marknadsföring kan få allvarliga konsekvenser. På fortbildningssidan tvingas vi att dra ner kr (av en budget på kr). Här kommer våra kursdeltagare att bli drabbade, när främst den pedagogiska personalen inte får möjligthet till fortbildning. När det gäller marknadsföring tvingas vi att dra ner kr (av en budget på kr). Konsekvensen av detta blir att vi inte kan annonsera, göra utskick och deltaga i mässor. Rekryteringen av nya kursdeltagare blir svårare. Den nya hyresmodellen, som kan träda ikraft från och med 1 januari 2013, kan ge oss en hyreshöjning med kr för 2013 och med lika mycket under Vi har försökt att få besked om detta, men inte lyckats. Därför har vi budgeterat hyran med det belopp som vi fått från vår fastighetsförvaltare (en höjning med kr). Vi tvingas att dra ned arvoden till experter, uppdragstagare och externa föreläsare. Vi hoppas att det under 2013 görs en översyn av fördelningen av driftbidragen och att tydliga kriterier görs för fördelningsprincipen mellan regionens folkhögskolor. Vi har det lägsta driftbidraget av folkhögskolorna, men vi har absolut inte den minsta verksamheten. Resultatbudget Budget Budget Statsbidrag , ,00 Erhållna bidrag 7 575, ,00 Övriga intäkter 4 075, ,00 Verksamhetens intäkter , ,00 Personalkostnader , ,00 Övriga kostnader , ,00 Avskrivningar - 189,00-225,00 Verksamhetens kostnader , ,00 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 65,00 61,00 Obeskattade reserver - - Resultat - -

10 Sida 10(18) 7.4 Eget kapital Vi beräknar att det egna kapitalet kommer att vara oförändrat under Investeringar Vår kopieringsmaskin börjar bli gammal och sliten och kommer förmodligen behövas att bytas ut inom det närmaste året. Vi behöver också iordningsställa en särskild tvättstuga till städet, så att de kan tvätta sitt städmaterial för sig och inte använda sig av internatets tvättmaskiner. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka

11 Sida 11(18) Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Det livslånga lärandet bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V15 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska

12 Sida 12(18) Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska. Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning i smartare energihushållning. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Antalet resta mil i tjänsten ska minska. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. - fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut. - ha en översyn och arbeta med att minimera miljö- och hälsofarliga ämnen. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

13 Sida 13(18) Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem. - ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande. V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka

14 Sida 14(18) Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka. - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den. V25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. - fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster. V27 De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter

15 Sida 15(18) De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. - använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. - få handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, massage, friskvårdstimma, gymkort. - se över hjälpmedel/ergonomi. M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska - Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet.

16 Sida 16(18) M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas - Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas. - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BASarbetet. M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald. Ha en god kontakt med personalservice. Ha framförhållning vid pensionsavgångar. M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster.

17 Sida 17(18) M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap. - höja kompetensen för all personal i: jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT - ha gemensamma fortbildningsdagar - ges möjlighet till att delta på fackmässor REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Vi budgeterar med ett noll-resultat för E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Budget i balans. effektivisera genom: - närproducerat tänk.

18 Sida 18(18) - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - Behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhem. - Öka medvetenhet inför inköp. - Öka uppdragsutbildningarna. - Mer medverkan i samverkanskurserna. - Söka projektmedel i större utsträckningar. - Marknadsföring mot nya kurs- och konferensgäster. - Utöka internatet.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen.

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs.

Vi har genomfört våra deltagarveckor med råge och haft bra grupper på SMF, som har varit en god rekryteringsbas för allmän kurs. Sida 1(17) Årsredovisning 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola har varit en skola för alla. Vi har bedrivit en verksamhet med hög kvalitet och vi har synts i närsamhället. Tyvärr

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Sida 1(16) Detaljbudget 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola kommer under budgetåret 2014 fortsatt arbeta med att ha en stor allmän linje på grundskole- och gymnasienivå

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vi vill under 2011 ytterligare aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor både i ett studerandeperspektiv och ett personal- och ledningsperspektiv.

Vi vill under 2011 ytterligare aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor både i ett studerandeperspektiv och ett personal- och ledningsperspektiv. Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Göteborgs folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Budgetåret 2011 innebär för Göteborgs folkhögskola att vi fortsatt kommer agera utifrån de verksamhetsförändringar som

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang.

Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang. Sida 1(14) Detaljbudget 2012 Kulturnämnden 1. Sammanfattning och slutsats Inledning Västra Götalandsregionen gör i budget 2012 satsningar på de fria kulturaktörerna samtidigt som kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(7) Detaljbudget 2013 Film i Väst AB 1. Sammanfattning och slutsats Vår Strategiska Plan och Verksamhetsplan 2013 kommer efter fastställelse av bolagets styrelse att sändas in som komplettering.

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav.

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav. Verksamhetsplan 2015 Övergripande Skurups folkhögskola ska kontinuerligt arbeta med att stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt i förankringen folkhögskolan är att arbeta från ett lokalt perspektiv

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag:

Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Sida 1(27) Årsredovisning 2013 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Dalslands folkhögskola har under 2013 att arbeta med medborgarperspektivet utifrån följande uppdrag: Budgetarbetet för

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola Sida 1(39) Årsredovisning 2011 Grebbestads folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Grebbestads folkhögskola är en välmående skola som utvecklas kontinuerligt samtidigt som vi behåller och värnar vår

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer