Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014"

Transkript

1 Inför FÖRBUNDSMÖTET 2014

2

3 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015

4 VERKSAMHETSINRIKTNING Verksamhetsinriktningen behandlar : Uppdrag Värdegrund Vision Verksamhetsidé Långsiktiga verksamhetsstrategier

5 Verksamhetsinriktning Varför behöver vi lägga fast en verksamhetsinriktning? Verksamhetsinriktningen är ett styrdokument med ett flerårigt perspektiv. Visionen och värdegrunden har troligen en livslängd på 10 år eller mer. Uppdraget och Verksamhetsidén har något kortare livslängd beroende på hur omvärlden förändras. Om vi ska lyckas på lång sikt och för att möta de utmaningar som framtiden innebär måste vi skapa oss en plattform som vi är överens om. I verksamhetsinriktningen ska vi varje år pröva om den verksamhet vi bedriver bidrar till att vi kommer närmare vår vision.

6 Verksamhetsinriktning Bakgrund till hur dokumentet tagits fram Nuvarande vision, värdegrund och verksamhetsidé antogs 2009 utan genomgripande förankringsprocess. Fokus på bättre förankring av verksamheten hos klubbar, distrikt och golfspelarna har lett till diskussion på två Golfting om innehåll och formuleringar i Verksamhetsinriktningsdokumentet. Resultatet från diskussionerna vid golftinget 2012 utgör grunden för verksamhetsinriktningens förslag på vad SGF ska prioritera. Resultatet från golftinget 2013 utgör grunden för formulering av vår vision, värdegrund och verksamhetsidé, men också en tydligare struktur när det gäller våra strategier.

7 Verksamhetsinriktning VÅRT UPPDRAG Traditionellt har SGF två uppdragsgivare: Från ägarna = medlemmarna = Sveriges golfklubbar Från Riksidrottsförbundet (RF).

8 Verksamhetsinriktning VÄRDEGRUND För golfens bästa, i tidens anda

9 Verksamhetsinriktning VISION Världens bästa golf - för alla

10 Verksamhetsinriktning VERKSAMHETSIDÉ SGF ska med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till medlemmarna.

11 Verksamhetsinriktning LÅNGSIKTIGA VERKSAMHETSSTRATEGIER För att verka i visionens riktning och följa verksamhetsidén har vi formulerat långsiktiga verksamhetsstrategier som är av mer övergripande karaktär och inte målsatta. Mål sätts i verksamhetsplanen (aktiviteter). För ökad tydlighet är verksamhetsstrategierna indelade efter en ny intressentmodell: Golfklubben Golfspelet Golfspelaren Golfledaren Golfen & samhället.

12 RAMBUDGET 2015

13 Medlemsavgifter Aktiva juniorer 79 kr Aktiva seniorer 163 kr Avgift utlandsexemplar av Svensk Golf 33 kr

14

15 Prognos förändring av medlemsbasen Nedgång med medlemmar 1,5 Mkr i minskade medlemsintäkter Allmänna kostnadsökningar 1,3 Mkr Marknadsmässiga utmaningar Totalt behov av intäktsförstärkning ,8 Mkr

16 Totalt nytt behov i SGF 2,8 Mkr Ska klaras genom fortsatt effektivisering 1,4 Mkr Behov via ökade medlemsavgifter 1,4 Mkr Motsvarar en höjning av medlemsavgiften med 3 kr per aktiv medlem

17 Antalet klubbar som nyttjar GIT är oförändrat Nyttjandet av golfspelarna ökar kraftigt Medlemsbasen (kalkylbasen) minskar ständigt FM 2013 beslutade att hålla GIT-avgiften oförändrad 2014 Verksamheten har drivits för 49 kr/medlem Samlat innebär detta att kärnverksamheten i GIT är underfinansierad och behöver mer intäkter för framtiden

18 Investeringsbehov 2014 Framskjutet engångsprojekt uppdatera back-office och transaktionsmotorn (1,5 Mkr) Finansieras via fritt eget kapital Driften 2014 Nya GIT-tävling, dubbla förvaltningskostnader (0,5 Mkr) Kärnverksamheten totalt kr. Underskottet täcks av fritt eget kapital och återföring av periodiseringsfonder

19 Förutsättningar Nya GIT Tävling ska rullas ut till alla klubbar men gamla GIT Tävling släcks 2016 (merkostnad ca kr) I övrigt oförändrad verksamhet Begränsad nyutveckling, särskilt inom webb och mobilt Minskat antal medlemmar (-2 % per år) Minskade annonsintäkter webb och bekräftels (negativ trend sedan 2013)

20 Behov av att åtgärda allmän underfinansiering För balans behövs ett tillskott på totalt 2,0 Mkr Kärnverksamheten 2015 totalt 1,7 Mkr FS avser att höja GIT-avgiften för 2015 Behovet är 5 kr/ aktiv medlem (inkl moms) Ger en ökad intäkt på 1,8 Mkr GIT-avgiften för 2015 blir 54 kr/aktiv medlem (inkl moms)

21

22

23

24 Att medlemsavgifterna för 2015 höjs med 3 kr/aktiv medlem Ny avgift 82 kr/aktiv junior Ny avgift 166 kr/aktiv senior Att utlandsprenumerationen 2015 för Svensk Golf höjs Ny avgift per nummer 35 kr GIT-avgiften för 2015 höjs med 5 kr/aktiv medlem Ny GIT-avgift blir 54 kr för aktiv spelare

25 PROPOSITION 1 2-ÅRS CYKEL FÖR SGF:s VERKSAMHETSINRIKTNING

26 FÖRSLGET I SAMMANFATTNING: FÖR ATT ÖKA ENGAGEMANGET NÄR DET GÄLLER SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET BLAND KLUBBARNA VILL FÖRBUNDSSTYRELSEN (FS) FÖRLÄNGA PLANERINGSCYKELN FÖR VERKSAMHETSINRIKTNINGEN, FRÅN ETT ÅR SOM GÄLLER IDAG TILL TVÅ ÅR. GENOM ATT FÖRLÄNGA PLANERINGSCYKELN TILL TVÅ ÅR GES BÄTTRE MÖJLIGHETER FÖR KLUBBARNA ATT BÅDE PÅVERKA INNEHÅLLET OCH DISKUTERA DEN VERKSAMHET SOM SGF SKA BEDRIVA. FS FÖRESLÅR DÄRFÖR ATT PUNKTEN BESLUT OM VERKSAMHETSINRIKTNING, I DEN STADGADE DAGORDNINGEN FÖR FM, ENDAST SKA KOMMA UPP FÖR BESLUT VID FM JÄMNA ÅR, OCH DÄREFTER GÄLLA I TVÅ ÅR.

27 FS FÖRESLÅR FM BESLUTA: ATT VERKSAMHETSINRIKTNINGEN FÖR SGF ENDAST SKA BESLUTAS VID FM JÄMNA ÅR OCH ATT VERKSAMHETSINRIKTNINGEN SEDAN SKA GÄLLA FÖR EN TID AV TVÅ ÅR.

28 PROPOSITION 2 NY VALPROCESS

29 FÖRSLAGET 1)FS vill införa en ny process för att förbereda valet av Valberedning i SGF genom att införa en Nomineringsgrupp. 2)FS vill förändra hur kandidater till valberedning, förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer kan föreslås samt vilka som är valbara på Förbundsmötet.

30 MÅL Förbundsstyrelsen vill med förslaget uppnå följande mål: Ökat ansvar och engagemang hos medlemsklubbarna för de olika personvalen på Förbundsmötet Säkerställa att alla medlemsklubbar kan ta aktiv ställning till en fullständig bild av alla nominerade och därmed valbara personer. Säkerställa att det i god tid innan Förbundsmötet finns ett genomarbetat och känt förslag. Förhindra att det kan föreslås nya för medlemsklubbarna okända personer på Förbundsmötet, vilka medlemsklubbarna inte kunnat ta ställning till på förhand.

31 FÖR ATT UPPNÅ DESSA MÅL KRÄVS: Att en Förslagsperiod för GK och GDF införs (1/ /11). Att GK och GDF under Förslagsperioden aktivt föreslår personer (ny- eller omval) till Valberedningen, Förbundsstyrelsen och Verksamhetsrevisionen. Att endast på förhand föreslagna kandidater är valbara på Förbundsmötet. Att alla föreslagna kandidater, som ställer upp för val på Förbundsmötet, presenteras med handlingarna till Förbundsmötet. Att personer som föreslagits, men inte nominerats, har rätt att avböja fortsatt kandidatur och presentation.

32 FÖR ATT UPPNÅ DESSA MÅL KRÄVS: Att en Nomineringsgrupp införs för att bereda valet av Valberedning. Att Nomineringsgruppen och Valberedningen har möjligheter att fram till 20/2 på egen hand söka och intervjua kandidater. Att nuvarande regelverk för val av Revisorer kvarstår oförändrat. (två personer från den av SGF anlitade revisionsbyrån). Att processen i sin helhet regleras i SGF:s stadgar (proposition 4).

33 NOMINERINGSGRUPP Nomineringsgruppen ska bestå av tre ledamöter. Uppdraget roterar mellan distrikten med geografisk spridning. GDF-styrelsen utser den egna ledamoten. Personen behöver inte vara styrelseledamot i GDF Det första året väljs en ledamot på 3 år, en på 2 år och en på ett år. Därefter gäller att ledamot väljs på 3 år. Den ledamot som står på tur att avgå skall utses till ordförande. Om ledamot avsäger sig uppdraget i förtid ska ledamotens GDF utse en ersättare. Nomineringsgruppens arbete löper från Förbundsmötets beslut till nästa års FM.

34 ARBETSGÅNGEN - FÖRSLAGSPERIOD Etapp 1, 1 september 30 november, inleds med att Valberedningen och Nomineringsgruppen senast den 1 september meddelar vilka personer som vill kvarstå (omval) och vilka nyval som behöver göras. Etapp 2, 1 december 28 februari, tillhör Valberedningen och Nomineringsgruppen och innebär att de på egen hand kan nominera och intervjua ytterligare personer som inte behöver vara kända av GDF/GK. Valberedning och Nomineringsgrupp ska också under Etapp 2 genomföra nödvändiga intervjuer, samtal, referenstagningar etc. Nomineringarna, och en lista över alla kvarvarande kandidater, publiceras senast den 28 februari

35 VALBARA PERSONER Alla personer som kandiderar och står till förfogande för val, ska offentliggöras och presenteras i handlingarna till Förbundsmötet (28 februari). Endast dessa personer är valbara på Förbundsmötet Möjligheten att på Förbundsmötet nominera ytterligare (okända) personer tas bort. Förbundsmötet kan alltså endast välja personer som finns med på nomineringslistan.

36 PROPOSITION 3 ÖKAD JÄMSTÄLLDHET I STYRELSERNA

37 Vision 50/50 Långsiktigt projekt (2019) Beslut om projektet tas av FS i mars 2014 Öka medlemsintäkterna på GK med (jmf. 2013) Andelen kvinnliga ledare, professionella som ideella, skall uppgå till.. Andelen golfspelande kvinnor skall uppgå till.. Andelen golfspelande flickor skall uppgå till

38 Bakgrund Klubbordförande 24 kvinnor av c:a 450 = 5% Klubbchefer 46 kvinnor av c:a 450 = 10% Distriktsordförande 2 kvinnor av 21 = 9% Jämfört med t.ex. näringslivets styrelserepresentation som är 22% i Sverige, vilket anses lågt i jämförelse med övriga Europa

39 Bakgrund Vi förlorar varje år större andel kvinnor/flickor än män/pojkar Vad tycker kvinnorna? Kvinnor har inte samma målbild med sin golf som män Flickor vill i högre omfattning idrotta i grupp Banorna är för svåra och inte anpassade för kvinnors slagstyrka Kvinnor/flickor utvecklar inte sitt spel efter nybörjarutbildningen Golf tar för lång tid Kvinnor vill inte tävla på samma sätt och omfattning som män Bemötandet på golfklubbarna tenderar att behandla män och kvinnor olika Kvalitet på anläggningarna är bristfällig t.ex. toaletter, röd tee, skyltar etc. Omoderna attityder och värderingar lever kvar som kvinnor ogillar Stor konkurrens från andra idrotter och den allmänna motionstrenden

40 Tänkt tillvägagångssätt Pilotverksamhet Utvärdering Starta förändringsarbetet i hela landet GK beslutar själva om deltagande GK kartlägger sitt nuläge utifrån en framtagen manual, som beskriver ett framtida nyläge med mål och aktiviteter för klubben

41 Projektets ansvar Att projektet är stödjande och GK är uppdragsgivare Att ta fram kravprofiler på olika ledarroller/valberedning Att identifiera/etablera samarbete med externa partners t.ex. Styrelseakademien, rekryteringsföretag samt andra nätverk Att stödja GK i inventering av lämpliga kandidater Att ta fram verktygslådor kopplade till projektet Att uppdatera och justera olika utbildningsprogram Att ta fram interna/externa förslag på kommunikationsplaner Att ta fram förslag på extern marknadsföring

42 Proposition 3 Ska ses som ett första steg och draghjälp i vårt förändringsarbete Förslag på kvotering, där kvinnor som uppfyller kravprofilen ska väljas in enligt nedan: En styrelse med upp till 7 ledamöter inkl. ordförande ska innehålla minst 2 kvinnor En styrelse med över 7 ledamöter inkl. ordförande ska innehålla minst 3 kvinnor

43 PROPOSITION 4 FÖRÄNDRINGAR I STADGARNA

44 FS SVAR PÅ MOTIONERNA

45 FS YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN GÖTEBORGS GDF UTVECKLA VOLONTÄRARBETE I GOLFKLUBBARNA FS föreslår FM besluta: att tillstyrka att FS uppdras att utreda och tydliggöra regelverk för volontärer enligt den första att-satsen. att avslå att säkerställa att medlemmar som utför volontärarbete med den löpande driften och skötseln av golfanläggningen är försäkrade enligt den första att-satsen samt att utarbeta avtalsmallar för volontärarbete för den löpande driften och skötseln av golfanläggningen enligt den andra attsatsen, i enlighet med diskussionen ovan.

46 SGF:s RESULTAT 2013

47 SGF-KONCERNEN 2011 RESULTAT (MKR) 2012 RESULTAT (MKR) 2013 RESULTAT(MKR) Golfförbundet 3,7-0,7* = 3,0 1,9 + 0,7* = 2,6 1,6-1,6* = 0 SGF Affärsutveckling AB 0,2 0,3 1,3 SGF Service AB 0 0,1 0 SGF Golfsystem AB 0,6 0,3-0,2 SGF Event AB 0-0,3-0,1 RESULTAT före skatt, hänsyn tagen till ändamålsbestämda medel 3,8 3,0 1,0 Rambudget 3,0 3,0 1,0 * Ändamålsbestämda medel

48 SGF-KONCERNEN SAMMANDRAG FÖRÄNDRING Omsättning 182 mkr 182 mkr 187 mkr + 5 mkr Balans 66,6 mkr 63,7 mkr 64,4 mkr +0,7 mkr Skulder till bank 6 mkr 0 mkr 0 mkr ingen Eget kapital 35,7 mkr 38,1 mkr 41,3 mkr + 3,2 mkr Likvida medel 29,6 mkr 30 mkr 32 mkr +2 mkr Soliditet 54 % 60 % 64 % + 4 %

49 Nyckeltal FÖRÄNDRING Antal medlemmar Andel kvinnor 30 % 29 % 29 % Antal klubbar 483 st. 482 st. 474 st. - 8 stycken Anställda i SGF person Andel kvinnor 39 %(25 st.) 37 % (24 st.) 41 % (26 st.) + 4 %

50 Förändring av eget kapital IB Ändamålsbestämda medel Vinst Korrigering uppskjuten skatt UB 38,1 mkr 1,6 mkr 1,0 mkr 0,6 mkr 41,3 mkr

51 FRÅGOR?

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR Version 28 februari 2014 PROPOSITION NR 4/2014 ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet

Läs mer

VISION 50/50 Den vinnande vägen

VISION 50/50 Den vinnande vägen VISION 50/50 Den vinnande vägen ANNICA LUNDSTRÖM Klubbchef/VD Örebro City Golf & CC Arbetat som klubbchef i 19 år Gift med Michaell Lundström, PGA Club Professional Två döttrar Emelie 22 & Ella 18 Vice

Läs mer

Återremissen av proposition 2 om valbarhet, införande av nomineringsgrupp m.m.

Återremissen av proposition 2 om valbarhet, införande av nomineringsgrupp m.m. PM Upprättad av Bo Bengtsson Datum 10 juli 2014 Ämne Sändlista Dokumentversion Beslut på Förbundsmötet 2014 om återremiss av proposition nr 2 om valbarhet mm Förbundsstyrelsen, GDF-ordföranden, Valberedning,

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Tillsätt en extern och oberoende utredning som ser över dagens avgiftssystem

Tillsätt en extern och oberoende utredning som ser över dagens avgiftssystem Förbundsmötet 2019 Yttrande, motion 1 Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motion från Värmlands GDF: Tillsätt en extern och oberoende utredning som ser över dagens avgiftssystem Motionen Motionären vill

Läs mer

Nuläget i Golfsverige

Nuläget i Golfsverige Välkomna! Agenda Inledning Nuläget i Golfsverige Vad är en verksamhetsinriktning? Förslag på kompletterande utmaningar Diskussioner Redovisning och fortsatta diskussioner Nuläget i Golfsverige #metoo Var

Läs mer

Välkommen till ordförandemöte. Scandic Anglais 5 februari 2019

Välkommen till ordförandemöte. Scandic Anglais 5 februari 2019 Välkommen till ordförandemöte Scandic Anglais 5 februari 2019 Agenda SGDF verksamhet Resultat 2018 Budget 2019 Distriktets roll och uppdrag Aktuellt från Tävlingssektion och Idrottssektion Valberedningen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR ARBETET MED IDÉSKISSEN OM FÖRÄNDRAD FINANSIERING AV SGF:s VERKSAMHET

SLUTRAPPORT FÖR ARBETET MED IDÉSKISSEN OM FÖRÄNDRAD FINANSIERING AV SGF:s VERKSAMHET SLUTRAPPORT FÖR ARBETET MED IDÉSKISSEN OM FÖRÄNDRAD FINANSIERING AV SGF:s VERKSAMHET SAMMANFATTNING OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE Förbundsmötet 2009 fattade beslut att ge Förbundsstyrelsen (FS)

Läs mer

Förslag proposition 1. Utveckling av nytt användarprogram i GIT (GIT-Online)

Förslag proposition 1. Utveckling av nytt användarprogram i GIT (GIT-Online) Förslag proposition 1 Utveckling av nytt användarprogram i GIT (GIT-Online) Mycket står på spel! Vägvalet Digitaliseringen skapar nya intäktsmöjligheter. Nya tjänster lanseras. Intäkter från golf riskerar

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016 Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2015 2016 Beslutad vid FM 2014 1. Inledning och handledning Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF.

Läs mer

Västergötlands Golfförbund Sida 1(10) Höstårsmöteshandlingar 17 november 2018

Västergötlands Golfförbund Sida 1(10) Höstårsmöteshandlingar 17 november 2018 Sida 1(10) Höstårsmöteshandlingar 17 november 2018 Sida 2(10) 1. Mötets öppnande Höstårsmöte 2018-11-17 Föredragningslista 2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd av den av FS upprättande

Läs mer

Astrid Wennberg Dicander, Ordförande SGF:s Valberedning, Lomma Blekinge, Halland, Skåne. Invald 2009 Ordf 2014

Astrid Wennberg Dicander, Ordförande SGF:s Valberedning, Lomma Blekinge, Halland, Skåne. Invald 2009 Ordf 2014 Valberedningen 2017-2018 Astrid Wennberg Dicander, Ordförande SGF:s Valberedning, Lomma Blekinge, Halland, Skåne. Invald 2009 Ordf 2014 Asta Holm, Grödinge Gotland, Stockholm, Södermanland, Östergötland,

Läs mer

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMA: GOLF I STOCKHOLM 2027 Program Inledning - Jens Zander, Ordförande SGDF Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF - "Vill vi verkligen utveckla golfen för framtiden?"

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Västergötlands Golfförbund Sida 1(7) Höstårsmöteshandlingar 19 november 2016

Västergötlands Golfförbund Sida 1(7) Höstårsmöteshandlingar 19 november 2016 Sida 1(7) Höstårsmöteshandlingar 19 november 2016 Sida 2(7) 1. Mötets öppnande Höstårsmöte 2016-11-19 Föredragningslista 2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd av den av FS upprättande

Läs mer

Revisionsrapport. VERKSAMHETSREVISION 2018 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET. Gerd Stenström Lars Nordin Verksamhetsrevisorer

Revisionsrapport. VERKSAMHETSREVISION 2018 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET. Gerd Stenström Lars Nordin Verksamhetsrevisorer Revisionsrapport. VERKSAMHETSREVISION 2018 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET Gerd Stenström Lars Nordin Verksamhetsrevisorer 2(7) Innehåll Inledning... 3 Granskningsinriktning... 3 Genomförd verksamhet under 2018...

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013- VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 2013-1. INLEDNING Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse och

Läs mer

Karlshamns Golfklubb

Karlshamns Golfklubb Karlshamns Golfklubb Verksamhetsplan för 2018 Fastställd av styrelsen den 18 februari 2017 Innehåll 1. Vision 2. Ändamål 3. Medlemmar 4. Gäster 5. Ekonomi 6. Träningsmöjligheter 7. Banorna 8. Byggnader

Läs mer

VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020

VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020 VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020 Danderyd 140519 1. SAMMANFATTNING Detta dokument utgör den strategiska planen för SGF:s satsning på kvinnor och golf. Med kvinnor avses såväl yngre och äldre flickjuniorer

Läs mer

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan I idrottsrörelsens verksamhetsidé står idrotten ska utformas så : Alla som vill, oavsett nationallitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

GUA 22 APRIL 2015 SUNDSVALL -------------------- THOMAS BERGMAN OCH JOHAN KANNERBERG KLUBB- OCH ANLÄGGNINGSUTVECKLING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

GUA 22 APRIL 2015 SUNDSVALL -------------------- THOMAS BERGMAN OCH JOHAN KANNERBERG KLUBB- OCH ANLÄGGNINGSUTVECKLING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET GUA 22 APRIL 2015 SUNDSVALL -------------------- THOMAS BERGMAN OCH JOHAN KANNERBERG KLUBB- OCH ANLÄGGNINGSUTVECKLING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET DAGENS FÖRVÄNTNINGAR? DAGENS AGENDA Idrottsrörelsen Vad är en

Läs mer

Välkomna! STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

Välkomna! STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Välkomna! Program Årsmötesförhandlingar enligt dagordning Avtackning 21:00 ca Avslutning Dagordning 1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd 2. Val av ordförande och sekreterare för

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 GAF arbetar för en administrativ professionalism och handlingskraft inom golfen samt skapar gemenskap och stolthet för sina medlemmar i sin yrkesroll Värdeord Professionalism

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

Välkomna till förbundsmötet GOLF.SE/FORBUNDSMOTET2019

Välkomna till förbundsmötet GOLF.SE/FORBUNDSMOTET2019 Välkomna till förbundsmötet 2019. GOLF.SE/FORBUNDSMOTET2019 Parentation. Göran Lindeblad Gösta Carlsson Ola Öquist Elin Breyer Hedberg Johan Lachmann Krister Kinell Mötets öppnande. Maria Möller Ordförande

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Välkomna! Verksamhetsseminarierna 2016 Kristianstad 2 februari

Välkomna! Verksamhetsseminarierna 2016 Kristianstad 2 februari Välkomna! Verksamhetsseminarierna 2016 Kristianstad 2 februari Det hände mycket 2015 Största medlemsökningen sedan 2003 Tidningen Svensk Golf såldes Nya golf.se lanserades Största driftsstörningen i GIT

Läs mer

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1 (7) FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2001 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 7 april 2001 på If Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1) INLEDNING

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Arbetsordning för Valberedningar inom Hyresgästföreningen

Arbetsordning för Valberedningar inom Hyresgästföreningen Arbetsordning för Valberedningar inom Hyresgästföreningen 2 (26) Inledning En förening blir inte bättre än sina ledare. Valberedningen har en nyckelroll i valen av framtidens ledare. Att hitta rätt personer

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Verksamhetsplan Kårsta Golfklubb och Kårsta Golfanläggning AB. Kårsta 811, Örebro

Verksamhetsplan Kårsta Golfklubb och Kårsta Golfanläggning AB. Kårsta 811, Örebro Verksamhetsplan 2019 Kårsta Golfklubb och Kårsta Golfanläggning AB Verksamhetsidé för Kårsta GK Kårsta Golfklubb ska erbjuda medlemmar, gäster och samarbetspartners en golfanläggning med hög kvalité och

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 24 april 2004 på Scandic Infra City, Upplands Väsby.

Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 24 april 2004 på Scandic Infra City, Upplands Väsby. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2004 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 24 april 2004 på Scandic Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning hälsade

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

HÖST HÖS MÖTE MÖ D l a arnas GDF

HÖST HÖS MÖTE MÖ D l a arnas GDF HÖSTMÖTE Dalarnas GDF Borlänge December 2009 Ekonomiska problem i SGF Två förlustår 2007 och 2008 Resultat 2007-10 MSEK Resultat 2008-8 MSEK Vidtagna åtgärder under 2008 Projekt Ordning & reda Besparing

Läs mer

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB 7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB Varför bilda en golfklubb? En idrottsförening är vilket framgår av namnet en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT

Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Dokumenttyp Legalt dokument Utarbetat av Område/sändlista Datum Version Bo Bengtsson Allmän handling 2008-09-18 2.1 SGF Golfsystem AB Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT Version

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet Utkast

Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet Utkast Verksamhetsinriktning för Svenska Golfförbundet 2017 2018 Utkast 160131 1. Inledning och handledning Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla verksamheter inom SGF. Förbundsstyrelsen

Läs mer

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET

FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Proposition nr 2 - FM 2005 Förbundsstyrelsens förslag till FM 2005 FÖRÄNDRING AV SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) STADGAR AVSEENDE 1 OCH 2 KAPITLET SAMT INFÖR FM GÄLLANDE 3, 4 OCH 5 KAPITLET Bakgrund SGF:s

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Upplands Golfdistriktsförbund

Jämställdhetsplan för Upplands Golfdistriktsförbund Antagen av UGFs styrelse 2013-10-02 Jämställdhetsplan för Upplands Golfdistriktsförbund Vi har inte för många män som ledare i distriktets verksamhet, men vi har för få kvinnor. Här kommer ett första försök

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF. ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SE GRAFISK FORM: MADELAINE HENEBY FOTO: STEFAN EK REPRO: TYPOGRAFEN

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Justering av Verksamhetsinriktning för (som beslutades vid Vårårsmötet 2014)

Justering av Verksamhetsinriktning för (som beslutades vid Vårårsmötet 2014) Justering av Verksamhetsinriktning för 2015 2017 (som beslutades vid Vårårsmötet 2014) 1. Bakgrund Vid Vårårsmötet 2014 så beslutades det om en verksamhetsinriktning för 2015 2017. Beslutet hade sin bakgrund

Läs mer

SGF Verksamhetsinriktning.

SGF Verksamhetsinriktning. SGF Verksamhetsinriktning. GÄLLER FÖR PERIODEN 2017 2018 (Beslutad vid Förbundsmötet 17 april 2016) 1 1. INLEDNING OCH HANDLEDNING Den verksamhetsinriktning som föreläggs Förbundsmötet (FM) omfattar alla

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Sida 1 (12) Svenska Golfförbundet Verksamhetsrevisorerna. Revisionsrapport. Verksamhetsrevision 2014. Svenska Golfförbundet

Sida 1 (12) Svenska Golfförbundet Verksamhetsrevisorerna. Revisionsrapport. Verksamhetsrevision 2014. Svenska Golfförbundet Sida 1 (12) Revisionsrapport Verksamhetsrevision 2014 Svenska Golfförbundet Sida 2 (12) Inledning.. 3 Granskningsinriktning.. 3 Verksamhet under 2014.. 3 Ständiga uppföljningsområden Demokrati och samverkansprocessen.

Läs mer

Handlingsplan Vision 50/50+ Bosjökloster Golfklubb

Handlingsplan Vision 50/50+ Bosjökloster Golfklubb Handlingsplan Vision 50/50+ Bosjökloster Golfklubb 2017-2020 Inledning I syfte att stärka Bosjökloster Golfklubbs värdegrund och attraktivitet har vi beslutat att genomföra ett program som skapar större

Läs mer

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1(6) FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 1999 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 24 april 1999 på Skandia Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

Läs mer

Vår framtid. En satsning på idrotten golf

Vår framtid. En satsning på idrotten golf Vår framtid som golfnation En satsning på idrotten golf 2011 2017 SGF:s syfte & mål med projektet Tillsammans med klubbar och distrikt samla Golfsverige i en satsning som främjar golfintresset, verkar

Läs mer

Revisionsrapport. VERKSAMHETSREVISION 2017 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET. Gerd Stenström Lars Nordin Verksamhetsrevisorer

Revisionsrapport. VERKSAMHETSREVISION 2017 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET. Gerd Stenström Lars Nordin Verksamhetsrevisorer Revisionsrapport. VERKSAMHETSREVISION 2017 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET Gerd Stenström Lars Nordin Verksamhetsrevisorer 2(7) Innehåll Inledning... 3 Granskningsinriktning... 3 Genomförd verksamhet under 2017...

Läs mer

Ledningspasset. Dokumentation 2012

Ledningspasset. Dokumentation 2012 Ledningspasset Bo Bengtsson Jan Ekblom Stig Alfbecker Eva Bergström Mikael Åbom / Anders Dalered John Lindberg / Per Svensson Håkan Stålbro / Ingemar Nyman Dokumentation 2012 NÅGRA IAKTTAGELSER FRÅN DET

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Med tanke på det mycket klena utfall den sedan länge sittande valberedningen fått i

Med tanke på det mycket klena utfall den sedan länge sittande valberedningen fått i Motion 1 från Distrikt Sydväst Valberedning Med tanke på det mycket klena utfall den sedan länge sittande valberedningen fått i sitt arbete att uppfylla Riksidrottsförbundets krav eller önskemål om en

Läs mer

Höstmöte torsdagen den 23 november 2017 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand.

Höstmöte torsdagen den 23 november 2017 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand. ÅRSMÖTE Höstmöte torsdagen den 23 november 2017 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand. Välkomna! 1 Innehåll Höstårsmöte 2017 Kallelse och föredragningslista Sid 3 Förslag till verksamhetsplan för 2018

Läs mer

ROAD MAP VARBERGS GK 2017-

ROAD MAP VARBERGS GK 2017- ROAD MAP VARBERGS GK 2017- Agenda 1 2 4 VAR ÄR VI? VART SKA VI? ÖVERGRIPANDE MÅL UNIKITET, VISION o MISSION 5 HUR VILL VI UPPFATTAS & VAD ÄR VÅRT ERBJUDANDE? Agenda 1 2 3 4 VAR ÄR VI? VART SKA VI? ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF Version 28 feb 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet

Läs mer

Växjö GK. Visionsarbetet Information och avstämning höstmötet

Växjö GK. Visionsarbetet Information och avstämning höstmötet Växjö GK Visionsarbetet Information och avstämning höstmötet 2017-10-25 Vision Växjö GK samt planer Svenska Golf Förbundets Verksamhetsinriktning bild 3-4 Styrelsens långsiktiga uppdrag bild 5 Analogi

Läs mer

STADGAR. för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970.

STADGAR. för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970. Sida 1 (11) STADGAR för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970. Stadgarna fastställda 1996-03-02 Stadgarna reviderade 2006-03-18, 2007-03-24, 2009-12-15, 2012-10-30, 2014-03-25

Läs mer

Stadgar för Upplands Golfdistriktsförbund

Stadgar för Upplands Golfdistriktsförbund Stadgar för Upplands Golfdistriktsförbund UGFs stadgar följer av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse antagna normalstadgar 1995-09-15, reviderade 1996-02-21 samt reviderade av Svenska Golfförbundets

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008

UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008 UGFs svar på SGFs organisationsutrednings remissförslag 2008 Upplands Golfförbund har diskuterat styrgruppens förslag i ett extra ordförandemöte och i styrelsen. Svaret har på grundval av förda diskussioner

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Vision 50/50. PÅ VÄG MOT ETT JÄMSTÄLLT GOLFSVERIGE. Vi utmanar normerna för en attraktiv och inkluderande golf!

Vision 50/50. PÅ VÄG MOT ETT JÄMSTÄLLT GOLFSVERIGE. Vi utmanar normerna för en attraktiv och inkluderande golf! Vision 50/50. PÅ VÄG MOT ETT JÄMSTÄLLT GOLFSVERIGE Vi utmanar normerna för en attraktiv och inkluderande golf! Vi siktar mot ett jämställt Golfsverige. Att göra golfen mer jämställd och inkluderande är

Läs mer

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 ÄNDAMÅL... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 ANSLUTNING... 3 4 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 5 BESLUTANDE ORGAN...

Läs mer

Praktisk information om nomineringsprocessen

Praktisk information om nomineringsprocessen Praktisk information om nomineringsprocessen s vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och

Läs mer

MALLSTADGAR FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND (GDF)

MALLSTADGAR FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND (GDF) MALLSTADGAR FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND (GDF) INLEDNING Svenska Golfförbundets (SGF) styrelse beslutade 1994-09-16 att anta mallstadgar för golfklubb vilka bygger på av Riksidrottsförbundets (RF) Normalstadgar

Läs mer

Stadgar för Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF)

Stadgar för Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF) Stadgar för Västmanlands Golfdistriktsförbund (VGDF) VGDF Stadgar 2016 Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR... 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 ÄNDAMÅL... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 ANSLUTNING... 3 4 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning

Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning Bilaga 3 Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning Hjärt-Lungfonden Beslutad av Huvudmannamötet 2016-04-27 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 1 Styrelseledamöter representativitet, ansvar och kompetens...

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND Antagna vid bildande av GGF 1968 Reviderade 1998 och 2006, 2010-03, 2010-11 och 2016-03 STADGAR FÖR GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Sammansättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer styrelsemöte 2016-02-18 Sidan 1 (7) Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer 815600-9147 Händelser Vårt avtal med Unipeg Golf AB, som sträcker sig till utgången

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Handlingsplan Vision 50/50 Saxnäs GK Verksamhetsidé, vision och värdegrund. Mål, mätpunkter, rutiner och aktiviteter.

Handlingsplan Vision 50/50 Saxnäs GK Verksamhetsidé, vision och värdegrund. Mål, mätpunkter, rutiner och aktiviteter. Handlingsplan Vision 50/50 Saxnäs GK 2018-2020 Verksamhetsidé, vision och värdegrund. Mål, mätpunkter, rutiner och aktiviteter. Inledning Saxnäs GK valde att dra igång Vision 50/50 så fort vi fick möjlighet.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Välkommen)till)Årsmöte)för ÖSTERGÖTLANDS)GOLFDISTRIKTSFÖRBUND!

Välkommen)till)Årsmöte)för ÖSTERGÖTLANDS)GOLFDISTRIKTSFÖRBUND! Välkommen)till)Årsmöte)för ÖSTERGÖTLANDS)GOLFDISTRIKTSFÖRBUND 29)oktober)2018)) på)scandic)väst,)linköping Efter årsmötet kommer representanter från SGF:s styrelse och kansli att gå igenom: Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län

Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län STADGAR Vision avd. 200 Region Örebro län ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Vision avd. 200 är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Region Örebro län.

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

BodensGolfKlubb. Verksamhetsplan 2019 utdrag. I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna.

BodensGolfKlubb. Verksamhetsplan 2019 utdrag. I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna. BodensGolfKlubb Verksamhetsplan 2019 utdrag I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna. Bodens Golfklubb Vision Bodens Golfklubbs vision är vår

Läs mer

Svensk golfidrott mot 2022.

Svensk golfidrott mot 2022. Svensk golfidrott mot 2022. SGF VERKSAMHETSINRIKTNING 2019 2020 Förslag Ver. 2018-02-28 0 Innehåll 1. Inledning och handledning... 2 Därför behövs en verksamhetsinriktning... 2 Så har vi tagit fram verksamhetsinriktningen...

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer