Utan Förbifarten stannar Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan Förbifarten stannar Stockholm"

Transkript

1 2010 : 7 ISSN Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära invånare utan att vägkapaciteten ökats nämnvärt. Förbifart Stockholm avlastar andra trafikleder och minskar belastningen på Essingeleden med fordon per dygn, vilket gör att leden år 2030 kommer att ha mindre trafik än i dag. Förbifart Stockholm ger bättre kollektivtrafik eftersom den ger goda möjligheter till en bra kollektivtrafik med buss. Stockholmsregionen behöver både Förbifarten och utökad kollektivtrafik. Förbifart Stockholm bygger samman nord och syd genom bättre möjligheter att pendla, effektivare kollektivtrafik och bättre möjligheter att bo och arbeta i de olika delregionerna. Förbifart Stockholm minskar miljöproblemen eftersom leden minskar köerna och därmed utsläppen. En bil i kö släpper ut ungefär fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en bil som rullar samma sträcka utan hinder. Förbifart Stockholm behövs för ekonomisk utveckling vilket blir resultatet om företagen kan attrahera personal från hela regionen och leverera sina varor och tjänster utan att fastna i bilköer. En utebliven tillväxt kostar pengar. Förbifart Stockholm är samhällsekonomiskt lönsam eftersom det kostar 15 miljarder mer att inte bygga förbifarten än att bygga den. Den samhällsekonomiska förlusten av en folkomröstning skulle dessutom bli fem miljarder. Regionen behöver Förbifart Stockholm eftersom den skapar förutsättningar för företagens utveckling och fortsatt tillväxt. Utan Förbifarten stannar Stockholm. Dagens trafikökning beror främst på att stockholmsregionen växer och eftersläpande investeringar i infrastruktur.

2 Inledning Mer vägar ger mer trafik brukar ropen från motståndarna mot Förbifart Stockholm skalla. De anser att Förbifart Stockholm leder till mer trafik och att trafik som styrs till andra vägar ersätts av bilister som tidigare avstått från bilåkning på grund av trängsel. De verkar anse att människan har ett så omättligt behov, eller önskemål att åka bil, att så fort en bil i kön försvinner tar en annan dess plats. Vi tror istället på människan som en rationell varelse. Ingen åker bil för nöjes skull och fler vägar har inget egenvärde i sig. Den ökade trafiken beror inte på nya vägar, utan till största delen på att Stockholmsregionen växer och på det uppdämda transportbehov som finns. Stockholm utmärker sig både nationellt och globalt som en stark tillväxtmiljö. Befolkningstillväxten är stor och det diversifierade näringslivet bidrar till en jämn konjunkturnivå och stark tillväxt. I Stockholmsregionen skapas en hög andel av landets BNP och här sysselsätts 23 procent av rikets samtliga sysselsatta. Regionen växer kraftigt och numera är det självklart att räkna in Mälardalen i Stockholmsområdet, speciellt vad gäller satsningar på infrastruktur som minskar pendlingstider och stärker näringslivets ställning. Det faktum att Stockholm skapar arbetstillfällen långt utanför länsgränsen är bara ett argument i ledet för att Förbifart Stockholm ska byggas. Det som är bra för Stockholm är bra för Sverige. För att underlätta Stockholms befolkningsökning, och de trafikproblem som dessa i dagsläget innebär, behöver vi både en utbyggd kollektivtrafik och vägar. Vi anser att Förbifart Stockholm är nödvändig för att underlätta kommande generationers möjlighet att bo, leva och arbeta i en fortsatt framgångsrik och konkurrenskraftig Stockholmsregion. 2

3 En väg för framtiden Förbifart Stockholm är den planerade vägförbindelsen mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr. Det är just nu en av de viktigaste infrastrukturinvesteringarna i regionen. Förbifarten kommer att vara cirka 21 kilometer lång varav drygt 17 kilometer kommer att vara förlagd i tunnel. Byggandet kommer att ta cirka åtta år och byggstarten är planerad till Kostnaden enligt 2009 års prisnivå är 27,6 miljarder kronor. Förbifart Stockholm underlättar för trafiken att passera Saltsjö-Mälarsnittet och dess främsta uppgift är att avlasta Essingeleden. Essingeleden är dimensionerad för fordon per vardagsdygn, men trafikeras i dag av över fordon per vardagsdygn. Det gör Essingeleden till den mest belastade vägsträckan i Norden och skapar ett stort tryck på det underdimensionerade vägnätet. Köer som uppstår på grund av flaskhalsar är en daglig företeelse. Under vardagar per år sprider sig köerna från Essingeleden så långt att till och med trafiken i Södra länken påverkas. 1 Den ansträngda Essingeleden medför även en ökad sårbarhet för Stockholmsregionen. 2 Detta illustrerades tydligt år 2005 när en kranbåt rammade ett av ledens brofundament och leden stängdes av. Inom loppet av några minuter utvecklades en massiv trafikinfarkt i hela Stockholms vägsystem. Om Förbifart Stockholm inte byggs belastas regionens centrala vägnät av ökad trafik. Essingeleden beräknas år 2035 trafikeras av fordon per dygn. Det är fler fordon än vad den är dimensionerad för och innebär kösituationer under stora delar av dygnet. 3 Trafikverkets beräkningar visar att trafiken på Essingeleden, med Förbifarten, skulle minska med 20 procent och därmed hamna under dagens nivåer, vilket innebär cirka fordon per dygn. Stockholmsregionen har drabbats av växtvärk Stockholm - Mälardalsregionen har knappt 2,9 miljoner invånare 4 och Stockholms läns befolkning ökar snabbare än någonsin. Bara under 2009 ökade länets befolkning med nära invånare. Aldrig har vi varit så många stockholmare som nu och vi blir bara fler. Det är många som väljer att bo, leva och arbeta i regionen. Storstadens puls, breda arbetsmarknad och mångfald lockar. De senaste 20 åren har Stockholms län vuxit med ca personer vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med personer. En växande befolkning stimulerar tillväxt men med fler invånare som ska röra sig i Stockholmsområdet krävs det stora insatser för att förhindra och avhjälpa trängsel, miljö- och trafiksäkerhetsproblem, förbättra tillgängligheten, hålla ihop regionen och skapa fler företagsetableringar, och inte minst förstärka kollektivtrafiken. Befolkningsökning i Stockholms län per år, , tal Karta från Trafikverket Movea Trafikkonsult AB på uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, Trafikkontoret och Stockholms stad, Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken. R Med Stockholmsregionen menas Stockholm och Uppsala län samt Trosa, Strängnäs och Gnesta. Enligt Tillväxtverkets indelning i funktionella analysregioner (FA-regioner). 3 Vägverket. Förbifart Stockholm, samrådsunderlag Resultat trafikprognoser år R Stockholm län, Södermalmslän, Uppsala län och Västmans län 3

4 I takt med att Stockholm växer suddas gränserna till närliggande regioner ut och Stockholm-Mälardalen bildar en sammanhängande ekonomisk geografi. Det regionala samarbetet fokuseras i huvudsak på satsningar inom infrastruktur och kollektivtrafik, men även på den ekonomiska utvecklingen och arbetskraftsförsörjningen för regionen. Stockholms styrka ligger inte bara i huvudstadsattributet och att storstadsregioner är centra för ekonomisk styrning och makt. Större marknader med fler människor ger underlag för en mer differentierad branschstruktur. Det diversifierade näringsliv som finns i Stockholm är positivt för både arbetsmarknaden och välfärden, eftersom det gör att regionen har bättre förutsättningar att klara av ekonomiska kriser. Tillgängligheten inom regionen, till närliggande regioner och internationellt, är avgörande för Stockholms attraktivitet och konkurrensförmåga och för befolkningens välfärd. Antalet sysselsatta i Stockholms län uppgår till omkring en miljon, vilket är 23 procent av Sveriges samtliga sysselsatta. 5 En förutsättning för att behålla och generera framgångsrika företag är kompetent arbetskraft. Det ska vara möjligt för företagen att rekrytera kompetent arbetskraft från hela regionen och för människor att bo och arbeta i olika områden i Stockholmsregionen. I dag försvårar kapacitetsbristerna i transportnätet pendling, särskilt mellan den arbetsplatstäta norra delen och den invånartäta södra regionen, vilket problematiserar kontakterna mellan norra och södra Storstockholm och kan leda till att arbetsmarknaden delas alltmer. 6 Ekonomisk tillväxt mäts oftast som den årliga procentuella förändringen av bruttonationalprodukten, BNP. Det är förändringen i summan av värdet på alla producerade varor och tjänster. Sveriges BNP, och därmed Sveriges samlade resurser och konsumtionsutrymme, har under de senaste tjugo åren ökat med nära 60 procent mätt i fasta priser. 7 Vid en uppdelning av Sverige finns det stora regionala variationer när det gäller tillväxt och sysselsättning, men storstadsregionerna står tillsammans för mer än hälften av Sveriges totala BNP, och Stockholms län för knappt en tredjedel. 8 Detta visar tydligt att storstadsregionernas utveckling och framgång har en stor betydelse för hela Sverige. Dock växer inte Stockholmsregionens infrastruktur i samma takt som invånarantalet. Att Stockholms befolkning ökar, att Stockholm bidrar till en stor del av Sveriges BNP och att Stockholms näringsliv även i framtiden fortsätter att utvecklas, skapa arbetstillfällen och tillväxt är inte självklart. Att Stockholm står sig i konkurrensen med andra svenska storstäder och även andra liknande internationella städer är oerhört viktigt. Företag väljer att koncentrera sin produktion av varor och tjänster till färre platser vilket gör att liknande regioner konkurrerar med varandra om att attrahera kapital, kompetens och företag. 9 5 Stockholmsregionens förmåga till förnyelse och utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län 6 Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, Tillväxtverket, Tillväxtfakta, så växer Sverige och dess regioner. R Tillväxtverket, Tillväxtfakta, så växer Sverige och dess regioner. R 2010 och SCB Databas. 9 Stockholmsregionens förmåga till förnyelse och utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län 4

5 För att bibehålla och stärka Stockholms ekonomiska konkurrenskraft och stödja integrationen i Stockholm- Mälardalsregionen är det viktigt att utveckla ett effektivt transportnät. Transportnätets kapacitet i regionen har inte utvecklats i takt med vare sig befolkningen eller ekonomin. Otillräckliga investeringar i transportinfrastrukturen har medfört både tillgänglighetsproblem och trängsel, vilket är ett problem då tillgänglighet till och från andra regioner och inom Stockholmsområdet är av nationell betydelse. En konsekvens av denna underinvestering är en otillräcklig matchning på arbetsmarknaden som kan leda till en lägre ekonomisk tillväxt. 10 Detta kombinerat med tillgänglighetsproblem kan i sin tur medföra försvagad attraktivitet och konkurrenskraft i regionen. 11 God tillgänglighet skapar bättre förhållanden för; Hushållen tillgängligheten till arbetsplatser ökar och arbetsmarknaden blir större. Företagen tillgängligheten till arbetskraft ökar och möjligheten att rekrytera rätt arbetskraft ökar. För företagen betyder en bättre tillgänglighet till arbetskraft att det blir lättare att hitta rätt kompetens. Det gör att produktiviteten i företagen ökar. Ökad produktivitet kan i förlängningen leda till fler jobb vilket är bra för samhället. Trafiksituationen dämpar tillväxten Uteblivna investeringar i vägar och kollektivtrafik de senaste decennierna ligger som en våt filt över Stockholmsregionen. Trafiksituationen blir allt mer ansträngd och det beror till största del på att Stockholm växer och på ett uppdämt transportbehov. Det finns ett starkt samband mellan den rekordstora befolkningsökningen och den ökade trafiken. Vägmotståndare hävdar att det är fler vägar som leder till mer trafik. Ett exempel från verkligheten visar på motsatsen, att fler vägar inte nödvändigtvis ger fler trafik. När Essingeleden öppnades 1966 avlastade den de tre innerstadsbroarna Liljeholmsbron, Västerbron och S:t Eriksbron, som tillsammans hade fordon per dag. Året efter, 1967, hade trafiken minskat med 47 procent till fordon per dag på samma innerstadsbroar. År 2000 var det fortfarande bara fordon på dessa broar, vilket innebar en fortsatt bestående minskning på 45 procent. Om felande länkar byggs bort kan effekten av detta vara större än den nya trafik som skapas. 12 Faktum är att trafikökningen i Stockholmsregionen har skett utan att några större vägprojekt över Saltsjö-Mälarsnittet har byggts sedan Det är svårt att ändra människors vanor när det gäller resmål och färdmedel. Det beror på långsiktiga val, såsom var vi arbetar, hur vi bor och om vi har valt att ha bil. I Stockholmsregionen har vägar och spår under lång tid inte byggts ut i den takt som motiveras av regionens tillväxt. Det är den främsta anledningen till dagens trafikproblem. Storstadsregionernas egenskaper, framför allt i Stockholm, skapar ett gynnsamt klimat för företagen. För att tillväxtpotentialen ska kunna utnyttjas fullt ut krävs att inte negativa effekter av trängsel får dominera. Den sedan länge eftersatta utbyggnaden av trafiksystemet måste ta fart så att kapaciteten i transportsys- 10 Stockholmsregionen i utveckling, uppföljning av OECD Territorial Review Stockholm 11 Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, Tidsseriemodeller över trafik- och olycksutvecklingen - mätning och analys av Dennispaketets verkliga effekter. Göran Tegnér, Vesna M. Loncar-Lucassi. 1996/

6 temet utökas för såväl biltrafik som kollektivtrafik. Bättre framkomlighet på Essingeleden, mindre trafik i Stockholms innerstad och snabbare arbetsresor skulle förbättra tillvaron för hundratusentals människor och för företagen. Både och! Inte antingen eller För att förbättra trafiksituationen och anpassa infrastrukturen till den fortsatt snabba befolkningsökningen krävs satsningar på både kollektivtrafik och på Förbifart Stockholm. De är lösningar på olika problem och ska inte ställas mot varandra. Förbifarten är bland annat viktig då tunnelbanan inte kan svälja ökningen av trafik mellan nord och syd. Citybanans fyra spår genom Stockholm hjälper en bit, men är inte tillräcklig. För att skapa rätt förutsättningar för företagen och underlätta för framtidens invånare i Stockholmsregionen måste viktiga investeringar ske även i kollektivtrafiken. En strategisk utredning om hur tunnelbanan skulle kunna byggas ut, och utgöra ett miljövänligt alternativ till både bil och buss, bör genomföras. Tunnelbana till Karolinska, och till Nacka Forum bör prioriteras. Dessa satsningar på kollektivtrafiken kommer dock inte att minska trängseln i vägnätet väsentligt. Utanför Stockholms mest centrala delar och existerande spårkorridorer blir det snabbt orimligt dyrt att med enbart kollektivtrafik skapa någon större ökning av tillgängligheten. Bättre kollektivtrafik med Förbifarten Förbifart Stockholm ger goda möjligheter till en bra kollektivtrafik med buss. Den bidrar till bättre och snabbare bussförbindelser mellan befolkningscentra i de regionala kärnorna och knyter på ett bra sätt ihop Stockholmsregionen. SL planerar för både stombusslinjer och direktlinjer på Förbifarten och bedömer att personer dagligen kommer att resa med busstrafiken. 13 Eftersom Förbifart Stockholm binder ihop den västra delen av Stockholm på tvären knyter den an till flera platser med god kollektivtrafikförsörjning. Vid Kungens kurva finns till exempel både en omfattande busstrafik och tunnelbana, på Lovön går det att byta till Ekeröbussarna och vid Vinsta finns det tunnelbana och buss. Vid Hjulsta går det att byta till tunnelbana och bussar på E18, vid Akalla finns tunnelbana och bussar och vid Häggvik finns pendeltåg och bussar. Handelskammaren har i en tidigare rapport föreslagit kontaktledningar i taket på Förbifartens tunnel för att möjliggöra en kollektivtrafiklösning med moderna tråd- och hybridbussar Stockholms Handelskammare, Fördel trådbuss - en jämförelse mellan trådbuss och spårvagn. R 2009:6 6

7 Utan förbifarten stannar Sverige När Handelskammaren under våren 2010 frågade företag/företagsledare i Stockholms län om deras inställning till Förbifart Stockholm svarade nästan samtliga företag i Stockholms län (94 procent) att de tycker att det är en mycket eller ganska bra idé att bygga Förbifart Stockholm. Tre av fyra (76 procent) anser att det är mycket bra. Dessutom ansåg hela 66 procent av de tillfrågade att det skulle vara en fördel för deras företag om Förbifarten fanns redan i dag. 44 procent svarade att det absolut skulle vara en fördel. 15 Det är inte bara Stockholmsregionen som drar fördel av Förbifarten. Det finns en bred samsyn bland många kommuner och landsting i Sverige om att Förbifarten är en viktig nationell infrastruktursatsning. Behovet av effektiva kommunikationer ökar allt mer och Förbifarten räknas som en huvudväg med den viktiga funktionen att binda ihop norra och södra Sverige. Svenska företag måste ha tillgång till effektiva och billiga transportmöjligheter för att kunna leverera varor till konkurrenskraftiga priser på den globala marknaden. 16 Ur denna utgångspunkt är bra kommunikationer till Arlanda flygplats mycket viktiga. Med Förbifartens anslutning till E4:an mot Arlanda kommer leden att skapa möjligheter för företagens tillväxt, så att Stockholmsregionen även i fortsättningen kan vara konkurrenskraftig. Eskilstuna kommun har varit mycket aktiva i sitt stöd för byggandet av Förbifart Stockholm. Med Förbifarten skulle kommunen få bättre kommunikationer till Stockholmsregionen. Eskilstuna blir då en attraktivare kommun för att attrahera till exempel logistikföretag. 17 Att bygga, eller inte bygga - vad är dyrast? En större del av Förbifartens byggande finansieras av intäkter från nuvarande trängselskatt samt från och med att Förbifarten öppnat, med trängselskatt på Essingeleden. Staten bekostar den sista femtedelen. En folkomröstning kostar Beräkningar som Handelskammaren tagit fram visar att en försening av Förbifarten på cirka två år skulle kosta fyra miljarder kronor i utebliven samhällsnytta och ytterligare en miljard kronor i förseningskostnader för själva bygget. Detta främst i form av ökade projekteringskostnader. Sammanlagt blir den samhällsekonomiska förlusten av en folkomröstning fem miljarder kronor. Det är en stor summa som skattebetalarna tvingas betala för en eventuell folkomröstning i frågan. En folkomröstning där utgången dessutom känns relativt självklar. Handelskammarens SKOP-undersökning våren 2010 visar att 81 procent av invånarna i Stockholms län skulle rösta för Förbifart Stockholm om det var folkomröstning i dag. Hela 69 procent av miljöpartiets sympatisörer uppger i undersökningen att de skulle rösta för Förbifarten om det var folkomröstning i dag. 19 Och det finns fler undersökningar som visar att stockholmarna vill ha Förbifarten. I DN/ Synovates mätning i augusti 2010 uppger tre av fyra stockholmare att de vill ha Förbifarten. Även denna undersökning visar att det bland miljöpartisterna är mer än dubbelt så många för som emot bygget. 20 Alla partier i Stockholms stadshus, utom vänsterpartiet och miljöpartiet, är positiva till Förbifarten. Men om den rödgröna oppositionen vinner valet blir det i september 2011 en mycket kostsam folkomröstning om Förbifarten kontra ökad kollektivtrafik. För Volvo CE i Eskilstuna är det viktigt med ökad internationell tillgänglighet då företaget i dag storsatsar globalt bland annat i Asien. Förbifarten underlättar för företagets kunder att ta sig till Eskilstuna, för företagets anställda som får en säkrare väg till och från Arlanda, och för transport av produkter. 18 Ett uteblivet byggande av Förbifarten äventyrar framtida tillväxt och en sammanhållen Stockholm-Mälardalsregion. 15 SKOP-undersökning bland företag i Stockholms län, april Arne Jensen. Logistikkostnader, konkurrenskraft och infrastruktur. R Eskilstuna vill ha fler logistikföretag, Eskilstuna Marknadsföring AB Samtal med Birgitta Bohm, informationschef på Volvo CE i Eskilstuna. Juli SKOP-undersökning bland invånare i Stockholms län, April Dagens Nyheter,

8 En undervärderad samhällsekonomisk nytta Den samhällsekonomiska nyttan med Förbifart Stockholm är undervärderad. Med hänsyn till realistiska restidsvinster för dem som ska trafikera förbifarten blir den samhällsekonomiska nyttan med Förbifarten ett plus på åtminstone 15 miljarder kronor. Eller omvänt uttryckt det är 15 miljarder kronor dyrare att inte bygga Förbifarten än att göra det. Framför allt företagare, men även anställda, drabbas i dag av stora tidsförluster på grund av eftersatta vägnät och en bristande kollektivtrafik. Framkomligheten i trafiken i Stockholms län minskar och restiderna ökar. Därför är restidsvinsten med Förbifarten en viktig aspekt. 21 Handelskammarens rapport Brommaplan år med eller utan Förbifart Stockholm visar att bilisterna som passerar Brommaplan tillsammans sparar hela timmar per år med Förbifarten. Detta är räknat på fyra rusningstimmar per vardagsdygn. Det gör att Förbifarten, sett enbart till Brommaplan, ger restidsvinster på minst 13 miljoner kronor per år. 22 Även om Förbifart Stockholm kostar cirka 28 miljarder kronor att bygga, har vi alltså inte råd att låta bli. Utebliven tillväxt kostar pengar En av de viktigaste effekterna av Förbifarten, som dock saknas i den samhällsekonomiska kalkylen, är påverkan på tillväxten. Stockholm har ett näringsliv med kvalificerade företag. Om arbetsmarknadsregionen blir större har företagen lättare att hitta arbetskraft med rätt kompetens och får därmed lättare att växa och utvecklas. På samma sätt får fler personer ökade möjligheter att ta ett mer kvalificerat jobb och därmed få högre lön. Det gör framför allt att Stockholmsföretagen kan bli ännu bättre och att hela Sverige står starkare i den allt hårdare globala konkurrensen. Tillväxtvärket, fd NUTEK, har beräknat att det kostar Stockholmsregionen fem miljarder kronor per år i utebliven tillväxt att Dennispaketet inte genomfördes. 23 Om Förbifart Stockholm inte byggs kommer det i framtiden att bli både dyrare och svårare för bilister att köra bil och för företagen att leverera produkter. För att det ska vara möjligt att ta sig fram i Stockholmstraffiken behöver antagligen starka ekonomiska styrmedel införas för att få människor att ställa bilen hemma. Kraftigt höjd trängselskatt och en höjd bensinskatt är exempel på styrmedel som kan komma att bli verklighet. Dessa åtgärder skapar inga möjligheter utan hindrar snarare tillväxt och utveckling i Stockholm. Föråldrad 45-åring ger sämre miljö Köer ger avgaser och förutom att de skapar irritation kostar de pengar i form av att värdefull arbets- och fritid går till spillo. En tidigare undersökning gjord av Svensk bilprovning visar att en bil i kö släpper ut ungefär fem gånger så mycket koldioxid och kväve som en bil som rullar samma sträcka utan hinder. Med en utbyggd Förbifart Stockholm och bättre flyt i trafiken får vi minskade bilköer och därmed minskade utsläpp. Arbetet med vårt klimat innebär en utmaning oavsett om Förbifart Stockholm byggs eller inte. Enligt Vägverkets beräkningar ökar utsläppen endast med någon procent av Förbifart Stockholm. Leden byggs dessutom för framtidens bilar, inte dagens. Den nuvarande Alliansregeringen har som mål är att Sverige till 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och att Sverige 2030 ska ha en fossiloberoende fordonspark. En stor omställning av fordonsparken under de närmaste 20 åren är därför nödvändig. Förändringen är redan i full gång då var fjärde bil som sålts hittills i år kan drivas på förnybart bränsle. Essingeleden är hårt sliten och när Förbifart Stockholm står färdig kommer leden att vara 50 år gammal. Enligt Trafikverket har den nästan 45 år gamla Essingeleden en kondition som en 75-årings. Vägen har stor betydelse för den tunga och för den långväga trafiken. Men redan i dag tillåter inte Essingeledens dåliga skick de riktigt tunga transporterna att trafikera leden. Den tyngsta trafiken tvingas till långa omvägar via Strängnäs och Enköping eller till färjorna mellan Värmdö och Vaxholm. Om inget görs åt Essingeledens slitna broar är nästa steg att tvinga 21 Undersökning gjord av WSP på uppdrag av Stockholms Handelskammare, Stockholms Handelskammare, Brommaplan år 2030 med eller utan Förbifart Stockholm. R 2009:5 23 Nutek, Hur mycket kostar det att vänta? R 2007:08 8

9 bort även vanliga långtradare. Dessa omvägar leder inte bara till ökade restidskostnader för företagen, utan även till en ökning av de tunga transporternas koldioxidutsläpp. Mellan 1990 och 2009 fördubblades lastbilstrafiken på vägarna i Stockholms län från cirka till drygt Utan Förbifarten kommer lastbilstrafiken och dess utsläpp att fortsätta att ledas in i centrala Stockholm i stället för förbi. Beslutet att bygga Förbifarten är förknippat med ett antal villkor för att säkerställa att största möjliga hänsyn till klimat och miljö tas vid utformning, byggande och drift av vägen. Eftersom leden till största delen går i tunnel undviks intrång i naturmiljöer och splittring av naturområden. Tunnellösningen gör även att luftkvaliteten i första hand endast påverkas vid de avsnitt där Förbifarten går i ytläge eller ansluter till ytvägnätet. Fördel Förbifarten Att människor tillbringar sin tid i köer är ineffektivt och problematiskt för förutsättningarna för företagens utveckling och framgång. Motståndarna mot Förbifart Stockholm är rädda att en ny väg ger mer trafik. Forskning har visat att så inte alltid är fallet utan trafikökningen i Stockholmsregionen sker till största delen på grund den stora befolkningsökningen. Konsekvenserna av att inte bygga blir snarare att Stockholms attraktivitet minskar och regionen upphör att alstra arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, vilket hela Sverige förlorar på. och utveckling. Det finns inget alternativ till att inte bygga Förbifart Stockholm. Stockholm behöver sin Förbifart och det som är bra för Stockholm är bra för Sverige. Förbifart Stockholm kommer att bli ett efterlängtat komplement till den idag överbelastade Essingeleden, som är den enda väglänken mellan norra och södra Stockholm utanför innerstaden. Det var drygt 40 år sedan Essingeleden stod färdig, dimensionerad för fordon. I dag är Essingeleden trafikerad av fordon och så utsliten att all trafik som skulle behöva passera där inte tillåts det utan tvingas ta stora omvägar. Otillräckliga investeringar i transportinfrastrukturen skapar tillgänglighetsproblem och trängsel. Förbifart Stockholm skulle skapa bättre tillgänglighet till Arlanda, andra regioner och öka integrationen i Stockholm-Mälardalsregionen. Förbifart Stockholm är nödvändig för att underlätta kommande generationers möjlighet att bo, leva och verka i en framgångsrik och konkurrenskraftig Stockholmsregion. Utan Förbifarten stannar Stockholm. Stockholm är mer attraktivt än någonsin och regionen har de senaste 20 åren ökat sin befolkning med ca personer. Befolkningsökningen har bidragit till den starka ekonomiska tillväxten och den positiva utveckling som präglar regionen. Vägar och kollektivtrafik har inte utvecklats i samma takt vilket tydligt märks på trängsel i tunnelbanan, på pendeltågen och i trafiken. Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta vara en attraktiv region för både invånare och företag måste utbyggnad av infrastrukturen prioriteras. Stockholmsregionen behöver både utbyggd kollektivtrafik och en ny förbifartsled för att kunna upprätthålla attraktiviteten i regionen och fortsätta skapa tillväxt Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Lotta Andersson, Karolina Krön, Ansvarig information: Andreas Åström, 24 Regionplanekontoret, Årsstatistik för Stockholms län och landsting

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm 2009 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Överdäckning av Förbifarten

Överdäckning av Förbifarten Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Motioner C01 C05 Överdäckning av Förbifarten Socialdemokraterna i Stockholm är för byggandet av Förbifart Stockholm. Denna motion handlar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten?

Sedan Essingeleden byggdes har Stockholms län vuxit med ett helt Göteborg. Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? 2008 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bompeng: en väg för Stockholm ut ur trafikinfarkten? Stockholmsregionen har mycket stora behov av nyinvesteringar i infrastruktur. Handelskammaren

Läs mer

En liten bok om bilskatter

En liten bok om bilskatter En liten bok om bilskatter Bilen behövs i Sverige Nio av tio resor sker på vägar Åtta av tio resor görs med bil 60 % av allt gods transporteras med lastbil Fordonsindustrin sysselsätter 140 000 personer

Läs mer

STOC K HOLM S S O PPAN

STOC K HOLM S S O PPAN STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm

Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm TRAFFIC AB RAPPORT 2010:19 VERSION 1.0 Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm Dokumentinformation Titel: Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm Serie nr: 2010:19 Projektnr:

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer