Sessionssalen, Hultsfred kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M , Per-Inge Pettersson, C , Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Tommy Svensson Pöder 294 Britt Olsson, sekreterare Peder Legell 294 Marinette Kindeland 294 Magnus Blomberg Ann-Gret Sillén 298, Walde Pettersson 299, 318 Helena Grybäck Svensson , Henric Oscarsson 302 Hans Andersson 305, 316 Margareta Johansson 305 Karin Anemyr Michael Leijonhud Malin Albertsson 314 Mattias Wärnsberg Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Lars Rosander. Mattias Wärnsberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (38) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen KSAU 294/2011 Dnr 2011/ Förebyggande arbete och tidiga insatser, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsförvaltningen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar sända förslaget till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande som ska redovisas på presidiemöte med respektive nämnd Arbetsutskottet besöker fritidsgården i Hultsfred. Fritidskonsulent Tommy Svensson Pöder och Peder Legell från elevhälsan informerar om ett upplägg om förebyggande arbete och tidiga insatser vad gäller barn och ungdomar. I detta arbete deltar även Monica Svensson från socialförvaltningen. En sammanställning har gjorts och som nu ska tas upp som ärende. Arbetsutskottet har tidigare tagit upp frågan med barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden på presidiemöte Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 232/2011

3 Sammanträdesprotokoll 3 (38) Kommunstyrelsen KSAU 295/2011 Dnr 2011/ Förslag om nya avgifter för kommunhusets kafeteria för 2012 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för kommunhusets kafeteria att gälla från och med Detta innebär att den avgift för kaffeservering i kommunhuset som fastställdes i kommunfullmäktiges beslut om taxor 74/ ersätts med de nya avgifterna. Kafeterian och utbudet av personal- och gästfika där är mycket uppskattat. Tyvärr har priserna på bröd, smör, pålägg, kaffe, frukt, grönsaker etc ökat ganska raskt under de senare åren. Avgiften för förmiddags- och eftermiddagsfika höjdes från 150 till 170 kronor per månad för heltidsanställda. Utslaget på i genomsnitt 20 arbetsdagar per månad blir det 4,25 kronor per fika. Det måste anses som billigt, särskilt om man betänker allt det goda som ingår i förmiddagsfikat. För att kunna bibehålla standarden och köpa in råvarorna som behövs till förmiddagsfikat behöver vi höja avgiften från och med En höjning till 200 kronor/månad ger ett genomsnittligt pris per fika på 5 kronor. Fortfarande mycket billigt! Följande höjning av avgifterna föreslås: Avgifter för kaffeservering i kommunhuset 2012 Kategori Kronor per månad inklusive moms Nuvarande 2011 Förslag 2012 Anställda Helårsanställda enbart förmiddag enbart eftermiddag Anställda 75 % Anställda 50 % Morgonkaffe 50 50

4 Sammanträdesprotokoll 4 (38) Kategori Kronor per år inklusive moms Nuvarande 2011 Förslag 2012 Förtroendemän i centrala nämnder Sammanträde en gång per månad Ledamöter i arbetsutskott Ersättare får betala kontant per gång i kafeterian enligt pris för engångsfika Engångsfika Förmiddag Eftermiddag Föreslagna höjningar av avgifterna kalkyleras att ge ett tillskott till kontot för inköp av livsmedel till kafeterian på ca kronor för 2012, vilket i sin tur innebär att vi kan bibehålla och kanske även utveckla kvalitén i vår kafeteria.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (38) Kommunstyrelsen KSAU 296/2011 Dnr 2011/ Förslag om reviderad valdistriktsindelning från och med valen år 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till förändring av valdistrikten enligt nedan att gälla från och med valen år 2014 samt att översända beslutet till länsstyrelsen. Vidare föreslås att valnämnden får i uppdrag att efter varje val se över valdistriktsindelningen i god tid före nästkommande val. Kommunfullmäktige har gett valnämnden i uppdrag att till de kommande valen år 2014 göra en översyn av kommunens indelning i valdistrikt. Översynen görs bl.a. mot bakgrund av kommunens minskande befolkning och länsstyrelsens återkommande synpunkter på att 7 av 12 valkretsar har lägre antal röstberättigade än de som vallagen föreskriver. Samtidigt ska en av de viktigaste förutsättningarna för vår demokratiska process vara så väl tillgodosedd som möjligt, nämligen den att det ska vara så enkelt som möjligt att rösta. Kommunen är idag indelad i 12 valkretsar som vid senaste valet 2010 innehöll röstberättigade enligt följande: Idag 12 distrikt Kod Valdistrikt Antal Ekeberg Hultsfred Södra Hultsfred Norra Lönneberga Målilla Rosenfors Järeda Virserums Landsbygd Virserums tätort Gnöttlerum Vena Mörlunda SUIMMA

6 Sammanträdesprotokoll 6 (38) Mot bakgrund av dessa förutsättningar och efter kontakter med berörda valkretsordföranden lämnar valnämnden följande förslag till valkretsindelning i kommunen för valen från och med år 2014: (Antalet röstberättigade i respektive distrikt har uppskattas som varande antalet 18-åringar och äldre i respektive distrikt, med utgångspunkt för nuvarande befolkning. Den definitionen stämmer inte med definitionen av antalet röstberättigade vid valet, men ger en uppfattning om hur de förslagna förändringarna påverkar valkretsarnas storlek.) Förslag Valdistrikten i Hultsfred och Vena Gnöttlerum upphör som eget valdistrikt och de västra delarna, Gnöttlerum, Järnudda, Spelehult m. fl. förs till Hultsfreds Norra och östra delarna till Vena valdistrikt. Valdistrikt Nuvarande Nya Vena Gnöttlerum Hultsfreds Norra Hultsfreds Södra Ekeberg Valdistrikten i Rosenfors, Målilla och Mörlunda Rosenfors valdistrikt upphör och de röstberättigade förs över till Målilla norr om Silverån och till Mörlunda, söder om Silverån. För att främja tillgängligheten att rösta införs förtidsröstning i Medborgarhuset i Rosenfors förslagsvis två eftermiddagar per vecka. Under valdagen erbjuds Rosenforsborna möjligheter att resa gratis till de vallokalerna i Målilla respektive Mörlunda. På vilket sätt transporterna ska ske får lösas när valarbetet detaljplaneras. Valdistrikt Nuvarande Nya Rosenfors Målilla Mörlunda Valdistrikten i Virserum Virserums Landsbygd och Virserums Tätort slås samman till ett valdistrikt, Virserum. Valdistrikt Nuvarande Nya Virserums Landsbygd Virserums Tätort Virserum

7 Sammanträdesprotokoll 7 (38) Hultsfreds Handbollsförening Ekonomikontoret Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen KSAU 297/2011 Dnr 2011/ Ansökan om bidrag vid Ungdoms-SM i Handboll Arbetsutskottets beslut Hultsfreds Handbollsförening får utan kostnad disponera Hagadal lördag 26/ kl och Lindblomshallen söndag 27/ kl 8 13 samt skolsalar i Albäcksskolan för förläggning på hårt underlag för gästande ungdomslag. Kostnaden för larm med 2000:- får belasta kommunstyrelsens arbetsutskotts konto för oförutsedda behov.. Uteblivna intäkter för lokalhyra och logi får belasta barn- och utbildningsnämndens respektive kultur- och fritidsförvaltningen. Hultsfreds Handbollsförening kommer den 26/11 27/11 att stå som arrangör för en deltävling, steg 2, i Ungdoms-SM för pojkar födda 95. Föreningens egna lag kommer att delta tillsammans med tre lag från Tingsryd, Karlshamn och Bankeryd. Handbollsföreningen kommer att erbjuda lagen så kallat gästkort för mat och logi. Föräldrar och hejarklackar kommer att hänvisas till boende i kommunens stugor samt vandrarhem och hotell. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att efterskänka kostnaden för logi i skolsal, som är 40 kr/person och natt och beräknat antal deltagare är 30 personer dvs kr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Hagadal och Lindblomshallen får disponeras utan kostnad i samband med tävlingarna. Hyreskostnaden är kr med 50 % lokalbidrag för föreningen dvs kr. Barn- och utbildningsnämnden kommer däremot att ta ut ersättning för larm som är 2000 kr. Beredning Barn- och utbildningsnämnden 117/2011

8 Sammanträdesprotokoll 8 (38) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden KSAU 298/2011 Dnr 2011/143 Fråga om familjecentral i Hultsfreds kommun Arbetsutskottets beslut Förslaget godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 232/ att en arbetsgrupp ska bildas för att ta fram ett underlag om vad en familjecentral innebär för kommunen. Kommunchef Lars Rönnlund, barn- och utbildningschef Anders Jansson och socialchef Ann-Greth Sillén uppdrogs att precisera vad som skall ingå i ett underlag samt föreslå vilka tjänstemän som ska ingå i arbetsgruppen. Förslaget: Arbetsgrupp: Arbetsgruppen föreslås bestå av 2 representanter från vardera socialförvaltningen och 3 från BUN, varav en är dess controller. Tidsplan: Uppdraget påbörjas omgående och skall vara slutfört inom två månader. Rapport till kommunchef och förvaltningschefer medio februari och resp. förvaltningsnämnder på marssammanträdet och för Ks i april Uppdraget: Ett underlag om vad skapandet av en familjecentral skulle innebära för Hultsfreds kommun betyder att arbetsgruppen ska definiera begreppet `familjecentral precisera verksamhetens mål och syfte föreslå vilka huvudverksamheter som ska bilda familjecentral specificera de olika ingående huvudverksamheternas uppdrag föreslå en organisation redovisa idéer om verksamhetens styrning, ledning och mandat verksamhetens budgetansvar beräkna kostnaderna för att starta och driva en familjecentral ta ställning till om en eller flera familjecentralsenheter är aktuella

9 Sammanträdesprotokoll 9 (38) Walde Pettersson, ÖSK KSAU 299/2011 Dnr 2011/ Ombyggnation vid matsal Lindblomskolan Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ombyggnationen i entrén på Lindblomshallen kan påbörjas och att finansiering sker ur kontot Tillgänglighet offentliga byggnader. Vid studiebesöket på Lindblomsskolan visar byggnadsingenjör Walde Pettersson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) behovet av handikappsanpassad toalett vid Lindblomshallens entré. Samtidigt skulle en mer anpassad städskrubb kunna iordningsställas samt även två toaletter. Det finns pengar i budget för att göra åtgärderna. Ombyggnationen är beräknad till kronor.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (38) Förbundschefen KSAU 300/2011 Dnr 2011/ Byggnation av ny väg i industriområde på fastigheten Hultsfred 3:1 Arbetsutskottets beslut Informationen är mottagen. När köpekontraktet mellan Hultsfreds kommun som säljare och Be-Ge Lastbilar AB som köpare upprättades ingick att Hultsfreds kommun ska bygga en ny gata till köpeobjektet. Det gäller då ett område på del av Hultsfred 3:1. Arbetsutskottet gav förbundschef Helena Grybäck Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att återkomma i ärendet vad gäller byggnation av gata. Förbundschefen informerar om att det kommer att dröja över årsskiftet innan det är aktuellt med byggnation av gata. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 270/2011

11 Sammanträdesprotokoll 11 (38) Kommunstyrelsen KSAU 301/2011 Dnr 2011/ Flytt av energirådgivning och energieffektivisering från miljö- och byggnadsnämnden till Östra Smålands Kommunalteknikförbund Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att flytta över uppdraget energirådgivning och energieffektivisering från Miljöoch byggnadsnämnden till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Vidare föreslås att chefen för ÖSK och chefen för miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörd tjänsteman utvärdera förflyttningen. Utvärderingen ska ske efter ett år och ska rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås också föreslå kommunfullmäktige besluta om att vid det fall en förfrågan om samverkan i dessa frågor skulle komma från Vimmerby ska detta prövas i positiv anda av ÖSK i syfte att möjliggöra en sådan samverkan. Samtal har förts mellan kommunchef Lars-Erik Rönnlund, miljö- och byggnadschef Anders Helgée samt ÖSK:s förbundschef Helena Grybäck Svensson om var i organisationen vi kan uppnå optimal effekt på arbetet kring energirådgivning och energieffektivisering. Samtal har även förts mellan ordförandena i nämnden, styrelsen och förbundet. Båda uppdragen är projektfinansierade av staten och innehas av en heltidsan-ställd tjänsteman. ÖSK har för Högsbys räkning dessa uppdrag idag. I Hults-fred är det miljö- och byggnadsförvaltning som har ansvar för dessa uppdrag. Den samlade bedömningen är att dessa uppdrag även för Hultsfreds räkning bör överföras till ÖSK. Det bedöms bl.a. att: - Samverkans- och samordningsvinster blir störst om alla stöd är på samma plats för både Hultsfred och Högsby = mervärde för kommuninvånare och kommunala organisationer och bolag. - Fördelen med placering i ÖSK är att kontakten med bostadsbolag och industribolag blir bättre. Placeringen medför även att det blir lättare att gå från strategi till verklighet dvs. det blir lättare att genomföra åtgärder.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (38) Även om den samlade bedömningen är att det bör höra hemma i ÖSK finns det vissa saker som kan tala emot: - Oavsett på vilken förvaltning tjänsten finns på så måste den som innehar tjänsten ha väl utvecklade relationer med både personalen på miljöavdelningen och på den tekniska avdelningen. Detta möjliggörs genom att cheferna för dessa verksamheter i positiv anda stimulerar samverkan. - Kommunen samverkar via ÖSK med Högsby kommun och inom miljöbalk och livsmedelslagstiftning med Vimmerby kommun. Det är därför viktigt att en eventuell förfrågan från Vimmerby kommun om stöd i dessa frågor inte får hindras p.g.a. en flytt av verksamheten till ÖSK. - Hultsfreds miljö- och byggnadsförvaltning har kommit att utöva flera olika projekt som inte enbart handlar om myndighetsutövning. Miljö- och byggnadschefen menar att detta är en central del för att behålla och utveckla personalen i verksamheten. Att ta bort allt för mycket av just den icke myndighetsutövande verksamheten kan försämra attraktiviteten. Miljö- och byggnadsnämnden och förbundsdirektionen har beslutat lämna förslaget för godkännande i kommunfullmäktige. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden 102/2011 Östra Smålands Kommunalteknikförbund 103/2011

13 Sammanträdesprotokoll 13 (38) Kultursekreteraren KSAU 302/2011 Dnr 2011/ Kulturstipendium 2011 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att Lennart Beijer tilldelas 2011 års kulturstipendium. Kultursekreterare Henric Oscarsson redogör för förslag att utse Lennart Beijer till kulturstipendiat 2011 med följande motivering: Lennart Beijer har under två och ett halvt år ideellt bedrivit verksamheten med att lära barnen och ungdomarna i kommunens skolor att spela schack. Periodvis har han besökt skolor fem dagar i veckan. Besöken på Lindblomsskolan, Venhagskolan, Silverdalens skola, Järnforsens skola och i år även på Prolympia är och har varit väldigt uppskattade av elever och pedagoger. Tidigare år har Lennart även varit och besökt skolor i Vimmerby kommun, då främst Astrid Lindgrens skola och Gullringens skola. Schackspelet är inte bara ett trevligt spel. Det har även dokumenterat positiva effekter på skolarbetet i stort, vilket pedagoger på skolorna vittnar om. Närmast i ledet av forskare att bekräfta detta är professorn i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Lars Holmstrand. Under de två första åren utgick arbetet främst från det nämnda landsomfattande projektet Schack4an. Schack4an är en rikstäckande tävling för fjärdeklasser, som går ut på att alla ska delta. Det är viktigare för klassen att få med många än att några få är duktiga schackspelare. Tävlingen har haft stor genomslagskraft i Hultsfred och Småland representerades av elever från Lindblomsskolan och Venhagsskolan. Hultsfredsklasserna kvalificerade sig för riksfinalen i Globen, Stockholm. Väl där placerade Venhagsskolan sig år 2010 på en sjunde plats av de 95 deltagande klasserna! Även en klass från Lindblomsskolan deltog det året. År 2011 deltog två klasser från Lindblomsskolan. Finalerna i Globen har såklart varit en stor positiv händelse för alla inblandade. Innevarande termin har Lennart initierat arbetet med skolschackklubbar. En kurs i hur man som pedagog kan bedriva schackundervisning, även om ens egna schackkunskaper är begränsade, har hållits. Till den kursen var

14 Sammanträdesprotokoll 14 (38) samtliga pedagoger i kommunen inbjudna. Parallellt med det nya arbetet med skolschackklubbar fortsätter Lennart verksamheten med Schack4an. Lennart bedriver även ungdomsverksamhet i schack för Hultsfreds Schackklubbs räkning. Detta har lett fram till att HSK för första gången på många år i våras hade underlag på ungdomssidan att anordna junior-dm. Vid tävlingarnas slut stod en HSK spelare som segrare i miniorklassen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (38) Kommunstyrelsen KSAU 303/2011 Dnr 2011/ Förslag till ombudgetering av socialnämndens investeringsbudget 2011 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna följande ombudgetering: IT-infrastruktur IFO Socialkontor kronor Treserva IFO Socialkontor IFO kronor IT-satsning ÄO Äldreomsorg gemensamt kronor Socialnämnden har för 2011 en investeringsbudget på tkr för ITinvesteringar inom äldreomsorgen. I samband med omorganisationen inom individ- och familjeomsorgen behövdes investeringar i den digitala infrastrukturen för att skapa en funktionell uppkoppling mellan kommunhuset och socialförvaltningens barn och familjs lokal i Stålhagen. Förvaltningen bedömer att en del av de medel som är anslagna för investeringar inom äldreomsorgen kan ombudgeteras till individ- och familjeomsorgen för att täcka investeringsutgiften för fiberläggning ( kronor). Verksamhetssystemet Treserva är gemensamt för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen. Delar av investeringsutgifterna för nya moduler avser individ- och familjeomsorgen varför pengar bör ombudgeteras från vård och omsorg ( kronor). Beredning Socialnämnden 119/2011

16 Sammanträdesprotokoll 16 (38) Kommunstyrelsen KSAU 304/2011 Dnr 2011/ Förslag om att låta Haga gruppboende drivas som entreprenad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att socialnämnden får lägga ut gruppboendet Haga i Virserum på entreprenad. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om att socialnämnden ska återrapportera i ärendet till kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade 126/ att upphäva tidigare beslut om avveckling av Haga gruppbostad, 101/ samt 115/ Samtidigt beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att låta Haga gruppboende drivas som entreprenad. Socialchef Ann-Gret Sillén har sammanställt en konsekvensbeskrivning om Haga gruppbostad skulle läggas ut på entreprenad eller vara kvar inom kommunal verksamhet. Beredning Socialnämnden 126/2011

17 Sammanträdesprotokoll 17 (38) Kommunstyrelsen KSAU 305/2011 Dnr 2011/ Ändrad organisation för kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor/arbetsmarknadsenheten Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande arbetsmarknadsenhet flyttas från personalkontoret för att från och med tillhöra socialförvaltningen. Bakgrund Arbetsmarknadsenheten i Hultsfreds kommun har på senare år flyttat runt organisatoriskt. Från att under lång tid ha tillhört personalkontoret flyttades enheten 2005 till Högskolecentrum - sedermera Campus. Under åren återfanns arbetsmarknadsfrågorna under kommunkansliet där det i sin tur ingick i ett av ESF finansierat arbetsmarknadsprojekt vilket benämndes Nystartcenter. Sedan detta projekt avslutades i september 2010, har arbetsmarknadsfrågorna återkommit till personalkontoret. I nuläget är merparten av kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågorna kopplade till tjänsten som arbetsmarknadssekreterare - det som här kallas arbetsmarknadsenheten. Enheten handlägger sammanfattningsvis följande områden Språkpraktik Praktiksamordning Ungdomstjänst Uppföljningsansvar för ungdomar år Feriejobb till kommunens 16-åringar Sommarlovsentreprenörskonceptet Uppsökande verksamhet för praktikplatser och samverkan Vissa arbetsmarknadsfrågor administreras dock av personalkonsulten på personalkontoret, såsom lönebidragsanställningar och rekvisition av anställningsstöd. Föreslagen ändring Arbetsmarknadsenheten som består av - 1,0 tjänst som arbetsmarknadssekreterare

18 Sammanträdesprotokoll 18 (38) - budget för feriearbeten och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås att fr o m ingå i socialförvaltningens organisation Lönebidragsanställningar och rekvisition av anställningsstöd föreslås även i fortsättningen administreras av personalkontoret. Ändringen sker mot bakgrund av två stora projekt som socialförvaltningen påbörjat och som har inriktning mot arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor. Under hösten 2011 har socialförvaltningen gått in som projektägare i ett av Samordningsförbundets sysselsättningsprojekt benämnt Leva livet tillsammans med socialförvaltningen i Vimmerby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län. Parallellt med detta har socialförvaltningen också gått in som en av fyra andra kommuner (Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby) i ett arbetsmarknadsprojekt som benämns Bryggan 2. Socialförvaltningen kan med föreslagen förändring strukturera om tjänsten som arbetsmarknadssekreterare så att den på ett naturligt sätt kan vara strategiskt inriktad och integreras med de nu aktuella arbetsmarknadsprojekten. Detta som ett led i en strävan för ett ökat arbetskraftsutbud, god service till kommuninvånarna och ökade möjligheter för unga att finna sin plats i arbetsliv och samhälle. Utifrån detta har företrädare för kommunkansli, utvecklingskontor, personalkontor och socialförvaltning, gemensamt ställt sig bakom att arbetsmarknadsenheten flyttas från personalkontoret och integreras i socialförvaltningens arbete med övriga arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor som förvaltningen har att ansvara för. Beredning Socialnämnden 125/2011

19 Sammanträdesprotokoll 19 (38) Arbetsgruppen översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning KSAU 306/2011 Dnr 2011/ Motion om att göra kommunfullmäktige mer intressant för ledamöter, medborgare, åhörare och massmedia Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar remittera motionen för yttrande till arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Fullmäktigeledamöterna Ove Karlsson, S, Susanne Sjöblolm, M och Lars Rosander, C har lämnat in en gemensam motion om att utveckla kommunfullmäktige. I motionen föreslås att fullmäktige tillsätter en permanent beredning med uppdrag att arbeta med frågor som - utveckling av demokrati i fullmäktige och utbildning av ledamöterna - hur kommunens politiska organisation ska se ut - att styrelsen och nämnder samt kommunala bolag, med jämna intervaller, redovisar sina verksamheter i fullmäktige. Fullmäktige beslutade 108/ att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beredning Kommunfullmäktige 108/2011

20 Sammanträdesprotokoll 20 (38) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 307/2011 Dnr 2011/ "Bygg minirondell vid Lilla Torget, anslut hela Oskarsgatan!", motion från Göran Berglund Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för yttrande. Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har lämnat in en motion om att bygga en minirondell vid Lilla Torget i Hultsfred för att få till en bättre korsning mellan Oskarsgatan och Västra Långgatan. Kommunfullmäktige beslutade 107/ att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Kommunfullmäktige 107/2011

21 Sammanträdesprotokoll 21 (38) Räddningstjänsten KSAU 308/2011 Dnr 2011/ Förslag om att skänka brandbil och 3 Albin brandsprutor till Målilla-Gårdveda hembygdsförening och dess motormuseum Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att Målilla-Gårdveda hembygdsförening får överta brandbil, HMY 230 och tre Albin brandsprutor. Tf räddningschef Michael Hesselgård har lämnat ett förslag om att Hultsfreds kommun skänker brandbil HMY 230, en international x4 och tre Albin brandsprutor till Målilla-Gårdveda hembygdsförening och dess motormuseum. Föreningen är villig att ta emot bil samt brandsprutor och använda för deras aktiviteter i framtiden. För räddningstjänstens del är inte bil och brandsprutor aktuella att använda som reservdelar. I nuläget tar de bara garageplats vilken behövs för andra ändamål. Räddningstjänsten tycker att det är intressant att bevara bil och brandsprutor till eftervärlden genom hembygdsföreningens försorg.

22 Sammanträdesprotokoll 22 (38) KSAU 309/2011 Dnr 2011/ Förslag från Virserums Konsthall att förlänga det tidigare trepartsavtalet för 2012 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har mottagit informationen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 280/ att ge Åke Nilsson, 1-e vice ordförande, i uppdrag att kontakta Regionförbundet i Kalmar län och lyfta frågan med dem. Åke Nilsson informerar om att möte kommer ske och att han återkommer med rapport efter det. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 280/2011

23 Sammanträdesprotokoll 23 (38) Kostchefen KSAU 310/2011 Dnr 2011/ Förslag till beslut om arbetsår för kostpersonal med uppehållsanställningar inom kost- och städservice Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar fastställa arbetsår för skolmåltidspersonal med uppehållstjänst enligt nedan. Kostchef Karin Anemyr har lämnat ett förslag till fastställande av arbetsår för kostpersonal med uppehållsanställningar inom Kost- och Städservice. För skolmåltiderna föreslås för läsår 2012/2013 följande: Skolmåltiderna 282 dagar Enligt detta är klämdag och inarbetade och en valfri dag som tas ut i samråd med enhetschef.

24 Sammanträdesprotokoll 24 (38) Revisorerna Kostchefen KSAU 311/2011 Dnr 2011/ Revisorernas granskning av kostverksamheten Arbetsutskottets beslut Kostchefens svar översänds till revisorerna. Arbetsutskottet beslutade 228/ att ge kostchef Karin Anemyr i uppdrag att lämna yttrande över rapporten. Enligt tidigare skrivelse från revisorerna i samband med rapporten kommer denna att tas upp på ett kommande möte mellan revisorer och arbetsutskottet. Kostchefen har nu överlämnat följande yttrande: Revisorerna har bedömt att kostverksamheten i stort bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande baserat på antal kök som finns idag. Revisorerna har dock pekat på några förbättringsmöjligheter som vi inom kostenheten kan arbeta med. Som ansvarig för verksamheten ser jag revisorernas förslag som en möjlighet att stärka vårt kvalitetsarbete där vi redan idag arbetar med ständiga förbättringar och anpassar till övrig verksamhet. Det saknas idag avtal mellan barn- och utbildningsnämnden och kostenheten. Rutinerna för beställning och avbeställning fungerar bristfälligt. Vi har hittills haft muntlig beställning/avbeställning till köket. Kostservice har nu tagit fram en blankett där lärare eller annan ansvarig person anmäler avvikelse för måltider i restaurangen. Blanketten fylls i och lämnas till ansvarig kokerska senast 14 dagar innan avvikelsen. Med införandet av blanketten kan vi planera antalet portioner bättre och hoppas kunna minska matsvinnet. För att bättre kunna redovisa antalet ätande inom skola, förskola och fritids kommer vi regelbundet att notera antalet ätande varje dag. De enkäter vi årligen genomför i skolan om våra matgästers uppfattning om smak, kvalitet och trivsel kring skolmåltiden presenteras i dagsläget till barn- och utbildningsnämnden.

25 Sammanträdesprotokoll 25 (38) Önskemål om att även redovisa till kommunstyrelsen ser vi inte som något problem utan lägger in en rutin för redovisning i samband med redovisningen till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna har påpekat att man idag inte har någon mätning av näringsvärde eller uppföljning av kvaliteten på de portioner som idag serveras på våra äldreboenden. De matsedlar som Kostservice erbjuder från januari 2012 kommer att näringsberäknas med hjälp av ett kostdataprogram. I kostprogrammet säkerställer vi även vilka ingredienser och mängd livsmedel som ingår i recepten. Vi kommer också att få fram en kostnad för portionen. När det gäller kundens uppfattning av kvaliteten har vi ännu inte hittat något bra sätt att mäta på. Troligtvis kommer vi att använda oss av både intervjuer och enkäter. På mötet informerar kostchefen även om enkät som lämnats i skolorna och utvärderingen om kylmaten. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 228/2011

26 Sammanträdesprotokoll 26 (38) Kalmar Läns Trafik AB Michael Leijonhud KSAU 312/2011 Dnr 2011/ Bildande av Trafikråd - val av representant Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet utser Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet, till representant för Hultsfreds kommun i Trafikrådet. Skapandet av organisation runt kollektivtrafiken för länet pågår. Val till nya trafikstyrelsen har genomförts av landstingsfullmäktige. Ett första informationsmöte hölls den 7 oktober 2011 på Fredensborgs Herrgård. Där påtalades det hur viktigt det är att vi även kan tillsätta personer i kollektivtrafikrådet. Rådet ska bestå av en ledamot från varje kommun och en från regionförbundet, dessa är rådgivande för tjänstemännen i Landstingets nya trafikförvaltning Kalmar Länstrafik. Flera frågor och idéer rörande trafik och trafikstrukturer kommer här att prövas/beredas innan de går vidare som ärenden till Trafikstyrelsen. Det är viktigt att representanten till Trafikrådet anmäls under november månad. Anmälan ska göras till Karl-Johan Bodell.

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer