Utan Förbifarten stannar Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan Förbifarten stannar Stockholm"

Transkript

1 2010 : 7 ISSN Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära invånare utan att vägkapaciteten ökats nämnvärt. Förbifart Stockholm avlastar andra trafikleder och minskar belastningen på Essingeleden med fordon per dygn, vilket gör att leden år 2030 kommer att ha mindre trafik än i dag. Förbifart Stockholm ger bättre kollektivtrafik eftersom den ger goda möjligheter till en bra kollektivtrafik med buss. Stockholmsregionen behöver både Förbifarten och utökad kollektivtrafik. Förbifart Stockholm bygger samman nord och syd genom bättre möjligheter att pendla, effektivare kollektivtrafik och bättre möjligheter att bo och arbeta i de olika delregionerna. Förbifart Stockholm minskar miljöproblemen eftersom leden minskar köerna och därmed utsläppen. En bil i kö släpper ut ungefär fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en bil som rullar samma sträcka utan hinder. Förbifart Stockholm behövs för ekonomisk utveckling vilket blir resultatet om företagen kan attrahera personal från hela regionen och leverera sina varor och tjänster utan att fastna i bilköer. En utebliven tillväxt kostar pengar. Förbifart Stockholm är samhällsekonomiskt lönsam eftersom det kostar 15 miljarder mer att inte bygga förbifarten än att bygga den. Den samhällsekonomiska förlusten av en folkomröstning skulle dessutom bli fem miljarder. Regionen behöver Förbifart Stockholm eftersom den skapar förutsättningar för företagens utveckling och fortsatt tillväxt. Utan Förbifarten stannar Stockholm. Dagens trafikökning beror främst på att stockholmsregionen växer och eftersläpande investeringar i infrastruktur.

2 Inledning Mer vägar ger mer trafik brukar ropen från motståndarna mot Förbifart Stockholm skalla. De anser att Förbifart Stockholm leder till mer trafik och att trafik som styrs till andra vägar ersätts av bilister som tidigare avstått från bilåkning på grund av trängsel. De verkar anse att människan har ett så omättligt behov, eller önskemål att åka bil, att så fort en bil i kön försvinner tar en annan dess plats. Vi tror istället på människan som en rationell varelse. Ingen åker bil för nöjes skull och fler vägar har inget egenvärde i sig. Den ökade trafiken beror inte på nya vägar, utan till största delen på att Stockholmsregionen växer och på det uppdämda transportbehov som finns. Stockholm utmärker sig både nationellt och globalt som en stark tillväxtmiljö. Befolkningstillväxten är stor och det diversifierade näringslivet bidrar till en jämn konjunkturnivå och stark tillväxt. I Stockholmsregionen skapas en hög andel av landets BNP och här sysselsätts 23 procent av rikets samtliga sysselsatta. Regionen växer kraftigt och numera är det självklart att räkna in Mälardalen i Stockholmsområdet, speciellt vad gäller satsningar på infrastruktur som minskar pendlingstider och stärker näringslivets ställning. Det faktum att Stockholm skapar arbetstillfällen långt utanför länsgränsen är bara ett argument i ledet för att Förbifart Stockholm ska byggas. Det som är bra för Stockholm är bra för Sverige. För att underlätta Stockholms befolkningsökning, och de trafikproblem som dessa i dagsläget innebär, behöver vi både en utbyggd kollektivtrafik och vägar. Vi anser att Förbifart Stockholm är nödvändig för att underlätta kommande generationers möjlighet att bo, leva och arbeta i en fortsatt framgångsrik och konkurrenskraftig Stockholmsregion. 2

3 En väg för framtiden Förbifart Stockholm är den planerade vägförbindelsen mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr. Det är just nu en av de viktigaste infrastrukturinvesteringarna i regionen. Förbifarten kommer att vara cirka 21 kilometer lång varav drygt 17 kilometer kommer att vara förlagd i tunnel. Byggandet kommer att ta cirka åtta år och byggstarten är planerad till Kostnaden enligt 2009 års prisnivå är 27,6 miljarder kronor. Förbifart Stockholm underlättar för trafiken att passera Saltsjö-Mälarsnittet och dess främsta uppgift är att avlasta Essingeleden. Essingeleden är dimensionerad för fordon per vardagsdygn, men trafikeras i dag av över fordon per vardagsdygn. Det gör Essingeleden till den mest belastade vägsträckan i Norden och skapar ett stort tryck på det underdimensionerade vägnätet. Köer som uppstår på grund av flaskhalsar är en daglig företeelse. Under vardagar per år sprider sig köerna från Essingeleden så långt att till och med trafiken i Södra länken påverkas. 1 Den ansträngda Essingeleden medför även en ökad sårbarhet för Stockholmsregionen. 2 Detta illustrerades tydligt år 2005 när en kranbåt rammade ett av ledens brofundament och leden stängdes av. Inom loppet av några minuter utvecklades en massiv trafikinfarkt i hela Stockholms vägsystem. Om Förbifart Stockholm inte byggs belastas regionens centrala vägnät av ökad trafik. Essingeleden beräknas år 2035 trafikeras av fordon per dygn. Det är fler fordon än vad den är dimensionerad för och innebär kösituationer under stora delar av dygnet. 3 Trafikverkets beräkningar visar att trafiken på Essingeleden, med Förbifarten, skulle minska med 20 procent och därmed hamna under dagens nivåer, vilket innebär cirka fordon per dygn. Stockholmsregionen har drabbats av växtvärk Stockholm - Mälardalsregionen har knappt 2,9 miljoner invånare 4 och Stockholms läns befolkning ökar snabbare än någonsin. Bara under 2009 ökade länets befolkning med nära invånare. Aldrig har vi varit så många stockholmare som nu och vi blir bara fler. Det är många som väljer att bo, leva och arbeta i regionen. Storstadens puls, breda arbetsmarknad och mångfald lockar. De senaste 20 åren har Stockholms län vuxit med ca personer vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med personer. En växande befolkning stimulerar tillväxt men med fler invånare som ska röra sig i Stockholmsområdet krävs det stora insatser för att förhindra och avhjälpa trängsel, miljö- och trafiksäkerhetsproblem, förbättra tillgängligheten, hålla ihop regionen och skapa fler företagsetableringar, och inte minst förstärka kollektivtrafiken. Befolkningsökning i Stockholms län per år, , tal Karta från Trafikverket Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Med Stockholmsregionen menas Stockholm och Uppsala län samt Trosa, Strängnäs och Gnesta. Enligt Tillväxtverkets indelning i funktionella analysregioner (FA-regioner). 3 Vägverket. Förbifart Stockholm, samrådsunderlag Resultat trafikprognoser år R Stockholm län, Södermalmslän, Uppsala län och Västmans län 3

4 I takt med att Stockholm växer suddas gränserna till närliggande regioner ut och Stockholm-Mälardalen bildar en sammanhängande ekonomisk geografi. Det regionala samarbetet fokuseras i huvudsak på satsningar inom infrastruktur och kollektivtrafik, men även på den ekonomiska utvecklingen och arbetskraftsförsörjningen för regionen. Stockholms styrka ligger inte bara i huvudstadsattributet och att storstadsregioner är centra för ekonomisk styrning och makt. Större marknader med fler människor ger underlag för en mer differentierad branschstruktur. Det diversifierade näringsliv som finns i Stockholm är positivt för både arbetsmarknaden och välfärden, eftersom det gör att regionen har bättre förutsättningar att klara av ekonomiska kriser. Tillgängligheten inom regionen, till närliggande regioner och internationellt, är avgörande för Stockholms attraktivitet och konkurrensförmåga och för befolkningens välfärd. Antalet sysselsatta i Stockholms län uppgår till omkring en miljon, vilket är 23 procent av Sveriges samtliga sysselsatta. 5 En förutsättning för att behålla och generera framgångsrika företag är kompetent arbetskraft. Det ska vara möjligt för företagen att rekrytera kompetent arbetskraft från hela regionen och för människor att bo och arbeta i olika områden i Stockholmsregionen. I dag försvårar kapacitetsbristerna i transportnätet pendling, särskilt mellan den arbetsplatstäta norra delen och den invånartäta södra regionen, vilket problematiserar kontakterna mellan norra och södra Storstockholm och kan leda till att arbetsmarknaden delas alltmer. 6 Ekonomisk tillväxt mäts oftast som den årliga procentuella förändringen av bruttonationalprodukten, BNP. Det är förändringen i summan av värdet på alla producerade varor och tjänster. Sveriges BNP, och därmed Sveriges samlade resurser och konsumtionsutrymme, har under de senaste tjugo åren ökat med nära 60 procent mätt i fasta priser. 7 Vid en uppdelning av Sverige finns det stora regionala variationer när det gäller tillväxt och sysselsättning, men storstadsregionerna står tillsammans för mer än hälften av Sveriges totala BNP, och Stockholms län för knappt en tredjedel. 8 Detta visar tydligt att storstadsregionernas utveckling och framgång har en stor betydelse för hela Sverige. Dock växer inte Stockholmsregionens infrastruktur i samma takt som invånarantalet. Att Stockholms befolkning ökar, att Stockholm bidrar till en stor del av Sveriges BNP och att Stockholms näringsliv även i framtiden fortsätter att utvecklas, skapa arbetstillfällen och tillväxt är inte självklart. Att Stockholm står sig i konkurrensen med andra svenska storstäder och även andra liknande internationella städer är oerhört viktigt. Företag väljer att koncentrera sin produktion av varor och tjänster till färre platser vilket gör att liknande regioner konkurrerar med varandra om att attrahera kapital, kompetens och företag. 9 5 Stockholmsregionens förmåga till förnyelse och utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län 6 Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, Tillväxtverket, Tillväxtfakta, så växer Sverige och dess regioner. R Tillväxtverket, Tillväxtfakta, så växer Sverige och dess regioner. R 2010 och SCB Databas. 9 Stockholmsregionens förmåga till förnyelse och utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län 4

5 För att bibehålla och stärka Stockholms ekonomiska konkurrenskraft och stödja integrationen i Stockholm- Mälardalsregionen är det viktigt att utveckla ett effektivt transportnät. Transportnätets kapacitet i regionen har inte utvecklats i takt med vare sig befolkningen eller ekonomin. Otillräckliga investeringar i transportinfrastrukturen har medfört både tillgänglighetsproblem och trängsel, vilket är ett problem då tillgänglighet till och från andra regioner och inom Stockholmsområdet är av nationell betydelse. En konsekvens av denna underinvestering är en otillräcklig matchning på arbetsmarknaden som kan leda till en lägre ekonomisk tillväxt. 10 Detta kombinerat med tillgänglighetsproblem kan i sin tur medföra försvagad attraktivitet och konkurrenskraft i regionen. 11 God tillgänglighet skapar bättre förhållanden för; Hushållen tillgängligheten till arbetsplatser ökar och arbetsmarknaden blir större. Företagen tillgängligheten till arbetskraft ökar och möjligheten att rekrytera rätt arbetskraft ökar. För företagen betyder en bättre tillgänglighet till arbetskraft att det blir lättare att hitta rätt kompetens. Det gör att produktiviteten i företagen ökar. Ökad produktivitet kan i förlängningen leda till fler jobb vilket är bra för samhället. Trafiksituationen dämpar tillväxten Uteblivna investeringar i vägar och kollektivtrafik de senaste decennierna ligger som en våt filt över Stockholmsregionen. Trafiksituationen blir allt mer ansträngd och det beror till största del på att Stockholm växer och på ett uppdämt transportbehov. Det finns ett starkt samband mellan den rekordstora befolkningsökningen och den ökade trafiken. Vägmotståndare hävdar att det är fler vägar som leder till mer trafik. Ett exempel från verkligheten visar på motsatsen, att fler vägar inte nödvändigtvis ger fler trafik. När Essingeleden öppnades 1966 avlastade den de tre innerstadsbroarna Liljeholmsbron, Västerbron och S:t Eriksbron, som tillsammans hade fordon per dag. Året efter, 1967, hade trafiken minskat med 47 procent till fordon per dag på samma innerstadsbroar. År 2000 var det fortfarande bara fordon på dessa broar, vilket innebar en fortsatt bestående minskning på 45 procent. Om felande länkar byggs bort kan effekten av detta vara större än den nya trafik som skapas. 12 Faktum är att trafikökningen i Stockholmsregionen har skett utan att några större vägprojekt över Saltsjö-Mälarsnittet har byggts sedan Det är svårt att ändra människors vanor när det gäller resmål och färdmedel. Det beror på långsiktiga val, såsom var vi arbetar, hur vi bor och om vi har valt att ha bil. I Stockholmsregionen har vägar och spår under lång tid inte byggts ut i den takt som motiveras av regionens tillväxt. Det är den främsta anledningen till dagens trafikproblem. Storstadsregionernas egenskaper, framför allt i Stockholm, skapar ett gynnsamt klimat för företagen. För att tillväxtpotentialen ska kunna utnyttjas fullt ut krävs att inte negativa effekter av trängsel får dominera. Den sedan länge eftersatta utbyggnaden av trafiksystemet måste ta fart så att kapaciteten i transportsys- 10 Stockholmsregionen i utveckling, uppföljning av OECD Territorial Review Stockholm 11 Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, Tidsseriemodeller över trafik- och olycksutvecklingen - mätning och analys av Dennispaketets verkliga effekter. Göran Tegnér, Vesna M. Loncar-Lucassi. 1996/

6 temet utökas för såväl biltrafik som kollektivtrafik. Bättre framkomlighet på Essingeleden, mindre trafik i Stockholms innerstad och snabbare arbetsresor skulle förbättra tillvaron för hundratusentals människor och för företagen. Både och! Inte antingen eller För att förbättra trafiksituationen och anpassa infrastrukturen till den fortsatt snabba befolkningsökningen krävs satsningar på både kollektivtrafik och på Förbifart Stockholm. De är lösningar på olika problem och ska inte ställas mot varandra. Förbifarten är bland annat viktig då tunnelbanan inte kan svälja ökningen av trafik mellan nord och syd. Citybanans fyra spår genom Stockholm hjälper en bit, men är inte tillräcklig. För att skapa rätt förutsättningar för företagen och underlätta för framtidens invånare i Stockholmsregionen måste viktiga investeringar ske även i kollektivtrafiken. En strategisk utredning om hur tunnelbanan skulle kunna byggas ut, och utgöra ett miljövänligt alternativ till både bil och buss, bör genomföras. Tunnelbana till Karolinska, och till Nacka Forum bör prioriteras. Dessa satsningar på kollektivtrafiken kommer dock inte att minska trängseln i vägnätet väsentligt. Utanför Stockholms mest centrala delar och existerande spårkorridorer blir det snabbt orimligt dyrt att med enbart kollektivtrafik skapa någon större ökning av tillgängligheten. Bättre kollektivtrafik med Förbifarten Förbifart Stockholm ger goda möjligheter till en bra kollektivtrafik med buss. Den bidrar till bättre och snabbare bussförbindelser mellan befolkningscentra i de regionala kärnorna och knyter på ett bra sätt ihop Stockholmsregionen. SL planerar för både stombusslinjer och direktlinjer på Förbifarten och bedömer att personer dagligen kommer att resa med busstrafiken. 13 Eftersom Förbifart Stockholm binder ihop den västra delen av Stockholm på tvären knyter den an till flera platser med god kollektivtrafikförsörjning. Vid Kungens kurva finns till exempel både en omfattande busstrafik och tunnelbana, på Lovön går det att byta till Ekeröbussarna och vid Vinsta finns det tunnelbana och buss. Vid Hjulsta går det att byta till tunnelbana och bussar på E18, vid Akalla finns tunnelbana och bussar och vid Häggvik finns pendeltåg och bussar. Handelskammaren har i en tidigare rapport föreslagit kontaktledningar i taket på Förbifartens tunnel för att möjliggöra en kollektivtrafiklösning med moderna tråd- och hybridbussar Stockholms Handelskammare, Fördel trådbuss - en jämförelse mellan trådbuss och spårvagn. R 2009:6 6

7 Utan förbifarten stannar Sverige När Handelskammaren under våren 2010 frågade företag/företagsledare i Stockholms län om deras inställning till Förbifart Stockholm svarade nästan samtliga företag i Stockholms län (94 procent) att de tycker att det är en mycket eller ganska bra idé att bygga Förbifart Stockholm. Tre av fyra (76 procent) anser att det är mycket bra. Dessutom ansåg hela 66 procent av de tillfrågade att det skulle vara en fördel för deras företag om Förbifarten fanns redan i dag. 44 procent svarade att det absolut skulle vara en fördel. 15 Det är inte bara Stockholmsregionen som drar fördel av Förbifarten. Det finns en bred samsyn bland många kommuner och landsting i Sverige om att Förbifarten är en viktig nationell infrastruktursatsning. Behovet av effektiva kommunikationer ökar allt mer och Förbifarten räknas som en huvudväg med den viktiga funktionen att binda ihop norra och södra Sverige. Svenska företag måste ha tillgång till effektiva och billiga transportmöjligheter för att kunna leverera varor till konkurrenskraftiga priser på den globala marknaden. 16 Ur denna utgångspunkt är bra kommunikationer till Arlanda flygplats mycket viktiga. Med Förbifartens anslutning till E4:an mot Arlanda kommer leden att skapa möjligheter för företagens tillväxt, så att Stockholmsregionen även i fortsättningen kan vara konkurrenskraftig. Eskilstuna kommun har varit mycket aktiva i sitt stöd för byggandet av Förbifart Stockholm. Med Förbifarten skulle kommunen få bättre kommunikationer till Stockholmsregionen. Eskilstuna blir då en attraktivare kommun för att attrahera till exempel logistikföretag. 17 Att bygga, eller inte bygga - vad är dyrast? En större del av Förbifartens byggande finansieras av intäkter från nuvarande trängselskatt samt från och med att Förbifarten öppnat, med trängselskatt på Essingeleden. Staten bekostar den sista femtedelen. En folkomröstning kostar Beräkningar som Handelskammaren tagit fram visar att en försening av Förbifarten på cirka två år skulle kosta fyra miljarder kronor i utebliven samhällsnytta och ytterligare en miljard kronor i förseningskostnader för själva bygget. Detta främst i form av ökade projekteringskostnader. Sammanlagt blir den samhällsekonomiska förlusten av en folkomröstning fem miljarder kronor. Det är en stor summa som skattebetalarna tvingas betala för en eventuell folkomröstning i frågan. En folkomröstning där utgången dessutom känns relativt självklar. Handelskammarens SKOP-undersökning våren 2010 visar att 81 procent av invånarna i Stockholms län skulle rösta för Förbifart Stockholm om det var folkomröstning i dag. Hela 69 procent av miljöpartiets sympatisörer uppger i undersökningen att de skulle rösta för Förbifarten om det var folkomröstning i dag. 19 Och det finns fler undersökningar som visar att stockholmarna vill ha Förbifarten. I DN/ Synovates mätning i augusti 2010 uppger tre av fyra stockholmare att de vill ha Förbifarten. Även denna undersökning visar att det bland miljöpartisterna är mer än dubbelt så många för som emot bygget. 20 Alla partier i Stockholms stadshus, utom vänsterpartiet och miljöpartiet, är positiva till Förbifarten. Men om den rödgröna oppositionen vinner valet blir det i september 2011 en mycket kostsam folkomröstning om Förbifarten kontra ökad kollektivtrafik. För Volvo CE i Eskilstuna är det viktigt med ökad internationell tillgänglighet då företaget i dag storsatsar globalt bland annat i Asien. Förbifarten underlättar för företagets kunder att ta sig till Eskilstuna, för företagets anställda som får en säkrare väg till och från Arlanda, och för transport av produkter. 18 Ett uteblivet byggande av Förbifarten äventyrar framtida tillväxt och en sammanhållen Stockholm-Mälardalsregion. 15 SKOP-undersökning bland företag i Stockholms län, april Arne Jensen. Logistikkostnader, konkurrenskraft och infrastruktur. R Eskilstuna vill ha fler logistikföretag, Eskilstuna Marknadsföring AB Samtal med Birgitta Bohm, informationschef på Volvo CE i Eskilstuna. Juli SKOP-undersökning bland invånare i Stockholms län, April Dagens Nyheter,

8 En undervärderad samhällsekonomisk nytta Den samhällsekonomiska nyttan med Förbifart Stockholm är undervärderad. Med hänsyn till realistiska restidsvinster för dem som ska trafikera förbifarten blir den samhällsekonomiska nyttan med Förbifarten ett plus på åtminstone 15 miljarder kronor. Eller omvänt uttryckt det är 15 miljarder kronor dyrare att inte bygga Förbifarten än att göra det. Framför allt företagare, men även anställda, drabbas i dag av stora tidsförluster på grund av eftersatta vägnät och en bristande kollektivtrafik. Framkomligheten i trafiken i Stockholms län minskar och restiderna ökar. Därför är restidsvinsten med Förbifarten en viktig aspekt. 21 Handelskammarens rapport Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm visar att bilisterna som passerar Brommaplan tillsammans sparar hela timmar per år med Förbifarten. Detta är räknat på fyra rusningstimmar per vardagsdygn. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. 22 Även om Förbifart Stockholm kostar cirka 28 miljarder kronor att bygga, har vi alltså inte råd att låta bli. Utebliven tillväxt kostar pengar En av de viktigaste effekterna av Förbifarten, som dock saknas i den samhällsekonomiska kalkylen, är påverkan på tillväxten. Stockholm har ett näringsliv med kvalificerade företag. Om arbetsmarknadsregionen blir större har företagen lättare att hitta arbetskraft med rätt kompetens och får därmed lättare att växa och utvecklas. På samma sätt får fler personer ökade möjligheter att ta ett mer kvalificerat jobb och därmed få högre lön. Det gör framför allt att Stockholmsföretagen kan bli ännu bättre och att hela Sverige står starkare i den allt hårdare globala konkurrensen. Tillväxtvärket, fd NUTEK, har beräknat att det kostar Stockholmsregionen fem miljarder kronor per år i utebliven tillväxt att Dennispaketet inte genomfördes. 23 Om Förbifart Stockholm inte byggs kommer det i framtiden att bli både dyrare och svårare för bilister att köra bil och för företagen att leverera produkter. För att det ska vara möjligt att ta sig fram i Stockholmstraffiken behöver antagligen starka ekonomiska styrmedel införas för att få människor att ställa bilen hemma. Kraftigt höjd trängselskatt och en höjd bensinskatt är exempel på styrmedel som kan komma att bli verklighet. Dessa åtgärder skapar inga möjligheter utan hindrar snarare tillväxt och utveckling i Stockholm. Föråldrad 45-åring ger sämre miljö Köer ger avgaser och förutom att de skapar irritation kostar de pengar i form av att värdefull arbets- och fritid går till spillo. En tidigare undersökning gjord av Svensk bilprovning visar att en bil i kö släpper ut ungefär fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en bil som rullar samma sträcka utan hinder. Med en utbyggd Förbifart Stockholm och bättre flyt i trafiken får vi minskade bilköer och därmed minskade utsläpp. Arbetet med vårt klimat innebär en utmaning oavsett om Förbifart Stockholm byggs eller inte. Enligt Vägverkets beräkningar ökar utsläppen endast med någon procent av Förbifart Stockholm. Leden byggs dessutom för framtidens bilar, inte dagens. Den nuvarande Alliansregeringen har som mål är att Sverige till 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och att Sverige 2030 ska ha en fossiloberoende fordonspark. En stor omställning av fordonsparken under de närmaste 20 åren är därför nödvändig. Förändringen är redan i full gång då var fjärde bil som sålts hittills i år kan drivas på förnybart bränsle. Essingeleden är hårt sliten och när Förbifart Stockholm står färdig kommer leden att vara 50 år gammal. Enligt Trafikverket har den nästan 45 år gamla Essingeleden en kondition som en 75-årings. Vägen har stor betydelse för den tunga och för den långväga trafiken. Men redan i dag tillåter inte Essingeledens dåliga skick de riktigt tunga transporterna att trafikera leden. Den tyngsta trafiken tvingas till långa omvägar via Strängnäs och Enköping eller till färjorna mellan Värmdö och Vaxholm. Om inget görs åt Essingeledens slitna broar är nästa steg att tvinga 21 Undersökning gjord av WSP på uppdrag av Stockholms Handelskammare, Stockholms Handelskammare, Brommaplan år 2030 med eller utan Förbifart Stockholm. R 2009:5 23 Nutek, Hur mycket kostar det att vänta? R 2007:08 8

9 bort även vanliga långtradare. Dessa omvägar leder inte bara till ökade restidskostnader för företagen, utan även till en ökning av de tunga transporternas koldioxidutsläpp. Mellan 1990 och 2009 fördubblades lastbilstrafiken på vägarna i Stockholms län från cirka till drygt Utan Förbifarten kommer lastbilstrafiken och dess utsläpp att fortsätta att ledas in i centrala Stockholm i stället för förbi. Beslutet att bygga Förbifarten är förknippat med ett antal villkor för att säkerställa att största möjliga hänsyn till klimat och miljö tas vid utformning, byggande och drift av vägen. Eftersom leden till största delen går i tunnel undviks intrång i naturmiljöer och splittring av naturområden. Tunnellösningen gör även att luftkvaliteten i första hand endast påverkas vid de avsnitt där Förbifarten går i ytläge eller ansluter till ytvägnätet. Fördel Förbifarten Att människor tillbringar sin tid i köer är ineffektivt och problematiskt för förutsättningarna för företagens utveckling och framgång. Motståndarna mot Förbifart Stockholm är rädda att en ny väg ger mer trafik. Forskning har visat att så inte alltid är fallet utan trafikökningen i Stockholmsregionen sker till största delen på grund den stora befolkningsökningen. Konsekvenserna av att inte bygga blir snarare att Stockholms attraktivitet minskar och regionen upphör att alstra arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, vilket hela Sverige förlorar på. och utveckling. Det finns inget alternativ till att inte bygga Förbifart Stockholm. Stockholm behöver sin Förbifart och det som är bra för Stockholm är bra för Sverige. Förbifart Stockholm kommer att bli ett efterlängtat komplement till den idag överbelastade Essingeleden, som är den enda väglänken mellan norra och södra Stockholm utanför innerstaden. Det var drygt 40 år sedan Essingeleden stod färdig, dimensionerad för fordon. I dag är Essingeleden trafikerad av fordon och så utsliten att all trafik som skulle behöva passera där inte tillåts det utan tvingas ta stora omvägar. Otillräckliga investeringar i transportinfrastrukturen skapar tillgänglighetsproblem och trängsel. Förbifart Stockholm skulle skapa bättre tillgänglighet till Arlanda, andra regioner och öka integrationen i Stockholm-Mälardalsregionen. Förbifart Stockholm är nödvändig för att underlätta kommande generationers möjlighet att bo, leva och verka i en framgångsrik och konkurrenskraftig Stockholmsregion. Utan Förbifarten stannar Stockholm. Stockholm är mer attraktivt än någonsin och regionen har de senaste 20 åren ökat sin befolkning med ca personer. Befolkningsökningen har bidragit till den starka ekonomiska tillväxten och den positiva utveckling som präglar regionen. Vägar och kollektivtrafik har inte utvecklats i samma takt vilket tydligt märks på trängsel i tunnelbanan, på pendeltågen och i trafiken. Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta vara en attraktiv region för både invånare och företag måste utbyggnad av infrastrukturen prioriteras. Stockholmsregionen behöver både utbyggd kollektivtrafik och en ny förbifartsled för att kunna upprätthålla attraktiviteten i regionen och fortsätta skapa tillväxt Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Lotta Andersson, Karolina Krön, Ansvarig information: Andreas Åström, 24 Regionplanekontoret, Årsstatistik för Stockholms län och landsting

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu

Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu Moderaterna i Stockholms stad och län 2010-09-09 Stockholmsregionen ska bindas samman Stockholmsregionen befinner sig i en historisk tillväxtfas. Allt fler

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008

Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008 Stockholms trafik- och miljöutmaningar Nordiskt Vägforum 8 oktober 2008 Stockholm växer och utvecklas för framtiden Stockholm och Mälardalsregionen växer Ökat tryck på trafiknäten vars utbyggnad inte

Läs mer

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm 2009 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:46 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Stockholmsförhandlingens slutsatser

Stockholmsförhandlingens slutsatser Stockholmsförhandlingens slutsatser Handelskammarens förslag Rapport 2007: 4 Förord Den så kallade Stockholmsförhandlingen och Carl Cederschiöld har regeringens uppdrag att senast den 1 december 2007

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen Helsingborg 090923 Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Vad händer i Stockholm - Mälarregionen Trafikprocessen i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Enkät Stockholm on the Move

Enkät Stockholm on the Move Enkät Stockholm on the Move Organisation: Stockholms handelskammare Representant: Anna Wersäll Hej! Ni får denna enkät i egenskap av deltagare i Stockholm on the Move. Om ni vill får ni besvara frågorna

Läs mer

Promemoria 2009-09-03. Miljödepartementet. Förbifart Stockholm

Promemoria 2009-09-03. Miljödepartementet. Förbifart Stockholm Promemoria 2009-09-03 Miljödepartementet Förbifart Stockholm Sammanfattning Regeringen har beslutat att tillåta att en motorväg byggs enligt Vägverkets förslag Förbifart Stockholm. Motorvägen får byggas

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Stockholms läns landsting 54

Stockholms läns landsting 54 Stockholms läns landsting 54 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen den 23 februari 2016 64 Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 LS 2015-1411

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik Tillväxt Regionförstoring Samhällsnytta Kollektivtrafikens roll Funktionella regioner Värmland "Tillväxt är bra, tillväxt ska vi

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Nästa RUS: Planeringsunderlag för Växande region. Forum för fysisk planering, 16 december 2015

Nästa RUS: Planeringsunderlag för Växande region. Forum för fysisk planering, 16 december 2015 Nästa RUS: Planeringsunderlag för Växande region Forum för fysisk planering, 16 december 215 Utgångspunkter - regional tillväxt Fortsatt ökning av befolkning och sysselsättning nationellt Pendlingsregionen

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen. Kortversion

Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen. Kortversion Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen Kortversion 2011 Innehåll Tillväxthinder och tillväxtpotential...3 Modern tillväxt drivs av människor och kunskap...4 Innovationsförmåga...4 Internationell

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Remissvar avseende Kapacitetsutredningen

Remissvar avseende Kapacitetsutredningen Trafikverket TRV 2011/17304 Stockholm, den 30 mars 2012 120030 Remissvar avseende Kapacitetsutredningen Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Sammanfattning

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer