Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors"

Transkript

1 Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1

2 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden A B D Ambulans 5 Alkohol- och drogavvänjning 5 Apotek 6 Arbis 6 Avgiftstak för kommunal social- och hälsovård 6 Bedömning av servicebehovet 7 Begravningsbidrag 8 Begravningstjänst 8 Bibliotek 8 Bidrag och ersättningar från folkpensionsanstalten (FPA) 9 Boende 11 Dagverksamhet 17 Diakonitjänster 18 Ekonomisk rådgivning 19 F H I E Feriestöd 21 Fotvård 21 Frivilligverksamhet 21 Fungerande hem-centralen 22 Fysioterapi 23 Färdtjänst 23 Handikappservice 24 Hemsjukhus 24 Hemvård 25 Hissombudsman 25 Hjälpmedel 25 Hushållsavdrag 27 Hälsorådgivning 28 Hälsostationer 28 Intressebevakning 29 J K L Jour- och alarmtjänster 31 Juridisk rådgivning 32 Konsumentrådgivning 33 Korttidsvård och intervallvård 33 Ledsagarhjälp 33 M N P Mentalvårdstjänster 35 Minnesrådgivning 35 Motion 36 Måltidsservice 36 Närståendevård 37 Patientombudsman 37 Pensionärsföreningar 38 R S T Rehabilitering 41 Samtalstjänst 42 Service- och rekreationscentraler 42 Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning 43 Social- och närarbete 44 Socialombudsman 46 Städhjälp 46 Tandvård 46 Trygghetstelefon 47 U V Ä Utkomststöd 49 Vaccinationer 49 Veteranservice 49 Vård i livets slutskede 50 Vårdtestamente 50 Äldrerådet 51

3 Serviceguide A B D E A Ambulans Vid brådskande sjukdomsfall kan ambulans nås dygnet runt via nödnumret 112. För icke-brådskande fall kan ambulanstransporter beställas dygnet runt från företaget 9Lives Oy, tfn BD Alkohol- och drogavväjning Vid missbruksproblem får man hjälp bl.a. från socialcentralerna, missbrukarpoliklinikerna (tidigare A-polikliniker) och hälsostationerna. Hälsostationernas missbruksarbetare hjälper då man behöver råd om användning av alkohol och droger. Servicen är avsedd även för anhöriga. Kontakta din egen hälsostation, telefontiden är kl Missbrukarpoliklinikerna erbjuder specialiserade tjänster inom den öppna vården för personer med beroendeproblem. Tjänsterna är avgiftsfria, konfidentiella och baserar sig på frivillighet. De är avsedda för dem som använder rusmedel och för deras närmaste. Västra missbrukarpolikliniken tfn , Mechelingatan 46 A, betjänar även på svenska. E AA har en telefonsvararservice alla dagar kl och mån fre kl , tfn Man kan också få hjälp på tfn På samma nummer kan man få information om en Al-anongrupp på svenska för anhöriga till personer som har problem med rusmedel. 4 5

4 Serviceguide A B D E Apotek Information om jourhavande apotek ges på tfn Apoteken erbjuder i mån av möjlighet hemkörning av mediciner samt dosering. Universitetsapoteken Mannerheimvägen 5, Helsingfors Öppet varje dag kl Mannerheimvägen 96, Helsingfors Öppet dygnet runt. Kundtjänst per telefon dygnet runt, tfn Arbis Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Dagmarsgatan 3, PB 5200, Helsingfors stad tfn Kansliet öppet under terminerna mån tors kl , fre kl , utanför terminerna mån tors kl Avgiftsttak för kommunal social- och hälsovård För patient- och klientavgifter som uppbärs för kommunala social- och hälsovårdstjänster har stadgats ett avgiftstak. När avgiftstaket på 636 euro har uppnåtts under ett kalenderår är tjänsterna avgiftsfria med undantag av kortvarig anstaltsvård, vars dygnsavgift sjunker från 32,60 euro till 15,10 euro (år 2013). Serviceguide A B D E Till avgiftstaket hör kommunens avgifter för hälsostationsbesök, poliklinikbesök, jourbesök, fysioterapi, rehabiliterande vård, dagkirurgi, serievård, kortvarig anstaltsvård både på sjukhus och ålderdomshem. Kommunal hemvård hör inte hit, då avgiften för den bestäms utgående från inkomsterna. Samma sak gäller långvårdsavgiften på sjukhus eller ålderdomshem. Avgiften för läkarintyg, sjuktransport, färdtjänst eller specialsjukhusvård som ordnas i patientens hem hör inte heller till avgiftstaket. Spara de räkningar som ni har fått över avgifter som omfattas av avgiftstaket. När avgiftstaket är uppnått kan ni kontakta klientfaktureringens avgiftstaksenhet, tfn , besöksadress Sörnäs strandväg 27 A, Helsingfors eller sända kopior på räkningarna till Ekonomiförvaltningstjänsten/Avgiftstaksärenden, PB 235, Helsingfors stad. Bedömning av servicebehovet Personer över 75 år och alla som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt att inom sju vardagar få sitt behov av service bedömt. Bedömningen gäller tjänster enligt socialvårdslagen, bl.a. stöd för närståendevård, boendeservice, färdtjänst, hemvård, ändringsarbeten i bostaden och utkomststöd. Med bedömningen av behovet av socialtjänster vill man stöda personens egen aktivitet och funktionsförmåga, samt säkerställa att hjälp och stöd fås i tid. Personen kan själv be om en bedömning av socialarbetaren inom social- och närarbete, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad eller hemvårdsledaren på det egna området hemvårdsenheten, tfn /växel. 6 7

5 Serviceguide A B D E Begravningsbidrag Vid olycksfall eller trafikolycka kan bidrag fås från försäkringsbolag. Ett obemedlat dödsbo kan få begravningsbidrag som utkomststöd. Social- och hälsovårdsverkets växel, tfn , ger kontaktuppgifter till den person som sköter utkomststödet. Begravningstjänst De närmaste anhöriga brukar ta hand om begravningsarrangemangen. De kan sköta dem själva eller ge uppgiften helt eller delvis till en begravningsbyrå. Häftet Då en anhörig går bort anvisningar för begravning finns tillgängligt vid svenska församlingar, på sjukhus och på nätet Församlingarna och församlingarnas centralregister ger ytterligare information, tfn Bibliotek Helsingfors stads bibliotek har en centraliserad verksamhet vid namn Boken kommer, som innebär att man kan beställa böckerna hem, tfn vardagar kl eller via e-post På samma nummer får man också information om lokala bibliotek som har hembetjäning. För personer med nedsatt syn finns talböcker och böcker med stor stil. Helsingfors stadsbibliotek förmedlar också material från synskadades bibliotek. Bidrag och ersättningar från folkpensionsanstalten (FPA) Serviceguide A B D E Information samt ansökningsblanketter ges av folkpensionsanstalten, tfn mån fre kl. 8 18, 1. Bostadsbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare kan sökas av pensionär som är över 65 år och som har små inkomster och bor stadigvarande i en hyres- eller ägarbostad i Finland. Ytterligare information på tfn Vårdbidrag för pensionstagare Folkpensionsanstalten betalar vårdbidrag till sjuka och handikappade pensionstagare som bor hemma och som behöver vård och service eller har särskilda kostnader till följd av sjukdomen eller handikappet. C-läkarintyg bör bifogas till ansökan och bidrag kan betalas högst ett halvt år retroaktivt, förutsatt att funktionsförmågan varit nedsatt i minst ett år utan avbrott. Pensionstagarens inkomster och förmögenhet inverkar inte på vårdbidraget som är skattefritt och indelas i tre kategorier år 2013: vårdbidrag 61,83 euro/mån förhöjt vårdbidrag 153,91 euro/mån specialvårdbidrag 325,46 euro/mån Ytterligare information på tfn

6 Serviceguide A B D E 3. Ersättning för läkemedelskostnader Det är möjligt att söka ersättning från FPA för receptbelagda läkemedel. FPAs ersättning (35 %) dras i regel av från priset redan på apoteket när man visar FPA-kortet. För att ansöka om specialersättning för en viss medicin krävs ett B-läkarintyg. Den som har stora läkemedelskostnader kan dessutom ansöka om tilläggsersättning från FPA för de kostnader som överstiger den självriskandel som fastställs för läkemedelkostnader på årsnivå. Självriskandelen för stora läkemedelskostnader på årsnivå är 670 euro år Man skall spara alla apotekskvitton som skall bifogas ansökningen, men man kan även ha en minusbok på apoteket. Ytterligare information på tfn Ersättning för resor Sjukförsäkringen ersätter kostnader för resor i samband med sjukdom och rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten. Man kan ansöka om ersättning för resor till läkare, undersökning eller behandling som ordinerats av läkare och som utförs vid en hälsostation, ett sjukhus eller en privat läkarstation. Resor som gjorts enkom för inköp av läkemedel ersätts inte. Om en följeslagare är nödvändig, får även denne sina resekostnader ersatta. Ersättning betalas i regel för resor till närmaste läkare eller sjukvårdsinrättning. Självriskandelen för resa i en riktning i samband med sjukdom är 14,25 euro. Om resekostnaderna per kalenderår överstiger en s.k. årlig självriskandel 242,25 euro ersätts den överstigande delen i sin helhet. Serviceguide A B D E 5. Fronttillägg och extra fronttillägg Skattefritt fronttillägg betalas enligt lagen om frontmannapension till personer som är bosatta i Finland och som blivit tilldelade frontmannatecken, fronttjänsttecken för kvinnor, fronttecken eller veterantecken. 6. Garantipension Garantipension betalas åt en person vars totalpension före beskattningen är sammanlagt mindre än 732,13 euro/mån. På garantipensionens belopp inverkar alla övriga pensioner från Finland och utlandet. De avdras från garantipensionen till 100 procent. Till pensioner räknas också efterlevandepensioner och olycksfallspensioner. I lagen om garantipension finns en förteckning över de pensioner som minskar garantipensionen. Garantipensionen söks hos FPA. Ansökningsblanketter finns på FPA-byråerna, Ytterligare information på tfn Boende Om man söker om plats i privat äldreboende tar man kontakt direkt med enheten i fråga. Läkarintyg behövs. Gäller det en dygnet runt svensk vårdplats som staden köper kontaktar man socialarbetaren på det egna området inom socialoch närarbete, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad. Behovet utreds av områdets hemvårdsläkare och hemvårdare samt socialarbetare. Ytterligare information på tfn

7 Serviceguide A B D E Förbundet för privata svenska pensionärshem GeRo r.f. ger information om de privata servicehusen, 1. Hyresboende Stadens bostadsförmedling (www.stadinasunnot.fi) Bostadstjänst: Östersjögatan 3 Öppet mån och ons kl. 9 17, tis och fre 9 15, tors 9 13 Telefonrådgivning mån, tis, ons, fre 9 15 och tors 9 13, tfn Bygg- och renoveringslån samt understöd tfn Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem Bostadsansökan genom Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem (Hoplaksvägen 5 H, Helsingfors) görs till stiftelsens kansli tfn , vardagar kl Stiftelsen Lillesgården Rastbölevägen 11, Helsingfors tfn Upprätthåller ett hyreshus för svenskspråkiga äldre i Nordsjö. Arbetets Vänners hyreshus Kyösti Kallios väg 3, Helsingfors tfn Hyresbostäder för svenskspråkiga äldre på Brändö. 2. Privat serviceboende Bertahemmet, Hjältevägens seniorhus Hjältevägen 1, Helsingfors tfn /växel, Hyreslägenheter, alla platser är privata. Folkhälsans seniorhus och Majblomman Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn Privat hyres- och ägarboende. Fridhäll Pohjolagatan 44, Helsingfors tfn Alla platser är privata. Hagaro Tolarivägen 2, Helsingfors tfn eller Alla platser är privata. Hemgården Pohjolagatan 44, Helsingfors tfn eller tfn Alla platser är privata. Kristinagården Köpingsvägen 9 11, Helsingfors tfn Alla platser är privata. Serviceguide A B D E Leschehemmet Villagatan 3, Helsingfors tfn Alla platser är privata

8 Serviceguide A B D E Pro Vesper r.f. Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn Alla platser är privata. 3. Serviceboende med personal dygnet runt Staden har flera egna servicehus för äldre men inga svenska. Därför köper staden dygnet runt serviceboende av privata serviceproducenter. Serviceboende är avsett för personer som inte längre klarar sig hemma trots omfattande hjälp. Helsingfors stad har köpserviceavtal med många privata svenska hem. Listan nedan innefattar även hem som inte har köpserviceavtal med staden. Artur och Idahemmet Kvarnögsgränden 7, Helsingfors tfn Staden köper alla 19 platser. Platserna är för personer som har demens. Bergahemmet Pohjolagatan 40, Helsingfors tfn /växel En del av platserna är privata, en del köps av staden. Bertahemmet Färdemannavägen 2, Helsingfors tfn /växel eller föreståndaren tfn En del av platserna är privata, en del köps av staden. Brummerska hemmet Baggbölevägen 109, Helsingfors tfn eller Privata platser. Hedvig Sofiahemmet Djurgårdsvägen 11, Helsingfors tfn En del platser är privata, en del köps av staden. Serviceguide A B D E Helenahemmet Pohjolagatan 42, Helsingfors tfn /växel En del av platserna är privata, en del köps av staden. Konkordiahemmet Apollogatan 5 B 37, Helsingfors tfn eller En del platser är privata, en del köps av staden. Munksnäshemmet Locklaisvägen 10, Helsingfors tfn Seniorhemmet Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn En del platser är privata, en del köps av staden. Silviahemmet Steniusvägen 4 A, Helsingfors tfn En del platser är privata, en del köps av staden

9 Serviceguide A B D E 4. Ålderdomshem Platserna på ålderdomshem erbjuds till äldre med större hjälpbehov än vad ett serviceboende kan erbjuda. Servicebehovet utreds av läkare, socialarbetare och hemvården. Svenska platser på ålderdomshem finns på Gustafsgård. Avgiften räknas så att den boende garanteras 15 procent av sina nettoinkomster per månad för personligt bruk. Om det är frågan om ett par, där den av makarna som har högre inkomst får en långvårdsplats, betalar personen 42,5 procent av makarnas gemensamma inkomster. Detta för att trygga att den hemmaboende kan fortsätta att bo kvar i det gemensamma hemmet. Gustafsgård Helsingfors stad Åldermansvägen 32, Helsingfors tfn /växel 5. Åldringscentrum med svenska platser Forsby åldringscentrum Avdelning C 5 Kottbyvägen 11, Helsingfors tfn /växel Stengårds åldringscentrum Avdelning 4 Sibeliusgatan 12 14, Helsingfors tfn /växel Dagverksamhet Serviceguide A B D E Svensk dagverksamhet för seniorer är avsedd för klienter inom närståendevården samt för personer med minnessjukdom. Syftet är att hjälpa och stödja de äldre i att behålla sin fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och för att kunna bo hemma längre. I priset 15,10 euro/dag (år 2013) ingår transport, morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe med dopp. Ansökan går via socialarbetarna inom social- och närarbete, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad, tfn Koordinatorn för dagverksamheten tfn Dagverksamhetsenheter: Solstrålen Sibeliusgatan 14, Stengårds åldringscentrum är avsedd närmast för klienter med begränsad rörelseförmåga inom närståendevården och för personer i behov av social gemenskap med aktivering. Svanebo Åldermansvägen 32, Gustafsgårds C-hus erbjuder dagverksamhet för personer med minnesstörningar eller demenssjukdomar. Folkhälsan Mannerheimvägen 97, Seniorhuset erbjuder dagverksamhet för personer med minnesstörningar eller demenssjukdom. Cecilia Nordsjövägen 8, servicehuset Cecilia erbjuder dagverksamhet för klienter med begränsad rörelseförmåga och personer med minnesstörningar

10 Serviceguide A B D E För specialgrupper: Afasiakeskus Servicecenter för personer som haft stroke Vipunenvägen 3 tfn Palvelukeskus Ainola De dövas servicestiftelse Botby Metrogata 4 tfn Ekonomisk rådgivning Social- och hälsovårdsverket Enheten för ekonomi- och skuldrådgivning Tavastvägen 31 A, 4 vån. tfn , tidsbeställning och rådgivning mån tors kl Marthaförbundet, tfn Serviceguide A B D E Diakonitjänster Helsingfors ev.luth. församlingars diakoner erbjuder hjälp och stöd i frågor som berör den kristna tron, ensamhet, en närståendes död, ålderdom, sjukdom m.m. Kontakta den egna församlingens diakoner för närmare information. Se även Diakon för det svenska handikapparbetet samt mentalvårdsarbetet Vid centralen för gemensamt församlingsarbete fungerar en svensk diakon för det svenska handikapparbetet samt mentalvårdsarbetet. Diakonen står till tjänst med information och arbetshandledning samt med personliga samtal på sin mottagning eller i klientens hem. Hon ordnar läger, specialgudstjänster och utbildning av frivilliga samt leder samtalsgrupper. Tfn

11 Serviceguide F H I F Feriestöd Medellösa och mindre bemedlade kan ansöka om feriestöd. Närmare upplysningar ger Svenska semesterförbundet i Finland c/o Folkhälsan Raseborg Ab Högbensvägen 30, Mjölbolsta tfn eller H Fotvård Social- och hälsovårdsverket erbjuder fotvård främst till diabetiker, reumapatienter och till personer med cirkulationsrubbningar. För att få fotvård behövs en remiss. Ytterligare information om fotvård ges av hälsostationen på ditt eget område. Hälsostationernas fotvård är avgiftsfri. Privat fotvård får man bl.a. vid följande servicecentraler: Kampens servicecentral, tfn Tölö servicecentral, tfn I Frivilligverksamhet Många enskilda personer ställer sin kunskap och sin tid till både stadens och organisationers förfogande för att dessa i sin tur skall kunna erbjuda hjälp och stöd. De frivilliga medarbetarna kan t.ex. erbjuda sällskap och ledsagarhjälp. Närmare upplysningar om verksamheten lämnas av ledarna för frivilligverksamheten, tfn (social- och hälsovårdsverkets växel) och social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning tfn 20 21

12 Serviceguide F H I HelsingforsMissions engångshjälp erbjuder kortvarig hjälp i vardagssituationer, tfn , Finlands Röda Kors har väntjänst, tfn eller Information om frivilligverksamhet ger också socialhandledaren inom det svenska social- och närarbetet tfn Fungerande hem-centralen Fungerande hem (Toimiva koti) är ett utställnings- och informationscenter för bl.a. olika slag av hjälpmedel och lösningar för hemmets funktionsduglighet och trygghet. I första våningen av ett vanligt våningshus har man renoverat två modellägenheter som är hemtrevliga, välfungerande och lättillgängliga. Idén med verksamheten är att presentera olika alternativ som underlättar boende och ger möjlighet att klara sig självständigt. Där är man välkommen att hämta idéer som förbättrar ens boende och hemmets funktionsduglighet. Kunderna kan prova olika hjälpmedel och apparater samt få instruktioner om hur dessa används. Man får omfattande information om produkterna, deras pris och anskaffningsplats. Dessutom arrangeras olika utbildnings- och demonstrationstillfällen. Fungerande hem Kottbyvägen 13, tfn öppet tis fre kl och ons (okt apr) Fysioterapi Serviceguide F H I På hälsostationens fysioterapienhet arbetar fysioterapeuter samt konditionsskötare. Fysioterapi främjar människans rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapiservicen består bl.a. av: rådgivning och handledning rörelseterapi fysikalisk behandling samt hjälpmedelsutlåning I hälsostationernas fysioterapienheter verkställs terapin individuellt och/eller i grupp. Vid behov görs fysioterapibesök till patientens hem. För fysioterapin behövs remiss av läkare vid hälsovårdscentral. Terapiavgiften är 7,50 euro/besök. Privat fysioterapi för äldre kan beställas vid Fysiosporttis Wilhelmiina på Taavetti Laitinens gata 4, tfn Färdtjänst Färdtjänst enligt socialvårdslagen är en behovsprövad förmån som innebär högst 8 enkelresor per månad. Till ansökan skall bifogas läkarintyg om behovet av transportstöd och en inkomstutredning. Inkomstgränsen för en ensamstående är 1 557,50 euro/ mån brutto och för ett par euro/mån brutto. Färdtjänst kan beviljas då personen har betydliga svårigheter att anlita offentlig kollektivtrafik. Avsikten är att klienten kan uträtta ärenden och få rekreation. Färdtjänst enligt handikappservicelagen och därtill eventuellt hörande ledsagartjänst är ämnad för personer som förutom att de 22 23

13 Serviceguide F H I Serviceguide F H I är svårt handikappade dessutom inte kan använda kollektivtrafik. Till ansökan om färdtjänst skall bifogas läkarintyg om behovet av färdtjänst enligt lagen om handikappservice. Färdtjänsten innefattar inte resor till läkarmottagning eller annan hälsovårdsenhet då dessa kostnader ersätts av Folkpensionsanstalten. Ansökan lämnas till socialhandledaren på Svenska teamet för socialt arbete inom handikappservice Visbygränden 2, PB 7380, Helsingfors stad tfn Handikappsservice En handikappad person kan ansöka om hjälp och stöd i form av bl.a. färdtjänst och hjälpmedel. Se vidare under dessa rubriker. Socialarbetarna inom det svenska teamet för socialt arbete inom handikappservice, Visbygränden 2, PB 7380, Helsingfors stad, tfn eller ger ytterligare information. Hemsjukhus Hemsjukhuset finns inom avdelningen för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster. Patienten erbjuds möjlighet att vårdas hemma. Hemsjukhuset fungerar 24 timmar/dygn. Verksamheten varierar i de olika sjukvårdsdistrikten men består huvudsakligen av kartläggning av hemsituationen och behovet av utomstående hjälp, sjukvård, rehabilitering och vård i livets slutskede. Vårdtiden är vanligen 1 2 veckor varefter den fortsatta vården ordnas hemma så att patienten klarar sig självständigt eller med hjälp av hemvård eller hemsjukvård. Läkarremiss behövs. Verksamheten riktar sig till patienter som skrivs ut från sjukhuset enligt läkarordination. Hemvård Hemvården stöder självständigt boende för personer som på grund av sjukdom eller annars nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp i de dagliga sysslorna i hemmet. Hemsjukvården är en del av hemvården. Helsingfors stads hemvård Hemvårdens kontaktuppgifter får du från social- och hälsovårdsverkets växel, tfn , hälsorådgivningen, tfn (dygnet runt) eller på > Service A Ö > Hemvård. Svenska hemvårdsteam finns i södra Helsingfors. För servicen uppbärs en avgift som bestäms enligt klientens bruttoinkomster. Krigsinvalider med minst 20 procents invaliditet får hemvården kostnadsfritt. Hissombudsman Helsingfors stads hissprojekt har anställt en hissombudsman som ger råd vid anskaffning av hiss till höghus som saknar hiss. Hissombudsman, tfn Hjälpmedel Med olika hjälpmedel kompenserar man de begränsningar som ett handikapp eller en sjukdom medför i det dagliga livet. En del av hjälpmedlen ingår i den medicinska rehabiliteringen och fås då gratis till låns från hälsostationens hjälpmedelsutlåning. En 24 25

14 Serviceguide F H I del hjälpmedel är sådana som man får anskaffningsbidrag för från socialservicen. De lokala hjälpmedelsenheterna lånar gratis ut de vanligaste hjälpmedlen, t.ex. käppar (och isdubbar för vinterbruk), rollator, rullstol, duschpall, griptång, sängförhöjningsklossar, toalettstolsförhöjning osv. Även hjälpmedel som stickbäcken, urinflaskor, liggunderlag, sjukhussäng och hjälpmedel för att flytta eller lyfta en person går att få till låns om det underlättar personens skötsel hemma. För att låna rullstol eller rollator är tidsbeställning önskvärd. Hjälpmedelsenheterna har öppet mån fre kl Dals Läkaregatan 8, byggn. 4, bottenvåningen, Helsingfors tfn , Hertonäs Rävvägen 8 I, 2 vån., Helsingfors tfn , Malms sjukhus Talvelavägen 6, byggn. 18, Helsingfors tfn , Serviceguide F H I Personer med ett handikapp kontaktar i hjälpmedelsfrågor. Socialarbetarna inom svenska teamet för socialt arbete inom handikappservice, Visbygränden 2, PB 7380, Helsingfors stad tfn Hjälpmedel via föreningar och organisationer Förbundet Finlands Svenska Synskadade Parisergränden 2 A 1, Helsingfors tfn Invalidförbundet För medlemmar telefonrådgivning om handikappservice tfn , tors kl Respecta Oy Hyrning och försäljning av hjälpmedel Tenalavägen 12 tfn Synskadades Centralförbund, Hjälpmedelscentral Maruddsvägen 74 tfn /växel För att bedöma behovet av hjälpmedel och få handledning för mera krävande hjälpmedel (såsom personlyftar eller hjälpmedel vid trycksår) förutsätts alltid tidsbeställning. Hjälpmedel som eldrivna hjälpmedel för rörelsehindrade och hjälpmedel för omgivningskontroll hör till specialsjukvården. Ytterligare information ger fysioterapeuterna vid hälsostationen eller rehabiliteringsplanerarna, tfn /växel. Hushållsavdrag Hushållsavdrag beviljas bl.a. för arbete som utförs i eget hem eller fritidsbostad, t.ex. städning, vård och omsorg (privat hemvård) samt renovering. Serviceproducenten bör ha ett nummer för inbetald förskottsskatt för att skattemyndigheterna ska godkänna avdraget i kundens skatteavdrag. På nätet kan man kolla vilka skattebetalande serviceproducenter det finns: Fr.o.m. år 2012 är det maximala skatteavdraget euro/ person/år. Självrisken är 100 euro. För den delen som över

15 Serviceguide F H I stiger 100 euro godkänns 45 procent av räkningarna som avdrag för utfört arbete. Ytterligare information tfn eller Hälsorådgivning Hälsorådgivning, tfn , ger dygnet runt information om hälsovårdstjänster och vårdanvisningar för olika sjukdomar. Vid behov kan samtalet förenas till sjuktransport. Vid svåra psykiska krissituationer förmedlas läkare på hembesök dygnet runt på samma nummer. Behöver man omedelbar läkarhjälp ska man ringa direkt till alarmcentralen, tfn 112. Intressebevakning Serviceguide F H I Intressebevakare kan behövas om det finns en risk för att man inte själv kan tillvarata sina egna intressen i tillräcklig utsträckning. Förutom att man själv kan ansöka om en intressebevakare, kan t.ex. en anhörig eller socialarbetare lämna en skriftlig anmälan om en persons behov av intressebevakning. Till intressebevakare kan utses en privatperson eller en allmän intressebevakare vid rättshjälpsbyrån. Mer information finns på fi där det även finns blanketter på svenska. När någon behöver en intressebevakare ska ansökan göras till Helsingfors magistrat, förmyndarverksamheten tfn Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan man i förväg se till att någon sköter ens angelägenheter om man senare förlorar sin handlingsförmåga. Hälsostationer Stadens hälsostationer erbjuder helsingforsbor primärhälsovård. Hälsovårdaren bedömer behovet av vård och tidsbeställningen sker via henne. Hälsovårdaren och läkaren arbetar i par. Patienten kan välja den hälsostation han vill besöka. Hälsostationerna har en återuppringningstjänst. Svenskspråkig hälsostationservice: Femkantens hälsostation Båtsmansgatan 4, Helsingfors, tfn Kvarnbäckens hälsostation Mjölgränden 4, Helsingfors, tfn Munksnäs hälsostation Bredviksvägen 30, Helsingfors, tfn Hälsocentraljour, se s

16 Serviceguide J K L J Jour- och alarmtjänster Hälsocentraljour Då den egna hälsostationen är stängd kontaktar man i brådskande sjukdomsfall mån fre kl , på veckoslut och helger kl Maria sjukhus tfn , Lappviksgatan 16, byggn. 15 C, innergården eller Haartmanska sjukhuset tfn , Haartmansg. 4 byggn. 12 K På natten kl kontaktar man hälsocentralsjouren på följande sjukhus: Maria sjukhus, tfn Haartmanska sjukhuset tfn Jorvs sjukhus, tfn , Åbovägen 150, Esbo Pejas sjukhus, tfn , Sjukhusgatan 1, Vanda På våren 2014 flyttar hälsocentraljouren från Maria till Malms sjukhus. L Dygnet runt jourtjänster: Akut psykiatrisk sjukvård, Aurora sjukhus, tfn , Nordenskiöldsgatan 20 Alarmcentralen, tfn 112 Apotekens jourtjänster, Universitetsapoteken, tfn Giftinformationscentralen, tfn Hälso- och sjukvårdsupplysning, tfn Socialjour, tfn

17 Serviceguide J K L Juridisk rådgivning I juridiska ärenden kan man få avgiftsfri rådgivning på följande ställen: Finlands Advokatförbund Tölö bibliotek, Topeliusgatan 6 mån kl Ingen tidsbeställning, betjäning enligt könummer. Bibloteket i Östra Centrum, (Stoa) Åbohusvägen 1, månadens 1:a tisdag kl Helsingfors rättshjälpsbyrå ger rättshjälp efter ekonomisk behovsprövning. Porkkalagatan 13 G, 2 vån. tfn /växel, tidsbeställning mån fre , tfn Svenskspråkig rättshjälpsinfo tfn mån fre kl Rådgivningen svarar inte på juridiska problem utan hänvisar vidare för att få ärendet utrett. Suomen vanhusten turvakotiyhdistys Suvanto ry för äldre som blivit utsatta för våld eller misshandel telefonjour tis och tors kl Raiskauskriisikeskus Tukinainen vid sexualbrott krisjour mån fre 9 15, lör sön tfn juristjour mån to kl , tfn Konsumentrådgivning Serviceguide J K L Konsumentrådgivningarna ger råd och anvisningar samt medlar i tvister mellan konsument och företag, tfn mån fre Korttidsvård och intervallvård Om en äldre person som bor hemma behöver en tillfällig vårdplats för t.ex. rehabilitering eller för den tid en anhörig behöver få avlastning, kan en sådan plats ordnas på ett ålderdomshem, serviceboende eller åldringscentrum. Ytterligare information ger socialarbetarna inom socialt och närarbete, svenska enheten, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad, tfn Ledsagarhjälp Personer som inte klarar av läkar- och poliklinikbesök eller andra liknande ärenden på egen hand kan få ledsagarhjälp via hemvården. Kontakta hemvårdsledaren vid den egna hälsostationen, tfn /växel. Dessutom kan man få ordnat med frivillig hjälp på de olika områdena i Helsingfors. Kampens servicecentrals ledsagarförmedling tfn På svenska finns Finland Röda Kors vänförmedling, tfn torsdagar kl HelsingforsMission har volontärverksamhet som ställer upp i olika situationer, tfn

18 Serviceguide M N P M Mentalvårdstjänster Psykiatriska polikliniker Vid den egna hälsostationen kan man få hjälp med frågor kring den psykiska hälsan, tfn /växel. Därifrån kan man också få remiss till en psykiatrisk poliklinik eller vårdanstalt. Rådgivning angående psykiatriska tjänster ges på telefonnummer Akut hjälp Vid behov av akut hjälp kan man vända sig till den psykiatriska jourpolikliniken som finns vid Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, tfn N Oavsett tid på dygnet kan man få en läkare på hembesök från numret Psykoterapi Om man behöver psykoterapi och det är fråga om konstaterad sjukdom ersätter sjukförsäkringen en del av psykoterapiarvodet. P Psykoterapiföreningen Förening för analytisk psykoterapi har terapeutförmedling på svenska, tfn På finska finns Senioripysäkki, HelsingforsMissions kristerapitjänst för äldre, för antingen privata samtal eller deltagande i grupp, tfn Se även Samtalstjänst. Minnesrådgivning Helsingfors Alzheimer-förening Topeliusgatan 17 C, Helsingfors minnesrådgivare tfn och svensk service torsdagar kl , tfn

19 Serviceguide M N P Motion Helsingfors stads idrottsverk ordnar verksamhet för seniorer som t.ex. ledd motion, konditionssalsverksamhet, stretching och vattengymnastik. Verksamheten är avgiftsbelagd. Personer som har frontmanna- eller fronttjänsttecken, och krigsinvalider får besöka stadens simhallar gratis. En del handikapporganisationer säljer förmånliga specialsimkort. Närmare information om motionsverksamheten för seniorer får du på tfn eller Måltidsservice Servicecentralerna bjuder på förmånliga måltider alla vardagar. Personer som är i dålig kondition kan beställa måltider hem. Kontakta hemvården för närmare information, tfn /växel. En del församlingar ordnar måltidsservice. Kontakta den egna församlingen för närmare information. Måltider till kundens hem: Ateriaali tfn Palmia tfn Menumat-måltidsservice Servicen består av en Menumat-apparat som man får låna hem och valbara maträtter som levereras hem med två veckors mellanrum eller enligt överenskommelse. Avgiftsfri kundservice på telefonnummer och på Närståendevård Serviceguide M N P Grunden för beviljandet av stödet för närståendevård är att vårdtagaren behöver kontinuerlig, daglig personlig vård och omsorg för att kunna bo hemma. Vårdarvodets storlek beror på hur bindande och krävande vården är. Ett avtal uppgörs och i det ingår även en överenskommelse om avlastning och annat stöd för närståendevårdfamiljen. Närmare information och ansökningar fås av det svenska teamet inom socialt- och närarbete Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad tfn eller Folkhälsan ger stöd och råd till närståendevårdare, tfn eller Patientombudsman Ger råd i frågor som gäller Helsingfors social- och hälsovårdsverks verksamhet. Ger råd och handledning i frågor som gäller tillämpning av patientlagen samt ger råd och hjälper till vid behov med att göra en anmärkning, hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor. Kontaktuppgifterna till patientombudsmännen telefonrådgivning mån tors kl , tfn Personligt besök ska alltid bokas på förhand. Postadress: PB 6060, Helsingfors stad. E-postadress: 36 37

20 Serviceguide M N O P Pensionärsföreningar Arkadia pensionärer rf. Ordf. Maj-Britt Laitinen tfn , Drumsö pensionärer rf. Ordf. Carita Kontkanen tfn , Eira pensionärer rf. Ordf. Henrik Janson, tfn Haga Pensionärer rf. Ordf. Berit Nieminen tfn Hufvudstadsbladets Seniorer rf. Ordf. Maj-Britt Paro tfn , , Kronohagens-Skatuddens Pensionärer rf. Ordf. Zoe Pohjanvirta tfn , Munknejdens Pensionärer rf. Ordf. Nina Krogius tfn , Pensionärsföreningen ETTAN rf. Ordf. Bo Forsström tfn , Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen rf. Ordf. Lillemor Edén tfn , e-post till sekreteraren Christina Lång, Pensionärsföreningen Hankens Seniorer rf. Ordf. Tea Björkenheim tfn , Pensionärsföreningen Olympia rf. Ordf. Barbro Pietiäinen tfn , Serviceguide M N O P Pensionärer i Östra Helsingfors rf. Ordf. Leif Nyberg tfn , 38 39

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning Socialskyddsguiden Dina rättigheter när du är sjuk eller har en funktionsnedsättning 2014/2015 Ålands handikappförbund www.handicampen.ax Denna guide sammanfattar information om olika stöd- och bidragsformer

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Social trygghet för dig med diabetes

Social trygghet för dig med diabetes 2015 Social trygghet för dig med diabetes Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2 Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM 2014 Version Mars 2014.2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A... 7 AMBULANS OCH LIGGANDE TRANSPORT... 7 ANHÖRIGSTÖD... 7 APOTEK... 8 ARBETSTERAPEUT... 8 ASIH AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET...

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Visionsförslaget i stadens strategi;

Visionsförslaget i stadens strategi; Föror ord Visionsförslaget i stadens strategi; Jakobstad 2015, säger att Jakobstad år 2015 skall vara den attraktiva industrioch trädgårdsstaden vid havet med landets bäst fungerande service i livets alla

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk.

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk. Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 1 2012 Aktuellt Det lönar sig att reagera genast på kravbrev. s. 5 n Hälsan Sjukdagpenningens ansökningstid halveras. s. 8 9 n Studier&Jobb Bra att kunna kalkylera

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer