Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder"

Transkript

1 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor Fastställd av rektor enligt rektorsbeslut 2007:40 Reviderad av rektor enligt rektorsbeslut 2010:33 Med tillägg: Information till studenter enligt beslut av rektor Dnr 10/384 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27711, Stockholm Tel: Fax: E-post:

2

3 Dnr 10/ _KMH_Policy_funktionshinder.pdf 1 (4) Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Fastställd av rektor enligt rektorsbeslut 2007:40 Reviderad av rektor enligt rektorsbeslut 2010:33 Ansvarig enhet: Utbildningsavdelningen 1. Jämlikhetsplan Med utgångspunkt från Diskrimineringslagen (2008:567) ska varje lärosäte bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionshinder. I KMH:s Jämlikhetsplan (Dnr 10/52) framgår att den övergripande målsättningen är att - KMH ska vara en kreativ och stimulerande miljö där alla studenter ska ha jämlika möjligheter att uppnå goda studieresultat. Åtgärder för att uppnå den övergripande målsättningen innebär bl a - god tillgänglighet till den fysiska och sociala miljön för alla, - ett studiesocialt klimat bland personal och studenter som främjar allas delaktighet, - mentorer och studierektorer har särskilt ansvar för studenter med funktionsnedsättning, samt - möjligheter till studiestöd, individuell planering och anpassning av studierna. Denna policy reglerar särskilda stödåtgärder till enskilda studenter med funktionshinder vid KMH. 2. Definitioner 2.1. Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Funktionsbegränsningar som är varaktiga kan vara t ex rörelsehinder, synskada samt neuropsykiatriskt och psykiskt funktionshinder. Vid KMH jämställs också läs- och skrivsvårigheter, dyslexi med en varaktig begränsning av funktionsförmågan Med särskilda stödåtgärder avses personliga pedagogiska insatser i studiesituationen för enskilda studenter för att kompensera en funktionsbegränsning på grund av varaktigt funktionshinder.

4 2 (4) _KMH_Policy_funktionshinder.pdf Dnr 10/ Lärares skyldighet Lärare och examinator ska - beakta en students svårigheter till följd av funktionshinder, så att alla studenter erbjuds jämlika möjligheter att uppnå goda studieresultat, samt - särskilt beakta en students svårigheter till följd av läs- och skrivsvårigheter vid tentamen och examination. 4. Studentens skyldighet 4.1. Det ankommer på studenten att styrka funktionshinder innan medel för särskilda stödåtgärder kan utgå Studenten ska vända sig till Utbildningsavdelningen (Studiecentrum) med begäran om att få ett särskilt intyg, som examinator eller lärare kan begära ska uppvisas. Detta intyg om funktionshinder, som förklarar att studenten är berättigad till särskilda stödåtgärder på grund av ett eller flera specificerade funktionshinder, ska Utbildningsavdelningen utfärda efter att studenten uppvisat aktuella intyg med diagnos från läkare eller annan jämförbar dokumentation från medicinskt sakkunnig som styrker funktionshindret. 5. Planering och verkställande av stödåtgärder m m 5.1. Studenten ska tillsammans med sin mentor och/eller studierektor diskutera och planera individuella stödåtgärder Mentor och/eller studierektor ska tillsammans med studenten anmäla detta behov till samordnaren för funktionshindrade studenter vid Utbildningsavdelningen Behoven av särskilda stödåtgärder ska beskrivas precist med utgångspunkt i utbildningens förväntade studieresultat. De särskilda stödåtgärder som studenten får del av ska alla tydligt vara kopplade till lärandemålen i den utbildning/de kurser som studenten genomgår. Syftet är därmed att alla studenter ska ha jämlika möjligheter att uppnå goda studieresultat Beslut om särskilda stödåtgärder för en enskild student fattas av chefen för Utbildningsavdelningen efter begäran från studentens institution och finansieras med gemensamma medel I samband med beslutet ska studenten informeras om att stödåtgärderna kan komma att omprövas om förutsättningarna för studierna förändras eller när en efter omständigheterna godtagbar studieprestation inte har uppnåtts Berörda enheter ansvarar för att leverera särskilda stödåtgärder inom ramen för sin ordinarie verksamhet, med särskilda resurser enligt beslut (p5.4). Beslut om resurser ska ske innan stödåtgärderna genomförs Utbildningsavdelningen ansvarar operativt för samordning av stöd till funktionshindrade studenter. I det ingår ansvar för att uppföljning sker och att kvalitetsarbete bedrivs vid lärosätet avseende stöd till funktionshindrade studenter, samt att regelverket uppdateras regelbundet.

5 Dnr 10/ _KMH_Policy_funktionshinder.pdf 3 (4) 6. Särskilda stödåtgärder för studenter med dyslexi 6.1. För att vara berättigad till särskilda stödåtgärder ska studenten äga ett intyg om funktionshinder dyslexi som utfärdats av Utbildningsavdelningen (p4.2) Lämpliga stödåtgärder för studenter med dyslexi kan vara anteckningshjälp, lektörshjälp, förlängd tentamenstid, alternativ examination, t ex muntlig tentamen samt stödundervisning och särskild handledning Varje institution ska i god tid före kursstart på begäran av den berörda studenten tillhandahålla aktuella litteraturlistor som underlag till förmedling av stöd i form av kurslitteratur på så kallad talbok, genom Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 7. Särskilda stödåtgärder för sökande med funktionshinder Särskilda stödåtgärder för sökande med funktionshinder ska utformas individuellt. Samråd med den sökande och med samordnaren för funktionshindrade studenter är viktigt för att åtgärderna ska anpassas på rätt sätt. Funktionshindrade sökande ska ha lika möjligheter som övriga sökande att nå goda provresultat. För att en sökande ska kunna få möjlighet att göra anpassat antagningsprov krävs att den sökande anmäler sitt funktionshinder senast i samband med sista anmälningsdag och styrker detta med läkarintyg eller motsvarande. Samråd mellan musikhögskolorna bör ske i de fall en sökande ska göra prov på flera orter. 8. Hantering av känslig information rörande studenters hälsa All känslig information om studenters hälsa som kommer till KMH:s kännedom ska hanteras varsamt, med omsorg om den enskilde studentens integritet. Rekommendationer för detta meddelas av Utbildningsavdelningen. 9. Överordnat regelverk Diskrimineringslagen (2008:567) Högskolelagen (1992:1434) 1 kap 5 a Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap Övriga Referenser HSV 2000:4 R Högskolestudier och funktionshinder KMH Jämlikhetsplan (Dnr 10/52)

6 4 (4) _KMH_Policy_funktionshinder.pdf Dnr 10/384 Tillägg: Information till studenter Enligt rektorsbeslut KMH arbetar för att förbättra situationen för dig som har ett funktionshinder. Den övergripande målsättningen är att du ska ha möjlighet att uppnå lika goda studieresultat som övriga studenter. Det är viktigt att du som har ett funktionshinder själv får vara med och formulera ditt behov av stöd i studiesituationen. Planeringen av stödåtgärderna sker i samråd med din mentor och utformas precist för att stödja dig att nå de förväntade studieresultaten. Det särskilda stöd som du kan få för dina studier ska hjälpa dig att nå lärandemålen i de kurser som du läser, med samma möjlighet som dina studiekamrater. För att det ska vara tydligt för alla berörda att du är berättigad till särskilda stödåtgärder för din utbildning på KMH ska du begära ett särskilt intyg som utfärdas av Utbildningsavdelningen. Vänd dig till Studiecentrum för att få mer information! Att ha en funktionsnedsättning innebär inte automatiskt att man också behöver särskilda stödåtgärder för sina studier. Det kan ändå vara klokt att i samband med ansökan eller så snart som möjligt efter antagningen kontakta Studiecentrum. Det är viktigt att du innan utbildningen startar får möjlighet att diskutera kommande studier och eventuella behov av särskilda stödåtgärder. Därefter fattas beslut om stödåtgärdernas omfattning. Tillsammans med din mentor kan du under hela din utbildning diskutera din studiesituation och framtida yrkesutövning i relation till din funktionsnedsättning. Stödåtgärderna kan komma att omprövas om förutsättningarna för studierna förändras eller när en efter omständigheterna godtagbar studieprestation inte har uppnåtts. Mer information om hur KMH arbetar för att garantera alla studenter jämlika möjligheter att uppnå goda studieresultat finner du i KMH:s Jämlikhetsplan (Dnr 10/52). Studiecentrum har tel , epost:

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten är socialtjänstens stöd till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Enhetens insatser vänder sig till

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer