Resultatuppföljning Informations- och påverkansprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet"

Transkript

1 Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet

2 1 Inledning Bakgrund Syfte Datainsamling och analys Rapportens fortsatta upplägg Programbeskrivning Programlogik Översikt programperiod Resultatuppföljning Mål Påverkanskampanj Rätten till din egen kropp (resultat 1.1, 1.2) Kampanj Utbildning för alla (resultat 1.1, 1.2) Samarbeten och nätverk (resultat 1.2) Mål Mediamedverkan (Resultat 1.1 och 1.2) Mål 3, 4 och Kampanj matsuveränitet och miljö (resultat 3:2) Informationsturnéer (resultat 3.1, 3.2 och 5.1) Informationsspridning via Internet (resultat 3.1) Informations- och studiematerial (resultat 3:2) Medlemsutveckling och förfrågningar (resultat 4.1, 4.2) Avvikelser från planen Mediaarbete Globala röster Kampanj matsuveränitet och miljö Sammanfattande resultatanalys Mål Mål Mål 3, 4 och Rekommendationer System för löpande aktivitets- och resultatuppföljning Se över utvärderingsenkäter vid infoturnéer Följa upp och mäta genomslag i media...36 Bilagor

3 1 Inledning För andra året i rad har Svalorna Latinamerika tagit fram en samlad rapport för resultatuppföljning av informations- och påverkansprogrammet. Denna rapport är en sammanställning av alla genomförda aktiviteter och en analys av resultat- och måluppfyllelsen inom Svalorna LA:s program för information och påverkan i Sverige. 1.1 Bakgrund Informations- och påverknansprogrammet startade 2007 samtidigt som verksamheten i Latinamerika genomgick en omställning från volontärer och projekt till långsiktig programverksamhet. Enligt Svalorna LA utgörs ett program av långsiktiga insatskomponenter som har ett gemensamt mål. Nyckelbegrepp i programarbetet är dialog, lärande, samverkan och fokus på konkreta resultat. Stor vikt läggs vid uppföljningsarbete som ligger till grund för en kontinuerlig anpassning och justering av programmets utformning. Programarbetet utmärker sig genom ett långt tidsperspektiv där målen ofta definieras på års sikt. Genom att arbeta med ett långsiktigt programinnehåll underlättas en realistisk planering, genomförande och effektiv uppföljning. Programverksamheten möjliggör dessutom en ökad integrering mellan informations- och påverkansarbetet i Sverige och utvecklingssamarbetet i Latinamerika. Ett led i förändringsarbetet är att förbättra system för planering, uppföljning och utvärdering (PME) inom alla led av verksamheten i Syd och i Sverige. Denna sammanställning av uppnådda resultat för informations- och påverkansarbetet under 2008 bör därför ses som ett steg på vägen mot förbättrade system för PME. I takt med att Svalorna LA:s informations- och påverkansarbete i Sverige växt mycket de senaste åren har behovet av nya system för resultatuppföljning blivit allt tydligare. I år tillämpas för första gången nya mallar för detaljerad sammanställning av genomförda aktiviteter som möjliggör uppföljning av resultat. Dessa är en del av de rekommendationer som presenterades i Mer än bara siffror en metodstudie om resultatuppföljning av informationsoch påverkansinsatser i Sverige som genomfördes under hösten Systemen är under utveckling och tanken är att en noggrann, löpande aktivitetsuppföljning ligger till grund för en årlig resultatuppföljningen där vi strävar efter att kunna följa upp effekter av insatserna genom såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer. Inom informations- och påverkansarbetet pågår samtidigt en förändringsprocess vad gäller innehåll där Svalorna LA inte längre enbart arbetar med informationsspridning. Organisationens opinionsbildning och påverkansarbete har utvecklats mycket de senaste två åren och ambitionen är att ta en allt aktivare roll i den svenska biståndsdebatten och därigenom bidra till politiska beslut som gagnar Svalorna LA:s målgrupper i verksamhetsländerna. 1.2 Syfte Syftet med rapporten är att redovisa de resultat som uppnåtts under 2008 och visa hur de bidrar till programmets måluppfyllelse och ett förändrat beteende hos målgruppen. Detta är Svalorna LA:s interna rapport för resultatuppföljning och innehållet ligger till grund för föreningens verksamhetsberättelse rapporteringen till finansiärer. Arbetet med rapporten ska också bidra till vidare utveckling av befintliga system för resultatuppföljning. 3

4 1.3 Datainsamling och analys Inför 2008 års resultatuppföljning introducerar vi för första gången nya mallar för aktivitetsuppföljning som utgör underlag för själva resultatuppföljningen. Delar av aktivitetsuppföljningen bifogas resultatuppföljningen och underlaget i sin helhet finns i elektronisk form. Rutiner för löpande aktivitets- och resultatuppföljning kommer att behöva fortsätta utvecklas och implementeras på allvar under 2009 för att underlätta resultatuppföljningen i framtiden. Datainsamlingen har skett på olika sätt för uppföljning av olika insatser/aktiviteter. Anställda, praktikanter och frivilliga medlemmar har rapporterat om de insatser de genomfört inom ramen för informations- och påverkansprogrammet i Sverige. Mediamedverkan har sammanställts med hjälp av sparade pressklipp, sända pressmeddelanden, Media monitor report 2008 från Afrikagrupperna samt sökningar på Internet (eniro nyhetssök). När det gäller media finns i vissa fall tillgängliga uppgifter om upplaga/ tittarsiffror på publicerad artikel eller sänt TV-program. Eftersom Svalorna LA fortfarande inte har ett system för hur man ska hantera dessa siffror görs ingen sammanställning av totalt antal nådda genom media. Däremot görs en allmän uppskattning om måluppfyllelsen. Interna rapporter av informatörer samt utvärderingsenkäter som delats ut i anslutning till informationstillfällena har även i år använts för att följa upp informationsturnéernas genomslag. Medarbetare som under året representerat Svalorna LA vid utåtriktade aktiviteter och samarbeten med andra organisationer har fått lämna uppgifter om alla genomförda arrangemang. 512 elever/deltagare samt 47 lärare/kontaktpersoner har fyllt i utvärderingsblanketter med frågor om vilka nya kunskaper gett dem, om deras attityder förändrats och hur informationen kan förbättras. Inom samarbetsprojekt/aktiviteter har även samarbeten kring resultatuppföljning förekommit. Informationsspridningen via Internet har sammanställts genom besöksstatistik för respektive webbsida. På grund av skilda system är inte samma statistik tillgänglig för alla sajter. Medlemsstatistik har hämtats från register och antalet aktiva medlemmar har uppskattats av personal och förtroendevalda. Den statistik som sammanställts i rapporten har jämförts med siffror från 2007 för att kunna följa förändringen under programmets gång. Till skillnad från resultatuppföljningen 2007 har inga intervjuer genomförts i år. Anledningen är att man i första hand ville testa de nya uppföljningsmallarna och att antalet genomförda aktiviteter och materialet att bearbeta var så stort att tiden inte räckte till. Resultaten sammanställs och kommenteras i föreningens gemensamma uppföljningssystem genom procentbaserade verksamhetsrapporter som ingår i verksamhetsberättelsen. 1.4 Rapportens fortsatta upplägg Kapitel två är en beskrivning och sammanfattning av Svalorna Latinamerikas informationsoch påverkansprogram i Sverige och de aktiviteter som planerades inför Här beskrivs mål och förväntade resultat för hela programperioden som följs upp detaljerat för respektive mål i kapitel tre. Många insatser är riktade mot att uppfylla flera mål varför flera förväntade resultat inom skilda mål ibland anges i rubriken. Rapporten avslutas med en sammanställning av och diskussion om de uppnådda resultaten samt avvikelser från planen. 4

5 2 Programbeskrivning Svalorna Latinamerika vill öka medvetenheten i Sverige om situationen i Latinamerika och påverka politiska beslut som förbättrar möjligheterna för våra målgrupper i Latinamerika att ta sig ur fattigdomen. Genom informations- och påverkansarbete vill vi bidra till ökad förståelse för andra kulturer, ökad biståndsvilja och förståelse för nödvändigheten av långsiktigt utvecklingssamarbete tillsammans med civila samhällets organisationer i Syd, samt stimulera till engagemang och aktivism bland allmänheten kring rättvisefrågor. Det yttersta målet med vårt utåtriktade arbete i Sverige är att bidra till att skapa förutsättningar för våra målgrupper i Syd ursprungsfolk, kvinnor, barn, unga och gamla att förbättra sin livssituation. Därför är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan vårt arbete i Sverige och det arbete som vi gör tillsammans med våra samarbetsorganisationer i verksamhetsländerna. Informations- och påverkansprogrammet är en integrerad del av Svalorna LA:s verksamhet och är direkt kopplat till föreningens strategier och till de program vi bedriver i verksamhetsländerna. Genom informations- och påverkansprogrammet sprider vi information bland svensk allmänhet, väcker opinion och påverkar svenska politiker i de utvecklingsfrågor som utgör programverksamhetens prioriterade målområden i våra verksamhetsländer demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning och försörjning samt i frågan om fortsatt bistånd via civila samhället. Att uppmärksamma Latinamerika i Sverige ser vi som ett i sig viktigt mål som även främjar utvecklingsfrågorna. Samarbetet med andra organisationer kring informations- och påverkansarbete ger en bättre effekt av vårt arbete i Sverige samtidigt som det stärker Svalorna LA:s ställning som aktör i det civila samhället. 2.1 Programlogik Under våren och sommaren 2008 gjordes en omstrukturering av programlogiken för Informations- och påverkansprogrammet utan att för dens skull förändra mål och förväntade resultat. Syftet var att tydliggöra logiken och underlätta planering och resultatuppföljning. Denna resultatuppföljning kommer i stort att följa det nya upplägget (se bifogad LFA-matris) trots att det såg något annorlunda ut i ansökan om bidrag till Forum Syd för Eftersom förändringarna inte gäller vare sig mål, förväntade resultat, aktiviteter eller budget bedömer vi att det går att redovisa enligt ny struktur. Från att tidigare ha varit uppdelat på två delprogram som följde Forum Syds målområden är det nu ett sammanhållet program med där aktiviteter och budget delas in under fyra tematiska områden samt programövergripande insatser. Under hösten 2008 påbörjades diskussioner om att omvandla nuvarande informations- och påverkansprogram eftersom det trots förändringarna är svårt att få programlogiken att fungera och kunna följa upp resultat. Nuvarande program kommer därför att fasas ut och omvandlas ett år i förtid och 2010 blir programmets sista år. 5

6 2.2 Översikt programperiod Se bifogad LFA-matris Målgrupper Antal: totalt ca / år ca 500 svenska riksdagsledamöter, representanter för politiska ungdomsförbund, EUpolitiker, UD- och Sidatjänstemän. Ca personer via massmedia (riks- och lokalmedia). Ca lärare och elever i grundskola och gymnasium - med fokus på unga i ytterstadsområden och på orter utanför storstadsregionerna. Ca studenter på universitet, högskolor och folkhögskolor Ca svensk allmänhet med intresse för Latinamerika- och utvecklingsfrågor, Svalorna LA:s medlemmar och personer ur andra folkrörelser. Informations- och påverkansprogrammets temaområden 1. Demokrati och mänskliga rättigheter 2. Utbildning 3. Försörjning 4. Fortsatt bistånd till civila samhället Övergripande mål för informations- och påverkansprogrammet Att människors, såväl privatpersoners som politikers, attityder och beteenden påverkas så att de aktiverar sig för en rättvisare världsordning och hållbar utveckling. Specifika programmål Att svensk politik och lagstiftning i ökad utsträckning strävar mot en rättvis världsordning, och att svenska folkrörelser har fortsatt möjlighet att bedriva utvecklingssamarbete. 2. Att det pågår en bred och levande debatt i svensk media om utvecklings- och rättvisefrågor, förhållanden i syd och kopplingen nord-syd. 3. Att svenska folkets kunskap om, och vilja att stödja folkrörelsebiståndet och stödet till det civila samhället i syd ökar. 4. Att antalet solidaritetsaktivister ökar. 5. Att erfarenhetsutbyten mellan människor från olika delar av världen ökar. Förväntade resultat Ökad medvetenhet hos svenska politiker inom regering, riksdag och EU om situationen i Latinamerika och de frågor Svalorna LA driver, samt att de aktivt påverkar politiska beslut till förmån för Svalorna LA:s målgrupper. 1.2 Svenska enskilda organisationer medverkar aktivt i beslutsfattande kring bistånd. 2.1 Större utrymme i media (dagspress, tv och radio på både riks- och lokalnivå, samt webbaserade nyhetssajter som latinamerika.nu) om frågor som berör Svalorna LA:s målgrupper. 2.2 Svalorna LA blir en känd aktör inom svensk utvecklingspolitik. 3.1 Ökad kunskap och engagemang hos de svenska målgrupperna för situationen i Latinamerika och de frågor Svalorna LA driver. 6

7 3.2 Ökad kunskap hos de svenska målgrupperna om globala sammanhang och hållbar utveckling. 4.1 Ökad kunskap och engagemang hos de svenska målgrupperna för solidaritetsarbetet för en rättvisare världsordning och hållbar utveckling. 4.2 Ökad kunskap hos de svenska målgrupperna för hur de kan vara med och påverka politiska beslut. 5.1 Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan svenska ungdomar och Svalorna LA:s målgrupper i Latinamerika. Indikatorer på förväntade resultat Svenska politiker driver mer aktivt de rättvisefrågor som berör Svalorna LA:s målgrupper Svenska riksdagspolitiker lyfter SRHR-frågan och andra frågor relaterade till Svalorna LA:s huvudfrågor (demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning, försörjning) genom motioner eller annat aktivt påverkansarbete Svalorna LA inbjuds i ökad utsträckning att delta på konferenser/seminarium om bistånds-/rättvisefrågor Kampanjen Rätten till din egen kropp uppmärksammas i riks- och lokalmedier Antalet artiklar/inslag om Latinamerika samt rättvisefrågor som berör Svalorna LA:s målgrupper ökar i svensk massmedia Ökad spridning av nyhetssajten latinamerika.nu som ett svenskt nyhetsmedium Svalorna LA kontaktas i ökad utsträckning av media för information om våra verksamhetsländer och om bistånds-/rättvisefrågor relaterade till vår verksamhet Infoturnéer och olika seminarium/evenemang genomförs Fler personer besöker Svalorna LA:s hemsida Fler personer besöker nyhetssajten latinamerika.nu Svalorna LA:s informationsmaterial används av skolor och folkhögskolor Fler personer engagerar sig aktivt i Svalorna LA:s kampanj- och temafrågor Antalet förfrågningar till Svalorna LA om föreningens arbete ökar Svalorna LA:s medlemsantal och antalet aktiva ökar Fler personer engagerar sig aktivt i Svalorna LA:s kampanj- och temafrågor Praktikanter delar med sig av personliga erfarenheter vid informationsturnéer En svensk skola genomför någon form av utbyte med grupp i Latinamerika Representanter för våra samarbetsorganisationer och målgrupper i Syd medverkar vid seminarier och arrangemang i Sverige Svenska radiokanaler återsänder radioprogram producerade av Svalorna LA:s samarbetsorganisationer i Latinamerika. Planerade aktiviteter och budget Programmet finansieras av Forum Syd och hade 2008 en total budget på SEK. PLANERADE AKTIVITETER ) Delprogram 1 1a. Kampanj Rätten till sin egen kropp Identifiera och knyta personlig kontakt med riksdagspolitiker, samt representanter för riksdagspartierna och deras ungdomsförbund som stödjer våra krav. Samarbete med dessa nyckelpersoner kring en motion, interpellation och/eller skriftlig fråga. Upprop tillsammans med samarbetsorganisationer. Utskick av upprop och bakgrundsinformation till strategiskt 7

8 utvalda riksdagspolitiker, samt tjänstemän på UD och Sida. Hearing eller seminarium i riksdagen eller annan plats med inbjudna föreläsare (om möjligt från våra verksamhetsländer). Debattartikel tillsammans med samarbetsorganisationer och/eller de politiker vi samarbetar med. Pressmeddelande i anslutning till debattartikel och seminarium. Namninsamling. Uppvakta biståndsministern med upprop och namninsamling. Produktion av informationsoch bakgrundsinformation om kampanjfrågorna. Deltagande under Almedalsveckan i Visby. Marknadsföring av kampanjen och kampanjaktiviteterna. 1b. Kampanj Utbildning för alla. Artiklar om utbildningssituationen i Nicaragua, Bolivia och Peru publiceras under kampanjveckan på svalorna.se. Tillsammans med andra organisationer inom det svenska UFA-nätverket ett gemensamt upprop/brev till biståndsministren samt ev seminarium på Sida 21/4. 1c. Nulägesanalys Media. jämförelse 2007 och 2008 (samordnas av Informationshandläggaren och görs av kanslipraktikant/mediastudent) 1d. Samarbete och planering med UBV, Framtidsjorden mfl för utgivning av Globala röster ) Delprogram 2 2a. Kampanjaktiviteter kring SRHR-frågan riktade mot allmänheten (namninsamling, föreläsningar/diskussionsträffar, temaskrift, och annonsering för aktiviteter riktade mot allmänheten). 2b. Kampanj om matsuveränitet och miljö föreläsning/aktivistseminarium tillsammans med andra organisationer som Svalorna Indien Bangladesh, UBV och Framtidsjorden. 2c. Infoturnéer i skolor, folkhögskolor, universitet och andra platser som t ex Lava/Zenit, särskilt mötesplatser för unga i lågprioriterade ytterstadsområden samt andra orter än storstadsregionerna. 10 personer gör 5-10 föreläsningar/evenemang var på olika platser. Två workshops om pedagogiska metoder. Marknadsföring. 2d. Produktion av informations- och studiematerial om Svalorna LA:s temafrågor, bla fotoutställning om ungdomars vardag i Latinamerika - produceras i samverkan med praktikanter och delar av programverksamheten som riktar sig till ungdomar i verksamhetsländerna. 2e. Deltagande i Globalportalen, uppdatering av information på sajten, nätverksmöten, årsmöte mm. 3) Aktiviteter som berör båda delprogrammen 3a. Kontinuerligt informationsarbete/infoservice Kontakt med allmänhet, media, arbetsgrupper, medarbetare i Latinamerika, uppdatering av hemsida, samordning av informations- och påverkansprogrammet och planering och ansökan för 2009, tryck, gemensamma informationskostnader.3b. Nätverksmöten och erfarenhetsutbyten med andra organisationer. 3c. Utvärdering och analys av informations- och påverkansprogrammet 2008, inklusive målgruppsanalyser/marknadsanalys, för fortsatt utveckling av programmet. 8

9 3 Resultatuppföljning Mål 1 Att svensk politik och lagstiftning i ökad utsträckning strävar mot en rättvis världsordning, och att svenska folkrörelser har fortsatt möjlighet att bedriva utvecklingssamarbete Påverkanskampanj Rätten till din egen kropp (resultat 1.1, 1.2) Kampanjen Rätten till din egen kropp! på temat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har under 2008 gått in på sitt andra år. Planering och genomförande Kampanjens aktiviteter har planerats och genomförts av informationssamordnare Pernilla Springfeldt, kampanjansvarig kanslipraktikant (en vår och en höst) samt en kampanjgrupp bestående av styrelseledamöter och andra aktiva medlemmar. Kampanjgruppen har träffats ungefär en gång i månaden och har bestått av ca 8 personer. Kampanjen Rätten till din egen kropp har en egen grupp på Facebook där information om kampanjaktiviteter läggs ut. Gruppen hade 78 medlemmar i december 2008 och den fortsätter att växa. Politikerpåverkan Under 2008 kunde vi för första gången se konkreta resultat av vårt politiska påverkansarbete inom kampanjen. Kampanjpraktikant Jenny Söderstrand skickar brev i januari och juli till utrikesminister Carl Bildt med information om Svalorna LA:S kampanj Rätten till din egen kropp! och förfrågan om hur Sverige arbetar internationellt för att främja SRHR. 15/7 fick vi skriftligt svar från Prudence Woodford-Berger, Ämnesråd på UD:s enhet för utvecklingspolitik. I brevet tackades för Svalorna LA engagemang i SRHR-frågorna, annars ganska övergripande om att regeringen prioriterar SRHR högt och några exempel på hur Sverige jobbar internationellt för detta, tips om att kontakt Sida samt Riksdagens SRHR-grupp för vidare information. Biståndsminister Gunilla Carlsson informeras om Svalorna LA:s kampanj Rätten till din egen kropp! av Pernilla Springfeldt vid seminarium på Sida 16/5 och av kampanjpraktikant Malin Fryknäs på ett seminarium 30/9. Under sommaren hade Svalorna LA kontakt med regeringspartiernas pressekreterare och andra företrädare för partierna, totalt ca 12 personer. Syftet var att få medverkande till Svalorna LA:s arrangemang under politikerveckan i Almedalen. En representant från kristdemokraterna medverkade vid Svalorna LA:s utfrågning på scenen på Östersjötorget i Visby som handlade om vad regeringspartierna vill göra för SRHR-frågorna inom PGU. Totalt ett 30-tal åhörare till utfrågningen. Svalorna LA stod som en av arrangörerena i 09-nätverkets politikerutfrågning Heta gynstolen på central plats i Visby under Almedalsveckan, då nätverket frågade ut representanter för Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna om hur de ska verka för att lyfta upp SRHR-frågorna i EU.Totalt ett 30-tal personer varav 9

10 minst ett par beslutsfattare och ett tiotal organisationer fanns representerade vid varje utfrågning. Verksamhetsledare Klas Hansson deltog i paneldebatt under politikerveckan i Almedalen på temat mödradödlighet i världen och förde fram ett latinamerikanskt pespektiv. Kampanjpraktikant Malin Fryknäs etablerade i september kontakt med riksdagsledamot Ulrika Karlsson (m) för samarbete kring SRHR-frågor. Ulrika Karlsson kontaktade Svalorna LA/Pernilla Springfeldt per mail med en förfrågan om informationsmaterial om abort i Latinamerika med anledning av att hon var på väg på en studieresa till El Salvador för att studera deras abortlagstiftning. Pernilla Springfeldt svarade Ulrika Karlsson 30/10 och skickade Svalorna LA:s faktatexter om abort, preventivmedel och sexualupplysning i Nicaragua, Bolivia och Peru. Carina Hägg (s) lämnar skriftlig fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson och Hans Linde (v) lämnar skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt efter att de båda riksdagsledamöterna deltagit i Svalorna LA:s frukostseminarium om mödradödlighet i Nicaragua och Peru på Café Edenborg den 25 september. Riksdagsledamöterna Jan Lindholm (mp) och Gunvor Ericson (mp) skriver den 5/ motionen 2008/09:U302 Rätten till den egna kroppen efter enskilt möte där Svalorna LA informerat om mödradödlighet till följd av abortförbud i Nicaragua och Peru. Svalorna LA lyfte SRHR-frågor tillsammans med övriga organisationer inom 09-nätverket vid socialdemokraternas upptaktsmöte för ny solidaritetspolitik/biståndspolitik i september. Möte i Solidaritetshuset med med fd ambassadör i Nicaragua Eva Zetterberg. Kampanjen och eventuellt samarbete diskuterades. Styrelseledamot Frida Berg deltog i paneldebatt under Europride i Stockholm arrangerad av 09-nätverket och RFSU. Svalorna LA bidrog med fakta om HBT i Latinamerika. Debatten höll en bra nivå, hade mycket publik och minst tre beslutsfattare deltog (två EUparlamentariker och en minister). Svalorna LA har även uppmärksammat internationella kvinnodagen 8 mars och dagen mot våld mot kvinnor 25 november genom manifestationer tillsammans med andra organisationer (Nätverket för 8 mars samt Nätverket för 25 november). 19 november uppvaktades EU-ministern Cecilia Malmström av 09-nätverket. I egenskap av talesperson för 09-nätverket framförde Lise Berg (ordf Amnesty) de fem krav som 09- nätverkets uppmanar Sverige att uppmärksamma under EU-ordförandeskapet, och ministern gav svar på vilket sätt som Sverige arbetar/uppmärksammar dessa saker. Efter mötet med EU-ministern hade nätverket ytterligare en stund med de deltagande tjänstemännen Kajsa Haag, politiskt sakkunnig åt EU-ministern och Helena Josefson, ansvarig för sakfrågorna under ordförandeskapet. Helena Josefsson återkom efteråt med en lista på vilka tjänstemän som är ansvariga för samtliga av 09-nätverkets 18 krav i 09-nätverkets programförklaring. 09-nätverkets programförklaring om att SRHR-frågor ska bli internationellt uppmärksammade under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 har skickats ut till 6 ministrar + stab. Nätverk och samarbeten Flera av kampanjens aktiviteter har genomförts i samarbete med andra organisationer, framför allt inom de nätverk där Svalorna LA är verksamma tillsammans med andra organisationer. 10

11 09-nätverket: RFSU, Afrikagrupperna, RFSL, Kvinna till Kvinna, Amnesty International, RFSL Ungdom, Forum Syd, och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Nätverket för 8 mars: Unifem, Amnesty, Föreningen för utvecklingsfrågor, Internationella nätverket för Fred och Frihet mfl. Sammanlagt ett 20-tal organisationer. Nätverket 25 november, Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Unifem, Alla Kvinnors Hus, Centerkvinnorna, Feministiskt Initiativ, Fredrika-Bremer-Förbundet, Gröna Kvinnor, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, Kvinnors Nätverk, Liberala Kvinnor, Moderatkvinnorna, Män för Jämställdhet, Operation 1325, RFSU, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, S-kvinnor, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, Sveriges Kvinnolobby, Varken hora eller kuvad, Vänsterpartiet Storstockholm Genom arbetet med kampanjen har Svalorna LA under 2008 etablerat ett nytt samarbete med Fryshusets gymnasieskola i Stockholm. Ett första möte ägde rum i slutet av året och då diskuterades olika samarbetsmöjligheter för gemensamma aktiviteter i Sverige som kommer att vidareutvecklas under Kampanjmaterial Två affischer för kampanjen Rätten till din egen kropp! Nytryck av flyern som marknadsför svalorna.se samt anknyter till SRHR-kampanjen Vykort med inbjudan till seminariet 28/9 på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg om mödradödlighet och abortfrågan i Peru och Nicaragua. Temakskrift om SRHR urval och redigering av texter 2008 (trycks 2009) Layout av mapp med faktatexter om SRHR (trycks 2009) Publiceringsverktyg för webbaserat interaktivt spel om SRHR. PowerPoint med talarmanus och diskussionsfrågor om SRHR och kampanjen Rätten till din egen kropp! Övrigt kampanjen Rätten till din egen kropp! Flera resultat som relaterar till kampanjens aktiviteter redovisas under andra avsnitt. Bland annat har flera av de föredrag och seminarier som genomförts på gymnasieskolor, universitet/ högskolor, folkhögskolor och föreningar runt om i Sverige inom Svalorna LA:s infoturnéer haft fokus på frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Som exempel var föredraget under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg som lockade runt 60 besökar. Andra exempel är MR-dagarna på Sundsvalls gymnasieskolor och workshops med tjejer på föreningen United Sisters i Malmö. De flesta av de tillfälen då Svalorna LA medverkat i media under året har handlat om de frågor vi driver inom kampanjen Rätten till din egen kropp! Detta redovisas under Kampanj Utbildning för alla (resultat 1.1, 1.2) Svalorna Latinamerika har under året bedrivit påverkansarbete för utbildningsfrågan tillsammans med det svenska nätverket för utbildning för alla (UFA). I nätverket ingår bland andra Lärarförbundet, Rädda Barnen, Forum Syd mfl. Seminarium på Sida arrangerat av Svenska nätverket för UFA med syftet att presentera hur civila samhället arbetar med utbildningsinsatser. Svalorna LA berättade om sitt arbete och visade filmen Det är aldrig för sent att lära (producerad av samarbetsorganisationen Proyecto Miriam), samt diskussionom hur enskilda organisationers arbete med utbildningsinsatser stämmer överrens med SIDAs utbildningspolicy och se vilka eventuella samarbetsmöjligheter som finns mellan SIDA och enskilda organisationer. Representanter från SIDA 11

12 fick ta del av de enskilda organisationernas arbete och engagemang i utbildningsfrågor som ett inslag i Utbildning för alla-kampanjen. UFA-nätverket skickade brev till biståndsminister Gunilla Carlsson med anledning av högnivåmötet om Dakarmålen för allas rätt till utbildning december, och uppmaning om dialog kring ett antal punkter som UFA-nätverket ser som särskilt viktiga för att nå Dakarmålen. Svar från Gunilla Carlsson genom Statssekreterare Joakim Stymne 5/ Mycket generellt formulerat svar. Möte mellan Sida och svenska organisationer som arbetar med utbildning i sina biståndsinsatser. Sida informerade om sin kommande nya utbildningsstrategi och lyssnade på synpunkter från enskilda organisationer. Svalorna LA:s verksamhetsledare deltog för att framföra vikten av att underlätta för arbetande barn att gå i skola (t ex att barn som inte har annat val för sin försörjning än att arbeta inte diskrimineras i skolan) Samarbeten och nätverk (resultat 1.2) Förutom de samarbeten som redan nämnts under kampanjerna Rätten till din egen kropp, Utbildning för alla samt Matsuveränitet och miljö har Svalorna LA deltagit i flera olika seminarier och möten relaterade till utvecklingsfrågor, och därmed tagit en aktiv roll i den biståndspolitiska debatten. Under 2008 har man även tagit egna initiativ till samarbeten som främst rör kompetensutveckling inom utvecklingssamarbetet. Man har också fortsatt samarbeten kring aktiviteter med övriga organisationer i Solidaritetshuset. Seminarium om utvecklingsfrågor Svalorna LA deltog vid seminarium om Handel och Utveckling - en politik för tillväxt och hälsa arrangerat av Moderaterna. Ett stort antal riksdagsledamöter, tjänstemän från departement (flest från UD), svenska företag, branschorganisationer, Sida, journalister mfl deltog och lyssnade på paneldebatt. Panelen bestod av ministrar, övriga allianspolitiker, Sida, Kommerskollegium, forskare. (Från Svalorna LA: Ove Hansson) Strategimöte arrangerat av UD/Sida om bistånd til Bolivia via civila samhället. (Luis Larrea) Möte på Sida om EU-biståndets utmaningar. (Från Svalorna LA: Klas Hansson) Möten på Forum Syd, bl.a. om politiska utvecklingen i Nicaragua (Från Svalorna LA: Klas Hanson mfl.) Kometensutveckling inom utvecklingssamarbetet Svalorna LA stod i augusti värd för seminarium om programplanering med syftet att sprida våra nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra organisationer. Ett tiotal organisationer och sammanlagt ca 15 personer deltog. Svalorna LA bjöds i november in till att hålla ett seminarium om resultatuppföljing av småskaliga program på myndigheten för utvärdering av bistånd Sadev i Karlstad. Generaldirektören och flera andra viktiga personer deltog. Ett konkret resultat är att Sadev vid möte med UD i slutet av 2008 lyfte fram Svalorna LA:s programverksamhet och PME-system som ett gott exempel vilket ger oss ett kvalitativt erkännande, och vi har blivit inbjudna till seminarium sommaren Svalorna LA tog i december initiativ till att starta dialogmöten mellan Forum Syd och de 7 organisationer som fått programavtalsstatus. 12

13 Deltagande i kurser för kompetensutveckling inom kommunikattion och påverkansarbete vid 6 tillfällen. (Pernilla Springfeldt, Luis Larrea, Silvje Cvetic, Malin Fryknäs, Sebastian Rasch). Samarbeten i Solidaritetshuset Infobord och hantverksförsäljning vid Drakens dag 24/5 och julmarknaden 13/12. Gemensam monter vid bok- och biblioteksmässan i Göteborg, arrangör Världsbiblioteket. Svalorna LA har via Världsbiblioteket tagit emot skolelever, bland annat en grupp från Röda Korsets folkhögskola som tränade på att radiointervjua och en grupp elever från Vallentunaskolan som ställde frågor om millenniemålen. Övrigt Medverkan vid My Tellus-mässan i Malmö (arrangör CIU). Under sommaren 2008 pågick diskussioner om samarbetsmöjligheter mellan kanslipersonal på Svalorna LA och styrelsen för föreningen Tamam baserad i Lund. Samarbetet kretsade kring att söka pengar för gemensamt projekt för unga tjejers rättigheter i Sverige. Tamam drog sig så småningom ur samarbetet på grund av tidsbrist. 3.2 Mål 2 Att det pågår en bred och levande debatt i svensk media om utvecklings- och rättvisefrågor, förhållanden i syd och kopplingen nord-syd Mediamedverkan (Resultat 1.1 och 1.2) Under 2008 medverkade Svalorna LA på olika sätt i riks- och lokalmedia vid ett 20-tal tillfällen. Svalorna LA sände ut sex pressmeddelanden vilket är tre gånger så många som året före. Landkontoren i Bolivia, Nicaragua och Peru blev kontaktade av svensk media vid ca 12 tillfällen under 2008 varav 5 lett till publicerade artiklar/reportage. Utspel från Svalorna LA Media kontaktar Svalorna LA Initiativ från andra organisationer Publicerat/ sänt Typ av media Publicerat/ sänt Publicerat utan att nämna SvLA Ej publicerat/ sänt Publicerat/ sänt Publicerat utan att nämna SvLA Ej publicerat/ sänt Publicerat/ sänt Publicerat utan att nämna SvLA Ej publicerat/ sänt Dagspress riks Dagspress lokal Fackpress Radio riks Radio lokal 1 1 TV Riks 1 0 TV lokal 0 TV betalkanal 1 1 Totalt antal mediakontakter (31) 13

14 Utspel från Svalorna LA Utspel från Svalorna LA handlar om pressmeddelanden och debattartiklar. Under 2008 sände Svalorna LA ut sex pressmeddelanden vilket är en stor ökning sedan 2007 då man sände ut två pressmeddelanden Bra att regeringen fokuserar på sexuell hälsa Politisk strategi bakom våldet i Bolivia Nya lösningar behövs för att lösa matkrisen Var åttonde minut dör en kvinna till följd av osäker abort Våldtagna flickor offras i politiskt maktspel Ny grundlag i Bolivia löser inte de största problemen Tre av sex pressmeddelanden är relaterade till kampanjen Rätten till din egen kropp om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Två handlar om den politiska situationen i Bolivia och ett pressmeddelande berör kampanjen matsäkerhet och miljö. Pressmeddelandena publicerades i vissa fall rakt av som debattartiklar i andra fall i förkortad eller omskriven form. I ett fall ledde de till medverkan i TV. Tidningen Omvärlden publicerade Svalorna LA:s kommentar på regeringens presentation av ny PGU med önskemål om att tydligare framhäva SRHR. Allingsås tidning publicerade en förkortad version av Rebecka Hinns artikel Nya lösningar behövs för at lösa matkrisen om seminariet Hur kan vi bemöta matkrisen i världen? Nya idéer om jordbruk, som arrangerades av Svalorna LA, Svalorna IB och Fian på ESF 20 september. Debattartikeln "Våldtagna flickor offras i politiskt maktspel" undertecknad av Malina Röstlund och Frida Berg publicerad på Göteborgspostens webbupplaga skapade 7 debattinlägg på hemsidan. Roxana Ortiz, informationspraktikant i Nicaragua, intervjuades i Världen i Fokus TV 8 om mödradödlighet till följd av totalförbudet mot abort i Nicaragua. Programmet sågs av tittare. Media kontaktar Svalorna LA Media kontaktar Svalorna LA handlar främst om kontakter med våra landkontor i samband med resor till eller händelser i verksamhetsländerna. Landkontoret i Bolivia kontaktades av svensk media vid 4 tillfällen, Peru vid 2 tillfällen och Nicaragua vid 6 tillfällen under Informationsansvarig i Peru bidrog med bilder och material till ett reportage om ungdomar i Diakonias tidgning DelaMed (nr ) och kontaktuppgifter till Sveriges radio vid protester i Perus djungelområde. Informatinosansvariga/praktikanter i Nicaragua har bidragit med information till artikel i Göteborgsposten med anledning av svenska ambassadörens avgång i Nicaragua samt om abortfrågan till artikel i Lunds universitets Utrikespolitiska förenings tidning. De hade även kontakter med Sveriges radio i samband med kommunalval i Nicaragua. Informatinosansvariga/praktikanter i Bolivia har bidragit med information och kontakter till artikel i Svenska Dagbladet och haft dialog med Sveriges radio med anledning av omröstning om självständighet i Santa Cruz (publicerades utan SvLA:s namn) och allmänt reportage från Bolivia i Svenska Dagbladet (publicerades 2009 utan SvLA:s namn). 14

15 Men det är också tillfällen då media tar initiativ till kontakt med Svalorna LA i Sverige eller rapporterar i samband med föreningens arrangemang. Sveriges Radio International intervjuade Joana Ivarson Vitório och Ursula Garro intervjuades om sin praktik och Svalorna LA:s verksamhet i samband med Öppet Hus med praktikanter på Solidaritetshuset. Lokalradio intervjuade genom två skolelever styrelseledamot Hanna Carlsson om Svalorna LA:s verksamhet i Peru, i samband med filmkväll på kafé Copacabana Amnesty Press skrev en notis från seminarium i Almedalen om mödradödlighet och SRHR, Svalorna LA omnämndes som deltagare debattpanel. Saul Palm medverkat lokalt i media i Örnsköldsvik efter hemkomst från praktik och i samband med infoturnéer. Vid Roxanas Ortiz besök på Volvo Personvagnar (infoturné) deltog en journalist från Volvo Agenda Magazine. Hon skrev en krönika om en flicka som deltar i SvLAs program. Upplaga och ges ut på svenska, engelska och flamländska. Samarbete på initiativ av andra organisationer På DN Debatt publicerades repliken "Ord som förpliktar" från 09-nätverket med krav på åtgärder för att minska mödradödligheten i. Undertecknades av verksamhetsledare Klas Hansson samt företrädare för RFSU, Kvinna till Kvinna, Forum Syd, Afrikagrupperna och Sveriges kvinnojourers riksförbund. En debattartikel om mödradödlighet och SRHR på initiativ av Afrikagrupperna och professor Stefan Bergström vid Karolinska institutet publicerades undertecknad av Svalorna LA:s veksamhetsledare Klas Hansson i 6 svenska lokaltidningar. Övriga organisationer som stod bakom var Rfsu, Kvinna till Kvinna och Sveriges kvinnojourers riksförbund. Skånska Dagbladet intervjuade i artiklen Indianer i Pamphasi väntar på volontärer svalmedlemmen och artisten Gitte Pålsson, bland annat om SvLA:s samarbete med aymaragrupper i Bolivia. Övrig mediamedverkan Utöver de tillfällen som nämns i tabellen ovan har Svalorna LA omnämnts i facktidningen Computer Sweden genom en intervju med person som tidigare skänkt datorer till Svalorna LA. En annan händelse är då ett filmteam från UR följde tjej från Globala Gymnasiet då hon fick information om Latinamerika av Svalorna LA. Programmet ska sändas våren Dessutom har vi haft en egen annons publicerad i Mässtidning från Östersjötorget med program för dess arrangemang under politikerveckan i Almedalen. Tidningen gick som bilaga till Gotlands Allehanda, Gotlandstidningen. Svalorna LA:s informationspraktikanter och andra medarbetare i Latinamerika har löpande publicerat nyhetsartiklar och reportage på nyhetssajten latinamerika.nu. Denna sajt citeras ofta i andra medier. Danska webbtidningen Utlandsnytt har översatt 11 av Roxana Ortiz, 3 av Linnea Upsälls och 3 av Lisa Ljunggrens artiklar från latinamerika.nu till danska och publicerat dem på sin sajt. Målgrupperna i Syds medverkan i svensk media Svalorna LA:s målgrupper i Latinamerika har direkt kommit till tals eller blivit publicerade i Svensk media genom reportaget i Diakonias tidning (se ovan). I övrigt är det framför allt genom Svalorna LA:s medarbetare som representanter för målgruppen kommit till tals. 15

16 3.3 Mål 3, 4 och 5 Att svenska folkets kunskap om, och vilja att stödja folkrörelsebiståndet och stödet till det civila samhället i syd ökar. Att antalet solidaritetsaktivister ökar. Att erfarenhetsutbyten mellan människor från olika delar av världen ökar Kampanj matsuveränitet och miljö (resultat 3:2) Svalorna LA samarbetade med Svalorna Indien Bangladesh under European Social Forum i Malmö i september. Under forumets fyra dagar fanns båda svalorganisationerna på plats med infobord som bemannades med tre personer från Svalorna LA. Tillsammans med FIAN arrangerade Svalorna LA och Svalorna IB en mycket välbesökt paneldebatt med rubriken Hur kan vi bemöta matkrisen i världen nya idéer om jordbruk. Inbjudna gäster från Indien, Nicaragua och Sverige samtalade om ekologiskt kontra konventionellt jordbruk. Utdrag ur debatten finns att se på latinamerikagrp. Sammanlagt 230 personer besökte debatten och ställde många frågor. Av de synpunkter som kom in genom utvärderingsenkäter från 72 deltagare direkt efter debatten kan flera viktiga slutsatser dras. Det första är att ämnets relevans var stor, detta framgick av att 95% av de svarande angav att de tyckte paneldebatten var intressant eller mycket intressant. Vidare uppskattades själva upplägget paneldebatt, med olika infallsvinklar där aktörerna kom från näringsliv, universitet, kooperationen, intresseorganisationer samt nätverk. Ytterligare en dimension som väckte intresse för och i debatten var att representanterna kom från såväl syd som nord. Exempel på annan feedback som kom rörde vikten av att genomföra öppna debatter, där företrädare för olika (och motsatta) perspektiv kan mötas. Slutligen angav 75% att de lärt sig mycket eller väldigt mycket nytt när de tog del av paneldebatten. Svalorna LA sände ut pressmeddelande i anslutning till arrangemanget samt skrev en debattartikel efter som publicerades i förkortad form i Alingsås tidning Informationsturnéer (resultat 3.1, 3.2 och 5.1) Informationsturnéer är en metod som Svalorna LA använt länge för direktkontakt med målgrupperna i Sverige och som har utvecklat mycket under de senaste två åren. Sammanlagt 4929 personer deltog vid något av de ca 140 föreläsningar, seminarier och andra informationstillfällen som genomfördes under Informatörer Från och med 2006 då föreningens praktikantverksamhet drog igång står praktikanterna för merparten av de externa informationstillfällena såsom besök i skolor. Andra som är ute och informerar för Svalorna LA:s räkning är hemkomna utlandsanställda, kanslipersonal, styrelseledamöter och andra frivilliga medlemmar. Tabellen nedan visar de 31 personer som informerat under 2008 fördelat på olika kategorier och länder som de arbetat/praktiserat i. Tabell 4:1 Antal informatörer fördelat på länder och kategorier (antal tillfällen inom parentes) Informatörer/länder Bolivia Nicaragua Peru Sverige Totalt Praktikanter 3 (33) 4 (43) 4 (47) 3 (7) 14 Anställda 1 (5) 2 (2) 2 (7) 5 (16) 10 Medlemmar/frivilliga/förtroendevalda 8 (11) 8 Totalt

17 Av tabellen framgår att de 11 personer som under året kommit hem från praktik i Bolivia, Nicaragua och Peru stod för den största delen av antalet informationstillfällen. Siffrorna inom parentes gäller antal tillfällen som dessa personer stod för. Siffran inkluderar den uppsökande verksamheten mot skolor, organisationer och andra grupper runt om i Sverige samt informationsbord vid större arrangemang. Aktiviteter som syftar direkt till att påverka beslutsfattare eller knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra svenska enskilda organisationer finns inte med här. Fördelningen mellan de tre verksamhetsländerna är jämn men Peru har en liten övervikt i antalet tillfällen. Många informationstillfällen genomfördes av flera personer och olika konstellationer av praktikanter, anställda och medlemmar från samtliga länder förekom. Tre av de sex utlandsanställda/volontärer som avslutade sin tjänst under 2008 genomförde mellan ett till sex informationstillfällen var. Övriga tre genomförde inget informationstillfälle alls sedan de återkommit till Sverige. Två utlandsanställda genomförde ett informationstillfälle i Sverige under pågående tjänst. 16 av informatörerna var inte hemkomna från något av våra verksamhetsländer utan utgjordes av styrelseledamöter och frivilliga medlemmar i Sverige samt anställda eller praktikanter vid kansliet i Stockholm. Informationstillfällen och målgrupper Det totala antalet deltagare i Svalorna Latinamerikas informationsturnéer under 2008 var 4929 personer. Deltagarna fördelat på målgrupper kan utläsas i tabellerna nedan. Tabell 4:2 Informationstillfällen och deltagare Forum Antal skolor/organisationer etc. Antal infotillfällen Antal deltagare Grundskolor Gymnasieskolor Folkhögskolor Komuvx 1 25 Univeristet/högskola Organisation Övriga/kombination av ovanstående Totalt De 2352 besökta eleverna på grundskola och gymnasium är i åldrarna år och räknas som unga. Även många, troligtvis majoriteten, av besökarna på folkhögskolor, universitet/högskola och övriga informationsställen har varit under 30 år. Under gruppen övriga ingår föredrag för personalgrupper, företag, föreningar och andra organisationer. 1 Siffran för 2008 inkluderar även de besökare som Svalorna LA haft aktiv kontakt med när man haft infobord vid olika arrangemang. 17

18 Geografisk spridning I tabellen och diagrammet kan vi se att informationsturnéernas geografiska fördelning över Sverige har förändrats ganska mycket sedan föregående år och vi har idag en större spridning mellan landsdelarna men koncentrerat till ett antal kommuner runt om i landet. Geografisk fördelning av åhörare/deltagare Region Stad Stockholm Stockholm Göteborg Göteborg Malmö/Lund Malmö Lund Borås 50 Falkenberg Fårösund Gotland 55 Halmstad Helsingborg 140 Hemse Gotland Kalmar Klagstorp 28 Kungsbacka Övriga Götaland Landskrona Linköping 16 Ljungskile 30 Mullsjö 80 Skurup 180 Tomelilla 63 Tranemo 45 Tranås 65 Visby 267 Västervik 130 Karlstad 50 Kungsör 60 Övriga Svealand Sigtuna Västerås 101 Örebro 100 Gävle 70 Haparanda 90 Kalix 45 Luleå 131 Norrland Pajala Skellefteå 230 Sundsvall 288 Umeå 85 Örnsköldsvik 741 TOTALT

19 Geografisk spridning 2500 Antal deltagare Stockholm Göteborg Malmö/Lund Övriga Götaland Övriga Svealand Norrland Typ av informationstillfälle De flesta informationstillfällen som Svalorna LA håller består av en kombination av kortare föredrag, bildvisning och diskussioner med deltagarna genom exempelvis värderingsövningar. I flera fall har man även visat film som utgångspunkt för diskussion. Under 2008 har även en fotoutställning gjord av en av Svalorna LA:s praktikanter tillsammans med arbetande barn i Nicaragua använts vid infoturnéer och ställts ut vid European Social Forum i Malmö. Förutom de tillfällen då Svalorna LA aktivt håller ett framförande har man under året även medverkat med informationsbord vid ett par tillfällen vid andra organisationers arrangemang: My Tellus-mässan i Malmö (arrangör CIU), Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Drakens dag Solidaritetshuset (arrangör Världsbiblioteket), Utrikespolitiska konventet (Södertörns högskola) Julmarknad Solidaritetshuset (arrangör världsbiblioteket), MR-dagarna i Sundsvall (Sundsvalls gymnasieskolor), Psifos kompetensdagar (psykologer i skola och förskola), European social forum, Internationella dagen mot våld mot kvinnor i Kista Galleria (arr. Nätverket 25 november), Östersjötorget Almedalen, Kommentarer från lärare/kontaktperson vid besöken Under 2008 har informatörerna från Svalorna LA delat ut enkäter till lärare och kontaktpersoner för de grupper som besökts. Ambitionen har varit att få in enkäter från så många tillfällen som möjligt, men rutinerna inte satt sig riktigt ännu. 47 enkäter ifyllda av lärare/kontaktperson finns tillgängliga för 2008 vilket är fler än dubbelt så många som året innan. 13 av de som fyllde i enkät hade tidigare haft besök från Svalorna LA. En majoritet av dem som fyllde i enkäter kände till Svalorna LA sedan tidigare. De flesta som kände till föreningen har haft tidigare besök men andra har hört talas om oss genom bekanta, kollegor, andra solidaritetsorganisationer eller genom media. Har du haft besök av oss tidigare? Kände du till Svalorna Latinamerika sedan tidigare? Responsen på Svalorna LA:s besök var över lag mycket positiv. Många berömde väl genomförda föredrag och workshops och informatörens förmåga att anpassa innehållet till målgruppen. Något som uppskattades av flera lärare/kontaktpersoner var möjligheten att kunna Ja Nej 19

20 kombinera information om Latinamerika, utlandspraktik och dessutom göra presentationen på spanska. Film, värderingsövningar, diskussioner och fina bilder uppskattades i upplägget. De positiva kommentarerna kommer inte att redovisas i detalj utan endast de som bedöms som konstruktiva och av nytta för fortsatt utveckling av informationsturnéerna. 40 av de svarande är intresserade av nytt besök och ingen svarade att de inte var det. Är ni intresserade av att vi kontaktar er för nytt besök från Svalorna Latinamerika kommande termin? Ja Nej Inget svar Här sammanfattas svar på några av frågorna som ger förslag på förändringar och fomer för fortsatt samarbete. Är det något du tycker skulle kunna förändras för att göra besöket mer givande? Uteslut ordet indianer om ursprungsbefolkningen, vi tycker inte att det borde använts. Förklara gärna mer ingående vad Svalorna är och gör, organisationens syfte. Ta gärna upp lite av de problem som finns i Latinamerika och hur de kan avhjälpas. Gärna mer personlig och fler egna konkreta upplevelser. Lite mer om utlandspraktik. Mer om naturgeografi. Fler bilder Segt med för mkt bilder i powerpiont Långsammare tempå på bildspelet. Fler värderingsöveningar. Möjligen tydligare påståenden vid värderingsövningarna och förlänga diskussionen om kommentarerna. För lite tid för frågor. Ev. längre pass med två till tre klasser samtidigt Gärna mer kommunikation innan om förväntnignarna på föreläsningar. Genomför besöket senare på terminen för att hinna mer föreberedelser. Vilken övrig typ av information från Svalorna LA skulle ni ha nytta av i undervisningen? Upprätta en kontakt med en skola i Latinamerika så att ungdomarna kan skriva till varandra. Information om hur gymnasieungdomar kan förbereda sig för ett eventuellt engagemang inom Svalorna LA. Information om hur ni arbetar. Om barn och ungdomars levnadsvillkor i sydamerika. Vardagslivet för barn/ungdomar miljö, freds och solidaritetsfrågor. Handelsvillkor, hur EUs jordbrukssubventioner påverkar bönder i LA Material/böcker som underlag för studiecirklar. Studiebesök är det bästa för vår undervisning. Är ni intresserade av ett fortsatt samarbete med Svalorna LA? (exempelvis genom att arrangera insamlingsdagar, likt "operation dagsverke, eller dylikt)? 2 Ja 10 2 Frågan ger ett mycket specifikt exempel som vissa valt att svara på, andra har svarat mer generellt. 23 personer svarade och svaren kan grupperas i sex olika grupper. 20

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Stärkande av en global resursbas

Stärkande av en global resursbas Bilaga 2 Syftet med denna rapport är att visa på resultat från praktikantverksamheten som bedrivits av ett flertal organisationer under tio år. De underlag som ligger till grund för rapporten kommer från

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Temadag om Hälsa & Ekonomi

Temadag om Hälsa & Ekonomi Utvärderingsrapport 9 av Lust H projektet Temadag om Hälsa & Ekonomi som en del av verksamheten Laholm 19 maj 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I maj samlades 40 personer

Läs mer

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar Handledning om temadagar Välkommen till temadagen! Inför och efter skolvalen är det vanligt med aktiviteter som handlar om politik, demokrati eller mänskliga rättigheter. Några exempel på aktiviteter kan

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

RFSU I ALMEDALEN 2015

RFSU I ALMEDALEN 2015 #fampol RFSU I ALMEDALEN 2015 Foto: Purple Sherbet Photography/Flickr Temat under veckan är familjepolitik. Vad är en familj? Hur påverkar lagar/regler reproduktion och relationer? Vad är dina erfarenheter

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar och planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer