HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder"

Transkript

1 HANDBOKEN för studenter med funktionshinder

2

3 I den här handboken hoppas vi att kunna ge dig svar på några av de frågor som kan dyka upp då man ska söka till universitetet. Här hittar du både allmän information och mer detaljerad som beskriver de vanligaste studiestöden för olika funktionshinder.

4 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Liu! 1 Ansökan 3 Studievägledning 3 Koordinator för studenter med funktionshinder 3 Särskilda skäl 3 Anpassad bostad 4 När du antagits 5 Tillgänglighet 5 Hjälpmedel 5 Resursrum 5 Att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd 6 Ditt ansvar som student 6 Vad kan du göra själv? 7 Exempel på stödåtgärder vid LiU 7 Anteckningshjälp 9 Förlängd tentamenstid / alternativa tentamensformer 9 Litteratur som talbok 10 Lektörshjälp 10 Punktskriftsböcker 11 Personlig assistent 11 Extra handledning 11 Teckenspråkstolk 11 Mentorstöd 12 Hjälp med studieplanering 12

5 Döva eller hörselskadade studenter 13 Aktuellt stöd 13 Bra att veta 14 Studenter med läs och skrivsvårigheter 15 Aktuellt stöd 15 Bra att veta 16 Studenter med rörelsehinder 17 Aktuellt stöd 17 Bra att veta 18 Studenter med psykiska eller neuropsykiska funktionshinder 19 Aktuellt stöd 19 Bra att veta 20 Studenter med synskador 21 Aktuellt stöd 21 Bra att veta 22 Andra typer av funktionshinder 23 Sugen på att studera utomlands? 24 Viktiga adresser & kontaktinformation 25 DESIGN &LAYOUT Lisa Petersson Emma Danielsson Norrköping 2006

6 Välkommen till oss på LiU! Kul att du har valt att studera vid Linköpings universitet! Denna handbok vänder sig till dig som har någon form av funktionshinder. Nu när du ska påbörja dina studier kanske du har en del frågor om till exempel kurser, hjälpmedel eller bostäder. Vi hoppas att denna handbok ska ge dig de svar du söker och visa dig vilka möjligheter till stöd som finns. Linköpings universitet strävar efter att vara tillgängligt för alla. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan är till för att främja lika rättigheter samt motverka att studenter blir diskriminerade. Lagen ska även förhindra att en student blir särbehandlad på ett kränkande sätt.

7 Universitetet arbetar aktivt och förebyggande med att förbättra arbets- och studiemiljön för anställda och studenter både ur ett fysiskt och ur ett psykosocialt perspektiv. Information om pågående arbete vid LiU finns på universitetets hemsida om lika villkor Vi hoppas att det stöd vi kan erbjuda kan hjälpa dig att skapa en hållbar och positiv studiesituation. Universitetet uppmuntrar studentinflytande och vi välkomnar dina synpunkter och idéer! Välkommen! Veronica Brodén Koordinator Åke Wasteson Vicerektor - kvalitetsutveckling, mångfaldsfrågor och studentrelationer, Ordförande i strategigruppen för lika villkor. Se kontaktuppgifter på

8 Ansökan Studievägledning Om du känner att du vill diskutera ditt studieval innan du ansöker så ska du boka tid med en studievägledare. Här kan du få information och vägledning kring studier och arbete samt hjälp att klargöra tankar och önskemål. Aktuell studievägledare når du via universitetets växel på tel eller via e-post. Koordinator för studenter med funktionshinder Vid Linköpings universitet finns två koordinatorer för studenter med funktionshinder, i fortsättningen benämnda som koordinator. Det är en av dessa personer som du först kontaktar för att diskutera vilket stöd i studiesituationen som kan vara aktuellt för dig. I samband med att du söker till Linköpings universitet bör du även meddela koordinator om ditt behov av stöd. Detta är särskilt viktigt om du har behov av assistans, teckenspråkstolk eller annat stöd som kan kräva tid för planering. Särskilda skäl En sökande kan även i undantagsfall antas på grund av särskilda skäl. Den som har medicinska skäl, permanent eller långvarigt funktionshinder, som begränsar konkurrenssituationen och/eller begränsar valet av utbildning eller studieort kan ansöka om att hänsyn tas till detta i urvalet. Mer information och anvisningar om detta hittar du i anmälningskatalogen vid sidorna från Linköpings universitet.

9 Reglerna för individuell prövning kan skilja sig åt mellan de olika universiteten och högskolorna. Läs därför igenom anvisningarna i katalogen noga. Alla studenter som antagits till Linköpings universitet har rätt till kostnadsfritt pedagogiskt stöd vare sig man blivit antagen i ordinarie urval eller på grund av särskilda skäl. Anpassad bostad Linköping: Här förmedlas flertalet studentlägenheter av det kommunala bostadsbolaget Studentbostäder. Om du har frågor kring bostad kan du nå dem på telefon Har du behov av anpassad bostad så ska du i god tid kontakta bostadsanpassningsgruppen vid Linköpings kommun, Mer information finns på Norrköping: Här kan man bland annat hyra lägenhet av Studentbo och du når dem på tel Kommer du att bo i Norrköping och är i behov av anpassad bostad så vänder du dig till bostadsanpassningsgruppen vid Norrköpings kommun, Mer information på Mer information om bostäder hittar du på följande hemsidor: (LKPG) (NKPG)

10 När du antagits Tillgänglighet Flertalet byggnader vid Linköpings universitet har en god fysisk tillgänglighet. Det innebär till exempel att det är god framkomlighet, de större entréerna och hissar har dörröppnare och det finns handikapptoaletter. I flertalet byggnader finns även tillgång till vilrum. Vill du veta mer om den allmänna tillgängligheten eller hur det ser ut i de byggnader som din utbildning äger rum i så är du välkommen att kontakta universitetets koordinator för studenter med funktionshinder. På flertalet av universitetets parkeringar finns handikapplatser. För att få tillgång till dessa krävs ett särskilt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet söker du hos kommunens avdelning för trafiknämndsärenden. Du når dem via kommunens växel på tel eller på Hjälpmedel Personliga hjälpmedel tillhandahålls av kommunen eller landstinget. Dock kan universitetet vara behjälpligt med utlåning av arbetsstolar, höj och sänkbara bord samt viss teknisk utrustning i universitetets lokaler. För att få tillgång till dessa krävs ett beslut av koordinator. Resursrum På campus Valla finns fyra resursrum i hus Terra för studier såväl enskilt som i grupp. På campus Norrköping finns ett resursrum i Kåkenhus. I lokalerna finns datorer utrustade med scanner, talsyntes, rättstavningsprogram och förstorad text. Du kan få tillgång till resursrummen via koordinator.

11 Att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd Om du är i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din studiesituation så bokar du ett möte med universitetets koordinator för studenter med funktionshinder. Vid mötet diskuterar ni tillsammans fram vilka stödåtgärder som kan vara aktuella för dig under din studietid. Du får göra en skriftlig ansökan om stöd och får därefter ett beslut om aktuellt stöd i studiesituationen från koordinator. Det åligger dig som student att styrka ditt funktionshinder innan stöd och medel för stödåtgärder kan utgå. Ditt ansvar som student Som student vid Linköpings universitet har du eget ansvar för dina studier. Det innebär att du själv måste vara aktiv och ta ansvar för din studiesituation. Som hjälp för dig finns universitetets koordinator för studenter med funktionshinder. Koordinatorn är din resurs och kan agera när du begär det. Under dina studier kommer du att komma i kontakt med många nya människor till exempel lärare, kurskamrater samt studievägledare med flera. Som student med funktionshinder kan det vara till din hjälp att du informerar berörda om din problematik samt det stöd som du fått beslut om. Du väljer själv om och för vilka du vill berätta. Personerna i din omgivning kan behöva informationen för att kunna planera och genomföra undervisning, examination och grupparbeten på ett bra sätt för dig och dina medstudenter. Ibland kan lärare begära att du visar upp ditt beslut om stöd. De flesta lärare är positivt inställda men många saknar kunskap om funktionshinder varför det är bra om du kan ge information om just ditt behov.

12 Vad kan du göra själv? Presentera dig för lärare och eventuellt även kurskamrater inför nya kurser och berätta om de behov du har. Hitta de bästa platserna för dig i de olika salar du befinner dig vid föreläsningar och lektioner. Försök att själv ordna anteckningshjälp, handledare med mera, då det är säkrast att hjälpen utförs av en person du känner förtroende för. Vid behov ber du studievägledare eller koordinator om hjälp för annteckningar. Tveka inte att be om hjälp när du känner att du behöver det. Exempel på stödåtgärder vid LiU Vid Linköpings universitet erbjuds flera olika former av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder. Här beskrivs några av de vanligaste stödformerna. Vad som kan vara aktuellt för just dig diskuterar du med universitetets koordinator. För att ta få del av stödet krävs att du har ett beslut om stöd i studiesituationen.

13 Lektörshjälp t.ex. inläsning av mindre material på kassett Litteratur som talbok Mentorsstöd Teckenspråkstolk Personlig assistans Hjälp med studieplanering Extra handledning Anteckningshjälp Punktskriftsböcker, uppförstorad text och e-textböcker Förlängd tentamenstid/alternativ tentamensform

14 Anteckningshjälp Om du som student inte kan skriva dina egna anteckningar under föreläsningar så kan du få anteckningshjälp. Du ordnar i regel hjälpen själv, vanligtvis bland dina medstudenter. Vid behov kan studievägledaren på institutionen vara till hjälp med att hitta en antecknare. Anteckningshjälpen erhåller arvode för sitt arbete och du kopierar föreläsningsanteckningarna kostnadsfritt. Inte för att få det lättare - bara undvika att det blir svårare. Förlängd tentamenstid/alternativ tentamensform Det finns möjlighet till förlängd tentamenstid för att kompensera för aktuellt funktionshinder. Förlängd skrivtid ges enligt fastställd praxis. Alternativ tentamensform kan handla om muntlig tentamen eller hemtentamen och ges efter samråd med berörd examinator. Möjlighet finns även till lån av tentamensdator.

15 Litteratur som talbok Som universitetsstuderande har du möjlighet att få din kurslitteratur inläst som talbok via Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) i Stockholm. Tillsammans med universitetets samordnare gör du en ansökan om en låneidentitet hos TPB. Universitetsbiblioteken hjälper dig sedan att låna aktuell litteratur men som student bör du tänka på att göra din beställning i god tid. En talbok kan ta upp till tio veckor att producera. Du behöver en DAISY-spelare eller en programvara till din dator för att kunna ta del av litteraturen. Universitetsbiblioteket tillhandahåller programvaran till datorn medan samordnaren hjälper dig med lån av DAISY-spelare. Servicen är kostnadsfri. Länk till LiU bibliotekens sida för studenter med läshandikapp: Lektörshjälp All studielitteratur produceras inte av TPB, det kan till exempel handla om lokalt producerade kompendier, stenciler eller urval ur böcker. Koordinator på universitetet erbjuder då lektörshjälp. Det innebär att det material du lämnar in läses in, oftast av en medstudent. Lektörshjälp kan även vara aktuellt under tentamen.

16 Punktskriftsböcker, uppförstorad text och e-textböcker För dessa media gäller särskilda regler. Kontakta något av universitetets bibliotek för mer information. Personlig assistans Inom universitetet har du möjlighet att få hjälp med t.ex. förflyttningar mellan lokaler, hjälp under lektioner och personlig hygien. Assistenten ska finnas till hands och se till att praktiska och sociala moment inte begränsar dig i studiemiljön. Många studenter vill ha sina egna personliga assistenter även i studiemiljön och av den anledningen söker de assistans själva. Koordinator kan vara behjälplig vid anskaffandet av personlig assistent vid behov. Assistansen ges då oftast av en medstudent. Extra handledning Du har möjlighet att få extra handledning vid behov. Handledningen ges oftast av någon anställd vid aktuell institution och är tidsbegränsad enligt ditt beslut om stöd. Du tar själv kontakt med institutionen vid önskan om handledning, men studievägledaren på institutionen kan vara behjälplig. 1 Teckenspråkstolk Om du behöver tolk i dina studier kan universitetet ordna det. Det är mycket viktigt att samordnaren får kännedom om ditt behov i god tid, senast vid ansökan till universitetet.

17 Att få tips från någon i samma situation är guld värt. Mentorstöd Du har möjlighet att få kontakt med en äldre student med samma typ av funktionshinder som du själv. Denna student kan delge dig sina erfarenheter som student och i viss mån erbjuda råd och stöd. Kontakta koordinator om du önskar en mentor. Hjälp med studieplanering Under vissa kurser kan önskemål finnas om hjälp med studieplanering. Det kan handla om att tydliggöra mål, hitta en struktur och sålla information. Det kan vara en äldre student eller doktorand som hjälper dig vid behov. Hjälpen är tidsbegränsad enligt ditt beslut om stöd. Studievägledaren på institutionen eller koordinator kan hjälpa dig att hitta en lämplig person.

18 3 Döva eller hörselskadade studenter Det är universitetet som ansvarar för att ordna teckenspråkstolk under studierna. Därför är det viktigt att studenten i mycket god tid, senast i samband med ansökan, anmäler sitt behov till universitetets koordinator. Den tekniska utrustningen tillhandahålls av landstingets hörcentral. Utrustningen är ofta individuellt anpassad varför man bör kontakta hörcentralen i god tid före studiestart. På universitetsområdet finns ett antal salar som är utrustade med hörselslinga och/eller mikrofon. Vill du veta mer kring detta så kan du kontakta koordinator eller universitetets AV-service. Adresser och telefonnummer hittar du längst bak i denna handbok. Exempel på stödformer: Teckenspråkstolk Anteckningshjälp Mentorstöd Extra handledning Schemaläggning i särskilda lokaler

19 Bra att veta: Du måste meddela ditt behov av teckenspråkstolk i god tid, senast i samband med ansökan. Du bör ta en tidig kontakt med hörcentralen om du önskar teknisk utrustning. Om du önskar schemaläggning i särskilda lokaler bör du kontakta utbildningen eller koordinator i god tid före terminsstart. Du ansvarar själv för att ordna anteckningshjälp. Vid behov kan studievägledaren på institutionen hjälpa dig. Tiden som student ger dig minnen för livet!

20 5 Studenter med läs- och skrivsvårigheter Att ha läs-och skrivsvårigheter innebär t.ex. att det man läser inte alltid tolkas rätt och att det kan ta väldigt lång tid att ta sig igenom den aktuella litteraturen. Svårigheterna kan dock visa sig på olika sätt. För någon är det svårare att läsa medan någon annan kan ha svårare att skriva och stava rätt. För att ha rätt till stöd måste studenten kunna visa upp ett intyg som beskriver läsoch skrivsvårigheterna. Utifrån intyget utformar student och koordinator ett så optimalt stöd som möjligt. Om studenten under studietiden upptäcker att han/hon har läs-och skrivsvårigheter går det att vända sig till koordinator. Universitetet kan då bekosta en kartläggning av läs-och skrivförmågan och skriva ett intyg. Exempel på stödformer: Anteckningshjälp Litteratur som talbok Lektörshjälp Förlängd tentamenstid Inspelning av föreläsningar Särskilda tentamensarrangemang Korrekturläsning av större inlämningsuppgifter Kopior av eventuellt overheadmaterial Mentorstöd

21 or bara känner mej så himmla dum...tiden går och går och jag hinner nog aldrig bli klar med det här i tid varför j är det så mcyet ord od ord orord ord ord ag Varför är det inget roligt att skriva när man inte känner att det man skriver bli riktit och rätt eller så är det så att j Bra att veta: Du kontaktar själv den du önskar som anteckningshjälp eller ber din studievägledare om hjälp. Du ansvarar själv för att litteraturlistan lämnas till biblioteket vid behov av talböcker. Ibland kan det vara bra att be studievägledaren om hjälp för att få fram den i tid. Du ansvarar även själv för att det material som du önskar inläst av lektör, t.ex. lokala kompendier m.m, i god tid lämnas till samordnaren för inläsning. Du måste, senast 10 dagar före tentamen, meddela tentamensservice om du önskar t.ex. förlängd skrivtid. Vid inspelning av föreläsningar måste du själv be aktuell föreläsare om tillåtelse. Kontakta koordinator för att veta var du har möjlighet att kostnadsfritt kopiera föreläsningsanteckningar.

22 7 Studenter med rörelsehinder Rörelsehinder kan ha många olika orsaker. Det kan till exempel handla om whiplashskador, reumatiska sjukdomar och neurologiska skador eller sjukdomar. För den studerande kan det innebära att han/hon har en nedsatt styrka och uthållighet, minskad muskelkontroll och ibland förlamning. Ibland är den nedsatta funktionen kombinerad med en smärtproblematik. I studiesituationen kan studenten ha svårt att skriva anteckningar, sitta längre stunder och förflytta sig i lokalerna. Ibland kan det vara aktuellt med en personlig assistent i studiesituationen. De flesta studenter väljer att använda sin ordinarie assistent men universitetet kan hjälpa till att hitta en assistent vid behov. Oftast ges då hjälpen av en medstudent. Då orsakerna och symtomen skiljer sig åt är det viktigt att kunna erbjuda individuella lösningar för att möjliggöra studier. Exempel på stödformer: Anteckningshjälp Inspelning av föreläsning Personlig assistans Anpassning av tentamen Anpassad studieplan/lägre studietakt Litteratur som talbok Lån av anpassade stolar och bord Mentorstöd

23 I en skola öppen för alla måste du räkna med att bli omkörd. Bra att veta: Kontakta universitetets koordinator i god tid före terminsstart om du önskar hjälp med att hitta en personlig assistent. Du kontaktar själv den du önskar som anteckningshjälp eller ber din studievägledare om hjälp. Du ansvarar själv för att litteraturlistan lämnas till biblioteket vid behov av talböcker. Ibland kan det vara bra att be studievägledaren om hjälp för att få fram den i tid. Du måste, senast 10 dagar före tentamen, meddela tentamensservice om du önskar t.ex. förlängd skrivtid. Vid inspelning av föreläsningar måste du själv be aktuell föreläsare om tillåtelse. Kontakta koordinator för att veta var du har möjlighet att kostnadsfritt kopiera föreläsningsanteckningar.

24 9 Psykiska eller neuropsykiatriska funktionshinder Psykiska funktionshinder kan innebära att studentens stämningsläge är förändrat eller en ångestproblematik. Symtomen kan vara konstanta eller komma och gå i perioder. Ibland finns det även svårigheter att vistas bland och ha kontakt med andra människor Neuropsykiatriska funktionshinder kan till exempel vara Aspergers syndrom, DAMP och ADHD. Även här ter sig symtomen olika men studenterna kan ha en begränsad förmåga till socialt samspel, tvångsmässighet, speciella rutiner, motorisk klumpighet och/eller koncentrationssvårigheter. Då symtomen är så olika så är stödåtgärderna individuella. Student och koordinator diskuterar fram hur stödet ska se ut eventuellt tillsammans med studentens egna kontakter ex. arbetsterapeut, kurator eller LSS-handläggare. Ibland kan det vara aktuellt med en personlig assistent i studiesituationen, de flesta studenter väljer att använda sin ordinarie assistent men universitetet kan hjälpa till att hitta en assistent vid behov, hjälpen ges då vanligen av en medstudent. Exempel på stödformer: Anteckningshjälp Personlig assistent Mentorsstöd Extra handledning Tentamensanpassning ex. enskild tentamenssal Inspelning av föreläsning Hjälp med studieplanering

25 Bra att veta: Kontakta universitetets koordinator i god tid före terminsstart om du önskar hjälp med att hitta en personlig assistent. Du kontaktar själv den du önskar som anteckningshjälp eller ber din studievägledare om hjälp. Du måste, senast 10 dagar före tentamen, meddela tentamensservice om du önskar t.ex. enskild tentamenssal. Vid inspelning av föreläsningar måste du själv be aktuell föreläsare om tillåtelse. Kontakta koordinator för att veta var du har möjlighet att kostnadsfritt kopiera föreläsningsanteckningar. Alla stödåtgärder är individanpassade.

26 1 Studenter med synskador Det finns många olika grader av synskador från blinda eller gravt synskadade studenter till studenter som har fläckvis synbortfall, tunnelseende eller andra synproblem. Gemensamt för dessa studenter är att de inte kan eller har svårt att läsa tryckt text i till exempel böcker och kompendier. De kan även ha svårt att se vad som skrivs på tavla eller overhead under en föreläsning. Det kan också vara svårt att förflytta sig i lokalerna eller orientera sig i omgivningen. Ibland kan det vara aktuellt med en personlig assistent i studiesituationen. De flesta studenter väljer att använda sin ordinarie assistent men universitetet kan hjälpa till att hitta en assistent vid behov. Assistenten är då oftast en medstudent i kursen. Exempel på stödformer: Kurslitteratur inläst från TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket Du kan få materialet som talbok, i punktskrift, e-text eller uppförstorat Lektörshjälp, vid kompendier och andra mindre omfattande material Särskilda tentamensarrangemang ex. tentamen inläst, skriva på dator samt förlängd skrivtid mm. Inspelning av föreläsningar Personlig assistans Mentorstöd

27 Bra att veta: Kontakta universitetets koordinator i god tid före terminsstart om du önskar hjälp med att hitta en personlig assistent. Du måste i god tid före tentamen kontakta koordinator om du önskar tentamen inspelad. Du ansvarar själv för att litteraturlistan lämnas till biblioteket vid behov av talböcker. Ibland kan det vara bra att be studievägledaren om hjälp för att få fram den i tid. Du ansvarar även själv för att det material som du önskar inläst av lektör, t.ex. lokala kompendier, i god tid lämnas till koordinator för inläsning. Gå du - så leder jag!

28 3 Studenter med andra typer av funktionshinder Det finns många andra funktionshinder som vi inte har gett plats i denna folder. Det kan t.ex. röra sig om allergier, epilepsi, diabetes och talsvårigheter. Har du ett funktionshinder som vi inte nämnt och undrar om du har möjlighet att få stöd i studiesituationen ska du vända dig till koordinator på universitetet för att få svar.

29 Vill du studera utomlands? Som svensk utbytesstudent har du möjlighet att få samma stöd vid utlandsstudier som vid ditt hemuniversitet. Det är dock viktigt att börja planera mycket lång tid i förväg, då det mottagande universitetet kanske måste hitta individuella lösningar för just dig. Det tar även lång tid att ordna med intyg och överenskommelser mellan universiteten. Vill du diskutera dina möjligheter att studera en tid utomlands ska du kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder. Tillsammans tar ni sedan kontakt med det internationella kontoret på universitetet. Här kan du även få hjälp att komma i kontakt med andra studenter som har provat på utlandsstudier. Hello! Hola! Guten Tag! Buongiorno!

30 5 Viktiga adresser och kontaktinformation Koordinator för studenter vid Campus Valla och Linköpings universitetet Åsa Löwgren Studentcentrum, hus Zenit Linköpings universitetet Linköping E-post: Tel nås säkrast mån-fre 8:30-9:30 Koordinator för studenter vid Campus Norrköping och Hälsounivetsitetet Lilian Alarik Studentcentrum, hus Zenit Linköpings universitet Linköping E-post: Tel alt , mån-fre 8:30-9:30 Dyslexipedagog vid Linköpings universitet Lars Gustavsson Studentcentrum, hus Zenit Linköpings universitet Linköping E-post: Tel Handikappombudsmannen (HO) För information om diskriminering på grund av funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionshinder. TPB Talboks-och punktskriftsbiblioteket i Enskede Tel , växel

31 Högskoleverket En central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Landstinget i Östergötland Tel växel Linköpings kommun Tel växel Norrköpings kommun Tel växel Linköpings universitet Tel växel Linköpings universitetsbibliotek bibl.liu.se/kvartersbibl/kb/lashandikapp/start.htm Rätt till lika behandling vid Linköpings universitet Studentbo i Norrköping Tel Studentbostäder i Linköping Tel Studera med funktionshinder Informationssida om möjligheter att studera med funktionshinder.

32 I den här handboken hoppas vi att kunna ge dig svar på några av de frågor som kan dyka upp då man ska söka till universitetet. Här hittar du både allmän information och mer detaljerad som beskriver de vanligaste studiestöden för olika funktionshinder.

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter 2 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Välkommen till Stockholms

Läs mer

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK.

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Förord Högskolan i Jönköping välkomnar studenter med funktionshinder. Begreppet funktionshinder

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för tillgänglig undervisning Distansstudier Öppna distansföreläsningar även för campusstudenter. Det ger möjlighet för campusstudenter att ta del av

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Information för dig med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Planering Överblick och ordning är nycklarna. Steg 1: Gör en översiktlig

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för studerande

Att studera med primär immunbrist - för studerande Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Texten är bearbetad av TPB 1 Innehåll

Läs mer

Anteckningsstöd. Pedagogiskt stöd, Lunds universitet

Anteckningsstöd. Pedagogiskt stöd, Lunds universitet Anteckningsstöd Pedagogiskt stöd, Lunds universitet 2 3 Information till dig som ger anteckningsstöd ATT FÖRBEREDA FÖRELÄSNINGARNA Både som student och anteckningsstöd är det bra om du alltid förbereder

Läs mer

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 1 Stöd till studenter med funktionsnedsättning En guide för universitetspersonal 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL Helena Nordqvist Pia Hasselrot Tillgängliga medier på gymnasiebiblioteket och MTM:s roll Att arbeta med tillgängliga medier Ur elevens perspektiv

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL

STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL Utgiven av Sveriges förenade studentkårer med stöd av Allmänna arvsfonden. Stockholm, 2012 www.sfs.se www.safankardet.com OM SÅ FUNKAR DET Så funkar det är

Läs mer

Håkan - En förebild i möjligheter.

Håkan - En förebild i möjligheter. Text: Hilda Zollitsch Grill, Fysioterapi Nr 1/2006 (avskriven av Håkan Svensson) Håkan - En förebild i möjligheter. Med envishet och beslutsamhet kommer man långt. Det vet Håkan Svensson från Gävle, sjukgymnaststudent

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL Arbete och Studier ADHD-center 1 2 Innehåll ADHD i skola/arbete Gymnasieutbildning Vuxenutbildning och Högskola ADHD i arbetslivet Sidan 3 ADHD i skola/arbete; Att planera och komma igång Att komma ihåg

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Välkommen till SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET vid i Linköping och Norrköping Höstterminen 2015 http://www.hu.liu.se/ssk VARMT VÄLKOMMEN TILL SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Du som antagits till utbildningen i urval 1-

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

FN:s Standardregler och WHO:s Handikappbegrepp Sidan 2. Lagen om likabehandling på högskolan Sidan 3

FN:s Standardregler och WHO:s Handikappbegrepp Sidan 2. Lagen om likabehandling på högskolan Sidan 3 1 Innehåll Inledning Sidan 2 FN:s Standardregler och WHO:s Handikappbegrepp Sidan 2 Bakgrund Sidan 3 Lagen om likabehandling på högskolan Sidan 3 Funktionshinderbegreppet Sidan 3 Avgränsning Sidan 4 Vanliga

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Universitetsstuderande med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi

Universitetsstuderande med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi Idor Svensson & Ingrid Tholerus Universitetsstuderande med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi Skriftserie, institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Denna rapport ingår i skriftserien

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och målsättningar... 3 2. Lägesbeskrivning... 3 2.1. Riskkartläggning... 3 2.2. Samlad service... 3 2.3. Vasa

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN GRATIS PROGRAM ATT LADDA NER FRÅN INTERNET www.programcentrum.se www.wartoft.nu (zebran

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Hitta till talböckerna

Hitta till talböckerna MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till talböckerna Om barn och talböcker för föräldrar och lärare Läsa på samma villkor Har du ett barn i din närhet som längtar efter att läsa samma böcker som sina kamrater,

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder. En guide

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder. En guide Möjligheter till högre studier för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder En guide Innehåll Information Förord Samordnare för studenter med funktionshinder Att välja rätt utbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer