Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE"

Transkript

1 Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Innehållsförteckning Bilaga 1 IT-beslut på Förbundsmötet 2000 och 2001 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Omvärlden Kundnyttoanalysen Utbildning De nya funktionerna WM-data som IT-partner övriga affärspartners Det nya systemet teknik och finansiering Förvaltning och avveckling av GK96 När är de nya modulerna tillgängliga? Bilaga 10 Vad ska funktionärer och anställda använda sin nyvunna tid till? Bilaga 11 IT-seminarium Sid 1 (24)

2 BILAGA 1 Grunden är lagd - IT-strategin ligger fast: SGF s förbundsmöte beslöt 2001 om en IT-strategi för åren Denna är grunden för all fortsatt verksamhetsutveckling som kräver IT-stöd. Beslutet innebar: Rekommendationer på lång sikt: Ta hänsyn till SGF s övergripande mål. Fokus på människan ej på tekniken. Fokus på användarnytta. Gemensam lösning för grund- och klubbmodul. Gemensam finansiering av utvecklingsarbetet. Bygg på standardlösningar. Utbildningsplaner klara då system tas i bruk ALLA SOM VILL SKA FÅ MÖJLIGHET ATT SPELA GOLF EFTER SINA FÖRUTSÄTT- NINGAR A Björlin 2 Grunden är lagd - IT-strategin ligger fast: Rekommendationer på kort sikt: Starta upphandlingen av GK GOLF.SE. Sträva efter en GK standard för hårdvara, mjukvara, operativsystem och nätverk. Gör IT-strategier på klubbarna till grund för deras fortsatta verksamhetsutveckling. Fortsätt installation av kommunikationslösning bl a för uppdatering av den centrala databasen. Fortsätt att erbjuda utbildning i GK96 till Fortsätt att erbjuda nya klubbar GK96 och Bandata till Förbundsstyrelsen har fullgjort uppdraget att med upphandling ta fram möjligheterna att införa ett nytt IT-system och ger Förbundsmötet ett underlag för beslut A Björlin 3 Sid 2 (24)

3 IT-beslut på Förbundsmötet 2000 och 2001 Sammanfattning uppdraget till Förbundsmötet 2000 Här nedan ges en sammanfattning av grunden för uppdraget. Blekinge Golfdistriktsförbund föreslår i en motion, daterad den 22 december 1999, att det snarast möjligt tillsätts en grupp, som har till uppgift att utforma en ny ITstrategi för SGF. Strategin bör omfatta en tidsperiod på ca 1-2 år och en långsiktig strategi på 3-5 år. Med hänvisning till ovanstående föreslår FS FM besluta: att tillstyrka motionärens yrkande att tillsätta en grupp, som har till uppgift att utforma en IT-strategi för de närmaste 5 åren. Gruppen ska redovisa arbetet både avseende kort, 1-2 år, som lång sikt, 3-5år. I det korta arbetet bör frågan om konvertering av befintliga system prioriteras. att uppdra till FS att tillsätta en utredningsgrupp enligt motionärens förslag. att gruppen ska redovisa principförslag till IT-strategi, tidplan för arbetet samt finansieringslösning av utvecklingsarbete och implementering på GDF-konferensen hösten år Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 2001 att besluta följande: Mötet beslöt att: Att godkänna föreslagna rekommendationer på kort sikt (1-2 år). Att godkänna föreslagen IT-strategi på längre sikt (3-5 år). Att uppdra åt FS att sammankalla till ett extra FM före beslut om ekonomisk ram och finansiering, när upphandlingsunderlag finns för beslut. avslå Göteborgs GDF:s återremissyrkande avseende punkt två i FS förslag. godkänna föreslagna rekommendationer på kort sikt (1-2 år). godkänna föreslagen IT-strategi på längre sikt (3-5 år).uppdra åt FS att sammankalla till ett extra FM för eslut om ekonomisk ram och finansieringnär upphandlingsunderlaget finns för beslut. Sid 3 (24)

4 Rekommendationer på kort sikt Arbetsgruppen har kommit fram till nedanstående rekommendationer på kort sikt 1-2 år: Starta upphandlingsprocessen av ett nytt administrativt stödsystem som är tekniskt körbart både som en central ASP-driftlösning och som en lokal tillämpning. Ingen konvertering sker av befintliga system. Kvalitetssäkra den centrala databasen (CFS) så att den kan utgöra navet i framtida lösningar. Gör egna IT-strategier på klubbarna och låt detta ligga till grund för den fortsatta utvecklingen. Fortsätt att installera befintligt GK96 och Bandata lokalt till nya klubbar. Erbjud installation av GK96 på lokal server enligt WTS-konceptet till de klubbar som upplever/alternativt kommer att uppleva problem med sina nätverksinstallationer, dock längst till år Fortsätt att erbjuda utbildningspaket, dock längst till år Fortsätt att fastställa rekommendationer avseende standardiseringskrav för hård- och mjukvara. Fortsätt att verka för att minimera varianterna av antalet operativsystem och nätverk. Fortsätt att installera ISDN/analoga modem för att klara uppdateringen av den centrala databasen (CFS) via kommunikationslinje istället för datamedia. IT-strategi på lång sikt Sammanfattning av föreslagen IT-strategi på lång sikt 3-5 år: Ta hänsyn till SGF:s övergripande mål. Fokus på människan - ej på tekniken. Fokus på användarnytta istället för tillvägagångssätt. Minimera de centrala funktionerna och komplettera med lokal valfrihet. Följa, inte leda, IT-utvecklingen. Gemensam lösning som omfattar grund- och klubbmodulen av IT-stöd. Gemensam finansiering via SGF:s medlemsavgifter av grundmodulen. Sid 4 (24)

5 Varje klubb som vill använda den nya klubbmodulen debiteras separat. Behåll nuvarande användargränssnitt i möjligaste mån. Använd system och lösningar som har position som industristandard och tillse att det samma gäller våra leverantörer. Utvärdera ASP som en huvudmodell för drift och komplettera med lokala nät och lokala applikationer. Utbildningsplaner ska finnas klara både för ledare och anställda innan ett nytt system tas i bruk. Sid 5 (24)

6 BILAGA 2 Omvärldsbilden 80 % av alla svenskar har tillgång till en dator. Idag är det pensionärer som snabbast lär sig e-handel Mer än hälften av alla svenskar gör bankaffärer på Internet. Ideellt aktiva ställer krav: en rationell arbetsmiljö är en förutsättning för medverkan. Värna återväxten av ideella insatser med rationella arbetsredskap för administration och banskötsel. Ge golfspelare och administratörer tillräckligt bra IT-hjälpmedel så att de känner igen sig. Ett fåtal gamla sätt att kommunicera försvinner, de nya kanalerna kommer till A Björlin 5 2 Omvärlden På några år mellan 1996 och 1999 försvann faxen från våra bord. Istället har vi fått , ett sätt att skicka små och stora meddelanden. Det är idag ingen som ifrågasätter denna funktion. Med den utveckling som fortgick under slutet på 1990-talet trodde många att såväl blyertspenna som böcker snart skulle försvinna. Forskarna har visat att de flesta traditionella kommunikationsmedier; radio, böcker, tidningar, finns kvar och kommer att finnas kvar under överskådlig tid. Under sista året har försäljningen av vinylskivor ökat med 27%, vilket är ett klart trendbrott. Nya medier och nya kanaler kan ses som komplement. Alla är överens om att det personliga mötet är och förblir den viktigaste kanalen för kommunikation mellan människor. En mycket intressant sammanfattning av forskning och utveckling inom informationsområdet från det att Bell uppfann telefonen fram till våra dagar - finns i boken Märk Världen av Tor Nörretranders. Där framgår att med: läsning tar vi in upp till 40 tecken/sekund vårt bildseende ökar farten till cirka 1 miljon tecken/sekund med alla våra sinnen helt öppna når vi 10 miljoner tecken/sekund. Sid 6 (24)

7 Det är därför vi gillar SMS och korta mail, musikvideos på MTV och vårens ljus, fåglarnas kvitter och den varma doften från vänliga varelser - bättre än ett fax. Forskningen säger oss att vi måste skapa informationsmiljöer som är tidseffektiva inte för att öka stressen, utan för att minska den. Vi måste ge människor tid att höra fågelsången istället för att de ska ha en telefon i örat i väntan på kontakt med en funktionär här eller där. Vi måste också göra detta solidariskt så att alla kan få nytta av de nya medierna. SICS Sweden Institut for Computer Science i Kista forskar i detta för att styra utvecklingen mot riktigare lösningar. För att få nästa stora grupp att börja använda datorer måste tangentbord och mus tas bort och ersättas med andra tekniker. Idag har vi dessa och kommer i framtiden att kunna bygga nya kanaler med en mänskligare pedagogik. Trots att vi inte har tillgång till denna nya kommunikationspedagogik, blir nya grupper allt mer förtrogna med den nya ekonomin. Mätningar visar att just pensionärsgruppen snabbast ökar sin användning av IT-baserade tjänster. De har tid och pengar. Den grupp som växer näst snabbast är ungdomar mellan år. De kan teknologin sedan barnsben och får allt bättre ekonomi vilket gör att de får tillgång till de nya kommunikationskanalerna. Även dessa grupper ser det personliga mötet som den viktigaste formen för informationsutbyte. De vill inte ersätta mänsklig service med automatisk, de vill ha båda systemen. Allt detta gäller även golfen den snabbast växande individuella idrotten. Många använder väsentliga belopp av sina inkomster för nöjen och fritidssysselsättning. Detta kommer att öka ytterligare i takt med att vi även på våra breddgrader tycker om utelivet, t ex det på golfklubbarna. Vi ser att golfspelarna tillhör alla yrkeskategorier och alla socialgrupper. Intresset för den kommersiella delen är ofrånkomligt Det handlar om alltför stora pengar för att marknadens aktörer ska kunna lämna detta av några idealistiska skäl. De stora klubbarna blir allt mer affärsmässiga och bildar aktiebolag. De har allt svårare att få ideell arbetskraft eftersom medlemmarna vill ha valuta för sina medlemsavgifter och anser att servicen ska vara professionell. Det är säkert så att servicen på de små klubbarna är lika professionell, men som kund gör man spontant en annan värdering om man vet att personen på andra sidan disken jobbar gratis. Det är därför än viktigare för de mindre klubbarna att få bra hjälpmedel för att hålla samma servicenivå som de stora klubbarna. Det förväntar sig golfspelarna. Sid 7 (24)

8 BILAGA 3 Kundnyttoanalysen: Nytta för : Medlem Klubb Klubbpartner Nummer 1 Att söka speltider och göra tidbokning över internet är det som prioriteras högst. Ja Ja Ja Nummer 2 En SGF-gemensam databas med professionell drift och tillgänglig över internet Nummer 3 Tävlingsanmälan och tävlingsadministration över internet. Jämför Bankboken Tour ungdomar. Ja Ja Ja Ja Ja Ja A Björlin 6 Kundnyttoanalys På distriktsordförandekonferensen i Stenungsund oktober 2001 presenterades tankar kring upphandlingen av nästa generations IT-system. På uppdrag av konferensen har denna kundnyttoanalys tagits fram. Analysen ger ingen vetenskaplig grund för att fatta beslut på utan ger endast indikativa tendenser till beslutsunderlaget. Om man ska tolka analysen som den ser ut så visar den att Internet, tidbokning och tävlingsanmälan bör ses som tre mycket starka kort i det framtida systemet. För att kunna erbjuda denna funktionalitet till alla klubbar och medlemmar som vill ha den, måste grundförutsättningarna byggas in i framtidens system redan på ett tidigt stadium. Att ansluta sig och använda funktionerna ska vara frivilligt för klubbarna. Kundnyttoanalysen finns som en egen bilaga som också går att hämta på Sid 8 (24)

9 BILAGA 4 UTBILDNING; - i samverkan med IT-strategibeslut FM 2001 o FM 2002 På Förbundsmötet i april 2001 beslutades att utbildningsplaner ska finnas klara både för ledare och anställda innan ett nytt system tas i bruk. Det finns två typer av utbildningar vi måste beakta med anledning av IT-strategibesluten. Den ena är en ren IT-utbildning den andra utbildningen fokuserar mer på förändringsarbete i den enskilda klubben. 1. Ren procedurutbildning, d v s kurser i handhavande av datorer samt funktioner i programmen. Dessa utbildningsplaner ska ligga färdiga i samband med att det nya systemet släpps som release 1.0. Uppdras åt FS (ansvarig tjänsteman för utbildningsfrågor) att tillsätta en projektgrupp med uppgift att i samarbete med WM-data och framtida systembyggare dels kartlägga behovet ute på golfklubbarna både avseende ledare och anställd personal samt efter kartläggning framlägga förslag till utbildningsplaner som omfattar minst: - Kansliutbildning - Receptionsutbildning - Tävlingsutbildning/hcp - Systemansvarig - Banpersonal - Tränaradministration. Utbildningarna kan gärna ges status som golfens datorkörkort. Kostnaden för utbildningarna bekostas av respektive klubb. Kostnaden ska hållas nere på lägsta möjliga nivå utifrån ett idrottsligt perspektiv och om möjligt inte ett rent marknadsmässigt. Hänsyn ska också tas till skillnaderna i resekostnader och kursplatser och möjlighet ska ges till distansutbildning via Investeringskostnaden för utbildning via ska tas som en del av den totala finansieringen för IT-systemet. 2. Processutbildning som arbetar med frågeställningar utifrån verksamhetsutveckling i GK. Utbildningarna kan ses som en fortsättning på tidigare genomförda Bättre GK-IT kurser. Utbildningarna ska leda till att deltagarna vet vad som förväntas av dem som ledare (anställda och ideella) i en ideell förening och hur man konkret arbetar med verksamhetsutveckling. Utbildningarna blir obligatoriska i den bemärkelsen att de subventioneras för en person per klubb. Fler personer från klubben kan gå utbildningen, men då till självkostnadspris. Subventionen ska finansieras av samma medel som beslutas för IT-strategins genomförande på FM Genomförs hösten 2002-hösten Beräknad kostnad: 400 golfklubbar x sek= sek. Uppdras åt FS (tjänsteman ansvarig för utbildning) att tillsätta en projektgrupp med uppgift att ta fram utbildningsplaner senast hösten Sid 9 (24)

10 BILAGA 5 Grundmodul och klubbmodul Grundmodul Medlemsdata med HCP Klubbdata Distriktsdata Central databas Prenumerationsregister golf.se Tidbokning över internet (utveckling) Tävlingsmodul (utveckling) Kommunikation Golfkortet och kortläsare Klubbmodulen: Bandata Debitering/kassa Fakturering Statistik Obemannad golf- och betalterminal Tidbokning över internet (driftskostnad) Tävlingsmodul (driftskostnad) A Björlin 4 De nya funktionerna Att införa ett nytt golfsystem som ersättning för det nuvarande GK 96 är nödvändigt av tekniska skäl. Se bilaga 8. Men det är också nödvändigt av funktionsskäl och i det fallet kommer vi naturligtvis också att återanvända erfarenheter från det bästa ur GK96. Den beslutade IT-strategin rekommenderar ett gemensamt system för medlemsuppgifter, klubbuppgifter, distriktsuppgifter och centrala uppgifter. Med ett sådant system kan man åstadkomma en rationell förvaltning och uppfylla legala krav. Fortfarande kan den enskilda klubben ha en kopia av sin andel av medlemsregistret för lokala applikationer. De vikigaste administrativa verksamheterna: uppdatering av medlemsinformation bokning av speltider arrangera tävlingar anmäla till tävling hantera tävlingsresultat I det nya systemet: kan göras av medlemmen själv kan göras av medlemmen själv kan göras av funktionär på en hem-pc kan göras av medlemmen på en hem-pc kan göras via mobila kanaler Sid 10 (24)

11 fakturering betalningar manuella beställningar betalningar kan göras on-line, nästan inga fakturor med det nya systemet ny inköpsfunktion i klubbmodulen rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturorna Tillval i klubbmodulen. system för baninformation/banskötsel som tillval i klubbmodulen. Skalfördel kan utnyttjas vid inköp. Genom att utveckla ett system för traditionella administrativa klubbfunktioner som medger att medlemmen själv kan uppdatera sin personinformation och att medlemmen kan beställa och betala service på många sätt detta är just vad som utvecklades under ett antal år för.com-företagen. Som vi kan se idag är det de traditionella företagen och deras kunder som fått störst nytta av IT-utvecklingen. Tekniken är mogen, affärspedagogisk kompetens har tillförts och verksamhetsnytta är ett krav. Grundmodulen omfattar: 1. Medlemsinformation persondata om medlemmen som finns i databasen på ett helt legalt sätt. Här finns också handicapinformation, information om utbildningar m m. 2. Klubbinformation faktainformation om klubbarna, styrelse, anställda, m m. 3. Distriktsinformation faktainformation om distrikten, styrelse, anställda m m. 4. Prenumerationsdatabas för Svensk Golf. 5. Tjänster på golf.se. 6. Infrastruktur för golfkortet. All information görs tillgänglig över Internet, en webblösning. Det innebär praktiskt att medlemmarna själva kan lägga in sina medlemsdata, stå i kö för medlemskap, uppdatera medlemsdata o s v. Systemet omfattar lokala säkerhetssystem i händelse av avbrott i kommunikationen. Det gör det möjligt att använda intilliggande datorer med Internetuppkoppling för administration. Exempelvis att ta fram en tävlingslista i en laptop eller en hem-pc om strömmen har gått på klubben. Arbetsmiljön i det nya systemet kan göras snarlik nuvarande system om det inte finns önskemål om en modernare design av arbetsmiljön. Klubbmodulen omfattar: Tidbokningssystem. Tävlingssystem. Debitering/kassa som kan komma att omfatta en komplett kassaterminal. Betalning över internet med golfkortet under förutsättning att beslut om infrastruktur för det nya golfkortet tas. Sid 11 (24)

12 Det innebär också: Bandata d v s information om banans underhåll och drift. Detta är initialt ett lokalt system tills ett tillräckligt antal klubbar har intresse av att utbyta erfarenheter om driftsdata och eventuellt göra gemensamma inköp. Statistik med anpassning till organisationen. Klubben får sin statistik, distriktet sin och centralorganisationen sin. att medlemmarna kan boka speltider och anmäla till tävlingar över Internet. att medlemmar och administratörer använder samma system (naturligtvis med olika behörighet). att klubben själv avgör i vilken omfattning tider ska vara bokningsbara över Internet. att om medlem inte kan boka utifrån då kommunikationen till klubben är bruten, kan tiden bokas som vanligt på klubben. att databaserna uppdateras så snart kommunikation finns tillgänglig. att funktionärer kan administrera verksamheter från sin hem-pc eller sin arbetsplats det enda som krävs är en Internet-uppkoppling att flera klubbar kan samarbete med golfadministrationen. att medlemmarna kan använda obemannade terminaler för sin personliga golfadministration, inte bara sådana som finns på golfklubbarna. Alla dessa funktioner i grundmodulen och klubbmodulen nämns i IT-strategin. Det finns också ett antal intressanta funktioner som kan läggas till och utvecklas i takt med lokala och centrala behov, t ex: gemensam inköpsmodul som förenklar hanteringen av leverantörsfakturor och utbetalningar. system för elektroniska fakturor där faktura behövs. geografisk baninformation. m fl. Dessa ingår dock inte i den utvecklingsinvestering som beslutas ovan. Som framgår av sista punkten på funktionerna i grundmodulen så innebär denna lösning inte bara att medlemmarna kan använda alla sorters publika terminaler varifrån GK GOLF.SE kan nås. Man kan också använda självbetjäningsterminaler på golfklubben. Dessa kan vara av olika typ, allt från små enkla terminaler som endast kan visa GK GOLF.SE, till publika terminaler med fler funktioner liknande dem som SL nu introducerar i Stockholm och Föreningssparbanken introducerar i Linköping. Sid 12 (24)

13 BILAGA 6 WM-data som IT-partner övriga affärspartners WM-data är SGF s IT-partner i utvecklingen av GK GOLF.SE SGF har valt WM-data som partner eftersom Golfsverige behöver en stark och stabil IT-partner i många år framåt. Som starka komplement till SGF och WM-data har också ett antal affärspartners knutits upp till projektet. Detta innebär att WM-data medverkar både i analyser av verksamheten och dess utveckling, utveckling av nya verksamhetsmodeller med SGF:s affärspartners, den tekniska lösningen och införandet. Dessutom har WM-data erfarenhet, kompetens och kapacitet när det gäller komplexa integrationsarbeten. WM-data har också väl grundade affärsrelationer med övriga affärspartners. WMdata blir vad man i byggbranschen skulle kalla en generalentreprenör. WM-datas roll Golf Sverige IT-rådet SGF - ordförande Inriktning Finansiering Det gagnar också golfklubbarna genom att de får möjligheter till en bättre och mer anpassad dialog med medlemmar och golfspelare och på så vis får underlag för en gynnsam versksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling Telia kommunikation golffunktioner SGF WM-data Avtalspart för SGF Projektledare Systemarkitekt Systemarkitektur AH-partner WM-data & Partners MS Compaq FSPA klubbfunktioner Integration WM-data systemplattform HW-plattform golfkortet Affärspartners Gruppen av affärspartners har valts för att gynna golfspelarna. De kommer att få tillgång till nya kanaler och nya medier som de gärna vill använda för att få bättre tillgång till golfspel i olika former. Som homogen grupp kan golfspelarna också ges förmånligare priser för tjänsterna som SGF:s affärspartners levererar. Kravet är att golfklubbarna medverkar i utbyggnad av infrastrukturen. Sid 13 (24)

14 Den kapacitet som den nya infrastrukturen skapar ger affärspartners utvidgade affärsmöjligheter genom samverkan. Man kan använda gemensam marknadsföring m m. Därför vill affärsparterna medverka till att golfklubbarna får en infrastruktur som kan hantera den service golfspelare vill ha. SGF har sedan tidigare samarbetsavtal med Föreningssparbanken, Telia och Compaq. Samarbetet med Föreningssparbanken är omfattande och har lett till att det nu finns ett modernt bankkort för golfare som också kan innehålla medlemsinformation och handicapinformation. Samarbetet med övriga parter har varit mer traditionellt. SGF har valt affärspartners för sin IT-utveckling utifrån vars och ens kompetens inom sitt teknikområde och framtida unika affärsmöjligheter för golfspelare och klubbar: Föreningssparbanken har valts för att kunna lansera det nya golfkortet brett över hela golfsverige och hantera betalningar elektroniskt. Telia har valts för att få bästa tänkbara kommunikation, dels mellan klubbarna och ett centralt system, och dels för att kunna ge golfarna en väsentligt bredare service. Compaq har valts för att de kan erbjuda golfarna beprövade tillämpningar i handdatorer och serverlösningar som kan arbeta i realtid. Microsoft har valts för att de täcker 80% av marknaden med sina produkter och därför kan erbjuda ett långsiktigt och säkert stöd för mjukvaror. Meningen är att affärsparterna ska få en bättre marknad för sina produkter genom att samverka och dessutom ge SGF den kompetens som behövs för att bygga en infrastruktur som gagnar golfspelarna och som stöds av parternas produkter och tjänster. Att vara affärspartner förpliktigar En affärspartner ingår och deltar i SGF:s IT-råd. Detta innebär dels att medverka i ett antal möten varje år, och dels att vid behov utföra arbetsinsatser för att åtgärda problem som tas upp i IT-rådet. En affärspartner deltar också i arbetet med den gemensamma marknadsplanen. Detta omfattar arbetet att ta fram själva marknadsplanen och dess innehåll i form av annonsering, medverkan i events, marknadsföring på klubbnivå, direktreklam till medlemmar, m m. Marknadsplanens omfattning beslutas av parterna gemensamt, och genomförandet finansieras solidariskt av parterna. En affärspartner deltar också aktivt i marknadsplanens genomförande. Varje år förekommer ett antal evenemang där affärspartnern kan använda sin relation till SGF och övriga affärspartners för att marknadsföra sig. SGF avser att tillsätta en person som har som enda uppgift att genomföra den beslutade marknadsplanen. Sid 14 (24)

15 BILAGA 7 Det nya systemet teknik och finansiering Det nya systemet GK GOLF.SE ska ersätta det befintliga GK96. Systemet ska innehålla samma grundfunktioner som tidigare. Se bilaga 5. Klubbarna kommer alltså att få ett system som innehåller samma funktioner som nuvarande system, men som går att bygga vidare på för att främst öka tillgängligheten. Systemet ska följa kraven: En arkitektur som gör det möjligt att ge golfare tillgång till service via många kanaler, gamla och nya, t ex via golfkortet, sin hem-pc, publika terminaler, handdatorer o s v. Modern teknik som passar moderna programvaror, moderna datorer och modern kommunikation. Skalbar uppbyggnad så att det finns kapacitet för tillväxt och utökad funktionalitet. Möjlighet till rationella bokningar och betalningar även via fristående självserviceterminaler där detta är aktuellt. Systemet sa vara både ett klubbsystem och ett medlemssystem. I enlighet med rekommendationerna i IT-strategin förordas ett webbaserat system, eftersom det ger golfspelarna bästa möjliga lösningar. Genomförandet Arbetssättet: beslut steg för steg; bygga på lång sikt, undvika låsningar. Utveckling och utbyggnad av nytt IT-system Kom 1 Betala Kom 1 utrullning IT-strategi Prototyp 1 Utrullning 1 P 2 Utrullning 2 Grunden sätts ihop av WM-data Microsoft Compaq Telia FSPA Beslut om varje modul - funktion pris Öppen redovising År A Björlin 9 Sid 15 (24)

16 Det nya systemet ger klubbarna säkrare möjligheter att arbeta lokalt eftersom det är webbaserat, och kan nås via vilken Internet-ansluten PC som helst av användare med rätt behörighet. Detta är ett projekt med ett långt tidsperspektiv ur IT-synpunkt. Under 1-2 år hinner mycket förändras t ex inom kommunikation, mjukvaror och hårdvaror. Det innebär att det finns en del faktorer som har hög benägenhet att förändras. I dessa frågor vill vi fatta beslut så sent som möjligt för att ta tillvara utvecklingen. Andra faktorer har låg benägenhet att förändras. Dessa kommer att ingå i en pilot. WM-data kommer att konfigurera piloten utifrån nu tillgängliga produkter, som med liten modifikation kan leverera önskvärd funktionalitet. Vi har inte tagit ställning till vilken databasteknik som ska användas, eller vilka typer av kommunikation som ska rekommenderas till klubbarna. Även om valet av kommunikationslösning är ett lokalt beslut har vi valt att samordna diskussionen med Telia. På så vis kommer vi att kunna erbjuda klubbarna bästa tänkbara lösning vid den tidpunkt då det blir aktuellt att ta uppkopplingen i bruk. På detta sätt använder vi golfsveriges storskalighet för att erbjuda även små klubbar den bästa lösningen. Idag kan Telia erbjuda så hög tillgänglighet som 99.8 procents i befintliga lösningar. Där det behövs kommer vi att ge klubbarna en lokal databas för att säkerställa och skapa trygghet. Att vi kommer att förorda en central databas är vi idag helt överens om. Det finns just nu ingen annan prisvärd lösning som kan ge de önskade funktionerna och som kan leda till att IT-strategin genomförs. Till detta kommer vi lägga en replikering till en lokal databas i sådan omfattning att klubbarna alltid kommer att ha tillgång till angiven funktionalitet, även i händelse av avbrott i kommunikationen. Det är respektive klubbs ansvar att se till att man har nödvändig och tillräcklig elbackup. För att få bästa kvalitet och bästa kostnad (pris/prestanda) väljer vi en steg för steg-teknik som beskrivs figuren nedan. Sid 16 (24)

17 Finansieringen av utvecklingen av grundmodulerna och klubbmodulerna hanteras genom beslut om en finansiell ram som är en garanti gentemot SGF och SGF:s affärspartners. Kundnyttoanalysen visar att det nya systemet måste ge golfarna mycket bättre funktionalitet, service och tillgänglighet till golfspel än nuvarande lösningar. SGF och WM-data har förankrat att de valda affärspartnerna är beredda att ge SGF del av de affärsintäkter som tillkommer genom att det nya systemet genomförs. Dessa intäkter kommer att återföras till den finansiella ramen för att minska behovet av utdebitering, eller för användning på annat sätt. Detta förutsätter givetvis en öppen redovisning, vilket är legio inom konsortier. En fullt normal affärssituation för WM-data. Projektgruppen etableras efter positivt beslut på Förbundsmötet, och kommer att successivt sammanställa åtaganden från respektive affärspartner inom ramen för detta projekt. Arbetsgången innehåller också kontinuerliga avstämningspunkter, ett konkret tekniskt beslut och ett affärsbeslut innan nästa boll slås ut. Den finansiella ramen som behandlas på Förbundsmötet är exakt vad det låter som; en rambudget. Vi kan idag inte säga hur mycket utvecklingen av ovanstående system kommer att kosta. Vi tror oss veta att ramen är väl tilltagen. Den slutledningen drar vi efter att ha inhämtat kunskap från upphandlingsarbetet och inlämnade offerter. Vi kan idag inte heller säga exakt hur stor driftoch förvaltningskostnad som kommer att debiteras ut på klubbarna. Det är en uppgift som den föreslagna IT-styrgruppen får sätta sig in i när den tiden är mogen och föreslå lämplig lösning på. Den garanti som kan ställas till klubbarna är att ett IT-konto öppnas bildas och att IT-styrgruppen har löpande insyn och kontroll av hela IT-utvecklingen. Alla eventuellt överblivna medel i IT-fonden tillfaller klubbarna. Ekonomi Finansiell ram Kommunikation Utvalda Grundmoduler Plattform Driftskostnad IT Driftskostnader IT A Björlin 11 Sid 17 (24)

18 Finansiering Extern finansiering tillförs ramen Besluta om en finansiell ram Ett särskilt IT-konto Solidariskt uppbyggd 168 kr/medlem fördelat på 3 år = 56 kr/år Väl tilltagen med vad vi vet idag Öppen redovisning Rätt beslutsordning FM har sista ordet Utbetalning för varje del portioneras ut; Är ett eget beslut A Björlin 10 Organisation av projektet IT-råd med affärspartners Golf Sverige FM SGF / WM-data Referensgrupp Klubbar Styrgrupp styrelse Utbildning Verksamhetsutveckling Projektledare Teknikutveckling Inflytande för uppdragsgivarna och sakkunskap från partners A Björlin 8 Sid 18 (24)

19 BILAGA 8 Avveckla GK96 Intäkter i Mkr till SGF/klubb Nuvarande villkor GK96 klarar inte gemensam tidbokning. Kostnad 10 kr/bokning exkl adm: 0 kr 20 Mkr Driftkostnader; support 4 tim/klubb telefonhelpdesk rättning av fel a kr A Mkr GK96 klarar delvis gemensam tävlingshantering. + X kr + Y Mkr GK96 kan inte förverkliga SGF s IT-strategi för GK GOLF.SE -XX kr YY Mkr A Björlin 7 Förvaltning och avveckling av GK96 Vid förbundsmötet i 2001 beslutades att GK96 ska leva kvar tom Att leva kvar innebär att förvaltning och support upprätthålls med samma kvalitet som idag. Att försöka leva kvar med GK96 efter innebär ett antal konsekvenser för golfadministrationen och golfspelaren. Golfsverige splittras Om vi försöker leva kvar med GK96 ytterligare några år efter 2003 kommer golfadministrationen i Sverige gå åt olika håll i både kvalitet och utveckling. Nya aktörer kommer att komma in och erbjuda varianter av program till klubbarna. Detta får i sin tur både ekonomiska konsekvenser för klubbarna samt olikheter i utbud och service till alla golfspelare. Döende produkt GK 96 är idag en tekniskt föråldrad 16 bitars-applikation. Vi har utrett möjligheten att konvertera systemet till 32 bitars-applikation och konstaterat att detta inte är en framkomlig väg. Vi kommer sannolikt inom en ganska nära tid få ytterligare problem med nya operativsystem och andra programvaror i kombination med vår gamla 16 bitars-applikation. Vi kan ej kombinera GK96 med nya tjänster och produkter såsom t ex Golfkortet, godtagbar Internetfunktionaliet etc. Vi vet också att GK96 nått sin vägs ände när det gäller kompletteringar och utvecklingar i befintlig programvara. Ett bra exempel på detta är tävlingsmodulens komplexitet. Det nya systemet ett medlemssystem Det nya systemet innehåller precis som GK96 klubbadministrationsfunktioner. Det som skiljer det nya från det gamla är att det även blir ett medlemssystem. GK96 är inget medlemssystem! Sid 19 (24)

20 BILAGA 9 När är nya moduler tillgängliga? SGF:s arbete med offertunderlaget och det offertarbete som WM-data lagt ner och som motsvarar cirka 12 manmånader, har skaffat oss en tydlig bild av situationen i Golfsverige. Denna kunskap kommer vi nu att återanvända. Därför kommer vi att kunna göra grundmodulens funktioner tillgängliga i en prototyp för ett antal utvalda klubbar redan under hösten Urvalet kommer att baseras på intresse för det nya systemet, förändringsbehov, nuvarande kommunikation och typ av klubb. Den första funktisnivån är medlemsmodulen, klubbmodulen och distriktsmodulen. Dessa utgör basen för alla andra funktioner. Den andra funktionsnivån är tidbokningssystemet. Den tredje funktionsnivån är tävlingsbokningen. I alla dessa funktionsnivåer kommer vi att ta vara på erfarenheter från tidigare konstruktioner både i Sverige och i andra länder. Man bör besinna att vi ska skapa IT-stöd för funktioner som vi ser kommer att finnas under överskådlig tid. Den fortsatta tidplanen är en konsekvens av den första arbetsperiodens analys; dels av vilka funktioner som kan anses långsiktigt stabila, och dels vilka klubbar som kan enkelt kan använda dessa funktioner. Beslut om funktioner som har hög benägenhet att förändras kommer om möjligt att tas i den senare delen av processen. Detta gäller design, konstruktion, och val av mjukvara och hårdvara. Syftet är att så långt som möjligt ta vara på leverantörernas nyvunna erfarenheter. Den övergripande tidplanen framgår av helhetsbilden. Den nya funktionaliteten testas och analyseras och parterna kommer överens om kompletteringar av olika slag. Det är oerhört viktigt att vi under hela utvecklingens gång har ett mycket nära samarbete med användarna av systemet. Sid 20 (24)

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Dokumenttyp Legalt dokument Utarbetat av Område/sändlista Datum Version Bo Bengtsson Allmän handling 2008-09-18 2.1 SGF Golfsystem AB Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Version

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 6 Affärsnytta 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Vad är affärsnytta i GIT? 2. Turistbokningar i GIT 3. Skandinavisk Bokning 4. Webbetalning 5. Företagsbokning i Min Golf 6. SMS-tjänster

Läs mer

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF. ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SE GRAFISK FORM: MADELAINE HENEBY FOTO: STEFAN EK REPRO: TYPOGRAFEN

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Vår framtid. En satsning på idrotten golf

Vår framtid. En satsning på idrotten golf Vår framtid som golfnation En satsning på idrotten golf 2011 2017 SGF:s syfte & mål med projektet Tillsammans med klubbar och distrikt samla Golfsverige i en satsning som främjar golfintresset, verkar

Läs mer

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA.

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA. Upprättad av Svenska Golfförbundet / Bo Bengtsson Datum 22 november 2010 Ämne Utvecklarlicens GIT API Dokumentversion 1.0b GIT Utvecklarlicens Svenska Golfförbundet (SGF) äger och förvaltar via dotterbolaget

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2016 Verksamhetsinriktningen behandlar : Uppdrag Värdegrund Vision Verksamhetsidé Långsiktiga verksamhetsstrategier Verksamhetsinriktning

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF Version 28 feb 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Ledningspasset. Dokumentation 2012

Ledningspasset. Dokumentation 2012 Ledningspasset Bo Bengtsson Jan Ekblom Stig Alfbecker Eva Bergström Mikael Åbom / Anders Dalered John Lindberg / Per Svensson Håkan Stålbro / Ingemar Nyman Dokumentation 2012 NÅGRA IAKTTAGELSER FRÅN DET

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka Intelligent och säker nyckelhantering med Traka ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Traka säker nyckelhantering Låsta eller icke låsta nyckelpositioner Display för enkelt handhavande

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Tillgängliggöra golfen i media Golf & Affärer och golf.se Utveckla

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Greenfeebonus, nya intäkter för vissa golfklubbar.

Greenfeebonus, nya intäkter för vissa golfklubbar. Greenfeebonus, nya intäkter för vissa golfklubbar. SGF affärsutveckling och EnterCard erbjuder selektivt golfklubbar att gå med i Greenfeebonus med start 2005. Bakgrunden är dels den nedgång i greenfee

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMA: GOLF I STOCKHOLM 2027 Program Inledning - Jens Zander, Ordförande SGDF Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF - "Vill vi verkligen utveckla golfen för framtiden?"

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem Tibro Tennisklubb Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/tibrotk Administratör: Conny Emanuelsson 0703-62 34 18 Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet

2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet 2007-02-01 2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet Medlemskap M2 SGF lägger stor vikt vid att skapa sig en bild av den nybildade golfklubbens

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter.

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter. Svenska Uppfinnareföreningen Styrelsen april 2014/ kjell Motioner till årsmötet 2014. Styrelsens behandling av inkomna motioner 1) Motion Kenneth Palmestål. (sammanfattning) Information om hur man gör:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen 1 Diarienummer: 0046/15 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031 368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus

Läs mer

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande :

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande : Fastställd vid förbundsstämman i Stockholm 2015-05-29 VERKSAMHETSSTRATEGI SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 2015-2017 Sveriges Fiskevattenägarerförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Nya Golfterminalen 2008

Nya Golfterminalen 2008 Till: Golfklubbarna Från: SYSteam Halmstad 14 april 2008 Angående: Nya Golfterminalen Inledning Sedan februari 2008 är SYSteam ansvariga för utveckling och förvaltning av de s.k. Golfterminalerna. Vårt

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Anmälningssystemet på Internet 2003

Anmälningssystemet på Internet 2003 Anmälningssystemet på Internet 2003 Anmälningssystemet på Internet för Bankboken Tour och Telia Tour går nu in på sitt tredje år. Systemet har fungerat nästan helt friktionsfritt och sparat mycket arbete

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang - Test Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera evenemang...

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem 1 Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem Svar har inkommit från följande GDF: Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Medelpad, Norr-Västerbotten,

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer