Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället."

Transkript

1 Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Tyvärr kommer detta år att bli väldigt tufft ekonomiskt. Pga av uteblivna indexuppräkningar från Kulturnämnden, ökade hyreskostnader och kostnader för gemensam förvaltining kommer vi med all sannolikhet att behöva göra omställningar/personalminskningar och det kommer påverka både personalens arbetsmiljö och verksamhetens servicenivå. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Vara folkhögskolas vision: Genom Vara folkhögskola och folkbildningen stärks man som människa och demokratisk medborgare. Kulturnämndens uppdrag till Vara folkhögskola : Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar att vara en viktig aktör på vuxenutbildningens område. Genom att utveckla sin särart som folkbildare är skolorna en aktiv part i utvecklingen av den lokala kulturverksamheten. Utbudet av kurser beslutas av respektive skola, men folkhögskolorna har ett gemensamt ansvar att rikta sig till hela regionen. Folkhögskolorna prioriterar särskilt deltagare med låg formell utbildning och personer som står långt från arbetsmarknaden. I det regionala uppdraget har Vara folkhögskola, genom sin hälsoprofil, ett särskilt ansvar för att bygga upp ett strukturellt hälsoarbete riktat till såväl studerande som personal. För att kunna möta nya förutsättningar ska Vara dessutom vidareutveckla innehåll och former för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vara folkhögskolas kompetenser och resurser med basen i radiolinjen möjliggör för skolan att utveckla sin profil inom digitala medier, särskilt relaterat till livslångt lärande, kulturaktörer och civilsamhället. Gemensamma förutsättningar Vision Västra Götaland Det goda livet, den regionala kulturstrategin och Kulturnämndens handlingsplan för mänskliga rättigheter är den självklara basen för de verksamheter som får

2 Sida 2(15) stöd av regionen. Vara folkhögskolas verksamhetsplan skall, i relation till kulturnämndens bidrag, utgå från visionerna med avseende på jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, internationalisering och regionalt mervärde. Vara folkhögskola förutsätts förhålla sig till de handlingsprogram som beslutas under uppdragsperioden (för närvarande: Rätt att vara med, Lust att lära, Det maritima och industriella kulturarvet, Natur- och kulturturism samt Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn). I arbetet med Vara folkhögskolas verksamhetsplan och i årsredovisningarna skall också Regionfullmäktiges prioriterade mål beaktas: Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografiskt spridning av kulturaktiviteter. Vara folkhögskola förutsätts samverka lokalt och regionalt men också med aktörer på nationell och internationell nivå för ett optimalt uppfyllande av uppdragen. Vara folkhögskola förutsätts redovisa uppgifter till en kartläggning av jämställdhet och mångfald Uppgifter omkring övriga kvantitativa data rapporteras fortlöpande enligt beställarens former för detta. Vara folkhögskola förutsätts också medverka i framtagandet av regional kulturplan. För att säkerställa att uppdragsprocessen är transparent kommer dokument kopplade till uppdragen, såsom minnesanteckningar och uppdragsdokument, att läggas ut på kulturnämndens hemsida Folkhögskolornas statliga uppdrag Genom sitt arbetssätt, beskrivet i det statliga uppdraget, är folkhögskolorna en viktig resurs för att stärka en social hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Statens syften med stödet till folkbildningen är tydliga. Folkbildningen ska bidra till: att stärka och utveckla demokratin att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivåni samhället att bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet 2014 ska utgångspunkten tas ur Vägval & Vilja:s (folkbildningens styrdokument) fem

3 Sida 3(15) fokusområden. Bildning & sammanhang Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar. Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling. Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv. Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning. Vi vill se en folkbildningsforskning som kan spela en större roll för den pedagogiska utvecklingen inom folkbildningen och bidra till ökad förståelse för människors bildningsprocesser. Tillgänglighet & delaktighet Folkbildningen är en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället och synliggöra mångfaldens potential. Via folkbildningen finner människor vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb. Vi kan och vill erbjuda möjligheter till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och för nationella minoriteter. Folkbildningen ska vara tillgänglig för alla, och särskilt för dem som mött hinder i andra utbildningsformer eller har funktionsnedsättning. Vi kan och vill erbjuda möten som bygger sammanhållning och respekt mellan människor oavsett bakgrund. Vi kan och vill bidra till bättre folkhälsa och ökad digital delaktighet. Vi ska vara en kraft mot antidemokratiska tendenser i samhället. Medborgare & civilsamhälle Folkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas, organisera sig och påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet. Vi vill öka vår närvaro där folkbildningen har vita fläckar och ge fler deltagare tillgång till bildningsprocesser för ett aktivt medborgarskap. Folkbildningen ska vara en samhällskritisk röst och lyfta fram folkbildningens och civilsamhällets betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för idéutveckling och fortbildning bland huvudmännen och medlemsorganisationerna. Vi vill använda vårt transnationella arbete mer offensivt för att öka förståelsen för de globala och lokala sambanden. Folkbildningen vill vara en utvecklingsmotor i lokalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i regionala samverkansprocesser kring kulturplaner och regionala kompetensplattformar, och förstärka dialogen på kommunal nivå. Arbetsliv & livslångt lärande Folkbildningen möter snabbt och flexibelt nya utmaningar på arbetsmarknaden och skiftande behov av kompetensutveckling. Inom folkbildningen stärker människor sina förutsättningar att få jobb, hittar motivation eller skaffar sig behörighet för vidare studier. Vi kan och vill göra det möjligt för fler som har kort eller ofullständig utbildning att hitta nya vägar framåt. Folkbildningen kan och vill ta ett ökat ansvar för att

4 Sida 4(15) utveckla lärandeformer som passar och intresserar unga som riskerar arbetslöshet. Vi vill bidra till att utlandsfödda har tillgång till bra språkutbildning, samhällsinformation och andra bildningsinsatser som underlättar integrationen i Sverige. Vi vill ge fler unga och vuxna möjlighet att välja folkbildningen som utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet möjligt för alla och verka för en uppvärdering av icke-formellt och informellt lärande. Kultur & kreativitet Folkbildningen är Sveriges i särklass största kulturarena. Folkbildningen kan och vill vidareutveckla den positionen. Vi vill möta fler medborgares behov av kulturupplevelser och eget skapande. Folkhögskolor och studieförbund vill fortsätta vara livaktiga kulturella mötesplatser, utbildare och arbetsmarknad för professionella kulturverksamma i hela landet. Vi vill fortsätta vara en drivkraft för lokal kulturutveckling. Vi vill bidra med innovationskraft när efterfrågan på kreativitet växer. Vi vill bidra med mer läsfrämjande insatser. Vi ska arbeta med stor bredd i kulturverksamheten, men också möta högt ställda kvalitetskrav och förväntningar på fördjupning, inte minst inom de avancerade estetiska utbildningarna. Regionalt uppdrag Vara folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser Vara folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling Vara folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp medborgarnas delaktighet i verksamheten Utifrån det regionala uppdraget har följande strategiska mål och indikatorer överenskommits mellan kulturnämnden och Vara folkhögskola för perioden : Mål 1 Skolan som mötesplats Vara folkhögskola ska vara en skola för alla. Den ska hålla en hög kvalitet när det gäller tillgänglighet för alla och vara en öppen folkhögskola med olika typer av evenemang. Indikator: a) Ange antal kulturarrangemang på skolan under året Mål 2 Skolan som förändrare Vara folkhögskola ska vara ett utbildningsalternativ för alla medborgare. All verksamhet ska genomsyras av våra profiler: funktionsnedsättning, hälsa, politik/demokrati och

5 Sida 5(15) internationalisering. Vara folkhögskola ska vara en skola för alla och hålla en hög kvalitet när det gäller tillgänglighet för alla. Indikator: a) Ange antalet genomförda kurser för personer med funktionsnedsättning. Mål 3 Skolan som socialiserare Vara folkhögskolas vision är att den som kommer i kontakt med skolans verksamheter stärks i sin utveckling som människa och demokratisk samhällsmedborgare. Indikator: a) Ange antalet engagemang angående; föreningsengagemang, ideella uppdrag, möten, nätverk och vänner. Avstämning kommer att ske i fyra etapper: Skriftlig redovisning av resultat, effekter och arbetssätt, Redovisningen ligger till grund för beslut i kulturnämnden om nytt uppdrag. Uppdragstagarens slutrapport av uppdraget, vt Verksamhetens mål Strategiska mål Aktiviteter Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola. Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser. Vi ska vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna sig väl bemötta. Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor. Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info - en mötesplats, centrum för samhällsdebatt. Höja den digitala tekniknivån. Utveckla kurser och konferenser. Marknadsföring. Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Öka samarbetet med såväl nya som gamla

6 Sida 6(15) samverkanspartner. Fördjupa den internationella förståelsen. Ha ett levande internat. Utveckla rekryteringsformerna. Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Erbjuda ett bra boende. Erbjuda kvällsaktiviteter. delta i mässor. öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare. Hälsofrämjande skola. ha infodagför gymnasieskolor och särgymnasie. ha fysisk aktivitet på alla långkurser. Utveckla våra pedagogiska former. ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex temaarbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet, matlagning. Vidareutveckla befintlig verksamhet. Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. Det livslånga lärande ökar invånarnas Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland. välbefinnande. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. Vi ska vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

7 Sida 7(15) Vandrarhem. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. Öka kulturkunskapen. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster. använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. Prestationer. Vi ska genomföra 4979 deltagarveckor. INFÖR 2014: Vara folkhögskola ska satsa extra på att: - bedriva bildning på långkurserna: Allmän linje, Växa vidare (för personer med funktionsnedsättning), Radiolinjen,Fritidsledarutbildningen. - ansöka om att få fortsätta genomföra SMF-kurser (studiemotiverande folkhögskolekurser). - fortsätta utveckla temastudier. - ha pedagogiska diskussioner. Med en extremt snäv budget blir det svårt att behålla den pedagogiska nivån på verksamheten då vi kommer behöva genomföra omställning/personalminskning. Därför kommer vi bara kunna jobba med det som vi absolut måste, uppdragen från stat och region. Även stödfunktioner (kök/städ/kansli) kommer inte kunna ge samma service som förut. Detta kan leda till minskade intäkter från kurs- och konferensverksamheten. Det kan även leda till en minskad skolverksamheten i ett längre perspektiv. 2.3 Insatser för kommunikation Strategiska mål Aktiviteter

8 Sida 8(15) Insatser för kommunikation Lättläst info på hemsidan. - tydligare stöd till dyslexin. INFÖR 2014: Vara folkhögskola ska satsa extra på att: - utveckla våra sociala medier. - göra vår hemsida mer lättillgänglig. Folkhögskolekansliet kommer att arbeta med de regionägda skolornas gemensamma kommunikation och marknadsföring under Aktiviteter som planeras är: deltagande på Bok- och Biblioteksmässan (för tredje året i rad), gemensam aktivitet på Folkhögskolans Dag annonsering gemensam trycksak utveckla den gemensamma hemsidan påbörja arbete med en grafisk profil 2.4 Rättighetsfrågor Strategiska mål Rättighetsfrågor - hållbar utveckling. Aktiviteter Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus, mångfald, profilerna (Hälsa och Funktionsnedsättning). Utveckla yrkesinriktade kurser för personer med funktionsnedsättning. Långsiktig och medveten personalrekrytering utifrån jämställdhet och mångfald. Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning. Samarbeta med företag. Ha en god kontakt med personalservice. Ha framförhållning.

9 Sida 9(15) INFÖR 2014: Vara folkhögskola ska satsa extra på att: - öka andelen KRAV-märkt. - jobba med likabehandlingsplanen. Det blir svårt att öka andel KRAV-märkta livsmedel pga nytt upphandlingsavtal. 2.8 Miljömål Strategiska mål Aktiviteter Öka miljökunskapen hos alla studerande och all personal. Vi ska ha KRAVodlat, KRAVmärkt och närodlat i matsalen. Ha miljöutbildning på alla långkurser. Erbjuda trivsamma lokaler, miljö och mat. Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska. Antalet resta mil i tjänsten ska minska Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män. Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i Ha miljöutbildning för all personal. ha ökad krav- och miljömärkta varor bilda matråd, personal/studerande Västfastigheter ska genomföra en personalutbildning i smartare energihushållning. Vi ska - ha en framförhållning och en planering hur och när vi lägger möten. - fortsätta uppmana alla anställda att nyttja kollektivtrafiken. - fortsätta att tillrättalägga schema efter kollektivtrafiken för att möjligöra för våra studerande och personal att använda den.

10 Sida 10(15) den egna verksamheten ska fasas ut. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem ha en översyn och arbeta med att minimera miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi ska ha en miljögrupp som har regelbundna möten och arbetar med att hålla miljöledningssystemet levande. INFÖR 2014: Vara folkhögskola ska satsa extra på att: - öka andelen KRAV-märkt. - systematiskt arbetsmiljöarbete. Det blir svårt att öka andelen KRAV-märkta livsmedel pga nytt upphandlingsavtal. 3. Personal Strategiska mål Aktiviteter Hålla en hög kompetens bland personalen. All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap. - höja kompetensen i jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT. - ha gemensamma fortbildningsdagar. Engagerad personal. - ges möjlighet till att delta på fackmässor. Vi ska ha: - gemensamma upplevelser för all personal. Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal. Främja för ett kreativt arbetsklimat. Friskare personal, gladare personal. - tydlig kommunikation. - ge handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, - massage, friskvårdstimma, gymkort

11 Sida 11(15) Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas. Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst. Skapa nätverk. - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BAS-arbetet. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Erfarenhetsutbyte med andra skolor. Lära av varandra. INFÖR 2014: Vara folkhögskola ska satsa extra på att: - systematiskt arbetsmiljöarbete. - jämställdhetsarbetet. Eftersom vi under flera år jobbat med en snäv budget och en slimmad personalorganisation blir det ännu tuffare inför Det kommer krävas en omställning/personalminskning för att kunna få en budget i balans. Detta i sin tur kommer påverka arbetsklimat och arbetsmiljö. 5. Ekonomi Strategiska mål Budget i balans. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet. Aktiviteter Vi ska effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och

12 Sida 12(15) konferenser och vandrarhemmet. - öka medvetenheten inför inköp. - öka uppdragsutbildningarna. - öka medverkan i samverkanskurserna. - söka projektmedel i större utsträckningar. - marknadsföra oss mot nya kurs- och konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. - utöka internatet. Se över föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser. Utbildning. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital. Regelbunden ekonomiinformation till all personal. God likviditet. INFÖR 2014: Vara folkhögskola ska satsa extra på att: Ha utbildningar i varje arbetslag för att höja den ekonomiska medvetenheten. Under året kommer det att bli oerhört tufft ekonomiskt: ökad hyreskostnad på kr, kostnad för en gemensam förvaltning och en utebliven indexuppräkning från Kulturnämndens sida. Dessutom är det en osäkerhetfaktor att vi inte vet indexuppräkningen från Folkbildningsråd. Vi har tvingats höja avgifterna för de studerande, både serviceavgift och logi. Detta kan innebära att beläggningen på internatet minskar.

13 Sida 13(15) 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget Budget Budget (tkr) Statsbidrag , ,00 Erhållna bidrag 7 748, ,00 Övriga intäkter 4 245, ,00 Verksamhetens intäkter , ,00 Personalkostnader , ,00 Övriga kostnader , ,00 Avskrivningar - 225,00-242,00 Verksamhetens kostnader , ,00 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 61,00 38,00 Obeskattade reserver - - Resultat - - Efter den nya hyresmodellen som trädde i kraft 1 januari 2013 så får vi inför 2014 ytterligare höjd hyreskostnad med kr. Den gemensamma folkhögskoleförvaltningen kostar kr som ska fördelas på oss folkhögskolor. Dessutom tillkommer den nya bidragsfördelningsmodellen för regionens folkhögskolor, som kommer påverka oss. Att vi inte får någon indexuppräkning drabbar oss också. För att klara ett nollresultat måste omställningar/personalminskningar till. Detta är stora pengar som vi inte kan spara in på whiteboardpennor och annat material. Omställningar är en trög process som kommer att ta tid. Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som de senaste åren, så att vi uppfyller våra deltagarveckor. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi har under senaste året sett en urholkning av förstärkningsbidraget och tilläggsbidraget, vilket gör att våra medel från staten minskar. Vi har god likviditet, vilket gjort att vi under flera år inte behövt låna pengar till våra investeringar. Detta gör att våra ränteutgifter hålls nere. Effektiviseringskravet på 0,6% per år eller 1,8% på en tre-årsperiod löste vi år 2012 med att dra ner en 75% tjänst. Detta var en besparing på 2,5%, så vi har uppfyllt vårt effektiviseringskrav för åren Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit att 1000 extra platser ska tillföras allmän kurs vid folkhögskola under 2013 och 2014 för att ungdomar som deltagit i SMF-kurser ska erbjudas möjlighet till fortsatt utbildning på folkhögskolans allmänna kurs. Det innebär att endast deltagare som genomgått SMF-kurs kan rapporteras på de extra platserna. Vi kommer söka extra platser och räknar med ett extra statsbidrag på kr.

14 Sida 14(15) Ökade kostnader för de studerande kan leda till ett minskat studerandeunderlag. Pga omställningar/personalminskningar kommer servicen från stödfunktioner (kök/städ/kansli) till kurser- och konferenser och även till våra långkurser att dras ner. Detta kan leda till minskade uppdrag vilket resulterar i minskade intäkter i en redan extremt snäv budget. 5.3 Eget kapital Vi beräknar att det egna kapitalet kommer att vara oförändrat under Att vi har ett lägre kapital 2014 pga oförutsedda utgifter för gemensam förvaltning Investeringar Vår kopieringsmaskin börjar bli gammal och sliten och kommer förmodligen att behöva bytas ut inom den närmaste året. Vi behöver också iordningsställa en tvättstuga för städets behov. Om vi tvingas till dessa investeringar så ökar våra avskrivningar i en redan extremt ansträngd budget. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Vi jobbar med dessa. Se 2.8. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Vi ska fortsätta jobba med Tillgänglighetdatabasen.

15 Sida 15(15) Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Vi kommer fortsätta att jobba med dessa mål genom: - strategiska rekryteringar - dialog med medarbetaren genom APT, utvecklingssamtal, lönesamtal och personaldagar. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Som vi skriver i punkt 5 kommer vi jobba med arbetslagens kostnadsmedvetenhet. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Vi kommer bidra till att den gemensamma förvaltningen tar över uppgifter från Vara folkhögskola. Det blir svårt att öka produktiviteten när man står inför omställningar/personalminskningar.

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer