Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder"

Transkript

1 Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor Dnr: UmU Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning Rektor Tillsvidare Utbildning

2 Page 2 (9) Inledning Arbetet med att göra Umeå universitetet mer tillgängligt för personer med funktionshinder 1 beskrivs i planen för jämställdhet och likabehandling vid Umeå universitet (Dnr: ). Där framgår bl.a. att universitetet, som andra myndigheter, ska arbeta med att göra sina lokaler, sin verksamhet och sin information mer tillgänglig. Det är respektive organisatorisk enhet som ansvarar för den egna verksamhetens tillgänglighet. Ibland behövs ändå särskilda lösningar för enskilda studenter för att kompensera brister i den generella tillgängligheten, men behovet av särlösningar förväntas minska över tid i samband med att universitetets tillgänglighet ökar. Denna handläggningsordning syftar till att tydliggöra universitetets interna ansvarsfördelning för individuella stöd- och anpassningsåtgärder till studenter med funktionsnedsättning Tillämpliga bestämmelser Enligt 1 förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken ska myndigheter under regeringen utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen. Myndigheterna ska verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. Enligt 2 kap. 5 diskrimineringslagen (2008:567) får den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. 1 Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning definieras på enligt följande: Socialstyrelsens terminologiråd beslutade i oktober 2007 att publicera de nya och reviderade begreppen. Förändringarna innebär att: Funktionshinder utgör numera en egen termpost och definieras som en: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen. Förändringen syftar till att tydliggöra distinktionen mellan vad som avser en persons nedsättning av funktionsförmåga och vad som avser problem som uppkommer för en person med funktionsnedsättning i relation till omgivningen. Funktionshinder uppstår således när en person med en funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller andra former av barriärer i den omgivande miljön. Genom att använda funktionshinder enligt den nya beskrivningen blir det också lättare att på ett entydigt sätt beskriva miljöns betydelse för de svårigheter som personer med funktionsnedsättning kan möta. I handläggningsordningen kommer både funktionshinder och funktionsnedsättning att användas enligt ovanstående.

3 Page 3 (9) 2. Definitioner för individuellt stöd för studenter med funktionshinder Pedagogiskt stöd är ett samlingsbegrepp för de varierande stödformer som erbjuds enskilda studenter för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationen på grund av funktionshinder. Även gruppvisa pedagogiska insatser kan komma ifråga. Lokaler MÅL: TILLGÄNGLIGT UNIVERSITET SÄRLÖSNINGAR Individuellt stöd Information Verksamhet Beslut/rekommendation Pedagogiskt stöd Övrigt kompenserande stöd Särskilt pedagogiskt stöd Övrigt pedagogiskt stöd 2.1 Särskilt pedagogiskt stöd Det särskilda pedagogiska stödet vid Umeå universitet finansieras genom en särskild avsättning i universitetets budget 2. Medlen ska användas till de merkostnader som uppstår för att kompensera hinder i studiesituationen för enskilda studenter, d.v.s. i de fall särlösningar är nödvändiga för att studenten ska kunna studera på lika villkor. Universitetet ska årligen redovisa kostnader samt uppgifter om antal studenter som erhållit stöd till den nationella samordnaren. ansvarar för fördelning av medel ur den särskilda budgeten för pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder. Med hänsyn till funktionshindrets art samt den aktuella utbildningens krav och efter samråd med studenten (och vid behov ) beslutar samordnare för studenter med funktionshinder om vilket särskilt pedagogiskt stöd som ska ges. Universitetets samordnare beslutar om bl.a. följande stödinsatser: - Anteckningsstöd En kurskamrat hjälper studenten med funktionshinder med minnesanteckningar vid föreläsningar och seminarier. 2 Om den årliga kostnaden överstiger 0,3 % av universitetets grundutbildningsanslag finns möjlighet för universitetet att ansöka om extra medel från Utbildningsdepartementet via den nationella samordnaren vid Stockholms universitet, dock omfattas ej kostnader för utrustning eller investeringar och åtgärder som relaterar till ett lärosätes generella tillgänglighet.

4 Page 4 (9) - Mentor En student hjälper till att strukturera och planera studierna genom att göra överenskommelser och följa upp dessa. Kan också hjälpa till med att strukturera kursmaterial. - Assistent/ledsagare inom universitetet Ofta en kurskamrat som får i uppdrag att hjälpa studenten med funktionshinder med visst praktiskt stöd i samband med undervisningen. Det kan gälla t.ex. förflyttning mellan lokaler, hjälp med kopiering, hjälp under föreläsningarna m.m. - Anpassad litteratur All litteratur kan genom TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) anpassas till talbok, e- textbok, förstoras eller överföras till punktskrift. - Resurslabbet vid universitetsbiblioteket I Resurslabbet finns olika typer av datorstöd med programvaror anpassade för bl.a. personer som har nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. - Teckenspråkstolkning/skrivtolkning Alla former av undervisning på talad svenska eller engelska tolkas till svenskt teckenspråk eller skriven svenska. 2.2 Övrigt pedagogiskt stöd Den student som fått beslut om rätt till pedagogiskt stöd ska meddela behov om övrigt pedagogiskt stöd/anpassning vid sin utbildning. Universitetets samordnare lämnar kopia av beslut och rekommendation till programvägledare/motsvarande vid berörd institution. Berörd studievägledare/motsvarande kontaktar studenten för genomgång av stödet och tillvägagångssätt. Prefekt/den prefekten utsett beslutar om individuella anpassningar 3. Mindre anpassningsåtgärder bekostas normalt av respektive institution, medan mer kostsamma anpassningar kan ersättas ur budgeten för pedagogiskt stöd. Om önskar att anpassningsåtgärder betalas ur budgeten för pedagogiskt stöd ska åtgärderna planeras tillsammans med samordnare vid i god tid. ansvarar för utveckling av pedagogiska metoder i undervisning och examination och de eventuella kostnader som följer. Studievägledaren vid har ett särskilt ansvar för förebyggande, stödjande och uppföljande insatser och ska särskilt uppmärksamma studenter med funktionshinder 4. Studievägledaren/motsvarande har därför ett ansvar att i god tid överlämna information till annan berörd institution om studentens behov av särskilt pedagogiskt stöd. Prefekt/den prefekten utsett beslutar om t.ex. följande stödinsatser: - Alternativa examinationsformer Kan innebära många varierande insatser beroende på studentens behov och kursens karaktär. Det kan vara utökad tid vid skriftliga examinationer, enskilt rum, tillgång till datorstöd, muntlig examination, hemtentamen m.m. - Individuell studieplan Studieorganisatoriska åtgärder som anpassningar av kursplan och tidplan, såsom deltidsstudier m.m. 3 Individuella anpassningar ska alltid övervägas för studenter som på grund av funktionshinder missgynnas av den valda undervisnings- eller examinationsformen (Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet ) 4 Mål och lokala föreskrifter för studievägledning Dnr

5 Page 5 (9) - Extra handledning vid rapport- och uppsatsskrivning Handledning utöver ordinarie tilldelad handledningstid vid uppsatser, PM, inlämningsuppgifter eller liknande. - Extra enskilt lärarstöd/stöd vid verksamhetsförlagd utbildning(vfu), praktik etc. Extra enskilt lärarstöd som ska vara ett komplement till ordinarie undervisning. I samband med institutionernas anpassningsåtgärder är ledstjärnan att alltid fokusera på lärandemålen (förväntade studieresultat). Anpassningen ska inte innebära lägre resultatkrav, men vägen för att nå målen kan se olika ut och bör utformas så att studenter med funktionshinder inte missgynnas i förhållande till kurskamrater. En lärare kan få stöd från centrala funktioner. Universitetspedagogiskt centrum (UPC) erbjuder universitetspedagogiska kurser och seminarier och har till uppdrag att stödja Umeå universitets lärare när det gäller att granska och utveckla undervisning, handledning samt sin lärarprofessionalitet. Samordnarna vid är en resurs som kan konsulteras vid osäkerhet om olika funktionshinder. 2.3 Annat viktigt att tänka på Ljudupptagning Studenter med funktionsnedsättning som med anledning av denna behöver särskilda hjälpmedel äger rätt att göra ljudupptagning av föreläsningar. Ljudupptagning får endast göras av studenten själv genom personlig närvaro vid föreläsningen. Sådant behov ska meddelas i god tid före föreläsningen. Det är den enskilde studenten som har ansvar att vid förfrågan uppvisa intyg om sådant behov, utfärdat av handikappsamordnaren 5 vid Umeå universitet 6. Fastställa kursplaner i god tid Kursplan inklusive kurslitteratur måste finnas tillgänglig minst två månader före kursstart, så att kurslitteraturen som ska framställas som talbok för studenter med funktionshinder hinner framställas i tid. Den student som behöver sådant stöd måste informera utbildningsansvariga om detta i god tid Övrigt kompenserande stöd Utöver pedagogiskt stöd kan en student ha behov av annan anpassning eller särskild utrustning för att kunna bedriva studier på lika villkor. Det kan t.ex. vara bärbara hörslingor för utlåning, lån av inställbara stolar och bord, bärbara datorer för tentamen, särskilda lokaler eller utrymmen. Respektive institution/enhet ansvarar för att tillhandahålla nödvändigt stöd. Beslut om rätt till pedagogiskt stöd från universitetets samordnare är tillräckligt underlag för beslut av prefekt/den prefekten utsett att ge studenten stöd, enligt ovan. 3. Mål och ansvar Målet är att universitetet är tillgängligt. 8 I arbetet mot ett tillgängligt och inkluderande universitet ingår att minimera/begränsa hinder i studiemiljön. Studenter med funktionsnedsättning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå har rätt till skäligt stöd under studietiden för att kompensera hinder i studiemiljön. För att studierna för en enskild student ska fungera så friktionsfritt 5 Med handikappsamordnare menas i dag samordnare för studenter med funktionshinder 6 Regler om ljudupptagning, fotografering och filmning mm i undervisningssituationer. (Rektorsbeslut. Dnr ) 7 Regler och riktlinjer för studieadministration (Dnr ) 8 Plan för jämställdhet och likabehandling vid Umeå universitet, https://www.anstalld.umu.se/digitalassets/95/95276_plan-frjmstlldhet-likabehandling pdf

6 Page 6 (9) som möjligt krävs ofta att olika verksamheter samverkar. I de beslut som fattas av universitetets samordnare för studenter med funktionshinder kan ingå rekommendationer för såväl pedagogiskt som övrigt kompensatoriskt stöd. Samordnare för studenter med funktionshinder har ett särskilt ansvar för att meddela respektive institution/enhet om behov av anpassning. Respektive institution/enhet ansvarar för att tillhandahålla stöd (se aktivitetslista i kap. 4). Beslut om rätt till pedagogiskt stöd från universitetets samordnare är tillräckligt underlag för beslut av prefekt/den prefekten utsett att ge studenten stöd. Ansvar för åtgärder fördelas enligt nedan. 4. Ansökan och beslut Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och anpassningar. För att studenter ska få tillgång till det pedagogiska stödet krävs att de är antagna till och registrerade vid en utbildning. Studenten 9 ansöker om pedagogiskt stöd för funktionshinder på en särskild blankett som bl.a. finns på Umeå universitets studentwebb. Med ansökan ska studenten bifoga intyg, utredning eller motsvarande som styrker funktionsnedsättningen. Samordnare för studenter med funktionshinder administrerar ansökan och utfärdar beslut om rätt till särskilt pedagogiskt stöd. Avslag på ansökan för pedagogiskt stöd kan inte överklagas, och ett sådant beslut meddelas skriftligt. Beslutet innefattar de stödåtgärder som studenten beviljas, i vilken omfattning och för hur lång tid. I förekommande fall ges även en rekommendation till program-/kursansvarig institution om alternativa studie- respektive examinationsformer. Ansökan, beslut och rekommendation om pedagogiskt stöd diarieförs. Beslut och rekommendationer ges skriftligt till studenten och kopia sänds till berörd studievägledare/motsvarande vid. I rekommendationen framgår att alternativa examinationsrespektive undervisningsformer beslutas av examinator/motsvarande. Samordnare informerar studenten om att studenten har ett eget ansvar för att det pedagogiska stödet ska fungera på bästa sätt, bl.a. gäller det att studenten i god tid ska informera kursansvarig/ examinator om behovet av anpassad examination. Aktiviteter Vem ansvarar/beslutar Hur Vem finansierar Ansökan med beslut om rätt till pedagogiskt stöd /samordnare Personlig kontakt med student. Intyg om funktionsnedsättning krävs. Beslut om rätt till pedagogiskt stöd /samordnare Beslutet och eventuella rekommendationer grundas på det kartläggande samtalet med studenten och ett intyg som styrker att studenten har ett funktionshinder. 9 Med student avses även den som är antagen men ännu inte påbörjat studier.

7 Page 7 (9) Intyget kan vara utfärdat av dyslexitestare, läkare eller annan behandlare. Beslut och rekommendationer ges skriftligt till studenten och kopia sänds till berörd studievägledare/motsvarande vid. 4.1 Lokaler och utrustning Utgångspunkten är att lokalerna är tillgängliga. Om lokaler inte är tillgängliga så ansvarar Lokalförsörjningsenheten för eventuella nödvändiga ombyggnationer. Universitetsservice ansvarar för att tillhandahålla särskild utrustning för bokningsbara universitetsgemensamma lokaler. Personliga hjälpmedel bekostas inte av universitetet, men det kan finnas individuella behov av övrigt kompenserande stöd i form av särskilt anpassad utrustning t.ex. anpassade stetoskop, mikroskop mm. Respektive institution/enhet ansvarar för att tillhandahålla sådan utrustning som är nödvändig för studiernas genomförande och som inte bekostas av annan part, t.ex. landsting eller kommun. Aktiviteter Vem ansvarar/beslutar? Hur? Vem finansierar? Bokning av särskilt utrustade lokaler RH, slingor m.m. Boka genom bokningssystem. Detta kräver god framförhållning. Inga extra kostnader Tillhandahålla särskild utrustning (till bokningsbara gemensamma lokaler) universitetsservice Utlåning av bl.a. bärbara hörselslingor, ställbara bord och stolar från husservice/servicecenter i respektive hus. Universitetsservice för egna förhyrda lokaler Anpassa undervisningslokaler Ombyggnad Lokalförsörjningsenheten Lokalförsörjningsenheten 4.2 Verksamhet (utbildning) Samordnare för studenter med funktionshinder ansvarar för att tillhandahålla särskilt pedagogiskt stöd. disponerar en särskild budget för särskilt pedagogiskt stöd. Prefekt eller den som prefekten utsett vid institutioner respektive chef för enheter ansvarar för att tillhandahålla övrigt pedagogiskt stöd (definitioner, se kapitel 2).

8 Page 8 (9) Aktiviteter Vem ansvarar/beslutar Hur Vem finansierar Stödperson, som mentor, antecknare, assistent eller dyl. /samordnare Via kontakter med student, institution, kårer m.fl. Stödpersonerna arvoderas och samordnaren administrerar. Anpassad litteratur /samordnare och Universitetsbiblioteket (UB) genomför. Anmälan till talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). TPB Tillgång till resurslabb /samordnare och Universitetsbiblioteket (UB) genomför. Anmälan/kontakter med universitetsbiblioteket (UB). /UB Teckenspråkstolk /samordnare Beställer tolkar enligt gällande avtal. Skrivvakter vid utökad tid/ enskilt utrymme vid tentamen. Institutionen beställer, skrivningsbevakningen genomför. Institutionen i samarbete med skrivningsbevakningen. Skrivningsbevakningen fakturerar. Alternativa examinationsformer Anpassning utifrån behov. Individuell studieplan Samarbete institution, student och samordnare. Extra handledning vid rapporter och uppsatsskrivning Samarbete institution, student och samordnare. (ev. centrala medel efter samråd med samordnaren-sc) Extra enskilt lärarstöd/stöd vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/ praktik Samarbete institution, student och samordnare. (ev. centrala medel efter samråd med samordnaren-sc) Transkriberad nät-/ videoföreläsning Presentera även filmade undervisningsinslag som text. Bör ingå i tidig planering av nätbaserade kurser. (ev. centrala medel efter samråd med samordnaren-sc)

9 4.3 Information En enskild student som behöver information, såsom skriftlig information, webbplats, e-tjänst, film och tv/video, telefonsamtal, korrespondens och meddelanden samt möten och konferenser, på annat sätt än vad som finns att tillgå ska meddela behov av anpassning till aktuell informationsgivare (institution eller enhet). Page 9 (9)

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer