Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet"

Transkript

1 Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet

2 Lärarnas kunnande skapar informationssamhället.

3 Pasi Silander, Essi Ryymin och Pasi Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet

4 Mediecentralen vid Helsingfors stads utbildningsverk Projektet OSUKE Projektet OSUKE är ett utvecklingsprojekt för lärmiljöer som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Utformning och layout: Innocorp Oy / Milla Toro Tryck: Staroffset, 2013 Tryckt version: ISBN Webbversion: ISBN

5 Innehåll Inledning Informationsstrategi och verksamhetsplanering som en kollaborativ process Pasi Silander Ledarskap som verktyg för förändring av verksamhetskultur Pasi Silander och Essi Ryymin 5 Ledarskap kopplar samman utvecklingsprojekt med organisationens grundläggande uppgift Essi Ryymin och Pasi Silander 15 Att leda kompetens i skolor och läroanstalter Essi Ryymin och Pasi Silander 27 Nätverksledarskap inom det pedagogiska samfundet Essi Ryymin 35 Verktyg för rektorer för utvärdering av lärmiljöer Pasi Silander och Essi Ryymin 49 Synpunkter på läroutrymmen Pasi Mattila 61 Ny teknologi för lärande Pasi Mattila 77

6 Förord Informationsteknologin blir i allt högre grad en organisk del av vår vardag. Den blir allt vardagligare och döljs i allt mindre apparater, i kläder, t o m på huden. Med hjälp av teknologi får vi tillgång till upplevelsefabriker, globala nätverk och kommunicerar i realtid med människor världen över. Det blir allt enklare att delta och påverka, att göra egna avtryck i informationsströmmen och virtuella världar. Samhällstjänsterna flyttar till webben. Medborgarna har möjlighet att påverka elektroniskt, vilket kan leda till snabba förändringar. Vi delar samma händelser i en globalaliserad värld, och vår främsta samarbetspartner kan fysiskt befinna sig på andra sidan jorden. Vi kan hantera allt större mängder information till stöd för beslutsfattande och lärande, och simulera allt mer komplicerade processer. Till stöd för vårt lärande använder vi proteser för vår intelligens: Vi utlokaliserar en del av vårt minne och andra kognitiva processer och använder oss av informationstekniska apparater och verktyg. Vår tid kräver att vi är aktiva medborgare med de färdigheter som behövs i informationssamhället och medier Undersökningen Lasten mediabarometri 2011 för fram att endast en del av barnen lär sig mediefärdigheter i skolan. De grundläggande användarfärdigheterna lär de sig hemma, av kompisar eller genom självstudier i en allt lägre ålder. Detta är trots allt endast en förberedning till de kunskaper som behövs. Vår undervisning måste reagera och kunna fördjupa och utvidga färdigheterna för informationsteknik och mediekompetens. Etiska och moraliska färdigheter, kunskaper om mångsidig informationshantering samt färdigheter i anslutning till tänkande, analyserande och det egna skapandet utvecklas stegvis under läroprocessen. Vi lär oss att bli sociala, kritiska och kreativa medieanvändare, aktiva medborgare i informationssamhället.

7 Informationsteknikens utveckling samt livet i informations- och mediesamhället är en utmaning för undervisningen. Förmår lärarna att uppdatera sin kompetens och sina färdigheter? Vem bär ansvaret för utvecklingen och den riktning den tagit? Varför får vi fortfarande forskningsresultat som visar att informationsförfarandet i skolor och läroanstalter är i stort behov av att utvecklas, att lärarnas färdigheter är brokigt och varierar stort och att användningen av informations- och kommunikationsteknik i inlärning och undervisning fortfarande inte är det naturliga tillvägagångssättet i vardagen? Utveckling av kompetenser är grunden för informationssamhället. Förståelse och färdigheter utvecklas endast i möten och vid aktiviteter. Lärarna ser till att elevers och studerandes färdigheter utvecklas. Ledningen fastställer riktningen för utvecklingen och ser till att alla lärare och de som skall lära sig ges möjlighet att upprätthålla den egna kompetensen. Informationsteknologin utvecklas snabbt och lärmiljöerna måste motsvara de framtida behov som ställs på utvecklandet av elevers och studerandes färdigheter En hurdan miljö erbjuder möjligheter att utveckla metodiska och interaktiva färdigheter och ger färdigheter i att uttrycka sig, delta och påverka? På vilka grunder väljs den teknologi som används? Hur bygger man upp de fysiska lokalerna? Hur fattas beslut om en gemensam verksamhetskultur och gemensamma målsättningar? Liisa Lind Direktör för Mediecentralen vid Helsingfors stads utbildningsverk

8 Detta verk är en svenskspråkig översättning av det finskspråkiga verket Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa, vilket gavs ut 2012 i samband med OSUKE-projektet i Helsingfors. Vi som arbetat med att översätta verket har lärt osss en hel del nytt och samtidigt blivit uppmärksammade på det behov av samarbete vi har framför oss i att strategiskt utveckla läroanstalterna så de uppfyller de behov och krav som dagens informationssamhälle ställer. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa framtidens skola! Under översättningsarbetet har det kommit fram att det delvis saknas en gemensamt vedertagen terminologi inom detta specifika område. Vi hoppas ni har överseende med om det är något i terminologin som blivit oklart och hänvisar i så fall till ursprungsverket. Kanske det borde skapas möjligheter för att tillsammans arbeta fram en fungerande svenskspråkig terminologi för ledarskap inom det finländska utbildningsväsendet? Vi önskar läsaren lika givande och lärorika lässtunder som vi fått då vi arbetat med detta verk! Kristian Roos Specialplanerare Mediecentralen vid Helsingfors stads utbildningsverk

9 INLEDNING Informationsstrategi och verksamhetsplanering som en kollaborativ process Pasi Silander Utvecklingen av informationssamhället i skolor och läroanstalter Informationssamhällets ständiga utveckling och de ungas förändrade medie- och virtuella värld, t ex sociala medier och nya smarttelefoner, väcker nya behov inom undervisning och fostran. Användningen av informations- och kommunikationsteknologi är en modern medborgarfärdighet som exempelvis gör det möjligt för medborgarna att påverka eller att utnyttja olika myndighetstjänster på nätet. Ett mångsidigt utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen borde bli ett systematiskt förfarande som ger varje elev och studerande de IKT-färdigheter som informationssamhället förutsätter i enlighet med läroplanens grunder, med tyngdpunkten på en etisk och trygg användning. Varje elev i grundskolan och gymnasiet har enligt läroplanen rätt att tillägna sig de färdigheter i informations- och kommunikationsteknik som krävs detta trots att datateknik sedan år 2004 inte längre är ett skilt läroämne enligt grunderna för läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2004). Användarfärdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt lärande av informationshantering får inte begränsas till en sporadisk användning av enskilda applikationsprogram i klassrummet. Lärandet fordrar en systematisk struktur samt ett medvetet fostrings- och undervisningsarbete för att eleverna ska kunna tillägna sig de sociala, etiska samt moraliska färdigheter som är en väsentlig del av användningen av informationsteknik. Lärmiljön borde därför utvidgas så att klassrummet öppnas för det omkringliggande samhället och globala virtuella samfund. Inom utbildningssektorn ökar trycket på att erhålla äkta, pedagogisk nytta av informationsoch kommunikationstekniken i undervisningen. Gemensamma målsättningar, en delad vision, en förnyad verksamhetskultur och förnyat pedagogiskt ledarskap är, utöver utvecklandet av utbudet av teknisk apparatur och lärarnas kompetens, de förutsättningar som behövs för att informations- och kommunikationsteknik ska kunna utnyttjas meningsfullt och systematiskt i skolvardagen. Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet 1

10 Informationsstrategin och utvecklingen av lärmiljöer som delar av den kollaborativa verksamhetsplaneringsprocessen OSUKE I utvecklingsprojektet OSUKE, som finansierats av Utbildningsstyrelsen, utarbetades en verksamhetsmodell och verktyg för att göra användningen av IKT i undervisningen samt utvärdering och utveckling av lärmiljön till en naturlig del av av verksamhets- och undervisningssplaneringen. Endast så blir det möjligt att etablera utvecklade undervisningsformer och arbetsmetoder, vilka möjliggör en mångsidig undervisning, till en del av den dagliga verksamheten. OSUKE-verksamhetsmodellen och dess verktyg tillämpas i alla grundskolor och gymnasier i Helsingfors stad. I verksamhetsmodellen deltar all undervisningspersonal och: utvärderar hur de praktiska undervisningsarrangemangen har bidragit till att målen i läroplanen har uppnåtts i enlighet med hur IKT använts i undervisningen specificerar skolans utvecklingsbehov som gäller användning av IKT i undervisningen och utvecklandet av lärmiljöer slår fast gemensamma utvecklingsmål för användandet av IKT i undervisningen och som stöd för lärandet planerar åtgärder som fordras för att uppnå utvecklingsmålen Syftet med projektet OSUKE har varit att säkerställa att grunderna i de riksomfattande läroplanerna förverkligas i praktiken i skolornas och läroanstalternas verksamhet, särskilt ur inlärningsbegreppets och den pedagogiska miljöns synvinkel. Lärmiljöbegreppet utvidgas till att omfatta ämnes- och temahelheter, utöver nya pedagogiska användningssätt för IKT, t ex kommunikations- och mediefärdigheter, människan och teknologin samt hållbar utveckling. Målet med att förverkliga OSUKE-verksamhetsmodellen är att öka jämlikheten på regionalt plan, så att målen i läroplanen kan förverkligas i undervisningen på samma sätt för samtliga elevers del, oberoende av vilken skola eller klass de går i. Kognitiva verktyg i den kollaborativa informationsstrategioch verksamhetsplaneringsprocessen Inom projektet OSUKE har kognitiva verktyg utarbetats för att förverkliga den kollaborativa strategiprocessen (Orava & Silander 2010). Verktygen auktoriserar hela personalen, och med 2 INLEDNING Informationsstrategi och verksamhetsplanering som en kollaborativ process

11 hjälp av dem skapas en delad, gemensam vision och gemensamma målsättningar samt en gemensam syn på vilka åtgärder som måste tas för att uppnå målen. Kognitiva verktyg styr den kollaborativa strategiprocessen med hjälp av scaffolding (tankestegar) och bildar ett underlag för att skapa gemensamma representationer (betydelser och planer). För rektorer är verktygen centrala i det pedagogiska ledarskapet, med deras hjälp blir planeringen av den pedagogiska verksamheten en intentionell och synlig process. Förverkligandet av den gemensamma strategi- och planeringsprocessen med dessa kognitiva verktyg tar ca 1,5 3 timmar och kan därmed förverkligas under t ex ett lärarmöte. Denna verksamhetsmodell och dessa verktyg gör att arbetet med att utveckla lärmiljöer och undervisningsanvändningen av IKT blir en etablerad del av läroanstalternas läroplansbaserade planerings- och uppföljningsprocesser. OSUKE- verktygen är fritt tillgängliga på nätet: Lärdomar hittills vägen till framtiden Utgående från de erfarenheter som hittills erhållits har det fastställts att enbart utveckling ur informations- och kommunikationstekniskt perspektiv eller ur lärmiljöns perspektiv inte är tillräckligt för att etablera den nya verksamheten som en del av skolans kärnverksamhet. Det fordras en övergripande utveckling av pedagogiken samt ett nytt system för pedagogiskt ledande. En förutsättning för detta är en förändring av verksamhetssystemet och -kulturen som interagerar med förändrade pedagogiska begrepp och praxis. En förändring i rätt riktning är möjlig endast genom att implementera strategi- och framtidsorientering som en aktiv del av skolans pedagogiska kultur. Informationssamhällsutvecklingen i skolor och läroanstalter bör ledas strategiskt. Strategiskt ledarskap innebär att leda genom målsättningar. Framtidens skola är inte en byggnad, utan en kompetensfrämjande och pedagogisk verksamhetskultur, som är en aktiv del av informationssamhällets utvecklings- och förändringsprocess. Källor Utbildningsstyrelsen (2004). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Orava, J. & Silander, P. (2010). Collaborative Cognitive Tools for Shared Representations The Missing Link Between the National Information Strategy for Education and Its Practical implications. In Ifenthaler et. al. (Eds.) Multiple perspectives on problem solving and learning in the digital age (pp ). New York: Springer. Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet 3

12

13 Ledarskap som verktyg för förändring av verksamhetskultur 1 Pasi Silander och Essi Ryymin Ett föränderligt informationssamhälle som ständigt utvecklas förutsätter även förändringar i skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur. Med olika utvecklingsprojekt har man centraliserat gått in för att förändra och utveckla den pedagogiska verksamhetskulturen. Man har till exempel slutföljt ett flertal utvecklingsprojekt om användning av IKT i undervisningen och lärmiljöer utan att de i egentlig mening fått till stånd bestående förändringar i den pedagogiska verksamhetskulturen. Då målsättningen är att skapa exempelvis en gemensam vision för läroanstalten, utveckla gemensamma färdigheter eller organisera nya strukturer, behövs ledarskap för att förända den pedagogiska verksamhetskulturen. Endast genom ledarskapet kan man skapa gemensamma mål, teamstrukturer samt fastställa teamens befogenheter, uppgifter och roller. Utvecklingsarbetet inom utbildningssektorn har i hög grad utförts inom projekt med extern finansiering, där entusiastiska lärare utvecklar undervisningsrutiner samt användningen av informations- och kommunikationsteknik som en del av lärmiljön. Dessa utvecklingsprojekt har i hög grad varit beroende av kompetensen och resurserna hos enskilda lärare. Det är klart att det inte är möjligt att uppnå en bestående förändring av verksamhetskulturen inom en pedagogisk organisation med projekt av detta slag på gräsrotsnivå. Utgångspunkten för varje nytt utvecklingsprojekt borde således vara en förändring av verksamhetskulturen inom organisationen som helhet, eftersom projektet endast då kan etableras som en del av organisationens verksamhet. Om projektet inte förändrar organisationens verksamhetskultur eller strukturer, saknar det naturligtvis utrymme och möjlighet att leva vidare inom organisationen och dess gamla strukturer. Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet 5

14 Ansvaret för förändring har legat hos enskilda lärare. Tidigare ansågs det att så kallade nedifrån och upp-projekt förbinder och auktoriserar lärare att förändra och utveckla det egna arbetet. Det verkar emellertid i verkligheten vara så att lärarna istället för auktorisation stöter på begränsningar och sanktioner i organisationens strukturer och existerande verksamhetskultur. Detta leder inte till pedagogisk förnyelse utan snarare till att trötta ut aktörerna. Organisationen förbinder sig till och auktoriseras för förändring endast genom ledarskap. Endast genom ledarskap kan lärare få den auktorisering som behövs. Det finns inget annat sätt. Å andra sidan har man hittills inte inom program för skolors och läroanstalters utvecklingsprojekt riktat in finansieringen på att utveckla ledarskap. Förändringar har inte egentligen granskats på ledningsnivå. Kriteriet för utvecklingsprojekt har inte varit utbildningsanordnarens förfaranden och strukturer för ledarskap, utan man har tänkt sig att utvecklingen sker tack vare lärarnas personliga ansträngningar. Projekten har dock ofta varit av stor nytta för utvecklingen av lärarnas yrkeskompetens, trots att de inte har gett önskad effekt eller fått till stånd bestående förändringar inom organisationen. Man har försökt närma sig problematiken kring etableringen och implementeringen av utvecklingsprojektverksamhet utgående från projektpresentationer, spridning och gemensam delning av utvecklingsprojekt, dock med tämligen dåligt resultat. Trots att man inom flera projekt har utarbetat en etableringsplan redan i planeringsskedet har man inte lyckats etablera verksamheten som avses i projektet. Den aspekt som glömts bort när projektet etablerats är ledarskapet som ett verktyg för en förändrad pedagogisk verksamhetskultur. Modell för strategiskt ledarskap i anslutning till utvecklingen av informationssamhället Modellen för strategisk ledning i anslutning till utvecklingen av informationssamhället åskådliggör ledarskapet som fordras inom all utveckling av pedagogisk verksamhetskultur. Modellen har utarbetats utgående från utvärdering och slutledningar av OSUKE-projektet ( ) samt reflektioner kring forskningsresultaten i anslutning till projektet ( I modellen för strategiskt ledarskap i anslutning till informationssamhällets utveckling koncentreras erfarenheterna från OSUKE-projektet i en arbetsmodell för utveckling av pedagogiskt ledarskap. Modellen är ett verktyg för tänkande med heuristisk grund, och i modellen har man strävat efter att explicera den tysta kunskapen på metanivå som uppkommit inom OSUKE-projektet. 6 Ledarskap som verktyg för förändring av verksamhetskultur

15 Målet med ledarskapsmodellen är att underlätta granskningen av ledarskap av förändrad pedagogisk verksamhetskultur inom läroanstaltorganisationer och att fungera som en referensram för fortsatta åtgärder, forskning och utveckling. Modellen erbjuder ett verktyg och ett perspektiv för utvecklare och ledare för en helhetsmässig och systematisk utveckling av ledarskap. Utveckling är en del av skolans och läroanstaltens grundläggande uppgift Enligt iakttagelserna och slutsatserna i anslutning till OSUKE-projektet borde utveckling vara en fast förankrad del av skolans och läroanstaltens kontinuerliga grundläggande uppgift. Utvecklingen borde ledas som en del av organisationens grundläggande uppgift och inte produceras med hjälp av externt finansierade projekt. Om man vill utveckla organisationen, ska ledarskapet metodiskt och systematiskt stödja utvecklingsarbetet. Då kan man inom organisationen tala om ett helt annorlunda ledarskap att leda utvecklingsarbetet. Utöver ledning av utveckling fordras inom organisationen givetvis även ledning av operationer och processer. Dimensioner av det strategiska ledarskapet i anslutning till utvecklingen av informationssamhället Output Metod Stil Struktur Mål Bild 1. Strategiskt ledarskap av utvecklingen av informationssamhället dimensioner av ledarskap. Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet 7

16 Strategiskt ledarskap av utvecklingen av informationssamhället i skolor och läroanstalter kan granskas via fem dimensioner: mål, struktur, metod, stil och output (bild 1). 1. Ledarskapets mål Med mål avses vad ledarskapet i första hand är inriktat på och vad som uppfattas som verktyg för ledarskapets genomslagskraft. Målet beskriver det som leds. 2. Ledarskapets struktur Med ledarskapets struktur beskrivs hur organisationens ledningssystem är uppbyggt. 3. Ledarskapets metod Med metod beskrivs den helhet av verktyg och medel genom vilken ledarskapet tar sig uttryck. 4. Ledarskapets stil Ledarskapets stil uttrycker vad ledarskapet grundar sig på. Ledarskap kan exempelvis grunda sig på målen eller visionen för organisationens verksamhet eller på dess regler. 5. Ledarskapets output Med output beskrivs vad ledarskapet är inriktat på i organisationens verksamhet och vad som uppnås genom ledarskapet. Granskning av ledarskap på tre olika nivåer: leadership, management och avsaknad av ledarskap Via dimensionerna är det möjligt att granska ledarskap på tre nivåer som beskrivs i modellen: på leadership- och managementnivå samt på en nivå där ledarskap saknas. Nivåerna förhåller sig hierarkiskt till varandra så att leadership-nivån illustrerar ledarskap i anslutning till utvecklingen av informationssamhället ledarskap som fordras i allt utvecklingsarbete. Leadership-ledarskap är strategiskt ledarskap med som bygger på visioner och målsättningar, vilka möjliggör utveckling och förändring av verksamhetskulturen. Leadership-nivån är den enda ledarskapsnivå på vilken det är möjligt att förändra och styra organisationens verksamhetskultur. Management-nivån grundar sig på ledning av aktivitet och produktion och således upprätthållande av existerande funktioner. På management-nivån är det inte möjligt att gå vidare från ledning av färdigt definierade operationer till utveckling av verksamheten. 8 Ledarskap som verktyg för förändring av verksamhetskultur

17 Organisationens kunskap och handlingskraft begränsas således till att endast upprepa och upprätthålla operationer. På den nivå där ledarskap saknas är det inte möjligt att medvetet granska ledarskapet och använda det som ett verktyg för att genomföra organisationens grundläggande verksamhet. Ledarskapet riktas i detta fall ofta in på sekundära aspekter och sker på en pseudo-nivå. Ledarskapet deriveras ur målen för organisationens verksamhet. Om målsättningarna för verksamheten inte är explicita och definierade inom organisationen kan genuint ledarskap självfallet inte heller förekomma. Ledarskap är inte en given position, utan innebär att leda en organisations verksamhet i enlighet med fastställda mål. Ledarskap på leadership-nivå är att leda tänkande Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling LEADERSHIP-NIVÅ Utvecklingsledarskap Strategiskt ledarskap Visionsledarskap Kollaborativt ledarskap Att leda tänkande Bild 2. Strategiskt ledarskap i anslutning till utvecklingen av informationssamhället leadership-nivå. Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet 9

18 Ledarskap är inte enbart kopplat till den som utövar ledarskapet och hans eller hennes beslut, utan framträder även bland annat i organisationens styrdokument, gemensamma strategi, vardagliga verksamhetskultur samt i gemenskapens tal och språk. Ledarskap på leadership-nivå (bild 2) utgår från organisationens vision eller önskade position och gemensamma strategi. I ledarskapet ser man uppnåendet av den önskade positionen som något grundläggande och strategin som en verksamhetsplan för att få till stånd den önskade positionen. Vid leadership-ledarskap leds i första hand organisationens gemensamma och individuella tänkande. Objektet för ledarskapet är att leda tänkandet. Målet är att styra tänkandet så att det motsvarar den önskade positionen och medlen som krävs för att skapa denna. Ledarskapet baserar sig på uppfattningen att enbart ett förändrat tänkesätt leder till en förändring av verksamheten. Verksamheten kan inte förändras utan att tänkandet förändras. För att kunna leda tänkandet krävs att ledaren har kognitiv kapacitet, kognitiv motivation samt kompetens. Detta väcker frågan om i vilken mån ledaren ska ha sakkunskap om branschen och i vilken mån det är tillräckligt med generisk ledningskompetens? En pedagogisk ledare är även sakkunnig i pedagogiska frågor Då man leder pedagogisk verksamhetskultur har man att göra med immateriella frågor. Den enda ledningsmetoden är då att leda människornas tänkande. När den pedagogiska verksamhetskulturen förändras framhävs ledarens förmåga att handla utgående från pedagogisk sakkunskap. För att genuint pedagogiskt ledarskap ska kunna utövas i läroanstalter, måste rektorn inneha synnerligen omfattande pedagogisk expertis. Som pedagogisk ledare är det viktigt att rektorn utövar ett delat och aktiverande ledarskap tillsammans med de övriga pedagogiska aktörerna inom organisationen. Strategiskt ledarskap fastställer riktlinjerna för organisationens verksamhet på olika delområden, även för själva ledningen. Strategiskt ledarskap är strategiska beslut, som fattas utgående från den framtida önskade positionen. Besluten behöver stöd från organisationens processer. Verkställandet av besluten i praktiken innebär således ofta ändringar i organisationens processer. Ledarskapets kollaborativa aspekt Ledarskap på leadership-nivå är kollaborativt ledarskap. I detta fall har det skapats gemensamma strukturer för organisationen, exempelvis team och arbetsgrupper, med fastställda roller, mål och uppgifter. Teamen arbetar emellertid inte endast på operativ nivå för att 10 Ledarskap som verktyg för förändring av verksamhetskultur

19 utföra ett visst enskilt uppdrag, utan planerar och styr den egna verksamheten utgående från kollaborativt fastställda mål och en gemensam strategi. Med dessa strukturer för ledning möjliggörs utvecklingsarbete och det skapas en kontext där pedagogiska innovationer kan uppkomma. Om utvecklingen inte leds aktivt inom organisationen upprätthåller ledningen endast existerande förfaranden och verksamhet. Ledningsstilen kan i detta fall karaktäriseras som ledning genom regler, d.v.s. verksamhet som istället för att utgå från en gemensam vision utgår från regler och övervakningen av dessa. Att leda genom regler innebär att man riktar in sig på att leda aktivitet, istället för på utvärdering och utveckling av handlingssätt. Ledarskap på management-nivå är att upprätthålla förfaranden Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling Management-nivå Upprätthållande Retroaktivt ledarskap Att leda genom regler Att leda uppifrån Att leda aktiviteter Bild 3. Strategiskt ledarskap i anslutning till utvecklingen av informationssamhället management-nivå. Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet 11

20 På management-nivå reagerar man på förändringar i efterhand Ledningsstrukturen bygger på uppdrag som tilldelas uppifrån och reaktioner på situationer i efterhand. Den föränderliga verksamhetsmiljön uppmärksammas först med dröjsmål. Organisationens verksamhet utgörs således av retroaktiva reaktioner på det som redan inträffat. Organisationen klarar inte av att dynamiskt och flexibelt tillgodose utvecklingsbehov som kommer utifrån organisationen eller uppstår inom organisationen. Med ledarskap på management-nivå är det inte möjligt att skapa strukturer och en verksamhetskultur som främjar exempelvis etableringen av verksamhet inom utvecklingsprojekt som en del av organisationens verksamhet. Istället kan utvecklingsprojekt på management-nivå te sig som en överflödig funktion som inte ingår i den grundläggande uppgiften, och hotar och stör den rådande verksamhetskulturen. Utvecklingsprojektens koppling till organisationens vision och strategi är oklar. Management-ledning kan ur ett kortsiktigt perspektiv te sig som effektiv verksamhet, men i verkligheten leder den på längre sikt till att den pågående utvecklingen lamslås. Avsaknad av ledarskap är en grogrund för rykten och föreställningar Med avsaknad av ledarskap beskrivs ett tillstånd då ledarskapet endast har yttre strukturer och främst inriktas på organisationens grundläggande uppgift och aspekter som är sekundära med tanke på verksamhetens mål. Ledarskap på denna nivå innebär inget egentligt mervärde för organisationens kärnfunktioner, utan är snarare en form av skenbart ledarskap. Om ledarskapet saknar struktur och tydligt mål, leder det oundvikligen till splittring. I detta fall styrs organisationens verksamhet och verksamhetskultur av rykten och föreställningar, istället för av strategi och målsättningar för att uppnå en önskad postion. I värsta fall bygger även själva ledarskapet på föreställningar och rykten. Vid avsaknad av ledarskap blir målsättningen för ledarskapet oklart Ledarskap på en nivå där det saknas ledarskap kan i läroanstalter ta sig uttryck exempelvis i att utarbetandet av en läsordning är det viktigaste och enda verktyget för ledarskapet. I en verksamhetskultur av detta slag ses organisationens verksamhet enbart som logistik som bakvänt definierar organisationens målsättningar. Detta innebär att verksamheten själv blir målet, istället för att den är målinriktad. Personer som en längre tid arbetat inom 12 Ledarskap som verktyg för förändring av verksamhetskultur

21 Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling Ledarskap saknas Splittring Skenbart ledarskap Föreställningar och rykten Ledarskapet saknar strukturer Att leda logistik och läsordning Bild 4. Strategiskt ledarskap i anslutning till utvecklingen av informationssamhället ledarskap saknas. en verksamhetskultur av detta slag kan t.o.m. ha svårt att ifrågasätta att verksamheten har blivit ett mål. I en kontext där ledarskap saknas är det omöjligt att uppnå en förändrad pedagogisk verksamhetskultur. Ledarskapskompetens ska utvecklas inom kontexten av den pedagogiska verksamheten Av pedagogiska ledare fordras särskild pedagogisk sakkunskap och leadership-ledarskap. Allmänna ledarskapsteorier och affärslivets ledarskap känner inte till den pedagogiska sakkunskap som ledare för en utbildningsorganisation ska ha. Övriga särdrag är målsättningarna för den pedagogiska organisationens verksmahet och styrning av dessa, samt Strategiskt ledarskap av informationssamhällets utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet 13

22 anordnande av undervisning som organisationens verksamhetsform. Inom kontexten av pedagogisk verksamhet fordras en helt ny slags utveckling av ledarskapskompetens. I utvecklingen av pedagogisk ledarskapskompetens har synliggörandet av det pedagogiska ledarskapsbegreppet och reflektioner kring det en central roll. En pedagogisk ledare måste kunna utarbeta vetenskapliga modeller och reflexivt granska sitt eget tänkesätt och sin egen verksamhet i relation till organisationens strategi och mål. Den pedagogiska verksamhetskulturen påverkas bland annat av rektorernas och lärarnas uppfattningar om lärande och om människor, av synen på den egna arbetsbeskrivningen, av skolans, läroanstaltens eller utbildningsanordnarens strukturer samt av skolans och undervisningens nationella historia och tradition. Allt detta borde den pedagogiske (förändrings)ledaren kunna granska kritiskt. Strategiskt ledarskap är nyckeln till etablering av IKT i undervisningen Den främsta orsaken till att man misslyckats med att etablera en pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik är att man inte granskat ledarskapet inom utvecklingsprojekt, i läroanstalter och hos utbildningsarrangörer. Vi måste utveckla en ny slags ledarskapskultur, med rätt inriktning verktyg, modeller, metoder och utbud av medel samt en stark samhällelig vilja att utveckla strategiskt ledarskap i anslutning till utvecklingen av informationssamhället. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ledarskap alltid är en del av verksamhetskulturen i strategiskt ledarskap som berör utvecklingen av informationssamhället. Endast med ledarskap är det möjligt att förändra verksamhetskulturen. Finansieringen av projekt i skolor och inom utbildning borde därför koncentreras på att utveckla ledarskap och dess strukturer. Till alla utvecklingsprojekt som erhåller finansiering borde starkt kopplas ledningens perspektiv och åtgärder för en förändring av verksamhetskulturen. Den nya verksamhet som projekten ger upphov till etableras inte inom organisationen utan ledarskapsåtgärder och strukturella förändringar som omfattar hela samfundet. 14 Ledarskap som verktyg för förändring av verksamhetskultur

En tydlig värdegrund som. Stöd till lärarna i

En tydlig värdegrund som. Stöd till lärarna i Världens bästa och jämlika grundskola förutsätter att alla aktörer arbetar långsiktigt och i samma riktning samt en gemensam verksamhetskultur. Skolans vardag och nationella beslut måste mötas bättre än

Läs mer

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Grunderna för planen för småbarnspedagogik - short & simple Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om barndagvård

Läs mer

Kunskapskartläggning för IKT i undervisningen (gymnasier)

Kunskapskartläggning för IKT i undervisningen (gymnasier) 6. kan använda i 5. kan tillämpa i av 3. kan visa för eleverna 2. kan själv 1. kan inte själv / Kunskapskartläggning för IKT i undervisningen (gymnasier) Skolans namn: Kollektiv kunskapsutveckling Denna

Läs mer

Den nya grundskolan och världens kunnigaste lärare Regeringens spetsprojekt inom kompetens och utbildning

Den nya grundskolan och världens kunnigaste lärare Regeringens spetsprojekt inom kompetens och utbildning Den nya grundskolan och världens kunnigaste lärare Regeringens spetsprojekt inom kompetens och utbildning Projektledare Sanna Vahtivuori-Hänninen sanna.vahtivuori-hanninen@minedu.fi Programmet Den nya

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 INFORMATIONSMÖTE 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 En gemensam ansökningsomgång för statsunderstöd inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen,

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/6 05.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/6 05.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Utbildningsnämndens utlåtande till stadsstyrelsen gällande fullmäktigeledamot Björnberg-Enckells m.fl. budgetmotion om ITstrategi för skolorna HEL 2012-004357

Läs mer

Kontinuitet på lärstigen småbarnspedgogikens betydelse för den fortsatta utvecklingen. Gun Oker-Blom, direktör, Utbildningsstyrelsen

Kontinuitet på lärstigen småbarnspedgogikens betydelse för den fortsatta utvecklingen. Gun Oker-Blom, direktör, Utbildningsstyrelsen Kontinuitet på lärstigen småbarnspedgogikens betydelse för den fortsatta utvecklingen Gun Oker-Blom, direktör, Utbildningsstyrelsen Läroplanens tre nivåer i Finland Undervisning och lärande Det övergripande

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

Framtiden för den jämlika småbarnspedagogiken

Framtiden för den jämlika småbarnspedagogiken Framtiden för den jämlika småbarnspedagogiken 20.3.2018 Utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet, Helsingfors (UBS/NCU) Marika Lostedt, Esbo stad 1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik har som

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH UPPFÖLJNING AV STATSUNDERSTÖD

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH UPPFÖLJNING AV STATSUNDERSTÖD Bilaga till ansökningsmeddelande 12/2017 10.4.2017 Programmet Den nya grundskolan, spetsprojekt 1: Utveckling av undervisningspersonalens kompetens till stöd för genomförandet av försöket med språk ANVISNINGAR

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/ ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/2013 1 10.4.2013 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2013 Allmänbildande utbildning Statsunderstöd för utveckling och differentiering av lärmiljöerna Statsunderstöd för användning av informations-

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2018 Yrkesutbildning Ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2018 Yrkesutbildning Ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2018 Yrkesutbildning Ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen (688/2001) Statsbudgeten

Läs mer

LÄSKUNNIGHET SINNETS SUPERKRAFT RIKTLINJER FÖR UTVECKLANDET AV BARNS OCH UNGAS LÄSKUNNIGHET

LÄSKUNNIGHET SINNETS SUPERKRAFT RIKTLINJER FÖR UTVECKLANDET AV BARNS OCH UNGAS LÄSKUNNIGHET LÄSKUNNIGHET SINNETS SUPERKRAFT RIKTLINJER FÖR UTVECKLANDET AV BARNS OCH UNGAS LÄSKUNNIGHET Läskunnighet ger en riktning i livet En mångsidig läskunnighet är grunden för allt lärande. Läskunnighet är nyckeln

Läs mer

Sirkkala skolas plan för likabehandling

Sirkkala skolas plan för likabehandling Sirkkala skolas plan för likabehandling Inledning En jämställd och jämlik verksamhetskultur i skolan främjar allas delaktighet. Oberoende av kön eller andra personliga egenskaper behandlas alla lika. Enligt

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Programmet Den nya grundskolan. Elevinriktning, kompetenta lärare och en verksamhetskultur som präglas av samhörighet

Programmet Den nya grundskolan. Elevinriktning, kompetenta lärare och en verksamhetskultur som präglas av samhörighet Programmet Den nya grundskolan Elevinriktning, kompetenta lärare och en verksamhetskultur som präglas av samhörighet Grundskolan förnyas. Aktuella utmaningar är en ökande ojämlikhet i utbildningen och

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 2019

Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 2019 1 (5) 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 11 januari 2017 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig

Läs mer

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN 7.9.2017 Utbildningsstyrelsen Vad är Fyren? Fyren nätverket för skolutveckling Fyren nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Företagsamhets-riktlinjer inom utbildningen

Företagsamhets-riktlinjer inom utbildningen Företagsamhets-riktlinjer inom utbildningen VARFÖR FÖR VEM HUR? Varför för vem hur 1/3 Syftet med företagsamhetsriktlinjerna är att rikta in, utveckla och styra främjandet av entreprenörskap samt presentera

Läs mer

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi SFUN 1/27.1.2016 3 Dnr 22/07.00.00/2016 Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi 2016-2019 Inledning Med informations- och kommunikationsteknik (IKT / ICT) avses all

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Läroplansinspiration. Tammerfors

Läroplansinspiration. Tammerfors Läroplansinspiration Tammerfors 25.5.2015 Program 9:00 Kaffeservering 9.30 Välkommen Ulrica Taylor 9.40 Läroplansarbete Camilla Forsberg Kicki Häggblom 10:00 Läroplanen som diskussionsunderlag Helena Rajakaltio

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

Workshop: Visioner för Den nya grundskolan

Workshop: Visioner för Den nya grundskolan Workshop: Visioner för Den nya grundskolan 24.3.2017, Vasa Projektchef Tiina Silander #uusiperuskoulu DEN NYA GRUNDSKOLAN 1. Grundskoleforum: Visioner för den nya grundskolan i Finland 2. Kompetensutveckling

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd för förskola, fritidshem, obligatoriska skolformer samt gymnasiet och gymnasiesärskola

Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd för förskola, fritidshem, obligatoriska skolformer samt gymnasiet och gymnasiesärskola Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd 2017-2019 för förskola, fritidshem, obligatoriska skolformer samt gymnasiet och gymnasiesärskola Fastställd i kommunstyrelsen 2017-06-13 144 Innehållsförteckning

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM 2018 2021 Godkänt i stadsstyrelsen 10.9.2018 341 1 Inledning Personalprogrammet stöder verkställandet av Karleby stads strategi. Stadsstrategin Karleby förnyas djärvt har

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan)

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) Bifrosts Pedagogiska Enhet Bifrosts förskola Västerbergskolan 2011-2012 1(6) Barnomsorgs-och utbildningsnämndens vision Mölndals stad ger förutsättningar för barn och elevers

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökningstid 17.3.2016 kl. 12.00 21.4.2016 kl. 16.15 Ansökan kan bearbetas ända till ansökningstidens slut. Ansökningarna behandlas efter ansökningstiden.

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 2018

Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 2018 ANSÖKNINGSMEDDDELANDE 1 (5) 3.4.2018 Statsunderstöd för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 2018 Bakgrund Rättsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Anna-Lena Godhe. Sylvana Sofkova Hashemi. docent i utbildningsvetenskap. lektor i pedagogik. Institutionen för pedagogik kommunikation och lärande

Anna-Lena Godhe. Sylvana Sofkova Hashemi. docent i utbildningsvetenskap. lektor i pedagogik. Institutionen för pedagogik kommunikation och lärande Anna-Lena Godhe lektor i pedagogik Institutionen för pedagogik kommunikation och lärande Sylvana Sofkova Hashemi docent i utbildningsvetenskap Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Rik och

Läs mer

Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk

Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (6) ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2018 Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk Statens specialunderstöd för att tidigarelägga, utveckla

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

DIGITAL UTVECKLINGSPLAN

DIGITAL UTVECKLINGSPLAN DIGITAL UTVECKLINGSPLAN 2018-2022 1. INLEDNING Digital utvecklingsplan ersätter IT-policy för förskola och grundskola i Ystads kommun 2010. Ystads kommun prioriterar digitaliseringen av utbildningsverksamheten.

Läs mer

Finskan i fokus. Yvonne Nummela Träff för bildningsdirektörerna Utbildningsstyrelsen

Finskan i fokus. Yvonne Nummela Träff för bildningsdirektörerna Utbildningsstyrelsen Finskan i fokus Yvonne Nummela Träff för bildningsdirektörerna Utbildningsstyrelsen 13.2.2019 Frågan om finska i enkäten till bildningsdirektörena Hur kan vi utveckla och stödja kompetensen i finska i

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Workshop Visioner för den nya grundskolan

Workshop Visioner för den nya grundskolan Workshop Visioner för den nya grundskolan Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen i Vasa 24.3.2017 #uusiperuskoulu Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande.

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall; SKOLFS

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) /2017 ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2017

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) /2017 ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2017 ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2017 Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning och utveckling

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

Visioner för framtidens grundläggande utbildning. Gun Oker-Blom Finlandssvensk utbildningskonferens

Visioner för framtidens grundläggande utbildning. Gun Oker-Blom Finlandssvensk utbildningskonferens Visioner för framtidens grundläggande utbildning Gun Oker-Blom Finlandssvensk utbildningskonferens 25-26.9.2017 Regeringens spetsprojekt 1: Kompetens och utbildning Nya lärmiljöer och digitala material

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland NLS sektormöte för grundskola 24.4.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning och lärande i en värld som

Läs mer

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Bildningssektorn Suko Suva Kultur Idrotts- och ungdomstjänster Svebi 9.9.2016 2 Enhetlig

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2018-2019 Vision Östra skolan skall inrikta sin utveckling mot nästa generations behov av kunskap

Läs mer

LP2016 och läromedel utmaningar och förväntningar. Kristian Smedlund Pedagogiskt skrivande 20.3.2015

LP2016 och läromedel utmaningar och förväntningar. Kristian Smedlund Pedagogiskt skrivande 20.3.2015 LP2016 och läromedel utmaningar och förväntningar Kristian Smedlund Pedagogiskt skrivande 20.3.2015 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Utbildningsstyrelsen godkände grunderna

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

1. Miljöfostran in Ingå

1. Miljöfostran in Ingå Innehåll 1. Miljöfostran in Ingå... 2 1.1. Ett positivt förhållningssätt till naturen och miljön... 2 2. Hållbar utveckling... 4 2.1. Agenda 2030... 4 2.2. Hållbar utveckling i planer som styr fostran

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer