Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden över GSU samt styrelsens synpunkter och förslag till FM 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden över GSU samt styrelsens synpunkter och förslag till FM 2002"

Transkript

1 1 Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden över GSU samt styrelsens synpunkter och förslag till FM 2002 Svar har inkommit från följande GDF: Blekinge, Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Medelpad, Norr-Västerbotten, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västergötland, Västmanland, Östergötland. Yttranden har kommit från: Båstad, Falsterbo GK, Kävlinge, Ljunghusen, Mölle, Nynäshamn, Tegelberga, Torekov, Trelleborg och Österlens GK samt GAF. Svaren är av mycket skiftande karaktär och detaljeringsgrad. Några svar är generella, andra ger synpunkter på varje kapitel i utredningen. Några GDF ger synpunkter av allmänt slag som inte direkt berör utredningens förslag. Skånes och Upplands GDF avstår från yttrande då man inte kunnat sammanställa yttranden från sina klubbar. Sex GDF har inte inkommit med svar. Skånes och Stockholms GDF framför att det varit alltför kort tid för att kunna skriva remisssvar. Ett par GDF inleder med att konstatera att den genomförda utredningen skapat möjlighet till dialog, delaktighet och medinflytande för alla nivåer i golfsverige. Man menar att det är starten på en process som måste hållas levande och resultatet är beroende av engagemang och ansvar hos alla, från den enskilde medlemmen till förbundsstyrelsen, för att hålla föreningsdemokratin levande Norr-Västerbottens och Södermanlands GDF stödjer GSU-utredningens förslag till fullo. De flesta GDF ger bara synpunkter på delar av materialet. Båstad GK anser att utredningen gjort en bra bakgrundsbeskrivning och ett vällovligt försök att förbättra golfens förutsättningar i de olika organisatoriska nivåerna och kommunikationen mellan dessa led. Ljunghusens GK anser inledningsvis att affärsintressena måste underordnas de ideella krafterna för en positiv utveckling av svensk golf. Torekov ansluter sig till stora delar till utredningens förslag. Nedan följer en redovisning av svaren från GDF och GK samt FS yttranden och förslag till beslut avseende de förslag som utredningen lägger fram under kap 1.2 Förbundsstyrelsen instämmer i vad utredningen framför i kap 2-5 om uppdraget, historik samt problemanalysen, men anser att det varit en styrka om några klubbföreträdare hade haft möjlighet att deltaga i arbetet, för att ge ett tydligare klubbperspektiv i de demokratiska frågorna.

2 2 FS anser också att utredningen i första hand behandlat demokratifrågorna på förbundsplanet och att det hade varit en styrka om demokratifrågorna i klubbar och i distrikt behandlats utförligare. I kap 6 Organisationsutveckling förs diskussioner om den ideella kraftens betydelse. FS anser inte att den ideella kraften ifrågasätts, och att golfklubben som idrottsförening skall ledas på ideell bas. Däremot anser FS att kommersiella (entreprenörer) krafter kan få större betydelse i framtiden vid tillkomsten av nya anläggningar. FS påpekar också att bandefinitionen är kopplad till regelverket för banvärdering, och inte regler för tävling, som sägs i GSU. FS menar också att ändamålsparagrafen i hög grad tillämpas vid inval, d v s vid omprövningen av M2-medlemskapet och vid övergång till M 1. Kap 6.2 Klubbarna (GK) - att ett åtgärdspaket tas fram för de klubbar som vill förbättra och utveckla verksamheten. Paketet föreslås innehålla olika verktyg för att underlätta och förstärka arbetet inom klubbarna - att en försöksverksamhet med anställning av en föreningskonsulent genomförs i ett försöksdistrikt under tre år Gotland tillstyrker förslaget om åtgärds paket Gotland anser att en kombination av ban- och föreningskonsulent vore en bättre lösning än den av GSU föreslagna. Halland är positiv till förslaget men har ej ekonomiska medel för detta. En föreslagen lösning tarvar omfördelning av resurser från SGF till berört GDF. Medelpad anser att försöksverksamhet sker i ett stort och ett mindre distrikt under två år. Göteborg är tveksamma. Västergötland och Västmanland är negativa till anställande av föreningskonsulent. Såväl Falsterbo som Tegelberga säger bestämt nej till förslaget om föreningskonsulent. Falsterbo är negativ till ett åtgärdspaket för klubbarna. Båstad anser att stöd till klubbar måste vara behovsanpassat och att samarbete med yrkesorganisationerna är viktigt och borde ha förstärkts i utredningen. Kävlinge är tveksamma till föreningskonsulent. Ljunghusen är positiva till utredningens förslag. Mölle avstyrker förslaget om föreningskonsulent, Torekov är positiva till tanken på föreningskonsulenter. Trelleborg tillstyrker förslaget om föreningskonsulent, men endast på försök och anställd av centralt av SGF. Remissvaren ger inte något entydigt svar på förslagen från GSU.

3 3 att ett åtgärdspaket tas fram för GK-utveckling. FS tycker att detta är bra. Material finns redan och bör sammanställas till ett paket. SISU har resurser och kunskap att bidra till föreningsutveckling. FS anser inte att frågan om en föreningskonsulent är tillräckligt beskrivet avseende uppgifter, kompetens, anställningsförhållanden mm. SISU kan också här vara en samarbetspartner. FS anser också att det är viktigt att specialistkompetens skall finnas centralt, så att alla medlemsorganisationer kan dra nytta av den. FS anser principiellt att konsultstöd inte skall vara en fri nyttighet utan skall vara efterfrågestyrd och därmed köpas vid behov. Kap 6.3 Golfdistriktsförbund (GDF) - att ett förtydligande av GDF:s uppgift införs i SGF:s stadgar 2 Kap. med samma text som i Normalstadgar för GDF under rubriken Ändamål - att innehållet i GDF-handboken revideras med anpassning till dagens verksamhet - att en utvecklingsinsats riktad mot samtliga styrelser och kommittéer i GDF:en genomförs med den reviderade GDF-handboken som grund Gotland anser att förslagen i stort är bra och att en grupp med representanter för GDF och SISU får i uppgift att genomföra en revidering. Övriga tillstyrker förslagen. Båstad anser att denna fråga är en central fråga i hela utredningen och menar att det är av essentiell betydelse att avståndet GK/GDF minskas. Man menar också att antalet distrikt borde minskas och att varje region också skulle kunna ha en förenings- och en bankonsulent som service till GK. Falsterbo är överens med utredningen men anser inte att förslagen tillför något. Ljunghusen är inte någon vän av GDF-organisationen och ser det som angeläget att förtydliga dess roll. Man beklagar att utredningen ej behandlat GDF:s roll lika bra som man gjort med GK:s roll i föregående kapitel. Mölle framför att såväl GDF som SGF skall vara till för GK GAF:s synpunkter GAF anser att utredningen ej belyst avståndet mellan GK och GDF, som man anser vara den allra viktigaste frågan i en demokratisk och förankrad verksamhet. Ej heller samarbetet med yrkesorganisationerna på GK eller GDF-nivå. Remissvaren är tydliga när det gäller ett förtydligande av distriktens roll, särskilt framhålls detta från klubbar. Utredningen diskuterar ej GDF:s tudelade roll; dels det regionala ansvaret med operativt samordningsansvar, dels den demokratiska rollen.

4 4 Om GDF:s uppgift som SGF:s regionala organ stadgebinds ges FS möjlighet till orderrätt gentemot GDF. Å andra sidan är det GDF som genom att rösta å klubbarnas vägnar beslutar vad SGF skall göra och med vilka resurser detta skall ske. För genomförande av det operativa ansvaret på den regionala nivån kunde en diskussion om annan regional indelning ha diskuterats, då nuvarande storlek på GDF varierar från 4 till 57 klubbar. Den operativa funktionen skulle kunna vara den regionala SGF-instansen. FS anser att GDF:s roll, dess ansvar och styrningsfrågorna inom SGF först bör klargöras. FS delar därför uppfattningen att distriktens roll behöver förtydligas och att GDF-handboken därefter bör revideras. Kap 6.4 Förbundsmötet (FM) - att tiden för avlämnande av motioner och FS-förslag tidigareläggs till den 30 september året före förbundsmötet - att motioner och förslag omedelbart sänds ut på remiss till GDF och GK - att FS yttrande över motioner och förbundsstyrelsens förslag med anledning av motionerna sänds ut senast den 15 januari - att förbundsmöten även fortsättningsvis genomförs varje år - att rådslagen i anslutning till FM i första hand avhandlar förbundets framtidsfrågor - att särskilda ungdomsrepresentanter inbjuds att deltaga vid rådslagen, exempelvis en flicka och en pojke från varje GDF - att ett utvecklingsarbete för arbetsformer i en valberedning startas Gotland anser att nuvarande tider för motioner och FS förslag bibehålls. Halland anser att 15 januari vore bra för FS förslag. Stockholm anser initiativet för att vinna tid är lovvärt men stöder ej utredningens nuvarande förslag. Båstad delar utredningens förslag och anser att yrkesorganisationerna inbjuds till rådslagen Falsterbo anser att tiden för avlämnande av motioner kan vara 31 oktober från GDF och 30 september från klubbar, om någon ändring skall göras. Man anser också att rådslag måste kunna genomföras för aktuella frågeställningar. Ljunghusen anser att avståndet FS/GK är för stort och beklagar de försök till direktkommunikation som gjorts med Sverigeresa, inställda golfting som gjorts och att direkta representationen vid FM togs bort. Man beklagar också att utredningen ej lyckats komma med andra förslag än att ändra datum för motioner, remissbehandling m m. GAF:s synpunkter GAF anser att man skall få ta del av motioner till FM och få inbjudan att deltaga vid rådslag. Remissvaren är delade. Från klubbarna framhålls önskemålet om en direktkommunikation med förbundsledningen.

5 5 Utredningen för ingen diskussion om att nuvarande system med representativ demokrati är det rätta, eller om man skall återgå till direkt demokrati med klubbarna som närvarande vid FM. FS har ingen bestämd uppfattning i denna fråga. Frågan om FM vartannat år med mellanliggande diskussionsforum avfärdas utan närmare analys. FS anser att FM bör avhållas varje år av flera skäl, främst för att ge möjlighet att fatta beslut i rimlig tid. GSU anser att motionstid inkl FS propositioner skall avlämnas redan 30 september för att ge möjlighet till bättre förankring och att FS förslag till motionssvar skall utsändas 15 januari. FS instämmer i att tiden för förankring och delaktighet idag är begränsad, men att framfört förslag inte är särskilt realistiskt. Förslaget skulle medföra följande: - Motioner och FS-förslag till kommande FM måste beredas under sommarperioden och inlämnas mer än sex månader före kommande FM och innebära att förslag skall lämnas ca 15 månader innan de skall träda i kraft. Förslag på verksamhetsinriktning och ekonomisk ram som upprättas så tidigt kan ej ta hänsyn till medlemsutveckling och andra omvärldsförändringar, som kan påverka verksamheten. FS alternativa förslag: - FS motionsyttranden samt bokslut och förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk ram utsändes till GDF och klubbar senast 28 februari, som hittills. - FM flyttas till maj. att rådslagen i samband med FM enbart berör framtidsfrågor. FS framför att rådslagen infördes för ca 8 år sedan för att under mindre formella former kunna diskutera övergripande frågor av mer framtidskaraktär. Av nödvändighet har rådslagen ibland utvecklats till förberedande diskussioner inför stundande FM. FS anser att rådslagen skulle kunna ersättas/kompletteras av andra mötesformer t ex regionala sammandragningar under perioden september-november för att diskutera framtidsfrågor såväl med företrädare för GDF som klubbar. En sådan ordning skulle ge möjlighet till större delaktighet. FS instämmer i tanken att ungdomar inbjuds att deltaga vid såväl FM som vid rådslagen, men då måste också en merkostnad budgeteras för detta. FS instämmer också i att ett utvecklingsarbete för arbetsformer i en valberedning startas, men påpekar samtidigt att material finns i SISU och att GDF skulle kunna initiera motsvarande arbete för sitt GDF och sina klubbar. Kap 6.5 Förbundsstyrelsen (FS) - att förbundsstyrelsen utökas från nuvarande ordförande och sex övriga ledamöter till ordförande och åtta övriga ledamöter - att sex ledamöter valda på två år representerar Götaland, Svealand respektive Norrland, två från varje region - att övriga två ledamöter valda på två år tillika skall vara ordförande i förbundets två baskommittéer Blekinge, Gotland, Göteborg avstyrker samtliga förslag Gotland ifrågasätter Tävlings- och Utbildningskommitténs existens och anser att projektorganisation bör prövas i stället.

6 6 Västergötland och Västmanland avstyrker förslaget om utökning av antalet ledamöter i FS. Bohuslän- Dal, Halland, Stockholm, Västergötland och Östergötland avstyrker förslaget om regional rekrytering av ledamöter i FS. Småland är tveksam till regional rekrytering och anser att baskommittéordföranden kan adjungeras till FS vid behov. Denna senare uppfattning delas av Västergötland. Göteborg framhåller att modellen med en Sverigeresa för FS kontakt med klubbar bör upprepas. Båstad anser att en geografisk rekrytering är bra. Falsterbo, Tegelberga och Österlen anser att en ökning av antalet styrelseledamöter är tveksam. Man avstyrker bestämt att regional rekrytering införs. Ljunghusen tillstyrker förslaget med en utökning av styrelsen, under förutsättningen att det ger ökad FS-kommunikation med klubbarna. Trelleborg avstyrker förslaget om regional rekrytering GAF:s synpunkter GAF varnar för risker med regional rekrytering Remissvaren delar ej utredningens förslag att FS utökas till 8 ledamöter. En sådan förändring är redan möjlig inom ramen för nuvarande stadgar. Det är valberedningens ansvar att till FM föreslå hur många ledamöter man vill föreslå (6-8 st). också två av FS-ledamöter tillika är ordförande i en baskommitté, samt att övriga sex ledamöter väljs från ett geografiskt perspektiv. FS ser ingen nackdel att styrelsen ökas till åtta ledamöter, men att frågan om geografisk tillhörighet ej skall stadgeregleras. FS anser inte att baskommittéordförandena skall eller behöver vara ledamöter i FS, bl a av arbetsmässiga skäl. Frågan om kontakter mellan kommittéer och FS kan lösas på annat sätt, bl a genom adjungering vid några tillfällen under året. GSU diskuterar inte mandattiderna för ordföranden och FS-ledamöterna. I övriga nordiska länder väljes t ex en ordförande på längre tid än ett år. I flera länder finns en maxtid för ett uppdrag i motsvarigheten till FS, exempelvis 6 år. Kap 6.6 Den kommersiella verksamheten - att förbundsstyrelsen skall vara styrelse i Affärsutveckling AB (Affu) - att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till FM 2002 lämna förslag till ägardirektiv och policies för förbundets kommersiella verksamhet Blekinge, Göteborg, Västergötland motsätter sig förslaget att FS tillika skall vara styrelse för Affu AB Gotland anför att det räcker om FS är representerad i Affu:s styrelse, Medelpad menar att majoriteten i Affu:s styrelse bör vara från FS.

7 7 Halland anser det vara tveksamt om FS skall vara tillika styrelse i Affu AB, och framhåller att FM bör välja ombud på FM att vid kommande bolagsstämma utgöra aktieägarens, SGF:s, representanter. Småland är också tveksamt till att FS tillika är bolagsstyrelse. Man framhåller att bolagens verksamhet skall vara föremål för en demokratisk process. Stockholm och Östergötland anser att inte är självklart att FS tillika är styrelse i Affu AB. Några från FS skulle kunna ha sådant uppdrag, men att det viktigaste är en så professionell styrelse som möjligt i förhållande till bolagets uppdrag, men med så stort inslag från golfens led som möjligt. Falsterbo och Österlen anser att en professionell styrelse skall finnas i Affu AB. en sådan kan innehålla ledamöter från FS. Kävlinge påpekar att en förtroendevald inte med automatik kan ikläda sig rollen som styrelseledamot i ett AB. Ljunghusen stödjer utredningens förslag. Tegelberga anser att den kommersiella verksamheten skall underställas den demokratiska processen och med GS som ordförande i Affu AB. Trelleborg avstyrker förslaget om att FS tillika skall vara styrelse i Affu AB. Dock bör SGF:s insyn och kontroll ske genom enskild styrelserepresentation och i övrigt som ägare vid bolagsstämman. Remissvaren avstyrker utredningens förslag att FS skall vara styrelse i SGF Affärsutveckling AB och att FS skall lämna förslag på ägardirektiv och policies för förbundets kommersiella verksamhet till FM FS anser att den föreslagna organisationsförändringen med en chef direkt under FS och med det integrerade arbetssätt som föreslås för den centrala verksamheten, inklusive den förändring av verksamhetsplaner, som innebär att all SGF-verksamhet blir föremål för beslut vid FM, tillgodoser utredningens förslag. GS föreslås av FS bli ordförande i SGF Affärsutveckling, vilket också innebär att FS har fullt inflytande på bolagsverksamheten. Styrelsen i Affu AB, under GS ledning, bör innehålla kompetenser, som kanske inte kan finnas i FS, varför externa specialister bör kunna rekryteras. Det formella ansvaret i FS och i Affu AB:s styrelse skiljer sig också. Den nya organisationen tillgodoser stora delar av intentionerna i GSU och FS yttrande. Kap 7 Mjuka frågor - att förbundsstyrelsen utarbetar riktlinjer för hur dialogen mellan kansli och förbundsstyrelse å ena sidan och GDF och klubbar å den andra sidan skall kunna utvecklas - att förbundsstyrelsen koordinerar samarbetet med intresseorganisationerna GAF, PGA och SGA - att förbundsstyrelsen avsätter resurser för samordning och genomförande av olika pågående och planerade projekt som avser att utveckla den lokala golfverksamheten.

8 8 Gotland anser att det räcker om FS prioriterar samordning mellan sig, kommittéer och kansli, övrigt framgår av framtida uppgiftsfördelning enligt kap 6.3. Internationell representation bör kunna ske av annan än FS-ledamot. FS-ledamöter skall vara generalister, kanslipersonalen specialister, som också bör sköta kontakterna med yrkesorganisationerna. Halland anser att några GDF och utvalda klubbar skall utarbeta riktlinjer för dialog inom golfrörelsen Båstad anser att det är av största vikta att yrkesorganisationernas kompetens tas tillvara och att de ges ökad delaktighet. Falsterbo anser att GSU överlämna till FS i den viktiga fråga om kommunikation. Man anser också att de professionella anställda på kansliet glömts bort i utredningen och att en ny utredning tillsätts som koncentrerar sig på kärnfrågorna och har med representanter från klubbar och för kansliet. Ljunghusen sympatiserar med utredningens resonemang angående förtroendeuppdrag, beslutsfattande och dialog, men saknar ett moment som behandlar informationsflödet från klubbarna till FS. Torekov är oförstående till den beskrivna problematiken, men anser att det är en självklarhet att ett samarbete sker i alla led med yrkesorganisationerna. Österlen hemställer om att utredningen återremitteras för komplettering efter framförda åsikter. GAF:s synpunkter GAF gläder sig åt att GSU pekat på värdet av duktiga och välutbildade människor på olika nivåer i organisationen. Avslutningsvis framförs att utredningen mest sysslat med frågor i avsikt att stärka GDF och minska ev. avstånd GDF-SGF centralt. GAF menar att avståndet GK-GDF bibehålles och ej belysts i tillräcklig omfattning. Remissvaren visar på oförstående för den beskrivning som ges i GSU. Från flera håll framhålls betydelsen av samverkan med yrkesorganisationernas representanter, såväl i klubbar, i distrikt och på förbundsplanet FS instämmer i förslagen till förbättring av kommunikation och dialog mellan FS, kansli, GDF och GK samt arbetsformerna med intresseorganisationerna. Det är viktigt att FS, kommittéer och kansli uppfattas som en gemensam resurs för övriga golfsverige och att begreppen dialog och kommunikation innebär ett dubbelriktat ansvar. FS påpekar också att det redan finns överenskomna kanaler mellan samarbetsorganisationerna och FS med kommittéer och kansli, dels formellt men i hög grad operationellt. Samordningen av olika utvecklingsprojekt är ett löpande ansvar för FS, kommittéer och kansliet.

9 9 Sammanfattning Mot bakgrund av ovanstående resonemang och synpunkter sammanfattar FS sina förslag på följande sätt: - Åtgärdspaket tas fram för GK-utveckling. - Förtydligande av GDF:s roll och ansvar. GDF handboken revideras. - Valberedningen till FS uppmanas beakta frågor om antalet styrelseledamöter, geografisk rekrytering tillsammans med åldersmässig fördelning Uppmaning till GDF om utvecklingsarbete för valberedningar i distrikt och klubbar - Motionstiden till FM bibehålles. - Tiden för FS förslag inför FM bibehålles - FM framflyttas till maj - Nuvarande rådslag ersätts av regionala sammankomster Förbundsstyrelsen föreslår FM 2002 besluta uppdra till FS att att att ett Golfklubbspaket tas fram för stöd till verksamhetsutveckling för nya och befintliga klubbar förtydliga GDF:s roll genomföra en stadgeöversyn med beaktande av GSU, inkomna remisser och FS egna yttranden

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem

Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem 1 Sammanställning av inkomna remissvar och yttranden samt FS synpunkter och förslag över Ag-medlem Svar har inkommit från följande GDF: Bohuslän-Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Medelpad, Norr-Västerbotten,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Återremissen av proposition 2 om valbarhet, införande av nomineringsgrupp m.m.

Återremissen av proposition 2 om valbarhet, införande av nomineringsgrupp m.m. PM Upprättad av Bo Bengtsson Datum 10 juli 2014 Ämne Sändlista Dokumentversion Beslut på Förbundsmötet 2014 om återremiss av proposition nr 2 om valbarhet mm Förbundsstyrelsen, GDF-ordföranden, Valberedning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 330, , 5. Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010

Styrelseprotokoll nr 330, , 5. Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010 Styrelseprotokoll nr 330, 2010.02.24, 5 Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010 1 Ny regional organisation Bakgrund Inom Gymnastikförbundet har en process pågått under hela 2000-talet

Läs mer

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF. ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SE GRAFISK FORM: MADELAINE HENEBY FOTO: STEFAN EK REPRO: TYPOGRAFEN

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR Version 28 februari 2014 PROPOSITION NR 4/2014 ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet

Läs mer

UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008

UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008 UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008 Upplands Golfförbund har diskuterat styrgruppens förslag i ett extra ordförandemöte och i styrelsen. Svaret har på grundval av förda diskussioner

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Svenska amerikansk fotbollförbundet. Motioner och propositioner. Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet

Svenska amerikansk fotbollförbundet. Motioner och propositioner. Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet Svenska amerikansk fotbollförbundet Motioner och propositioner Förbundsmöte i Svenska amerikansk fotbollförbundet 2013-04-07 Proposition 1, utredning av hur rösträtten ska se ut på förbundsmötet. Bakgrund

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Projektet Bandyförbundets framtida organisation. Projektplan. Bakgrund och nuläge

Projektet Bandyförbundets framtida organisation. Projektplan. Bakgrund och nuläge Projektet Bandyförbundets framtida organisation Projektplan Bakgrund och nuläge s styrelse beslutade den 14 oktober 2010 att tillsätta en projektgrupp för att lägga fram förslag till förbundets framtida

Läs mer

Friidrott för 2010-talet

Friidrott för 2010-talet Friidrott för 2010-talet Hej! Här kommer nu den utlovade sista delen Enhetliga och demokratiska avgifter och sanktioner som en del av det uppdrag årsmötet gav Svenska Friidrottsförbundets styrelse kring

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

FS 10/2001. PROTOKOLL vid möte med Förbundsstyrelsen

FS 10/2001. PROTOKOLL vid möte med Förbundsstyrelsen 1 2001-10-01 FS 10/2001 PROTOKOLL vid möte med Förbundsstyrelsen Tid Torsdagen 27 september 2001 kl 09.30-17.15 Plats Scandic Hotell Elmia, Jönköping Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Förbundsmöte 9-10 maj Beslutsunderlag från påverkanstorget

Förbundsmöte 9-10 maj Beslutsunderlag från påverkanstorget Förbundsmöte 9-10 maj 2015 Beslutsunderlag från påverkanstorget 1 2 8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut för perioden 2013-14 Se dokument 12. SHIF/SPKs verksamhetsberättelse 2013-2014.

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan I idrottsrörelsens verksamhetsidé står idrotten ska utformas så : Alla som vill, oavsett nationallitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell

Läs mer

HANDBOK. Valberedningen

HANDBOK. Valberedningen HANDBOK FÖR Valberedningen ett sätt att arbeta som valberedning Arne Karlsson INNEHÅLL 1. Handbokens syfte 2. Tidplan 3. Policy 4. Arbetsordning 5. Mandatperioder 6. Uppdragsbeskrivningar 6.1 Förbundets

Läs mer

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2016 Verksamhetsinriktningen behandlar : Uppdrag Värdegrund Vision Verksamhetsidé Långsiktiga verksamhetsstrategier Verksamhetsinriktning

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

STADGAR. för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970.

STADGAR. för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970. Sida 1 (11) STADGAR för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970. Stadgarna fastställda 1996-03-02 Stadgarna reviderade 2006-03-18, 2007-03-24, 2009-12-15, 2012-10-30, 2014-03-25

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Proposition nr 2 - FM 2005 Förbundsstyrelsens förslag till FM 2005 FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Bakgrund SGF:s

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Stadgar för Örebro läns Golfförbund (GDF)

Stadgar för Örebro läns Golfförbund (GDF) Stadgar för Örebro läns Golfförbund (GDF) 1 Inledning Svenska Golfförbundets (SGF) styrelse beslutade 1994-09-16 att anta Normalstadgar för Golfklubb vilka bygger på av Riksidrottsförbundets (RF) Normalstadgar

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund 2002-06-05 ANy FS 7/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Tisdag 4 juni 2002 Plats Scandic Hotell, Östersund Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Birgitta Ljung Per Malmrup

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1(6) FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 1999 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 24 april 1999 på Skandia Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMA: GOLF I STOCKHOLM 2027 Program Inledning - Jens Zander, Ordförande SGDF Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF - "Vill vi verkligen utveckla golfen för framtiden?"

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och klubbchef

Arbetsordning för styrelse och klubbchef Arbetsordning för styrelse och klubbchef Fastställd vid styrelsemöte 2015-06-01 Hammarö Golfklubb 1 Styrelsen Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dess

Läs mer

BUs frågor med FS svar

BUs frågor med FS svar BUs frågor med FS svar Motion 5 Tillsättande av demokratigrupp BU undrar vilken nivå som demokratiarbetet ska inrikta sig mot, kår- distrikt eller förbundsnivå? Demokratiarbete bör riktas mot alla grupperingar

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1 (7) FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2001 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 7 april 2001 på If Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1) INLEDNING

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet bilaga 5, styrelseprotokoll nr 376, 2015.05.08 Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet Fastställd av Förbundsstyrelsen 2015-05-08 1 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Syfte, giltighet och fastställande...

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Fonus i förändring. förslag från Fonus styrelse

Fonus i förändring. förslag från Fonus styrelse 1 Fonus i förändring förslag från Fonus styrelse I sammanfattning: Minska antalet medlemsdistrikt. Öppna medlemsträffar ersätter distriktsstämmor, höstmöten och rådslag. Medlemmarna, distriktsvis, träffar

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Rösträtt för föreningar och SDF vid Förbundsmöten

Rösträtt för föreningar och SDF vid Förbundsmöten Styrelsens förslag till årsmötet: Rösträtt för föreningar och SDF vid Förbundsmöten Bakgrund Distrikt Mellansverige och Distrikt Västergötland lämnade varsin motion till Förbundsmötet 2015 med förslag

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

HÖST HÖS MÖTE MÖ D l a arnas GDF

HÖST HÖS MÖTE MÖ D l a arnas GDF HÖSTMÖTE Dalarnas GDF Borlänge December 2009 Ekonomiska problem i SGF Två förlustår 2007 och 2008 Resultat 2007-10 MSEK Resultat 2008-8 MSEK Vidtagna åtgärder under 2008 Projekt Ordning & reda Besparing

Läs mer

Officiell medlemsstatistik 2014

Officiell medlemsstatistik 2014 Officiell medlemsstatistik 2014 Rapport 4 av 4 (20 oktober 2014), version 1c 1. Regelverket SGF- och GIT-avgift baseras på antal aktiva medlemmar. Avläsningarna sker vid fyra tillfällen per år. Det avläsningstillfälle

Läs mer

DEMOKRATIUTREDNINGEN 2005

DEMOKRATIUTREDNINGEN 2005 DEMOKRATIUTREDNINGEN 2005 Innehållsförteckning sid. Sammanfattning 3 Utredningens förslag 4 Bakgrund/Direktiv 5 Kapitel 1: A) För- och nackdelar med direktdemokrati samt 6 B) För- och nackdelar med representativ

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år.

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år. Sida 1 av 8 Stadgar för avdelning 282 Västra Götalandsregionen Programförklaring avdelning 282 Västra Götalandsregionen är en lokal förening för tjänstemän anställda inom Västra Götalandsregionen samt

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013- VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-1. INLEDNING Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse och

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar 2016-03-31, sorterat i paragrafordning 1 Ändamål Under 1 Förbundets verksamhet omfattar att samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen 2001-12-18 BW/AE. Tid 17 december 2001

FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen 2001-12-18 BW/AE. Tid 17 december 2001 1 2001-12-18 BW/AE FS 13/2001 PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen Tid 17 december 2001 Plats Golfens Hus Deltagande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Britt Hogenstedt Per Malmrup Mia Reich-Sjögren

Läs mer

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv.

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Förord Att vara ung och påverka handlar inte nödvändigtvis om att göra revolution utan om att vi som unga uttrycker vår åsikt, är delaktiga i

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2002 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 13 april 2002 på Scandic Hotel Crown, Göteborg. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1) INLEDNING Förbundsordförande

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet på årsmötet

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015 SÅ HÄR GÅR DET TILL EN INTRODUKTION OCH VÄGLEDNING INFÖR OCH UNDER FÖRBUNDSMÖTET 2015 SGF:S HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till Svenska Golfförbundets

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer