Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra"

Transkript

1 Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

2 Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionshinder. Vi arbetar med: Habilitering för barn och ungdomar med rörelsehinder, autism och utvecklingsstörning enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), som innebär samordnade behandlingsinsatser för att minska eller kompensera medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar. Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS (Lag om stöd och service). Råd och stöd innebär expertinsatser av personal med särskild kunskap om levnadsvillkor för barn och ungdomar med stora och varaktiga funktionshinder. Insatserna är en rättighet för de personer som omfattas av LSS. Stödet ska främja utvecklingen under hela uppväxttiden och ges till barn, ungdomar, deras familjer och andra viktiga personer i barnets närmiljö. Hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kommunikation. Vi ska medverka till att: Barn och ungdomar med funktionshinder ges förutsättningar för god psykisk och fysisk utveckling. Barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer får förutsättningar för god delaktighet i samhället.

3 Arbetslag Habilitering eller råd och stöd ges av olika specialister som är indelade i arbetslag i länet. Ett mindre team med en kontaktperson bildas för varje familj/ungdom. Vilka specialister som behövs i teamet beror på vilka behov som finns och hur insatserna läggs upp, och kan variera övertid. I distriktsarbetslagen ingår t ex arbetsterapeut, fritidskonsulent, habiliteringspedagog, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. Individuell planering I teamet är barnet/ungdomen och familjen i centrum. Tillsammans gör vi en individuell plan för habilitering/råd och stöd. Planen utgår från barnets/ungdomens/familjens behov, egna mål och intressen och innehåller de insatser som prioriteras den närmaste tiden (ett tre år). Den samordnas med andra planer utifrån behov.

4 Vad vi erbjuder Insatser från barn- och ungdomshabiliteringen: Samtalsstöd till föräldrar respektive ungdomar efter besked om funktionshinder. Rådgivning till familjen kring barnets behov av stöd och stimulans. Utredning av funktioner, bedömning av behov, stöd och behandling inom olika utvecklingsområden. Samhällsinformation till familjen. Familje- och föräldrakurser. Stöd till syskon och andra anhöriga. Förskrivning och utprovning av personliga hjälpmedel. Rådgivning kring anpassning av bostad och andra miljöer som t ex förskola, skola. Information och rådgivning till familjen/ungdomen och viktiga personer i närmiljön om konsekvenser av funktionshinder. Förmedling av kontakter och samarbete med andra samhällsorgan, t ex kommuners handikappomsorg (LSS), hälso- och sjukvård, försäkringskassa, skola och handikapporganisationer. Stöd vid övergång barn vuxen. Mål Insatserna ska leda till att barnet/ungdomen får en god självkänsla, stimuleras till psykisk, social och motorisk utveckling, kommunikation, lek, samspel och lärande, att utföra vardagsaktiviteter och vara delaktig i samhällslivet samt att underlätta för familjen att få vardagen att fungera.

5 Länet och regionen Som komplement till distriktsarbetet finns ett antal läns- och regionövergripande verksamheter. För regionen Neuropsykologiskt rehabiliteringsteam för rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada. Team för barn och ungdomar med störd handfunktion. För länet Datatek, där barn och ungdomar som ännu inte kan läsa och skriva kan prova och låna program. Särskild kompetens för autism. Särskild kompetens för urologiska problem. Särskild kompetens för motorisk stimulans. Särskild kompetens för ortopedi och ortoser. Konsultation av dietist. Utrednings- och behandlingsboende på Kolbäckens elevhem i Umeå. Temaveckor för barn och ungdomar med varierande innehåll och målgrupp. Utredningsteam för svåra kommunikationsproblem. Dessutom Arbetslag för elever på riksgymnasiet för rörelsehindrade i Umeå.

6 Kontakt med habiliteringen Barn och ungdomar kommer till barn- och ungdoms habiliteringen på remiss (HSL) eller efter ansökan (LSS). Remisser kan komma från barnkliniker, barnpsykiatri och barn- eller skolhälsovård. Remisser som gäller HSL-insatser för barn med rörelse hinder bedöms av habiliteringsläkare eller avdelnings chef som tar ställning till en eventuell kontakt med ha biliteringen. För barn och ungdomar som begär råd och stöd enligt LSS beslutar habiliteringschefen om personkretstillhörig het samt om rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det är alltid den enskilde eller vårdnadshavaren som be gär råd och stöd. Vanligen krävs dessutom läkar-, psyko log- och social utredning som underlag för beslutet.

7 Lagar som styr Habiliteringsverksamheten regleras av två lagar LSS och HSL. LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag. Den ska garantera vissa insatser till: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada. Personer som har stora och varaktiga funktionshinder och därför behöver mycket stöd och service. Barn- och ungdomshabiliteringen är ansvarig för att erbjuda insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt denna lag. Lagen ersätter inte, utan kompletterar, andra insatser som ges av kommunernas socialtjänst eller landstingets hälso- och sjukvård. HSL Hälso- och sjukvårdslagen innebär bl a att landstinget har skyldighet att erbjuda habilitering och personliga hjälpmedel, samt att samordna habilitering med andra insatser.

8 Handikappnämnden Chef handikappverksamhet Avdelningschef Riksgymnasielag Kolbäcken Region- och länsresurs Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska Johan Skyttes väg 6, Box 244, LYCKSELE Tel: Barn- och ungdomshabiliteringen Lasarettet, SKELLEFTEÅ Tel: e-post: Habiliteringschef Avdelningschef Avdelningschef Lyckseledistriktet Barn- och ungdomslag Umeådistriktet Barnlag Ungdomslag Arbetslag för autismspektrastörningar Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Skellefteådistriktet Barnlag Ungdomslag Avdelningschef Kolbäckens elevhem Kolbäckens habilitering Kandidatvägen 31-33, UMEÅ Tel: Habiliteringsteam för Riksgymnasiet Västra Norrlandsgatan 18B, UMEÅ Tel: webbsida: Produktion: Landstingets informationsfunktion Foto: Norrlandia bildbyrå, Birgitta Stadling, Thomas Jönsson, Maria Grönlund, Anders S Svensson Tryck:???? 2007