STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten Villa Breda Grankulla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla"

Transkript

1 STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten Villa Breda Grankulla

2 Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen Lagen om service och stöd på grund av handikapp Stöd för närståendevård Hemvård Minnespoliklinik Intressebevakningsfullmakt Information

3 VÅRDBIDRAG FÖR PENSIONSTAGARE Vårdbidraget för pensionstagare kan beviljas pensionstagare på grund av långvarig sjukdom eller ett handikapp som lett till nedsatt funktionsförmåga i minst ett år. Bidraget är avsett som stöd för att klienten ska kunna skaffa vård och tjänster för att trots sjukdomen eller handikappet klara sig i vardagen och kunna upprätthålla sin funktionsförmåga. Stödet kan även till vissa delar ersätta kostnader som beror på att funktionsförmågan försämras.

4 Nedsatt funktionsförmåga betyder att personen inte kan reda sig själv (t.ex. tvätta sig och klä på sig) klara de nödvändigaste hushållssysslorna och klara av att uträtta ärenden utanför hemmet. Vidare ska det finnas ett fortsatt behov av hjälp behov av tjänster och fortlöpande särskilda kostnader. Särskilda kostnader kan t.ex. vara sjukvårds- och läkemedelskostnader resekostnader kostnader för hemvård eller hemsjukvård kostnader för inköp av kläder (t.ex. kläder för personer i rullstol, specialskor) kostnader en särskild diet medför (t.ex. Keliaki)

5 Vårdbidragets belopp (2015) Vårdbidraget för pensionstagare utbetalas i tre olika kategorier och beloppet beroende på hur stort behov av hjälp, handledning och tillsyn och hur stora särskilda kostnader som du har. På vårdbidragets belopp inverkar varken inkomster eller förmögenhet och övriga förmåner och ersättningar hindrar inte utbetalningen. Fr.o.m beviljas stödet på basen av långvarig sjukdom el handikapp samt vårdbehovet, men inte pga. särskilda kostnader. Kostnader för hemvård, läkarbesök, läkemedels el rehabiliteringskostnader kan höja vårdbidraget.

6 Belopp Vårdbidragets grundbelopp 62,48 euro beviljas om du i dina personliga rutiner, hushållsarbete och skötsel av ärenden utanför hemmet regelbundet och minst varje vecka behöver en annan persons upprepade hjälp eller handledning och tillsyn Förhöjt vårdbidrag 155,53 euro Beviljas om du när det gäller ett flertal personliga rutiner (att äta, att klä på sig, att tvätta sig) har ett dagligt, tidskrävande behov av en annan persons hjälp Vårdbidragets högsta belopp 328,47 euro beviljas om ditt behovet av vård och tillsyn förutsätter ständig beredskap dygnet runt eller specialarrangemang. Vårdbidrag med högsta belopp kan beviljas t.ex. en person som har en så svår sjukdom eller skada att han eller hon kan vara utan vård och tillsyn bara korta stunder

7 Ansökning Ansökningsblankett (EV 256r) Bifoga ett färskt C-läkarutlåtande. Det får inte vara äldre än 6 månader. Bifoga en utredning över kostnaderna för hemvård eller hemsjukvården, socialvårdarens utredning över ditt hjälpbehov och kvitton över särskilda kostnader. Du kan ansöka om handikappbidrag retroaktivt för 6 månader

8 BOSTADSBIDRAG FÖR PENSIONSTAGARE Om pensionären har små inkomster och får ålderspension, garantipension, familjepension eller sjukpension till fullt belopp, kan man ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare från FPA. På rätten till bidrag och på bidragets belopp inverkar dina och din makes/makas: boendekostnader familjeförhållanden årsinkomst förmögenhet. Bostadsbidraget beskattas inte.

9 Bostadsbidragets belopp Bostadsbidraget för pensionstagare uppgår till 85 % av de skäliga boendekostnaderna. Boendeutgifter fastställs av statsrådet varje år. År ,58 euro / mån. Bassjälvrisken är för alla densamma, dvs. 617,97 euro per år (51,50 euro / månad). Tilläggssjälvrisken utgör 40 % av den del av familjens inkomster som överskrider inkomstgränserna. Ensamstående euro / år Gift eller samboende, vars make eller maka inte har rätt till bostadsbidrag euro / år Gift eller samboende, vars make eller maka har rätt till bostadsbidrag euroa / år

10 Ansökning ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare (AE1) bifoga till ansökan en utredning av boendeutgifterna: hyresavtal, kvitto eller annat betalningsverifikat på hyra eller vederlag en utredning av dina och din makes inkomster och förmögenhet utredningar om lån och räntor på lån.

