Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande"

Transkript

1 Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen Dokument reviderat av styrelsen Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse, utskott samt ämbetsmän. Policyn omfattar alla arrangemang som anordnas av UPS, personer som representerar UPS samt all verksamhet i UPS lokaler. Policyn utgår från Diskrimineringsombudsmannens (DO) sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation, och ålder. Till dessa grunder har socioekonomisk bakgrund och terminstillhörighet lagts till. I fortsättningen är det dessa som åsyftas när det hänvisas till diskrimineringsgrunder. För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till bilaga 1: Definitioner till UPS jämlikhetspolicy. Allmänna principer All UPS verksamhet skall genomsyras av en vilja att uppnå ett såväl jämlikt som jämställt arbetsklimat. Alla medlemmar av UPS skall behandlas likvärdigt och med respekt. Ingen diskriminering, ingen elitism, inga trakasserier eller annan kränkande särbehandling skall tillåtas inom föreningen. UPS skall verka för att vara en välkomnande samt tillgänglig förening. Dessutom skall UPS sträva efter ett öppet och tillåtande diskussionsklimat. UPS presidium har det yttersta ansvaret för att policyn följs och Jämlikhetsansvarig har det verkställande ansvaret. Jämlikhetsansvarig har inte en plats i styrelsen utan återkopplar genom en kontaktperson i styrelsen. Aktiviteter och lokaler Alla medlemmar och personer som berörs av UPS verksamhet har olika behov, och dessa skall tas i åtanke vid ombyggnation, förändring av lokaler och vid aktiviteter. I de fall där lokaler ur jämlikhetssynpunkt är mindre lämpliga, skall UPS arbeta aktivt för att detta inte skall vara ett hinder. Dessutom skall UPS sträva efter att anordna olika typer av aktiviteter så att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att delta. Åtgärder UPS presidium ansvarar för att

2 - från och med det att händelsen har kommit UPS presidium till känna följa upp och påbörja utredning av fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom tre veckodagar - det väljs minst en Jämlikhetsansvarig per verksamhetsår - genomföra minst ett informationstillfälle om jämlikhetsfrågor per termin Jämlikhetsansvarig Jämlikhetsansvarig är medlem av föreningen, men utan förtroendepost i styrelsen. Jämlikhetsansvarig väljs på UPS årsmöte eller extra medlemsmöte. Uppdraget innebär följande åtaganden: - Vara särskilt ansvarig för att lyfta och diskutera frågor om jämlikhet inom UPS - Fungera som kontaktperson vid frågor angående tillgänglighet, resurser, jämlikhetsarbete med mera som berör UPS verksamhet - Fungera som kontaktperson för medlemmar som anser sig utsatta för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling inom UPS - Vara särskilt ansvarig för att all information om eventuella fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom föreningen når UPS presidium inom två veckodagar.

3 Bilaga 1 Definitioner till UPS jämlikhetspolicy Följande definitioner är baserade på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida ( ), samt Diskrimineringslagen 1 kap. 4. Diskrimineringsgrunderna Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter. Kön Diskriminering som har samband med kön. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsidentitet eller uttryck Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transsexuella eller icke-binära personer. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck och dessa behöver inte vara konstanta genom livet. Med könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons självupplevda identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Funktionsvariation Med funktionsvariation menas vad DO definierar som funktionsnedsättning. Enligt lagen innebär det varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Funktionsvariation beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Ett funktionshinder uppstår när en person med en funktionsvariation stöter på hinder i sin vardag, exempelvis om det inte finns hiss eller hörslinga i en lokal. Sexuell läggning Oavsett om en person är homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat kan en person utsättas för diskriminering för sin sexuella läggning.

4 Ålder Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, kan diskrimineras på grund av sin ålder. Religion eller annan trosuppfattning Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. Socioekonomisk bakgrund Diskriminering på grund av en persons ekonomiska och sociala bakgrund. Terminstillhörighet Diskriminering på basis av en persons terminstillhörighet på programmet. Diskriminering Direkt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation, socioekonomisk bakgrund, terminstillhörighet eller ålder. Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller beteenden som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsvariation, viss sexuell läggning, viss socioekonomisk bakgrund, viss terminstillhörighet eller viss ålder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller beteendena kan motiveras av berättigade mål och medel som är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Trakasserier Kränkande uppträdande, om uppträdandet har samband med kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation, socioekonomisk bakgrund, terminstillhörighet eller ålder. Trakasserier kan omfatta fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande. Vad som är en kränkande handling skall avgöras med utgångspunkt i den utsattes perspektiv. Sexuella trakasserier Ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Trakasserier av sexuell natur kan innefatta beröringar, skämt, förslag, blickar, bilder och liknande. Sexuella trakasserier är en kränkande handling.

5 Instruktioner att diskriminera Order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i ovanstående fyra punkter och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO)

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO) För trygghet, ansvar och respekt i skolan information från Barn- och elevombudet (BEO) 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:198

Regeringens proposition 2013/14:198 Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Prop. 2013/14:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Vad händer nu? Information till all personal om diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling.

Vad händer nu? Information till all personal om diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling. Vad händer nu? Information till all personal om diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling. Till Dig som enskild, anställd eller värnpliktig i Försvarsmakten - som upplever att Du är eller

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Handläggningsordning 1 (8) Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Innehåll 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 2 3.

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

u ta n at t diskriminera

u ta n at t diskriminera Agera u ta n at t diskriminera Innehållsförteckning AGERA utan att diskriminera 4 En handbok för det civila samhället 7 Civila samhällets roll i antidiskrimineringsarbetet 8 Mänskliga rättigheter och diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer