Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide"

Transkript

1 Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

2 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form av funktions - nedsättning och planerar att studera eller redan har påbörjat dina studier vid Stockholms universitet. Här hittar du svar på dina frågor om vilket stöd du kan få och information om vart du ska vända dig.

3 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 3 Innehåll Välkommen till Stockholms universitet...4 Behöver du pedagogiskt stöd eller anpassningar?... 5 Stödformer och hjälpmedel... 5 Intyg om stödåtgärder...9 I början av en kurs...10 Kontaktperson vid institutionen...10 Välkomstdagen...10 Bra att känna till Kontakt Produktion: Studentavdelningen, Stockholms universitet, VT 2012 Layout: Matador

4 4 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Välkommen till Stockholms universitet Vi hälsar dig varmt välkommen till Stockholms universitet där du finner ett brett utbud av kurser och utbildningsprogram och framstående forskning inom många områden. Vi hoppas att du får en givande utbildningstid hos oss. Stockholms universitet arbetar aktivt för att vara ett jämställt och jämlikt lärosäte som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgäng lighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet (ur Långsiktig plan ).

5 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 5 Behöver du pedagogiskt stöd eller anpassningar? Om du har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd eller anpassningar i studierna, ska du kontakta Stockholms universitets samordnare för studenter med funktions ned sättning i ett tidigt skede. Information om hur du gör finns i avsnittet Intyg om stödåtgärder. Vad är då en varaktig funktionsnedsättning? Definitionen enligt diskrimineringslagen lyder: Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Även dyslexi, neuropsykiatriska tillstånd och dokumenterade psykiska besvär räknas som varaktiga funktionsnedsättningar. Begreppet varaktig ska tolkas i relation till begreppen tillfällig och bestående. Det behöver inte röra sig om en bestående funk tionsnedsättning men snabbt övergående skador eller tillstånd omfattas inte, till exempel ett armbrott. Då kontaktar du i stället din institution. Stödformer och hjälpmedel Nedan finner du en alfabetisk lista över de vanligaste stödformerna. Om inget annat anges finns mer information på ANTECKNINGSSTÖD Om du på grund av din funktionsnedsättning inte själv kan anteckna vid föreläsningar och liknande kan du få hjälp med det. Du kan själv ordna anteckningsstödet genom att fråga någon av dina kurskamrater. Vid behov kan studievägledaren på institutionen hjälpa till med att hitta en antecknare. Den som antecknar åt någon annan får ersättning för sitt arbete. Får du inte anteckningarna i elektronisk form kan du kopiera dem utan kostnad vid Print Center (US-AB) på Lantis bottenvåning, Frescativägen 6 i Frescati. Om du inte läser i Frescati diskuterar du alternativa lösningar med samordnaren.

6 6 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide EXAMINATION En student har ibland rätt till enskild tentamen och kan då få sitta ensam eller tillsammans med en mindre grupp studiekamrater i samma lokal. Detta kan vara aktuellt för dig som till exem pel har allergi, behov av att röra på dig under tentamen, kon cen tra tions svårigheter eller lätt blir störd av andra. Ofta används något av de resursrum som finns på Studentcentrum. Vid behov kan du erbjudas förlängd tentamenstid eller alternativ exami nation efter samråd med examinator som beslutar om detta. Muntlig tenta men, tentamen med hjälp av dator eller hemskrivning kan till exempel förekomma. HANDLEDNING Det finns ibland möjlighet för dig att få extra handledning av lärare. Åtgärden diskuteras tillsammans med samordnaren och studierektorn eller studievägledaren vid berörd institution. KURSLITTERATUR SOM TALBOK, E-TEXTBOK ELLER PUNKTSKRIFTSBOK Behöver du din kurslitteratur som talbok, i punktskrift (braille), digitalt eller på något annat sätt måste du beställa detta i mycket god tid. Samordnaren hjälper dig att ansöka om ett användar-id hos Taloch punktskriftsbiblioteket, TPB. När du fått ditt användar-id från TPB via e-post ska du kontakta universitets biblioteket (via e-post till adress för att få information om hur du sedan själv beställer eller laddar ner litteraturen. Du kan också besöka universitetsbiblioteket. TPB anpassar bara böcker som är obligatorisk kurslitteratur och behövda det ska inte finnas någon annan bok som kan användas i stället. Det kan ta två till tre månader att nyproducera en talbok. Produktionstiden för punktskriftsbok och e-textbok är cirka två månader och för förstoringar cirka en månad. Nya talböcker framställs i DAISY-format (ett mp3-format) vilket gör att det går att bläddra, söka och sätta bokmärken i dem. E-textböcker är böcker med digitalt lagrad text. De läses på dataskärm tillsammans med anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm. Tänk på att beställa inläsningar av nya talböcker i god tid före respektive kursstart. Du som ännu inte fått tillgång till TPB kan be institutionen göra beställningen.

7 De texter som TPB inte producerar, till exempel kompendier, artiklar och delar av böcker, kan du få inlästa av en lektör. Stockholms universitetsbibliotek ansvarar för denna inläsningsverksamhet. Mer information om TPB finns på och om universitetsbiblioteket på Om du behöver skanna in enstaka dokument för att kunna översätta dem till punktskrift, e-text eller talboksformat kontakta samordnaren. MENTORSSTÖD Du som har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas en mentor. Mentorn, som oftast är en student inom ämnet men som kommit längre i studierna, fungerar som en coach. Mentorn kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera studierna liksom att tolka och konkretisera institutionens förväntningar på dina studieuppgifter.

8 RESURSRUM I Frescati finns åtta resursrum för dig som har en funktionsnedsättning. I rummen finns datorer som är utrustade med bland annat talsyntes, rättstavningsprogram, skanner och lexikon, där finns två rum med höjoch sänkbara bord. Rummen kan bokas och användas för studier eller för enskild tentamen. Om du ska tentera i ett resursrum bokar du själv rummet och meddelar institutionen i god tid, minst tre veckor innan. Resursrummen finns på Studentcentrum, Södra huset, Hus A, plan 2. För att kunna använda dig av resursrummen behöver du ett passerkort som du beställer genom samordnaren. Du hämtar ut kortet själv på Nyckelexpeditionen (Södra huset, Hus B, plan 3, rum B371 i Frescati) tidigast tre dagar efter beställningen. Kortet finns kvar i tjugo dagar. Inför varje ny termin måste du aktivera ditt passerkort på nytt. Vänd dig till kontaktpersonen för resursrummen (e-postadress Även i universitetsbiblioteket finns två resursrum för studenter med funktionsnedsättning och ett allergirum. Du kan läsa mer om de hjälpmedel som finns där på bibliotekets webbplats. Du kan boka rummen via din inloggning på universitetsbiblioteket. Bibliotekets resursrum kan inte användas för tentamen. Mer information finns på

9 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 9 RÄTTSTAVNINGSPROGRAM Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din hemdator utan kostnad via sajten Campuslicenser i lär- och samarbetsplattformen Mondo. Licenserna gäller under ett år, därefter måste de uppdateras. SKRIVTOLK Skrivtolk används vanligtvis av studenter som blivit döva i vuxen ålder. Tolkningen sker simultant från tal till skrift, och tolken skriver ner det som sägs antingen på en dator eller på ett snabbskrivande tangentbord. TECKENSPRÅKSTOLK Om du behöver teckenspråkstolk ska du kontakta Enheten för teckenspråkstolkning (www.unitolk.su.se) redan när du anmäler dig till kurser eller program. Du som studerar på lärarutbildningen vänder dig till tolkgruppen på Studentavdelningen (via e-post till adressen VILRUM Om du behöver tillgång till ett vilrum på universitetet, kontakta universi tetets Kundservice i Frescati, Södra huset, Hus B, plan 3, rum B371 (telefon ). Intyg om stödåtgärder Hos samordnaren dokumenterar du din funktionsnedsättning med till exempel ett intyg från läkare eller psykolog eller med en dyslexiutredning. Tillsammans diskuterar ni ditt individuella behov av pedagogiskt stöd. Samordnaren skriver ett intyg med rekommenderade stödåtgärder som du sedan ska visa på institutionen. För att komma i kontakt med samordnaren och för att boka en tid mejlar du till följande e-postadress: Du hittar sam ordnaren på Studentcentrum i Frescati, Södra huset, Hus A, plan 3. Besöksadressen är Universitetsvägen 14 A. Mer information finns på

10 10 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide I början av en kurs När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för respektive lärare och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det intyg du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen. Tveka inte heller att be om hjälp när du behöver det. God förmåga att ta eget ansvar och att formulera sina behov är viktigt för att nå framgång i såväl studier som i arbetslivet. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren. Kontaktperson vid institutionen Studievägledaren är i regel din kontaktperson vid den institution där du studerar. Han eller hon kan hjälpa dig i din studiesituation och svara på frågor om utbildningen vid institutionen. Du kan också diskutera ditt studieval med vägledaren. Det underlättar för er båda om du presenterar dig redan när utbildningen startar och samtidigt visar det intyg du fått om rekommenderade stödåtgärder. Välkomstdagen Inför varje ny termin ordnas en informationsträff för nya studenter med funktionsnedsättning. Samordnaren informerar då om olika former av pedagogiskt stöd och om vilka möjligheter det finns till anpassningar i studierna. Du får också veta mer om IT-resurser och olika programvaror som finns tillgängliga samt om universitetsbibliotekets service till studenter med läshinder. Du får möjlighet att ställa frågor. Datum och tid meddelas på universitets hemsida

11 Bra att känna till HANDBOK FÖR NYA STUDENTER I Handbok för studenter vid Stockholms universitet får du svar på några av de vanligaste frågorna som nyblivna studenter ställer sig, till exempel vad som händer vid terminsstarten och hur du registrerar dig. Du hittar den på STUDENTBOSTÄDER Det kan vara lång väntetid till studentbostäder så du behöver ordna bostad i god tid. För att kunna söka bostad hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), ska du registrera dig i deras bostadskö. Mer information finns på Akademisk kvart är en förmedling av andrahandsbostäder till studenter. Mer information finns på

12 12 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide STUDENTHÄLSOVÅRD Om kraven på studieprestation känns för höga, om du har svårt att koncentrera dig på studierna eller har andra problem som påverkar (eller påverkas av) din studiesituation, finns Studenthälsan i Stockholm som stöd. Där kan du rådgöra med någon i medicinska eller psykologiska frågor. Du är välkommen att ringa på telefontid eller göra ett kortare besök på öppen mottagning utan att beställa tid i förväg. På universitetet finner du den öppna mottagningen i Frescati, Södra huset, plan 4, låghusdelen mellan Hus B och C, rum B4117 B4120. Den första kontakten leder ofta till att man bokar en besökstid. Studenthälsans basmottagning ligger i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, nära tunnelbanestationen Odenplan. Där finns läkare, sjuksköterska, psykolog och socionom som erbjuder kortare kontakter både indivi duellt och i grupp. Alla besök är avgiftsfria. Verksamheten styrs av hälso- och sjukvårdslagen, vilket bland annat innebär att personalen har tystnadsplikt. Studenthälsan anordnar också olika utbildningar, som kurser i stresshantering och våga tala. Mer information finns på STUDENTKÅRERNA Studentkårernas uppgift är bland annat att företräda studenternas gemensamma intressen gentemot universitetet. Ett viktigt område handlar om att påverka utbildningen, men kårerna arbetar också med den sociala delen av universitetslivet. Det finns till exempel kårföreningar med olika inriktningar. Medlemskapet är frivilligt och ger olika förmåner och rabatter. Mer information finns på STUDIEMEDEL Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan i vissa fall ta hänsyn till att en student på grund av sin funktionsnedsättning inte uppnått det antal poäng per termin som normalt krävs. Kontakta samordnaren om du behöver ett intyg till CSN. Mer information om studiemedel finns på

13 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 13 STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING På Studentcentrum i Frescati finns en allmän studie- och karriär väg ledning (Södra huset, Hus A, plan 4). Dit kan du vända dig med frågor om studier, utbildningsval och karriär. Mer information finns på Specifika frågor om en viss utbildning ställer du till studievägledaren vid den ansvariga institutionen. STUDIE- OCH SPRÅKVERKSTAD Alla studenter vid Stockholms universitet kan få hjälp och stöd i sitt skrivande och med sin studieteknik vid Studie- och språkverkstaden som finns på Studentcentrum, Södra huset, Hus A, plan 3 i Frescati. Mer information finns på STUDIER UTOMLANDS Om du vill åka utomlands till exempel som utbytesstudent har du möjlighet att få stöd under studievistelsen. Det är viktigt att börja planera i mycket god tid. Higher Education Accessibility Guide, HEAG, är en databas med information om tillgänglighet vid utlandsstudier och med kontaktuppgifter till olika universitet och högskolor i Europa. Mer information finns på Kontakta gärna den internationella koordinatorn på din institution, studievägledaren och samordnaren. RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Känner du som student dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din funktionsnedsättning, etniska tillhörighet, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder? Kontakta då universitetets jämlikhetssamordnare på Studentavdelningen eller en anställd vid institutionen så att en utredning om eventuell diskriminering kan påbörjas. Vill du söka råd och stöd, utan att en utredning påbörjas, kan du vända dig till studentombuden på Stockholms universitets studentkår eller till Studenthälsan. Mer information finns på

14 14 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Kontakt Samordnare för studenter med funktionsnedsättning finns på Studentavdelningen i Frescati. Besöksadressen är Studentcentrum, Universitetsvägen 14 A, Södra huset, Hus A, plan 3. Åsa Ferm Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Telefon: Rum: A377 E-post: Vakant Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Elisabeth Åman Dyslexipedagog Telefon: Rum: A373 E-post: Jorge Moreno Kontaktperson för resursrum och särskilda programvaror Telefon: Rum: A448 E-post: Mer information finns på Teckenspråkstolkar finns vid Enheten för utbildningstolkning. Mer information finns på Teckenspråkstolkning för studenter på lärarutbildningen, e-post:

15 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 15

16 För mer information besök Stockholms universitet, Stockholm Tel: E-post: Hur långt vill du nå?