Resultatuppföljning Informations- och påverkansprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet"

Transkript

1 Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet

2 1 Inledning Bakgrund Syfte Datainsamling och analys Rapportens fortsatta upplägg Programbeskrivning Programlogik Översikt programperiod Resultatuppföljning Mål Påverkanskampanj Rätten till din egen kropp (resultat 1.1, 1.2) Kampanj Utbildning för alla (resultat 1.1, 1.2) Samarbeten och nätverk (resultat 1.2) Mål Mediamedverkan (Resultat 1.1 och 1.2) Mål 3, 4 och Kampanj matsuveränitet och miljö (resultat 3:2) Informationsturnéer (resultat 3.1, 3.2 och 5.1) Informationsspridning via Internet (resultat 3.1) Informations- och studiematerial (resultat 3:2) Medlemsutveckling och förfrågningar (resultat 4.1, 4.2) Avvikelser från planen Mediaarbete Globala röster Kampanj matsuveränitet och miljö Sammanfattande resultatanalys Mål Mål Mål 3, 4 och Rekommendationer System för löpande aktivitets- och resultatuppföljning Se över utvärderingsenkäter vid infoturnéer Följa upp och mäta genomslag i media...36 Bilagor

3 1 Inledning För andra året i rad har Svalorna Latinamerika tagit fram en samlad rapport för resultatuppföljning av informations- och påverkansprogrammet. Denna rapport är en sammanställning av alla genomförda aktiviteter och en analys av resultat- och måluppfyllelsen inom Svalorna LA:s program för information och påverkan i Sverige. 1.1 Bakgrund Informations- och påverknansprogrammet startade 2007 samtidigt som verksamheten i Latinamerika genomgick en omställning från volontärer och projekt till långsiktig programverksamhet. Enligt Svalorna LA utgörs ett program av långsiktiga insatskomponenter som har ett gemensamt mål. Nyckelbegrepp i programarbetet är dialog, lärande, samverkan och fokus på konkreta resultat. Stor vikt läggs vid uppföljningsarbete som ligger till grund för en kontinuerlig anpassning och justering av programmets utformning. Programarbetet utmärker sig genom ett långt tidsperspektiv där målen ofta definieras på års sikt. Genom att arbeta med ett långsiktigt programinnehåll underlättas en realistisk planering, genomförande och effektiv uppföljning. Programverksamheten möjliggör dessutom en ökad integrering mellan informations- och påverkansarbetet i Sverige och utvecklingssamarbetet i Latinamerika. Ett led i förändringsarbetet är att förbättra system för planering, uppföljning och utvärdering (PME) inom alla led av verksamheten i Syd och i Sverige. Denna sammanställning av uppnådda resultat för informations- och påverkansarbetet under 2008 bör därför ses som ett steg på vägen mot förbättrade system för PME. I takt med att Svalorna LA:s informations- och påverkansarbete i Sverige växt mycket de senaste åren har behovet av nya system för resultatuppföljning blivit allt tydligare. I år tillämpas för första gången nya mallar för detaljerad sammanställning av genomförda aktiviteter som möjliggör uppföljning av resultat. Dessa är en del av de rekommendationer som presenterades i Mer än bara siffror en metodstudie om resultatuppföljning av informationsoch påverkansinsatser i Sverige som genomfördes under hösten Systemen är under utveckling och tanken är att en noggrann, löpande aktivitetsuppföljning ligger till grund för en årlig resultatuppföljningen där vi strävar efter att kunna följa upp effekter av insatserna genom såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer. Inom informations- och påverkansarbetet pågår samtidigt en förändringsprocess vad gäller innehåll där Svalorna LA inte längre enbart arbetar med informationsspridning. Organisationens opinionsbildning och påverkansarbete har utvecklats mycket de senaste två åren och ambitionen är att ta en allt aktivare roll i den svenska biståndsdebatten och därigenom bidra till politiska beslut som gagnar Svalorna LA:s målgrupper i verksamhetsländerna. 1.2 Syfte Syftet med rapporten är att redovisa de resultat som uppnåtts under 2008 och visa hur de bidrar till programmets måluppfyllelse och ett förändrat beteende hos målgruppen. Detta är Svalorna LA:s interna rapport för resultatuppföljning och innehållet ligger till grund för föreningens verksamhetsberättelse rapporteringen till finansiärer. Arbetet med rapporten ska också bidra till vidare utveckling av befintliga system för resultatuppföljning. 3

4 1.3 Datainsamling och analys Inför 2008 års resultatuppföljning introducerar vi för första gången nya mallar för aktivitetsuppföljning som utgör underlag för själva resultatuppföljningen. Delar av aktivitetsuppföljningen bifogas resultatuppföljningen och underlaget i sin helhet finns i elektronisk form. Rutiner för löpande aktivitets- och resultatuppföljning kommer att behöva fortsätta utvecklas och implementeras på allvar under 2009 för att underlätta resultatuppföljningen i framtiden. Datainsamlingen har skett på olika sätt för uppföljning av olika insatser/aktiviteter. Anställda, praktikanter och frivilliga medlemmar har rapporterat om de insatser de genomfört inom ramen för informations- och påverkansprogrammet i Sverige. Mediamedverkan har sammanställts med hjälp av sparade pressklipp, sända pressmeddelanden, Media monitor report 2008 från Afrikagrupperna samt sökningar på Internet (eniro nyhetssök). När det gäller media finns i vissa fall tillgängliga uppgifter om upplaga/ tittarsiffror på publicerad artikel eller sänt TV-program. Eftersom Svalorna LA fortfarande inte har ett system för hur man ska hantera dessa siffror görs ingen sammanställning av totalt antal nådda genom media. Däremot görs en allmän uppskattning om måluppfyllelsen. Interna rapporter av informatörer samt utvärderingsenkäter som delats ut i anslutning till informationstillfällena har även i år använts för att följa upp informationsturnéernas genomslag. Medarbetare som under året representerat Svalorna LA vid utåtriktade aktiviteter och samarbeten med andra organisationer har fått lämna uppgifter om alla genomförda arrangemang. 512 elever/deltagare samt 47 lärare/kontaktpersoner har fyllt i utvärderingsblanketter med frågor om vilka nya kunskaper gett dem, om deras attityder förändrats och hur informationen kan förbättras. Inom samarbetsprojekt/aktiviteter har även samarbeten kring resultatuppföljning förekommit. Informationsspridningen via Internet har sammanställts genom besöksstatistik för respektive webbsida. På grund av skilda system är inte samma statistik tillgänglig för alla sajter. Medlemsstatistik har hämtats från register och antalet aktiva medlemmar har uppskattats av personal och förtroendevalda. Den statistik som sammanställts i rapporten har jämförts med siffror från 2007 för att kunna följa förändringen under programmets gång. Till skillnad från resultatuppföljningen 2007 har inga intervjuer genomförts i år. Anledningen är att man i första hand ville testa de nya uppföljningsmallarna och att antalet genomförda aktiviteter och materialet att bearbeta var så stort att tiden inte räckte till. Resultaten sammanställs och kommenteras i föreningens gemensamma uppföljningssystem genom procentbaserade verksamhetsrapporter som ingår i verksamhetsberättelsen. 1.4 Rapportens fortsatta upplägg Kapitel två är en beskrivning och sammanfattning av Svalorna Latinamerikas informationsoch påverkansprogram i Sverige och de aktiviteter som planerades inför Här beskrivs mål och förväntade resultat för hela programperioden som följs upp detaljerat för respektive mål i kapitel tre. Många insatser är riktade mot att uppfylla flera mål varför flera förväntade resultat inom skilda mål ibland anges i rubriken. Rapporten avslutas med en sammanställning av och diskussion om de uppnådda resultaten samt avvikelser från planen. 4

5 2 Programbeskrivning Svalorna Latinamerika vill öka medvetenheten i Sverige om situationen i Latinamerika och påverka politiska beslut som förbättrar möjligheterna för våra målgrupper i Latinamerika att ta sig ur fattigdomen. Genom informations- och påverkansarbete vill vi bidra till ökad förståelse för andra kulturer, ökad biståndsvilja och förståelse för nödvändigheten av långsiktigt utvecklingssamarbete tillsammans med civila samhällets organisationer i Syd, samt stimulera till engagemang och aktivism bland allmänheten kring rättvisefrågor. Det yttersta målet med vårt utåtriktade arbete i Sverige är att bidra till att skapa förutsättningar för våra målgrupper i Syd ursprungsfolk, kvinnor, barn, unga och gamla att förbättra sin livssituation. Därför är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan vårt arbete i Sverige och det arbete som vi gör tillsammans med våra samarbetsorganisationer i verksamhetsländerna. Informations- och påverkansprogrammet är en integrerad del av Svalorna LA:s verksamhet och är direkt kopplat till föreningens strategier och till de program vi bedriver i verksamhetsländerna. Genom informations- och påverkansprogrammet sprider vi information bland svensk allmänhet, väcker opinion och påverkar svenska politiker i de utvecklingsfrågor som utgör programverksamhetens prioriterade målområden i våra verksamhetsländer demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning och försörjning samt i frågan om fortsatt bistånd via civila samhället. Att uppmärksamma Latinamerika i Sverige ser vi som ett i sig viktigt mål som även främjar utvecklingsfrågorna. Samarbetet med andra organisationer kring informations- och påverkansarbete ger en bättre effekt av vårt arbete i Sverige samtidigt som det stärker Svalorna LA:s ställning som aktör i det civila samhället. 2.1 Programlogik Under våren och sommaren 2008 gjordes en omstrukturering av programlogiken för Informations- och påverkansprogrammet utan att för dens skull förändra mål och förväntade resultat. Syftet var att tydliggöra logiken och underlätta planering och resultatuppföljning. Denna resultatuppföljning kommer i stort att följa det nya upplägget (se bifogad LFA-matris) trots att det såg något annorlunda ut i ansökan om bidrag till Forum Syd för Eftersom förändringarna inte gäller vare sig mål, förväntade resultat, aktiviteter eller budget bedömer vi att det går att redovisa enligt ny struktur. Från att tidigare ha varit uppdelat på två delprogram som följde Forum Syds målområden är det nu ett sammanhållet program med där aktiviteter och budget delas in under fyra tematiska områden samt programövergripande insatser. Under hösten 2008 påbörjades diskussioner om att omvandla nuvarande informations- och påverkansprogram eftersom det trots förändringarna är svårt att få programlogiken att fungera och kunna följa upp resultat. Nuvarande program kommer därför att fasas ut och omvandlas ett år i förtid och 2010 blir programmets sista år. 5

6 2.2 Översikt programperiod Se bifogad LFA-matris Målgrupper Antal: totalt ca / år ca 500 svenska riksdagsledamöter, representanter för politiska ungdomsförbund, EUpolitiker, UD- och Sidatjänstemän. Ca personer via massmedia (riks- och lokalmedia). Ca lärare och elever i grundskola och gymnasium - med fokus på unga i ytterstadsområden och på orter utanför storstadsregionerna. Ca studenter på universitet, högskolor och folkhögskolor Ca svensk allmänhet med intresse för Latinamerika- och utvecklingsfrågor, Svalorna LA:s medlemmar och personer ur andra folkrörelser. Informations- och påverkansprogrammets temaområden 1. Demokrati och mänskliga rättigheter 2. Utbildning 3. Försörjning 4. Fortsatt bistånd till civila samhället Övergripande mål för informations- och påverkansprogrammet Att människors, såväl privatpersoners som politikers, attityder och beteenden påverkas så att de aktiverar sig för en rättvisare världsordning och hållbar utveckling. Specifika programmål Att svensk politik och lagstiftning i ökad utsträckning strävar mot en rättvis världsordning, och att svenska folkrörelser har fortsatt möjlighet att bedriva utvecklingssamarbete. 2. Att det pågår en bred och levande debatt i svensk media om utvecklings- och rättvisefrågor, förhållanden i syd och kopplingen nord-syd. 3. Att svenska folkets kunskap om, och vilja att stödja folkrörelsebiståndet och stödet till det civila samhället i syd ökar. 4. Att antalet solidaritetsaktivister ökar. 5. Att erfarenhetsutbyten mellan människor från olika delar av världen ökar. Förväntade resultat Ökad medvetenhet hos svenska politiker inom regering, riksdag och EU om situationen i Latinamerika och de frågor Svalorna LA driver, samt att de aktivt påverkar politiska beslut till förmån för Svalorna LA:s målgrupper. 1.2 Svenska enskilda organisationer medverkar aktivt i beslutsfattande kring bistånd. 2.1 Större utrymme i media (dagspress, tv och radio på både riks- och lokalnivå, samt webbaserade nyhetssajter som latinamerika.nu) om frågor som berör Svalorna LA:s målgrupper. 2.2 Svalorna LA blir en känd aktör inom svensk utvecklingspolitik. 3.1 Ökad kunskap och engagemang hos de svenska målgrupperna för situationen i Latinamerika och de frågor Svalorna LA driver. 6

7 3.2 Ökad kunskap hos de svenska målgrupperna om globala sammanhang och hållbar utveckling. 4.1 Ökad kunskap och engagemang hos de svenska målgrupperna för solidaritetsarbetet för en rättvisare världsordning och hållbar utveckling. 4.2 Ökad kunskap hos de svenska målgrupperna för hur de kan vara med och påverka politiska beslut. 5.1 Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan svenska ungdomar och Svalorna LA:s målgrupper i Latinamerika. Indikatorer på förväntade resultat Svenska politiker driver mer aktivt de rättvisefrågor som berör Svalorna LA:s målgrupper Svenska riksdagspolitiker lyfter SRHR-frågan och andra frågor relaterade till Svalorna LA:s huvudfrågor (demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning, försörjning) genom motioner eller annat aktivt påverkansarbete Svalorna LA inbjuds i ökad utsträckning att delta på konferenser/seminarium om bistånds-/rättvisefrågor Kampanjen Rätten till din egen kropp uppmärksammas i riks- och lokalmedier Antalet artiklar/inslag om Latinamerika samt rättvisefrågor som berör Svalorna LA:s målgrupper ökar i svensk massmedia Ökad spridning av nyhetssajten latinamerika.nu som ett svenskt nyhetsmedium Svalorna LA kontaktas i ökad utsträckning av media för information om våra verksamhetsländer och om bistånds-/rättvisefrågor relaterade till vår verksamhet Infoturnéer och olika seminarium/evenemang genomförs Fler personer besöker Svalorna LA:s hemsida Fler personer besöker nyhetssajten latinamerika.nu Svalorna LA:s informationsmaterial används av skolor och folkhögskolor Fler personer engagerar sig aktivt i Svalorna LA:s kampanj- och temafrågor Antalet förfrågningar till Svalorna LA om föreningens arbete ökar Svalorna LA:s medlemsantal och antalet aktiva ökar Fler personer engagerar sig aktivt i Svalorna LA:s kampanj- och temafrågor Praktikanter delar med sig av personliga erfarenheter vid informationsturnéer En svensk skola genomför någon form av utbyte med grupp i Latinamerika Representanter för våra samarbetsorganisationer och målgrupper i Syd medverkar vid seminarier och arrangemang i Sverige Svenska radiokanaler återsänder radioprogram producerade av Svalorna LA:s samarbetsorganisationer i Latinamerika. Planerade aktiviteter och budget Programmet finansieras av Forum Syd och hade 2008 en total budget på SEK. PLANERADE AKTIVITETER ) Delprogram 1 1a. Kampanj Rätten till sin egen kropp Identifiera och knyta personlig kontakt med riksdagspolitiker, samt representanter för riksdagspartierna och deras ungdomsförbund som stödjer våra krav. Samarbete med dessa nyckelpersoner kring en motion, interpellation och/eller skriftlig fråga. Upprop tillsammans med samarbetsorganisationer. Utskick av upprop och bakgrundsinformation till strategiskt 7

8 utvalda riksdagspolitiker, samt tjänstemän på UD och Sida. Hearing eller seminarium i riksdagen eller annan plats med inbjudna föreläsare (om möjligt från våra verksamhetsländer). Debattartikel tillsammans med samarbetsorganisationer och/eller de politiker vi samarbetar med. Pressmeddelande i anslutning till debattartikel och seminarium. Namninsamling. Uppvakta biståndsministern med upprop och namninsamling. Produktion av informationsoch bakgrundsinformation om kampanjfrågorna. Deltagande under Almedalsveckan i Visby. Marknadsföring av kampanjen och kampanjaktiviteterna. 1b. Kampanj Utbildning för alla. Artiklar om utbildningssituationen i Nicaragua, Bolivia och Peru publiceras under kampanjveckan på svalorna.se. Tillsammans med andra organisationer inom det svenska UFA-nätverket ett gemensamt upprop/brev till biståndsministren samt ev seminarium på Sida 21/4. 1c. Nulägesanalys Media. jämförelse 2007 och 2008 (samordnas av Informationshandläggaren och görs av kanslipraktikant/mediastudent) 1d. Samarbete och planering med UBV, Framtidsjorden mfl för utgivning av Globala röster ) Delprogram 2 2a. Kampanjaktiviteter kring SRHR-frågan riktade mot allmänheten (namninsamling, föreläsningar/diskussionsträffar, temaskrift, och annonsering för aktiviteter riktade mot allmänheten). 2b. Kampanj om matsuveränitet och miljö föreläsning/aktivistseminarium tillsammans med andra organisationer som Svalorna Indien Bangladesh, UBV och Framtidsjorden. 2c. Infoturnéer i skolor, folkhögskolor, universitet och andra platser som t ex Lava/Zenit, särskilt mötesplatser för unga i lågprioriterade ytterstadsområden samt andra orter än storstadsregionerna. 10 personer gör 5-10 föreläsningar/evenemang var på olika platser. Två workshops om pedagogiska metoder. Marknadsföring. 2d. Produktion av informations- och studiematerial om Svalorna LA:s temafrågor, bla fotoutställning om ungdomars vardag i Latinamerika - produceras i samverkan med praktikanter och delar av programverksamheten som riktar sig till ungdomar i verksamhetsländerna. 2e. Deltagande i Globalportalen, uppdatering av information på sajten, nätverksmöten, årsmöte mm. 3) Aktiviteter som berör båda delprogrammen 3a. Kontinuerligt informationsarbete/infoservice Kontakt med allmänhet, media, arbetsgrupper, medarbetare i Latinamerika, uppdatering av hemsida, samordning av informations- och påverkansprogrammet och planering och ansökan för 2009, tryck, gemensamma informationskostnader.3b. Nätverksmöten och erfarenhetsutbyten med andra organisationer. 3c. Utvärdering och analys av informations- och påverkansprogrammet 2008, inklusive målgruppsanalyser/marknadsanalys, för fortsatt utveckling av programmet. 8

9 3 Resultatuppföljning Mål 1 Att svensk politik och lagstiftning i ökad utsträckning strävar mot en rättvis världsordning, och att svenska folkrörelser har fortsatt möjlighet att bedriva utvecklingssamarbete Påverkanskampanj Rätten till din egen kropp (resultat 1.1, 1.2) Kampanjen Rätten till din egen kropp! på temat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har under 2008 gått in på sitt andra år. Planering och genomförande Kampanjens aktiviteter har planerats och genomförts av informationssamordnare Pernilla Springfeldt, kampanjansvarig kanslipraktikant (en vår och en höst) samt en kampanjgrupp bestående av styrelseledamöter och andra aktiva medlemmar. Kampanjgruppen har träffats ungefär en gång i månaden och har bestått av ca 8 personer. Kampanjen Rätten till din egen kropp har en egen grupp på Facebook där information om kampanjaktiviteter läggs ut. Gruppen hade 78 medlemmar i december 2008 och den fortsätter att växa. Politikerpåverkan Under 2008 kunde vi för första gången se konkreta resultat av vårt politiska påverkansarbete inom kampanjen. Kampanjpraktikant Jenny Söderstrand skickar brev i januari och juli till utrikesminister Carl Bildt med information om Svalorna LA:S kampanj Rätten till din egen kropp! och förfrågan om hur Sverige arbetar internationellt för att främja SRHR. 15/7 fick vi skriftligt svar från Prudence Woodford-Berger, Ämnesråd på UD:s enhet för utvecklingspolitik. I brevet tackades för Svalorna LA engagemang i SRHR-frågorna, annars ganska övergripande om att regeringen prioriterar SRHR högt och några exempel på hur Sverige jobbar internationellt för detta, tips om att kontakt Sida samt Riksdagens SRHR-grupp för vidare information. Biståndsminister Gunilla Carlsson informeras om Svalorna LA:s kampanj Rätten till din egen kropp! av Pernilla Springfeldt vid seminarium på Sida 16/5 och av kampanjpraktikant Malin Fryknäs på ett seminarium 30/9. Under sommaren hade Svalorna LA kontakt med regeringspartiernas pressekreterare och andra företrädare för partierna, totalt ca 12 personer. Syftet var att få medverkande till Svalorna LA:s arrangemang under politikerveckan i Almedalen. En representant från kristdemokraterna medverkade vid Svalorna LA:s utfrågning på scenen på Östersjötorget i Visby som handlade om vad regeringspartierna vill göra för SRHR-frågorna inom PGU. Totalt ett 30-tal åhörare till utfrågningen. Svalorna LA stod som en av arrangörerena i 09-nätverkets politikerutfrågning Heta gynstolen på central plats i Visby under Almedalsveckan, då nätverket frågade ut representanter för Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna om hur de ska verka för att lyfta upp SRHR-frågorna i EU.Totalt ett 30-tal personer varav 9

10 minst ett par beslutsfattare och ett tiotal organisationer fanns representerade vid varje utfrågning. Verksamhetsledare Klas Hansson deltog i paneldebatt under politikerveckan i Almedalen på temat mödradödlighet i världen och förde fram ett latinamerikanskt pespektiv. Kampanjpraktikant Malin Fryknäs etablerade i september kontakt med riksdagsledamot Ulrika Karlsson (m) för samarbete kring SRHR-frågor. Ulrika Karlsson kontaktade Svalorna LA/Pernilla Springfeldt per mail med en förfrågan om informationsmaterial om abort i Latinamerika med anledning av att hon var på väg på en studieresa till El Salvador för att studera deras abortlagstiftning. Pernilla Springfeldt svarade Ulrika Karlsson 30/10 och skickade Svalorna LA:s faktatexter om abort, preventivmedel och sexualupplysning i Nicaragua, Bolivia och Peru. Carina Hägg (s) lämnar skriftlig fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson och Hans Linde (v) lämnar skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt efter att de båda riksdagsledamöterna deltagit i Svalorna LA:s frukostseminarium om mödradödlighet i Nicaragua och Peru på Café Edenborg den 25 september. Riksdagsledamöterna Jan Lindholm (mp) och Gunvor Ericson (mp) skriver den 5/ motionen 2008/09:U302 Rätten till den egna kroppen efter enskilt möte där Svalorna LA informerat om mödradödlighet till följd av abortförbud i Nicaragua och Peru. Svalorna LA lyfte SRHR-frågor tillsammans med övriga organisationer inom 09-nätverket vid socialdemokraternas upptaktsmöte för ny solidaritetspolitik/biståndspolitik i september. Möte i Solidaritetshuset med med fd ambassadör i Nicaragua Eva Zetterberg. Kampanjen och eventuellt samarbete diskuterades. Styrelseledamot Frida Berg deltog i paneldebatt under Europride i Stockholm arrangerad av 09-nätverket och RFSU. Svalorna LA bidrog med fakta om HBT i Latinamerika. Debatten höll en bra nivå, hade mycket publik och minst tre beslutsfattare deltog (två EUparlamentariker och en minister). Svalorna LA har även uppmärksammat internationella kvinnodagen 8 mars och dagen mot våld mot kvinnor 25 november genom manifestationer tillsammans med andra organisationer (Nätverket för 8 mars samt Nätverket för 25 november). 19 november uppvaktades EU-ministern Cecilia Malmström av 09-nätverket. I egenskap av talesperson för 09-nätverket framförde Lise Berg (ordf Amnesty) de fem krav som 09- nätverkets uppmanar Sverige att uppmärksamma under EU-ordförandeskapet, och ministern gav svar på vilket sätt som Sverige arbetar/uppmärksammar dessa saker. Efter mötet med EU-ministern hade nätverket ytterligare en stund med de deltagande tjänstemännen Kajsa Haag, politiskt sakkunnig åt EU-ministern och Helena Josefson, ansvarig för sakfrågorna under ordförandeskapet. Helena Josefsson återkom efteråt med en lista på vilka tjänstemän som är ansvariga för samtliga av 09-nätverkets 18 krav i 09-nätverkets programförklaring. 09-nätverkets programförklaring om att SRHR-frågor ska bli internationellt uppmärksammade under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 har skickats ut till 6 ministrar + stab. Nätverk och samarbeten Flera av kampanjens aktiviteter har genomförts i samarbete med andra organisationer, framför allt inom de nätverk där Svalorna LA är verksamma tillsammans med andra organisationer. 10

11 09-nätverket: RFSU, Afrikagrupperna, RFSL, Kvinna till Kvinna, Amnesty International, RFSL Ungdom, Forum Syd, och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Nätverket för 8 mars: Unifem, Amnesty, Föreningen för utvecklingsfrågor, Internationella nätverket för Fred och Frihet mfl. Sammanlagt ett 20-tal organisationer. Nätverket 25 november, Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Unifem, Alla Kvinnors Hus, Centerkvinnorna, Feministiskt Initiativ, Fredrika-Bremer-Förbundet, Gröna Kvinnor, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, Kvinnors Nätverk, Liberala Kvinnor, Moderatkvinnorna, Män för Jämställdhet, Operation 1325, RFSU, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, S-kvinnor, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, Sveriges Kvinnolobby, Varken hora eller kuvad, Vänsterpartiet Storstockholm Genom arbetet med kampanjen har Svalorna LA under 2008 etablerat ett nytt samarbete med Fryshusets gymnasieskola i Stockholm. Ett första möte ägde rum i slutet av året och då diskuterades olika samarbetsmöjligheter för gemensamma aktiviteter i Sverige som kommer att vidareutvecklas under Kampanjmaterial Två affischer för kampanjen Rätten till din egen kropp! Nytryck av flyern som marknadsför svalorna.se samt anknyter till SRHR-kampanjen Vykort med inbjudan till seminariet 28/9 på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg om mödradödlighet och abortfrågan i Peru och Nicaragua. Temakskrift om SRHR urval och redigering av texter 2008 (trycks 2009) Layout av mapp med faktatexter om SRHR (trycks 2009) Publiceringsverktyg för webbaserat interaktivt spel om SRHR. PowerPoint med talarmanus och diskussionsfrågor om SRHR och kampanjen Rätten till din egen kropp! Övrigt kampanjen Rätten till din egen kropp! Flera resultat som relaterar till kampanjens aktiviteter redovisas under andra avsnitt. Bland annat har flera av de föredrag och seminarier som genomförts på gymnasieskolor, universitet/ högskolor, folkhögskolor och föreningar runt om i Sverige inom Svalorna LA:s infoturnéer haft fokus på frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Som exempel var föredraget under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg som lockade runt 60 besökar. Andra exempel är MR-dagarna på Sundsvalls gymnasieskolor och workshops med tjejer på föreningen United Sisters i Malmö. De flesta av de tillfälen då Svalorna LA medverkat i media under året har handlat om de frågor vi driver inom kampanjen Rätten till din egen kropp! Detta redovisas under Kampanj Utbildning för alla (resultat 1.1, 1.2) Svalorna Latinamerika har under året bedrivit påverkansarbete för utbildningsfrågan tillsammans med det svenska nätverket för utbildning för alla (UFA). I nätverket ingår bland andra Lärarförbundet, Rädda Barnen, Forum Syd mfl. Seminarium på Sida arrangerat av Svenska nätverket för UFA med syftet att presentera hur civila samhället arbetar med utbildningsinsatser. Svalorna LA berättade om sitt arbete och visade filmen Det är aldrig för sent att lära (producerad av samarbetsorganisationen Proyecto Miriam), samt diskussionom hur enskilda organisationers arbete med utbildningsinsatser stämmer överrens med SIDAs utbildningspolicy och se vilka eventuella samarbetsmöjligheter som finns mellan SIDA och enskilda organisationer. Representanter från SIDA 11

12 fick ta del av de enskilda organisationernas arbete och engagemang i utbildningsfrågor som ett inslag i Utbildning för alla-kampanjen. UFA-nätverket skickade brev till biståndsminister Gunilla Carlsson med anledning av högnivåmötet om Dakarmålen för allas rätt till utbildning december, och uppmaning om dialog kring ett antal punkter som UFA-nätverket ser som särskilt viktiga för att nå Dakarmålen. Svar från Gunilla Carlsson genom Statssekreterare Joakim Stymne 5/ Mycket generellt formulerat svar. Möte mellan Sida och svenska organisationer som arbetar med utbildning i sina biståndsinsatser. Sida informerade om sin kommande nya utbildningsstrategi och lyssnade på synpunkter från enskilda organisationer. Svalorna LA:s verksamhetsledare deltog för att framföra vikten av att underlätta för arbetande barn att gå i skola (t ex att barn som inte har annat val för sin försörjning än att arbeta inte diskrimineras i skolan) Samarbeten och nätverk (resultat 1.2) Förutom de samarbeten som redan nämnts under kampanjerna Rätten till din egen kropp, Utbildning för alla samt Matsuveränitet och miljö har Svalorna LA deltagit i flera olika seminarier och möten relaterade till utvecklingsfrågor, och därmed tagit en aktiv roll i den biståndspolitiska debatten. Under 2008 har man även tagit egna initiativ till samarbeten som främst rör kompetensutveckling inom utvecklingssamarbetet. Man har också fortsatt samarbeten kring aktiviteter med övriga organisationer i Solidaritetshuset. Seminarium om utvecklingsfrågor Svalorna LA deltog vid seminarium om Handel och Utveckling - en politik för tillväxt och hälsa arrangerat av Moderaterna. Ett stort antal riksdagsledamöter, tjänstemän från departement (flest från UD), svenska företag, branschorganisationer, Sida, journalister mfl deltog och lyssnade på paneldebatt. Panelen bestod av ministrar, övriga allianspolitiker, Sida, Kommerskollegium, forskare. (Från Svalorna LA: Ove Hansson) Strategimöte arrangerat av UD/Sida om bistånd til Bolivia via civila samhället. (Luis Larrea) Möte på Sida om EU-biståndets utmaningar. (Från Svalorna LA: Klas Hansson) Möten på Forum Syd, bl.a. om politiska utvecklingen i Nicaragua (Från Svalorna LA: Klas Hanson mfl.) Kometensutveckling inom utvecklingssamarbetet Svalorna LA stod i augusti värd för seminarium om programplanering med syftet att sprida våra nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra organisationer. Ett tiotal organisationer och sammanlagt ca 15 personer deltog. Svalorna LA bjöds i november in till att hålla ett seminarium om resultatuppföljing av småskaliga program på myndigheten för utvärdering av bistånd Sadev i Karlstad. Generaldirektören och flera andra viktiga personer deltog. Ett konkret resultat är att Sadev vid möte med UD i slutet av 2008 lyfte fram Svalorna LA:s programverksamhet och PME-system som ett gott exempel vilket ger oss ett kvalitativt erkännande, och vi har blivit inbjudna till seminarium sommaren Svalorna LA tog i december initiativ till att starta dialogmöten mellan Forum Syd och de 7 organisationer som fått programavtalsstatus. 12

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Samarbete för rättvisa

Samarbete för rättvisa Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Sida 3. Ett stort språng 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika 7. Verksamheten

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Program: Facket förändrar

Program: Facket förändrar samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2012 1 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2012 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2012 7 1. INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR 7

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer