Sessionssalen, Hultsfred kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M , Per-Inge Pettersson, C , Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Tommy Svensson Pöder 294 Britt Olsson, sekreterare Peder Legell 294 Marinette Kindeland 294 Magnus Blomberg Ann-Gret Sillén 298, Walde Pettersson 299, 318 Helena Grybäck Svensson , Henric Oscarsson 302 Hans Andersson 305, 316 Margareta Johansson 305 Karin Anemyr Michael Leijonhud Malin Albertsson 314 Mattias Wärnsberg Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Lars Rosander. Mattias Wärnsberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (38) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen KSAU 294/2011 Dnr 2011/ Förebyggande arbete och tidiga insatser, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsförvaltningen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar sända förslaget till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande som ska redovisas på presidiemöte med respektive nämnd Arbetsutskottet besöker fritidsgården i Hultsfred. Fritidskonsulent Tommy Svensson Pöder och Peder Legell från elevhälsan informerar om ett upplägg om förebyggande arbete och tidiga insatser vad gäller barn och ungdomar. I detta arbete deltar även Monica Svensson från socialförvaltningen. En sammanställning har gjorts och som nu ska tas upp som ärende. Arbetsutskottet har tidigare tagit upp frågan med barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden på presidiemöte Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 232/2011

3 Sammanträdesprotokoll 3 (38) Kommunstyrelsen KSAU 295/2011 Dnr 2011/ Förslag om nya avgifter för kommunhusets kafeteria för 2012 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för kommunhusets kafeteria att gälla från och med Detta innebär att den avgift för kaffeservering i kommunhuset som fastställdes i kommunfullmäktiges beslut om taxor 74/ ersätts med de nya avgifterna. Kafeterian och utbudet av personal- och gästfika där är mycket uppskattat. Tyvärr har priserna på bröd, smör, pålägg, kaffe, frukt, grönsaker etc ökat ganska raskt under de senare åren. Avgiften för förmiddags- och eftermiddagsfika höjdes från 150 till 170 kronor per månad för heltidsanställda. Utslaget på i genomsnitt 20 arbetsdagar per månad blir det 4,25 kronor per fika. Det måste anses som billigt, särskilt om man betänker allt det goda som ingår i förmiddagsfikat. För att kunna bibehålla standarden och köpa in råvarorna som behövs till förmiddagsfikat behöver vi höja avgiften från och med En höjning till 200 kronor/månad ger ett genomsnittligt pris per fika på 5 kronor. Fortfarande mycket billigt! Följande höjning av avgifterna föreslås: Avgifter för kaffeservering i kommunhuset 2012 Kategori Kronor per månad inklusive moms Nuvarande 2011 Förslag 2012 Anställda Helårsanställda enbart förmiddag enbart eftermiddag Anställda 75 % Anställda 50 % Morgonkaffe 50 50

4 Sammanträdesprotokoll 4 (38) Kategori Kronor per år inklusive moms Nuvarande 2011 Förslag 2012 Förtroendemän i centrala nämnder Sammanträde en gång per månad Ledamöter i arbetsutskott Ersättare får betala kontant per gång i kafeterian enligt pris för engångsfika Engångsfika Förmiddag Eftermiddag Föreslagna höjningar av avgifterna kalkyleras att ge ett tillskott till kontot för inköp av livsmedel till kafeterian på ca kronor för 2012, vilket i sin tur innebär att vi kan bibehålla och kanske även utveckla kvalitén i vår kafeteria.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (38) Kommunstyrelsen KSAU 296/2011 Dnr 2011/ Förslag om reviderad valdistriktsindelning från och med valen år 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till förändring av valdistrikten enligt nedan att gälla från och med valen år 2014 samt att översända beslutet till länsstyrelsen. Vidare föreslås att valnämnden får i uppdrag att efter varje val se över valdistriktsindelningen i god tid före nästkommande val. Kommunfullmäktige har gett valnämnden i uppdrag att till de kommande valen år 2014 göra en översyn av kommunens indelning i valdistrikt. Översynen görs bl.a. mot bakgrund av kommunens minskande befolkning och länsstyrelsens återkommande synpunkter på att 7 av 12 valkretsar har lägre antal röstberättigade än de som vallagen föreskriver. Samtidigt ska en av de viktigaste förutsättningarna för vår demokratiska process vara så väl tillgodosedd som möjligt, nämligen den att det ska vara så enkelt som möjligt att rösta. Kommunen är idag indelad i 12 valkretsar som vid senaste valet 2010 innehöll röstberättigade enligt följande: Idag 12 distrikt Kod Valdistrikt Antal Ekeberg Hultsfred Södra Hultsfred Norra Lönneberga Målilla Rosenfors Järeda Virserums Landsbygd Virserums tätort Gnöttlerum Vena Mörlunda SUIMMA

6 Sammanträdesprotokoll 6 (38) Mot bakgrund av dessa förutsättningar och efter kontakter med berörda valkretsordföranden lämnar valnämnden följande förslag till valkretsindelning i kommunen för valen från och med år 2014: (Antalet röstberättigade i respektive distrikt har uppskattas som varande antalet 18-åringar och äldre i respektive distrikt, med utgångspunkt för nuvarande befolkning. Den definitionen stämmer inte med definitionen av antalet röstberättigade vid valet, men ger en uppfattning om hur de förslagna förändringarna påverkar valkretsarnas storlek.) Förslag Valdistrikten i Hultsfred och Vena Gnöttlerum upphör som eget valdistrikt och de västra delarna, Gnöttlerum, Järnudda, Spelehult m. fl. förs till Hultsfreds Norra och östra delarna till Vena valdistrikt. Valdistrikt Nuvarande Nya Vena Gnöttlerum Hultsfreds Norra Hultsfreds Södra Ekeberg Valdistrikten i Rosenfors, Målilla och Mörlunda Rosenfors valdistrikt upphör och de röstberättigade förs över till Målilla norr om Silverån och till Mörlunda, söder om Silverån. För att främja tillgängligheten att rösta införs förtidsröstning i Medborgarhuset i Rosenfors förslagsvis två eftermiddagar per vecka. Under valdagen erbjuds Rosenforsborna möjligheter att resa gratis till de vallokalerna i Målilla respektive Mörlunda. På vilket sätt transporterna ska ske får lösas när valarbetet detaljplaneras. Valdistrikt Nuvarande Nya Rosenfors Målilla Mörlunda Valdistrikten i Virserum Virserums Landsbygd och Virserums Tätort slås samman till ett valdistrikt, Virserum. Valdistrikt Nuvarande Nya Virserums Landsbygd Virserums Tätort Virserum

7 Sammanträdesprotokoll 7 (38) Hultsfreds Handbollsförening Ekonomikontoret Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen KSAU 297/2011 Dnr 2011/ Ansökan om bidrag vid Ungdoms-SM i Handboll Arbetsutskottets beslut Hultsfreds Handbollsförening får utan kostnad disponera Hagadal lördag 26/ kl och Lindblomshallen söndag 27/ kl 8 13 samt skolsalar i Albäcksskolan för förläggning på hårt underlag för gästande ungdomslag. Kostnaden för larm med 2000:- får belasta kommunstyrelsens arbetsutskotts konto för oförutsedda behov.. Uteblivna intäkter för lokalhyra och logi får belasta barn- och utbildningsnämndens respektive kultur- och fritidsförvaltningen. Hultsfreds Handbollsförening kommer den 26/11 27/11 att stå som arrangör för en deltävling, steg 2, i Ungdoms-SM för pojkar födda 95. Föreningens egna lag kommer att delta tillsammans med tre lag från Tingsryd, Karlshamn och Bankeryd. Handbollsföreningen kommer att erbjuda lagen så kallat gästkort för mat och logi. Föräldrar och hejarklackar kommer att hänvisas till boende i kommunens stugor samt vandrarhem och hotell. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att efterskänka kostnaden för logi i skolsal, som är 40 kr/person och natt och beräknat antal deltagare är 30 personer dvs kr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Hagadal och Lindblomshallen får disponeras utan kostnad i samband med tävlingarna. Hyreskostnaden är kr med 50 % lokalbidrag för föreningen dvs kr. Barn- och utbildningsnämnden kommer däremot att ta ut ersättning för larm som är 2000 kr. Beredning Barn- och utbildningsnämnden 117/2011

8 Sammanträdesprotokoll 8 (38) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden KSAU 298/2011 Dnr 2011/143 Fråga om familjecentral i Hultsfreds kommun Arbetsutskottets beslut Förslaget godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 232/ att en arbetsgrupp ska bildas för att ta fram ett underlag om vad en familjecentral innebär för kommunen. Kommunchef Lars Rönnlund, barn- och utbildningschef Anders Jansson och socialchef Ann-Greth Sillén uppdrogs att precisera vad som skall ingå i ett underlag samt föreslå vilka tjänstemän som ska ingå i arbetsgruppen. Förslaget: Arbetsgrupp: Arbetsgruppen föreslås bestå av 2 representanter från vardera socialförvaltningen och 3 från BUN, varav en är dess controller. Tidsplan: Uppdraget påbörjas omgående och skall vara slutfört inom två månader. Rapport till kommunchef och förvaltningschefer medio februari och resp. förvaltningsnämnder på marssammanträdet och för Ks i april Uppdraget: Ett underlag om vad skapandet av en familjecentral skulle innebära för Hultsfreds kommun betyder att arbetsgruppen ska definiera begreppet `familjecentral precisera verksamhetens mål och syfte föreslå vilka huvudverksamheter som ska bilda familjecentral specificera de olika ingående huvudverksamheternas uppdrag föreslå en organisation redovisa idéer om verksamhetens styrning, ledning och mandat verksamhetens budgetansvar beräkna kostnaderna för att starta och driva en familjecentral ta ställning till om en eller flera familjecentralsenheter är aktuella

9 Sammanträdesprotokoll 9 (38) Walde Pettersson, ÖSK KSAU 299/2011 Dnr 2011/ Ombyggnation vid matsal Lindblomskolan Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ombyggnationen i entrén på Lindblomshallen kan påbörjas och att finansiering sker ur kontot Tillgänglighet offentliga byggnader. Vid studiebesöket på Lindblomsskolan visar byggnadsingenjör Walde Pettersson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) behovet av handikappsanpassad toalett vid Lindblomshallens entré. Samtidigt skulle en mer anpassad städskrubb kunna iordningsställas samt även två toaletter. Det finns pengar i budget för att göra åtgärderna. Ombyggnationen är beräknad till kronor.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (38) Förbundschefen KSAU 300/2011 Dnr 2011/ Byggnation av ny väg i industriområde på fastigheten Hultsfred 3:1 Arbetsutskottets beslut Informationen är mottagen. När köpekontraktet mellan Hultsfreds kommun som säljare och Be-Ge Lastbilar AB som köpare upprättades ingick att Hultsfreds kommun ska bygga en ny gata till köpeobjektet. Det gäller då ett område på del av Hultsfred 3:1. Arbetsutskottet gav förbundschef Helena Grybäck Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att återkomma i ärendet vad gäller byggnation av gata. Förbundschefen informerar om att det kommer att dröja över årsskiftet innan det är aktuellt med byggnation av gata. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 270/2011

11 Sammanträdesprotokoll 11 (38) Kommunstyrelsen KSAU 301/2011 Dnr 2011/ Flytt av energirådgivning och energieffektivisering från miljö- och byggnadsnämnden till Östra Smålands Kommunalteknikförbund Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att flytta över uppdraget energirådgivning och energieffektivisering från Miljöoch byggnadsnämnden till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Vidare föreslås att chefen för ÖSK och chefen för miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörd tjänsteman utvärdera förflyttningen. Utvärderingen ska ske efter ett år och ska rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås också föreslå kommunfullmäktige besluta om att vid det fall en förfrågan om samverkan i dessa frågor skulle komma från Vimmerby ska detta prövas i positiv anda av ÖSK i syfte att möjliggöra en sådan samverkan. Samtal har förts mellan kommunchef Lars-Erik Rönnlund, miljö- och byggnadschef Anders Helgée samt ÖSK:s förbundschef Helena Grybäck Svensson om var i organisationen vi kan uppnå optimal effekt på arbetet kring energirådgivning och energieffektivisering. Samtal har även förts mellan ordförandena i nämnden, styrelsen och förbundet. Båda uppdragen är projektfinansierade av staten och innehas av en heltidsan-ställd tjänsteman. ÖSK har för Högsbys räkning dessa uppdrag idag. I Hults-fred är det miljö- och byggnadsförvaltning som har ansvar för dessa uppdrag. Den samlade bedömningen är att dessa uppdrag även för Hultsfreds räkning bör överföras till ÖSK. Det bedöms bl.a. att: - Samverkans- och samordningsvinster blir störst om alla stöd är på samma plats för både Hultsfred och Högsby = mervärde för kommuninvånare och kommunala organisationer och bolag. - Fördelen med placering i ÖSK är att kontakten med bostadsbolag och industribolag blir bättre. Placeringen medför även att det blir lättare att gå från strategi till verklighet dvs. det blir lättare att genomföra åtgärder.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (38) Även om den samlade bedömningen är att det bör höra hemma i ÖSK finns det vissa saker som kan tala emot: - Oavsett på vilken förvaltning tjänsten finns på så måste den som innehar tjänsten ha väl utvecklade relationer med både personalen på miljöavdelningen och på den tekniska avdelningen. Detta möjliggörs genom att cheferna för dessa verksamheter i positiv anda stimulerar samverkan. - Kommunen samverkar via ÖSK med Högsby kommun och inom miljöbalk och livsmedelslagstiftning med Vimmerby kommun. Det är därför viktigt att en eventuell förfrågan från Vimmerby kommun om stöd i dessa frågor inte får hindras p.g.a. en flytt av verksamheten till ÖSK. - Hultsfreds miljö- och byggnadsförvaltning har kommit att utöva flera olika projekt som inte enbart handlar om myndighetsutövning. Miljö- och byggnadschefen menar att detta är en central del för att behålla och utveckla personalen i verksamheten. Att ta bort allt för mycket av just den icke myndighetsutövande verksamheten kan försämra attraktiviteten. Miljö- och byggnadsnämnden och förbundsdirektionen har beslutat lämna förslaget för godkännande i kommunfullmäktige. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden 102/2011 Östra Smålands Kommunalteknikförbund 103/2011

13 Sammanträdesprotokoll 13 (38) Kultursekreteraren KSAU 302/2011 Dnr 2011/ Kulturstipendium 2011 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att Lennart Beijer tilldelas 2011 års kulturstipendium. Kultursekreterare Henric Oscarsson redogör för förslag att utse Lennart Beijer till kulturstipendiat 2011 med följande motivering: Lennart Beijer har under två och ett halvt år ideellt bedrivit verksamheten med att lära barnen och ungdomarna i kommunens skolor att spela schack. Periodvis har han besökt skolor fem dagar i veckan. Besöken på Lindblomsskolan, Venhagskolan, Silverdalens skola, Järnforsens skola och i år även på Prolympia är och har varit väldigt uppskattade av elever och pedagoger. Tidigare år har Lennart även varit och besökt skolor i Vimmerby kommun, då främst Astrid Lindgrens skola och Gullringens skola. Schackspelet är inte bara ett trevligt spel. Det har även dokumenterat positiva effekter på skolarbetet i stort, vilket pedagoger på skolorna vittnar om. Närmast i ledet av forskare att bekräfta detta är professorn i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Lars Holmstrand. Under de två första åren utgick arbetet främst från det nämnda landsomfattande projektet Schack4an. Schack4an är en rikstäckande tävling för fjärdeklasser, som går ut på att alla ska delta. Det är viktigare för klassen att få med många än att några få är duktiga schackspelare. Tävlingen har haft stor genomslagskraft i Hultsfred och Småland representerades av elever från Lindblomsskolan och Venhagsskolan. Hultsfredsklasserna kvalificerade sig för riksfinalen i Globen, Stockholm. Väl där placerade Venhagsskolan sig år 2010 på en sjunde plats av de 95 deltagande klasserna! Även en klass från Lindblomsskolan deltog det året. År 2011 deltog två klasser från Lindblomsskolan. Finalerna i Globen har såklart varit en stor positiv händelse för alla inblandade. Innevarande termin har Lennart initierat arbetet med skolschackklubbar. En kurs i hur man som pedagog kan bedriva schackundervisning, även om ens egna schackkunskaper är begränsade, har hållits. Till den kursen var

14 Sammanträdesprotokoll 14 (38) samtliga pedagoger i kommunen inbjudna. Parallellt med det nya arbetet med skolschackklubbar fortsätter Lennart verksamheten med Schack4an. Lennart bedriver även ungdomsverksamhet i schack för Hultsfreds Schackklubbs räkning. Detta har lett fram till att HSK för första gången på många år i våras hade underlag på ungdomssidan att anordna junior-dm. Vid tävlingarnas slut stod en HSK spelare som segrare i miniorklassen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (38) Kommunstyrelsen KSAU 303/2011 Dnr 2011/ Förslag till ombudgetering av socialnämndens investeringsbudget 2011 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna följande ombudgetering: IT-infrastruktur IFO Socialkontor kronor Treserva IFO Socialkontor IFO kronor IT-satsning ÄO Äldreomsorg gemensamt kronor Socialnämnden har för 2011 en investeringsbudget på tkr för ITinvesteringar inom äldreomsorgen. I samband med omorganisationen inom individ- och familjeomsorgen behövdes investeringar i den digitala infrastrukturen för att skapa en funktionell uppkoppling mellan kommunhuset och socialförvaltningens barn och familjs lokal i Stålhagen. Förvaltningen bedömer att en del av de medel som är anslagna för investeringar inom äldreomsorgen kan ombudgeteras till individ- och familjeomsorgen för att täcka investeringsutgiften för fiberläggning ( kronor). Verksamhetssystemet Treserva är gemensamt för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen. Delar av investeringsutgifterna för nya moduler avser individ- och familjeomsorgen varför pengar bör ombudgeteras från vård och omsorg ( kronor). Beredning Socialnämnden 119/2011

16 Sammanträdesprotokoll 16 (38) Kommunstyrelsen KSAU 304/2011 Dnr 2011/ Förslag om att låta Haga gruppboende drivas som entreprenad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att socialnämnden får lägga ut gruppboendet Haga i Virserum på entreprenad. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om att socialnämnden ska återrapportera i ärendet till kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade 126/ att upphäva tidigare beslut om avveckling av Haga gruppbostad, 101/ samt 115/ Samtidigt beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att låta Haga gruppboende drivas som entreprenad. Socialchef Ann-Gret Sillén har sammanställt en konsekvensbeskrivning om Haga gruppbostad skulle läggas ut på entreprenad eller vara kvar inom kommunal verksamhet. Beredning Socialnämnden 126/2011

17 Sammanträdesprotokoll 17 (38) Kommunstyrelsen KSAU 305/2011 Dnr 2011/ Ändrad organisation för kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor/arbetsmarknadsenheten Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande arbetsmarknadsenhet flyttas från personalkontoret för att från och med tillhöra socialförvaltningen. Bakgrund Arbetsmarknadsenheten i Hultsfreds kommun har på senare år flyttat runt organisatoriskt. Från att under lång tid ha tillhört personalkontoret flyttades enheten 2005 till Högskolecentrum - sedermera Campus. Under åren återfanns arbetsmarknadsfrågorna under kommunkansliet där det i sin tur ingick i ett av ESF finansierat arbetsmarknadsprojekt vilket benämndes Nystartcenter. Sedan detta projekt avslutades i september 2010, har arbetsmarknadsfrågorna återkommit till personalkontoret. I nuläget är merparten av kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågorna kopplade till tjänsten som arbetsmarknadssekreterare - det som här kallas arbetsmarknadsenheten. Enheten handlägger sammanfattningsvis följande områden Språkpraktik Praktiksamordning Ungdomstjänst Uppföljningsansvar för ungdomar år Feriejobb till kommunens 16-åringar Sommarlovsentreprenörskonceptet Uppsökande verksamhet för praktikplatser och samverkan Vissa arbetsmarknadsfrågor administreras dock av personalkonsulten på personalkontoret, såsom lönebidragsanställningar och rekvisition av anställningsstöd. Föreslagen ändring Arbetsmarknadsenheten som består av - 1,0 tjänst som arbetsmarknadssekreterare

18 Sammanträdesprotokoll 18 (38) - budget för feriearbeten och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås att fr o m ingå i socialförvaltningens organisation Lönebidragsanställningar och rekvisition av anställningsstöd föreslås även i fortsättningen administreras av personalkontoret. Ändringen sker mot bakgrund av två stora projekt som socialförvaltningen påbörjat och som har inriktning mot arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor. Under hösten 2011 har socialförvaltningen gått in som projektägare i ett av Samordningsförbundets sysselsättningsprojekt benämnt Leva livet tillsammans med socialförvaltningen i Vimmerby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län. Parallellt med detta har socialförvaltningen också gått in som en av fyra andra kommuner (Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby) i ett arbetsmarknadsprojekt som benämns Bryggan 2. Socialförvaltningen kan med föreslagen förändring strukturera om tjänsten som arbetsmarknadssekreterare så att den på ett naturligt sätt kan vara strategiskt inriktad och integreras med de nu aktuella arbetsmarknadsprojekten. Detta som ett led i en strävan för ett ökat arbetskraftsutbud, god service till kommuninvånarna och ökade möjligheter för unga att finna sin plats i arbetsliv och samhälle. Utifrån detta har företrädare för kommunkansli, utvecklingskontor, personalkontor och socialförvaltning, gemensamt ställt sig bakom att arbetsmarknadsenheten flyttas från personalkontoret och integreras i socialförvaltningens arbete med övriga arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor som förvaltningen har att ansvara för. Beredning Socialnämnden 125/2011

19 Sammanträdesprotokoll 19 (38) Arbetsgruppen översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning KSAU 306/2011 Dnr 2011/ Motion om att göra kommunfullmäktige mer intressant för ledamöter, medborgare, åhörare och massmedia Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar remittera motionen för yttrande till arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Fullmäktigeledamöterna Ove Karlsson, S, Susanne Sjöblolm, M och Lars Rosander, C har lämnat in en gemensam motion om att utveckla kommunfullmäktige. I motionen föreslås att fullmäktige tillsätter en permanent beredning med uppdrag att arbeta med frågor som - utveckling av demokrati i fullmäktige och utbildning av ledamöterna - hur kommunens politiska organisation ska se ut - att styrelsen och nämnder samt kommunala bolag, med jämna intervaller, redovisar sina verksamheter i fullmäktige. Fullmäktige beslutade 108/ att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beredning Kommunfullmäktige 108/2011

20 Sammanträdesprotokoll 20 (38) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 307/2011 Dnr 2011/ "Bygg minirondell vid Lilla Torget, anslut hela Oskarsgatan!", motion från Göran Berglund Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för yttrande. Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har lämnat in en motion om att bygga en minirondell vid Lilla Torget i Hultsfred för att få till en bättre korsning mellan Oskarsgatan och Västra Långgatan. Kommunfullmäktige beslutade 107/ att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Kommunfullmäktige 107/2011

21 Sammanträdesprotokoll 21 (38) Räddningstjänsten KSAU 308/2011 Dnr 2011/ Förslag om att skänka brandbil och 3 Albin brandsprutor till Målilla-Gårdveda hembygdsförening och dess motormuseum Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att Målilla-Gårdveda hembygdsförening får överta brandbil, HMY 230 och tre Albin brandsprutor. Tf räddningschef Michael Hesselgård har lämnat ett förslag om att Hultsfreds kommun skänker brandbil HMY 230, en international x4 och tre Albin brandsprutor till Målilla-Gårdveda hembygdsförening och dess motormuseum. Föreningen är villig att ta emot bil samt brandsprutor och använda för deras aktiviteter i framtiden. För räddningstjänstens del är inte bil och brandsprutor aktuella att använda som reservdelar. I nuläget tar de bara garageplats vilken behövs för andra ändamål. Räddningstjänsten tycker att det är intressant att bevara bil och brandsprutor till eftervärlden genom hembygdsföreningens försorg.

22 Sammanträdesprotokoll 22 (38) KSAU 309/2011 Dnr 2011/ Förslag från Virserums Konsthall att förlänga det tidigare trepartsavtalet för 2012 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har mottagit informationen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 280/ att ge Åke Nilsson, 1-e vice ordförande, i uppdrag att kontakta Regionförbundet i Kalmar län och lyfta frågan med dem. Åke Nilsson informerar om att möte kommer ske och att han återkommer med rapport efter det. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 280/2011

23 Sammanträdesprotokoll 23 (38) Kostchefen KSAU 310/2011 Dnr 2011/ Förslag till beslut om arbetsår för kostpersonal med uppehållsanställningar inom kost- och städservice Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar fastställa arbetsår för skolmåltidspersonal med uppehållstjänst enligt nedan. Kostchef Karin Anemyr har lämnat ett förslag till fastställande av arbetsår för kostpersonal med uppehållsanställningar inom Kost- och Städservice. För skolmåltiderna föreslås för läsår 2012/2013 följande: Skolmåltiderna 282 dagar Enligt detta är klämdag och inarbetade och en valfri dag som tas ut i samråd med enhetschef.

24 Sammanträdesprotokoll 24 (38) Revisorerna Kostchefen KSAU 311/2011 Dnr 2011/ Revisorernas granskning av kostverksamheten Arbetsutskottets beslut Kostchefens svar översänds till revisorerna. Arbetsutskottet beslutade 228/ att ge kostchef Karin Anemyr i uppdrag att lämna yttrande över rapporten. Enligt tidigare skrivelse från revisorerna i samband med rapporten kommer denna att tas upp på ett kommande möte mellan revisorer och arbetsutskottet. Kostchefen har nu överlämnat följande yttrande: Revisorerna har bedömt att kostverksamheten i stort bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande baserat på antal kök som finns idag. Revisorerna har dock pekat på några förbättringsmöjligheter som vi inom kostenheten kan arbeta med. Som ansvarig för verksamheten ser jag revisorernas förslag som en möjlighet att stärka vårt kvalitetsarbete där vi redan idag arbetar med ständiga förbättringar och anpassar till övrig verksamhet. Det saknas idag avtal mellan barn- och utbildningsnämnden och kostenheten. Rutinerna för beställning och avbeställning fungerar bristfälligt. Vi har hittills haft muntlig beställning/avbeställning till köket. Kostservice har nu tagit fram en blankett där lärare eller annan ansvarig person anmäler avvikelse för måltider i restaurangen. Blanketten fylls i och lämnas till ansvarig kokerska senast 14 dagar innan avvikelsen. Med införandet av blanketten kan vi planera antalet portioner bättre och hoppas kunna minska matsvinnet. För att bättre kunna redovisa antalet ätande inom skola, förskola och fritids kommer vi regelbundet att notera antalet ätande varje dag. De enkäter vi årligen genomför i skolan om våra matgästers uppfattning om smak, kvalitet och trivsel kring skolmåltiden presenteras i dagsläget till barn- och utbildningsnämnden.

25 Sammanträdesprotokoll 25 (38) Önskemål om att även redovisa till kommunstyrelsen ser vi inte som något problem utan lägger in en rutin för redovisning i samband med redovisningen till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna har påpekat att man idag inte har någon mätning av näringsvärde eller uppföljning av kvaliteten på de portioner som idag serveras på våra äldreboenden. De matsedlar som Kostservice erbjuder från januari 2012 kommer att näringsberäknas med hjälp av ett kostdataprogram. I kostprogrammet säkerställer vi även vilka ingredienser och mängd livsmedel som ingår i recepten. Vi kommer också att få fram en kostnad för portionen. När det gäller kundens uppfattning av kvaliteten har vi ännu inte hittat något bra sätt att mäta på. Troligtvis kommer vi att använda oss av både intervjuer och enkäter. På mötet informerar kostchefen även om enkät som lämnats i skolorna och utvärderingen om kylmaten. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 228/2011

26 Sammanträdesprotokoll 26 (38) Kalmar Läns Trafik AB Michael Leijonhud KSAU 312/2011 Dnr 2011/ Bildande av Trafikråd - val av representant Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet utser Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet, till representant för Hultsfreds kommun i Trafikrådet. Skapandet av organisation runt kollektivtrafiken för länet pågår. Val till nya trafikstyrelsen har genomförts av landstingsfullmäktige. Ett första informationsmöte hölls den 7 oktober 2011 på Fredensborgs Herrgård. Där påtalades det hur viktigt det är att vi även kan tillsätta personer i kollektivtrafikrådet. Rådet ska bestå av en ledamot från varje kommun och en från regionförbundet, dessa är rådgivande för tjänstemännen i Landstingets nya trafikförvaltning Kalmar Länstrafik. Flera frågor och idéer rörande trafik och trafikstrukturer kommer här att prövas/beredas innan de går vidare som ärenden till Trafikstyrelsen. Det är viktigt att representanten till Trafikrådet anmäls under november månad. Anmälan ska göras till Karl-Johan Bodell.

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ove Engkvist, s Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 25 augusti 2015 kl. 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Lars-Erik

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer.

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08.30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-11 kl. 08.30-12.15

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-11 kl. 08.30-12.15 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Sessionssalen 2014-11-12 kl 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Sessionssalen 2014-11-12 kl 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset i Högsby 2011-11-07 kl. 8.30 11.45

Kommunhuset i Högsby 2011-11-07 kl. 8.30 11.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Högsby kl. 8.30 11.45 ande Åke Nilsson, KD Roland Waern, M Per-Inge Pettersson, C Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S Mikael Jonnerby, C,

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 13.00-16.45 ande Ann Persson, s Göte Eklund, c Lars Rundgren, s, kl 14.00-16.45 Roger Lindström, kd Gun-Yvonne

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.30-11.45 ande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) lats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.45 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer