ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR"

Transkript

1 Version 28 februari 2014 PROPOSITION NR 4/2014 ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet ska besluta om ändringar och tillägg i SGF:s stadgar, mallstadgarna för golfdistriktsförbund samt mallstadgarna för golfklubb baserat på följande förutsättningar och syften: 1) Att Förbundsmötet bifallit förslaget i proposition 1 till att Verksamhetsinriktningen ska omfatta två år och beslutas vartannat år, 2) Att Förbundsmötet bifallit alla eller några av delförslagen i proposition 2, nämligen 1) En nomineringsgrupp införs i SGF:s organisation med uppgift att bereda valet av Valberedning på Förbundsmötet. Nomineringsgruppen ska bestå av tre personer utsedda av Golfdistriktsförbunden enligt en reglerad turordning. 2) En ny tidsperiod införs för beredningen av alla personval. Golfklubbarna och Golfdistriktsförbunden ska senast den 30 november skriftligen förslå kandidater till Valberedningen, Förbundsstyrelsen och Verksamhetsrevisionen. Under en period, som löper från den 1 december till 28 februari, ska Valberedningen och Nomineringsgruppen behandla inkomna förslag och egna förslag för att senast den 28 februari i handlingarna till Förbundsmötet redovisa sina slutliga förslag till val av Förbundsstyrelse, Valberedning och Verksamhetsrevisor. 3) Alla föreslagna kandidater som ställer upp för val på Förbundsmötet ska offentliggöras presenteras - i samband med att handlingarna till Förbundsmötet publiceras. Personer som föreslås, men inte nomineras av Valberedningen eller Nomineringsgruppen, har rätt att avböja fortsatt kandidatur och presentation i handlingarna till Förbundsmötet. 4) Endast på förhand föreslagna kandidater är valbara på Förbundsmötet. Den nuvarande möjligheten att på Förbundsmötet föreslå andra kandidater tas bort. 3) Att Degerfors Golf AB (motion 1) ska byta distriktstillhörighet från Värmlands GDF till Örebro Läns GDF 4) Att Förbundsmötet bifallit proposition 3 om införandet av en kvoteringsregel för styrelserna i golfdistriktsförbundet och golfklubbarna, vilket kräver ändring/tillägg i mallstadgarna för golfdistriktsförbund och golfklubb. sidan 1

2 2. Redovisning av förslagen 2.1. Proposition 1 Förändringar i demokratiprocessen Förslaget att Verksamhetsinriktningen ska beslutas vartannat år och således gälla över två verksamhetsår (kalenderår) föranleder endast en mindre ändring i 1 kap 13 SGF:s stadgar. Av rationella skäl bör även andra nödvändiga korrigeringar göras i stadgarna. Propositioner saknas i 1 kap 10 4 st, men ska självfallet ingå i de handlingar som skickas till Golfdistriktsförbunden och klubbarna den 31 januari. Förbundsmötet 2011 beslöt om ändringar i stadgarna vad avser bl.a. sista dag för betalning av de årliga avgifterna till SGF och Golfdistriktsförbunden. För att en klubb ska få utöva sin rösträtt vid Förbundsmötet det kommande verksamhetsåret, måste klubben ha fullgjort alla stadgeenliga skyldigheter mot SGF och Golfdistriktsförbunden. Avgifterna ska vara reglerade senaste den 31 december året före Förbundsmötet. Av ett förbiseende togs inte en gammal datumregel bort i 1 kap 12 7 st. Röstfördelningen måste självfallet baseras på antalet röstberättigade klubbar den 1 januari och inte 1 september. I nuvarande stadgar, 13, saknas även att dagordningen måste innefatta val av verksamhetsrevisor. Dagordningen i stadgarna överensstämmer inte heller med den dagordning som tillämpats de senaste åren. Det gäller bl.a. i vilken ordning olika beslut fattas. Dessutom saknas numrering av ärendena. Nuvarande lydelse 1 kap 10 4 st 1 kap 10 4 st Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte Preliminär verksamhetsinriktning och rambudget samt FS preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de klubbar som inlämnat motioner samt GDF senast den 31 januari. Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte Preliminär verksamhetsinriktning, rambudget och propositioner samt FS preliminära svar på inkomna motioner ska sändas till de klubbar som inlämnat motioner samt GDF senast den 31 januari. sidan 2

3 1 kap 12 7 st 1 kap 12 7st Rösträtt vid förbundsmöte Röstfördelningen baseras på antalet klubbar i distriktet den 1 september året före FM. Klubbarna i varje GDF tilldelas en grundröst. Övriga röster fördelas proportionellt efter antalet klubbar i respektive distrikt. Rösträtt vid förbundsmöte Röstfördelningen baseras på antalet röstberättigade klubbar i distriktet. Klubbarna i varje GDF tilldelas en grundröst. Övriga röster fördelas proportionellt efter antalet klubbar i respektive distrikt. 1 kap 13 1 kap 13 Ärenden vid förbundsmöte Vid FM ska följande ärenden förekomma: Ärenden vid förbundsmöte Vid FM ska följande ärenden förekomma: fastställande av röstlängd; fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst; val av ordförande att leda FM:s förhandlingar; val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare; behandling av styrelsens årsredovisning; föredragning av revisorernas berättelse; fråga om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning; b)disposition beträffande överskott respektive underskott enligt den fastställda balans-räkningen; fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; fastställande av verksamhetsinriktning med ekonomisk ram; 1. fastställande av röstlängd; 2. fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst; 3. val av mötesordförande och mötessekreterare; 4. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare; 5. fastställande av arbetsordning och föredragningslista; 6. föredragning av verksamhetsberättelsen; 7. föredragning av verksamhetsrevisorernas berättelse; 8. behandling av styrelsens årsredovisning; 9. föredragning av revisorernas berättelse; 10. fråga om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning; b) disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning; 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; 12. varje jämnt år fastställande av verksamhetsinriktning för de två kommande verksamhetsåren; sidan 3

4 fastställande av årsavgifter; fastställande av antalet ledamöter i FS; kandidatnominering för val; fastställande av ersättning till ledamöterna i FS; val av ordförande och övriga ledamöter i FS samt revisor och revisorssuppleant; val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen; behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till FM av FS eller upptagits i enlighet med 1 kap 10 samt ärenden som enligt FM:s beslut får dryftas. 13. fastställande av ekonomisk ram för det kommande verksamhetsåret; 14. fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret; 15. fastställande av antalet ledamöter i FS; 16. fastställande av ersättning till ledamöterna i FS; 17. Föredragning av valberedningens och nomineringsgruppens förslag och nominering av andra kandidater till FS, verksamhetsrevisorer, revisor, revisorssuppleant och valberedning; 18. behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till FM av FS eller upptagits i enlighet med 1 kap 10 samt ärenden som enligt FM:s beslut får dryftas; 19. val av ordförande och övriga ledamöter i FS samt verksamhetsrevisorer, revisor och revisorssuppleant; 20. val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen; 21. fastställande av tid och plats för nästkommande FM. sidan 4

5 2.2. Proposition 2 en Nomineringsgrupp införs Förslaget att införa en Nomineringsgrupp som får i uppgift att bereda valet av Valberedning på Förbundsmötet kräver att 1 kap 18 SGF:s stadgar kompletteras men en ny paragraf, 18 b, samtidigt som den nuvarande texten i 18 får den nya beteckningen 18 a. Nuvarande lydelse 1 kap 18 1 kap 18 a Valberedning Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Ordförande väljs på ett år och två ledamöter väljs på två år. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen ska senast den 31 oktober meddela GDF och klubbar vilkas styrelseoch revisorsmandat som utgår med arbetsåret, om några avsägelser då föreligger och begära för-slag till ledamöter, revisor och revisorssuppleant för följande valperiod. Förslag ska vara beredningen tillhanda senast den 31 december. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut ska protokollföras och efter FM överlämnas till SGF. Valberedningen ska förvissa sig om att av beredningen föreslagna kandidater är villiga att åtaga sig det uppdrag valet avser. Valberedningen ska senast den 20 februari skriftligen meddela SGF sitt förslag beträffande de val som ska förekomma på FM ävensom meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. Valberedning Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Två av fyra ledamöter väljs årligen för en tid av två år. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Valberedningen ska senast den 31 oktober meddela GDF och klubbar vilkas styrelseoch revisorsmandat som utgår med arbetsåret, om några avsägelser då föreligger och begära för-slag till ledamöter, revisor och revisorssuppleant för följande valperiod. Förslag ska vara beredningen tillhanda senast den 31 december. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut ska protokollföras och efter FM överlämnas till SGF. Valberedningen ska förvissa sig om att av beredningen föreslagna kandidater är villiga att åta sig det uppdrag valet avser. Valberedningen ska senast den 20 februari skriftligen meddela SGF sitt förslag beträffande de val som ska förekomma på FM även meddela namnen på de kandidater som i övrigt föreslagits och som kvarstår som kandidater. sidan 5

6 1 kap 18 b Nomineringsgrupp En nomineringsgrupp ska årligen tillsättas med uppdraget att bereda valet av Valberedning på kommande FM. Nomineringsgruppen ska bestå av tre ledamöter vilka utses efter den turordning som framgår av femte stycket, och där varje GDF vid ett givet tillfälle erhåller en plats. Det första året väljs en ledamot på 3 år, en på 2 år och en på ett år för att uppnå den önskade rotationen. Därefter gäller att ledamot väljs på 3 år. Den som har längst tjänstgöringsperiod i gruppen, eller valts på 3 år det första året, ska vara ordförande för Nomineringsgruppen. GDF styrelse utser den egna ledamoten. Personen behöver inte vara styrelseledamot i GDF. Nomineringsgruppen bör ha en sådan sammansättning såväl kvinnor som män är representerade. Uppdraget ska rotera mellan GDF enligt följande turordning: Dalarna - Gästrike- Hälsinge - Blekinge - Bohuslän-Dal Gotland Värmland - Jämtland-Härjedalen Halland Göteborg Stockholm Västmanland Medelpad Skåne Västergötland Södermanland - Örebro - Norr- & Västerbotten Småland - Uppland Ångermanland Östergötland Nomineringsgruppen ska sammanträda när ordföranden eller minst två av tre ledamöter så bestämmer. Nomineringsgruppen förhandlingar är förtroliga. Dess beslut ska protokollföras och efter FM överlämnas till SGF. Nomineringsgruppen ska förvissa sig om att av beredningen föreslagna kandidater är villiga att åta sig det uppdrag valet avser. sidan 6

7 2.3. Proposition 2 - ny ordning för förslag till kandidater mm. Förslaget att införa en ny tidsperiod införs för när golfklubbarna och GDF ska framföra förslag på kandidater till nomineringsgruppen och valberedningen föranleder att en ny paragraf 18 c införs i 1 kap SGF:s stadgar. Paragrafen kompletteras också med regler för när nomineringsgruppen och valberedningen ska presentera sina slutliga förslag, samt att alla kandidater som föreslagit och kvarstår ska publiceras med handlingarna till FM. Nuvarande lydelse 1 kap 18 1 kap 18 c Valberedning Förslag på kandidater mm Nomineringsgruppen och valberedningen ska senast den 1 september meddela GDF och klubbar vilkas mandat till uppdrag i valberedningen, FS, verksamhetsrevisionen, revisor och revisorssuppleant som utgår med arbetsåret, om några avsägelser föreligger samt begära förslag till kandidater för nyeller omval den kommande valperioden. Alla förslag ska framföras skriftligen och vara nomineringsgruppen och valberedningen tillhanda senast den 30 november. Nomineringsgruppen och valberedningen ska senast den 20 februari skriftligen meddela SGF sina förslag beträffande de val som ska förekomma på FM. Nomineringsgruppen och valberedningen ska även meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits i rätt tid av GDF och klubbar, och där personen i fråga kvarstår som kandidat. Nomineringsgruppens och valberedningens förslag samt en förteckning över samtliga föreslagna kandidater, som kvarstår i den rollen, ska skickas med handlingarna till FM enligt 1 kap 8. sidan 7

8 2.4. Proposition 2 utökade regler för valbarhet Förslaget att endast på förhand föreslagna kandidater (se avsnitt 2.3 ovan) är valbara på FM föranleder en komplettering av 1 kap 6 SGF:s stadgar. För tydlighetens skull kompletteras paragrafen även med en tvingande regel enligt Riksidrottsförbundets stadgar om att person som väljs till organ inom SGF måste vara medlem i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Vidare kompletteras paragrafen med att regelverket för revisor även ska gälla verksamhetsrevisor. Förslaget i proposition 3 (se avsnitt 0 och 0 nedan) innebär att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter om styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. Eftersom SGF, GDF och GK bör ha likalydande regler i den här viktiga frågan, behöver paragrafen kompletteras med den numerära regeln. Nuvarande lydelse 1 kap 6 1 kap 6 Valbarhet Valbarhet Valbar till FS och valberedning är varje i Sverige permanent bosatt person. En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund (GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot i respektive organs styrelse eller till revisor i organet. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund. För valbarhet till styrelse, valberedning, revisor (suppleant) eller verksamhetsrevisor (suppleant) i SGF och golfdistriktsförbund (GDF) krävs dels att den nominerade är medlem i förening ansluten till RF, dels är permanent bosatt i Sverige. En arbetstagare i SGF, golfdistriktsförbund (GDF) eller klubb får inte väljas till ledamot i respektive organs styrelse, eller till revisor (suppleant) eller verksamhetsrevisor (suppleant) i organet. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller verksamhetsrevisor i förbund. För valbarhet till styrelse, valberedning, revisor (suppleant) eller verksamhetsrevisor (suppleant) i SGF krävs, utöver vad som framgår av första till tredje styckena, att personen är föreslagen till kandidat och ingår i den förteckning över kandidater som ska upprättas enligt 1 kap 18 c. SGF bör ha en sådan sammansättning i FS, sidan 8

9 SGF bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Varje kön ska alltid vara representerat i FS med minst 2 ledamöter om FS består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om FS består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande Degerfors Golf AB byte av distriktstillhörighet Degerfors Golf AB, som är en till SGF ansluten association (Golfbolag A1), har i en motion till årets FM begärt att få byta distriktstillhörighet från Värmlands GDF till Örebro Läns GDF. Båda golfdistriktsförbunden har tillstyrkt bifall till motionen. Degerfors Golf AB är emellertid ett s.k. golfbolag och inte medlem i SGF eller GDF. Golfbolaget innehar därför inte förslags- eller rösträtt vid beslutande föreningsmöten. Mot denna bakgrund kan inte Degerfors Golf AB:s motion tas upp till prövning i sak, utan måste avvisas. För att lösa sakfrågan byte av distriktstillhörighet har Förbundsstyrelsen valt att här föreslå att 2 kap 2 SGF:s stadgar ändras på så sätt att Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län utom Degerfors kommun. ändras till Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län.. Därigenom kommer Degerfors Golf AB, och eventuellt andra framtida golfklubbar och golfbolag i kommunen Degerfors att per automatik tillhöra Örebro Läns GDF. Nuvarande lydelse 2 kap 2 2 kap 2 GDF:s namn och verksamhetsområde Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län utom Degerfors kommun. GDF:s namn och verksamhetsområde Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar Örebro Län. utom Degerfors kommun. sidan 9

10 2.6. Övergångstid vid byte av GDF-tillhörighet Enligt 2 kap 1 SGF:s stadgar ska golfdistriktsförbunden omfatta de golfklubbar som är medlemmar i SGF och som har sin hemvist inom SGF-distriktets geografiska område. Med hemvist ska förstås golfklubbens säte vilken måste finnas angiven i golfklubbens stadgar. Av föreningsrättsliga principer står det varje förening fritt att välja och bestämma säte. Dock kan hemvisten/sätet vara styrande för i vilken ort årsmötet måste hållas. Det finns visserligen bara ett fåtal exempel genom åren på golfklubbar som har flyttat sin verksamhet och därför bytt säte, eller på golfklubbar som bedrivit verksamhet på mer än en anläggning och ort och hoppat mellan dessa. Men, nya organisations- och verksamhetsformer kan möjligen leda till att antalet byten ökar i framtiden. Om inget annat framgår av beslutet, träder alla beslut fattade på en klubbs föreningsstämma i kraft omgående. Det gäller även ett beslut om att byta säte. I konsekvens härmed inträder golfklubben samma dag som ny medlem i det golfdistriktsförbund som följer av den nya hemvisten, och utträder samtidigt från det golfdistriktsförbund som klubben tillhörde. Ett sådant beslut kan dock få stora konsekvenser för såväl verksamheten som ekonomin i de berörda golfdistriktsförbunden. Mot denna bakgrund föreslår Förbundsstyrelsen att en karenstid införs om att ett byte av GDF-tillhörighet alltid ska ske den 1 januari året efter beslutet i golfklubben, dock under förutsättning att klubben senast den 31 augusti skriftligen informerat berörda golfdistriktsförbund om föreningsstämmans beslut att byta säte till det kommande kalenderåret. Berörda golfdistriktsförbund får därigenom mint 4 månaders förberedelseoch anpassningstid för det fall att bytet medför större ekonomiska konsekvenser. Exempel 1: Golfklubbens årsmöte hålls den 15 mars Den 20 april 2014 skickar golfklubben en skrivelse (via brev eller e-post) om utträde till det golfdistriktsförbund klubben tillhör och en skrivelse om inträde till det golfdistriktsförbund som klubben ska tillhöra efter bytet. Övergången och bytet av golfdistriktsförbund -tillhörighet träder därmed i kraft den 1 januari Exempel 2: Golfklubbens årsmöte hålls den 15 november Den 16 november 2014 skickar golfklubben en skrivelse (via e-post) om utträde till det golfdistriktsförbund klubben tillhör och en skrivelse om inträde till det golfdistriktsförbund som klubben ska tillhöra efter bytet. Övergången och bytet av GDF-tillhörighet träder dock i kraft först den 1 januari 2016 eftersom beslutet meddelats efter den 31 augusti Under 2015 tillhör klubben det gamla golfdistriktsförbundet. sidan 10

11 Nuvarande lydelse 2 kap 1 2 kap 1 Sammansättning GDF Inom varje SGF-distrikt ska finnas ett GDF, som är en självständig ideell organisation. GDF omfattar de golfklubbar som är medlemmar i SGF och som har sin hemvist inom SGF-distriktets geografiska område. GDF:s huvuduppgift är att verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag. I tillämpliga delar är GDF även ett organ för SGF:s regionala verksamhet och ska inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten inom distriktets geografiska område i enlighet med SGF:s riktlinjer. Sammansättning GDF Inom varje SGF-distrikt ska finnas ett GDF, som är en självständig ideell organisation. GDF omfattar de golfklubbar som är medlemmar i SGF och som har sin hemvist inom SGF-distriktets geografiska område. Golfklubb kan vara samtidig medlem i endast ett GDF. Golfklubb som genom beslut på föreningsstämma ändrat sin hemvist ska skriftligen informera såväl nuvarande som framtida GDF om beslutet. Medlemskapet i nuvarande GDF upphör den 31 december samma år förutsatt att skrivelsen är såväl nuvarande som framtida GDF tillhanda senast den 31 augusti. I annat fall upphör medlemskapet först den 31 december året efter det att beslutet om byte togs. GDF:s huvuduppgift är att verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag. I tillämpliga delar är GDF även ett organ för SGF:s regionala verksamhet och ska inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten inom distriktets geografiska område i enlighet med SGF:s riktlinjer. sidan 11

12 2.7. Proposition 3 - Regel om ökad jämställdhet i mallstadgarna för GDF Förslaget i proposition 3 innebär att mallstadgarna för golfdistriktsförbund ska kompletteras med en regel om att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter om styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. Denna fördelning ska vara uppnådd senast vid utgången av år Nuvarande lydelse 12 VALBARHET 12 VALBARHET Valbar till GDF-styrelsen är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i GDF. Arbetstagare inom GDF får inte väljas till ledamot av GDF-styrelsen eller till revisor i GDF. GDF-styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Valbar till GDF-styrelsen är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i GDF. Arbetstagare inom GDF får inte väljas till ledamot av GDF-styrelsen eller till revisor i GDF. GDF-styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Varje kön ska senast vid utgången av kalenderåret 2017 alltid vara representerat i GDF-styrelsen med minst 2 ledamöter om GDF-styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om GDF-styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. sidan 12

13 2.8. Proposition 3 - Regel om ökad jämställdhet i mallstadgarna för GK Förslaget i proposition 3 innebär att mallstadgarna för golfklubb ska kompletteras med en regel om att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter om styrelsen består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om styrelsen består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. Denna fördelning ska vara uppnådd senast vid utgången av år Regeln bör därför införas av golfklubben genom ett beslut på föreningsstämman senast Nuvarande lydelse Inledande texten om SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Inledande texten om SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Vid SGF:s förbundsmöte 2014 beslutades att bestämmelserna i femte stycket till 20 är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och de ska införas i golfklubbens stadgar i sådan ordning att regeln är uppnådd senast vid utgången av VALBARHET 20 VALBARHET Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas sidan 13

14 till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Varje kön ska senast vid utgången av kalenderåret 2017 alltid vara representerat i golfklubbens styrelse med minst 2 ledamöter om golfklubbens styrelse består av max 7 ledamöter inklusive ordförande, och minst 3 ledamöter om golfklubbens styrelse består av fler än 7 ledamöter inklusive ordförande. sidan 14

15 3. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta att 1. Ändra 1 kap 13 SGF:s stadgar enligt punkten 2.1 ovan. 2. Ändra 1 kap 18 SGF:s stadgar genom att dels ändra och komplettera paragraftexten, dels dela upp innehållet i 18 a och 18 b enligt punkten 0 ovan. 3. Införa paragrafen 1 kap 18 c i SGF:s stadgar enligt punkten 2.3 ovan. 4. Ändra och komplettera 1 kap 6 SGF:s stadgar enligt punkten 0 ovan. 5. Ändra 2 kap 2 SGF:s stadgar enligt punkten 2.5 ovan. 6. Komplettera 2 kap 1 SGF:s stadgar enligt punkten 0 ovan. 7. Komplettera paragrafen 12 i mallstadgar för golfdistriktsförbund enligt punkten 0 ovan. 8. Enligt vad som framgår av punkten 0 ovan, komplettera paragrafen 20 i mallstadgar för golfklubb med ett femte stycke, samt att denna regel är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF. <slut> <slut> sidan 15

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Svenska Golfförbundet

Stadgar för Svenska Golfförbundet Stadgar för Svenska Golfförbundet 1 kap Svenska Golfförbundet 1 Uppgift Svenska Golfförbundet (SGF) är Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) specialförbund för golf. 2 Ändamål SGF har ett samlat ansvar för

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03- 24 Stadgarna ändrade 1989-08- 15, 1998-03- 10, 2002-03- 07,

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer