Stockholmsförhandlingens slutsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsförhandlingens slutsatser"

Transkript

1 Stockholmsförhandlingens slutsatser Handelskammarens förslag Rapport 2007: 4

2

3 Förord Den så kallade Stockholmsförhandlingen och Carl Cederschiöld har regeringens uppdrag att senast den 1 december 2007 redovisa en prioritering av behövliga infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen samt hur dessa bör finansieras. Regeringen anvisar regional medfinansiering och offentlig-privat samverkan (PPP) som möjliga kompletterande finansieringskällor till den statliga finansieringen. I Cederschiölds uppdrag ingår också att förhandla kring hithörande frågor. Investeringarna i Stockholmsregionens infrastruktur har under en lång följd av år varit mycket eftersatta. Det ackumulerade investeringsbehovet är därför i dag stort. I föreliggande rapport redovisar Handelskammaren hur investeringarna bör rangordnas och finansieras. Förslaget överlämnas samtidigt till Cederschiöld, vars uppdrag i princip kan anses avslutat om han väljer att följa förslaget. Bitr direktör Anna Wersäll vid Handelskammarens regionala avdelning har haft huvudansvaret för arbetet med rapporten. Stockholm i juni 2007 Peter Egardt VD

4 Innehåll Investeringsbehoven... 5 PPP... 8 Handelskammarens prioriteringar... 9 Citybanan/Sverigebanan... 9 Förbifart Stockholm Österleden E18 Hjulsta-Ulriksdal Tunnelbana till Nacka Tvärspårväg Norr som t-bana Breddning av infarterna Slutsatser...13 Handelskammaren anser...14

5 Investeringsbehoven Handelskammaren vill betona vikten av att den funktionella Stockholmsregionen utökas. Stockholm är en liten storstad med internationella mått mätt. Urbaniseringen i världen ökar snabbt och stora städer är en förutsättning för ökad specialisering. Utan storstäder är det omöjligt att upprätthålla ett kunskapsintensivt näringsliv. Sverige kan inte konkurrera med låga arbetskraftskostnader och närhet till stora marknader. Hela vår framtid hänger på förutsättningarna att utveckla kompetensen i våra företag. Då krävs också stora funktionella regioner, där det går att hitta hög kompetens inom många olika områden. Därför måste trafiksituationen förbättras inte bara i Stockholm, utan i hela Mälardalen. Stockholms län har i flera årtionden fått en tilldelning av statliga medel för underhåll och investeringar i vägar och järnvägar som på intet sätt motsvarar behoven. Med 20 procent av Sveriges befolkning, 25 procent av trafikarbetet, 30 procent av BNP och 40 procent av inbetalade skatter har stockholmarna under lång tid fått ungefär 10 procent av de statliga anslagen för vägar. Stockholms län står för över 70 procent av samtliga resor med spårtrafik, men får 12 procent av Banverkets investeringsmedel. värden som skulle ha skett med en bättre infrastruktur. Den verkliga siffran är alltså betydligt högre. Det är dyrt att bygga vägar och spår i Stockholm. Vattnet som delar regionen och den täta stadsbebyggelsen gör alla projekt komplicerade och kostsamma. De flesta projekt måste byggas samtidigt som trafiken ska upprätthållas. Dagens höga kapacitetsutnyttjande gör det omöjligt att leda om trafik till andra vägar eller spår. Det innebär ofta extremt komplicerade lösningar under byggtiden. Stora delar av arbetet måste ske på helger och nätter. Behov av investeringar i Stockholmsregionens vägnät Samtidigt ökar Stockholms läns befolkning med i genomsnitt personer per år och har gjort så i många år. Det har medfört att både investeringar och underhåll av infrastrukturen är mycket eftersatt. Den kraftiga befolkningsökningen gör att belastningen ökar snabbt. Kapacitetsutnyttjandet av såväl vägar som spår är mycket högt. Det in sin tur medför snabbare slitage och större underhållskostnader. Det medför också en ökad sårbarhet. Varje liten incident drar snabbt på sig köer och förseningar på både vägar och spår. De två spåren över Riddarholmen trafikerades med 10 tåg per dygn när de öppnades I dag går där 500 tåg per dygn, mer än 20 tåg per timme i rusningstid. Varje liten försening fortplantar sig genom hela det svenska järnvägsnätet och försvårar tidtabellhållningen, även långt från Stockholm. Essingeleden är dimensionerad för fordon per dygn. Nu är volymen dubbelt så stor: fordon per dygn. För ett år sedan uppmättes all time high, fordon på ett dygn. Trängseln på vägar och spår kostar i tidsförluster och i sämre utnyttjande av arbetskraften. NUTEK har nyligen i rapport räknat ut att den samhällsekonomiska kostnaden för att Dennispaketet inte har förverkligats har varit ungefär 50 miljarder kronor mellan år 2000 och Då har man inte räknat med den ökning av tillväxt och fastighets-

6 I de gällande statliga planerna fram till 2015 finns 28 miljarder kronor för investeringar i vägar och järnvägar i Stockholms län. Det sammanlagda investeringsbehovet i Stockholms län uppgår emellertid, enligt vår mening, till ca 140 miljarder kronor enligt följande: Vägar Investeringskostnad, miljarder kronor Förbifart Stockholm 25 Norra Länken (påbörjad) 6-9 Österleden 9-15 E 18 Hjulsta-Kista-Ulriksdal 3,2 Södertörnsleden 3,7 Förbifart Tullinge 1,8 Huvustaleden 3,3-8,1 Skurubron 0,6 Frösundaleden 6-9 Lugnets tpl 0,3 Måbyavfarten från Arlanda 0,03 norrut Väg 73 (påbörjad) 1,1 E4 Södertälje-Hallunda 3-4 E4 Upplands Väsby-Arlanda 0,7 E4 Jacobsberg-Hjulsta 0,4 E18/E20 Frescati-Bergshamra 2 Tpl Roslags Näsby-Viggbyholm 0,3 Huddingevägen 0,5 Norrortsleden 2,1 Rotebro-Stäket 0,2 Rosenkälla-Söderhall 0,5 Rimbo-Rösa 0,3 Rimbo-länsgränsen 0,2 Tpl Barkarby 0,2 Röda korset i Vallentuna 0,2 Förbifart Norrtälje 0,3 Tpl Vega 0,2 Tpl Rosersberg 0,1 Klarastrandsleden i fyra körfält - Vikingaleden från Rosenkälla till - Arlanda Summa 71,23-89,03 Järnvägar Citybanan eller Sverigebanan, som den bör kallas Förstärkt kapacitet Tomteboda- Kalhäll Källor: Banverket, Vägverket m fl Investeringskostnad, miljarder kronor 15,9 Det sammanlagda behovet av investeringar i vägar och järnvägar i Stockholms län är alltså ca 140 miljarder kronor. De av staten hittills anvisade medlen räcker med andra ord inte långt. Anslagen borde egentligen femdubblas. Därutöver finns många investeringar som är viktiga för den betydligt större funktionella regionen. Många pendlar mellan Stockholm och Uppsala, Västerås och Eskilstuna. De berörs i högsta grad av kapacitetsbristerna i Stockholms trafiksystem. Men det finns också investeringar utanför länsgränsen som är viktiga för den funktionella regionen. 5,6 Tunnelbana till Nacka 7-11 Tunnelbana Akalla-Barkarby 2 Förstärkt spårtrafik i Nordostsektorn Tvärspårväg Norr från Alvik till Solna station 3-6 2,3 Tvärspårväg till Kista 1,8-2 Tvärbana Ost 2,9 Södertälje Hamn-Södertälje C 0,8 Tvärspårväg Syd 2,7 Nynäsbanan 0,7 T-bana Karolinska 1,4 Lidingöbanan 0,7 Kombiterminal N Stockholm 0,3-0,7 Roslagsbanan, Arninge + dubbelspår 1,6 Södra infarten Stockholm C 0,4 Ny bro Södertälje 0,5 Summa 49,6-57,2

7 Som exempel kan nämnas väg 288 mellan Uppsala och Östhammar. Vägen är smal och krokig med många hastighetsbegränsningar och intensiv trafik. Många arbetspendlar på denna väg. Den trafikförsörjer Upplands största privata företag, Sandvik Coromant i Gimo, som har en mycket specialiserad tillverkning av skärverktyg för industrin. Hela tillverkningen exporteras via flygfrakt från Arlanda till centrallagret i Holland. Många av företagets anställda är ingenjörer, bosatta i Uppsala. En förbättrad standard på väg 288 är därför av avgörande betydelse för ett av Mälardalsregionens mest kvalificerade industriföretag. Några andra viktiga projekt utanför Stockholms län är Ostlänken, Mälarbanan och väg 55 mellan Enköping och Katrineholm. Det är nödvändigt att staten ökar investeringsnivån i hela Stockholm-Mälardalsregionen avsevärt. Men det finns också förutsättningar att sänka kostnaderna på vissa projekt med procent med hjälp av PPP (Public Privat Partnership). Behov av investeringar i Stockholmsregionens kollektivtrafiksystem

8 PPP PPP eller OPS (offentligt privat samarbete), som det ofta heter på svenska, går ut på att Vägverket, Banverket eller en annan offentlig aktör köper en tjänst snarare än en fysisk anläggning. Den tjänsten kan t ex bestå i att tillhandahålla en väg eller järnväg av en bestämd standard under en tid av exempelvis 30 år. Ett privat företag eller ett konsortium av företag finansierar, bygger och sköter anläggningen. Först när den kan tas i drift börjar staten betala enligt en i förväg bestämd modell. Det vanliga är att man betalar för tjänsten av den tillhandahållna anläggningen under avtalstiden och att det offentliga sedan tar över den utan kostnad. Systemet har flera fördelar. Den som bygger vägen har starka incitament att bli klar så fort som möjligt för att kunna börja ta betalt. Det finns en stark press på att hålla beräknade investeringsramar för bygget och att binda upp underleverantörer för att de ska leverera enligt det pris och den kvalitet som har avtalats. Eftersom företaget också står för driften under lång tid finns det goda skäl att bygga till en sådan kvalitet att driftskostnaderna kan hållas nere. Det innebär att standarden ofta blir högre än vad det hade blivit med traditionell upphandling. PPP blir alltså ofta billigare, bättre och fortare genomfört. Men det är också en fördel för staten från finansieringssynpunkt, eftersom Staten saknar kapitalbudget. Stora statliga investeringar måste med andra ord tas över resultaträkningar och mer eller mindre direktavskrivas. Det innebär också att projekt som är mycket angelägna ändå inte får plats i investeringsplanerna, ofta till följd av att något annat projekt blivit dyrare än beräknat. Med PPP vet man normalt i förväg hur stor investeringen blir. Det privata företagen tar riskerna för fördyringar. Staten kan sprida ut sin finansiering av projektet under lång tid. Vägen eller järnvägen kommer att stå klar och leverera samhällsnytta innan den börjar betalas. Det finns också goda möjligheter att ställa krav på en viss standard, t ex när det gäller snöröjning eller trafiksäkerhet. Om kraven inte uppfylls måste entreprenören antingen vidta åtgärder eller betala skadestånd. 8

9 Handelskammarens prioriteringar Som visats ovan är investeringsbehovet i Stockholmsregionen till följd av många års underlåtenhetssynder mycket stort. Vissa investeringar är dock mer angelägna än andra att få gjorda i närtid. Handelskammaren har därför angelägenhetsgraderat behoven med utgångspunkt från vilka investeringar som genererar störst avkastningar i form av tillväxt och investeringsvilja i vår region. Citybanan/Sverigebanan Av alla tågresor i Sverige börjar och slutar 80 procent på Stockholms Central. Mellan Stockholm södra och Centralen ska trafiken trängas på de två spår som byggdes 1871 och som för länge sedan har slagit i kapacitetstaket. Trängseln på de två spåren över Riddarholmen påverkar tågtrafiken i hela Sverige. Ökningen av pendeltågstrafiken och av regionaltågstrafiken i Mälardalen har medfört att belastningen på de två spåren nu är större än vad som är möjligt att klara för att upprätthålla god tidtabellhållning. Minsta lilla störning sprider sig i hela systemet och medför förseningar även långt från Stockholm. Sverigebanan är en lösning som innebär att två nya spår för enbart pendeltågstrafik byggs i tunnel under innerstaden. Banan får två nya stationer, en vid Klarabergsgatan och en vid Odenplan. Båda kommer att ha anknytning till tunnelbanan. Det kommer att medföra en kraftig avlastning av Stockholms Central. Det kommer också att avlasta de centrala delarna av tunnelbanesystemet genom fler omstigningsmöjligheter till pendeltåg. Genom att pendeltågen skiljs från övrig tågtrafik ökar kapaciteten kraftigt för pendeltågen och ännu kraftigare för övrig tågtrafik. Sverigebanan är därför en helt nödvändig investering för att kunna öka tågresandet i Sverige. Den är också nödvändig för att kunna öka kollektivtrafikandelen i Stockholmsregionen. Överbelastningen på vägnätet gör det omöjligt att förbättra kollektivtrafiken med hjälp av utökad busstrafik. Även tunnelbanan är nära kapacitetstaket i rusningstid. Sverigebanan beräknas kosta 15,9 mdr kronor att bygga. Kalkylen är dock mycket osäker eftersom hela banan ska byggas i tunnel under innerstaden. På vissa sträckor är de geologiska förutsättningarna komplicerade. Byggandet mitt inne i en storstad ställer mycket stora krav på anpassning till trafik, boende och andra verksamheter. Byggtiden blir minst 11 år. På grund av projektets komplexitet finns stora risker för förseningar. Med rätt utformning är det möjligt att bygga hela eller delar av Sverigebanan som PPP-projekt.

10 Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är Sveriges mest angelägna vägprojekt. Den blir, tillsammans med Norrortsleden och Södertörnsleden, en yttre tvärled förbi Stockholm. Förbifarten får också stora avlastningseffekter på Essingeleden. Den binder ihop de yttre delarna av regionen på ett sätt som får stora strukturella effekter. Detta bidrar därmed till en större funktionell region, vilket har stor betydelse för Stockholm framtida konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att de flesta arbetsplatserna ligger norr om innerstaden medan de flesta bostäder ligger i söder. Pendlingen mellan norra och södra regionhalvan är inte så omfattande. Det beror framför allt på bristerna i trafiksystemet. Pendeltågen drabbas ofta av förseningar på grund av störningskänsligheten på de två spåren genom centrala Stockholm. Essingeleden och Centralbron slår i kapacitetstaket i rusningstid. Det finns helt enkelt inte plats för fler bilar. Förbifarten skulle ge en god kapacitetsförstärkning, vilket skulle medföra att de ständiga köerna på Essingeleden skulle lätta. Det har stor betydelse för hela regionen. Inte minst innebär dagens trafiksituation en osäkerhet, som gör att man alltid måste kalkylera med köer på Essingeleden. Med permanentad trängselskatt ökar trycket på Essingeleden ytterligare. Förbifarten skulle också ge Ekerö goda förbindelser både norr- och söderut. Det skulle medföra att trafiktrycket vid Brommaplan och Alvik skulle minska. Det är platser som har en mycket besvärlig trafiksituation i dag med köer och konflikter med cyklister och gående. Den smittrafik som plågar bostadsområdena i Bromma skulle kunna minska kraftigt. Förbifart Stockholm har kommit relativt långt i planeringen och hade kunnat börja byggas Byggstart var planerad till 2012, men i Vägverkets reviderade planer föreslås den nu skjutas upp till efter Byggnadstiden beräknas till åtta år, vilket innebär att leden inte skulle kunna stå klar förrän Det är orimligt långt fram i tiden mot bakgrund av att Stockholmsregionen växer med minst nya invånare varje år och vägnätet redan har slagit i kapacitetstaket. Förbifart Stockholm har kostnadsberäknats till 25 miljarder kronor. Den är förmodligen möjlig att bygga delvis som ett PPP-projekt. Det är också tänkbart att delfinansiera Förbifarten med brukaravgifter. En kombination med PPP och brukaravgifter skulle göra det möjligt att börja bygga 2010 och förkorta byggtiden till sex år. Den skulle alltså kunna stå klar sju år tidigare med en PPP-lösning. Österleden När Norra Länken står klar är det bara Österleden som fattas för att det ska finnas en komplett ring runt Stockholms innerstad. Först när Ringen har fullbordats kommer man att få full utväxling på de investeringar som har gjorts i Norra och Södra Länken. Österleden skulle medföra att trafiken halveras på Valhallavägen och att den minskar med 40 procent på Birger Jarlsgatan, Nybroplan och Strandvägen. På Stadsgårdsleden minskar trafiken med 25 procent. Det är avsevärt mycket större trafikminskningar än vad trängselskatten kan åstadkomma. Kostnaden för Österleden har beräknats till 9-15 miljarder kronor. Det finns dock inga medel avsatta i gällande planer fram till Österleden är ett mycket avgränsat projekt som skulle få mycket stora trafikmängder. Den lämpar sig därför att byggas helt i privat regi och finansieras med brukaravgifter. Den kan realiseras utan att staten behöver betala en krona. Allt som krävs är att nödvändiga beslut fattas. Och det är bråttom. Med traditionell planering och byggprocess kan Österleden stå klar tidigast I privat regi kan planering och byggande snabbas upp och leden skulle kunna vara färdig

11 E18 Hjulsta-Ulriksdal E 18 mellan Hjulsta och Ulriksdal är mycket belastad. I Hjulstakorset är det alltid köer i rusningstid. Vägen har många signalreglerade utfarter från bostadsområdena i Tensta och Rinkeby. Den planerade utbygganden med en ny väg med planfria korsningar inkluderar också en utbyggnad av Kymlingelänken som förbinder E 18 med E 4. På så sätt skulle tvärförbindelserna i hela nordvästra regionen förbättras avsevärt. Det skulle möjliggöra bättre infarter till Kista, som är Sveriges största företagsområde med arbetsplatser. Vägen skulle ha börjat byggas 2006, men har skjutits upp. I vägverkets reviderade plan har den förskjutits ytterligare till Byggkostnaden är beräknad till 3,2 mdr kronor. Tunnelbana till Nacka Nacka-Värmdö är bland Sveriges snabbast växande kommuner. Förra året växte befolkningen med personer. De två kommunerna har tillsammans nästan invånare. Det motsvarar en stad av Norrköpings eller Helsingborgs storlek. Hela regiondelen kollektivtrafikförsörjs med bussar, bortsett från Saltsjöbanan, som är en gammal lokalbana med låg kapacitet. Det är personer som reser med buss från Slussen mot Nacka Värmdö varje dag och det går bussar från Slussen och österut. Det innebär att det finns underlag för en tunnelbanelinje redan i dagsläget. En tunnelbana från Kungsträdgården via Djurgården till Nacka skulle få många positiva effekter. Bussterminalen vid Slussen skulle kunna tas bort helt och hållet. En ny terminal vid tunnelbanans ändstation skulle kunna trafikförsörja Värmdö och övriga Nacka. Stadsgårdsleden skulle därmed bli av med busstrafiken och kunna få avsevärt mycket bättre trafikmiljö. Även en stor del av busstrafiken på Hamngatan och Strandvägen skulle kunna ersättas med den nya tunnelbanan om den kan trafikförsörja Djurgården. Det är alltså mycket attraktiva delar av Stockholms innerstad som skulle kunna avlastas från besvärande busstrafik. Det är också gator som har en mycket hög trafikbelastning i dag, där framkomligheten är besvärlig och där barriäreffekterna av trafiken skapar betydande stadsmiljöproblem. En tunnelbana till Nacka skulle med all säkerhet kunna locka till sig nya kollektivresenärer genom att erbjuda en snabb och säker förbindelse direkt med T-centralen. Kopplingen till de nya pendeltågsstationerna för Citybanan kommer att ytterligare öka attraktiviteten. Därför är det viktigt att Citybanans station vid Klarabergsgatan får en utformning som medger en bra anslutning till tunnelbanans blå linje. SL och Regionplane- och trafikkontoret arbetar för närvarande med en förstudie. Kostnaden kan bli allt mellan 7 och 11 miljarder kronor beroende på hur långt man väljer att dra den. Med ändstationen vid Nacka C kommer det att krävas en mer komplicerad lösning för att bygga en bussterminal än om tunnelbanan dras till Orminge eller Gustavsberg. Tvärspårväg Norr som t-bana Den nuvarande tvärspårvägen planeras att förlängas från Alvik till Solna Station. Det skulle binda ihop flera stora radiella spårsystem. Spårvägen skulle passera Bromma flygplats, Sundbyberg och Solna Centrum. Därmed förbinds tunnelbanans 11

12 gröna linje, de två grenarna av blå linjen och de två grenarna av pendeltågen åt norr och väster med varandra. Den skulle därmed få så många passagerare att den borde byggas som tunnelbana i stället. Det skulle dessutom göra den till en snabbare och mer attraktiv tvärförbindelse, som på allvar kan konkurrera med bilen på sträckor med ett mycket hårt belastat vägnät. Spårvägen beräknas kosta 2,3 miljarder kronor i 2001 års penningvärde. Detta är ett högt pris för en så pass långsam och kapacitetssvag förbindelse som en spårväg utgör. En uppgradering till tunnelbana skulle, även om det blir dyrare, ge betydligt mer för pengarna. Om den byggs i tunnel inkräktar den dessutom inte på värdefull mark. Spårvägen är planerad för byggstart Det är oklart huruvida denna tidpunkt påverkas av Banverkets reviderade investeringsplaner, där statsbidrag till spårvägar i Stockholm tas bort. Enligt tidigare planer ska Banverket stå för halva kostnaden och SL för halva. Breddning av infarterna De stora infartslederna till Stockholm E4, E18 och E20 har besvärande köer i rusningstid. Breddning av dessa på strategiska platser ger god kapacitetsförstärkning med en relativt begränsad investering om sammanlagt c a en miljard kronor. På E4 mellan Södertälje och Hallunda behövs dock en större insats, vilket kräver en investering på 3-4 miljarder kronor. Investeringsobjekt Investering (miljarder kronor) Citybanan/Sverigebanan 15.9 Förbifart Stockholm 25 E18 Hjulsta-Ulriksdal 3,2 T-bana till Nacka 7-11 Tvärspårväg norr/t-bana 4-8 Breddning av infarterna 4-5 Summa miljarder kronor Handelskammarens prioriteringar innebär ett investeringsbehov, utom för Österleden, som kan byggas och finansieras helt och hållet i privat regi, på sammantaget miljarder kronor. Av de behövliga miljarderna finns 28 upptagna i nuvarande investeringsplaner. Vår bedömning är att investeringskostnaderna kan minskas med minst 4 miljarder kronor med hjälp av PPP utöver Österleden som helt och hållet finansieras på detta sätt och därför inte finns medräknad i de kalkyler som redovisas här. Regeringen har tidigare angett att den räknar med att trängselskatten ska kunna ge ett bidrag i storleksordningen 500 miljoner kronor per år. Vi väljer att räkna på samma sätt, även om det i realiteten mest handlar om kreativ bokföring. På tio år motsvarar detta 5 miljarder kronor. Sammantaget finns alltså 37 miljarder kronor redan tillgängliga, vilket gör att ytterligare investeringsmedel om sammanlagt miljarder kronor behövs för att finansiera de av Handelskammaren prioriterade investeringsobjekten. Det motsvarar 2-3 miljarder kronor per år för den investeringsperiod på år som vi räknar med. 12

13 Slutsatser Det är nödvändigt att förbättra tillgängligheten i hela Stockholm-Mälarregionen. För att det ska bli möjligt krävs att staten skjuter till avsevärda belopp för investeringar i vägar och järnvägar. Staten måste skjuta till två miljarder kronor per år i ökade investeringar i Stockholmsregionens trafiksystem. Utöver det behövs en kraftig satsning på att bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken, framför allt i form av tunnelbana och regionaltåg. Enligt NUTEK:s beräkningar kostar de uteblivna infrastrukturinvesteringarna 5 miljarder kronor per år i samhällsekonomiska förluster. En ökning av de statliga anslagen skulle alltså vara en god investering. Handelskammaren anser att staten borde använda en del av inkomsterna från försäljningen av statliga företag till att finansiera infrastrukturutbyggnaden i Stockholmsregionen. Det innebär att en typ av investeringsobjekt byts mot en annan. Motiven för staten att investera i bolag blir allt svagare. Nödvändigheten att investera i infrastruktur blir allt mer uppenbar ju hårdare konkurrenstrycket blir från omvärlden. Rörlighet, specialisering och större arbetsmarknadsregionen är nödvändigt för Sveriges framtida tillväxtförmåga och konkurrenskraft. Carl Cederschiölds uppdrag att förhandla med regionala offentliga organ om medfinansiering av prioriterade investeringar kan i bästa fall leda till en ökad regional samsyn kring prioriteringarna. Handelskammaren anser emellertid att förhandlingar av denna typ snarare riskerar att förlänga en redan alltför tidsmässigt lång process inför besluten om infrastrukturinvesteringar. Til syvende og sidst är det skattebetalarnas pengar oavsett vilken offentlig börs som används. Staten bör därför ta det hela och fulla ansvaret för stora och nödvändiga investeringsbeslut. 13

14 Handelskammaren anser: Att staten bör tillskjuta ytterligare investeringsmedel till Stockholmsregionen om 2-3 miljarder kronor/år, Att Österleden kan byggas och finansieras privat och att stat och kommun snarast bör göra detta möjligt, Att en del av inkomsterna från försäljningen av statliga företag ska användas för investering i infrastrukturen i Stockholmsregionen, Att staten bör ta det hela och fulla ansvaret för stora och nödvändiga investeringsbeslut, Att staten ska besluta att Vägverket och Banverket ska inrymma de av Handelskammaren beslutade investeringsobjekten i denna rapport om sammantaget miljarder kronor i sina planer för de närmaste åren. 14

15 15

16 Västra Trädgårdsgatan 9 Box 16050, Stockholm Tel: E-post: 16

17 17

18 18

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Remissvar avseende Kapacitetsutredningen

Remissvar avseende Kapacitetsutredningen Trafikverket TRV 2011/17304 Stockholm, den 30 mars 2012 120030 Remissvar avseende Kapacitetsutredningen Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Sammanfattning

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 REMISS 1 (10) Enheten för samhällsplanering Robert Örtegren Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

IDÉSTUDIE Östra Länken med tunnelbana

IDÉSTUDIE Östra Länken med tunnelbana ENRICHING STOCKHOLM IDÉSTUDIE Östra Länken med tunnelbana Stockholm 2011 06 28 Idéstudie - Östra Länken med tunnelbana Innehåll Förord 1 Förena tunnelbanan och Östra Länken 4 2 Tunnelbana till Nacka Centrum

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS Synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Nacka 2008 11 27 Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS I den nya

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22

Kommittédirektiv. Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Dir. 2013:22 Kommittédirektiv Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län Dir. 2013:22 Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare, som ska fungera

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293 05 Till Kommunstyrelsen Gemensamt tjänsteutlåtande

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 110-94-2016 Dnr E2016-00223 Dnr 2016-00920 Dnr T2016-00172-1 Sida 1 (14) 2016-03-09 Handläggare

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:60 RI (Dnr 110-94-2016) Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 7

Läs mer

Stockholms län förutsättningar, utmaningar och samarbete

Stockholms län förutsättningar, utmaningar och samarbete Stockholms län förutsättningar, utmaningar och samarbete 2013-02-13 1 Snabbfakta om länet 22 % av landets folkmängd på 2 % av ytan 300 inv/km 2 i Sthlm mot 7 inv/km 2 i övriga landet 50 % av landets befolkningsökning

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:76

Regeringens proposition 2013/14:76 Regeringens proposition 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm Prop. 2013/14:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2014

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet The Capital of Scandinavia 670.000 66.000 180.000 70.000 Pendeltåg 360.000 35.000 Bil Tunnelbana 25.000 Buss 130.000 Bil 20.000 Gång 10.000 Buss 20.000 Cykel

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258 Årsrapport för 2015 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2015:3

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667 Samfundet S:t Erik Stockholm YTTRANDE 2016-03-01 Trafikverket Ärendemottagningen Planprövning Box 810 781 28 Borlänge trafikverket@trafikverket.se Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Stockholm Nordost - en vision

Stockholm Nordost - en vision - en vision 2005-09-21 - en vision 1 Vision Visionen Stockholmsregionen växer och är den mest attraktiva sektorn i regionen. Med 40 000 nya bostäder och effektiva kommunikationer attraherar vi 100 000

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338)

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Till Trafikverket Region Väst 405 33 Göteborg goteborg@trafikverket.se Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Efter att ha tagit del av

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (2)

JUL Stockholms läns landsting i (2) JUL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1402-0228 Landstingsstyrelsen Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om pendeltågsstation i Rågsved Föredragande

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Ärendet och dess beredning

Ärendet och dess beredning Bilaga 9 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2007 Motion 2007:6 av Lena-Maj Anding m fl (mp) utredning av spårbilssystem Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Motionärerna

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring PM 2015:146 RI (Dnr 111-1146/2015) Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Sörmland - Nära Stockholm

Sörmland - Nära Stockholm Sörmland - Nära Stockholm SÖRMLAND - NÄRA STOCKHOLM Bostäder Det har länge funnits goda förutsättningar att bosätta sig i Sörmland. Det vackra landskapet har inbjudit till ett boende i högsta klass oavsett

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl.

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl. Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja

Läs mer