Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal"

Transkript

1 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 1 Stöd till studenter med funktionsnedsättning En guide för universitetspersonal

2 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Den här guiden innehåller information till dig som kommer i kontakt med studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet. Du kan vara lärare, studierektor, studievägledare eller övrig personal. Studenter med olika funktionsnedsättningar kan möta olika och likartade hinder i studiemiljön. Många hinder går att undanröja med god tillgänglighet i såväl den fysiska miljön som i den virtuella miljön, med framförhållning i kursplaneringen och med god pedagogik. Andra hinder kan överbryggas eller minskas genom olika former av pedagogiskt stöd. Guiden tar upp regler, handlingsplaner och arbetsfördelningen vid universitetet. Den beskriver också vilka stödformer det finns för studenterna och ger några tips för lärare. Olika funktionsnedsättningar och vilka hinder de innebär beskrivs kortfattat. Vi hoppas att guiden ska göra det lättare för dig att möta studenter med olika typer av funktionsnedsättning och att ge dem det stöd de behöver för att kunna genomföra sina studier på bästa sätt.

3 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 3 Innehållsförteckning Lagen...4 Handlingsplaner...4 Vägen till pedagogiskt stöd och anpassningar...5 Studentens individuella behov...6 Stödformer och hjälpmedel...7 Tips för tillgänglig undervisning...10 Funktionsnedsättningar...13 Litteratur Övrigt studentstöd Kontakt...19 Produktion: Studentavdelningen, Stockholms universitet, VT 2013

4 4 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Lagen Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har som syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Prefekten eller motsvarande har av rektor delegerats ansvaret för arbetsmiljö-, diskriminerings och likabehandlingsfrågor. Detta innebär att prefekten på varje institution är ansvarig för att förebygga diskriminering. I diskrimineringslagen står: Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Begreppet varaktig ska tolkas i relation till begreppen tillfällig och bestående. Det behöver inte röra sig om en bestående funktionsnedsättning men snabbt övergående skador eller tillstånd omfattas inte, till exempel ett armbrott. I linje med bland andra Diskrimineringsombudsmannen och Handisam används här begreppet funktionsnedsättning för att beskriva begränsningar av en persons funktionsförmåga. Hinder kan uppstå i en miljö som är otillgänglig. I vårt arbete för ökad tillgänglighet är det viktigt att se till människors skilda behov i olika studiesituationer. Handlingsplaner Stockholms universitets långsiktiga plan slår fast att universitetet ska vara ett jämställt och jämlikt lärosäte som karakteriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet. De konkreta målen för arbetet formuleras i handlingsplaner. Plan för lika rättigheter och möjligheter omfattar åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter för befintliga och presumtiva studenter, och förebygga diskriminering. Plan för tillgänglighet omfattar åtgärder för att göra universitetets lokaler, verksamhet och information tillgänglig för anställda, besökare samt presumtiva och befintliga studenter. Handlingsplanerna finns på:

5 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 5 Vägen till pedagogiskt stöd och anpassningar Samordnaren Vid Studentavdelningen finns två samordnare för studenter med funktionsnedsättning samt en dyslexipedagog. Samordnaren utfärdar intyg om rekommenderade stödåtgärder till de berörda studenterna, beställer passerkort till resursrum, koordinerar mentorskap med mera Samordnaren ger också stöd till personal på institutionerna i deras arbete med att göra sin undervisning och examination tillgänglig. Studentavdelningen administrerar lönerna till de personer som ger anteckningsstöd till studenterna, mentorer, tentamensvakter med flera. Kontaktperson vid institutionen Vid varje institution finns i regel en kontaktperson som har till uppgift att bistå studenten i studiesituationen, vanligen studievägledaren. Studenten rekommenderas att etablera kontakt med denne redan vid utbildningens början. Om studenten inte tidigare varit i kontakt med samordnaren vid Studentavdelningen, bör studenten också hänvisas dit för att få en samlad bedömning och intyg om rekommenderade stödåtgärder. Intyg om stödåtgärder En student som behöver individuella anpassningar i sina studier ska kontakta Studentavdelningens samordnare för att få information och för att diskutera sitt behov av stöd. Utifrån samtalet och den dokumentation som studenten har kring sin funktionsnedsättning formuleras ett intyg, där det står vilka stödåtgärder som rekommenderas. Det kan till exempel vara anteckningsstöd, mentorsstöd och/eller anpassad examination. Av intyget framgår också vilka skyldigheter studenten har och vad som förväntas av institutionen. Intyget är på så sätt en service till institutionens personal som därigenom inte tar del av studentens läkarintyg, dyslexiutredningar och liknande. Studentens integritet skyddas också. Intyget visas upp av studenten för den institutionspersonal som berörs, vanligen kontaktpersonen. Institutionen beslutar om de rekommenderade stödåtgärder som gäller examinationen och ansvarar för att ordna tentamensvakter för studenter som tenterar enskilt eller har förlängd tentamenstid. Studier utomlands För utresande studenter är det utbyteskoordinatorn vid studentens institution som ansvarar för kontakter med det mottagande universitet i värdlandet kring frågor om stöd. Samordnarna kan utfärda intyg om rekommenderat stöd. Stockholms universitet ansvarar för kostnaderna för det pedagogiska stödet på samma sätt som vid studierna på hemmaplan.

6 6 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Studentens individuella behov Studenter med samma funktionsnedsättning kan ha helt olika behov. Varje student måste därför bedömas individuellt och generaliseringar ska undvikas. Studenter som använder rullstol behöver till exempel inte alltid samma typ av anpassningar, och studenter med dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha olika förmåga att klara läs- och skrivkraven på en kurs. Hur studenter med olika funktionsnedsättningar interagerar i gruppen skiljer sig också från person till person. Många funktionsnedsättningar syns inte utanpå. En student är inte tvungen att berätta om eller diskutera sin funktionsnedsättning med lärare eller annan personal vid institutionen. De flesta väljer ändå att ha en dialog kring de hinder de möter och de anpassningar de behöver. Tveka inte att ställa frågor om anpassningar till studenten. Han eller hon vet bäst vad som fungerar och vad som inte gör det. Var öppen och lyhörd och tänk på studentens rätt till integritet. Ömsesidig respekt underlättar kommunikationen mellan student och lärare och är en förutsättning för att studenten ska kunna prestera sitt bästa i studierna. Behandla de uppgifter som kommer fram om studentens situation konfidentiellt. Sekretesslagen gäller för uppgifter om hälsa och personliga förhållanden.

7 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 7 Stödformer och hjälpmedel I det här avsnittet beskrivs några vanliga stödformer. Listan är alfabetisk. Anteckningsstöd En student som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna från föreläsningar och liknande kan få hjälp med det. Han/hon kan själv ordna anteckningsstödet genom att fråga någon av sina kurskamrater. Någon gång kan studenten behöva hjälp med att hitta en person och kan då vända sig till studievägledaren som kan fråga studenterna via e-post, annonsera på institutionens hemsida eller i Mondo. Den som antecknar åt någon annan får ersättning för sitt arbete via Studentavdelningen. Anteckningarna kan också kopieras utan kostnad. Examination Studenter med funktionsnedsättning kan behöva genomföra examinationen på något annat sätt än det gängse. En student har ibland rätt till enskild tentamen och kan då få sitta ensam eller tillsammans med en mindre grupp studiekamrater i samma lokal. Detta kan vara aktuellt för dem som till exempel har allergi, behov av att röra på sig under tentamen, koncentrationssvårigheter eller lätt blir störda av andra. Ofta används något av de resursrum som finns på Studentavdelningen. Rum bokas av studenten, som meddelar institutionen i god tid. Tentamensvakt ordnas av institutionen medan dennes lön betalas via Studentavdelningen. Vid behov kan studenter erbjudas förlängd tentamenstid eller alternativ examination efter samråd med examinatorn, som beslutar om detta. Muntlig tentamen, tentamen med hjälp av dator eller hemskrivning kan till exempel förekomma. Handledning Det finns ibland möjlighet för studenten att få extra handledning av lärare. Åtgärden diskuteras tillsammans med samordnaren och studierektorn eller studievägledaren vid berörd institution. Extra handledning bekostas av institutionen. Kurslitteratur som talbok, e-textbok och punktskriftsbok Vissa studenter behöver använda anpassad kurslitteratur som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). MTM anpassar bara böcker som är obligatorisk kurslitteratur. Det kan ta två till tre månader att nyproducera en talbok. Produktionstiden för punktskriftsbok och e-textbok är cirka två månader och för förstoringar cirka en månad.

8 8 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Nya talböcker framställs i DAISY-format (ett mp3-format) vilket gör att det går att bläddra, söka och sätta bokmärken i dem. E-textböcker är böcker med digitalt lagrad text. De läses på dataskärm tillsammans med anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm. De texter som MTM inte producerar, till exempel kompendier, artiklar och delar av böcker, kan studenten få inlästa av en lektör. Universitetsbiblioteket svarar för denna inläsningsverksamhet. Studenten kontaktar själv universitetsbiblioteket (e-post: su.se) för att få ett nedladdningskonto och information om hur man beställer och laddar ner kurslitteraturen som Daisy-talbok eller som Mp3-fil. Det finns också en möjlighet för institutionen själv att beställa nyinläsning av böcker. Mer information om MTM finns på Om studenten behöver skanna in enstaka dokument för att de ska kunna översättas till punktskrift, e-text eller talboksformat, kontakta samordnaren Mentorsstöd Studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar kan beviljas en mentor. Mentorn, som oftast är en student som kommit längre i studierna, fungerar som en coach. Mentorn kan hjälpa till att planera och organisera studierna liksom att tolka och konkretisera institutionens förväntningar på studieuppgifterna. Samordnaren rekryterar och utbildar mentorer men behöver ibland hjälp av institutionen för att hitta rätt person. Resursrum För studenter med funktionsnedsättning finns fjorton resursrum i Studenthuset. I rummen finns datorer som är utrustade bland annat med talsyntes, rättstavningsprogram, skanner och lexikon. Rummen kan bokas och användas för studier eller för enskild tentamen. Vid behov ordnar institutionerna en separat tentamenslokal. För att kunna använda sig av resursrummen behöver studenten ett passerkort som beställs genom samordnaren. Inför varje ny termin måste studenten aktivera sitt passerkort på nytt. Kontaktpersonen för resursrum hjälper till med detta. Information om rummens utrustning finns på Även i universitetsbiblioteket finns två resursrum för studenter med funktionsnedsättning samt ett allergirum. Dessa resursrum kan dock inte användas för tentamen. Mer information finns på:

9 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 9 Rättstavningsprogram Alla studenter har möjlighet att ladda ner och installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på sin hemdator utan kostnad via sajten Campuslicenser i Mondo. Licenserna gäller under ett år, därefter måste de uppdateras. Skrivtolk Tolkningen sker simultant från tal till skrift och tolken skriver ner det som sägs antingen på en dator eller på ett snabbskrivande tangentbord. Teckenspråkstolk Tolkarnas arbete samordnas av Enheten för utbildningstolkning vid Tolk- och översättarinstitutet. Mer information finns på Studenter i lärarutbildningen vänder sig till tolkgruppen på Studentavdelningen via e-post Vilrum Den student som behöver tillgång till ett vilrum kan kontakta universitetets Kundservice i Frescati, Södra huset, Hus B, plan 3, rum B371 (telefon ).

10 10 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Tips för tillgänglig undervisning Undervisningen vid Stockholms universitet ska sträva efter att vara tillgänglig för alla studenter. Rådgör gärna med andra lärare och personal med pedagogisk erfarenhet. Samordnarna på Studentavdelningen kan också hjälpa till med att föreslå lösningar för examination eller alternativa sätt att genomföra olika kursaktiviteter. För studenter med funktionsnedsättning är det extra viktigt att tänka på följande: Meddela kursplaner, litteraturlistor och annat material i god tid Kursplanerna behövs för att studenterna ska kunna göra en realistisk planering av sina studier och diskutera eventuella anpassningar. Eftersom planeringstiden för detta ibland är lång, är det bra om kursplanerna är klara och tillgängliga på institutionens hemsida i god tid. Det är också bra om institutionen i förväg beaktar hur kursmoment som exempelvis fältutflykt, studieresa, praktik eller laboration kan genomföras för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar. Studenter som behöver sin kurslitteratur i andra former än som tryckt bok, behöver ha tillgång till litteraturlistan långt i förväg. Produktionen av en ny talbok tar två till tre månader. Även anpassningar som e-textbok, punktskriftsbok och förstoringar tar tid. För att studenten ska få sin litteratur i tid till kursen måste den beställas långt före kursstart och studenten är alltså beroende av att litteraturlistorna är fastställda och publicerade på institutionens webbsida. Det underlättar för många studenter att få tillgång till föreläsningsanteckningar, PowerPoint-presentationer och annat material i förväg. Publicera gärna materialet elektroniskt i lär- och samarbetsplattformen Mondo så att studenter som använder program med talsyntes kan lyssna på det i förväg. Eventuellt material som skickas direkt till studenterna bör av samma skäl vara i elektronisk form Om studenten använder teckenspråkstolk kan de behöva ta del av kurs- och föreläsningsmaterial i förväg för att förbereda sig. Boka tillgängliga lokaler Studenter med rörelsehinder är beroende av att kunna ta sig till och vara i de lokaler där undervisningen sker. Kontrollera därför att undervisningslokalen är tillgänglig för alla. Informera om ändringar av schema, lokaler, kursupplägg och dylikt på ett sätt som når alla berörda. Den som exempelvis är beroende av färdtjänst för resor till och från universitetet, liksom den som är i behov av teckenspråkstolk, behöver tid för planering. För hörselskadade är det viktigt att det är bra akustik i undervisningslokalen. Använd lokaler med hörslinga om du har studenter som använder hörhjälpmedel.

11 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 11 Använd microfon Använd alltid mikrofon i undervisningslokaler där sådan finns. Detta gäller även studenter som yttrar sig. I alla stora hörsalar (även några seminarierum) finns en teleslinga/hörslinga som aktiveras av mikrofonen. För att en hörselskadad student ska kunna utnyttja detta hjälpmedel måste alltså mikrofonen vara igång. Upprepa frågor och stå synligt Med några enkla åtgärder förutom att använda mikrofon blir det enklare för hörselskadade att tillgodogöra sig undervisningen. Upprepa gärna alla frågor och kommentarer från studenterna. Tänk på att hörselskadade kanske behöver läsa på läpparna. Undvik därför att tala vänd mot tavlan och om möjligt att stå i motljus. Ta raster och pauser Ta regelbundna raster. Många funktionsnedsättningar medför att studenten behöver koncentrera sig mer än andra och blir fortare trött och tappar koncentrationen. Andra får besvär av att sitta länge utan att kunna röra på sig. Hoppa därför inte över planerade raster. Ge information både muntligt och skriftligt All viktig information bör ges både muntligt och skriftligt. Studenter med dyslexi kan ha lättare att ta till sig muntlig information, medan studenter med neuropsykiatriska tillstånd behöver få den i skrift. Använd institutionens hemsida och/eller Mondo. Planera inför grupparbeten och redovisningar Grupparbeten och redovisningar bör planeras med tanke på att studenter har olika behov. Här följer två exempel: För en student med hörselskada fungerar det bäst att arbeta i en mindre grupp i en lokal där hörselmiljön är optimal. Vid redovisning bör gruppen stå framför de andra studenterna eftersom den studenten med hörselskada uppfattar det som sägs lättare när han eller hon också kan se det som sägs. För en student med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det vara särskilt viktigt att känna sig trygg i gruppen och att det i god tid ges tydliga riktlinjer för grupparbetet och presentationen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda alternativa arbetsformer.

12 12 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal

13 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 13 Funktionsnedsättningar Hur en funktionsnedsättning tar sig uttryck varierar stort individer emellan. Behovet av stöd och anpassningar är därför individuellt. Olika diagnoser kan överlappa varandra och det är inte ovanligt att en person kan ha flera diagnoser samtidigt. Många studenter med funktionsnedsättning har utvecklat färdigheter vilket gör att omvärlden kan ha svårt att förstå att hon eller han också har svårigheter. Här beskrivs kortfattat de vanligaste funktionsnedsättningarna. Dyslexi Samlingsdiagnosen dyslexi innebär en varaktig störning av förmågan att avkoda skriftspråket orsakad av en svikt i det fonologiska systemet. Feltolkningarna av skriften skapar i sin tur ofta misstolkningar av innehållet i en text. Avkodningen tar tid och studenter med dyslexi tvingas läsa texten med större noggrannhet och kanske flera gånger för att uppnå god läsförståelse. Även skrivprocessen påverkas. Flertalet studenter med dyslexi har svårt med stavning och satskonstruktion. För mer information, Dyslexiförbundet FMLS: Dövhet och hörselskador Ordet hörselskada är ett samlingsnamn för till exempel hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. Den största gruppen är personer med hörselnedsättning, som kan variera från lätt hörselnedsättning till dövhet. En del personer med hörselnedsättning använder hörseltekniska hjälpmedel som hörapparat eller cochlea-implantat. Om vissa frekvenser i hörseln är borta kan dock inte en hörapparat kompensera för bortfallet. En hörapparat förstärker alla ljud det vill säga även trafikbuller, skrapljud av stolar, fläktsus från luftkonditionering och dataprojektorer med mera. Många typer av hörselnedsättning försämrar hörandet av vissa ljudfrekvenser vilket medför att vissa röster/ljud är lättare/svårare att uppfatta än andra. Att inte kunna höra tillfredställande i studiesituationen påverkar studenten negativt eftersom det krävs ökad koncentration och ansträngning för att lyssna och försöka hänga med. Det finns också en risk för missuppfattningar. Förutom stress och trötthet kan anspänningen leda till värk i huvud, nacke och axlar. En del hörselskadade och döva personer använder sig av teckenspråk. Teckenspråket är både ett gestuellt och visuellt språk som uttrycks med hand-, kropps-, mun- och ansiktsrörelser. Det har en egen tematisk och syntaktisk struktur. För mer information, Hörselskadades Riksförbund: och Sveriges Dövas Riksförbund:

14 14 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en sammanfattande beteckning för olika tillstånd och diagnoser som till exempel ADHD, autismspektrumtillstånd, tvångssyndrom och Tourettes syndrom. Diagnoser som ibland överlappar varandra. Inom autismspektrumtillstånd (AST) ryms bland annat diagnoserna autism och aspergers syndrom. Valet av ordet spektrum i namnet autismspektrumtillstånd syftar på den stora variation som ryms inom diagnosen AST. Personer med AST kan ha svårt att tolka personer i sin omgivning och att förstå det som inte uttalas, vilket kan leda till svårigheter i kommunikation och samspel. De kan också ha tydligt inriktade intressen som de förvärvar stora kunskaper i. Symptom för en person med diagnosen ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, är problem med uppmärksamheten, impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan förekomma i kombination med varandra eller var för sig. Hon eller han kan till exempel ha lätt för att bli distraherad, glömma att ta med sig saker eller missa möten och information. För en person som har tvångssyndrom, även kallat OCD (Obsessive Compulsive Disorder), är symptomen tvångstankar och tvångshandlingar. Tourettes syndrom yttras genom tics, det vill säga återkommande ofrivilliga reflexliknande rörelser och/eller läten. Många som har tourettes syndrom utvecklar en förmåga att dölja sina tics när de är bland folk och låter dem bryta ut när de är ensamma. För mer information, Riksförbundet Attention: och Autism och aspergerförbundet: Psykiska funktionsnedsättningar Gemensamt är att besvären är långvariga och återkommande. Till psykiska funktionsnedsättningar räknas till exempel depression, tvångssyndrom, psykoser och ångestsjukdomar. Dessa tillstånd kan innebära svårigheter i perioder, både i det dagliga livet och i studiesituationen. Bipolär eller manodepressiv sjukdom innebär kraftiga svängningar i sinnesstämningen, ofta i distinkta perioder av depression eller mani. Ibland finns symptomfria perioder däremellan. I en manisk period går personen på högvarv och är mycket produktiv men kan ha svårt att hålla koncentrationen på det som ska göras. Vid ett depressivt skov känner sig personen ofta tom och värdelös. Dygnsrytm och sömn störs och periodvis kan personen bli oföretagsam och långsam.

15 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 15 Social fobi innebär att personen har en oproportionerligt stor rädsla för att bli uppmärksammad av andra. Svåra situationer för en student kan vara till exempel när han eller hon ska presentera sig i en ny grupp, delta i seminarier eller att tala inför publik. För mer information, Riksförbundet för social och mental hälsa: Rörelsenedsättningar Rörelsenedsättningar är ett samlingsbegrepp för skador eller sjukdomar som på olika sätt påverkar rörelseapparaten. Det kan röra sig om en skada på hjärnan, på det perifera nervsystemet eller på muskler, leder eller skelett. Cerebral pares (CP) orsakas av en hjärnskada som uppstått under fosterutvecklingen, vid födelsen eller under de första levnadsåren. En cp-skada kan variera i omfattning och svårighetsgrad. Ofta förekommer motoriska svårigheter, till exempel spasticitet (ökad muskelspänning) och/eller ofrivilliga rörelser. Förvärvade hjärnskador innebär att hjärnskadan inte är medfödd. Orsaken till skadan kan vara yttre våld eller sjukdom till exempel trafikolyckor, fallolyckor, misshandel, syrebrist, stroke, virus, tumör eller exponering för lösningsmedel. Hjärnskadorna kan ge både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt beteendemässiga störningar som kan vara både synliga och dolda. Kognitiva funktionsnedsättningar kan innebära nedsatt förmåga vad gäller till exempel minne, kommunikation, initiativ, vakenhet, inlärning, planering, omvärldsuppfattning, omdöme och koncentration. Whiplashskador orsakas av stötvåld mot halsryggen. Den vanligaste orsaken är bilolyckor men skadorna kan också orsakas av fall- och dykolyckor. Whiplashskador ger upphov till kroniska smärttillstånd, rörelseinskränkning i lederna och stelhet i muskulaturen. Personer med whiplashskada medicinerar ofta mot smärta, vilket medför att de kan bli mycket trötta. Smärta påverkar också uppmärksamheten och koncentrationsförmågan negativt. Ryggmärgsskador är ofta orsakade av trafik- eller sportolyckor. Ryggmärgsbråck är dock en medfödd skada. Beroende på var och i vilken grad ryggmärgen är skadad får förlamningarna olika utbredning, allt från total förlamning till en lätt svaghet i fotmuskulaturen. Förflyttnings- och balanssvårigheter är vanliga. För mer information, De handikappades riksförbund:

16 16 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Synskador Ordet synskada omfattar grav synskada och synsvaghet, gränsen mellan grava och lindriga synskador är flytande. En synnedsättning har alla som, även med glasögon och god belysning, har svårt att läsa tryckt text eller att orientera sig med hjälp av synen. Vissa som är gravt synskadade kan svagt skönja färger och föremål eller ser med ett starkt begränsat synfält. Andra ha svårigheter när det är mörkt eller när det är skarpt solsken. Lässvårigheterna vid en synskada varierar. Det kan vara möjligt att läsa tryckta texter om texten är tillräckligt stor och om det finns god kontrast och logisk layout som ökar läsbarheten. Andra behöver få texten som punktskrift, talbok eller i elektronisk form för att läsa den med hjälp av dator och talsyntes eller punktdisplay. För mer information, Synskadades Riksförbund: Andra funktionsnedsättningar Det finns många andra typer av funktionsnedsättningar utöver de som nämnts ovan, till exempel epilepsi eller multipel skleros, MS. Även allergi kan vara ett svårt hinder i studierna. Alla varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar studiesituationen berättigar till stöd. För mer information, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO):

17 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 17

18 18 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal Litteratur Henriksson, Ann-Sofie, Undervisa tillgängligt! Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder. Kan laddas ner gratis. Carstensen, Gunilla & Henriksson, Ann-Sofie, Undervisa tillgängligt. Om funktionshinder och undervisning. Konkreta tips och övningar för lärare. Kan beställas på: Teachability. Creating an Accessible Curriculum for Students with Disabilities. Kan laddas ner: Möjligheter till högre studier - för studenter med psykisk eller neuropsykisk funktionsnedsättningar. En guide. Specialpedagogiska skolmyndigheten. ISBN Övrigt studentstöd Studie- och språkverkstad Alla studenter vid Stockholms universitet kan få hjälp och stöd i sitt skrivande och med sin studieteknik vid Studie- och språkverkstaden som finns i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B (intill Södra huset, hus A). Mer information finns på: Studenthälsovård Studenthälsan i Stockholm arbetar med hälsovård för studenter, framför allt med studierelaterade problemställningar. Studenterna kan komma till en öppen mottagning i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B (intill Södra huset, hus A), entréplan, rum Det finns också möjlighet att boka en tid. Basmottagningen finns i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2. Där finns läkare, sjuksköterska, psykolog och socionom som erbjuder kortare kontakter individuellt eller i grupp. Personalen har tystnadsplikt och alla besök är avgiftsfria. Mer information finns på: Studie- och karriärvägledning En allmän studie- och karriärvägledning finns i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B (intill Södra huset, hus A), plan 3. Dit kan studenter vända sig med allmänna frågor om studier, utbildningsval och karriär. Mer information finns på:

19 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal 19 Kontakt Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning finns på Studentavdelningen. Besöksadress är Studenthuset, Universitetsvägen 2 B (intill Södra huset, hus A). Åsa Ferm Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Telefon: Rum: 234 E-post: Anna Göthner Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Telefon: Rum: 235 E-post: Elisabeth Åman Dyslexipedagog Telefon: Rum: 236 E-post: Jorge Moreno Kontaktperson för resursrum och särskilda programvaror Telefon: Rum: 238 E-post: Webbsida för personal: Webbsida för studenter:

20 20 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal För mer information besök Studentavdelningen Stockholms universitet, Stockholm Tel: E-post: Besökadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B Telefon: , e-post: Hur långt vill du nå?

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för lärare, studierektorer, studievägledare och övrig personal

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för lärare, studierektorer, studievägledare och övrig personal Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för lärare, studierektorer, studievägledare och övrig personal Den här guiden innehåller information till dig som kommer

Läs mer

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal HT14/VT15

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal HT14/VT15 Stöd till studenter med funktionsnedsättning - en guide för universitetspersonal HT14/VT15 Stöd till studenter med funktionsnedsättning En guide för universitetspersonal HT14/VT15 1 2 Stöd till studenter

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter 2 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Välkommen till Stockholms

Läs mer

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal HT15/VT16

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal HT15/VT16 Stöd till studenter med funktionsnedsättning En guide för universitetspersonal HT15/VT16 1 2 Den här guiden innehåller information till dig som kommer i kontakt med studenter med funktionsnedsättning vid

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter HT14/VT15. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Ht14/VT15

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter HT14/VT15. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Ht14/VT15 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter Ht14/VT15 1 2 3 Välkommen till Stockholms universitet Den här guiden innehåller information till dig som har en funktionsnedsättning och planerar

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning en guide för studenter HT16/VT17 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter HT16/VT17

Studera med funktionsnedsättning en guide för studenter HT16/VT17 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter HT16/VT17 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter HT16/VT17 2 Välkommen till Stockholms universitet Den här guiden innehåller information till dig som har en funktionsnedsättning och planerar att

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning en guide för studenter HT17/VT18 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter HT17/VT18

Studera med funktionsnedsättning en guide för studenter HT17/VT18 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter HT17/VT18 Studera med funktionsnedsättning en guide för studenter HT17/VT18 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter HT17/VT18 2 Studera med funktionsnedsättning en guide för studenter HT17/VT18

Läs mer

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal HT17/VT18

Stöd till studenter med funktionsnedsättning. En guide för universitetspersonal HT17/VT18 Stöd till studenter med funktionsnedsättning En guide för universitetspersonal HT17/VT18 1 2 Den här guiden innehåller information till dig som kommer i kontakt med studenter med funktionsnedsättning vid

Läs mer

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen I Strategin för verksamhetens förutsättningar, (dnr MIUN 2012/612) fastslås att Mittuniversitetet ska präglas av alla människors lika värde och ge alla lika

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Med funktionsnedsättning på kth

Med funktionsnedsättning på kth Med funktionsnedsättning på kth 2 Välkommen till kth! Den här broschyren vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ska börja studera på kth. kth arbetar aktivt för att göra studierna tillgängliga

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för tillgänglig undervisning Distansstudier Öppna distansföreläsningar även för campusstudenter. Det ger möjlighet för campusstudenter att ta del av

Läs mer

Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan

Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan Dnr: BTH 1.2.1-0338-2016 Förvaltningsbeslut: F120/16 Typ av dokument: Handlingsplan Beslutad av: Henrick Gyllberg Giltighetstid: 2016-2018

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

Likabehandling av studenter Funktionsnedsättning ELISABET HEMMINGSSON, ULLA BERGMAN, BODIL RYDERHEIM, KARIN CHERFILS-KARLSSON

Likabehandling av studenter Funktionsnedsättning ELISABET HEMMINGSSON, ULLA BERGMAN, BODIL RYDERHEIM, KARIN CHERFILS-KARLSSON Likabehandling av studenter Funktionsnedsättning ELISABET HEMMINGSSON, ULLA BERGMAN, BODIL RYDERHEIM, KARIN CHERFILS-KARLSSON Studenter med funktionsnedsättningar LTH 2005-2014 180 160 140 120 100 80 60

Läs mer

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Information för dig med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Planering Överblick och ordning är nycklarna. Steg 1: Gör en översiktlig

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder

HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder HANDBOKEN för studenter med funktionshinder I den här handboken hoppas vi att kunna ge dig svar på några av de frågor som kan dyka upp då man ska söka till universitetet. Här hittar du både allmän information

Läs mer

Pedagogiskt stöd LUNDS UNIVERSITET

Pedagogiskt stöd LUNDS UNIVERSITET Pedagogiskt stöd LUNDS UNIVERSITET 2 PEDAGOGISKT STÖD Pedagogiskt stöd Denna broschyr vänder sig till dig som blivit beviljad pedagogiskt stöd under din studietid. Här kan du läsa vilket stöd du kan få,

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida * OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida FAKTABLA Beställa Antal ex Adhd / add Vad är adhd/add? - lättläst Vad är adhd/add? Flickor och kvinnor med adhd/add Adhd/add

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med. funktionsnedsättning

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med. funktionsnedsättning för stöd till studenter med funktionsnedsättning Typ av dokument: Handläggningsordning Datum: Beslutad av: Giltighetstid: 2017-05-01 och tillsvidare eller fem år framåt Område: Ansvarig förvaltningsenhet:

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2017-04-26 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8 Diabetes...

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Bemötandeguide En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Marks kommun 2015 Boråsvägen 40, 511 54 Kinna Telefon: 0320 21 70 00 www.mark.se Innehållsförteckning Inledning...1 Tio

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Undervisa tillgängligt! Studentcentrum, verksamheten Stöd vid funktionsnedsättning

Undervisa tillgängligt! Studentcentrum, verksamheten Stöd vid funktionsnedsättning Undervisa tillgängligt! Studentcentrum, verksamheten Stöd vid funktionsnedsättning 2(8) Inledning Arbetet med att göra Malmö högskola mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning beskrivs i planen

Läs mer

Mentorskap, så fungerar det! Utgångspunkter för mentorskap till studenter med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar

Mentorskap, så fungerar det! Utgångspunkter för mentorskap till studenter med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar Mentorskap, så fungerar det! Utgångspunkter för mentorskap till studenter med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar Stöd och struktur Att ha en funktionsnedsättning behöver inte vara ett

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

En tillgänglig utbildning. tips och idéer

En tillgänglig utbildning. tips och idéer En tillgänglig utbildning tips och idéer 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/3 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Copyright Johnér Bildbyrå AB/ PhotoAlto Innehållsförteckning En

Läs mer

Plan för tillgänglighet 2012-2014

Plan för tillgänglighet 2012-2014 Tillgänglighetsplan 2012-04-19 Dnr SU 149-1267-12 Plan för tillgänglighet 2012-2014 (Fastställd av rektor 2012-04-19) 2 (16) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Policy för tillgänglighet vid Stockholms

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Studieteknik. Kristina Schött Studie- och språkverkstaden

Studieteknik. Kristina Schött Studie- och språkverkstaden Studieteknik Kristina Schött Studie- och språkverkstaden Studie- och språkverkstaden Hjälper dig att förbättra ditt akademiska skrivande och din studieteknik genom handledning seminarier föreläsningar.

Läs mer

ADHD aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

ADHD aktivitets- och uppmärksamhetsstörning + ADHD aktivitets- och uppmärksamhetsstörning ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den utmärks av koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. Kännetecknande för ADHD: svårt

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015 Språkledarutbildningen TAKK för Språket 3 september 2015 Vad är en funktionsnedsättning? Beror på en sjukdom eller skada på kroppen. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Det är en nedsättning

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Inkludering Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Insatsernas syfte

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Autismspektrumtillstånd hos vuxna. Agneta Hell

Autismspektrumtillstånd hos vuxna. Agneta Hell Autismspektrumtillstånd hos vuxna Agneta Hell Autismspektrumtillstånd (AST) Under beteckningen AST samlas bl.a de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK.

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Förord Högskolan i Jönköping välkomnar studenter med funktionshinder. Begreppet funktionshinder

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2016-11-02 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: UTB 3.1-2016/316 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handläggningsordning 2016-08-31 Susanne

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Lika villkor vid Umeå universitet

Lika villkor vid Umeå universitet Lika villkor vid Umeå universitet Agnes Lundgren, Personalenheten Utvecklingskonsult, samordnare för lika villkor 1 Vid Umeå universitet råder lika villkor UmU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide Hur tar jag reda på saker? Arbetsformer på A-kursen Om att läsa en universitetskurs Examination Rättigheter och skyldigheter Vad om jag får problem? (...)

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare»

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 2, februari 2016 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Efter en lyckad terminststart med flera välbesökta välkomstaktiviteter är terminen nu i full gång

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter

Likabehandlingsplan för studenter TEKNAT 2013/159 Likabehandlingsplan för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-02-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte med likabehandlingsplanen

Läs mer

Studiesociala frågor

Studiesociala frågor Studiesociala frågor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Utbildning för Studentrepresentanter och Programstudierektorer 2015 Vad är studiesociala frågor och hur påverkar de studierna? Vad kan du ställas

Läs mer

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT IT och funktionshindrade Fredrik Winberg, MDI/CSC, KTH Stig Becker, Hjälpmedelsinstitutet Definitioner Skada en faktisk skada, sjukdom eller annan störning som ger en nedsatt fysisk eller psykisk funktion.

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Anteckningsstöd. Pedagogiskt stöd, Lunds universitet

Anteckningsstöd. Pedagogiskt stöd, Lunds universitet Anteckningsstöd Pedagogiskt stöd, Lunds universitet 2 3 Information till dig som ger anteckningsstöd ATT FÖRBEREDA FÖRELÄSNINGARNA Både som student och anteckningsstöd är det bra om du alltid förbereder

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE VAD ÄR FRAMGÅNGSRIKA STUDIER? Vad är framgångsrika studier? Inspiration att upptäcka oanade resurser i dig själv, trygghet att utnyttja

Läs mer

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Datum Vår ref 2016-01-13 Pia Hasselrot Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Afasiförbundet Afasi Hjärnskador varierande funktion. Svårt att tala, förstå, oftast läsa och skriva. En del har svårt med siffror

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldsmedens Förskola Planen antogs 2011-01-01 Gäller till och med 2012-01-01 2 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Kognitionskunskap för bättre kommunikation. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog

Kognitionskunskap för bättre kommunikation. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap för bättre kommunikation Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap För att bemöta personer med nedsatt kognition på ett adekvat sätt är kunskap om kognition nödvändigt Kognitionskunskap

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Funktionshindrade studenter en sammanställning

Funktionshindrade studenter en sammanställning Funktionshindrade studenter en sammanställning av resultaten från Högskoleverkets tillsynsbesök Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Schema och kursupplägg

Schema och kursupplägg Schema och kursupplägg Kursansvarig: Eva Berglund eva.berglund@specped.su.se Seminariegrupledare: Judit Simon (Grupp 1) judit.simon@specped.su.se Eva Berglund (Grupp 2) eva.berglund@specped.su.se Kursadministratör:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

En bra lärmiljö på lika villkor

En bra lärmiljö på lika villkor En bra lärmiljö på lika villkor Sammanfattande rapport Gladenbring Sirpa 2017-01-01 0 Innehåll En bra lärmiljö på lika villkor... 2 Målgrupp... 2 Arbetssätt... 2 Teoretiska utgångspunkter... 3 Praktiskt

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt Beata Terzis med.dr, leg.psykolog KOGNITIONSKUNSKAP För att bemöta personer med nedsatt kognition på ett adekvat sätt är kunskap om kognition nödvändigt KOGNITIVA

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET. Teatercentrum/Södra regionen Spångatan 38 211 53 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se

TILLGÄNGLIGHET. Teatercentrum/Södra regionen Spångatan 38 211 53 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se 1(7) TILLGÄNGLIGHET Arkitektonisk tillgänglighet. När man talar om tillgänglighet handlar det ofta om anpassning av lokaler (toaletter, trösklar, trappor, mm). Att detta är ett problem, inte minst i många

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Information till personal vid gymnasier och högskolor om primär immunbrist och om hur studiesituationen påverkas för en student med en primär

Läs mer

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läsförmåga är en nyckel för inkludering både i skolan och i samhället. Att kunna läsa är elevens viktigaste redskap för att lyckas

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG218, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett inkluderande perspektiv, 15,0 högskolepoäng Neuropsychiatric Disabilities in an Inclusive Perspective, 15.0

Läs mer