VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling, vilket stärker de positiva krafter som finns i vårt samhälle. Fristad Ellie Blickfors Ordförande Leila Pekkala Rektor/förvaltningschef

2 Innehåll ÖVERGRIPANDE MÅL 3 FRISTADS FOLKHÖGSKOLA SKALL 3 FRISTADS FOLKHÖGSKOLAS PROFIL SKALL 3 Genomförande och uppföljning 4 VERKSAMHET FÖRDELAD PÅ KURSER OCH LINJER 4 PROCESSPERSPEKTIV 5 STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET 5 ALLMÄN KURS 5 Baskursen 5 Årskurs 1 & 2 5 Åk 3 Högskoleförberedande fördjupningsår 5 Allmän kurs på Dagfolkhögskolan på Hässleholmen 5 SFI 5 SÄRSKILDA KURSER 6 Pröva på kurs för arbetslösa 6 Vävlinjen 6 Hälsolinje må bättre 6 Utbildning till personlig assistent 6 Växa 1 och 2 6 Ungdomssatsningar 6 Arbetsmarknadsutbildningar, SMF 6 Projekt 6 KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 6 Anpassningskurser för personer med nysynskada 6 Kurser för personer med hörselskada 7 KORTA KURSER 7 REGIONAL UTVECKLING 7 Miljö 7 Uppdragsutbildning 7 KULTUR 7 INTERNATIONELL VERKSAMHET 8 Tanzania 8 Stipendiater 8 PERSONALFRÅGOR MEDARBETARPERSPEKTIV 8 Jämställdhet 8 Arbetsmiljö friskvård 8 Mångfald 8 INTERNKONTROLL AV ARBETSMILJÖN 8 EKONOMIPERSPEKTIV 9 INVESTERINGSBEHOV 9 Investeringar och låneram 9 KVALITETSSÄKRING 9 Sid. 2

3 ÖVERGRIPANDE MÅL 1. Bildning som främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration 2. Förståelse och kunskap om funktionsnedsättning 3. Kunskap och engagemang i internationella frågor 4. Kulturmöten och kulturupplevelser för alla åldrar 5. Vi ska verka för en god folkhälsa och ett aktivt miljöengagemang FRISTADS FOLKHÖGSKOLA SKALL 1. Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 2. Ge kursdeltagare möjlighet att nå behörighet för högskolestudier 3. Erbjuda kurser och utbildning för personer med olika funktionsnedsättning samt öka kunskap och förståelse om olika funktionshinder 4. Erbjuda utbildning för invandrare med bristande grundläggande kunskaper 5. Erbjuda möjlighet till eftergymnasiala studier inom vissa områden som av tradition ligger folkbildningen nära 6. Erbjuda kurser i vävning och kunskaper i Sjuhäradsbygdens textila traditioner 7. Erbjuda kursverksamhet för personer i olika åldrar och livssituationer 8. Aktivt arbeta för god folkhälsa 9. Erbjuda kurs- och konferensmöjligheter samt uppdragsutbildningar 10. Arbeta aktivt för att bättre utnyttja resurser som finns i arkiv, museer, bibliotek och IT för det livslånga lärandet FRISTADS FOLKHÖGSKOLAS PROFIL SKALL KÄNNETECKNAS AV 1. Delaktighet i samhällslivet 2. Demokratiskt arbetssätt 3. Miljöansvar 4. Medvetenhet om funktionsnedsättning 5. Kulturansvar lokalt, regionalt 3

4 Genomförande och uppföljning Fristads folkhögskola skall vara för den som har störst behov av bildning/utbildning. Skolan skall vara tillgänglig för alla. Skolan skall verka för livslångt lärande genom att medverka till att höja utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi uppnår målen genom att erbjuda allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet erbjuda kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning erbjuda kurs i personlig assistans erbjuda kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuda kurs i hälsa erbjuda allmän kurs i samarbete med dagfolkhögskolan på Hässleholmen erbjuda kurs inom SFI erbjuda kurs i vävning erbjuda anpassningskurser för personer med synskada erbjuda kurser i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda korta kurser i samverkan med olika organisationer erbjuda uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde VERKSAMHET FÖRDELAD PÅ KURSER OCH LINJER läsåret Allmän kurs: Korta kurser Baskurs Samverkanskurser Årskurs 1 och 2 Sommarkurser Årskurs 3, Högskoleförberedande fördjupningsår i samarbete med Dagfolkhögskola på Hässleholmen Särskilda kurser Vävkurs Växa Hälsolinje må bättre Personlig assistentutbildning Anpassningskurser för synskadade SFI svenska för invandrare Uppdragsutbildningar Miljökurser Personlig assistans Habiliteringspersonal Kurser och konferenser Kurser för långtidssjuka Ungdomssatsning, Tullengymnasiet Särskilda statsanslag Arbetsmarknadsutbildningar SMF, kurs för ungdomar Projekt Integration via textil 4

5 PROCESSPERSPEKTIV Skolans verksamhet skall ha sin grund i de uppdrag som staten via Folkbildningsrådet och Västra Götalandsregionens Kulturnämnd ger skolan. Skolans politiskt valda styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten och har tillsammans med personal och studerande arbetat fram mål och visioner för verksamheten. Ambitionen är att skapa ett helhetsperspektiv för lärande och för sökande av kunskap, där man strävar efter en hållbar utveckling, bl.a. utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Målet är att alla kursdeltagare och medarbetare skall vara delaktiga i dessa processer för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Ur deltagarperspektiv är det därvid angeläget att förstärka och utveckla demokratin på skolan. Verksamheten kvalitetssäkras genom kompetent och kunnig personal och resultatet dokumenteras bl.a. genom utvärderingar och uppföljningar enligt Folkbildningsrådets och regionens riktlinjer. Skolans kursråd gör en egen utvärdering av verksamheten. Skolan har anslutit sig till Studeranderättsliga rådet. Verksamheten vid Fristads folkhögskola indelas i statsbidragsberättigad verksamhet samt kurs- och konferensverksamhet utan statsbidrag, huvudsakligen uppdragsutbildning. STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET ALLMÄN KURS Baskursen För dem som inte gått nioårig grundskola eller har ofullständiga grundskolebetyg. Ger en bred allmänorientering på grundskolenivå och en grund för vidare studier på folkhögskolan. Svenska engelska, matematik, samhällsorientering och naturorientering ingår. Samspelet med varandra, personlig utveckling och ansvarstagande är viktiga mål. Årskurs 1 och 2 För dem som vill förstå varför samhället i Sverige och världen ser ut som det gör och få insikt i människans inverkan på miljön. Årskurs 1 innebär bred allmän orientering i samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Årskurs 2 innebär fördjupning och analys i dessa ämnen. Årskurs 3, Högskoleförberedande fördjupningsår - med syfte att i samarbete med Högskolan i Borås uppmuntra studerande till vidare studier Ger möjlighet till fördjupningsstudier, ofta tvärvetenskapliga, kring vissa teman som anknyter till samhället ur miljö- och samhällsperspektiv där aktuella sociala frågor behandlas, samt ger ytterligare behörigheter för vidare studier. Allmän kurs på Dagfolkhögskolan på Hässleholmen Anordna allmän kurs på grundskolenivå i samarbete med Dagfolkhögskolan på Hässleholmen SFI Skolan har rätt att sätta betyg inom SFI. Verksamheten startade under vt 2012 och beräknas fortsätta under år 2013 och

6 SÄRSKILDA KURSER Vävlinjen Grundkurs För dem som vill lära sig vävning från grunden. Påbyggnadskurs För dem som vill komplettera och friska upp sina tidigare kunskaper i vävning. Distanskurs i vävning För dem som har kunskaper i vävning och vill utveckla dessa. Må väl Vänder sig till deltagare som behöver söka ny energi. Hälsolinje må bättre För dem som behöver hämta ny energi, vill höja sin livskvalitét och vill lära sig hur man kan påverka sin hälsa fysiskt och psykiskt. Utbildning till personlig assistent För personer som vill arbeta som personlig assistent eller elevassistent för människor med funktionsnedsättning i hem, skola, fritid och arbetsliv. Handikappkunskap, samhällskunskap, etik, psykologi, svenska, friskvård, estetisk verksamhet och motion. Praktik 6 veckor. Växa 1 och 2 För personer som är lindrigt utvecklingsstörda och vill förbättra sina kunskaper. Studierna är anpassade efter deltagarnas förmåga. Ungdomssatsningar Många ungdomar blir utslagna i gymnasieskolan särskilt drabbade blir invandrare med svaga kunskaper i svenska. Vi har sedan ett antal år samarbete med Tullengymnasiet, som varje år skickar ett antal ungdomar till Fristads folkhögskola på en pröva-på-vecka. Några av dessa ungdomar söker sedan till de långa kurserna på folkhögskolan. Arbetsmarknadsutbildningar Skolan kommer att aktivt söka möjlighet och ha beredskap för att genomföra arbetsmarknadsutbildningar. SMF studiemotiverande kurs för ungdomar inskrivna i ungdomsgarantin. Från och med 2013 kan även arbetslösa som har varit inskrivna i Jobb- och utvecklingsgaranti delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs. Projekt I samarbete med olika aktörer söker vi projektmedel för att kunna erbjuda utbildningar för olika målgrupper, som passar in i folkhögskolans verksamhet. Integration via textil, startar om frågan om medfinansiering löses. Projektet vänder sig till invandrare med kort skolbakgrund och bristfälliga kunskaper i svenska. KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Anpassningskurser för personer med nysynskada Fristads folkhögskola är en av de fem folkhögskolor i landet och den enda i Västra Götalandsregionen som beviljas särskilda anslag för anordnande av anpassningskurser för synskadade. Denna kursverksamhet är viktig för synskadade och för regionen en kostnadsvärd rehabiliteringsmöjlighet. 6

7 Vi anordnar särskilda synkurser för finska synskadade och har kurser i föreningskunskap i samarbete med finskspråkiga synskadades riksförbund. Vi erbjuder även kurser för arabisktalande och östeuropeiska synskadade. Kurser för hörselskadade En annan målgrupp för Fristads folkhögskola är nyligen hörselskadade som är yrkesverksamma. Verksamheten bedrivs som ett samarbetsprojekt mellan skolan, hörselrehabiliteringen inom regionen och Hörselskadades riksförbunds lokalavdelning, HRF. Vi har anpassat vår kursgård Björkebo och vissa andra lokaler till krav som ställs på undervisningslokaler för hörselskadade. Kurserna är samverkanskurser där skolans personal samarbetar med hörselvårdens personal och HRF. KORTA KURSER Kortkurser och sommarkurser, både egna och i samverkan med olika organisationer, genomförs inom olika ämnen som föreningskunskap, musik, samhällskunskap, fackliga frågor och handikappfrågor. REGIONAL UTVECKLING Folkhögskolans verksamhet är viktig för regional utveckling. Inom folkhögskolans ram möts personer med olika bakgrund: kvinnor, män, svenskar, invandrare, personer med funktionsnedsättning m.m. Fristads folkhögskola deltar i arbetet Framtid Fristad som är en sammanslutning mellan olika aktörer i kommundelen, som företag, föreningar, kyrkor och samfund och kommunen. Syftet med projektet är att göra Fristad till en attraktiv ort både socialt och kulturellt. Miljö Miljön är ett viktigt område som vi måste fästa särskild uppmärksamhet på. Fristads folkhögskola vill vara en aktör på området och sprida kunskap om miljöfrågor både internt och externt. Skolans miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, vilket innebär kontinuerliga förbättringar inom vårt eget miljöarbete. Uppdragsutbildning Vi är mycket angelägna om att all uppdragsutbildning vi genomför ska ha en folkbildningsmässig inriktning och kommer även under den kommande perioden att anordna uppdragsutbildningar med detta krav som grund för våra förhandlingar. Ett absolut villkor är att uppdragsgivaren betalar samtliga kostnader i samband med kursen. I uppdraget för folkhögskolorna påpekas betydelsen av ett regionalt arbetssätt. Fristads folkhögskola medverkar i den regionala utvecklingen på flera olika sätt. Vi erbjuder kurser inom personlig assistans på uppdrag från Sjuhäradskommuner och privata assistentföretag. På skolan finns en omfattande konferensverksamhet, i första hand för regionens olika förvaltningar och för Borås stads olika verksamheter. KULTUR Skolan anordnar kulturkvällar som vänder sig till allmänheten och till våra kursdeltagare under vinterhalvåret. I samarbete med Fristads hembygdsförening visas skolans museum för grundskoleelever, allmänheten och andra intresserade. 7

8 INTERNATIONELL VERKSAMHET Tanzania Fristads folkhögskola har en vänskola i Tanzania, Tango FDC (Folk Development College). Syftet är främst att knyta kontakter och starta ett nära samarbete med Tango FDC men också att studera ett land i den s. k. tredje världen. På skolan finns en förening för samarbete mellan Tango Folk Development College och Fristads folkhögskola - föreningen TAFFDA. I föreningen kan både studerande, personal och andra intresserade delta. Föreningen TAFFDA lämnar stipendium för att täcka kostnader för några deltagare på Tango. Vi kommer att fortsätta med arbetet kring vänskolan både i egen regi och i samverkan med Borås-Viskan Rotaryklubb. Svenskstuderande stipendiater genom Svenska Institutet Fristads folkhögskola har under många år tagit emot stipendiater från universitet, främst i Europa, som bedriver undervisning i skandinavistik. De flesta stipendiater förmedlas via Svenska Institutet. PERSONALFRÅGOR - MEDARBETARPERSPEKTIV Västra Götalandsregionens personalvision är vägledande för vår personalpolitik. På skolan finns en personalutvecklingsgrupp bestående av skolledning och representanter från de olika personalkategorierna som lägger upp en plan för utbildningsinsatserna. I utvecklingssamtal tar vi initiativ till fortbildning och personalutveckling. Varje år har vi två personalutvecklingsdagar samt två gånger per termin gemensamt möte för alla. Chefer på olika nivåer deltar i regionens chefsutbildningar. Jämställdhet Fristads folkhögskola har utarbetat en jämställdhetsplan, som revideras årligen. Löneutvecklingen ur jämställdhetsperspektiv följs upp. Vid alla anställningar beaktas jämställdhetsfrågan. Arbetsmiljö och friskvård En arbetsmiljögrupp bestående av representanter från de olika fackförbunden som finns på skolan träffas kontinuerligt för att följa upp arbetsmiljöfrågorna. Skolan är medlem i Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) personalklubb. Vi arbetar aktivt för att motverka ohälsa bland våra medarbetare. Hälsan och arbetslivet, regionens företagshälsa, anlitas för rådgivning och hälsotester. Personalen har möjlighet att motionera en timme i veckan på arbetstid och vi erbjuder och stimulerar till deltagande i olika friskvårdsaktiviteter. Mångfald Fristads folkhögskola arbetar i enlighet med regionens mångfaldspolicy. Regionen ska vara ett föredöme i arbetet med att öka integrationen och se mångfald som en tillgång slår man fast inom regionen. Föreläsningar ur olika mångfaldsaspekter anordnas på skolan. Vi tar hänsyn till regionens mångfaldspolicy vid tjänstetillsättningar. Skolan har även anställda med olika funktionsnedsättningar. I samarbete med arbetsförmedlingen försöker vi i möjligaste mån bereda plats även för personer som behöver arbetsträna efter en lång tids sjukfrånvaro. INTERNKONTROLL AV ARBETSMILJÖN Förvaltningschef/Rektor har ansvaret för att personalen känner till, följer och justerar rutiner, regler och mål så att de följer arbetsmiljölagen. Det är angeläget att alla i skolsamhället engagerar sig i arbetsmiljöarbetet på skolan. 8

9 En av de svåra frågorna är hanteringen av den psykosociala arbetsmiljön. Vid behov använder vi kompetens från Hälsan och arbetslivet. Vi har vid Fristads folkhögskola utarbetat en Trygghetspärm för personal och handlingsplan vid kränkande särbehandling. Vi har även utarbetat en akutpärm med trygghetsplan för hela skolan. Skolan har en krisgrupp, som skall kunna samarbeta med Fristads krisgrupp om en större olycka skulle inträffa i samhället. Skyddsrond genomförs enligt planen. EKONOMIPERSPEKTIV år 2013 Statsbidrag inkl. personalankn. statsbidrag Regionanslag Övriga intäkter enligt budget Består av lönebidrag, hyresintäkter uppdragsutbildningar, kost och logi, projekt samt kurser och konferenser, anpassningskurser för synskadade Summa intäkter exkl. finansiella int. och kostn.: Kostnader enligt budgeten i balans kr kr kr kr kr INVESTERINGSBEHOV Åtgärder 2013 _ Miljöcertifiering/miljösatsningar 80 tkr 80 tkr 80 tkr Renoveringsarbeten 80 tkr 80 tkr 80 tkr Datorer/nätverk/säkerhet 120 tkr 120 tkr 120 tkr Utrustning för personer medfunktionsneds. 100 tkr 100 tkr 100 tkr Arbetsmiljöåtgärder 70 tkr 70 tkr 70 tkr SUMMA 450 tkr 450 tkr 450 tkr Investeringar och låneram Skolan får varje år en låneram, som man har möjlighet att använda till kapitalinvesteringar för verksamheten. Det finns också låneramar för fastighetsinvesteringar som Västfastigheter förfogar över men som de sex folkhögskolorna skall enas om. Inga investeringar är planerade. Västfastigheter ansvarar för långtidsplanerat underhåll på skolan. Arbete kring ett långsiktigt lokalutnyttjande har inletts. Varje år sker en avskrivning som frigör ett ekonomiskt utrymme för investeringar. KVALITETSSÄKRING Folkbildningsrådet har lämnat riktlinjer för skolans kvalitetsarbete. Regionens kulturnämnd har i samverkan med verksamheterna tagit fram förslag till nyckeltal för kvalitetsuppföljning. Kvalitetsarbetet kommer att redovisas i särskild ordning enligt Folkbildningsrådets och Regionens riktlinjer. 9

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning 2013 www.fellingsbro.fhsk.se www.orebroll.se Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s.10-11 Kursverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN June folkhögskola 2013-2014 Utvärderas årligen 10 sidor Fastställd av Skolstyrelsen June folkhögskola 2012-11-19 1 1. Inledning June folkhögskola är en skola för utbildning och gemenskap.

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 2 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse....

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok 1/69 Studiehandbok 2/69 Innehåll Inledning Kunskapslyftet Idé och organisation * Pappers studieorganisation Facklig utbildning *Arbetsfördelning *Pappers utbildningar *Rutiner i samband med centrala LO-kurser

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer