När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten"

Transkript

1 När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

2 Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den rörelseträning som Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder barn med diagnosen cerebral pares eller liknande funktionsnedsättningar. Vi vill också informera om det synsätt våra insatser grundar sig på. Barnets och familjens sjukgymnast I det habiliteringsteam som bildas för er familj finns en sjukgymnast. Hur tät kontakt ni har kommer att variera över åren men för många familjer är behovet av stöd störst under barnets första år. Sjukgymnasten kommer framför allt att fungera som handledare för er föräldrar och för barn som går på förskola/skola för personalen. Tillsammans med er sjukgymnast planerar ni hur just ert barns rörelseutveckling bäst ska stödjas. Sjukgymnasten följer också regelbundet hur barnets leder och muskler utvecklas för att i god tid upptäcka om det uppstår problem som kräver behandling. Sjukgymnaster med specialinriktning Som ett komplement till de insatser ni kan få av er ordinarie sjukgymnast, finns inom vår habilitering sjukgymnaster med specialinriktning. Tillsammans med barnets ordinarie sjukgymnast, eller någon annan i barnets team, bestämmer ni när en kontakt med någon av dessa sjukgymnaster är aktuellt för ert barn. För barn med cerebral pares kan det vara aktuellt med kontakt med sjukgymnaster som är inriktade på: ortopediska frågor, arm- och handfunktion, intensivträning.

3 Att lära in nya rörelser Så skapar vi goda cirklar Barnets rörelseutveckling sker som ett samspel mellan barnets egen motivation, kroppsliga förutsättningar och omgivningen. Ett barn som försöker utföra en aktivitet och lyckas vill prova igen. Genom att anpassa lek och vardagssituationer kan man skapa lagom utmanade uppgifter som stimulerar barnet att fortsätta i sina rörelseförsök. Då kommer så småningom de kroppsliga förutsättningarna att påverkas barnets koordinationsförmåga och muskelstyrka ökar. En god cirkel har skapats. Målsättningen för oss sjukgymnaster är att tillsammans med er föräldrar skapa dessa goda cirklar. Kunskap om det enskilda barnets behov och förutsättningar ligger till grund för en sådan medveten stimulering. Sjukgymnasten med sin yrkeskunskap och föräldrarna som känner sitt barn utgör tillsammans ett team som hjälper barnet. Principer för motorisk inlärning har inspirerat oss i vårt arbetssätt Rörelser lärs bäst in i den miljö och i de situationer de ska användas. Inlärningen är mest effektiv om den som lär sig är aktiv och motiverad. För att en verklig inlärning ska ske krävs att rörelserna upprepas många gånger.

4 Att lära in nya rörelser Vardagsträning är basen Alla barn tränar och lär sig nya färdigheter i vardags-, lek- och fritidsaktiviteter. Genom att försöka många, många gånger lär sig barnet att behärska allt från att hålla i skeden till att ta sig i och ur sin säng. Vi tror att det här är det naturligaste sättet att lära nya rörelser också för barn med rörelsehinder. Ett barn med rörelsehinder kan behöva hjälp till motorisk inlärning men innehållet ska vara precis som för andra barn. Genom att utnyttja vardagliga situationer som då barnet leker, äter eller tar av och på kläder kan man få det stora antal upprepningar som behövs för att en verklig inlärning ska ske. Då kan också inlärningen ske utan att barnet egentligen upplever att det tränar. När barnet är litet sker denna rörelseinlärning framför allt i hemmet, men lite senare kommer även förskola och skola att spela en viktig roll. Tillsammans med er sjukgymnast kommer ni fram till vilka färdigheter som just ert barn behöver stöd och stimulans för att lära sig. Ni får också handledning i hur man bäst stödjer barnet i denna inlärning. Att formulera mål som ligger inom räckhåll är en svår konst men när man lyckas väl med detta ökar motivationen för barnet. Intensivträning Ibland kan man tycka att den vardagliga stimulansen inte är tillräcklig och att man under en begränsad period vill satsa på att jobba intensivt mot ett tydligt mål. Att träna intensivt på detta sätt är dock krävande för såväl barn som föräldrar. Vi anser därför att en period av intensivträning alltid ska vara tidsbegränsad och att man bör utvärdera resultatet tillsammans med sjukgymnasten när perioden är avslutad. De flesta barn tycker att träning tillsammans med andra barn är kul och det är ofta lättare att motivera barnet tillsammans med andra barn. Därför anordnar vi på Kolbäckens habilitering i Umeå intensivträning i grupp för barn från cirka två och ett halvt år och uppåt. Vi kallar denna träning MIA Målinriktad Intensiv Aktivitetsträning. Barnet kan få delta i MIA en till två gånger per år och varje tillfälle är en till två veckor. De familjer som kommer från andra orter har möjlighet att bo på vårt elevhem.

5 Omsorg om leder och muskler Alla föräldrar måste hjälpa sitt barn med att sköta om kroppen. Tänderna ska borstas, naglarna ska klippas och barnet behöver bada. Barn med funktionshinder har ofta ett ökat behov av kroppsvård. Det kan till exempel vara så att leder och muskler måste mjukas upp med stretching. Andra barn kan behöva använda skenor för att stabilisera lederna. Sjukgymnasten följer kontinuerligt barnets utveckling så att eventuell muskelstramhet eller ledproblem upptäcks i god tid. Behöver barnets leder och muskler särskild omvårdnad ger sjukgymnasten er handledning och stöd i att utföra den. Ibland kan andra medicinska åtgärder behövas. Sjukgymnasten förmedlar då kontakt med specialistläkare. Att få sitt rörelsebehov tillgodosett Att röra på sig är viktigt för alla barn rörelse är en källa till såväl hälsa som glädje. För barn med rörelsehinder kan det vara svårt att få rörelsebehovet tillgodosett. Tillsammans med er sjukgymnast kan ni diskutera vilka aktiviteter som kan vara lämpliga för just för ert barn. Vad som passar beror förstås både på barnets ålder och förutsättningar, men för alla barn kan man hitta meningsfulla och roliga aktiviteter. För små barn kan det vara busiga rörelselekar eller en hoppgunga som fyller behovet. För lite större barn kan bad och simning, cykling eller skidåkning vara roliga och meningsfulla aktiviteter.

6 Hjälpmedel och träning Om barnet behöver hjälpmedel Hjälpmedel ska väljas med omsorg så att de stödjer och inte hindrar barnets utveckling. Det finns idag bra hjälpmedel till stöd för barnets rörelseutveckling. En del barn kan behöva en anpassad stol. Andra kan behöva hjälp för att kunna förflytta sig självständigt. Ibland behöver barnet ett hjälpmedel bara under en begränsad period till exempel då det håller på att lära in en ny rörelse. Det finns en stor arsenal av hjälpmedel för barn. Vissa av dessa provas ut och ordineras av sjukgymnast. Andra hjälpmedel ordineras av till exempel arbetsterapeut eller logoped. När i livet ska träning ske? Vi vet idag att det är gynnsamt att det lilla barnet med rörelsehinder tidigt får en allsidig stimulans. En sådan stimulans ska vara lustfylld så att barnet lockas att vara aktivt och delaktigt. Vi tror att en stimulering som ingår som en naturlig del av barnets vardag ger den bästa träningen. Under olika perioder i livet har den motoriska inlärningen olika fokus. Det lilla barnet tränar på basfärdigheter som att gripa, sitta och förflytta sig. Det lite äldre barnet kan istället vara motiverat att lära sig klara avoch påklädning, klippa med en sax eller att äta själv. Tonåringen kan vilja träna sin styrka eller kondition eller färdigheter som gör det möjligt att bli självständig. Hur träningen ser ut varierar under livet men det är inte för sent att förbättra sin förmåga bara för att man hunnit bli skolbarn eller tonåring. Att hålla dialogen vid liv Allteftersom barnet växer upp väcks nya frågor kring barnets rörelseutveckling och vad som kan göras för att stödja den. Ta upp de funderingar ni har med er sjukgymnast!

7 Olika synsätt på träning Hur vet man då att ens barn verkligen får den bästa tänkbara träningen? I den här broschyren har vi beskrivit det arbetssätt vi valt inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten. Att som vi välja att förlägga träningen till vardagen och närmiljön är också det synsätt som idag har störst förankring inom barnhabilitering i Sverige men även internationellt. Sett ur ett historiskt perspektiv kan man säga att synen på habilitering/rehabilitering har gått från en stark tilltro till att träningen ska skötas av experter på institutioner, till uppfattningen att man får bäst inlärningseffekt om träningen sker i personens egen miljö med handledning av experter. Men man ska veta att det finns andra synsätt på träning än vårt och att det finns en rad olika träningsmetoder för barn med cerebral pares. En del av dessa metoder finns representerade i Sverige medan andra metoder bara finns att tillgå i andra länder, till exempel USA. I Sverige finns centra där konduktiv pedagogik tillämpas. Det finns även enstaka terapeuter i Sverige som behandlar enligt en metod som kallas Vojta. Hur effektiva är då dessa metoder? Att utvärdera effekter av träningsprogram för barn är komplicerat av flera anledningar. Barn utvecklas även utan träning. Det är också svårt att få jämförbara grupper inget barn är det andra riktigt likt. Trots detta har en rad studier genomförts. Den samlade forskningen visar att barns rörelseförmåga förbättras om de får stimulans/träning. Men forskningen visar också att intensiv träning med specifika metoder inte ger mer än den träning som barnet kan få med bra stöd i hemmiljön. Vi har därför valt en modell där basen är träning i vardagsmiljön och perioder med intensivträning ska ses som ett komplement. Denna broschyr kommer från Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbottens län. Bilderna är ritade av Anita Fröjd och finns på Birgit Rösblad Leg. sjukgymnast, MD Monica Örberg Leg. sjukgymnast

8 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING PRODUKTION: LANDSTINGETS MEDIABYRÅ TRYCK: LANDSTINGETS GRAFISKA ENHET UMEÅ 2003

HABILITERINGSPROGRAM CEREBRAL PARES

HABILITERINGSPROGRAM CEREBRAL PARES HABILITERINGSPROGRAM CEREBRAL PARES Antaget inom barn- och ungdomshabiliteringen 2009-12-11 reviderad 2011-06-15 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2 MOTORIK... 3 När barnet behöver rörelseträning... 3 Vardagsträning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 15/2012 Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Verksamhet: Projektansvarig enhetschef: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ett liv som räddas ska också levas! Ett barn med hjärnskada har en tuffare resa framför sig än en vuxen! Redaktören Hjärnkraft Nr 3 oktober 2009

Ett liv som räddas ska också levas! Ett barn med hjärnskada har en tuffare resa framför sig än en vuxen! Redaktören Hjärnkraft Nr 3 oktober 2009 Redaktören Hjärnkraft Nr 3 oktober 2009 Ansvarig utgivare Gun-Britt Kristianson Redaktör Ann Turlock Redaktionskommitté Marie-Jeanette Bergvall Pia Delin Stadig Wellamo Ericson Gun-Britt Kristianson Ann

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Beteckning: Akademin för teknik och miljö Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Anneli Olsson Ht-2010

Läs mer

Tema: Grav utvecklingsstörning

Tema: Grav utvecklingsstörning En tidning från Habilitering & Hälsa Nr 1 2011 Tema: Grav utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Våra VIP-kunder Innehåll Stör mig inte nu mamma 3-5 Teamarbetet viktigt kring personer med de

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

Att förstå sitt barns autism

Att förstå sitt barns autism Habilitering & Hjälpmedel FoU-enheten Att förstå sitt barns autism Tidsbegränsat Intensivt Familjesamarbete TIF Peter Björling Nils Haglund Tarja Lundblad Kristina Karlsson Anna-Lena Lundström Ann Skillö

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Rehabiliteringsprogram. Förvärvad hjärnskada

Rehabiliteringsprogram. Förvärvad hjärnskada Rehabiliteringsprogram Förvärvad hjärnskada Beskrivning av en förvärvad hjärnskada Med förvärvad hjärnskada menar man skador på hjärnan som tidigare varit normalt fungerande. Skada kan uppkomma vid trauma

Läs mer

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran 1 Innehållsförteckning Inledning 1. Värdegrund 4 1.1. Barnets bästa 1.2. Trygga människoförhållanden 1.3. Att bli förstådd och uppmärksammad enligt ålder och

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2009:6 Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:6 Diarienummer 2008:431 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer