ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR"

Transkript

1 Version 28 februari 2014 PROPOSITION NR 4/2014 ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet ska besluta om ändringar och tillägg i SGF:s stadgar, mallstadgarna för golfdistriktsförbund samt mallstadgarna för golfklubb baserat på följande förutsättningar och syften: 1) Att Förbundsmötet bifallit förslaget i proposition 1 till att Verksamhetsinriktningen ska omfatta två år och beslutas vartannat år, 2) Att Förbundsmötet bifallit alla eller några av delförslagen i proposition 2, nämligen 1) En nomineringsgrupp införs i SGF:s organisation med uppgift att bereda valet av Valberedning på Förbundsmötet. Nomineringsgruppen ska bestå av tre personer utsedda av Golfdistriktsförbunden enligt en reglerad turordning. 2) En ny tidsperiod införs för beredningen av alla personval. Golfklubbarna och Golfdistriktsförbunden ska senast den 30 november skriftligen förslå kandidater till Valberedningen, Förbundsstyrelsen och Verksamhetsrevisionen. Under en period, som löper från den 1 december till 28 februari, ska Valberedningen och Nomineringsgruppen behandla inkomna förslag och egna förslag för att senast den 28 februari i handlingarna till Förbundsmötet redovisa sina slutliga förslag till val av Förbundsstyrelse, Valberedning och Verksamhetsrevisor. 3) Alla föreslagna kandidater som ställer upp för val på Förbundsmötet ska offentliggöras presenteras - i samband med att handlingarna till Förbundsmötet publiceras. Personer som föreslås, men inte nomineras av Valberedningen eller Nomineringsgruppen, har rätt att avböja fortsatt kandidatur och presentation i handlingarna till Förbundsmötet. 4) Endast på förhand föreslagna kandidater är valbara på Förbundsmötet. Den nuvarande möjligheten att på Förbundsmötet föreslå andra kandidater tas bort. 3) Att Degerfors Golf AB (motion 1) ska byta distriktstillhörighet från Värmlands GDF till Örebro Läns GDF 4) Att Förbundsmötet bifallit proposition 3 om införandet av en kvoteringsregel för styrelserna i golfdistriktsförbundet och golfklubbarna, vilket kräver ändring/tillägg i mallstadgarna för golfdistriktsförbund och golfklubb. sidan 1

2 2. Redovisning av förslagen 2.1. Proposition 1 Förändringar i demokratiprocessen Förslaget att Verksamhetsinriktningen ska beslutas vartannat år och således gälla över två verksamhetsår (kalenderår) föranleder endast en mindre ändring i 1 kap 13 SGF:s stadgar. Av rationella skäl bör även andra nödvändiga korrigeringar göras i stadgarna. Propositioner saknas i 1 kap 10 4 st, men ska självfallet ingå i de handlingar som skickas till Golfdistriktsförbunden och klubbarna den 31 januari. Förbundsmötet 2011 beslöt om ändringar i stadgarna vad avser bl.a. sista dag för betalning av de årliga avgifterna till SGF och Golfdistriktsförbunden. För att en klubb ska få utöva sin rösträtt vid Förbundsmötet det kommande verksamhetsåret, måste klubben ha fullgjort alla stadgeenliga skyldigheter mot SGF och Golfdistriktsförbunden. Avgifterna ska vara reglerade senaste den 31 december året före Förbundsmötet. Av ett förbiseende togs inte en gammal datumregel bort i 1 kap 12 7 st. Röstfördelningen måste självfallet baseras på antalet röstberättigade klubbar den 1 januari och inte 1 september. I nuvarande stadgar, 13, saknas även att dagordningen måste innefatta val av verksamhetsrevisor. Dagordningen i stadgarna överensstämmer inte heller med den dagordning som tillämpats de senaste åren. Det gäller bl.a. i vilken ordning olika beslut fattas. Dessutom saknas numrering av ärendena. Nuvarande lydelse 1 kap 10 4 st 1 kap 10 4 st Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte Preliminär verksamhetsinriktning och rambudget samt FS preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de klubbar som inlämnat motioner samt GDF senast den 31 januari. Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte Preliminär verksamhetsinriktning, rambudget och propositioner samt FS preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de klubbar som inlämnat motioner samt GDF senast den 31 januari. sidan 2

3 1 kap 12 7 st 1 kap 12 7st Rösträtt vid förbundsmöte Röstfördelningen baseras på antalet klubbar i distriktet den 1 september året före FM. Klubbarna i varje GDF tilldelas en grundröst. Övriga röster fördelas proportionellt efter antalet klubbar i respektive distrikt. Rösträtt vid förbundsmöte Röstfördelningen baseras på antalet röstberättigade klubbar i distriktet. Klubbarna i varje GDF tilldelas en grundröst. Övriga röster fördelas proportionellt efter antalet klubbar i respektive distrikt. 1 kap 13 1 kap 13 Ärenden vid förbundsmöte Vid FM ska följande ärenden förekomma: Ärenden vid förbundsmöte Vid FM ska följande ärenden förekomma: fastställande av röstlängd; fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst; val av ordförande att leda FM:s förhandlingar; val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare; behandling av styrelsens årsredovisning; föredragning av revisorernas berättelse; fråga om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning; b)disposition beträffande överskott respektive underskott enligt den fastställda balans-räkningen; fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; fastställande av verksamhetsinriktning med ekonomisk ram; 1. fastställande av röstlängd; 2. fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst; 3. val av mötesordförande och mötessekreterare; 4. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare; 5. fastställande av arbetsordning och föredragningslista; 6. föredragning av verksamhetsberättelsen; 7. föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse; 8. behandling av styrelsens årsredovisning; 9. föredragning av revisorernas berättelse; 10. fråga om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning; b) disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning; 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; 12. varje jämnt år fastställande av verksamhetsinriktning för de två kommande verksamhetsåren; sidan 3

4 fastställande av årsavgifter; fastställande av antalet ledamöter i FS; kandidatnominering för val; fastställande av ersättning till ledamöterna i FS; val av ordförande och övriga ledamöter i FS samt revisor och revisorssuppleant; val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen; behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till FM av FS eller upptagits i enlighet med 1 kap 10 samt ärenden som enligt FM:s beslut får dryftas. 13. fastställande av ekonomisk ram för det kommande verksamhetsåret; 14. fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret; 15. fastställande av antalet ledamöter i FS; 16. fastställande av ersättning till ledamöterna i FS; 17. Föredragning av valberedningens och nomineringsgruppens förslag och nominering av andra kandidater till FS, verksamhetsrevisorer, revisor, revisorssuppleant och valberedning; 18. behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till FM av FS eller upptagits i enlighet med 1 kap 10 samt ärenden som enligt FM:s beslut får dryftas; 19. val av ordförande och övriga ledamöter i FS samt verksamhetsrevisorer, revisor och revisorssuppleant; 20. val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen; 21. fastställande av tid och plats för nästkommande FM. sidan 4

5 2.2. Proposition 2 en Nomineringsgrupp införs Förslaget att införa en Nomineringsgrupp som får i uppgift att bereda valet av Valberedning på Förbundsmötet kräver att 1 kap 18 SGF:s stadgar kompletteras men en ny paragraf, 18 b, samtidigt som den nuvarande texten i 18 får den nya beteckningen 18 a. Nuvarande lydelse 1 kap 18 1 kap 18 a Valberedning Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Ordförande väljs på ett år och två ledamöter väljs på två år. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen ska senast den 31 oktober meddela GDF och klubbar vilkas styrelseoch revisorsmandat som utgår med arbetsåret, om några avsägelser då föreligger och begära för-slag till ledamöter, revisor och revisorssuppleant för följande valperiod. Förslag ska vara beredningen tillhanda senast den 31 december. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut ska protokollföras och efter FM överlämnas till SGF. Valberedningen ska förvissa sig om att av beredningen föreslagna kandidater är villiga att åtaga sig det uppdrag valet avser. Valberedningen ska senast den 20 februari skriftligen meddela SGF sitt förslag beträffande de val som ska förekomma på FM ävensom meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. Valberedning Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Två av fyra ledamöter väljs årligen för en tid av två år. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen ska senast den 31 oktober meddela GDF och klubbar vilkas styrelseoch revisorsmandat som utgår med arbetsåret, om några avsägelser då föreligger och begära för-slag till ledamöter, revisor och revisorssuppleant för följande valperiod. Förslag ska vara beredningen tillhanda senast den 31 december. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut ska protokollföras och efter FM överlämnas till SGF. Valberedningen ska förvissa sig om att av beredningen föreslagna kandidater är villiga att åta sig det uppdrag valet avser. Valberedningen ska senast den 20 februari skriftligen meddela SGF sitt förslag beträffande de val som ska förekomma på FM även meddela namnen på de kandidater som i övrigt föreslagits och som kvarstår som kandidater. sidan 5

6 1 kap 18 b Nomineringsgrupp En nomineringsgrupp ska årligen tillsättas med uppdraget att bereda valet av Valberedning på kommande FM. Nomineringsgruppen ska bestå av tre ledamöter vilka utses efter den turordning som framgår av femte stycket, och där varje GDF vid ett givet tillfälle erhåller en plats. Det första året väljs en ledamot på 3 år, en på 2 år och en på ett år för att uppnå den önskade rotationen. Därefter gäller att ledamot väljs på 3 år. Den som har längst tjänstgöringsperiod i gruppen, eller valts på 3 år det första året, ska vara ordförande för Nomineringsgruppen. GDF styrelse utser den egna ledamoten. Personen behöver inte vara styrelseledamot i GDF. Nomineringsgruppen bör ha en sådan sammansättning såväl kvinnor som män är representerade. Uppdraget ska rotera mellan GDF enligt följande turordning: Dalarna - Gästrike- Hälsinge - Blekinge - Bohuslän-Dal Gotland Värmland - Jämtland-Härjedalen Halland Göteborg Stockholm Västmanland Medelpad Skåne Västergötland Södermanland - Örebro - Norr- & Västerbotten Småland - Uppland Ångermanland Östergötland Nomineringsgruppen ska sammanträda när ordföranden eller minst två av tre ledamöter så bestämmer. Nomineringsgruppen förhandlingar är förtroliga. Dess beslut ska protokollföras och efter FM överlämnas till SGF. Nomineringsgruppen ska förvissa sig om att av beredningen föreslagna kandidater är villiga att åta sig det uppdrag valet avser. sidan 6

7 2.3. Proposition 2 - ny ordning för förslag till kandidater mm. Förslaget att införa en ny tidsperiod införs för när golfklubbarna och GDF ska framföra förslag på kandidater till nomineringsgruppen och valberedningen föranleder att en ny paragraf 18 c införs i 1 kap SGF:s stadgar. Paragrafen kompletteras också med regler för när nomineringsgruppen och valberedningen ska presentera sina slutliga förslag, samt att alla kandidater som föreslagit och kvarstår ska publiceras med handlingarna till FM. Nuvarande lydelse 1 kap 18 1 kap 18 c Valberedning Förslag på kandidater mm Nomineringsgruppen och valberedningen ska senast den 1 september meddela GDF och klubbar vilkas mandat till uppdrag i valberedningen, FS, verksamhetsrevisionen, revisor och revisorssuppleant som utgår med arbetsåret, om några avsägelser föreligger samt begära förslag till kandidater för nyeller omval den kommande valperioden. Alla förslag ska framföras skriftligen och vara nomineringsgruppen och valberedningen tillhanda senast den 30 november. Nomineringsgruppen och valberedningen ska senast den 20 februari skriftligen meddela SGF sina förslag beträffande de val som ska förekomma på FM. Nomineringsgruppen och valberedningen ska även meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits i rätt tid av GDF och klubbar, och där personen i fråga kvarstår som kandidat. Nomineringsgruppens och valberedningens förslag samt en förteckning över samtliga föreslagna kandidater, som kvarstår i den rollen, ska skickas med handlingarna till FM enligt 1 kap 8. sidan 7

8 2.4. Proposition 2 utökade regler för valbarhet Förslaget att endast på förhand föreslagna kandidater (se avsnitt 2.3 ovan) är valbara på FM föranleder en komplettering av 1 kap 6 SGF:s stadgar. För tydlighetens skull kompletteras paragrafen även med en tvingande regel enligt Riksidrottsförbundets stadgar om att person som väljs till organ inom SGF måste vara medlem i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Vidare kompletteras paragrafen med att regelverket för revisor även ska gälla verksamhetsrevisor. Förslaget i proposition 3 (se avsnitt 0 och 0 nedan) innebär att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter om styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. Eftersom SGF, GDF och GK bör ha likalydande regler i den här viktiga frågan, behöver paragrafen kompletteras med den numerära regeln. Nuvarande lydelse 1 kap 6 1 kap 6 Valbarhet Valbarhet Valbar till FS och valberedning är varje i Sverige permanent bosatt person. En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund (GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot i respektive organs styrelse eller till revisor i organet. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund. För valbarhet till styrelse, valberedning, revisor (suppleant) eller verksamhetsrevisor (suppleant) i SGF och golfdistriktsförbund (GDF) krävs dels att den nominerade är medlem i förening ansluten till RF, dels är permanent bosatt i Sverige. En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund (GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot i respektive organs styrelse, eller till revisor (suppleant) eller verksamhetsrevisor (suppleant) i organet. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller verksamhetsrevisor i förbund. För valbarhet till styrelse, valberedning, revisor (suppleant) eller verksamhetsrevisor (suppleant) i SGF krävs, utöver vad som framgår av första till tredje styckena, att personen är föreslagen till kandidat och ingår i den förteckning över kandidater som ska upprättas enligt 1 kap 18 c. SGF bör ha en sådan sammansättning i FS, sidan 8

9 SGF bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Varje kön ska alltid vara representerat i FS med minst 2 ledamöter om FS består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om FS består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande Degerfors Golf AB byte av distriktstillhörighet Degerfors Golf AB, som är en till SGF ansluten association (Golfbolag A1), har i en motion till årets FM begärt att få byta distriktstillhörighet från Värmlands GDF till Örebro Läns GDF. Båda golfdistriktsförbunden har tillstyrkt bifall till motionen. Degerfors Golf AB är emellertid ett s.k. golfbolag och inte medlem i SGF eller GDF. Golfbolaget innehar därför inte förslags- eller rösträtt vid beslutande föreningsmöten. Mot denna bakgrund kan inte Degerfors Golf AB:s motion tas upp till prövning i sak, utan måste avvisas. För att lösa sakfrågan byte av distriktstillhörighet har Förbundsstyrelsen valt att här föreslå att 2 kap 2 SGF:s stadgar ändras på så sätt att Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län utom Degerfors kommun. ändras till Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län.. Därigenom kommer Degerfors Golf AB, och eventuellt andra framtida golfklubbar och golfbolag i kommunen Degerfors att per automatik tillhöra Örebro Läns GDF. Nuvarande lydelse 2 kap 2 2 kap 2 GDF:s namn och verksamhetsområde Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län utom Degerfors kommun. GDF:s namn och verksamhetsområde Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län. utom Degerfors kommun. sidan 9

10 2.6. Övergångstid vid byte av GDF-tillhörighet Enligt 2 kap 1 SGF:s stadgar ska golfdistriktsförbunden omfatta de golfklubbar som är medlemmar i SGF och som har sin hemvist inom SGF-distriktets geografiska område. Med hemvist ska förstås golfklubbens säte vilken måste finnas angiven i golfklubbens stadgar. Av föreningsrättsliga principer står det varje förening fritt att välja och bestämma säte. Dock kan hemvisten/sätet vara styrande för i vilken ort årsmötet måste hållas. Det finns visserligen bara ett fåtal exempel genom åren på golfklubbar som har flyttat sin verksamhet och därför bytt säte, eller på golfklubbar som bedrivit verksamhet på mer än en anläggning och ort och hoppat mellan dessa. Men, nya organisations- och verksamhetsformer kan möjligen leda till att antalet byten ökar i framtiden. Om inget annat framgår av beslutet, träder alla beslut fattade på en klubbs föreningsstämma i kraft omgående. Det gäller även ett beslut om att byta säte. I konsekvens härmed inträder golfklubben samma dag som ny medlem i det golfdistriktsförbund som följer av den nya hemvisten, och utträder samtidigt från det golfdistriktsförbund som klubben tillhörde. Ett sådant beslut kan dock få stora konsekvenser för såväl verksamheten som ekonomin i de berörda golfdistriktsförbunden. Mot denna bakgrund föreslår Förbundsstyrelsen att en karenstid införs om att ett byte av GDF-tillhörighet alltid ska ske den 1 januari året efter beslutet i golfklubben, dock under förutsättning att klubben senast den 31 augusti skriftligen informerat berörda golfdistriktsförbund om föreningsstämmans beslut att byta säte till det kommande kalenderåret. Berörda golfdistriktsförbund får därigenom mint 4 månaders förberedelseoch anpassningstid för det fall att bytet medför större ekonomiska konsekvenser. Exempel 1: Golfklubbens årsmöte hålls den 15 mars Den 20 april 2014 skickar golfklubben en skrivelse (via brev eller e-post) om utträde till det golfdistriktsförbund klubben tillhör och en skrivelse om inträde till det golfdistriktsförbund som klubben ska tillhöra efter bytet. Övergången och bytet av golfdistriktsförbund -tillhörighet träder därmed i kraft den 1 januari Exempel 2: Golfklubbens årsmöte hålls den 15 november Den 16 november 2014 skickar golfklubben en skrivelse (via e-post) om utträde till det golfdistriktsförbund klubben tillhör och en skrivelse om inträde till det golfdistriktsförbund som klubben ska tillhöra efter bytet. Övergången och bytet av GDF-tillhörighet träder dock i kraft först den 1 januari 2016 eftersom beslutet meddelats efter den 31 augusti Under 2015 tillhör klubben det gamla golfdistriktsförbundet. sidan 10

11 Nuvarande lydelse 2 kap 1 2 kap 1 Sammansättning GDF Inom varje SGF-distrikt ska finnas ett GDF, som är en självständig ideell organisation. GDF omfattar de golfklubbar som är medlemmar i SGF och som har sin hemvist inom SGF-distriktets geografiska område. GDF:s huvuduppgift är att verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag. I tillämpliga delar är GDF även ett organ för SGF:s regionala verksamhet och ska inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten inom distriktets geografiska område i enlighet med SGF:s riktlinjer. Sammansättning GDF Inom varje SGF-distrikt ska finnas ett GDF, som är en självständig ideell organisation. GDF omfattar de golfklubbar som är medlemmar i SGF och som har sin hemvist inom SGF-distriktets geografiska område. Golfklubb kan vara samtidig medlem i endast ett GDF. Golfklubb som genom beslut på föreningsstämma ändrat sin hemvist ska skriftligen informera såväl nuvarande som framtida GDF om beslutet. Medlemskapet i nuvarande GDF upphör den 31 december samma år förutsatt att skrivelsen är såväl nuvarande som framtida GDF tillhanda senast den 31 augusti. I annat fall upphör medlemskapet först den 31 december året efter det att beslutet om byte togs. GDF:s huvuduppgift är att verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag. I tillämpliga delar är GDF även ett organ för SGF:s regionala verksamhet och ska inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten inom distriktets geografiska område i enlighet med SGF:s riktlinjer. sidan 11

12 2.7. Proposition 3 - Regel om ökad jämställdhet i mallstadgarna för GDF Förslaget i proposition 3 innebär att mallstadgarna för golfdistriktsförbund ska kompletteras med en regel om att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter om styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. Denna fördelning ska vara uppnådd senast vid utgången av år Nuvarande lydelse 12 VALBARHET 12 VALBARHET Valbar till GDF-styrelsen är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i GDF. Arbetstagare inom GDF får inte väljas till ledamot av GDF-styrelsen eller till revisor i GDF. GDF-styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Valbar till GDF-styrelsen är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i GDF. Arbetstagare inom GDF får inte väljas till ledamot av GDF-styrelsen eller till revisor i GDF. GDF-styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Varje kön ska senast vid utgången av kalenderåret 2017 alltid vara representerat i GDF-styrelsen med minst 2 ledamöter om GDF-styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om GDF-styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. sidan 12

13 2.8. Proposition 3 - Regel om ökad jämställdhet i mallstadgarna för GK Förslaget i proposition 3 innebär att mallstadgarna för golfklubb ska kompletteras med en regel om att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter om styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. Denna fördelning ska vara uppnådd senast vid utgången av år Regeln bör därför införas av golfklubben genom ett beslut på föreningsstämman senast Nuvarande lydelse Inledande texten om SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Inledande texten om SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Vid SGF:s förbundsmöte 2014 beslutades att bestämmelserna i femte stycket till 20 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och de ska införas i golfklubbens stadgar i sådan ordning att regeln är uppnådd senast vid utgången av VALBARHET 20 VALBARHET Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas sidan 13

14 till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Varje kön ska senast vid utgången av kalenderåret 2017 alltid vara representerat i golfklubbens styrelse med minst 2 ledamöter om golfklubbens styrelse består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om golfklubbens styrelse består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. sidan 14

15 3. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta att 1. Ändra 1 kap 13 SGF:s stadgar enligt punkten 2.1 ovan. 2. Ändra 1 kap 18 SGF:s stadgar genom att dels ändra och komplettera paragraftexten, dels dela upp innehållet i 18 a och 18 b enligt punkten 0 ovan. 3. Införa paragrafen 1 kap 18 c i SGF:s stadgar enligt punkten 2.3 ovan. 4. Ändra och komplettera 1 kap 6 SGF:s stadgar enligt punkten 0 ovan. 5. Ändra 2 kap 2 SGF:s stadgar enligt punkten 2.5 ovan. 6. Komplettera 2 kap 1 SGF:s stadgar enligt punkten 0 ovan. 7. Komplettera paragrafen 12 i mallstadgar för golfdistriktsförbund enligt punkten 0 ovan. 8. Enligt vad som framgår av punkten 0 ovan, komplettera paragrafen 20 i mallstadgar för golfklubb med ett femte stycke, samt att denna regel är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF. <slut> <slut> sidan 15

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16)

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) 1 Uppgift Södermanlands Fotbollförbund, i dessa stadgar kallat SöFF, med säte i Eskilstuna

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4 Stadgar Sida 1(21) Datum 2010-01-09 Handläggare FS Versionsnr 1,0 Innehållsförteckning 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4 1.1 1 Ändamål... 4 1.2 2 Sammansättning... 4 1.3 3 Tillhörighet... 4 1.4 4 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895 Stadgar för den ideella föreningen (IFK Uppsala) med hemort i Uppsala kommun, Uppsala län. Stiftad 1895. Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmötet den 29 mars 2000. KAPITEL 1 IDROTTSFÖRENINGEN

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ *( 1Kap RF:s stadgar) IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTT BESTÅR AV träning och lek, tävling och uppvisning.

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS REGELSAMLING 2014-2015 INNEHÅLL Stadgar... 2-17 Spelregler... 18-48 Tävlingsregler... 49-72 Regler för mästerskapstävlingar... 73-82 Bestämmelser för tävlingstillstånd... 83-85

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer