VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling, vilket stärker de positiva krafter som finns i vårt samhälle. Fristad Ellie Blickfors Ordförande Leila Pekkala Rektor/förvaltningschef

2 Innehåll ÖVERGRIPANDE MÅL 3 FRISTADS FOLKHÖGSKOLA SKALL 3 FRISTADS FOLKHÖGSKOLAS PROFIL SKALL 3 Genomförande och uppföljning 4 VERKSAMHET FÖRDELAD PÅ KURSER OCH LINJER 4 PROCESSPERSPEKTIV 5 STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET 5 ALLMÄN KURS 5 Baskursen 5 Årskurs 1 & 2 5 Åk 3 Högskoleförberedande fördjupningsår 5 Allmän kurs på Dagfolkhögskolan på Hässleholmen 5 SFI 5 SÄRSKILDA KURSER 6 Pröva på kurs för arbetslösa 6 Vävlinjen 6 Hälsolinje må bättre 6 Utbildning till personlig assistent 6 Växa 1 och 2 6 Ungdomssatsningar 6 Arbetsmarknadsutbildningar, SMF 6 Projekt 6 KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 6 Anpassningskurser för personer med nysynskada 6 Kurser för personer med hörselskada 7 KORTA KURSER 7 REGIONAL UTVECKLING 7 Miljö 7 Uppdragsutbildning 7 KULTUR 7 INTERNATIONELL VERKSAMHET 8 Tanzania 8 Stipendiater 8 PERSONALFRÅGOR MEDARBETARPERSPEKTIV 8 Jämställdhet 8 Arbetsmiljö friskvård 8 Mångfald 8 INTERNKONTROLL AV ARBETSMILJÖN 8 EKONOMIPERSPEKTIV 9 INVESTERINGSBEHOV 9 Investeringar och låneram 9 KVALITETSSÄKRING 9 Sid. 2

3 ÖVERGRIPANDE MÅL 1. Bildning som främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration 2. Förståelse och kunskap om funktionsnedsättning 3. Kunskap och engagemang i internationella frågor 4. Kulturmöten och kulturupplevelser för alla åldrar 5. Vi ska verka för en god folkhälsa och ett aktivt miljöengagemang FRISTADS FOLKHÖGSKOLA SKALL 1. Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 2. Ge kursdeltagare möjlighet att nå behörighet för högskolestudier 3. Erbjuda kurser och utbildning för personer med olika funktionsnedsättning samt öka kunskap och förståelse om olika funktionshinder 4. Erbjuda utbildning för invandrare med bristande grundläggande kunskaper 5. Erbjuda möjlighet till eftergymnasiala studier inom vissa områden som av tradition ligger folkbildningen nära 6. Erbjuda kurser i vävning och kunskaper i Sjuhäradsbygdens textila traditioner 7. Erbjuda kursverksamhet för personer i olika åldrar och livssituationer 8. Aktivt arbeta för god folkhälsa 9. Erbjuda kurs- och konferensmöjligheter samt uppdragsutbildningar 10. Arbeta aktivt för att bättre utnyttja resurser som finns i arkiv, museer, bibliotek och IT för det livslånga lärandet FRISTADS FOLKHÖGSKOLAS PROFIL SKALL KÄNNETECKNAS AV 1. Delaktighet i samhällslivet 2. Demokratiskt arbetssätt 3. Miljöansvar 4. Medvetenhet om funktionsnedsättning 5. Kulturansvar lokalt, regionalt 3

4 Genomförande och uppföljning Fristads folkhögskola skall vara för den som har störst behov av bildning/utbildning. Skolan skall vara tillgänglig för alla. Skolan skall verka för livslångt lärande genom att medverka till att höja utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi uppnår målen genom att erbjuda allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet erbjuda kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning erbjuda kurs i personlig assistans erbjuda kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuda kurs i hälsa erbjuda allmän kurs i samarbete med dagfolkhögskolan på Hässleholmen erbjuda kurs inom SFI erbjuda kurs i vävning erbjuda anpassningskurser för personer med synskada erbjuda kurser i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda korta kurser i samverkan med olika organisationer erbjuda uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde VERKSAMHET FÖRDELAD PÅ KURSER OCH LINJER läsåret Allmän kurs: Korta kurser Baskurs Samverkanskurser Årskurs 1 och 2 Sommarkurser Årskurs 3, Högskoleförberedande fördjupningsår i samarbete med Dagfolkhögskola på Hässleholmen Särskilda kurser Vävkurs Växa Hälsolinje må bättre Personlig assistentutbildning Anpassningskurser för synskadade SFI svenska för invandrare Uppdragsutbildningar Miljökurser Personlig assistans Habiliteringspersonal Kurser och konferenser Kurser för långtidssjuka Ungdomssatsning, Tullengymnasiet Särskilda statsanslag Arbetsmarknadsutbildningar SMF, kurs för ungdomar Projekt Integration via textil 4

5 PROCESSPERSPEKTIV Skolans verksamhet skall ha sin grund i de uppdrag som staten via Folkbildningsrådet och Västra Götalandsregionens Kulturnämnd ger skolan. Skolans politiskt valda styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten och har tillsammans med personal och studerande arbetat fram mål och visioner för verksamheten. Ambitionen är att skapa ett helhetsperspektiv för lärande och för sökande av kunskap, där man strävar efter en hållbar utveckling, bl.a. utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Målet är att alla kursdeltagare och medarbetare skall vara delaktiga i dessa processer för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Ur deltagarperspektiv är det därvid angeläget att förstärka och utveckla demokratin på skolan. Verksamheten kvalitetssäkras genom kompetent och kunnig personal och resultatet dokumenteras bl.a. genom utvärderingar och uppföljningar enligt Folkbildningsrådets och regionens riktlinjer. Skolans kursråd gör en egen utvärdering av verksamheten. Skolan har anslutit sig till Studeranderättsliga rådet. Verksamheten vid Fristads folkhögskola indelas i statsbidragsberättigad verksamhet samt kurs- och konferensverksamhet utan statsbidrag, huvudsakligen uppdragsutbildning. STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET ALLMÄN KURS Baskursen För dem som inte gått nioårig grundskola eller har ofullständiga grundskolebetyg. Ger en bred allmänorientering på grundskolenivå och en grund för vidare studier på folkhögskolan. Svenska engelska, matematik, samhällsorientering och naturorientering ingår. Samspelet med varandra, personlig utveckling och ansvarstagande är viktiga mål. Årskurs 1 och 2 För dem som vill förstå varför samhället i Sverige och världen ser ut som det gör och få insikt i människans inverkan på miljön. Årskurs 1 innebär bred allmän orientering i samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Årskurs 2 innebär fördjupning och analys i dessa ämnen. Årskurs 3, Högskoleförberedande fördjupningsår - med syfte att i samarbete med Högskolan i Borås uppmuntra studerande till vidare studier Ger möjlighet till fördjupningsstudier, ofta tvärvetenskapliga, kring vissa teman som anknyter till samhället ur miljö- och samhällsperspektiv där aktuella sociala frågor behandlas, samt ger ytterligare behörigheter för vidare studier. Allmän kurs på Dagfolkhögskolan på Hässleholmen Anordna allmän kurs på grundskolenivå i samarbete med Dagfolkhögskolan på Hässleholmen SFI Skolan har rätt att sätta betyg inom SFI. Verksamheten startade under vt 2012 och beräknas fortsätta under år 2013 och

6 SÄRSKILDA KURSER Vävlinjen Grundkurs För dem som vill lära sig vävning från grunden. Påbyggnadskurs För dem som vill komplettera och friska upp sina tidigare kunskaper i vävning. Distanskurs i vävning För dem som har kunskaper i vävning och vill utveckla dessa. Må väl Vänder sig till deltagare som behöver söka ny energi. Hälsolinje må bättre För dem som behöver hämta ny energi, vill höja sin livskvalitét och vill lära sig hur man kan påverka sin hälsa fysiskt och psykiskt. Utbildning till personlig assistent För personer som vill arbeta som personlig assistent eller elevassistent för människor med funktionsnedsättning i hem, skola, fritid och arbetsliv. Handikappkunskap, samhällskunskap, etik, psykologi, svenska, friskvård, estetisk verksamhet och motion. Praktik 6 veckor. Växa 1 och 2 För personer som är lindrigt utvecklingsstörda och vill förbättra sina kunskaper. Studierna är anpassade efter deltagarnas förmåga. Ungdomssatsningar Många ungdomar blir utslagna i gymnasieskolan särskilt drabbade blir invandrare med svaga kunskaper i svenska. Vi har sedan ett antal år samarbete med Tullengymnasiet, som varje år skickar ett antal ungdomar till Fristads folkhögskola på en pröva-på-vecka. Några av dessa ungdomar söker sedan till de långa kurserna på folkhögskolan. Arbetsmarknadsutbildningar Skolan kommer att aktivt söka möjlighet och ha beredskap för att genomföra arbetsmarknadsutbildningar. SMF studiemotiverande kurs för ungdomar inskrivna i ungdomsgarantin. Från och med 2013 kan även arbetslösa som har varit inskrivna i Jobb- och utvecklingsgaranti delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs. Projekt I samarbete med olika aktörer söker vi projektmedel för att kunna erbjuda utbildningar för olika målgrupper, som passar in i folkhögskolans verksamhet. Integration via textil, startar om frågan om medfinansiering löses. Projektet vänder sig till invandrare med kort skolbakgrund och bristfälliga kunskaper i svenska. KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Anpassningskurser för personer med nysynskada Fristads folkhögskola är en av de fem folkhögskolor i landet och den enda i Västra Götalandsregionen som beviljas särskilda anslag för anordnande av anpassningskurser för synskadade. Denna kursverksamhet är viktig för synskadade och för regionen en kostnadsvärd rehabiliteringsmöjlighet. 6

7 Vi anordnar särskilda synkurser för finska synskadade och har kurser i föreningskunskap i samarbete med finskspråkiga synskadades riksförbund. Vi erbjuder även kurser för arabisktalande och östeuropeiska synskadade. Kurser för hörselskadade En annan målgrupp för Fristads folkhögskola är nyligen hörselskadade som är yrkesverksamma. Verksamheten bedrivs som ett samarbetsprojekt mellan skolan, hörselrehabiliteringen inom regionen och Hörselskadades riksförbunds lokalavdelning, HRF. Vi har anpassat vår kursgård Björkebo och vissa andra lokaler till krav som ställs på undervisningslokaler för hörselskadade. Kurserna är samverkanskurser där skolans personal samarbetar med hörselvårdens personal och HRF. KORTA KURSER Kortkurser och sommarkurser, både egna och i samverkan med olika organisationer, genomförs inom olika ämnen som föreningskunskap, musik, samhällskunskap, fackliga frågor och handikappfrågor. REGIONAL UTVECKLING Folkhögskolans verksamhet är viktig för regional utveckling. Inom folkhögskolans ram möts personer med olika bakgrund: kvinnor, män, svenskar, invandrare, personer med funktionsnedsättning m.m. Fristads folkhögskola deltar i arbetet Framtid Fristad som är en sammanslutning mellan olika aktörer i kommundelen, som företag, föreningar, kyrkor och samfund och kommunen. Syftet med projektet är att göra Fristad till en attraktiv ort både socialt och kulturellt. Miljö Miljön är ett viktigt område som vi måste fästa särskild uppmärksamhet på. Fristads folkhögskola vill vara en aktör på området och sprida kunskap om miljöfrågor både internt och externt. Skolans miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, vilket innebär kontinuerliga förbättringar inom vårt eget miljöarbete. Uppdragsutbildning Vi är mycket angelägna om att all uppdragsutbildning vi genomför ska ha en folkbildningsmässig inriktning och kommer även under den kommande perioden att anordna uppdragsutbildningar med detta krav som grund för våra förhandlingar. Ett absolut villkor är att uppdragsgivaren betalar samtliga kostnader i samband med kursen. I uppdraget för folkhögskolorna påpekas betydelsen av ett regionalt arbetssätt. Fristads folkhögskola medverkar i den regionala utvecklingen på flera olika sätt. Vi erbjuder kurser inom personlig assistans på uppdrag från Sjuhäradskommuner och privata assistentföretag. På skolan finns en omfattande konferensverksamhet, i första hand för regionens olika förvaltningar och för Borås stads olika verksamheter. KULTUR Skolan anordnar kulturkvällar som vänder sig till allmänheten och till våra kursdeltagare under vinterhalvåret. I samarbete med Fristads hembygdsförening visas skolans museum för grundskoleelever, allmänheten och andra intresserade. 7

8 INTERNATIONELL VERKSAMHET Tanzania Fristads folkhögskola har en vänskola i Tanzania, Tango FDC (Folk Development College). Syftet är främst att knyta kontakter och starta ett nära samarbete med Tango FDC men också att studera ett land i den s. k. tredje världen. På skolan finns en förening för samarbete mellan Tango Folk Development College och Fristads folkhögskola - föreningen TAFFDA. I föreningen kan både studerande, personal och andra intresserade delta. Föreningen TAFFDA lämnar stipendium för att täcka kostnader för några deltagare på Tango. Vi kommer att fortsätta med arbetet kring vänskolan både i egen regi och i samverkan med Borås-Viskan Rotaryklubb. Svenskstuderande stipendiater genom Svenska Institutet Fristads folkhögskola har under många år tagit emot stipendiater från universitet, främst i Europa, som bedriver undervisning i skandinavistik. De flesta stipendiater förmedlas via Svenska Institutet. PERSONALFRÅGOR - MEDARBETARPERSPEKTIV Västra Götalandsregionens personalvision är vägledande för vår personalpolitik. På skolan finns en personalutvecklingsgrupp bestående av skolledning och representanter från de olika personalkategorierna som lägger upp en plan för utbildningsinsatserna. I utvecklingssamtal tar vi initiativ till fortbildning och personalutveckling. Varje år har vi två personalutvecklingsdagar samt två gånger per termin gemensamt möte för alla. Chefer på olika nivåer deltar i regionens chefsutbildningar. Jämställdhet Fristads folkhögskola har utarbetat en jämställdhetsplan, som revideras årligen. Löneutvecklingen ur jämställdhetsperspektiv följs upp. Vid alla anställningar beaktas jämställdhetsfrågan. Arbetsmiljö och friskvård En arbetsmiljögrupp bestående av representanter från de olika fackförbunden som finns på skolan träffas kontinuerligt för att följa upp arbetsmiljöfrågorna. Skolan är medlem i Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) personalklubb. Vi arbetar aktivt för att motverka ohälsa bland våra medarbetare. Hälsan och arbetslivet, regionens företagshälsa, anlitas för rådgivning och hälsotester. Personalen har möjlighet att motionera en timme i veckan på arbetstid och vi erbjuder och stimulerar till deltagande i olika friskvårdsaktiviteter. Mångfald Fristads folkhögskola arbetar i enlighet med regionens mångfaldspolicy. Regionen ska vara ett föredöme i arbetet med att öka integrationen och se mångfald som en tillgång slår man fast inom regionen. Föreläsningar ur olika mångfaldsaspekter anordnas på skolan. Vi tar hänsyn till regionens mångfaldspolicy vid tjänstetillsättningar. Skolan har även anställda med olika funktionsnedsättningar. I samarbete med arbetsförmedlingen försöker vi i möjligaste mån bereda plats även för personer som behöver arbetsträna efter en lång tids sjukfrånvaro. INTERNKONTROLL AV ARBETSMILJÖN Förvaltningschef/Rektor har ansvaret för att personalen känner till, följer och justerar rutiner, regler och mål så att de följer arbetsmiljölagen. Det är angeläget att alla i skolsamhället engagerar sig i arbetsmiljöarbetet på skolan. 8

9 En av de svåra frågorna är hanteringen av den psykosociala arbetsmiljön. Vid behov använder vi kompetens från Hälsan och arbetslivet. Vi har vid Fristads folkhögskola utarbetat en Trygghetspärm för personal och handlingsplan vid kränkande särbehandling. Vi har även utarbetat en akutpärm med trygghetsplan för hela skolan. Skolan har en krisgrupp, som skall kunna samarbeta med Fristads krisgrupp om en större olycka skulle inträffa i samhället. Skyddsrond genomförs enligt planen. EKONOMIPERSPEKTIV år 2013 Statsbidrag inkl. personalankn. statsbidrag Regionanslag Övriga intäkter enligt budget Består av lönebidrag, hyresintäkter uppdragsutbildningar, kost och logi, projekt samt kurser och konferenser, anpassningskurser för synskadade Summa intäkter exkl. finansiella int. och kostn.: Kostnader enligt budgeten i balans kr kr kr kr kr INVESTERINGSBEHOV Åtgärder 2013 _ Miljöcertifiering/miljösatsningar 80 tkr 80 tkr 80 tkr Renoveringsarbeten 80 tkr 80 tkr 80 tkr Datorer/nätverk/säkerhet 120 tkr 120 tkr 120 tkr Utrustning för personer medfunktionsneds. 100 tkr 100 tkr 100 tkr Arbetsmiljöåtgärder 70 tkr 70 tkr 70 tkr SUMMA 450 tkr 450 tkr 450 tkr Investeringar och låneram Skolan får varje år en låneram, som man har möjlighet att använda till kapitalinvesteringar för verksamheten. Det finns också låneramar för fastighetsinvesteringar som Västfastigheter förfogar över men som de sex folkhögskolorna skall enas om. Inga investeringar är planerade. Västfastigheter ansvarar för långtidsplanerat underhåll på skolan. Arbete kring ett långsiktigt lokalutnyttjande har inletts. Varje år sker en avskrivning som frigör ett ekonomiskt utrymme för investeringar. KVALITETSSÄKRING Folkbildningsrådet har lämnat riktlinjer för skolans kvalitetsarbete. Regionens kulturnämnd har i samverkan med verksamheterna tagit fram förslag till nyckeltal för kvalitetsuppföljning. Kvalitetsarbetet kommer att redovisas i särskild ordning enligt Folkbildningsrådets och Regionens riktlinjer. 9

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, 2014-02-10 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola Läsåret 2013/2014 Folkhögskola Furuboda Folkhögskola är mer än en vanlig skola Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. På Furuboda

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinriktning 17 aug - 18 dec 2015 -- 7/1-1/6 2016 Vill du... - få grundskolekompetens? - få gymnasiekompetens? - få behörighet till fortsatta studier?

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer