VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi skapa en god miljö, tillväxt och utveckling, vilket stärker de positiva krafter som finns i vårt samhälle. Fristad Ellie Blickfors Ordförande Leila Pekkala Rektor/förvaltningschef

2 Innehåll ÖVERGRIPANDE MÅL 3 FRISTADS FOLKHÖGSKOLA SKALL 3 FRISTADS FOLKHÖGSKOLAS PROFIL SKALL 3 Genomförande och uppföljning 4 VERKSAMHET FÖRDELAD PÅ KURSER OCH LINJER 4 PROCESSPERSPEKTIV 5 STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET 5 ALLMÄN KURS 5 Baskursen 5 Årskurs 1 & 2 5 Åk 3 Högskoleförberedande fördjupningsår 5 Allmän kurs på Dagfolkhögskolan på Hässleholmen 5 SFI 5 SÄRSKILDA KURSER 6 Pröva på kurs för arbetslösa 6 Vävlinjen 6 Hälsolinje må bättre 6 Utbildning till personlig assistent 6 Växa 1 och 2 6 Ungdomssatsningar 6 Arbetsmarknadsutbildningar, SMF 6 Projekt 6 KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 6 Anpassningskurser för personer med nysynskada 6 Kurser för personer med hörselskada 7 KORTA KURSER 7 REGIONAL UTVECKLING 7 Miljö 7 Uppdragsutbildning 7 KULTUR 7 INTERNATIONELL VERKSAMHET 8 Tanzania 8 Stipendiater 8 PERSONALFRÅGOR MEDARBETARPERSPEKTIV 8 Jämställdhet 8 Arbetsmiljö friskvård 8 Mångfald 8 INTERNKONTROLL AV ARBETSMILJÖN 8 EKONOMIPERSPEKTIV 9 INVESTERINGSBEHOV 9 Investeringar och låneram 9 KVALITETSSÄKRING 9 Sid. 2

3 ÖVERGRIPANDE MÅL 1. Bildning som främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration 2. Förståelse och kunskap om funktionsnedsättning 3. Kunskap och engagemang i internationella frågor 4. Kulturmöten och kulturupplevelser för alla åldrar 5. Vi ska verka för en god folkhälsa och ett aktivt miljöengagemang FRISTADS FOLKHÖGSKOLA SKALL 1. Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 2. Ge kursdeltagare möjlighet att nå behörighet för högskolestudier 3. Erbjuda kurser och utbildning för personer med olika funktionsnedsättning samt öka kunskap och förståelse om olika funktionshinder 4. Erbjuda utbildning för invandrare med bristande grundläggande kunskaper 5. Erbjuda möjlighet till eftergymnasiala studier inom vissa områden som av tradition ligger folkbildningen nära 6. Erbjuda kurser i vävning och kunskaper i Sjuhäradsbygdens textila traditioner 7. Erbjuda kursverksamhet för personer i olika åldrar och livssituationer 8. Aktivt arbeta för god folkhälsa 9. Erbjuda kurs- och konferensmöjligheter samt uppdragsutbildningar 10. Arbeta aktivt för att bättre utnyttja resurser som finns i arkiv, museer, bibliotek och IT för det livslånga lärandet FRISTADS FOLKHÖGSKOLAS PROFIL SKALL KÄNNETECKNAS AV 1. Delaktighet i samhällslivet 2. Demokratiskt arbetssätt 3. Miljöansvar 4. Medvetenhet om funktionsnedsättning 5. Kulturansvar lokalt, regionalt 3

4 Genomförande och uppföljning Fristads folkhögskola skall vara för den som har störst behov av bildning/utbildning. Skolan skall vara tillgänglig för alla. Skolan skall verka för livslångt lärande genom att medverka till att höja utbildningsnivån i vårt samhälle. Vi uppnår målen genom att erbjuda allmän kurs för personer som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet erbjuda kurser för personer med lindrig utvecklingsstörning erbjuda kurs i personlig assistans erbjuda kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuda kurs i hälsa erbjuda allmän kurs i samarbete med dagfolkhögskolan på Hässleholmen erbjuda kurs inom SFI erbjuda kurs i vävning erbjuda anpassningskurser för personer med synskada erbjuda kurser i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda korta kurser i samverkan med olika organisationer erbjuda uppdragsutbildningar inom skolans kompetensområde VERKSAMHET FÖRDELAD PÅ KURSER OCH LINJER läsåret Allmän kurs: Korta kurser Baskurs Samverkanskurser Årskurs 1 och 2 Sommarkurser Årskurs 3, Högskoleförberedande fördjupningsår i samarbete med Dagfolkhögskola på Hässleholmen Särskilda kurser Vävkurs Växa Hälsolinje må bättre Personlig assistentutbildning Anpassningskurser för synskadade SFI svenska för invandrare Uppdragsutbildningar Miljökurser Personlig assistans Habiliteringspersonal Kurser och konferenser Kurser för långtidssjuka Ungdomssatsning, Tullengymnasiet Särskilda statsanslag Arbetsmarknadsutbildningar SMF, kurs för ungdomar Projekt Integration via textil 4

5 PROCESSPERSPEKTIV Skolans verksamhet skall ha sin grund i de uppdrag som staten via Folkbildningsrådet och Västra Götalandsregionens Kulturnämnd ger skolan. Skolans politiskt valda styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten och har tillsammans med personal och studerande arbetat fram mål och visioner för verksamheten. Ambitionen är att skapa ett helhetsperspektiv för lärande och för sökande av kunskap, där man strävar efter en hållbar utveckling, bl.a. utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Målet är att alla kursdeltagare och medarbetare skall vara delaktiga i dessa processer för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Ur deltagarperspektiv är det därvid angeläget att förstärka och utveckla demokratin på skolan. Verksamheten kvalitetssäkras genom kompetent och kunnig personal och resultatet dokumenteras bl.a. genom utvärderingar och uppföljningar enligt Folkbildningsrådets och regionens riktlinjer. Skolans kursråd gör en egen utvärdering av verksamheten. Skolan har anslutit sig till Studeranderättsliga rådet. Verksamheten vid Fristads folkhögskola indelas i statsbidragsberättigad verksamhet samt kurs- och konferensverksamhet utan statsbidrag, huvudsakligen uppdragsutbildning. STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET ALLMÄN KURS Baskursen För dem som inte gått nioårig grundskola eller har ofullständiga grundskolebetyg. Ger en bred allmänorientering på grundskolenivå och en grund för vidare studier på folkhögskolan. Svenska engelska, matematik, samhällsorientering och naturorientering ingår. Samspelet med varandra, personlig utveckling och ansvarstagande är viktiga mål. Årskurs 1 och 2 För dem som vill förstå varför samhället i Sverige och världen ser ut som det gör och få insikt i människans inverkan på miljön. Årskurs 1 innebär bred allmän orientering i samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Årskurs 2 innebär fördjupning och analys i dessa ämnen. Årskurs 3, Högskoleförberedande fördjupningsår - med syfte att i samarbete med Högskolan i Borås uppmuntra studerande till vidare studier Ger möjlighet till fördjupningsstudier, ofta tvärvetenskapliga, kring vissa teman som anknyter till samhället ur miljö- och samhällsperspektiv där aktuella sociala frågor behandlas, samt ger ytterligare behörigheter för vidare studier. Allmän kurs på Dagfolkhögskolan på Hässleholmen Anordna allmän kurs på grundskolenivå i samarbete med Dagfolkhögskolan på Hässleholmen SFI Skolan har rätt att sätta betyg inom SFI. Verksamheten startade under vt 2012 och beräknas fortsätta under år 2013 och

6 SÄRSKILDA KURSER Vävlinjen Grundkurs För dem som vill lära sig vävning från grunden. Påbyggnadskurs För dem som vill komplettera och friska upp sina tidigare kunskaper i vävning. Distanskurs i vävning För dem som har kunskaper i vävning och vill utveckla dessa. Må väl Vänder sig till deltagare som behöver söka ny energi. Hälsolinje må bättre För dem som behöver hämta ny energi, vill höja sin livskvalitét och vill lära sig hur man kan påverka sin hälsa fysiskt och psykiskt. Utbildning till personlig assistent För personer som vill arbeta som personlig assistent eller elevassistent för människor med funktionsnedsättning i hem, skola, fritid och arbetsliv. Handikappkunskap, samhällskunskap, etik, psykologi, svenska, friskvård, estetisk verksamhet och motion. Praktik 6 veckor. Växa 1 och 2 För personer som är lindrigt utvecklingsstörda och vill förbättra sina kunskaper. Studierna är anpassade efter deltagarnas förmåga. Ungdomssatsningar Många ungdomar blir utslagna i gymnasieskolan särskilt drabbade blir invandrare med svaga kunskaper i svenska. Vi har sedan ett antal år samarbete med Tullengymnasiet, som varje år skickar ett antal ungdomar till Fristads folkhögskola på en pröva-på-vecka. Några av dessa ungdomar söker sedan till de långa kurserna på folkhögskolan. Arbetsmarknadsutbildningar Skolan kommer att aktivt söka möjlighet och ha beredskap för att genomföra arbetsmarknadsutbildningar. SMF studiemotiverande kurs för ungdomar inskrivna i ungdomsgarantin. Från och med 2013 kan även arbetslösa som har varit inskrivna i Jobb- och utvecklingsgaranti delta i Studiemotiverande folkhögskolekurs. Projekt I samarbete med olika aktörer söker vi projektmedel för att kunna erbjuda utbildningar för olika målgrupper, som passar in i folkhögskolans verksamhet. Integration via textil, startar om frågan om medfinansiering löses. Projektet vänder sig till invandrare med kort skolbakgrund och bristfälliga kunskaper i svenska. KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Anpassningskurser för personer med nysynskada Fristads folkhögskola är en av de fem folkhögskolor i landet och den enda i Västra Götalandsregionen som beviljas särskilda anslag för anordnande av anpassningskurser för synskadade. Denna kursverksamhet är viktig för synskadade och för regionen en kostnadsvärd rehabiliteringsmöjlighet. 6

7 Vi anordnar särskilda synkurser för finska synskadade och har kurser i föreningskunskap i samarbete med finskspråkiga synskadades riksförbund. Vi erbjuder även kurser för arabisktalande och östeuropeiska synskadade. Kurser för hörselskadade En annan målgrupp för Fristads folkhögskola är nyligen hörselskadade som är yrkesverksamma. Verksamheten bedrivs som ett samarbetsprojekt mellan skolan, hörselrehabiliteringen inom regionen och Hörselskadades riksförbunds lokalavdelning, HRF. Vi har anpassat vår kursgård Björkebo och vissa andra lokaler till krav som ställs på undervisningslokaler för hörselskadade. Kurserna är samverkanskurser där skolans personal samarbetar med hörselvårdens personal och HRF. KORTA KURSER Kortkurser och sommarkurser, både egna och i samverkan med olika organisationer, genomförs inom olika ämnen som föreningskunskap, musik, samhällskunskap, fackliga frågor och handikappfrågor. REGIONAL UTVECKLING Folkhögskolans verksamhet är viktig för regional utveckling. Inom folkhögskolans ram möts personer med olika bakgrund: kvinnor, män, svenskar, invandrare, personer med funktionsnedsättning m.m. Fristads folkhögskola deltar i arbetet Framtid Fristad som är en sammanslutning mellan olika aktörer i kommundelen, som företag, föreningar, kyrkor och samfund och kommunen. Syftet med projektet är att göra Fristad till en attraktiv ort både socialt och kulturellt. Miljö Miljön är ett viktigt område som vi måste fästa särskild uppmärksamhet på. Fristads folkhögskola vill vara en aktör på området och sprida kunskap om miljöfrågor både internt och externt. Skolans miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, vilket innebär kontinuerliga förbättringar inom vårt eget miljöarbete. Uppdragsutbildning Vi är mycket angelägna om att all uppdragsutbildning vi genomför ska ha en folkbildningsmässig inriktning och kommer även under den kommande perioden att anordna uppdragsutbildningar med detta krav som grund för våra förhandlingar. Ett absolut villkor är att uppdragsgivaren betalar samtliga kostnader i samband med kursen. I uppdraget för folkhögskolorna påpekas betydelsen av ett regionalt arbetssätt. Fristads folkhögskola medverkar i den regionala utvecklingen på flera olika sätt. Vi erbjuder kurser inom personlig assistans på uppdrag från Sjuhäradskommuner och privata assistentföretag. På skolan finns en omfattande konferensverksamhet, i första hand för regionens olika förvaltningar och för Borås stads olika verksamheter. KULTUR Skolan anordnar kulturkvällar som vänder sig till allmänheten och till våra kursdeltagare under vinterhalvåret. I samarbete med Fristads hembygdsförening visas skolans museum för grundskoleelever, allmänheten och andra intresserade. 7

8 INTERNATIONELL VERKSAMHET Tanzania Fristads folkhögskola har en vänskola i Tanzania, Tango FDC (Folk Development College). Syftet är främst att knyta kontakter och starta ett nära samarbete med Tango FDC men också att studera ett land i den s. k. tredje världen. På skolan finns en förening för samarbete mellan Tango Folk Development College och Fristads folkhögskola - föreningen TAFFDA. I föreningen kan både studerande, personal och andra intresserade delta. Föreningen TAFFDA lämnar stipendium för att täcka kostnader för några deltagare på Tango. Vi kommer att fortsätta med arbetet kring vänskolan både i egen regi och i samverkan med Borås-Viskan Rotaryklubb. Svenskstuderande stipendiater genom Svenska Institutet Fristads folkhögskola har under många år tagit emot stipendiater från universitet, främst i Europa, som bedriver undervisning i skandinavistik. De flesta stipendiater förmedlas via Svenska Institutet. PERSONALFRÅGOR - MEDARBETARPERSPEKTIV Västra Götalandsregionens personalvision är vägledande för vår personalpolitik. På skolan finns en personalutvecklingsgrupp bestående av skolledning och representanter från de olika personalkategorierna som lägger upp en plan för utbildningsinsatserna. I utvecklingssamtal tar vi initiativ till fortbildning och personalutveckling. Varje år har vi två personalutvecklingsdagar samt två gånger per termin gemensamt möte för alla. Chefer på olika nivåer deltar i regionens chefsutbildningar. Jämställdhet Fristads folkhögskola har utarbetat en jämställdhetsplan, som revideras årligen. Löneutvecklingen ur jämställdhetsperspektiv följs upp. Vid alla anställningar beaktas jämställdhetsfrågan. Arbetsmiljö och friskvård En arbetsmiljögrupp bestående av representanter från de olika fackförbunden som finns på skolan träffas kontinuerligt för att följa upp arbetsmiljöfrågorna. Skolan är medlem i Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) personalklubb. Vi arbetar aktivt för att motverka ohälsa bland våra medarbetare. Hälsan och arbetslivet, regionens företagshälsa, anlitas för rådgivning och hälsotester. Personalen har möjlighet att motionera en timme i veckan på arbetstid och vi erbjuder och stimulerar till deltagande i olika friskvårdsaktiviteter. Mångfald Fristads folkhögskola arbetar i enlighet med regionens mångfaldspolicy. Regionen ska vara ett föredöme i arbetet med att öka integrationen och se mångfald som en tillgång slår man fast inom regionen. Föreläsningar ur olika mångfaldsaspekter anordnas på skolan. Vi tar hänsyn till regionens mångfaldspolicy vid tjänstetillsättningar. Skolan har även anställda med olika funktionsnedsättningar. I samarbete med arbetsförmedlingen försöker vi i möjligaste mån bereda plats även för personer som behöver arbetsträna efter en lång tids sjukfrånvaro. INTERNKONTROLL AV ARBETSMILJÖN Förvaltningschef/Rektor har ansvaret för att personalen känner till, följer och justerar rutiner, regler och mål så att de följer arbetsmiljölagen. Det är angeläget att alla i skolsamhället engagerar sig i arbetsmiljöarbetet på skolan. 8

9 En av de svåra frågorna är hanteringen av den psykosociala arbetsmiljön. Vid behov använder vi kompetens från Hälsan och arbetslivet. Vi har vid Fristads folkhögskola utarbetat en Trygghetspärm för personal och handlingsplan vid kränkande särbehandling. Vi har även utarbetat en akutpärm med trygghetsplan för hela skolan. Skolan har en krisgrupp, som skall kunna samarbeta med Fristads krisgrupp om en större olycka skulle inträffa i samhället. Skyddsrond genomförs enligt planen. EKONOMIPERSPEKTIV år 2013 Statsbidrag inkl. personalankn. statsbidrag Regionanslag Övriga intäkter enligt budget Består av lönebidrag, hyresintäkter uppdragsutbildningar, kost och logi, projekt samt kurser och konferenser, anpassningskurser för synskadade Summa intäkter exkl. finansiella int. och kostn.: Kostnader enligt budgeten i balans kr kr kr kr kr INVESTERINGSBEHOV Åtgärder 2013 _ Miljöcertifiering/miljösatsningar 80 tkr 80 tkr 80 tkr Renoveringsarbeten 80 tkr 80 tkr 80 tkr Datorer/nätverk/säkerhet 120 tkr 120 tkr 120 tkr Utrustning för personer medfunktionsneds. 100 tkr 100 tkr 100 tkr Arbetsmiljöåtgärder 70 tkr 70 tkr 70 tkr SUMMA 450 tkr 450 tkr 450 tkr Investeringar och låneram Skolan får varje år en låneram, som man har möjlighet att använda till kapitalinvesteringar för verksamheten. Det finns också låneramar för fastighetsinvesteringar som Västfastigheter förfogar över men som de sex folkhögskolorna skall enas om. Inga investeringar är planerade. Västfastigheter ansvarar för långtidsplanerat underhåll på skolan. Arbete kring ett långsiktigt lokalutnyttjande har inletts. Varje år sker en avskrivning som frigör ett ekonomiskt utrymme för investeringar. KVALITETSSÄKRING Folkbildningsrådet har lämnat riktlinjer för skolans kvalitetsarbete. Regionens kulturnämnd har i samverkan med verksamheterna tagit fram förslag till nyckeltal för kvalitetsuppföljning. Kvalitetsarbetet kommer att redovisas i särskild ordning enligt Folkbildningsrådets och Regionens riktlinjer. 9

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser.

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser. Sida 1(10) Detaljbudget 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Fristads folkhögskola har av staten tilldelats 5886 deltagarveckor, deltagarveckor för SMF kurser och utökad anslag för allmän kurs

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010. Nils-Åke Björklund Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Fristads folkhögskola måndagen den 27 oktober 2010 Närvarande: Sonja Fransson Lars Lyborg Gerd Svensson Stig Carlsson Birgitta Wichne Nils-Åke Björklund

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Mångkulturella Folkhögskolan

Mångkulturella Folkhögskolan Mångkulturella Folkhögskolan är en folkhögskola externat belägen i nordöstra Göteborg. Skolans lokalisering var en direkt följd av att många finländare bodde i närområdet vilket innebar att skolans målgrupp

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, 2014-02-10 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland Uppsala län Västmanland Örebro län Region Sörmland Region Östergötland Det här är #jagmed unga till utbildning och arbete Arbetet kommer att beröra c:a 2000 unga män och 1900 unga kvinnor i åldrarna 15-24

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Uppföljning av uppdrag för verksamheter med uppdragsbaserat verksamhetsstöd eller långsiktigt uppdrag

Uppföljning av uppdrag för verksamheter med uppdragsbaserat verksamhetsstöd eller långsiktigt uppdrag 1 (13) Uppföljning av uppdrag för verksamheter med uppdragsbaserat verksamhetsstöd eller långsiktigt uppdrag 2015-2017 Verksamhetens namn: Folkhögskoleförvaltningen År: 2015 Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Folkhögskolan, statistikrapport, 2017

Folkhögskolan, statistikrapport, 2017 1 februari 2017 Folkhögskolan, statistikrapport, 2017 Välj fil Om skolan är ansluten till Schoolsoft Du lämnar uppgifterna genom att ta ut en textfil ur systemet. Vilka uppgifter som efterfrågas står i

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola Läsåret 2013/2014 Folkhögskola Furuboda Folkhögskola är mer än en vanlig skola Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. På Furuboda

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016

Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016 Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 4 augusti 2016 1 (9) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan 2016: Deltagares upplevelse

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer