Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida"

Transkript

1 o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum Y~F : s HANDLING NR Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida INLEDNING Motion från Mikael/onsson (C) och Andreas Österberg (M) med uppdrag till kommunstyrelsen att utöka Sala kommuns hemsida med ett öppet diskussionsforum enligt ovan angivna förslag. Beredning Bilaga KS 2011/198/1, svar från kommunstyrelsens ordförande Bilaga KS 2011/198/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning Bilaga KS 2011/198/3, motion Kommunstyrelsens arbetsutskott , 236 Yrkanden Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram strategier och riktlinjer för att använda IT som verktyg i demokratins tjänst, samt att därmed anse motionen besvarad. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram strategier och riktlinjer för att använda IT som verktyg i demokratins tjänst, samt att därmed anse motionen besvarad. Utdrag kommunfullmäktige Justerandes sign U) Utdragsbestyrkande

2 SALA KOMMUN Bilaga KS 2011~98/1 SALA. KOMMUN Kommfln"lVrel'AI"'; förvaltning.iok (2) 2011~09-27 DNR 2Dll/sl KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Kommunstyrelsen Svar på motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida Mikael Jonsson (C) och Andreas Österberg (M) har den 11 april 2011 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna slår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utöka Sala kommuns hemsida med ett öppet diskussionsforum enligt ovan angivna förslag. Man anför att flera kommuner, t ex Karlskrona, Linköping och Uddevalla, har liknande former för webbbaserade mötesplatser för medborgarna. Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning/information Sala för yttrande. Information Sala anger att det redan idag genom Sala kommuns kommunwebb finns olika former av webb-baserade verktyg för kontakt och dialog mellan enskilda medborgare och kommunens tjänstemän och politiker, bl a direktmeji och synpunktshantering. Kommunen finns också på Facebook med möjlighet att kommentera publicerade inlägg. Sala kommun har beslutat införa medborgarkontor och ingår numera i ett nätverk för medborgardialog där IT-baserade verktyg i demokratins tjänst och som stöd i dialogen med medborgarna diskuteras. När människor kommunicerar via nya kanaler och engagerar sig genom sociala medier och väljer bort mer traditionella arenor för påverkan och information måste kommuner utveckla nya former för sitt sätt att kommunicera, antingen för att delta i beslut som rör det samhälle de lever i, eller som en möjlighet att göra egna val eller som en utmaning att at eget ansvar för utförandet av en service man ser behov av. IT som verktyg i demokratins tjänst kräver strategier för att garantera effektivitet och rättssäkerhet. Mot bakgrund av diskussioner och förslag om ny politisk organisation och införande av medborgarkontor menar Information Sala att man bör avvakta med beslut innan man går vidare och skapar nya former för medborgardialog. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram strategier och riktlinjer för att använda IT som verktyg i demokratins tjänst, samt

3 g SALA ~ KOMMUN 2 (2) Kommunstyrelsen att därmed anse motionen besvarad. Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

4 Bilaga KS 2011/198/2 B~~h~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Information Sala SALA K:Ti\7i;' ':IN Komml!nst\lm!~~! ~; 'altrdng Registrator Kommunstyrelsens förvaltning 1 (2) YTIRANDE PELLE JOHANSSON INFORMATION SALA DIREKT: YTTRANDE Yttrande över internremiss "Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida" (Diarienr 2011/111) BAKGRUND Som motionen beskriver erbjuder vår kommunwebb idag dels direktmeji på alla sidor och dels formuläret Lämna synpunkter för att stödja kontakt och dialog mellan enskilda medborgare och kommunens tjänstemän och politiker. Kommunens sida på Facebook möjliggör publika kommentarer på kommunens publicerade inlägg, främst we bb sidans nyheter som kan utvecklas till begränsade diskussioner. Motionen innehåller även tre exempel på kommuner som idag använder olika typer av regelrätta diskussionsforum: Karlskrona, Linköping och Uddevalla. Exemplen är väl valda och representerar tre skilda sätt och nivåer för att driva ett diskussionsforum på webben. 1 Karlskrona är exempel på ett enkelt, öppet och förmodererat forum där alla efter registrering kan göra inlägg i pågående diskussioner men även starta nya diskussionsämnen/frågor. En snabbgranskning av forumet ger vid handen att många av frågorna är väldigt specifika och egentligen hör hemma i webbtjänsten för Lämna synpunkter (förslag/klagomåljberöm), en tjänst som finns på sidan men då inte använts. 2 Linköping tillämpar en mer kontrollerad modell där det är kommunen själv som startar diskussionsforum kring utvalda och aktuella frågor med stort allmänintresse, för närvarande: Vad tycker du om Linköpings stadskärna? Är det bra att Linköping växer? I övrigt drivet som Karlskrona. En snabbgranskning ger intrycket av ett mer fokuserat och konstruktivt innehåll med mindre behov av moderation än Karlskrona. 3 Uddevalla kan sägas representera ett mer utvecklat försök att ta ett kvalitativt steg mot en mer kvalificerad medborgardialog, tydligt inspirerade av SKLs projekt om olika former för medborgardialog, såsom medborgarbudget, e petition med mera. Här lever inte forumet ett eget liv utan fungerar mer som en integrerad funktion i processen för medborgardialog. YTTRANDE SKL bedriver sedan 2007 ett utvecklingsprojekt kring medborgardialog med följande uppdrag: "SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter o,ch integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling"., (Till projektet har ett nätverk av kommuner bildats där Sala nyligen ingår och så här långt deltagit i ett seminarium och en nätverksträff).

5 2 (2) Kommunstyrelsens förvaltning Diskussionsforum kan i SKLs perspektiv ses som ett exempel på en sådan ny form för medborgardialog. Och ordnade och rätt utförda dialoger via diskussionsforum på hemsidan kan antagligen öka möjligheterna till delaktighet, påverkan och inflytande, förutsatt att de upplevs som trovärdiga och "på riktigt". De kommuner som använder diskussionsforum förlägger också i regel ett diskussionsforum under rubriker som Demokrati och påverkan i syfte "att öka medborgarinflytandet och testa nya metoder för påverkan" (Uddevalla). I "Förslag til/förändringar i den politiska organisationen" (KS 105, Bilaga KS 2011/3/5), som nu är på remiss till demokratiberedningen och de politiska partierna, ingår delförslag på en utökning av medborgarinflytandet, bland annat via medborgardialoger som permanent knyts till de föreslagna fullmäktigeberedningarna. Diskussionsforum som dialogverktyg kan i ett sådant nytt sammanhang ha en plats vid sidan av andra former och verktyg för medborgarpåverkan och inflytande och även ge dialogen en fördjupad tydlighet och trovärdighet. Med bakgrund av detta anser jag att det finns anledning att avvakta eventuella förändringar i den politiska organisationen innan vi väljer lämpliga former och verktyg för medborgardialoger. Rekommendation Jag rekommenderar att vi avvaktar besluten kring lagda "Förslag til/ förändringar i den politiska organisationen" innan vi med ledning av dessa går vidare och skapar nya former för medborgardialog. Pelle Johansson Informatör

6 Bilaga KS 2011/198/3 S.AL/I KOMMUN KOITlITlI".qvrelsens förvaltning Ink l l Motion Till Sala kommunfullmäktige Skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida Sala kommuns hemsida på Internet erbjuder idag information och stöd för kommunens medborgare. På dess sidor kan man komma i kontakt med enskilda tjänstemän eller lämna synpunkter via ett formulär. Sala kommun är också aktivt på FaceBook, en webbsajt för sociala nätverk. Flera andra kommuner i Sverige använder också ett diskussionsforum för att skapa en mötesplats, där medborgare kan utbyta erfarenheter och tankar kring kommunens verksamhet, inte bara en och en utan i samtal med varandra. Dessa diskussioner kan sedan fångas upp av en webbansvarig som för vidare frågorna, alternativt kan ansvariga direkt gå in på forumet och ge svar. Den mer informella formen som ett diskussionsforum har gör att fler kan tänkas våga ge feedback till kommunen. FaceBook fyller en del av den funktionaliteten, men dess nyhetsfunktion är svårare att kombinera med ett diskussionsforum. Det finns på nätet flera exempel på diskussionsforum, och man kan notera att kommuner väljer olika grader av reglering. Motionären anser att ett öppet forum med möjligheter för kommunen att själva introducera frågeställningar borde vara den bästa formen. Forumet bör ha ett så kallat RSS-feed för att vara lätt att följa. Ett sådant innebär att intresserade får korta sammanfattningar när inlägg görs och används redan av tex de flesta nyhetssajterna. Exempel: Karlskrona: Linköping: Uddevalla: Kostnaden för att skapa och underhålla ett diskussionsforum är små om det görs rätt. Då består underhållet av någon enstaka timme i månaden för en webbadministratör. Förslag till beslut Jag föreslår att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utöka Sala kommuns hemsida med ett öppet diskussionsforum enligt ovan angivna förslag. Mikael Jonsson (C)

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer

Medborgardialoggruppens rapport

Medborgardialoggruppens rapport Kommunledningskontoret 2013-05-06 Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer 0 Innehåll Förord 2 Strukturen 3 1 För informationen i tiden 2 Storma Normen! 3 Före-under-efter Vitalisera

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Pontus Lilja pontus.lilja@vargarda.se Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Innehållsförteckning Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier

Läs mer