11 Reseersättning direkt i taxin Kunden får direkt i taxin ersättning för en resa gjord inom Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt (HNS) Kunden har rätt till ersättning för taxiresor om han/hon inte kan använda pga sitt hälsotillstånd ett billigare färdsätt. Ersättningen beviljas främst för resor till närmaste läkare, vårdinrättning el den rehabiliteringsinrättning som nämns i rehabiliteringsbeslutet. Resorna beställs från Be om läkarintyg (SV67) om rätt att använda taxi.

12 Kunden betalar bara självrisken i taxin 16 / resa när resan är beställd från förmedlingscentralen Den årliga självrisksandelen är År OBS! Om resan inte är beställd från förmedlingscentralen betalar kunden dubbel självrisk 32.

13 FÄRDTJÄNST Tjänst som ska stöda kundernas möjligheter att klara sig hemma och som syftar till att främja och upprätthålla de stödbehövandes funktionsmöjligheter. Färdtjänstresorna är avsedda att bidra till att kunderna självständigt kan uträtta dagliga ärenden och upprätthålla ett socialt liv. Färdtjänst kan beviljas enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp eller socialvårdslagen.

14 Färdtjänst enligt socialvårdslagen Färdtjänst enligt socialvårdslagen är en tjänst som ska stödja kundernas möjligheter att klara sig hemma och som syftar till att främja och upprätthålla de stödbehövandes funktionsmöjligheter. Färdtjänst beviljas huvudsakligen personer över 65 år. Bruttoinkomstgräns år 2014: För en enskild person är bruttoinkomstgränsen 1 689,00 euro och för ett par 3117,00 euro (Esbo) För en enskild person är bruttoinkomstgränsen euro och för ett par euro (Grankulla)

15 I Esbo beviljas max 10 taxiresor i en riktning per månad baserat på individuellt behov. Kunder som bor på servicehus eller vårdas i långvård beviljas max 4 taxiresor i en riktning. I Grankulla beviljas max 16 taxiresor Målet för taxiresorna är fritt valbart för kunden. Av priset på taxiresorna ersätts högst 21 /per resa. Den överskjutande delen betalar kunden i bilen till taxichauffören. Den egna andelen 3 /resa

16 Ansökning Ansökningsblankett Bilagor Till blanketterna bifogas ett läkarutlåtande eller t.ex. fysioterapeuts utlåtande med en detaljerad beskrivning av sökandens rörelse- och funktionsförmåga Inkomstutredning Ansökningen skickas till: Kunder över 65 år i Esbo Hemvårdens centraliserade tjänster, PB 2308, Esbo stad Hemvården, Stationsvägen 19, Grankulla

17 Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp Personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp beviljas minst 18 enkla fritidsresor i månaden.

18 Ansökning Ansökningsblankett Bilagor Till blanketterna bifogas ett läkarutlåtande med en detaljerad beskrivning av sökandens rörelse- och funktionsförmåga. Ansökningen skickas till: Byrån för handikapptjänster/färdtjänsten PB 2513, Esbo stad Grankulla stad, Socialbyrån PB 52, Grankulla

19 Bedömning av färdtjänst Bedömningen av behovet av färdtjänst grundar sig på kundens livssituation, levnadsmiljö och på kartläggning av vilket funktionshinder hans eller hennes handikapp eller sjukdom medför. Genom läkarutlåtande påvisas särskilt åldersrelaterad skada och/eller sjukdom samt funktionshinder som begränsar sökandens möjligheter att röra sig. Vid bedömningen av kundens behov av färdtjänst utreds också sökandens förmåga och möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken (t.ex. låggolvsbussar) och de kompletterande servicelinjerna.

20 Rätt att använda rullstolstaxi Kunder som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte längre kan använda vanlig taxi har rätt att anlita rullstolstaxi. Måste ansökas rätt att använda rullstolstaxi Det görs ett skriftligt beslut.

21 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Lagen om stöd för närståendevård /937 Närståendevård betyder att en vårdbehövande äldre, handikappad eller sjuk person får vård och omsorg hemma av en anhörig eller någon annan närstående. Kommunen beviljar stöd för närståendevård efter behovsprövning och ur de anslag som reserverats för ändamålet. Den vårdbehövande ska ha Esbo eller Grankulla som hemkommun. Arvodet är en beskattningsbar inkomst.

22 Förutsättningar för beviljandet 3 i lagen om stöd för närståendevård beskrivs de allmänna förutsättningarna för beviljandet av stöd för närståendevård. Kommunen kan bevilja stöd för närståendevård om alla följande kriterier uppfylls: någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp eller av någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer närståendevården i kombination med andra social- och hälsovårdstjänster är tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet; den vårdbehövandes hem till sanitära och övriga förhållanden är lämpligt för den vård som skall ges där beviljandet av stöd bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa.

23 Bedömning Innan stödet för närståendevård beviljas besöker vi klienten hemma för att uppskatta vårdbehovet. Beslutet om stöd för närståendevård fattas alltid utifrån en mångsidig bedömning av den vårdbehövandes och vårdarens funktionsförmåga och resurser. Klientens helhetsbehov av social- och hälsovårdstjänster uppskattas också. Närståendevårdaren skall vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära vars hälsa och funktionsförmåga motsvarar de krav vårduppgiften ställer. För att kunna fatta beslut om stöd för närståendevård gör staden en helhetsbedömning för att fastställa om vårdaren klarar de uppgifter som ingår i närståendevården. I bedömningen beaktas närståendevårdarens: fysiska och psykiska hälsa, eventuella sjukdomar och den behandling de eventuellt kräver funktionsförmåga och resurser såsom förmågan att klara av dagliga rutiner sociala nätverk

24 Vårdarvode Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Behovet av vård och omsorg kartläggs individuellt i varje situation. Stödet för närståendevård år 2015 i vårdberoendegrupp 1 Vårdberoendegrupp är 1666,40, 2 Vårdberoendegrupp är 769,31 3 Vårdberoendegrupp är 423,05.

25 Ansökning Ansökningsblankett Bifogas ett läkarintyg över den vårdbehövandes hälsotillstånd vid behov närståendevårdarens hälsotillstånd Ansökan skickas till: Esbo klienter som fyllt 50 år Hemvårdens centraliserade tjänster, stöd för närståendevård Jordklotsgränden 2, PB 2308, ESBO STAD Tfn , vardagar kl klienter under 50 år Handikapptjänstens servicecenter, stöd för närståendevård Kamrersvägen 2 A, PB 2513, ESBO STAD tfn vardagar mån-fre kl och tors kl Grankulla Hemvården, klienter över 65 år Stationsvägen 19, Grankulla Hemvårdsledaren, tfn kl Socialbyrån, klienter under 65år PB 52, Grankulla Socialarbetaren tfn

26 HEMVÅRD Hemvård Bedömning av behovet av hemvård, tel , Stödtjänster Trygghetsservice Måltidsservice Butiksservice Bastuservice Dagverksamhet Intervallvård (4 gånger/år i Esbo) Servicehus och center

27 Minnespoliklinik På minnespolikliniken undersöks Esbobor som fyllt 75 år, om de misstänks ha minnesstörningar. En remiss behövs för polikliniken. Minnesrådgivaren hjälper Esbobor med minnesstörningar och deras anhöriga att anpassa sig och klara sig vid sjukdom och stödja familjen i olika skeden. Minnesrådgivaren gör hembesök, ger telefonrådgivning och en anhörig kan komma till mottagningen och diskutera. I Grankulla sköts ärenden på hälsocentralen

28 Intressebevakningsfullmakt Genom en intressebevakningsfullmakt kan fullmaktsgivaren själv på förhand ordna skötseln av sina angelägenheter för den händelse att han senare blir oförmögen att själv sköta sina ärenden t.ex. på grund av försvagat hälsotillstånd Fullmakten upprättas skriftligen, på samma sätt som ett testamente. I en fullmakt utser personen fullmaktsgivaren) en fullmäktig att sköta sina ärenden. Den person som utses till fullmäktig bör ge sitt samtycke till uppdraget. Fullmaktsgivaren fastställer själv de ärenden som fullmakten omfattar. Han kan befullmäktiga fullmäktigen att sköta t.ex. sin egendom och andra ekonomiska ärenden samt ärenden beträffande sin person, t.ex. sin hälsooch sjukvård. Det är bra att be hjälp av en rättshjälpsbyrå eller en advokat för att upprätta en intressebevakningsfullmakt. En fullmakt träder i kraft först när magistraten har fastställt den.

29 INFORMATION Toimivakoti DoMedi, Alzheimer Centralförbundet FPA Esbo stad Grankulla stad Närståendevårdare och Vänner förbundet rf Semesterverksamhet Rehabiliteringsverksamhet Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry

30 Källor Kansaneläkelaitos Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759 Sosiaalihuoltolaki 1982/710 Sosiaalihuoltoasetus 1983/607 Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta 950/2006

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer