HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder"

Transkript

1 HANDBOKEN för studenter med funktionshinder

2

3 I den här handboken hoppas vi att kunna ge dig svar på några av de frågor som kan dyka upp då man ska söka till universitetet. Här hittar du både allmän information och mer detaljerad som beskriver de vanligaste studiestöden för olika funktionshinder.

4 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Liu! 1 Ansökan 3 Studievägledning 3 Koordinator för studenter med funktionshinder 3 Särskilda skäl 3 Anpassad bostad 4 När du antagits 5 Tillgänglighet 5 Hjälpmedel 5 Resursrum 5 Att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd 6 Ditt ansvar som student 6 Vad kan du göra själv? 7 Exempel på stödåtgärder vid LiU 7 Anteckningshjälp 9 Förlängd tentamenstid / alternativa tentamensformer 9 Litteratur som talbok 10 Lektörshjälp 10 Punktskriftsböcker 11 Personlig assistent 11 Extra handledning 11 Teckenspråkstolk 11 Mentorstöd 12 Hjälp med studieplanering 12

5 Döva eller hörselskadade studenter 13 Aktuellt stöd 13 Bra att veta 14 Studenter med läs och skrivsvårigheter 15 Aktuellt stöd 15 Bra att veta 16 Studenter med rörelsehinder 17 Aktuellt stöd 17 Bra att veta 18 Studenter med psykiska eller neuropsykiska funktionshinder 19 Aktuellt stöd 19 Bra att veta 20 Studenter med synskador 21 Aktuellt stöd 21 Bra att veta 22 Andra typer av funktionshinder 23 Sugen på att studera utomlands? 24 Viktiga adresser & kontaktinformation 25 DESIGN &LAYOUT Lisa Petersson Emma Danielsson Norrköping 2006

6 Välkommen till oss på LiU! Kul att du har valt att studera vid Linköpings universitet! Denna handbok vänder sig till dig som har någon form av funktionshinder. Nu när du ska påbörja dina studier kanske du har en del frågor om till exempel kurser, hjälpmedel eller bostäder. Vi hoppas att denna handbok ska ge dig de svar du söker och visa dig vilka möjligheter till stöd som finns. Linköpings universitet strävar efter att vara tillgängligt för alla. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan är till för att främja lika rättigheter samt motverka att studenter blir diskriminerade. Lagen ska även förhindra att en student blir särbehandlad på ett kränkande sätt.

7 Universitetet arbetar aktivt och förebyggande med att förbättra arbets- och studiemiljön för anställda och studenter både ur ett fysiskt och ur ett psykosocialt perspektiv. Information om pågående arbete vid LiU finns på universitetets hemsida om lika villkor Vi hoppas att det stöd vi kan erbjuda kan hjälpa dig att skapa en hållbar och positiv studiesituation. Universitetet uppmuntrar studentinflytande och vi välkomnar dina synpunkter och idéer! Välkommen! Veronica Brodén Koordinator Åke Wasteson Vicerektor - kvalitetsutveckling, mångfaldsfrågor och studentrelationer, Ordförande i strategigruppen för lika villkor. Se kontaktuppgifter på

8 Ansökan Studievägledning Om du känner att du vill diskutera ditt studieval innan du ansöker så ska du boka tid med en studievägledare. Här kan du få information och vägledning kring studier och arbete samt hjälp att klargöra tankar och önskemål. Aktuell studievägledare når du via universitetets växel på tel eller via e-post. Koordinator för studenter med funktionshinder Vid Linköpings universitet finns två koordinatorer för studenter med funktionshinder, i fortsättningen benämnda som koordinator. Det är en av dessa personer som du först kontaktar för att diskutera vilket stöd i studiesituationen som kan vara aktuellt för dig. I samband med att du söker till Linköpings universitet bör du även meddela koordinator om ditt behov av stöd. Detta är särskilt viktigt om du har behov av assistans, teckenspråkstolk eller annat stöd som kan kräva tid för planering. Särskilda skäl En sökande kan även i undantagsfall antas på grund av särskilda skäl. Den som har medicinska skäl, permanent eller långvarigt funktionshinder, som begränsar konkurrenssituationen och/eller begränsar valet av utbildning eller studieort kan ansöka om att hänsyn tas till detta i urvalet. Mer information och anvisningar om detta hittar du i anmälningskatalogen vid sidorna från Linköpings universitet.

9 Reglerna för individuell prövning kan skilja sig åt mellan de olika universiteten och högskolorna. Läs därför igenom anvisningarna i katalogen noga. Alla studenter som antagits till Linköpings universitet har rätt till kostnadsfritt pedagogiskt stöd vare sig man blivit antagen i ordinarie urval eller på grund av särskilda skäl. Anpassad bostad Linköping: Här förmedlas flertalet studentlägenheter av det kommunala bostadsbolaget Studentbostäder. Om du har frågor kring bostad kan du nå dem på telefon Har du behov av anpassad bostad så ska du i god tid kontakta bostadsanpassningsgruppen vid Linköpings kommun, Mer information finns på Norrköping: Här kan man bland annat hyra lägenhet av Studentbo och du når dem på tel Kommer du att bo i Norrköping och är i behov av anpassad bostad så vänder du dig till bostadsanpassningsgruppen vid Norrköpings kommun, Mer information på Mer information om bostäder hittar du på följande hemsidor: (LKPG) (NKPG)

10 När du antagits Tillgänglighet Flertalet byggnader vid Linköpings universitet har en god fysisk tillgänglighet. Det innebär till exempel att det är god framkomlighet, de större entréerna och hissar har dörröppnare och det finns handikapptoaletter. I flertalet byggnader finns även tillgång till vilrum. Vill du veta mer om den allmänna tillgängligheten eller hur det ser ut i de byggnader som din utbildning äger rum i så är du välkommen att kontakta universitetets koordinator för studenter med funktionshinder. På flertalet av universitetets parkeringar finns handikapplatser. För att få tillgång till dessa krävs ett särskilt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet söker du hos kommunens avdelning för trafiknämndsärenden. Du når dem via kommunens växel på tel eller på Hjälpmedel Personliga hjälpmedel tillhandahålls av kommunen eller landstinget. Dock kan universitetet vara behjälpligt med utlåning av arbetsstolar, höj och sänkbara bord samt viss teknisk utrustning i universitetets lokaler. För att få tillgång till dessa krävs ett beslut av koordinator. Resursrum På campus Valla finns fyra resursrum i hus Terra för studier såväl enskilt som i grupp. På campus Norrköping finns ett resursrum i Kåkenhus. I lokalerna finns datorer utrustade med scanner, talsyntes, rättstavningsprogram och förstorad text. Du kan få tillgång till resursrummen via koordinator.

11 Att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd Om du är i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din studiesituation så bokar du ett möte med universitetets koordinator för studenter med funktionshinder. Vid mötet diskuterar ni tillsammans fram vilka stödåtgärder som kan vara aktuella för dig under din studietid. Du får göra en skriftlig ansökan om stöd och får därefter ett beslut om aktuellt stöd i studiesituationen från koordinator. Det åligger dig som student att styrka ditt funktionshinder innan stöd och medel för stödåtgärder kan utgå. Ditt ansvar som student Som student vid Linköpings universitet har du eget ansvar för dina studier. Det innebär att du själv måste vara aktiv och ta ansvar för din studiesituation. Som hjälp för dig finns universitetets koordinator för studenter med funktionshinder. Koordinatorn är din resurs och kan agera när du begär det. Under dina studier kommer du att komma i kontakt med många nya människor till exempel lärare, kurskamrater samt studievägledare med flera. Som student med funktionshinder kan det vara till din hjälp att du informerar berörda om din problematik samt det stöd som du fått beslut om. Du väljer själv om och för vilka du vill berätta. Personerna i din omgivning kan behöva informationen för att kunna planera och genomföra undervisning, examination och grupparbeten på ett bra sätt för dig och dina medstudenter. Ibland kan lärare begära att du visar upp ditt beslut om stöd. De flesta lärare är positivt inställda men många saknar kunskap om funktionshinder varför det är bra om du kan ge information om just ditt behov.

12 Vad kan du göra själv? Presentera dig för lärare och eventuellt även kurskamrater inför nya kurser och berätta om de behov du har. Hitta de bästa platserna för dig i de olika salar du befinner dig vid föreläsningar och lektioner. Försök att själv ordna anteckningshjälp, handledare med mera, då det är säkrast att hjälpen utförs av en person du känner förtroende för. Vid behov ber du studievägledare eller koordinator om hjälp för annteckningar. Tveka inte att be om hjälp när du känner att du behöver det. Exempel på stödåtgärder vid LiU Vid Linköpings universitet erbjuds flera olika former av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder. Här beskrivs några av de vanligaste stödformerna. Vad som kan vara aktuellt för just dig diskuterar du med universitetets koordinator. För att ta få del av stödet krävs att du har ett beslut om stöd i studiesituationen.

13 Lektörshjälp t.ex. inläsning av mindre material på kassett Litteratur som talbok Mentorsstöd Teckenspråkstolk Personlig assistans Hjälp med studieplanering Extra handledning Anteckningshjälp Punktskriftsböcker, uppförstorad text och e-textböcker Förlängd tentamenstid/alternativ tentamensform

14 Anteckningshjälp Om du som student inte kan skriva dina egna anteckningar under föreläsningar så kan du få anteckningshjälp. Du ordnar i regel hjälpen själv, vanligtvis bland dina medstudenter. Vid behov kan studievägledaren på institutionen vara till hjälp med att hitta en antecknare. Anteckningshjälpen erhåller arvode för sitt arbete och du kopierar föreläsningsanteckningarna kostnadsfritt. Inte för att få det lättare - bara undvika att det blir svårare. Förlängd tentamenstid/alternativ tentamensform Det finns möjlighet till förlängd tentamenstid för att kompensera för aktuellt funktionshinder. Förlängd skrivtid ges enligt fastställd praxis. Alternativ tentamensform kan handla om muntlig tentamen eller hemtentamen och ges efter samråd med berörd examinator. Möjlighet finns även till lån av tentamensdator.

15 Litteratur som talbok Som universitetsstuderande har du möjlighet att få din kurslitteratur inläst som talbok via Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) i Stockholm. Tillsammans med universitetets samordnare gör du en ansökan om en låneidentitet hos TPB. Universitetsbiblioteken hjälper dig sedan att låna aktuell litteratur men som student bör du tänka på att göra din beställning i god tid. En talbok kan ta upp till tio veckor att producera. Du behöver en DAISY-spelare eller en programvara till din dator för att kunna ta del av litteraturen. Universitetsbiblioteket tillhandahåller programvaran till datorn medan samordnaren hjälper dig med lån av DAISY-spelare. Servicen är kostnadsfri. Länk till LiU bibliotekens sida för studenter med läshandikapp: Lektörshjälp All studielitteratur produceras inte av TPB, det kan till exempel handla om lokalt producerade kompendier, stenciler eller urval ur böcker. Koordinator på universitetet erbjuder då lektörshjälp. Det innebär att det material du lämnar in läses in, oftast av en medstudent. Lektörshjälp kan även vara aktuellt under tentamen.

16 Punktskriftsböcker, uppförstorad text och e-textböcker För dessa media gäller särskilda regler. Kontakta något av universitetets bibliotek för mer information. Personlig assistans Inom universitetet har du möjlighet att få hjälp med t.ex. förflyttningar mellan lokaler, hjälp under lektioner och personlig hygien. Assistenten ska finnas till hands och se till att praktiska och sociala moment inte begränsar dig i studiemiljön. Många studenter vill ha sina egna personliga assistenter även i studiemiljön och av den anledningen söker de assistans själva. Koordinator kan vara behjälplig vid anskaffandet av personlig assistent vid behov. Assistansen ges då oftast av en medstudent. Extra handledning Du har möjlighet att få extra handledning vid behov. Handledningen ges oftast av någon anställd vid aktuell institution och är tidsbegränsad enligt ditt beslut om stöd. Du tar själv kontakt med institutionen vid önskan om handledning, men studievägledaren på institutionen kan vara behjälplig. 1 Teckenspråkstolk Om du behöver tolk i dina studier kan universitetet ordna det. Det är mycket viktigt att samordnaren får kännedom om ditt behov i god tid, senast vid ansökan till universitetet.

17 Att få tips från någon i samma situation är guld värt. Mentorstöd Du har möjlighet att få kontakt med en äldre student med samma typ av funktionshinder som du själv. Denna student kan delge dig sina erfarenheter som student och i viss mån erbjuda råd och stöd. Kontakta koordinator om du önskar en mentor. Hjälp med studieplanering Under vissa kurser kan önskemål finnas om hjälp med studieplanering. Det kan handla om att tydliggöra mål, hitta en struktur och sålla information. Det kan vara en äldre student eller doktorand som hjälper dig vid behov. Hjälpen är tidsbegränsad enligt ditt beslut om stöd. Studievägledaren på institutionen eller koordinator kan hjälpa dig att hitta en lämplig person.

18 3 Döva eller hörselskadade studenter Det är universitetet som ansvarar för att ordna teckenspråkstolk under studierna. Därför är det viktigt att studenten i mycket god tid, senast i samband med ansökan, anmäler sitt behov till universitetets koordinator. Den tekniska utrustningen tillhandahålls av landstingets hörcentral. Utrustningen är ofta individuellt anpassad varför man bör kontakta hörcentralen i god tid före studiestart. På universitetsområdet finns ett antal salar som är utrustade med hörselslinga och/eller mikrofon. Vill du veta mer kring detta så kan du kontakta koordinator eller universitetets AV-service. Adresser och telefonnummer hittar du längst bak i denna handbok. Exempel på stödformer: Teckenspråkstolk Anteckningshjälp Mentorstöd Extra handledning Schemaläggning i särskilda lokaler

19 Bra att veta: Du måste meddela ditt behov av teckenspråkstolk i god tid, senast i samband med ansökan. Du bör ta en tidig kontakt med hörcentralen om du önskar teknisk utrustning. Om du önskar schemaläggning i särskilda lokaler bör du kontakta utbildningen eller koordinator i god tid före terminsstart. Du ansvarar själv för att ordna anteckningshjälp. Vid behov kan studievägledaren på institutionen hjälpa dig. Tiden som student ger dig minnen för livet!

20 5 Studenter med läs- och skrivsvårigheter Att ha läs-och skrivsvårigheter innebär t.ex. att det man läser inte alltid tolkas rätt och att det kan ta väldigt lång tid att ta sig igenom den aktuella litteraturen. Svårigheterna kan dock visa sig på olika sätt. För någon är det svårare att läsa medan någon annan kan ha svårare att skriva och stava rätt. För att ha rätt till stöd måste studenten kunna visa upp ett intyg som beskriver läsoch skrivsvårigheterna. Utifrån intyget utformar student och koordinator ett så optimalt stöd som möjligt. Om studenten under studietiden upptäcker att han/hon har läs-och skrivsvårigheter går det att vända sig till koordinator. Universitetet kan då bekosta en kartläggning av läs-och skrivförmågan och skriva ett intyg. Exempel på stödformer: Anteckningshjälp Litteratur som talbok Lektörshjälp Förlängd tentamenstid Inspelning av föreläsningar Särskilda tentamensarrangemang Korrekturläsning av större inlämningsuppgifter Kopior av eventuellt overheadmaterial Mentorstöd

21 or bara känner mej så himmla dum...tiden går och går och jag hinner nog aldrig bli klar med det här i tid varför j är det så mcyet ord od ord orord ord ord ag Varför är det inget roligt att skriva när man inte känner att det man skriver bli riktit och rätt eller så är det så att j Bra att veta: Du kontaktar själv den du önskar som anteckningshjälp eller ber din studievägledare om hjälp. Du ansvarar själv för att litteraturlistan lämnas till biblioteket vid behov av talböcker. Ibland kan det vara bra att be studievägledaren om hjälp för att få fram den i tid. Du ansvarar även själv för att det material som du önskar inläst av lektör, t.ex. lokala kompendier m.m, i god tid lämnas till samordnaren för inläsning. Du måste, senast 10 dagar före tentamen, meddela tentamensservice om du önskar t.ex. förlängd skrivtid. Vid inspelning av föreläsningar måste du själv be aktuell föreläsare om tillåtelse. Kontakta koordinator för att veta var du har möjlighet att kostnadsfritt kopiera föreläsningsanteckningar.

22 7 Studenter med rörelsehinder Rörelsehinder kan ha många olika orsaker. Det kan till exempel handla om whiplashskador, reumatiska sjukdomar och neurologiska skador eller sjukdomar. För den studerande kan det innebära att han/hon har en nedsatt styrka och uthållighet, minskad muskelkontroll och ibland förlamning. Ibland är den nedsatta funktionen kombinerad med en smärtproblematik. I studiesituationen kan studenten ha svårt att skriva anteckningar, sitta längre stunder och förflytta sig i lokalerna. Ibland kan det vara aktuellt med en personlig assistent i studiesituationen. De flesta studenter väljer att använda sin ordinarie assistent men universitetet kan hjälpa till att hitta en assistent vid behov. Oftast ges då hjälpen av en medstudent. Då orsakerna och symtomen skiljer sig åt är det viktigt att kunna erbjuda individuella lösningar för att möjliggöra studier. Exempel på stödformer: Anteckningshjälp Inspelning av föreläsning Personlig assistans Anpassning av tentamen Anpassad studieplan/lägre studietakt Litteratur som talbok Lån av anpassade stolar och bord Mentorstöd

23 I en skola öppen för alla måste du räkna med att bli omkörd. Bra att veta: Kontakta universitetets koordinator i god tid före terminsstart om du önskar hjälp med att hitta en personlig assistent. Du kontaktar själv den du önskar som anteckningshjälp eller ber din studievägledare om hjälp. Du ansvarar själv för att litteraturlistan lämnas till biblioteket vid behov av talböcker. Ibland kan det vara bra att be studievägledaren om hjälp för att få fram den i tid. Du måste, senast 10 dagar före tentamen, meddela tentamensservice om du önskar t.ex. förlängd skrivtid. Vid inspelning av föreläsningar måste du själv be aktuell föreläsare om tillåtelse. Kontakta koordinator för att veta var du har möjlighet att kostnadsfritt kopiera föreläsningsanteckningar.

24 9 Psykiska eller neuropsykiatriska funktionshinder Psykiska funktionshinder kan innebära att studentens stämningsläge är förändrat eller en ångestproblematik. Symtomen kan vara konstanta eller komma och gå i perioder. Ibland finns det även svårigheter att vistas bland och ha kontakt med andra människor Neuropsykiatriska funktionshinder kan till exempel vara Aspergers syndrom, DAMP och ADHD. Även här ter sig symtomen olika men studenterna kan ha en begränsad förmåga till socialt samspel, tvångsmässighet, speciella rutiner, motorisk klumpighet och/eller koncentrationssvårigheter. Då symtomen är så olika så är stödåtgärderna individuella. Student och koordinator diskuterar fram hur stödet ska se ut eventuellt tillsammans med studentens egna kontakter ex. arbetsterapeut, kurator eller LSS-handläggare. Ibland kan det vara aktuellt med en personlig assistent i studiesituationen, de flesta studenter väljer att använda sin ordinarie assistent men universitetet kan hjälpa till att hitta en assistent vid behov, hjälpen ges då vanligen av en medstudent. Exempel på stödformer: Anteckningshjälp Personlig assistent Mentorsstöd Extra handledning Tentamensanpassning ex. enskild tentamenssal Inspelning av föreläsning Hjälp med studieplanering

25 Bra att veta: Kontakta universitetets koordinator i god tid före terminsstart om du önskar hjälp med att hitta en personlig assistent. Du kontaktar själv den du önskar som anteckningshjälp eller ber din studievägledare om hjälp. Du måste, senast 10 dagar före tentamen, meddela tentamensservice om du önskar t.ex. enskild tentamenssal. Vid inspelning av föreläsningar måste du själv be aktuell föreläsare om tillåtelse. Kontakta koordinator för att veta var du har möjlighet att kostnadsfritt kopiera föreläsningsanteckningar. Alla stödåtgärder är individanpassade.

26 1 Studenter med synskador Det finns många olika grader av synskador från blinda eller gravt synskadade studenter till studenter som har fläckvis synbortfall, tunnelseende eller andra synproblem. Gemensamt för dessa studenter är att de inte kan eller har svårt att läsa tryckt text i till exempel böcker och kompendier. De kan även ha svårt att se vad som skrivs på tavla eller overhead under en föreläsning. Det kan också vara svårt att förflytta sig i lokalerna eller orientera sig i omgivningen. Ibland kan det vara aktuellt med en personlig assistent i studiesituationen. De flesta studenter väljer att använda sin ordinarie assistent men universitetet kan hjälpa till att hitta en assistent vid behov. Assistenten är då oftast en medstudent i kursen. Exempel på stödformer: Kurslitteratur inläst från TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket Du kan få materialet som talbok, i punktskrift, e-text eller uppförstorat Lektörshjälp, vid kompendier och andra mindre omfattande material Särskilda tentamensarrangemang ex. tentamen inläst, skriva på dator samt förlängd skrivtid mm. Inspelning av föreläsningar Personlig assistans Mentorstöd

27 Bra att veta: Kontakta universitetets koordinator i god tid före terminsstart om du önskar hjälp med att hitta en personlig assistent. Du måste i god tid före tentamen kontakta koordinator om du önskar tentamen inspelad. Du ansvarar själv för att litteraturlistan lämnas till biblioteket vid behov av talböcker. Ibland kan det vara bra att be studievägledaren om hjälp för att få fram den i tid. Du ansvarar även själv för att det material som du önskar inläst av lektör, t.ex. lokala kompendier, i god tid lämnas till koordinator för inläsning. Gå du - så leder jag!

28 3 Studenter med andra typer av funktionshinder Det finns många andra funktionshinder som vi inte har gett plats i denna folder. Det kan t.ex. röra sig om allergier, epilepsi, diabetes och talsvårigheter. Har du ett funktionshinder som vi inte nämnt och undrar om du har möjlighet att få stöd i studiesituationen ska du vända dig till koordinator på universitetet för att få svar.

29 Vill du studera utomlands? Som svensk utbytesstudent har du möjlighet att få samma stöd vid utlandsstudier som vid ditt hemuniversitet. Det är dock viktigt att börja planera mycket lång tid i förväg, då det mottagande universitetet kanske måste hitta individuella lösningar för just dig. Det tar även lång tid att ordna med intyg och överenskommelser mellan universiteten. Vill du diskutera dina möjligheter att studera en tid utomlands ska du kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder. Tillsammans tar ni sedan kontakt med det internationella kontoret på universitetet. Här kan du även få hjälp att komma i kontakt med andra studenter som har provat på utlandsstudier. Hello! Hola! Guten Tag! Buongiorno!

30 5 Viktiga adresser och kontaktinformation Koordinator för studenter vid Campus Valla och Linköpings universitetet Åsa Löwgren Studentcentrum, hus Zenit Linköpings universitetet Linköping E-post: Tel nås säkrast mån-fre 8:30-9:30 Koordinator för studenter vid Campus Norrköping och Hälsounivetsitetet Lilian Alarik Studentcentrum, hus Zenit Linköpings universitet Linköping E-post: Tel alt , mån-fre 8:30-9:30 Dyslexipedagog vid Linköpings universitet Lars Gustavsson Studentcentrum, hus Zenit Linköpings universitet Linköping E-post: Tel Handikappombudsmannen (HO) För information om diskriminering på grund av funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionshinder. TPB Talboks-och punktskriftsbiblioteket i Enskede Tel , växel

31 Högskoleverket En central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Landstinget i Östergötland Tel växel Linköpings kommun Tel växel Norrköpings kommun Tel växel Linköpings universitet Tel växel Linköpings universitetsbibliotek bibl.liu.se/kvartersbibl/kb/lashandikapp/start.htm Rätt till lika behandling vid Linköpings universitet Studentbo i Norrköping Tel Studentbostäder i Linköping Tel Studera med funktionshinder Informationssida om möjligheter att studera med funktionshinder.

32 I den här handboken hoppas vi att kunna ge dig svar på några av de frågor som kan dyka upp då man ska söka till universitetet. Här hittar du både allmän information och mer detaljerad som beskriver de vanligaste studiestöden för olika funktionshinder.

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter 2 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Välkommen till Stockholms

Läs mer

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK.

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Förord Högskolan i Jönköping välkomnar studenter med funktionshinder. Begreppet funktionshinder

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide 2 Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned

Läs mer

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder Den här skriften kan beställas i alternativa format på e-post:

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer Hitta dina rättigheter Guide för barn med funktionshinder och deras familjer ISBN: 91-973566-2-X Tryckt år 2002, andra upplagan Alla barn har samma rättigheter och lika värde Handikappombudsmannen, HO,

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för studerande

Att studera med primär immunbrist - för studerande Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL

STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL Utgiven av Sveriges förenade studentkårer med stöd av Allmänna arvsfonden. Stockholm, 2012 www.sfs.se www.safankardet.com OM SÅ FUNKAR DET Så funkar det är

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer