Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors"

Transkript

1 Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1

2 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden A B D Ambulans 5 Alkohol- och drogavvänjning 5 Apotek 6 Arbis 6 Avgiftstak för kommunal social- och hälsovård 6 Bedömning av servicebehovet 7 Begravningsbidrag 8 Begravningstjänst 8 Bibliotek 8 Bidrag och ersättningar från folkpensionsanstalten (FPA) 9 Boende 11 Dagverksamhet 17 Diakonitjänster 18 Ekonomisk rådgivning 19 F H I E Feriestöd 21 Fotvård 21 Frivilligverksamhet 21 Fungerande hem-centralen 22 Fysioterapi 23 Färdtjänst 23 Handikappservice 24 Hemsjukhus 24 Hemvård 25 Hissombudsman 25 Hjälpmedel 25 Hushållsavdrag 27 Hälsorådgivning 28 Hälsostationer 28 Intressebevakning 29 J K L Jour- och alarmtjänster 31 Juridisk rådgivning 32 Konsumentrådgivning 33 Korttidsvård och intervallvård 33 Ledsagarhjälp 33 M N P Mentalvårdstjänster 35 Minnesrådgivning 35 Motion 36 Måltidsservice 36 Närståendevård 37 Patientombudsman 37 Pensionärsföreningar 38 R S T Rehabilitering 41 Samtalstjänst 42 Service- och rekreationscentraler 42 Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning 43 Social- och närarbete 44 Socialombudsman 46 Städhjälp 46 Tandvård 46 Trygghetstelefon 47 U V Ä Utkomststöd 49 Vaccinationer 49 Veteranservice 49 Vård i livets slutskede 50 Vårdtestamente 50 Äldrerådet 51

3 Serviceguide A B D E A Ambulans Vid brådskande sjukdomsfall kan ambulans nås dygnet runt via nödnumret 112. För icke-brådskande fall kan ambulanstransporter beställas dygnet runt från företaget 9Lives Oy, tfn BD Alkohol- och drogavväjning Vid missbruksproblem får man hjälp bl.a. från socialcentralerna, missbrukarpoliklinikerna (tidigare A-polikliniker) och hälsostationerna. Hälsostationernas missbruksarbetare hjälper då man behöver råd om användning av alkohol och droger. Servicen är avsedd även för anhöriga. Kontakta din egen hälsostation, telefontiden är kl Missbrukarpoliklinikerna erbjuder specialiserade tjänster inom den öppna vården för personer med beroendeproblem. Tjänsterna är avgiftsfria, konfidentiella och baserar sig på frivillighet. De är avsedda för dem som använder rusmedel och för deras närmaste. Västra missbrukarpolikliniken tfn , Mechelingatan 46 A, betjänar även på svenska. E AA har en telefonsvararservice alla dagar kl och mån fre kl , tfn Man kan också få hjälp på tfn På samma nummer kan man få information om en Al-anongrupp på svenska för anhöriga till personer som har problem med rusmedel. 4 5

4 Serviceguide A B D E Apotek Information om jourhavande apotek ges på tfn Apoteken erbjuder i mån av möjlighet hemkörning av mediciner samt dosering. Universitetsapoteken Mannerheimvägen 5, Helsingfors Öppet varje dag kl Mannerheimvägen 96, Helsingfors Öppet dygnet runt. Kundtjänst per telefon dygnet runt, tfn Arbis Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Dagmarsgatan 3, PB 5200, Helsingfors stad tfn Kansliet öppet under terminerna mån tors kl , fre kl , utanför terminerna mån tors kl Avgiftsttak för kommunal social- och hälsovård För patient- och klientavgifter som uppbärs för kommunala social- och hälsovårdstjänster har stadgats ett avgiftstak. När avgiftstaket på 636 euro har uppnåtts under ett kalenderår är tjänsterna avgiftsfria med undantag av kortvarig anstaltsvård, vars dygnsavgift sjunker från 32,60 euro till 15,10 euro (år 2013). Serviceguide A B D E Till avgiftstaket hör kommunens avgifter för hälsostationsbesök, poliklinikbesök, jourbesök, fysioterapi, rehabiliterande vård, dagkirurgi, serievård, kortvarig anstaltsvård både på sjukhus och ålderdomshem. Kommunal hemvård hör inte hit, då avgiften för den bestäms utgående från inkomsterna. Samma sak gäller långvårdsavgiften på sjukhus eller ålderdomshem. Avgiften för läkarintyg, sjuktransport, färdtjänst eller specialsjukhusvård som ordnas i patientens hem hör inte heller till avgiftstaket. Spara de räkningar som ni har fått över avgifter som omfattas av avgiftstaket. När avgiftstaket är uppnått kan ni kontakta klientfaktureringens avgiftstaksenhet, tfn , besöksadress Sörnäs strandväg 27 A, Helsingfors eller sända kopior på räkningarna till Ekonomiförvaltningstjänsten/Avgiftstaksärenden, PB 235, Helsingfors stad. Bedömning av servicebehovet Personer över 75 år och alla som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt att inom sju vardagar få sitt behov av service bedömt. Bedömningen gäller tjänster enligt socialvårdslagen, bl.a. stöd för närståendevård, boendeservice, färdtjänst, hemvård, ändringsarbeten i bostaden och utkomststöd. Med bedömningen av behovet av socialtjänster vill man stöda personens egen aktivitet och funktionsförmåga, samt säkerställa att hjälp och stöd fås i tid. Personen kan själv be om en bedömning av socialarbetaren inom social- och närarbete, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad eller hemvårdsledaren på det egna området hemvårdsenheten, tfn /växel. 6 7

5 Serviceguide A B D E Begravningsbidrag Vid olycksfall eller trafikolycka kan bidrag fås från försäkringsbolag. Ett obemedlat dödsbo kan få begravningsbidrag som utkomststöd. Social- och hälsovårdsverkets växel, tfn , ger kontaktuppgifter till den person som sköter utkomststödet. Begravningstjänst De närmaste anhöriga brukar ta hand om begravningsarrangemangen. De kan sköta dem själva eller ge uppgiften helt eller delvis till en begravningsbyrå. Häftet Då en anhörig går bort anvisningar för begravning finns tillgängligt vid svenska församlingar, på sjukhus och på nätet Församlingarna och församlingarnas centralregister ger ytterligare information, tfn Bibliotek Helsingfors stads bibliotek har en centraliserad verksamhet vid namn Boken kommer, som innebär att man kan beställa böckerna hem, tfn vardagar kl eller via e-post På samma nummer får man också information om lokala bibliotek som har hembetjäning. För personer med nedsatt syn finns talböcker och böcker med stor stil. Helsingfors stadsbibliotek förmedlar också material från synskadades bibliotek. Bidrag och ersättningar från folkpensionsanstalten (FPA) Serviceguide A B D E Information samt ansökningsblanketter ges av folkpensionsanstalten, tfn mån fre kl. 8 18, 1. Bostadsbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare kan sökas av pensionär som är över 65 år och som har små inkomster och bor stadigvarande i en hyres- eller ägarbostad i Finland. Ytterligare information på tfn Vårdbidrag för pensionstagare Folkpensionsanstalten betalar vårdbidrag till sjuka och handikappade pensionstagare som bor hemma och som behöver vård och service eller har särskilda kostnader till följd av sjukdomen eller handikappet. C-läkarintyg bör bifogas till ansökan och bidrag kan betalas högst ett halvt år retroaktivt, förutsatt att funktionsförmågan varit nedsatt i minst ett år utan avbrott. Pensionstagarens inkomster och förmögenhet inverkar inte på vårdbidraget som är skattefritt och indelas i tre kategorier år 2013: vårdbidrag 61,83 euro/mån förhöjt vårdbidrag 153,91 euro/mån specialvårdbidrag 325,46 euro/mån Ytterligare information på tfn

6 Serviceguide A B D E 3. Ersättning för läkemedelskostnader Det är möjligt att söka ersättning från FPA för receptbelagda läkemedel. FPAs ersättning (35 %) dras i regel av från priset redan på apoteket när man visar FPA-kortet. För att ansöka om specialersättning för en viss medicin krävs ett B-läkarintyg. Den som har stora läkemedelskostnader kan dessutom ansöka om tilläggsersättning från FPA för de kostnader som överstiger den självriskandel som fastställs för läkemedelkostnader på årsnivå. Självriskandelen för stora läkemedelskostnader på årsnivå är 670 euro år Man skall spara alla apotekskvitton som skall bifogas ansökningen, men man kan även ha en minusbok på apoteket. Ytterligare information på tfn Ersättning för resor Sjukförsäkringen ersätter kostnader för resor i samband med sjukdom och rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten. Man kan ansöka om ersättning för resor till läkare, undersökning eller behandling som ordinerats av läkare och som utförs vid en hälsostation, ett sjukhus eller en privat läkarstation. Resor som gjorts enkom för inköp av läkemedel ersätts inte. Om en följeslagare är nödvändig, får även denne sina resekostnader ersatta. Ersättning betalas i regel för resor till närmaste läkare eller sjukvårdsinrättning. Självriskandelen för resa i en riktning i samband med sjukdom är 14,25 euro. Om resekostnaderna per kalenderår överstiger en s.k. årlig självriskandel 242,25 euro ersätts den överstigande delen i sin helhet. Serviceguide A B D E 5. Fronttillägg och extra fronttillägg Skattefritt fronttillägg betalas enligt lagen om frontmannapension till personer som är bosatta i Finland och som blivit tilldelade frontmannatecken, fronttjänsttecken för kvinnor, fronttecken eller veterantecken. 6. Garantipension Garantipension betalas åt en person vars totalpension före beskattningen är sammanlagt mindre än 732,13 euro/mån. På garantipensionens belopp inverkar alla övriga pensioner från Finland och utlandet. De avdras från garantipensionen till 100 procent. Till pensioner räknas också efterlevandepensioner och olycksfallspensioner. I lagen om garantipension finns en förteckning över de pensioner som minskar garantipensionen. Garantipensionen söks hos FPA. Ansökningsblanketter finns på FPA-byråerna, Ytterligare information på tfn Boende Om man söker om plats i privat äldreboende tar man kontakt direkt med enheten i fråga. Läkarintyg behövs. Gäller det en dygnet runt svensk vårdplats som staden köper kontaktar man socialarbetaren på det egna området inom socialoch närarbete, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad. Behovet utreds av områdets hemvårdsläkare och hemvårdare samt socialarbetare. Ytterligare information på tfn

7 Serviceguide A B D E Förbundet för privata svenska pensionärshem GeRo r.f. ger information om de privata servicehusen, 1. Hyresboende Stadens bostadsförmedling (www.stadinasunnot.fi) Bostadstjänst: Östersjögatan 3 Öppet mån och ons kl. 9 17, tis och fre 9 15, tors 9 13 Telefonrådgivning mån, tis, ons, fre 9 15 och tors 9 13, tfn Bygg- och renoveringslån samt understöd tfn Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem Bostadsansökan genom Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem (Hoplaksvägen 5 H, Helsingfors) görs till stiftelsens kansli tfn , vardagar kl Stiftelsen Lillesgården Rastbölevägen 11, Helsingfors tfn Upprätthåller ett hyreshus för svenskspråkiga äldre i Nordsjö. Arbetets Vänners hyreshus Kyösti Kallios väg 3, Helsingfors tfn Hyresbostäder för svenskspråkiga äldre på Brändö. 2. Privat serviceboende Bertahemmet, Hjältevägens seniorhus Hjältevägen 1, Helsingfors tfn /växel, Hyreslägenheter, alla platser är privata. Folkhälsans seniorhus och Majblomman Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn Privat hyres- och ägarboende. Fridhäll Pohjolagatan 44, Helsingfors tfn Alla platser är privata. Hagaro Tolarivägen 2, Helsingfors tfn eller Alla platser är privata. Hemgården Pohjolagatan 44, Helsingfors tfn eller tfn Alla platser är privata. Kristinagården Köpingsvägen 9 11, Helsingfors tfn Alla platser är privata. Serviceguide A B D E Leschehemmet Villagatan 3, Helsingfors tfn Alla platser är privata

8 Serviceguide A B D E Pro Vesper r.f. Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn Alla platser är privata. 3. Serviceboende med personal dygnet runt Staden har flera egna servicehus för äldre men inga svenska. Därför köper staden dygnet runt serviceboende av privata serviceproducenter. Serviceboende är avsett för personer som inte längre klarar sig hemma trots omfattande hjälp. Helsingfors stad har köpserviceavtal med många privata svenska hem. Listan nedan innefattar även hem som inte har köpserviceavtal med staden. Artur och Idahemmet Kvarnögsgränden 7, Helsingfors tfn Staden köper alla 19 platser. Platserna är för personer som har demens. Bergahemmet Pohjolagatan 40, Helsingfors tfn /växel En del av platserna är privata, en del köps av staden. Bertahemmet Färdemannavägen 2, Helsingfors tfn /växel eller föreståndaren tfn En del av platserna är privata, en del köps av staden. Brummerska hemmet Baggbölevägen 109, Helsingfors tfn eller Privata platser. Hedvig Sofiahemmet Djurgårdsvägen 11, Helsingfors tfn En del platser är privata, en del köps av staden. Serviceguide A B D E Helenahemmet Pohjolagatan 42, Helsingfors tfn /växel En del av platserna är privata, en del köps av staden. Konkordiahemmet Apollogatan 5 B 37, Helsingfors tfn eller En del platser är privata, en del köps av staden. Munksnäshemmet Locklaisvägen 10, Helsingfors tfn Seniorhemmet Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn En del platser är privata, en del köps av staden. Silviahemmet Steniusvägen 4 A, Helsingfors tfn En del platser är privata, en del köps av staden

9 Serviceguide A B D E 4. Ålderdomshem Platserna på ålderdomshem erbjuds till äldre med större hjälpbehov än vad ett serviceboende kan erbjuda. Servicebehovet utreds av läkare, socialarbetare och hemvården. Svenska platser på ålderdomshem finns på Gustafsgård. Avgiften räknas så att den boende garanteras 15 procent av sina nettoinkomster per månad för personligt bruk. Om det är frågan om ett par, där den av makarna som har högre inkomst får en långvårdsplats, betalar personen 42,5 procent av makarnas gemensamma inkomster. Detta för att trygga att den hemmaboende kan fortsätta att bo kvar i det gemensamma hemmet. Gustafsgård Helsingfors stad Åldermansvägen 32, Helsingfors tfn /växel 5. Åldringscentrum med svenska platser Forsby åldringscentrum Avdelning C 5 Kottbyvägen 11, Helsingfors tfn /växel Stengårds åldringscentrum Avdelning 4 Sibeliusgatan 12 14, Helsingfors tfn /växel Dagverksamhet Serviceguide A B D E Svensk dagverksamhet för seniorer är avsedd för klienter inom närståendevården samt för personer med minnessjukdom. Syftet är att hjälpa och stödja de äldre i att behålla sin fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och för att kunna bo hemma längre. I priset 15,10 euro/dag (år 2013) ingår transport, morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe med dopp. Ansökan går via socialarbetarna inom social- och närarbete, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad, tfn Koordinatorn för dagverksamheten tfn Dagverksamhetsenheter: Solstrålen Sibeliusgatan 14, Stengårds åldringscentrum är avsedd närmast för klienter med begränsad rörelseförmåga inom närståendevården och för personer i behov av social gemenskap med aktivering. Svanebo Åldermansvägen 32, Gustafsgårds C-hus erbjuder dagverksamhet för personer med minnesstörningar eller demenssjukdomar. Folkhälsan Mannerheimvägen 97, Seniorhuset erbjuder dagverksamhet för personer med minnesstörningar eller demenssjukdom. Cecilia Nordsjövägen 8, servicehuset Cecilia erbjuder dagverksamhet för klienter med begränsad rörelseförmåga och personer med minnesstörningar

10 Serviceguide A B D E För specialgrupper: Afasiakeskus Servicecenter för personer som haft stroke Vipunenvägen 3 tfn Palvelukeskus Ainola De dövas servicestiftelse Botby Metrogata 4 tfn Ekonomisk rådgivning Social- och hälsovårdsverket Enheten för ekonomi- och skuldrådgivning Tavastvägen 31 A, 4 vån. tfn , tidsbeställning och rådgivning mån tors kl Marthaförbundet, tfn Serviceguide A B D E Diakonitjänster Helsingfors ev.luth. församlingars diakoner erbjuder hjälp och stöd i frågor som berör den kristna tron, ensamhet, en närståendes död, ålderdom, sjukdom m.m. Kontakta den egna församlingens diakoner för närmare information. Se även Diakon för det svenska handikapparbetet samt mentalvårdsarbetet Vid centralen för gemensamt församlingsarbete fungerar en svensk diakon för det svenska handikapparbetet samt mentalvårdsarbetet. Diakonen står till tjänst med information och arbetshandledning samt med personliga samtal på sin mottagning eller i klientens hem. Hon ordnar läger, specialgudstjänster och utbildning av frivilliga samt leder samtalsgrupper. Tfn

11 Serviceguide F H I F Feriestöd Medellösa och mindre bemedlade kan ansöka om feriestöd. Närmare upplysningar ger Svenska semesterförbundet i Finland c/o Folkhälsan Raseborg Ab Högbensvägen 30, Mjölbolsta tfn eller H Fotvård Social- och hälsovårdsverket erbjuder fotvård främst till diabetiker, reumapatienter och till personer med cirkulationsrubbningar. För att få fotvård behövs en remiss. Ytterligare information om fotvård ges av hälsostationen på ditt eget område. Hälsostationernas fotvård är avgiftsfri. Privat fotvård får man bl.a. vid följande servicecentraler: Kampens servicecentral, tfn Tölö servicecentral, tfn I Frivilligverksamhet Många enskilda personer ställer sin kunskap och sin tid till både stadens och organisationers förfogande för att dessa i sin tur skall kunna erbjuda hjälp och stöd. De frivilliga medarbetarna kan t.ex. erbjuda sällskap och ledsagarhjälp. Närmare upplysningar om verksamheten lämnas av ledarna för frivilligverksamheten, tfn (social- och hälsovårdsverkets växel) och social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning tfn 20 21

12 Serviceguide F H I HelsingforsMissions engångshjälp erbjuder kortvarig hjälp i vardagssituationer, tfn , Finlands Röda Kors har väntjänst, tfn eller Information om frivilligverksamhet ger också socialhandledaren inom det svenska social- och närarbetet tfn Fungerande hem-centralen Fungerande hem (Toimiva koti) är ett utställnings- och informationscenter för bl.a. olika slag av hjälpmedel och lösningar för hemmets funktionsduglighet och trygghet. I första våningen av ett vanligt våningshus har man renoverat två modellägenheter som är hemtrevliga, välfungerande och lättillgängliga. Idén med verksamheten är att presentera olika alternativ som underlättar boende och ger möjlighet att klara sig självständigt. Där är man välkommen att hämta idéer som förbättrar ens boende och hemmets funktionsduglighet. Kunderna kan prova olika hjälpmedel och apparater samt få instruktioner om hur dessa används. Man får omfattande information om produkterna, deras pris och anskaffningsplats. Dessutom arrangeras olika utbildnings- och demonstrationstillfällen. Fungerande hem Kottbyvägen 13, tfn öppet tis fre kl och ons (okt apr) Fysioterapi Serviceguide F H I På hälsostationens fysioterapienhet arbetar fysioterapeuter samt konditionsskötare. Fysioterapi främjar människans rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapiservicen består bl.a. av: rådgivning och handledning rörelseterapi fysikalisk behandling samt hjälpmedelsutlåning I hälsostationernas fysioterapienheter verkställs terapin individuellt och/eller i grupp. Vid behov görs fysioterapibesök till patientens hem. För fysioterapin behövs remiss av läkare vid hälsovårdscentral. Terapiavgiften är 7,50 euro/besök. Privat fysioterapi för äldre kan beställas vid Fysiosporttis Wilhelmiina på Taavetti Laitinens gata 4, tfn Färdtjänst Färdtjänst enligt socialvårdslagen är en behovsprövad förmån som innebär högst 8 enkelresor per månad. Till ansökan skall bifogas läkarintyg om behovet av transportstöd och en inkomstutredning. Inkomstgränsen för en ensamstående är 1 557,50 euro/ mån brutto och för ett par euro/mån brutto. Färdtjänst kan beviljas då personen har betydliga svårigheter att anlita offentlig kollektivtrafik. Avsikten är att klienten kan uträtta ärenden och få rekreation. Färdtjänst enligt handikappservicelagen och därtill eventuellt hörande ledsagartjänst är ämnad för personer som förutom att de 22 23

13 Serviceguide F H I Serviceguide F H I är svårt handikappade dessutom inte kan använda kollektivtrafik. Till ansökan om färdtjänst skall bifogas läkarintyg om behovet av färdtjänst enligt lagen om handikappservice. Färdtjänsten innefattar inte resor till läkarmottagning eller annan hälsovårdsenhet då dessa kostnader ersätts av Folkpensionsanstalten. Ansökan lämnas till socialhandledaren på Svenska teamet för socialt arbete inom handikappservice Visbygränden 2, PB 7380, Helsingfors stad tfn Handikappsservice En handikappad person kan ansöka om hjälp och stöd i form av bl.a. färdtjänst och hjälpmedel. Se vidare under dessa rubriker. Socialarbetarna inom det svenska teamet för socialt arbete inom handikappservice, Visbygränden 2, PB 7380, Helsingfors stad, tfn eller ger ytterligare information. Hemsjukhus Hemsjukhuset finns inom avdelningen för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster. Patienten erbjuds möjlighet att vårdas hemma. Hemsjukhuset fungerar 24 timmar/dygn. Verksamheten varierar i de olika sjukvårdsdistrikten men består huvudsakligen av kartläggning av hemsituationen och behovet av utomstående hjälp, sjukvård, rehabilitering och vård i livets slutskede. Vårdtiden är vanligen 1 2 veckor varefter den fortsatta vården ordnas hemma så att patienten klarar sig självständigt eller med hjälp av hemvård eller hemsjukvård. Läkarremiss behövs. Verksamheten riktar sig till patienter som skrivs ut från sjukhuset enligt läkarordination. Hemvård Hemvården stöder självständigt boende för personer som på grund av sjukdom eller annars nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp i de dagliga sysslorna i hemmet. Hemsjukvården är en del av hemvården. Helsingfors stads hemvård Hemvårdens kontaktuppgifter får du från social- och hälsovårdsverkets växel, tfn , hälsorådgivningen, tfn (dygnet runt) eller på > Service A Ö > Hemvård. Svenska hemvårdsteam finns i södra Helsingfors. För servicen uppbärs en avgift som bestäms enligt klientens bruttoinkomster. Krigsinvalider med minst 20 procents invaliditet får hemvården kostnadsfritt. Hissombudsman Helsingfors stads hissprojekt har anställt en hissombudsman som ger råd vid anskaffning av hiss till höghus som saknar hiss. Hissombudsman, tfn Hjälpmedel Med olika hjälpmedel kompenserar man de begränsningar som ett handikapp eller en sjukdom medför i det dagliga livet. En del av hjälpmedlen ingår i den medicinska rehabiliteringen och fås då gratis till låns från hälsostationens hjälpmedelsutlåning. En 24 25

14 Serviceguide F H I del hjälpmedel är sådana som man får anskaffningsbidrag för från socialservicen. De lokala hjälpmedelsenheterna lånar gratis ut de vanligaste hjälpmedlen, t.ex. käppar (och isdubbar för vinterbruk), rollator, rullstol, duschpall, griptång, sängförhöjningsklossar, toalettstolsförhöjning osv. Även hjälpmedel som stickbäcken, urinflaskor, liggunderlag, sjukhussäng och hjälpmedel för att flytta eller lyfta en person går att få till låns om det underlättar personens skötsel hemma. För att låna rullstol eller rollator är tidsbeställning önskvärd. Hjälpmedelsenheterna har öppet mån fre kl Dals Läkaregatan 8, byggn. 4, bottenvåningen, Helsingfors tfn , Hertonäs Rävvägen 8 I, 2 vån., Helsingfors tfn , Malms sjukhus Talvelavägen 6, byggn. 18, Helsingfors tfn , Serviceguide F H I Personer med ett handikapp kontaktar i hjälpmedelsfrågor. Socialarbetarna inom svenska teamet för socialt arbete inom handikappservice, Visbygränden 2, PB 7380, Helsingfors stad tfn Hjälpmedel via föreningar och organisationer Förbundet Finlands Svenska Synskadade Parisergränden 2 A 1, Helsingfors tfn Invalidförbundet För medlemmar telefonrådgivning om handikappservice tfn , tors kl Respecta Oy Hyrning och försäljning av hjälpmedel Tenalavägen 12 tfn Synskadades Centralförbund, Hjälpmedelscentral Maruddsvägen 74 tfn /växel För att bedöma behovet av hjälpmedel och få handledning för mera krävande hjälpmedel (såsom personlyftar eller hjälpmedel vid trycksår) förutsätts alltid tidsbeställning. Hjälpmedel som eldrivna hjälpmedel för rörelsehindrade och hjälpmedel för omgivningskontroll hör till specialsjukvården. Ytterligare information ger fysioterapeuterna vid hälsostationen eller rehabiliteringsplanerarna, tfn /växel. Hushållsavdrag Hushållsavdrag beviljas bl.a. för arbete som utförs i eget hem eller fritidsbostad, t.ex. städning, vård och omsorg (privat hemvård) samt renovering. Serviceproducenten bör ha ett nummer för inbetald förskottsskatt för att skattemyndigheterna ska godkänna avdraget i kundens skatteavdrag. På nätet kan man kolla vilka skattebetalande serviceproducenter det finns: Fr.o.m. år 2012 är det maximala skatteavdraget euro/ person/år. Självrisken är 100 euro. För den delen som över

15 Serviceguide F H I stiger 100 euro godkänns 45 procent av räkningarna som avdrag för utfört arbete. Ytterligare information tfn eller Hälsorådgivning Hälsorådgivning, tfn , ger dygnet runt information om hälsovårdstjänster och vårdanvisningar för olika sjukdomar. Vid behov kan samtalet förenas till sjuktransport. Vid svåra psykiska krissituationer förmedlas läkare på hembesök dygnet runt på samma nummer. Behöver man omedelbar läkarhjälp ska man ringa direkt till alarmcentralen, tfn 112. Intressebevakning Serviceguide F H I Intressebevakare kan behövas om det finns en risk för att man inte själv kan tillvarata sina egna intressen i tillräcklig utsträckning. Förutom att man själv kan ansöka om en intressebevakare, kan t.ex. en anhörig eller socialarbetare lämna en skriftlig anmälan om en persons behov av intressebevakning. Till intressebevakare kan utses en privatperson eller en allmän intressebevakare vid rättshjälpsbyrån. Mer information finns på fi där det även finns blanketter på svenska. När någon behöver en intressebevakare ska ansökan göras till Helsingfors magistrat, förmyndarverksamheten tfn Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan man i förväg se till att någon sköter ens angelägenheter om man senare förlorar sin handlingsförmåga. Hälsostationer Stadens hälsostationer erbjuder helsingforsbor primärhälsovård. Hälsovårdaren bedömer behovet av vård och tidsbeställningen sker via henne. Hälsovårdaren och läkaren arbetar i par. Patienten kan välja den hälsostation han vill besöka. Hälsostationerna har en återuppringningstjänst. Svenskspråkig hälsostationservice: Femkantens hälsostation Båtsmansgatan 4, Helsingfors, tfn Kvarnbäckens hälsostation Mjölgränden 4, Helsingfors, tfn Munksnäs hälsostation Bredviksvägen 30, Helsingfors, tfn Hälsocentraljour, se s

16 Serviceguide J K L J Jour- och alarmtjänster Hälsocentraljour Då den egna hälsostationen är stängd kontaktar man i brådskande sjukdomsfall mån fre kl , på veckoslut och helger kl Maria sjukhus tfn , Lappviksgatan 16, byggn. 15 C, innergården eller Haartmanska sjukhuset tfn , Haartmansg. 4 byggn. 12 K På natten kl kontaktar man hälsocentralsjouren på följande sjukhus: Maria sjukhus, tfn Haartmanska sjukhuset tfn Jorvs sjukhus, tfn , Åbovägen 150, Esbo Pejas sjukhus, tfn , Sjukhusgatan 1, Vanda På våren 2014 flyttar hälsocentraljouren från Maria till Malms sjukhus. L Dygnet runt jourtjänster: Akut psykiatrisk sjukvård, Aurora sjukhus, tfn , Nordenskiöldsgatan 20 Alarmcentralen, tfn 112 Apotekens jourtjänster, Universitetsapoteken, tfn Giftinformationscentralen, tfn Hälso- och sjukvårdsupplysning, tfn Socialjour, tfn

17 Serviceguide J K L Juridisk rådgivning I juridiska ärenden kan man få avgiftsfri rådgivning på följande ställen: Finlands Advokatförbund Tölö bibliotek, Topeliusgatan 6 mån kl Ingen tidsbeställning, betjäning enligt könummer. Bibloteket i Östra Centrum, (Stoa) Åbohusvägen 1, månadens 1:a tisdag kl Helsingfors rättshjälpsbyrå ger rättshjälp efter ekonomisk behovsprövning. Porkkalagatan 13 G, 2 vån. tfn /växel, tidsbeställning mån fre , tfn Svenskspråkig rättshjälpsinfo tfn mån fre kl Rådgivningen svarar inte på juridiska problem utan hänvisar vidare för att få ärendet utrett. Suomen vanhusten turvakotiyhdistys Suvanto ry för äldre som blivit utsatta för våld eller misshandel telefonjour tis och tors kl Raiskauskriisikeskus Tukinainen vid sexualbrott krisjour mån fre 9 15, lör sön tfn juristjour mån to kl , tfn Konsumentrådgivning Serviceguide J K L Konsumentrådgivningarna ger råd och anvisningar samt medlar i tvister mellan konsument och företag, tfn mån fre Korttidsvård och intervallvård Om en äldre person som bor hemma behöver en tillfällig vårdplats för t.ex. rehabilitering eller för den tid en anhörig behöver få avlastning, kan en sådan plats ordnas på ett ålderdomshem, serviceboende eller åldringscentrum. Ytterligare information ger socialarbetarna inom socialt och närarbete, svenska enheten, Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad, tfn Ledsagarhjälp Personer som inte klarar av läkar- och poliklinikbesök eller andra liknande ärenden på egen hand kan få ledsagarhjälp via hemvården. Kontakta hemvårdsledaren vid den egna hälsostationen, tfn /växel. Dessutom kan man få ordnat med frivillig hjälp på de olika områdena i Helsingfors. Kampens servicecentrals ledsagarförmedling tfn På svenska finns Finland Röda Kors vänförmedling, tfn torsdagar kl HelsingforsMission har volontärverksamhet som ställer upp i olika situationer, tfn

18 Serviceguide M N P M Mentalvårdstjänster Psykiatriska polikliniker Vid den egna hälsostationen kan man få hjälp med frågor kring den psykiska hälsan, tfn /växel. Därifrån kan man också få remiss till en psykiatrisk poliklinik eller vårdanstalt. Rådgivning angående psykiatriska tjänster ges på telefonnummer Akut hjälp Vid behov av akut hjälp kan man vända sig till den psykiatriska jourpolikliniken som finns vid Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, tfn N Oavsett tid på dygnet kan man få en läkare på hembesök från numret Psykoterapi Om man behöver psykoterapi och det är fråga om konstaterad sjukdom ersätter sjukförsäkringen en del av psykoterapiarvodet. P Psykoterapiföreningen Förening för analytisk psykoterapi har terapeutförmedling på svenska, tfn På finska finns Senioripysäkki, HelsingforsMissions kristerapitjänst för äldre, för antingen privata samtal eller deltagande i grupp, tfn Se även Samtalstjänst. Minnesrådgivning Helsingfors Alzheimer-förening Topeliusgatan 17 C, Helsingfors minnesrådgivare tfn och svensk service torsdagar kl , tfn

19 Serviceguide M N P Motion Helsingfors stads idrottsverk ordnar verksamhet för seniorer som t.ex. ledd motion, konditionssalsverksamhet, stretching och vattengymnastik. Verksamheten är avgiftsbelagd. Personer som har frontmanna- eller fronttjänsttecken, och krigsinvalider får besöka stadens simhallar gratis. En del handikapporganisationer säljer förmånliga specialsimkort. Närmare information om motionsverksamheten för seniorer får du på tfn eller Måltidsservice Servicecentralerna bjuder på förmånliga måltider alla vardagar. Personer som är i dålig kondition kan beställa måltider hem. Kontakta hemvården för närmare information, tfn /växel. En del församlingar ordnar måltidsservice. Kontakta den egna församlingen för närmare information. Måltider till kundens hem: Ateriaali tfn Palmia tfn Menumat-måltidsservice Servicen består av en Menumat-apparat som man får låna hem och valbara maträtter som levereras hem med två veckors mellanrum eller enligt överenskommelse. Avgiftsfri kundservice på telefonnummer och på Närståendevård Serviceguide M N P Grunden för beviljandet av stödet för närståendevård är att vårdtagaren behöver kontinuerlig, daglig personlig vård och omsorg för att kunna bo hemma. Vårdarvodets storlek beror på hur bindande och krävande vården är. Ett avtal uppgörs och i det ingår även en överenskommelse om avlastning och annat stöd för närståendevårdfamiljen. Närmare information och ansökningar fås av det svenska teamet inom socialt- och närarbete Malmgatan 3 F, PB 7160, Helsingfors stad tfn eller Folkhälsan ger stöd och råd till närståendevårdare, tfn eller Patientombudsman Ger råd i frågor som gäller Helsingfors social- och hälsovårdsverks verksamhet. Ger råd och handledning i frågor som gäller tillämpning av patientlagen samt ger råd och hjälper till vid behov med att göra en anmärkning, hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor. Kontaktuppgifterna till patientombudsmännen telefonrådgivning mån tors kl , tfn Personligt besök ska alltid bokas på förhand. Postadress: PB 6060, Helsingfors stad. E-postadress: 36 37

20 Serviceguide M N O P Pensionärsföreningar Arkadia pensionärer rf. Ordf. Maj-Britt Laitinen tfn , Drumsö pensionärer rf. Ordf. Carita Kontkanen tfn , Eira pensionärer rf. Ordf. Henrik Janson, tfn Haga Pensionärer rf. Ordf. Berit Nieminen tfn Hufvudstadsbladets Seniorer rf. Ordf. Maj-Britt Paro tfn , , Kronohagens-Skatuddens Pensionärer rf. Ordf. Zoe Pohjanvirta tfn , Munknejdens Pensionärer rf. Ordf. Nina Krogius tfn , Pensionärsföreningen ETTAN rf. Ordf. Bo Forsström tfn , Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen rf. Ordf. Lillemor Edén tfn , e-post till sekreteraren Christina Lång, Pensionärsföreningen Hankens Seniorer rf. Ordf. Tea Björkenheim tfn , Pensionärsföreningen Olympia rf. Ordf. Barbro Pietiäinen tfn , Serviceguide M N O P Pensionärer i Östra Helsingfors rf. Ordf. Leif Nyberg tfn , 38 39

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors PB 7140, 00099 Helsingfors stad växel (09) 310 4011 Kundrådgivning

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Serviceguide för. seniorer

Serviceguide för. seniorer Serviceguide för seniorer 1 2 Senior i Helsingfors I den här guiden har vi samlat uppgifter om social- och hälsovårdssamt motionstjänster i Helsingfors. Guiden ger också information om välbefinnande, studier

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG!

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! www.hel.fi/terveyskeskus ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! Senaste infobrev har sänts år 2011. Detta infobrev innehåller de uppdaterade servicenumren i alfabetisk ordning. Vi ber er spara denna minneslista.

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla 2 Allmänt nödnummer 112 Man ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN Ärade läsare Det är viktigt att beakta de äldres olika behov vid planering och ordnande av tjänster för äldre. Även en gammal människa vill förverkliga sig själv,

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors Servicecentraler för pensionärer och arbetslösa Må bra i Helsingfors Kampens servicecentral Kinaborgs servicecentral Gårdsbacka servicecentral Gustafsgårds servicecentral Mejlans rekreationscentral Munksnäs

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PATIENTINFORMATION SOCIALKURATORERNA inom Ålands hälso- och sjukvård samt SOCIALSKYDDET CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Socialservice för helsingforsborna

Socialservice för helsingforsborna Socialservice för helsingforsborna 1 Helsingfors socialverk organiserar Helsingfors stads socialservice. Socialverket består av ansvarsområdena barndagvård tjänster för barnfamiljer tjänster för vuxna

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

serviceguide för handikappade i helsingfors

serviceguide för handikappade i helsingfors serviceguide för handikappade i helsingfors 1 Innehål 1. Serviceguide för handikappade i Helsingfors 3 2. Servicen definieras i lag 4 3. Att söka service 5 4. Service för gravt handikappade 6 Personlig

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA Angående frågor berörande hälso-och sjukvård kan du vända dig till STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE BÄTTRE STUDENTHÄLSA Studenternas hälsovårdstiftelse

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer