Händelserna Människorna Siffrorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Händelserna Människorna Siffrorna"

Transkript

1 Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003

2 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar, erbjuder tjänstepensionsförsäkringar såsom ITP-försäkring och individuell tjänstepension samt privat pensionssparande för journalister, tjänstemän och arbetsledare anställda i medieföretag. PP Pension har 37 anställda, 6,2 miljarder kronor i förvaltat kapital, ca försäkrade och 285 kundföretag.

3 INNEHÅLL PP Pension i korthet Händelser VD har ordet: Vår främsta styrka att vi är små Förvaltningen Medieveteran möter medieveteran Pensionsfrågan viktig för frilansreporter Journalist slog två flugor i en smäll pensionssparande gav Stockholmslägenhet PP Pensions pensionsskola Förvaltningsberättelse 2003 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Styrelse Ledningsgrupp Ordlista Kontakta oss

4 Händelser 2003 Fortsatt hög avkastning för PP Pension PP Pension redovisar åter hög avkastning. Under verksamhetsåret 2003 blev avkastningen totalt 9,6 procent. Räknat över de senaste fem åren har den legat på i genomsnitt 7,3 procent per år, vilket är högre än branschgenomsnittet för försäkringsbolagen. Mer om PP Pensions resultat för 2003 kan du läsa om längre fram i årsredovisningen. Fler ledande tidningar på kundlistan Aftonbladet och Svenska Dagbladet sällar sig till skaran av ledande tidningar som har valt PP Pension som förvaltare av de anställdas ITP-försäkringar. Förutom traditionell förvaltning erbjuder PP Pension tidningsmedarbetarna även rådgivning i pensionsfrågor samt privat pensionssparande. PP Pension säljer fastigheter PP Pension säljer en del av sitt fastighetsinnehav. Anledningen är myndigheternas direktiv att pensionsbolagen inte ska överstiga en viss andel fastigheter i sina investeringar. Från att ha utgjort en tredjedel av det samlade kapitalet kommer de i framtiden att svara för cirka procent. Samtidigt ökas investeringarna i främst aktier och räntebärande papper.

5 Räkna ut din pension på nya hemsidan Med hjälp av pensionsberäkningen på PP Pensions nya hemsida kan du snabbt och lätt räkna ut din egen pension. Hemsidan, som lanserades i slutet av 2003, innehåller information om PP Pensions produkter, noteringar av marknadsräntor och börsindex samt nyheter som berör pensionssparande. Gå in på: PP Pension blir PP Pension I maj 2002 bytte Pressens Pensionskassa namn till PP Pension. En ny logotyp och en ny grafisk profil utformades för att markera bytet. Formellt och juridiskt har dock det gamla namnet levt kvar fram till nu. I januari 2004 blev PP Pension även juridiskt PP Pension. Bostäder förvärvas av PP Pensions kunder PP Pensions försäljningar av ett antal fastigheter (se notis här intill) innebär att ett antal av bolagets kunder och tillika hyresgäster nu får tillfälle att förvärva sina bostäder. Hyresgästerna i flera fastigheter har erbjudits att köpa dessa genom att bilda bostadsrättsföreningar. Hittills har intresset varit stort.

6 6 V D har ordet Vår främsta styrka att vi är små PP Pension är litet, jämfört med sina konkurrenter. Det är en av våra främsta styrkor. Det innebär dels att vi kan ha en personlig och nära kontakt med våra kunder, dels ha förståelse för deras behov och insikt i de förutsättningar de arbetar under. Det innebär också att vi kan vara snabba när det gäller att placera om vårt pensionskapital och därmed optimera tillväxten med bibehållen låg risk. Beviset på att det lönar sig är att PP Pensions avkastning under de senaste fem åren ligger på i snitt 7,3 procent vilket är högst i branschen. PP Pension är ett bolag i utveckling. Verksamheten var i många år inriktad på att förvalta ITP-försäkringar för journalister och tjänstemän inom tidningsbranschen, vilket vi har gjort på ett framgångsrikt sätt. En konsolideringsnivå på 123,4 procent (vid utgången av 2003), en återbäring under året på 4 procent och inte minst en avkastning på 9,6 procent talar sitt tydliga språk. Breddad målgrupp och fler produkter Mot bakgrund av så trygga och stabila siffror har vi tagit nya steg under det senaste året. Detta innebär dels att vi har breddat målgruppen, dels att vi ökar produktutbudet. Tidigare inriktade vi oss enbart mot journalister och tjänstemän inom tidningsbranschen. Nu vänder vi oss till alla som arbetar inom media, det vill säga inom olika områden av information, kommunikation och reklam. På produktsidan har vi sedan lång tid tillbaka erbjudit ITP-försäkring, vilket vi på senare år dessutom har kompletterat med individuell tjänstepension och privat pensionssparande. Under 2004 ökar vi utbudet av produkter med fondförsäkringar. Dessa förändringar innebär inte att vi ska växa oss stora. Vi kommer fortfarande att vara ett nischat bolag vilket garanterar att vi inte förväxer oss. Styrkan av att vara små ska vi vårda och utnyttja även i framtiden. Det innebär bland annat att vi kan satsa på personlig rådgivning och därmed medverka till att fylla informationsbehovet inom pensionsområdet som är gigantiskt. Pensionsskolan i den här årsredovisningen är ett försök att bringa klarhet i några av de vikiga frågor som rör pensionen. Från förvaltning till aktiv rådgivning och produktutveckling PP Pensions historia med samma inriktning av verksamheten sedan starten som Pressens Pensionskassa 1882 har satt sin starka prägel på bolaget, som tidigare upplevdes mer som en institution än som ett modernt och kundorienterat företag. En viktig del av denna process har skett under det gångna året. Det lyckosamma resultatet bottnar till stor del i både gamla och nya medarbetares positiva inställning och entusiasm inför utmaningen. En viktig framgångsfaktor har också stödet från PP Pensions styrelse varit. I styrelsen finns representanter från såväl våra medlemsföretag som de fackliga organisa-

7 V D har ordet 7 Beviset på att det lönar sig är att PP Pensions avkastning under de senaste fem åren ligger på i snitt 7,3 procent vilket är högst i branschen. tionerna, vilket är en styrka och garanti för etiken i bolaget. Styrelseledamöterna har full insyn i PP Pension och påverkar med andra ord allt från prissättning av våra produkter till våra lönenivåer. Detta har känts extra skönt i samband med stormarna i branschen under det gångna året. Mindre bostäder och mer aktier En annan viktig händelse under 2003 som också kommer att påverka PP Pensions prägel i framtiden är myndigheternas direktiv att vi ska minska andelen fastigheter i våra investeringar. Hittills har de utgjort mer än en tredjedel av vårt samlade kapital, medan resten fördelats lika mellan aktier och räntebärande papper. Andelen fastigheter kommer att successivt minskas till procent. Vi genomför för närvarande vissa försäljningar i Stockholmsområdet. Detta innebär att PP Pension kommer att öka andelen investeringar i andra typer av placeringar, främst inom aktier och räntebärande papper. Vi ser det som en utmaning och också som en möjlighet att lyckas nå ännu högre avkastning till gagn för våra sparare förändringens år PP Pension har upplevt större förändringar under 2003 än under något annat enskilt år hittills i bolagets 122-åriga historia. Samtidigt pekar alla siffror uppåt. Det är en bra grund för att uppnå vårt övergripande och långsiktiga mål att i framtiden spela en viktig roll inom pensionsområdet i medievärlden genom starka produkter, bra rådgivning och god avkastning. Ett kvitto på att vi är på rätt väg är den starka kundtillströmningen under året som har skett både inom vår traditionella kundgrupp och den nya, breddade målgruppen. Inom tidningsvärlden har vi tecknat avtal med bland andra Svenska Dagbladet och Aftonbladet. De främsta målen för det kommande året är att presentera nya produkter som fondförsäkringar att få in fler nya kunder i den breddade målgruppen och att bli ännu effektivare i säljprocessen och förstås behålla en hög avkastning på kapitalet. (Under de fem senaste åren har vi legat i topp bland pensionsbolagen.) Härigenom ska vi kunna behålla rabatter på pensionspremierna och extra pensionstillägg även för Stockholm i april 2004 Tomas Lindstrand, VD

8 8 FÖRVALTNINGEN Att förvalta ditt pensionskapital Att förvalta det kapital som ligger till grund för din framtida pension är ett stort ansvar. PP Pensions mål är att skapa så hög avkastning som möjligt utan att samtidigt ta höga risker. Målet ska uppnås på lång sikt, eftersom pensionssparande till sin natur är långsiktigt. Samtidigt vill vi ha en konkurrenskraftig avkastning år från år. Vi har hittills varit framgångsrika i detta arbete. Under den senaste tioårsperioden har vi haft högre avkastning än vår huvudkonkurrent, liksom högre avkastning på kapitalet än vad genomsnittet i försäkringsbranschen har haft. Samma sak gäller om man räknar tre eller fem år tillbaka. Under de senaste fem åren har vi dessutom legat högst av alla försäkringsbolag. Eftersom vi dessutom har låga kostnader i vår verksamhet kan vi därmed erbjuda våra kundföretag lägre premier och extra pensionstillägg till pensionärerna samt ge högre återbäringsränta till våra kunder med individuellt pensionssparande. Aktiv förvaltning Den goda avkastningen har vi uppnått genom en väl diversifierad fördelning av pensionskapitalet samt genom aktiv förvaltning. Grunden har legat i ett attraktivt fastighetsbestånd, bestående av bostadsfastigheter i de centrala delarna av Stockholm och Malmö. Vi har därigenom fått del av den omvärdering som har skett av bostadsfastigheter till följd av trenden att många av dem omvandlas till bostadsrätter. Jämfört med övriga, stora fastighetsägare som är med i Svenskt Fastighetsindex har vi blivit rankade som nummer ett under de senaste tre åren. Fastighetsinnehavet medför, förutom en bra avkastning, att våra kunder får möjlighet att få en bostad. Förutom den förmedling som sker via Stockholms Bostadsförmedling, förmedlas våra lediga lägenheter i sin helhet till våra aktiva kunder. Detta är ett viktigt komplement till vår kärnverksamhet, som är pensioner. Vi förvaltar våra fastigheter i egen regi och har därmed god kontroll på kostnader och service till de boende. Riskspridning Aktieportföljen investeras i aktiefonder. För att uppnå riskspridning fördelas investeringarna till tre fjärdedelar utanför Sverige och följer i stort sett de olika marknadernas andel av världsindex. Vi minskar också risken genom att arbeta med två förvaltare på varje marknad. Vi väljer förvaltningsstilar som kompletterar varandra. I USA ligger investeringarna dels i en fond som följer index, dels hos en förvaltare som arbetar med aktiv förvaltning av aktier i stora, medelstora respektive små bolag. Vi skapar också % TOTALAVKASTNING ALLOKERING ÅRSSKIFTE 03/04 i % 20 20, ,1 5,0 9,6 3,0 7,3 9,6 35,2 29,9 5 29, Snitt 3år -5,5 Snitt 5år Snitt 10 år Fastigheter Räntebärande Aktier Direktlån

9 FÖRVALTNINGEN 9 aktieexponering genom att göra egna aktieindexobligationer, där obligationsavkastningen investeras i optioner mot olika aktieindex. Under de senaste åren, fram till april 2003, har vi skyddat aktieportföljen mot nedgång genom att köpa säljoptioner. Detta har begränsat nedgången i aktieportföljen. En stor del av aktieportföljen påverkas av den amerikanska dollarns utveckling. Vi har skyddat oss mot dollarns nedgång och därmed dämpat effekten på aktieportföljen av en vikande dollarkurs. Hög avkastning Avkastningen på aktieinnehavet var 18,5 procent under 2003, jämfört med vårt jämförelseindex 13,3 procent. Sedan juli 1999 har vi varje enskilt år haft 3,3 procentenheter högre avkastning än jämförelseindex. Under 2003 stängde vi säljoptionen före vändningen på aktiemarknaden. Vi lyckades också öka aktieinvesteringarna, inte minst i Kina, innan uppgången tog fart. Valutaterminen i dollar stängdes i december med gott resultat. Placeringsstrategier Vår placeringsstrategi är att öka aktieinvesteringarna något i framtiden. Vi ökar också tillväxtmarknadernas andel av aktieportföljen samt gör en översyn av de förvaltare som vi ska investera hos på dessa marknader. Obligationsportföljen är i dag endast investerad i svenska obligationer. I framtiden kommer allt större andel att behöva investeras i obligationer för att klara de regler som gäller för att täcka de försäkringstekniska avsättningarna. Med dagens låga räntor är utmaningen att skapa en bra avkastning även under dessa förutsättningar. Detta kan endast uppnås genom att öka risken. Vi kommer därför att komplettera vårt obligationsinnehav med internationella obligationer samt med en liten del företagsobligationer med låg risk. Kontinuerlig analys Framtiden vet vi inget om. Framgångarna vi har bakom oss är glädjande men de utgör ingen garanti för framtiden. Vi fortsätter därför att utveckla våra förvaltningsstrategier och att höja vår kompetens. Marknaderna förändras snabbt och det gäller att även i framtiden sprida riskerna väl samt att vara vaksamma på förändringar. Avkastning med låg risk är svår att hitta och placeringsalternativen blir samtidigt allt fler. Det gäller att kontinuerligt analysera alternativen, pröva strategin och vara öppen för möjligheterna så att vi även framöver kan erbjuda ett tryggt pensionssparande för våra kunder. Våra ledord är att vara enkla, professionella och personliga även i detta arbete. KOLLEKTIV FÖRSÄKRING - ITP Ålderspensionärer, st Aktiva försäkrade, st Innehavare av fribrev, st Premieinkomst, MSEK 208,1 201,9 Antal anslutna företag, st Utbetalda pensioner, MSEK 129,7 123,4 Pensionstillägg, MSEK 39,0 38,5 Totalt utbetalda pensioner, MSEK 168,7 161,9 Återbäring på ITPK, % 4 6 År 2003 räknades pensionerna uppmed 1,7 %. Premierabatt för företagen, 20 % motsvarande 29,7 MSEK. INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING Försäkringar, st Premier, MSEK 45,8 24,2 Utbetalda pensioner, MSEK 2,2 0,7 Genomsnittlig återbäring, % 4 5,2

10 10 FÖRETAGSKUND Medieveteran möter medieveteran Förmågan att framgångsrikt kombinera det lokala med det regionala. Så förklarar Dan Lannerö, VD för Upsala Nya Tidning, tidningens sedan decennier starka förankring i länet. Med exemplar i upplaga tillhör UNT de största lokaltidningarna i Sverige. Samarbetet med PP Pension är nästan lika traditionsrikt som företagen själva båda föddes redan på slutet av 1800-talet och har sedan dess fortsatt att stärka sina positioner i medievärlden. Upsala Nya Tidning startades av grupper från den radikala studentföreningen Verdandi. Syftet var att skapa en frisinnad dagstidning som skulle utmana de tre konservativa tidningar som då fanns i Uppsala. Två decennier senare var UNT störst i länet, en position som tidningen har behållit sedan dess. Precis som för PP Pension har UNT:s omvärld förändrats radikalt sedan starten, men trots revolutioner inom produktionsteknik, dataålder och 2000-talets sviktande annonsmarknad har UNT lyckats med att stärka sitt grepp om Uppsalaborna. Konjunkturen till trots har antalet läsare ökat under flera års tid och var under 2003 uppe kring UNT är och har alltid varit en kvalitetstidning med bredd, där det finns utrymme för både internationella, nationella och lokala nyheter. Det här är en viktig orsak till vår starka ställning. En annan är att vi är lyhörda och bra på att anpassa oss efter vad läsare och annonsörer vill ha. En tredje viktig anledning är att vi är öppna för förändringar både vad gäller innehåll, teknik och även format, säger Dan Lannerö. Som exempel på det sistnämnda berättar han att tidningsledningen diskuterar en rad omvälvande förändringar med en enkät från sommaren 2003 som grund. Till dessa hör att ge ut tidningen även på söndagar, att starta en TVbilaga och att ändra formatet till tabloid. Dan Lannerös framtidstro när det gäller tidningen som pappersprodukt i allmänhet och UNT i synnerhet är stark. Domedagsprofetiorna för några år sedan när det gäller tryckta medier har kommit på skam det har visat sig att de flesta fortfarande vill ha en papperstidning i sin hand på morgonen. Vi har en stark förankring i länet och vi verkar på en storleksmässigt hanterbar marknad som är under kraftig utveckling. Så utsikterna är goda att vi ska fortsätta att växa, säger han. Samma slags lyhördhet som tidningen visar sin marknad anser han också att företaget får från PP Pension, som sedan många år har tillhandahållit pensionslösningar för koncernens omkring 240 journalister och tjänstemän. I dessa lösningar ingår ITP-försäkring, privat pensionssparande och individuella tjänstepensioner såsom så kallade 10-taggarlösningar för ledningen. Dan Lannerö, som efter elva år som VD för Eskilstuna- Kuriren kom till UNT år 2002, har själv sedan många år sitt pensionssparande samlat i PP Pension. UNT genomgår för närvarande ett generationsskifte och pensionsavgångarna har varit stora under senare år. Vi får bra service och den hjälp som vi behöver från PP Pension, som alltid finns tillgängliga för att informera personalen om bland annat sådant som rör dessa pensionsavgångar, berättar han. UNT och PP Pension. Två medieveteraner inom olika nischer som uppenbarligen trivs med varandra. Produkter och tjänster, företag Förvaltning av ITP-avtalet Individuella tjänstepensioner, t ex VD- och 10-taggarlösningar samt löneavstående Rådgivning i pensionsfrågor, t ex vid avgångspensionering Utformning av pensionspolicys Pensionsinformation för anställda

11 FÖRETAGSKUND 11

12 12 PRIVATKUND

13 PRIVATKUND 13 Pensionsfrågan viktig för frilansreporter med många uppdrag En frilansande journalist har mångdubbla arbetsuppgifter. Förutom att ägna sig åt huvudsysslan är det också nödvändigt att vara en bra säljare. Båda dessa uppgifter passar Anna Sandgren perfekt. Men som frilansare är det också mycket annat man tvingas tänka på som man tar för givet som anställd som till exempel pensionssparande, säger hon. Hösten 2003 bestämde sig Anna Sandgren, 32 år, för att starta eget. Kontoret har hon hemma i lägenheten på Söder i Stockholm, som hon för övrigt delar med dalmatinertiken Laika. De båda delar också en bubblande energi en positiv egenskap då det förutom att göra ett bra jobb som journalist även gäller att sälja sina tjänster och dessutom sköta alla administrativa sysslor. Trots att dagarna ofta blir långa passar det mig perfekt att vara min egen chef det enda som kan få mig på dåligt humör är kunder som inte betalar i tid, säger hon. Bred erfarenhet Det är bara fem år sedan Anna Sandgren gick ut Journalisthögskolan. Trots det har hon hunnit prova på många olika områden inom journalistiken från landsortspress till Svenska Dagbladet och Aftonbladet samt även arbetat som energireporter på den norska nyhetsbyrån TDN. Hon arbetade också under en kort period som copywriter på en reklambyrå. Den sista tiden, innan hon tog steget att bli egen, vikarierade hon på Södermanlands Nyheter i Nyköping, där hon också är uppväxt. Under den tiden började hon frilansa för båttidningen Praktiskt Båtägande. Segling är ett av Anna Sandgrens stora intressen, så erbjudandet att genomföra och skriva om båttester var ett erbjudande som hon inte kunde motstå. Möjligheterna till frilansuppdrag blev allt fler, samtidigt som resorna till Nyköping 20 mil tur och retur varje dag kändes allt tuffare. Beslutet var därför lätt att fatta. En annan faktor som bidrog till att jag valde det här alternativet var att jag vid årsskiftet började en masterutbildning på 40 poäng på JMK. Frilansandet är perfekt att kombinera med studierna, men även när jag är klar med dem kommer jag förmodligen att fortsätta eftersom det är otroligt stimulerande att ha många uppdragsgivare med helt olika inriktning. Förutom båttidningar skriver jag också bland annat för tidningarna Connoisseur, Sälenrevyn och Svenska Dagbladet. Naturligt val Redan vid starten för sin nya verksamhet tänkte Anna Sandgren noga igenom pensions- och försäkringsfrågor. Jag insåg snabbt att det är mycket man måste tänka på när man inte är anställd som till exempel pensionssparande. Som journalist kändes det naturligt att vända sig till PP Pension, där jag dessutom fick bra service. I dag pensionssparar jag kronor per månad i PP Pension, berättar hon, och tillägger: Jag tycker att det är viktigt att inte behöva oroa mig för pensionen. Produkter och tjänster, privat Privata pensionsförsäkringar Individuell pensionsrådgivning ITPK-försäkring Förmånliga bolån Lägenhet i Stockholm/Malmö via kösystem

14 14 FASTIGHETER Journalist slog två flugor i en smäll pensionssparande gav Stockholmslägenhet En 2:a på Hägerstensåsen i Stockholm efter ett års sparande i PP Pension. Den vinstlotten drog Åsa Poromaa, journalist på Expressen och nedflyttad från Norrbotten. Huset tillhör de bostadsfastigheter som ingår i PP Pensions innehav och där lägenheterna fördelas bland kunderna. En del av PP Pensions förvaltade kapital är placerat i fastigheter. I slutet av 2003 utgjorde dessa investeringar omkring 35 procent av bolagets samlade kapital, men de kommer successivt att minskas till cirka procent. Merparten av fastigheterna är bostadsfastigheter. Varefter lägenheterna i dessa blir lediga, erbjuds de till de medlemmar i PP Pension som har utnyttjat möjligheten att ställa sig i bolagets bostadskö. Medlem i PP Pension är man om man arbetar hos ett av PP Pensions kundföretag och är försäkrad i PP Pension eller om man pensionssparar direkt i PP Pension. En av de kunder som snabbt fick utdelning på sitt sparande är Åsa Poromaa, 33 år och journalist på Expressen. Pensionssparandet inledde hon under sin tid på TV 4 i Norrbotten, där hon också är uppvuxen. Jag tyckte att det var på tiden att börja pensionsspara. Genom att spara i PP Pension kunde jag dessutom kraftigt förbättra mina utsikter att inom en inte alltför avlägsen framtid få en bostad i Stockholm, dit jag planerade att flytta, berättar hon. Bodde hos kamrat första tiden Den första tiden i bostadsbristens Stockholm, sedan hon börjat sitt nya arbete på Expressens nöjesbilaga, bodde Åsa hemma hos en kamrat. Men redan efter ett års sparande i PP Pension blev hon erbjuden två lägenheter. Den andra hon tittade på, och som hon också föll för, var en 2:a på 55 kvadratmeter på Hägerstensåsen. Fastigheten köptes av PP Pension, dåvarande Pressens Pensionskassa, 1987 och renoverades Totalt innehåller byggnaden 34 lägenheter samtliga 2:or. Precis som de övriga husen på Hägerstensåsen, varav de flesta byggdes under slutet av och i början av 1950-talet, var det från början tänkt som arbetarbostäder för familjer med ett eller flera barn. I dag är det mest antingen unga eller äldre som bor i området barnfamiljerna är få. Av de nuvarande hyresgästerna i Åsa Poromaas hus är cirka 40 procent pensionärer och 35 procent i åldern 25 till 35 år. Åsa Poromaa, som bor i lägenheten tillsammans med sin sambo, trivs bra. Det är en fin lägenhet och kommunikationerna in till city är bra, säger hon. Förutom tillgång till bostadskön, har PP Pensions kunder också möjlighet att låna pengar till en ny bostad till konkurrenskraftiga villkor. PP Pensions fastighetsbestånd Totalt antal fastigheter 54 st, fördelade mellan Stockholm (40 st) och Malmö (14 st). Utöver dessa har PP Pension även 30 st småhus i Skanör. Totalt förvaltad yta ca m 2. Antal lägenheter totalt st med en sammanlagd yta på ca m 2, resterande utgörs av kontor, lokaler och butiker. I Stockholm ligger fastigheterna i innerstaden, Hägersten, Nacka och Solna. I Malmö ligger fastigheterna centralt samt småhusen i Skanör.

15 FASTIGHETER 15

16 16 PENSIONSSKOLAN PP Pensions pensionsskola Allmän pension Tjänstepension Privat pension Mårten Yrmark, försäkringsrådgivare Hur mycket kommer jag att få i pension? Som pensionär kan du få pension från tre olika håll. Den allmänna pensionen, pension kopplad till anställning (tjänstepension) samt privat pensionssparande. Den allmänna pensionen är beroende av din livsinkomst. Det finns dock ett tak för din pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) vilket är kr under år 2004, på inkomster därutöver tjänas ingen allmän pension in. Eftersom den egenavgift (allmän pensionsavgift) som du själv betalar inte är pensionsgrundande, måste du ha en månadslön på kr i år för att du ska nå taket på 7,5 IBB (lönen minus den allmänna pensionsavgiften på 7 procent). Normalt sett blir pensionen från det allmänna pensionssystemet ca 50 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till taket, om du arbetat sedan 25 års ålder. I dagens penningvärde motsvarar det en pension runt kr per månad vid en månadslön på kr. De flesta privatanställda tjänstemän och journalister har ITP-försäkring enligt kollektivavtal (hit räknas de som arbetar på företag som är anslutna till PP Pension). ITPpensionen beror dels på din slutlön vid pensionsåldern och dels på hur länge du har jobbat (löneökningar de sista fem åren är dock reglerade). På lönedelar upp till 7,5 IBB (2004: kr) är pensionen tio procent av lönen, mellan 7,5 till 20 IBB (2004: kr) 65 procent av lönen samt mellan 20 och 30 IBB (2004: kr) 32,5 procent. ITPK är en kompletterande del till din ITP-pension. Premien till ITPK motsvarar 2 procent av din årslön och betalas av din arbetsgivare. Du får själv välja hur och var du vill placera dessa pengar. ITPK-pensionens storlek beror på hur mycket som sparats, vilken avkastning du har haft samt under hur lång tid du väljer att ta ut din ITPK-pension. ITPK betalas in från det att du fyller 28 år (25 år för journalister). Storleken på ett eventuellt privat pensionssparande beror på inbetalda sparpremier samt vilken avkastning man haft under spartiden. Borde jag pensionsspara och i så fall hur mycket? Ditt beslut beror på hur du vill leva som pensionär och vilka omkostnader du tror att du kommer att ha då. Hur stor del av din lön klarar du dig på idag och hur vill du att det ska se ut i framtiden? Utifrån dessa ställningstaganden avgör du om du behöver ett privat pensionssparande och hur mycket du vill spara. Tidigare användes privat pensionssparande av många främst i skatteplaneringssyfte, men allt eftersom det allmänna pensionsskyddet försämrats handlar det idag snarare om en trygghet för ålderdomen. Spartiden och avkastningen (räntan på sparandet) påverkar också ditt sparande och resultatet av dessa ger värdet på ditt pensionskapital vid pensioneringstidpunkten. Ju tidigare du börjar spara, desto mindre behöver du sätta av varje månad för att uppnå ett visst kapital. Det är genom ränta-på-ränta-effekten som ditt sparande med tiden växer till betydande belopp.

17 PENSIONSSKOLAN 17 Kan du ge mig ett exempel? Låt säga att din slutlön är kr i månaden. Från det allmänna pensionssystemet får du då ca kr per månad. Tillkommer gör i de fall du omfattas av ITP-planen din ITP och ITPK. ITP ger dig ca kr per månad i pension, tillsammans med den allmänna pensionen får du då ca kr per månad vilket motsvarar 61 procent av slutlönen. Din ITPK ökar din pension med ytterligare ca 4 5 procent av lönen om du tar ut den livsvarigt, skulle du välja att ta ut din ITPK under kortare tid ökar det månatliga beloppet. Med en livsvarig ITPK blir då den sammanlagda pensionen knappt kr i månaden efter 65 års ålder. Vill du ha en högre pension måste du komplettera med ett eget pensionssparande. För att få ut kr i månaden under 10 år från 65 års ålder behöver du med 3 procents ränta spara 700 kr i månaden om du påbörjar sparandet vid 25 års ålder, kr i månaden om du börjar vid 35 års ålder samt kr i månaden om du börjar vid 45 års ålder. Dessa räkneexempel är generella. Vilket sparalternativ ger mig högst garanterad avkastning? Idag finns det två huvudsakliga alternativ att pensionsspara i, fondförsäkring och försäkring med traditionell förvaltning. I en fondförsäkring ges inga garantier beträffande avkastningen, storleken på pensionen beror av hur fonderna utvecklas under spartiden. I en försäkring med traditionell förvaltning får den försäkrade en garanterad ränta. PP Pension erbjuder dig ett traditionellt förvaltat pensionssparande med en garanterad ränta på 3 procent till låga avgifter. Utöver den garanterade avkastningen tillkommer eventuell återbäring. Kan jag avstå lön till förmån för min pension? Om du är överens med din arbetsgivare så kan du avstå lön till förmån för ett utökat pensionssparande i din anställning, så kallad löneväxling. Din arbetsgivare betalar då lite lägre sociala avgifter för din pensionspremie än för din lön. Skillnaden brukar komma den anställde till godo i form av en uppräkning av pensionspremien. Ett löneavstående påverkar vanligtvis din ITP-pension. Vad händer om jag blir sjuk eller avlider? De första 21 dagarna som du är sjuk får du ersättning i form av lagstadgad sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av din lön. Första dagen är karensdag. Från dag 22 får du sjukpenning från försäkringskassan och kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare (sammanlagt ger dessa ca 90 procent av lönen). Om sjukskrivningen varar längre än 90 dagar får du ersättning i form av sjukpenning och ITP:s sjukpension som en komplettering till sjukpenningen. Om du avlider kan dina efterlevande få omställningspension, barnpension och änkepension från det allmänna pensionssystemet. Från ITP utgår familjepension till änka/änkling/ registrerad partner (dock ej sambo) om den avlidne hade en inkomst över 7,5 IBB (2004 är det kr). Beroende på hur din ITPK är utformad kan det även här finnas ett efterlevandeskydd. Utöver detta ger den i kollektivavtal överenskomna tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ett skydd i form av ett engångsbelopp till make/maka samt barn. För TGL kan även sambo väljas som förmånstagare. Vad erbjuder PP Pension för sparande? Vi erbjuder ITP-försäkring samt individuell tjänstepension och privat pensionssparande i traditionell förvaltning med en garanti på 3 procents avkastning. Under senare delen av 2004 planerar vi att lansera även fondförsäkring. Hur förvaltas mitt pensionssparande hos PP Pension? Vi placerar våra kunders pensionskapital i räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter för att åstadkomma en god avkastning med låg risk. För att ytterligare minska risken har vi lagt ut förvaltningen av räntebärande papper och aktier till ett antal olika fondförvaltare som är specialiserade på olika delmarknader. Vårt fastighetsinnehav, som till största delen är beläget i Stockholm samt en mindre del i Malmö, förvaltar vi själva. Vår genomsnittliga avkastning de senaste 5 åren ( ) är 7,3 procent. Snittet i branschen är för samma tidsperiod 4,3 procent, ett bevis på att vår strategi fungerar. Hur förhåller sig PP Pensions avgifter jämfört med andra bolag? Vi erbjuder våra kunder enkla kostnadseffektiva pensionssparprodukter. På privata pensionsförsäkringar tar vi ut en fast avgift per år på 120 kr samt en rörlig avgift på 0,45 procent på försäkringskapitalet. I jämförelse med övriga bolag på marknaden så är våra avgifter låga. 10-taggarlösning ITP-försäkrad med en årslön högre än tio inkomstbasbelopp ( kr år 2004) kan välja att bryta loss en del av ITP-premien och utforma en egen försäkringslösning och själv välja förvaltare av sparkapitalet. En sådan lösning brukar kallas 10-taggarlösning. En förutsättning är att arbetsgivaren godkänner en sådan lösning.

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Pressens Pensionskassa

Pressens Pensionskassa Pressens Pensionskassa Årsredovisning 1999 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Innehåll Presentation av Pressens Pensionskassa 4 VD har ordet 6 Hur gick det 1999? 7 En dag på Göteborgs-Posten 8 Försäkringsrörelsen

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Alecta 2003. Årsöversikt

Alecta 2003. Årsöversikt Alecta 2003 Årsöversikt Innehåll 2003 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ett kundnära år 4 Återhämtning efter börsuppgång 10 Resultaträkningar i sammandrag 14 Balansräkningar i sammandrag 15 Tioårsöversikt

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning... 14 Balansräkning...16 Rapport över förändringar i eget kapital...18 Moderföretaget Resultaträkning...19 Resultatanalys...21 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer