Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem"

Transkript

1 1 Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem Svar har inkommit från följande GDF: Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Medelpad, Norr-Västerbotten, Småland, Södermanland, Västmanland, Östergötland Skåne, Stockholm och Uppland avstår från eget yttrande Yttranden har kommit från: Barsebäck, Falsterbo, Isabergs, Kävlinge, Ljunghusen, Mölle, Nynäshamn, Tegelberga, Torekov, Trelleborg, Örkelljunga och Österlens GK Inkomna svar är av mycket skiftande karaktär och detaljeringsgrad. Några svar är generella, andra är mycket omfattande och kommenterar även påståenden i utredningen som ej är att betrakta som förslag. Göteborg anser utredningen svårläst och inte konkret avseende nya förslag. Fokus på förändring av medlemsformer måste vara på att utveckla idrotten golf. Södermanland är enig med utredningen i framförda förslag. Sammanställningen är utförd efter kommentarerna kring utredningens Särskilda överväganden med förslag kap 8. (Där inga synpunkter anges har GDF ej yttrat sig på denna punkt) Barsebäck är i grunden positiva till utredningens förslag, men anger avvikande mening på några punkter. Ljunghusen invänder mot utredningens begrepp kund/företag och ser hellre användningen av medlem/ golfspelare/golfklubb. Man anser också att det saknas representanter för klubbar i en utredning som behandlar för GK så viktiga frågor. Det måste också vara klart att en kommersiell verksamhet alltid måste vara underordnad den ideella. Man anser också att klubbar bör skilja på medlemskap och spelrätt, bl a för att enklare möjliggöra för att slussa in nya spelare på en klubb. Mölle GK har två invändningar mot utredningens förslag (se resp. kapitel) Torekov är allmänt positiv till att andra entreprenörer än GK, också kan skapa nya anläggningar, dock bör en kvalitetsstämpel finnas från SGF:s sida Örkelljunga ansluter sig till utredningens förslag, utom p 8.4 (se nedan) Utredningen berör en mängd frågor inom SGF:s intressesfär, några som dock ej direkt berör medlemskapet i SGF, som var utredningens direktiv, och sammanfattar på ett bra sätt ett antal trossatser som ligger i RF:s uppdrag till SGF som ett specialidrottsförbund.

2 2 8.1 Distansmedlemskap - att distansmedlemskap är och skall vara en tillåten och legitim medlemsform - att tilldelning och kontroll av handicapkorten skall skärpas d v s genomföras enligt de bestämmelser som vi själva beslutat skall gälla - att golfklubbarna rekommenderas kontinuerligt se över och prissätta spelrätter och sponsortjänster - att distansklubbar föreslås upprätta ekonomiska beredskapsplaner för den händelse medlemsunderlaget minskar Bohuslän-Dal motsätter sig att distansmedlemskap legitimeras Halland, Norr-Västerbotten, tillstyrker utredningens förslag Medelpad accepterar distansmedlemskap men saknar en definition på vad en distansklubb är Isaberg motsätter sig kraftfullt distansmedlemskap. Kävlinge menar att distansmedlemskap måste begränsas och möjligheterna till gästspel skall kontrolleras och noteras. Ljunghusen accepterar utredningens förslag i huvudsak Trelleborg avstyrker förslaget om att distansklubbar accepteras. FS instämmer i att en anslutningsgrupp organiseras det finns idag en beredningsgrupp utsedd av FS. FS anser inte att utredningen har definierat vare sig begreppet distansmedlem eller distansklubb. Då det är en grundlagsfäst rättighet i vårt land att till höra vilken förening som helst torde det vara svårt att ha en annan uppfattning än den utredningen förespråkar, nämligen att inte särskilja det s k distansmedlemskapet eller distansklubb. Kontrollen av handicapkorten är en grundläggande uppgift för den enskilda golfklubben och måste tas på största allvar. Beträffande prissättning av spelrätter, sponsortjänster och upprättande av beredskapsplaner anser FS att det är varje golfklubbs eget ansvar att handlägga. FS anser inte att några beslut krävs. 8.2 Anslutning av medlemsklubb GDF ansvar - att en golfintresserad sammanslutning med träningsanläggning kan efter ansökan associeras till SGF inledningsvis under minst två år - att associationens rättigheter och skyldigheter skall i princip omfatta vad som gäller för medlemsklubb M1 med undantag för att det idrottsdemokratiska inflytande begränsas till yttranderätt i GDF samt att de idrottsliga rättigheterna begränsas till vad som tillkommer en spelare utan officiell handicap - att medlemskap i SGF kan sökas tidigast efter två år och efter samråd - att detta förslag skall gälla fr o m 2003 och tillämpas på alla som då är M2-medlemmar Halland, Medelpad, Västmanland ansluter sig till utredningens förslag. Göteborg anser att SGF endast skalla ansluta ideella föreningar. Övriga skall kunna anslutas i en egen organisation.

3 3 Östergötland är tveksamt till vilka konsekvenser detta får för att etablera nya anläggningar, när inget finns att erbjuda de som skall finansiera anläggningen. Barsebäck anser att GDF skall vara beslutande instans vid inval. Kävlinge motsätter sig utredningens förslag Ljunghusen är positiva till utredningens förslag Medlemskap i SGF kan endast sökas av en golfklubb som tillika är en ideell förening, i enlighet med nuvarande regelverk. Ansökan beviljas eller avslås efter yttrande från resp. GDF. En icke ideell förening eller golfanläggning kan redan idag erhålla anslutning till SGF efter ansökan. Sådan anslutning erhåller ej demokratiska rättigheter, handicapkort eller möjligheter att tävla. En nybildad golfklubb utan egen bana kan i nuläget erhålla tidsbegränsat medlemskap, med fulla rättigheter, som omprövas av GDF och FS efter två år, för att se om golfklubben uppfyller de idrottsliga kraven och kan erbjuda sina medlemmar möjlighet att spela golf. Utredningens förslag innebär att det tidsbegränsade medlemskapet tas bort och ersätts med en anslutning under minst två år, utan idrottsdemokratiska rättigheter och utan möjlighet att erhålla officiell handicap. FS anser att den föreslagna nyordningen kan försvåra bildandet av nya klubbar/anläggningar då den potentielle medlemmen erhåller mindre för sitt medlemskap. FS förordar att nuvarande system med fullt medlemskap, tidsbegränsat medlemskap och anslutning bibehålls. 8.3 Anslutning av associationer GDF ansvar - att anslutning till SGF genom associationsavtal enligt ovanstående inriktning och villkor utvecklas och medges fr o m att associationsavtalen skall villkora prioriteringar och stödja uppkomsten av en golfklubb på anläggningen Halland, Medelpad och Västmanland ansluter sig till utredningens förslag Göteborgs synpunkter, se 8.2 Barsebäck anser att GDF skall godkänna icke ideella organisationer Kävlinge är tveksamt till utredningens förslag Ljunghusen anser att endast ideella föreningar kan söka medlemskap i SGF En anslutning bör uppmuntra till bildandet av en golfklubb, ideell förening, för utveckling av den idrottsliga verksamheten. Anslutningsavtal skall innehålla överenskommelse att anläggningen skall följa golfens traditioner och värderingar och följa SGF:s policies avseende spelets utövande.

4 4 8.4 Golfkort legitimation och handicapkort : - att SGF Golfkort (i plast) skall finnas i två versioner: ett Grönt Kort för golfspelare, oavsett kompetens, tillhörande en association samt golfspelare med handicap 37+ tillhörande en association samt golfspelare med handicap 37+ tillhörande golfklubb som är medlem i SGF Ett Blå/Gult avsett för spelare med officiell handicap tillhörande golfklubb som är medlem i SGF - att Grönt Golfkort får utfärdas av klubbar och anläggningar anslutna till SGF - att Blå/Gult Golfkort och handicapkort endast får utfärdas, till aktiva medlemmar med officiellt handicap, av golfklubbar som är medlemmar i SGF - att Blå/Gult Golfkort normalt ger rätt till greenfeespel enligt för klubb/anläggning gällande villkor. Grönt Golfkort ger inte innehavaren självklar rätt till greenfeespel Bohuslän-Dal ansluter sig till utredningens förslag, men menar att endast klubbar skall få utfärda Grönt Kort. Gotland anser att associationer ej skall få utfärda Grönt Kort. Kan innebära konkurs för klubbar. Halland, Medelpad, Västmanland ansluter sig till förslagen. Norr-Västerbotten ansluter sig till förslagen men påpekar att utbildning kan ske av icke utbildad PGA-medlem. Östergötland anser att en översyn av nuvarande utbildning av nybörjare är nödvändig och anser att utredningens förslag kan vara till grund för en sådan översyn. Göteborg anser att SGF skall äga utbildningssystemet inom golfen, och föreslår ett alternativt framtida system: - Medlem i GK erhåller efter prov spellicens och ev. hcp - Pröva på golf genomgår lokal säkerhetsutbildning - Spelarlicens erhålls efter utbildning och prov på en av SGF/GDF godkänd anläggning. Spelhandicap kan erhållas enligt gängs regler. Administreras helt av GDF som också erhåller avgift för licensen. : Barsebäck anse att Grönt Kort ej ger innehavaren rätt till greenfeespel. Falsterbo anser att begreppet klubbhandicap skall tonas ner och på sikt försvinna Kävlinge anser att högre krav skall ställas på instruktörens och elevens färdighet. Ljunghusen stödjer utredningens förslag. Mölle anser att nuvarande handicapsystem är bra och att utredningens förslag är överarbetat. Tegelberga anser att utbildningsansvaret skall ligga på en klubb och ej ge möjlighet för PGAmedlem att på egen hand utbilda intresserade blivande golfspelare. Örkelljunga accepterar ej att en av SGF godkänd och av PGA förordad tränare skall finnas med. Ansvaret för utbildningen skall åvila klubben, som själv utser de/den som ansvarar för utbildningen. SGF:s Utbildningskommitté anför att man sedan våren 01 arbetar med reformering av spelarutbildningen och att utredningen föregriper UtbK:s arbete.

5 5 Förbundsstyrelsen har uppdragit åt Utbildningskommittén att i projektform arbeta fram en ny modell för spelarutbildning. Förbundsstyrelsen delar utredningens uppfattning - att en medlem i en golfklubb skall ha ett medlemsbevis, - att en golflegitimation kan utfärdas till den spelare som uppfyller kraven för spelsäkerhet, golfvett och de mest elementära reglerna samt spelkompetens (jfr kraven i Gröna kortet), - att handicapkort för officiell handicap endast kan utfärdas av golfklubb som är medlem i SGF. Detta innebär att begreppet klubbhandicap ej knyts till utbildningssystemet och att klubbhandicapbegreppet är en ren klubbangelägenhet 8.5 Greenfeespel - att rätt till greenfeespel skall medges spelare med officiellt handicap på villkor som värdklubb (anläggning) bestämmer. Spelare med Grönt kort har därmed ingen rätt till greenfeespel men kan medges spel på särskilda villkor (t ex maxhandicap i bollen, fadderrond m m) enligt klubbens /anläggningens bestämmande. Gotland, Halland, Medelpad, Västmanland ansluter sig till utredningens förslag i stort Göteborg framhåller vikten av att varje klubb är suverän att bestämma vilka förutsättningar som skall gälla. Man framhåller att principen om officiellt handicap i första hand bör gälla. Man anser också att gästspel bör stimuleras, varför avgifterna bör hållas nere. Ljunghusen stödjer utredningens förslag Förbundsstyrelsen anser att den enskilda golfklubben själv avgör vem som får spela som gäst på den egna banan, och vilka förutsättningar som skall gälla. Förbundsstyrelsen rekommenderar dock att, om begränsningar måste göras, spelarens spelstandard skall vara avgörande. Förbundsstyrelsen menar också att en gäst inte har rätt att spela på annan bana än sin egen klubbs, däremot finns en möjlighet att gästspela på annan bana. 8.6 Antal golfklubbar per golfbana/anläggning - att nuvarande principer med en golfklubb en röst t.v. skall tillämpas intill SGF utrett alternativ och konsekvenser av dessa. På anläggning som idag har flera golfklubbar skall endast en anses som ansvarig huvudkontraktsägare och därmed företräda en medlemsklubbs stadgeenliga rättigheter och skyldigheter. Halland, Medelpad, Västmanland tillstyrker utredningens förslag. Göteborg motsätter sig utredningens förslag

6 6 Ljunghusen stödjer utredningens förslag Trelleborg vill ha en begränsning av antalet medlemmar per klubb; 1000 st per 9 hål Österlen avstyrker förslaget FS avstyrker utredningens förslag och anser att det bör vara möjligt att ha flera klubbar på en anläggning. Den demokratiska rättigheten som medlem i ett idrottsförbund kan inte avtalas bort, som utredningen föreslår, eller vara avhängig vilken klubb som anses inneha huvudkontrakt för spel. Förbundsstyrelsen anser att det skall finnas möjligheter för t ex boende på två orter, eller stadsdelar, att bilda var sin golfklubb, och tillsammans bygga, eller anslutas till, en, anläggning i stället för att kanske bygga två mindre anläggningar, med begränsade expansionsmöjligheter. 8.7 Riksklubb m m. - att SGF studerar förutsättningar mm för en virtuell riks- eller GDF-klubb - att SGF tillhandahåller en marknadsplats för golfspelare genom t ex golf.se Halland, Medelpad är positiv till vidare studier av riks- eller GDF-klubb Norr-Västerbotten avstyrker bildandet av riks- eller GDF-klubb men tillstyrker tillhandahållandet av en marknadsplats på golf.se. Göteborg avstyrker utredandet om riksklubb, och hänvisar till eget förslag om nationell spelarlicens. Västmanland avstyrker bägge förslagen Falsterbo avstyrker förslagen om riks- eller GDF-klubb Ljunghusen anser att man bör studera hur man gjort på de brittiska öarna. Österlen är tveksamma till förslagen Frågan om en virtuell golfklubb i Sverige diskuterades redan på 1980-talet, men föll av olika skäl. En riksklubb finns idag i Tyskland, Holland och Frankrike samt är under tillskapande i Danmark. Frågan om en GDF-klubb har utretts i Stockholms GDF och i diskuterats i Göteborgs GDF. FS följer fortlöpande med intresse utvecklingen på det internationella planet och i GDF, men anser inte att frågan har hög prioritet för närvarande och avstyrker därför utredningens förslag. 8.8 Öppen golf amatör och yrkesspelare Ag- medlem föreslår - att SGF snarast utreder konsekvenserna av en övergång till och aktivt arbetar för öppen golf

7 7 Göteborg, Halland, Medelpad och Västmanland tillstyrker förslagen : Falsterbo avstyrker förslaget med hänvisning till att frågan kommer att lösas av sig själv så småningom och att Sveriges uppfattning är väl känd. Ljunghusen är tveksamma till utredningens förslag. Torekov tar avstånd från utredningens förslag SGF gjorde på 80-talet ett försök att införa öppen golf, genom den s k B-licensen, för att försöka påverka den internationella utvecklingen i den riktning som utredningen föreslår. Det internationella svaret blev massivt mot den svenska modellen. B-licensen avskaffades i Sverige i början av 90-talet. Förbundsstyrelsen har antagit ett handlingsprogram för SGF:s internationella arbete, där det framgår att SGF på olika sätt försöker, delvis tillsammans med de nordiska länderna, genom olika kanaler att påverka den internationella utvecklingen mot ett mer modernt sätt att betrakta golfspelaren än den rådande med amatörer och proffs. För närvarande arbetas på att förändra synen så att man skiljer på spelare som spelar utan handicap och spelare som spelar med handicap. Om den öppna golfen införs, tror FS att det för golfen så unika handicapsystemet kommer att urholkas genom att höga priser kan delas ut i handicaptävlingar, där spelstyrkan är underordnad den för dagen aktuella handicap som spelaren uppvisar. Förbundsstyrelsen avstyrker därför utredningens förslag 8.9 SGF och banansvar - att SGF som princip inte skall åta sig uppgifter som direkt eller indirekt innebär att förbundet därmed också påtar sig ett ägar- och/eller brukar- och driftansvar Göteborg, Halland, Medelpad och Västmanland tillstyrker utredningens förslag Göteborg föreslår en utredning hur SGF på bästa sätt kan agera för tillkomsten av fler golfbanor Kävlinge anser att kommunerna borde ta ett större ansvar och bygga golfbanor som i Storbritannien. Ljunghusen tillstyrker utredningens förslag. Österlen avstyrker förslaget och anser att SGF kan åta sig visst ansvar för etablerandet av, och delaktighet i en riksanläggning i likhet med vad som etableras i många länder i Europa (England, Skottland, Wales, Italien, Frankrike och motsvarande idéer i Danmark och Finland) Förbundsstyrelsen delar utredningens uppfattning att SGF ej skall påta sig ett ägar- och/eller driftsansvar för golfanläggningar. Förbundsstyrelsen anser dock att SGF, kan medverka till tillkomsten av anläggningar för särskilda behov, tillsammans med andra finansiärer, under en övergångsperiod. Förbundsstyrelsen anser att något beslut som begränsar handlingsfriheten ej bör fattas.

8 Incitament och klassificering Ag-medlem redovisar ett förslag utan proposition för klassificering av anläggningar Medelpad tillstyrker förslaget. Halland är tveksamma till och Västmanland avstyrker förslaget Småland anmäler egen uppfattning beträffande anläggnings standard och antal medlemmar (bifogas). : Falsterbo anser att nuvarande klassificering för bana är tillfyllest dock behövs nog en klassificering av träningsanläggning Ljunghusen tillstyrker utredningens förslag Mölle GK anser att det räcker med följande klassificering. a) minst 18 hål, b) färre än 18 hål c) träningsanläggning Tegelberga avstyrker förslaget om klassificering och tillägger att man vill avskaffa banvärderingssystemet. Trelleborg avstyrker förslaget om klassificering Förbundsstyrelsen är tveksam till kategorisering av golfanläggningar i enlighet med framlagt förslag. Otaliga försök att klassificera anläggningar har gjorts genom åren. Svårigheter att finna ett enhetligt system som skall gälla i vårt avlånga land är påtagligt, då också förutsättningar för jämförelser variera över golfsäsongen. FS har också svårt att se motivet för en sådan klassificering. Däremot anser FS att det är av synnerlig vikt att klassificera de anläggningar som ansluts till SGF genom avtal, bl. a av det skälet att utbildning av nya spelare skall kunna ske på ett riktigt och meningsfullt sätt. SAMMANFATTNING Förbundsstyrelsen anser att Ag-medlem på ett förtjänstfullt sätt framhållit ett antal trossatser som ligger i linje med RF:s uppdrag till Svenska Golfförbundet som ett specialidrottsförbund. Förbundsstyrelsen vill särskilt framhålla betydelsen av att förslag och förändringar skall syfta till att - stödja och utveckla golfens idrottsliga värden - säkerställa den öppenhet och tillgänglighet som skall prägla ett idrottsförbund - ge Svenska Golfförbundet förutsättningar att behålla och utveckla organisationen för ett sammanhållet golfsverige - utforma förutsättningarna för golfutbildningen så att den enskildes spelkvalitet uppmuntras och stöds. Förbundsstyrelsen föreslår FM 2002 besluta att att uppdraga åt FS att utforma villkoren i medlemsformarna M 1, M 2 och A med beaktande av Ag-medlems rapport, remissvar och FS egna synpunkter genomföra erforderlig stadgeöversyn.

2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet

2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet 2007-02-01 2. Verksamhetsinriktning och frågeformulär för medlemskap och anslutning till Svenska Golfförbundet Medlemskap M2 SGF lägger stor vikt vid att skapa sig en bild av den nybildade golfklubbens

Läs mer

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Handicapregler 2012-2015 En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Några av de viktigaste nyheterna Klubbhandicap 54-37 återinförs Obligatorisk föranmälan av handicaprond kommer att gälla

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Proposition nr 2 - FM 2005 Förbundsstyrelsens förslag till FM 2005 FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Bakgrund SGF:s

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 29 juli 2011 i överklagade ärenden enligt 14 kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (dnr 6/2011 JurN 6-14 och 7/2011 JurN 7-14) KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF Version 28 feb 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping

i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping Juridiska Nämnden Dnr 3/2009 JurN 3-15 BESLUT 2009-06-30 i överklagat ärende enligt 15 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE 1. Söderköpings GK Hylinge 605 96 Norrköping 2. Vikbolandet GK Skamby

Läs mer

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Dokumenttyp Legalt dokument Utarbetat av Område/sändlista Datum Version Bo Bengtsson Allmän handling 2008-09-18 2.1 SGF Golfsystem AB Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Version

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset Verksamhetsseminarierna 2016 Ledningspasset Ledningspasset - programmet Tid Programpunkt Föredragshållare 10:15 Nya klubbrådgivningen Bo Bengtsson GAF: arbetsmiljö & nyckeltal Stig Persson Två grupper

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5 HÖSTMÖTE 30 N OV E MBE R 201 5 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Steg 1 Avsnitt 3 Kap. 6 och 7 i SoT Bilaga I del A och B i Regler för Golfspel Mall och exempel på Lokala Regler och Tävlingsregler Lokala Regler & Tävlingsbestämmelser

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden över GSU samt styrelsens synpunkter och förslag till FM 2002

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden över GSU samt styrelsens synpunkter och förslag till FM 2002 1 Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden över GSU samt styrelsens synpunkter och förslag till FM 2002 Svar har inkommit från följande GDF: Blekinge, Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland,

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 2007-02-16 Svenska Mini-Touren, 1 (6) TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 SGF SGT GK Mars 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 3 2. Tävlingsfakta 3 3. Presentation i

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Tillgängliggöra golfen i media Golf & Affärer och golf.se Utveckla

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38.

Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38. Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38. Stockholm 2015-09-13 I egenskap av företrädare för det samlade

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Danderyd den 27 augusti 2002 KALLELSE Distriktsrepresentanter för kallas härmed till höstårsmöte tisdagen den 24 september 2002 klockan 16 30 på Hotell Winn i Västerås 1. Fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd

Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd Strömsholm den 19 februari 2013 Riksidrottsförbundet Peter Eriksson Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd Svenska Ridsportförbundet har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Arvodering på lokal nivå

Arvodering på lokal nivå Lokalavdelningarnas svar på remiss om lokal arvodering 2008/2009 Arvodering på lokal nivå Med anledning av stämmans beslut har styrelsen frågat alla lokalavdelningar om synen på lokal arvodering kontra

Läs mer

EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013

EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013 EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013 Handicapregler 2012-2015 Originaltexten och en översättning till svenska finns på golf.se En kortfattad vägledning gavs ut som bilaga i Svensk Golf

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben samt till Motorflygförbundet KSAK och Svenska

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

2012-10-09 NULÄGET 1

2012-10-09 NULÄGET 1 NULÄGET 1 AKTIVA GOLFMEDLEMMAR SEP 2012 Källa: GIT/ SGF medlemsstatistik 2012-09-15 Källa: GIT/ SGF medlemsstatistik 2012-09-15 2 Källa: GIT/ SGF medlemsstatistik 2012-09-15 Källa: GIT/ SGF medlemsstatistik

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet

Riktlinjer 2016 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret!

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret gör det enklare. Golfäventyret är barnens resa i golfen vägen från att vara ny till att

Läs mer

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 Manual för Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 UTKAST DÅ VI VÄNTAR PÅ SGF SLÄPPER UT BILAGOR FÖR 2014 SKRIV INTE UT DENNA MANUAL INNAN DEN SLUTLIGA MANUALEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund.

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund. R-2006/0420 Stockholm den 26 september 2006 Till Justitiedepartementet Ju 2006/1926/IM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb 2006-01-01 MILJÖPOLICY FÖR HÖGBO GOLFKLUBB Högbo golfklubb ska genom sin verksamhet bidra till hållbar samhällsutveckling genom kretsloppstänkande. Miljöhänsyn ska tas i varje

Läs mer

Greenfeebonus, nya intäkter för vissa golfklubbar.

Greenfeebonus, nya intäkter för vissa golfklubbar. Greenfeebonus, nya intäkter för vissa golfklubbar. SGF affärsutveckling och EnterCard erbjuder selektivt golfklubbar att gå med i Greenfeebonus med start 2005. Bakgrunden är dels den nedgång i greenfee

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. Ingelsta GK Medlemsmöte 2014-10-22 Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 0 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Kallelse höstmöte Upsala Golfklubb 2012-10-22 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Tid: 22 oktober kl. 19:00 Plats: Katedralskolans aula Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet

Läs mer

Golfen i siffror. FAKTA OM SVERIGES STÖRSTA BREDDIDROTT. Visste du detta om golf?

Golfen i siffror. FAKTA OM SVERIGES STÖRSTA BREDDIDROTT. Visste du detta om golf? Golfen i siffror. FAKTA OM SVERIGES STÖRSTA BREDDIDROTT Visste du detta om golf? Fakta om golf. Med nästan en halv miljon medlemmar och 6,5 miljoner spelade ronder per år är golfen en av Sveriges största

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB 7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB Varför bilda en golfklubb? En idrottsförening är vilket framgår av namnet en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Remiss: Ändringar av RF:s stadgar

Remiss: Ändringar av RF:s stadgar Remiss: Ändringar av RF:s stadgar Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att RF:s stadgekommittés förslag till ändringar i RF:s stadgar ska skickas

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

STADGAR. för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN. Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx))

STADGAR. för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN. Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx)) STADGAR för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx)) 1 Lokalavdelningens ändamål. Chalmersska Ingenjörsföreningen Småland-Blekinge (CING-SmB) är en lokalavdelning

Läs mer

Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF)

Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) 1. Inledning Svenska Islandshästförbundet (SIF) ansöker härmed om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). SIF har vid

Läs mer

EN RAPPORT OM GOLFEN I SVERIGE 2007

EN RAPPORT OM GOLFEN I SVERIGE 2007 EN RAPPORT OM GOLFEN I SVERIGE 2007 Vet du vem som vill spela på din bana? svenska golfförbundet Även om gamla sanningar inte alltid fungerar längre, så finns det nya att hitta. svenska golfförbundet

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Examensarbete HGU 2011

Examensarbete HGU 2011 Examensarbete HGU 2011 Hur man tar fram en Masterplan! Av Patrik Togelid Banchef Falkenbergs GK 1 Innehållsförteckning: Vad är en Masterplan? Sida 3 Tidsaxel (för Falkenbergs GK). Sida 3 Historik och anledning.

Läs mer

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR)

Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) 5/2014 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Golfens Hus Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare Christina Rodman (ChR)

Läs mer

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften.

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften. 6075-13 STADGAR FÖR DALNET EK. FÖR. 1 FIRMA Föreningens namn är DALNET EK. FÖR. med org.nr. 769625-8685 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

1. Bakgrund och förutsättningar

1. Bakgrund och förutsättningar sidan 2 1. Bakgrund och förutsättningar GDF är självständiga juridiska personer (ideella föreningar) som verkar inom ett bestämt geografiskt område. Samtliga golfklubbar i detta område blir genom medlemskapet

Läs mer

Statligt LOK-stöd från 2014

Statligt LOK-stöd från 2014 Statligt LOK-stöd från 2014 Förändringar Nedan följer en sammanställning av förändringarna i de nya statliga LOK-stödsföreskrifterna jämfört med de gamla. Gamla (till 31 dec 2013) Nya (från 1 jan 2014)

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012

Tävlingsbestämmelser JMI-finalen Junior Masters Invitational 2012 Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012 JMI-tävling är grunden för den årligen återkommande inbjudningstävlingen. JMI är beteckningen på den kommitté och arbetsgrupp, representantskap,

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer