Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna"

Transkript

1 Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken syftar till att stärka organisationens professionalitet, ledning, styrning och kontroll. Ett av kodens krav är upprättande av en årlig så kallad effektrapport. Syftet med effektrapporten är att inför givare, allmänheten och andra intressenter visa på vilken nytta organisationen gör. Strukturen i denna effektrapport följer FRIIs mall. Denna rapport läses med fördel tillsammans med föreningens årliga verksamhetsrapport och förvaltningsberättelse. Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en rättvisare värld med en jämlik resursfördelning där allas rättigheter garanteras. Vårt övergripande mål är att personer och grupper som av strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap har inflytande över beslutsprocesser som rör deras rättigheter. Föreningens strategiska långtidsplan för åren har fastslagit ett övergripande mål för tidsperioden. Målet är Latinamerikagruppernas arbete har förtydligat de alternativa visioner som vi och de folkrörelser vi samarbetar med lyfter, samt stärkt förutsättningarna för att förverkliga dessa i Sverige/EU och i Latinamerika. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Latinamerikagrupperna verkar inom den globala solidaritets- och systemkritiska folkrörelsekontexten. I Latinamerika sammarbetar vi med ursprungsfolks- och småbrukarrörelsen vilka representerar två av de mest marginaliserade grupperna i det latinamerikanska samhället. Inom ursprungsfolks- och småbrukarrörelsen arbetar vi med de organisationer vi anser har störst potential till att öka det folkliga inflytandet samt implementera och presenterar konkreta alternativ till nuvarande utvecklingsmodell, en utvecklingsmodell som idag sätter vinstintresse före bland annat mänskliga rättigheter och miljö. Inom ramarna för samarbetet med samarbetsorganisationerna arbetar vi med att stärka kvinnor och ungdomars inflytande, då det oftast är dessa två grupper som har minst makt och inflytande inom sina respektive organisationen och i samhället i stort. I Sverige sammarbetar vi med ett flertal organisationer inom den globala rättviserörelsen samt att vi är medlem i Forum Syd och i Concord Sverige. Vi har även ett nära sammarbete med ett flertal folkhögskolor, gymnasier och högskolor/universitet samt att vi ingår i ett antal europeiska och globala nätverk med syfte att samverka kring kampanjer, kunskaps- och metodutbyten i de frågor som vi arbetar med. I Latinamerika stödjer vi sammarbetsorganisationernas politiska arbete medan vi i Sverige driver egna kampanjer för att bland annat uppmärksamma svenskt förehavande i Latinamerika vilka i sin tur kränker urfolks rättigheter eller urfolk och småbrukares möjligheter till inflytande. I Sverige arbetar vi bland annat med kampanjen Schyssta pensioner, där vi tillsammans med andra organisationer uppmärksammar allmänheten och beslutsfattare på hur AP-fonderna, svenska allmänna pensionspengar, investerar i kontroversiella branscher och bolag som kränker mänskliga rättigheter, förstör klimatet och miljön. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? Vi tror att samarbete mellan sociala rörelser världen över är viktigt för att få till en förändring i vårt globala och våra lokala samhällen. Kontinuerliga utbyten av åsikter, erfarenheter, strategier och visioner är vad som stärker kampen för ett rättvist och hållbart samhälle i både i Latinamerika så som i Sverige och i Europa. Vi agerar lokalt men tillsammans påverkar vi globalt!

2 Av den anledningen samarbetar vi med aktörer, både i Latinamerika och i Sverige/Europa som är intresserade av en stark och tydlig politisk allians där kunskap, verktyg, metoder och visioner utbyts och påverkansarbete planeras och genomförs gemensamt. Den Globala arenan Latinamerika Europa För att uppnå ett hållbart och långsiktigt folkrörelsearbete med intern demokrati, ökat deltagande och ett strategiskt förändringsarbete arbetar Latinamerikagrupperna utifrån ett makt-, demokrati- och rättighetsperspektiv samt med strategin att: - Stärka vår förening och samarbetsorganisationernas KAPACITET SOM POLITISKA AKTÖRER. Detta görs främst genom ett strategiskt folkbildningsarbete, med syfte att öka KUNSKAPEN om bland annat sina rättigheter, demokrati, globala ekonomiska och politiska system, hållbara jordbruksmodeller etc. Men även ökade kunskaper kring metoder för att skapa opinion, genomföra kampanjer samt påverka beslutsfattare. Ett exempel på hur vi arbetar med detta är det ekonomiska stöd som ges till samarbetsorganisationernas ledarskapsutbildningar. Deltagarna på dessa utbildningar använder sedan sina kunskaper för att förmedla vidare detta till andra inom organisationerna vilket gör att antalet utbildade personer via utbildingar med stöd från Latinamerikagrupperna snabbt multipliceras. På så sätt stärks både individer, grupper och organisationer, då dessa personer sedan deltar och organiserar aktiviter, deltar i organisations beslutande organ samt tar ledande roller i utåtriktade opinions- och påverkansaktiviteter. - Stärka vår förening och samarbetsorganisationernas interna ORGANISERING OCH ENGAGEMANG. Detta görs främst genom stöd till organisationsprocesser med syftet att stärka kvinnor och ungdomars deltagande och inflytande över interna beslutsprocesser inom samarbetsorganisationerna. Det är även viktigt att dessa två gruppers prioriterade frågor

3 genomsyrar samarbetsorganisationernas arbete och strategier. Liknande arbete görs i vår egen förening för att öka medlemmars inflytande över interna beslutsprocesser samt deltagande i utformandet av exempelvis kampanjstrategier. Ett exempel på hur vi arbetar med detta är det ekonomiska stöd vi ger till olika forum/möten där kvinnor och ungdomar kan upparbeta egna planer och konritisera gemensamma behov som de sedan kan lyfta inom organisationen. Ett annat exempel är stöd till utbildningar för att synliggöra strukturer, normer och attityder inom organisationerna. - Stärka vår förening och samarbetsorganisationers OPINIONS- OCH PÅVERKANSARBETET. Detta arbete är grundläggande för att på samhällsnivå kunna förändra attityder, lagar, strukturer samt skapa jämlik fördelning av resurser. Samarbetsorganisationernas opinions- och påverkansarbete fokusera på utkrävande av sina rättigheter, synliggörande av kränkningar samt deltagande i upparbetandet av exempelvis nationella lagförslag och skrivelser i FN deklarationer. Deras arbete möjliggörs bland annat genom att vi stödjer organisationernas möjligheter till deltagande på olika möten eller forum samt deras möjlighet till att kunna upparbeta krav, ståndpunkter och förslag i olika frågor, lagar etc. Vi anser att dessa tre delar måste samverka för att ett reellt folkligt inflytande ska uppnås och vara hållbart över tid, se Bild 1. För att förtydliga mer konkret hur föreningens arbete ska nå övergripande mål finns ett antal strategier, däribland följande två (se hemsidan): Strategisk långtidsplan för åren Planen konkretiserar övergripande mål, fokus och strategier för perioden. Verksamhetsplan för innevarande år. Planen tydliggöra mål, prioriteringar och strategier för året med syfte att verksamheten på ett effektivit sätt styrs mot uppsatta mål i den strategiska planen. Bild 1, Folkbildning för förändring Hur vet ni om er organisation gör framsteg? För att känna oss trygga i att vårt stöd och vårt arbete fokuserar rätt genomför vi uppföljning och utvärderingsarbetet på flera nivåer. Genom vår närvaro i Latinamerika har vi regelbunden kontakt med våra samarbetsorganisationer, besöker deras aktiviter samt genomför flertalet utvärdering och uppföljningsmöten med dem årligen. Halvårsvis får vår styrelse uppföljningsrapporter på verksamheten samt att årligen får våra medlemmar (verksamhetsberättelse) och finansiärer (olika rapporter) måluppfyllelse rapport, vilket bidrar till att vi regelbundet gör upplöjning/redovisning mot våra egna planer (strategisk långtidsplan och verksamhetsplan) samt uppsatta mål i olika finansierade projekt. Vi gör även med jämna mellanrum ett antal olika externa och interna utvärderingar, intervjuer och enkäter för att

4 säkerställa de resultat vi samlat in samt för att på ett bra sätt ta in synpunkter och lärdomar med syftet att utveckla verksamheten i rätt riktning. På detta sätt får föreningen en tydlig bild av verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. En viktig del i uppföljningsarbete är riskanalys för att på ett bra sätt minimera och förbygga risker som kan komma att påverka måluppfyllelsen i våra planer och projekt. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? Latinamerikagruppernas viktigaste resurser för att uppnå föreningens mål finns i vår lokala förankring, förtroende och goda relationer till folkrörelserna i Latinamerika samt i föreningens långvariga erfarenhet och kunskap av att arbeta i Latinamerika. I över 45 års tid har Latinamerikagrupperna stött folkrörelsen i Latinamerika, vilket lätt till de goda relationerna samt till att vår kunskap om Latinamerika, dess historia samt kunskap om de nuvarande politiska, ekonomiska och sociala situationerna på kontinenten är otroligt hög. De samarbetsorganisationer Latinamerikagrupperna arbetar med i Latinamerika samlar miljontals småbrukare och urfolk, vilket ger dessa organisationer legitimitet och inflytande i politiska debatter och processer nationellt, kontinentalt men även internationellt. Detta är en viktig och betydande kapacitet som Latinamerikagrupperna via samarbetet har för att uppnå föreningens mål. Vårt eget kunnande i de sakfrågor vi driver är hög och bygger i stort på forskning, egna rapporter, vittnesmål och erfarenheter från våra samarbetsorganisationer. Genom utbildningar och informationsspridning internt i föreningen har majoriteteten av föreningens medlemar en hög kunskapsnivå vilket är en enorm kapacitet för vårt arbete i Sverige, då vi på så sätt lätt kan nå ut med våra frågor till allmänheten i hela Sverige. Genom vårt arbete i Sverige har vi byggt upp goda relationer med ett flertal svenska organisationer vilket stärkt våra möjligheter till inflytande i politiska debatter samt möjligenheten att nå ut medialt. Vi anser även att vår kapacitet att nå våra mål är goda då vi har väl genomtänkta och tydliga strategier, fungerande uppföljningssystem samt en legitimitet hos allmänheten både i Latinamerika och i Sverige för de frågor vi driver. Vad har ni åstadkommit så här långt? Under senaste året har vårt stöd och vårt arbete i Latinamerika och i Sverige bland annat åstadkommit följande: Latinamerika Föreningens stöd till småbrukar- och urfolksrörelsen i Latinamerika har under året bidragit till ett fortsatt satsning på ledarskapsutbildningar, vilket genererat över 5000 personer utbildade ledare. Vi kan även konstatera att kvinnor och ungdomar ökat sitt inflytande i organisationernas beslutande organ, samt att kvinnor och ungdomars deltagande i organisationernas olika aktiviter/processer ökat. Småbrukar- och urfolksrörelsen har även under året stärkt sitt opinions- och påverkansarbetet, samt i viss mån även samverkande med andra strategiska aktörer. Detta har lätt till att lagförslag som är positiva i relation till matsuveränitet har antagits i vissa länder samt att organisationerna har kunnat stoppa lagar som varit rent negativa för möjligheten till nationell matsuveränitet. Ökade möjligheterna och kapaciteten till att kunna presentera kränkningar av mänskliga rättigheter inför nationella och internationella organ är även synbart, vilket tyder både på ökad legitimitet för organisationerna samt att deras kapacitet ökat. Vår samarbetspartner i Guatemala har även kunnat ge ett ökat antal individer stöd i rättsliga processer än tidigare år vilket även bekräftar deras ökade kapacitet och legitimitet. Sverige Föreningen har under året nått framsteg och fått politiskt genomslag inom AP-fondkampanjen, både från beslutsfattare samt att fler stora organisationer inom den svenska miljö- och rättviserörelsen anslutit sig till

5 kampanjen. Detta är vikta framsteg i kampanjen för att lyckas få till förändring av de regelverk som styr AP-fonderna. Vi har även synts och hörts mycket i debatten kring miljö och klimat och några av våra förslag/motioner om klimatomställning antogs av Klimatriksdagen som sedan presenterades inför Sveriges riksdag. - Sammanfattningsvis Sammantaget kan sägas att det gångna året bidragit till att stärka vår och våra samarbetsorganisationers kapacitet att skapa förändring både internt och externt och att förutsättningarna att vi ska nå föreningens målsättningar som finns formulerade i föreningens Strategiska långtidsplan är goda.

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Sidas stöd till det civila samhället

Sidas stöd till det civila samhället POLICY Sidas stöd till det civila samhället I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY En Sidapolicy är normerande, ger vägledning och stöd. Sidas avdelningar, svenska ambassader och sektionskontor

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Idéburna organisationer som gör skillnad i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Verksamhetsinriktning 2013-2016 2/10 Innehåll Inledning... 3 Framtidsbild 1... 4 Framtidsbild

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp.

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp. REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 05 Delges: Sammanfattning - gruppdiskussioner Grupperna ombads att identifiera och diskutera biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Verksamhetsplan 2015 Ett jämställt samhälle utan våld Lokalgruppsrepresentanter och styrelse under

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer