Närståendevårdarens ABC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närståendevårdarens ABC"

Transkript

1 Närståendevårdarens ABC

2 Närståendevårdarna I Finland finns det ca närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att utöka och förbättra sjuka och svaga samt personer med funktionshinder behöva en vårdplats på sjukmuntrar och familjer som tack vare en funggare. Det finns personal som stöder och upphus, långvård eller serviceboende. Tack vare erande hjälp lever ett liv i balans. närståendevårdarnas tid och kraft, omsorg Denna broschyr ger information om de olika och kärlek kan människor som inte klarar sig stöd som kommunerna, Folkpensionsanstalten och andra myndigheter ska ge/ger. Vi vill utan hjälp bo kvar i sitt eget hem. Närståendevårdarnas insats är ovärderlig både för uppmuntra både vårdtagare och närståendevårdare att söka hjälp och ta emot stöd så att dem och för vårt lands ekonomi. Vi möter dessvärre allt för ofta närståendevårdare som stretar på utan hjälp och stöd. Närståendevården fungerar då stödet från krafterna räcker till en god vardag. Det kan handla om människor som inte sovit samhället räcker till. Enligt lagen har alla som en hel natt på många år och som nödvändigt skulle behöva en paus ibland. Vi hör om sotjänster av god kvalitet. Patienter och klien- behöver hjälp rätt till adekvata social- och häl- människor som bett om hjälp av sin hemkommun och som mötts av oförstående och kovärde, övertygelse och integritet. ter ska bemötas med respekt för deras männis- i värsta fall kritik. Eva Björkqvist, Jonna Skand, Pia Nabb Till all lycka hör vi också om kommuner som Folkhälsans förbund 2

3 3 värdefulla personer i vården Vi vill uppmuntra både vårdtagare och närståendevårdare att söka hjälp och ta emot stöd så att krafterna räcker till en god vardag.

4 Vem är närståendevårdare? En närståendevårdare är en person, som vårdarbete. Andra vårdare får i perioder avlastning i form av intervallvård på sjukhus eller har omsorg om en familjemedlem eller någon annan närstående som p.g.a. sjukdom, vårdhem. handikapp eller någon annan särskild orsak En del vårdtagare behöver tillsyn och omsorg är i behov av hjälp och därför inte klarar sig utan direkt fysisk vård. självständigt i vardagslivet. Närståendevårdare och vårdtagare behöver Närståendevårdare är bl.a. föräldrar till barn inte dela hem eller vara släkt men ska stå i en med funktionshinder, de som vårdar sin nära relation till varandra. make/maka och söner och döttrar som tar hand om sina åldrande föräldrar. Vårdrelationen kan ha utvecklats successivt i och med ett ökat vårdbehov eller plötslig sjukdom eller på grund av ett barn som fötts med särskilda behov. Definition: Nätverket för närståendevård i Finland (Suomen omaishoidon verkosto). 4 Formerna för närståendevård är många. En del vårdare är bundna till hemmet dygnet runt och utför ett fysiskt tungt och krävande

5 5 Folkhälsans förbund Folkhälsans förbund i Nyland, Åboland och Österbotten ordnar verksamhet på svenska för att stöda närståendevårdare och vårdtagare. Vi ordnar gruppverksamhet för olika slag av närståendevårdare i form av anhörigcaféer, samtalsgrupper och motionsgrupper. På en del orter ordnas avlastning i grupp. I alla landskap ordnas rekreationsdagar och en gång per år semesterdagar för både vårdare och vårdtagare (i samarbete med Svenska semesterförbundet). Information på seminarier, träffar och möten, via broschyrer och annat material, på våra hemsidor och per telefon är en viktig del av vår verksamhet. Närståendevårdare lever ofta i en krävande livssituation och behöver all hjälp och allt stöd de kan få för att kunna fungera som aktiva aktörer i sina egna liv. Det behovet försöker vi möta på bästa sätt.

6 Det finns hjälp att få KOMMUNEN STATEN 6 Kommunernas service, Folkpensionsanstaltens bidrag, stöd från församlingar och organisationer behövs för att stöda ett fungerande vardagsliv. ORGANISA- TIONER FÖRSAMLINGEN TULLEN SKATTEBYRÅN FPA POLISEN

7 Avtal om stöd för närståendevård Kommunernas stöd för närståendevård ska trygga omsorgen och vården för en person som vårdas i sitt hem. Det består av ett arvode till vårdaren och tjänster till både vårdare och vårdtagare. Vårdtagaren ansöker om stödet, men arvodet utbetalas till vårdaren och bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Minimiarvodet är 353,62 per månad (2011). Stödet är en skattepliktig inkomst och berättigar till pensionsskydd. Olycksfallsförsäkring ingår i stödet. Kommunen ingår ett avtal med närståendevårdaren som ska innehålla en vård- och serviceplan. Närståendevårdaren har rätt till tre dygn ledig tid per månad, förutsatt att vårdaren varit bunden till vården alla dagar. Kommunerna får debitera högst 10,60 per dag för ersättande vård, då närståendevårdaren tar ut sin lagstadgade ledighet. Hjälpmedel För att klara av det dagliga livet kan vårdtagare få eller låna hjälpmedel av kommunen. Förutsättningen är att en läkare har konstaterat att vårdtagaren har ett behov av hjälpmedel p.g.a. sjukdom eller skada. Funktionsförmågan, livssituationen och de individuella behoven beaktas som en helhet. Hjälpmedlen och de tjänster som hör samman med dem är gratis. Hemservice och hemsjukvård Hemservice består av hjälp i hemmet, personlig omvårdnad och stöd såsom bad-, måltids-, klädvårdsservice. I lagen nämns också möjlighet städ- och följeslagarservice samt socialt umgänge, men många kommuner har lämnat bort de serviceformerna. I hemsjukvården ingår alla de vårdåtgärder som kan utföras hemma. Där ingår provtagning, krävande sjukvård samt terminalvård. Avgiften varierar beroende på om det är fråga om tillfälligt eller kontinuerligt behov av hjälp. För fortgående hemservice bestäms avgiften av klientens inkomstnivå och servicens omfattning. KOMMUNEN 7 VÅRDTAGARE VÅRDARE

8 Ändringsarbeten i bostad Gravt handikappade personer har rätt att ansöka om ändringsarbeten i bostaden. Vanliga ändringsarbeten är installation av ramper, handtag, larmanordningar och breddning av dörrar, men även stöd för ombyggnad av badrum och kök kan beviljas. Om ersättningen beviljas enligt lagen om stöd och service för handikapp är den inte beroende av den sökandes ekonomiska situation. Ändringsarbeten kan också göras med stöd av socialvårdslagen. Då är rätten till ersättning beroende av den sökandes ekonomiska situation. Personlig assistent Med stöd av lagen om stöd och service för handikapp kan en gravt handikappad person få ersättning från kommunen för att avlöna en personlig assistent. En personlig assistent anställs för att den handikappade ska få ett så oberoende liv som möjligt. Assistenten hjälper till med de dagliga rutinerna för att den handikappade ska kunna delta aktivt i samhället och kunna bo kvar hemma. I undantagsfall kan man anställa en närstående som assistent. Serviceboende En person med funktionshinder kan vara i behov av att få hjälp flera gånger om dagen för att klara sig. Serviceboende blir aktuellt då både bostad och stödtjänster behövs. Stödtjänster är t.ex. hemservice och hemsjukvård. Serviceboende kan ordnas i anslutning till ett servicehus eller gruppboende, men även det egna hemmet kan bli ett serviceboende då service- och stödpersonal kommer hem. 8 VÅRDARE VÅRDTAGARE KOMMUNEN

9 Färdtjänst Gravt handikappade personer har rätt att med stöd av lagen om service och stöd till handikappade ansöka om färdtjänst, vid behov med ledsagare. Kommunens färdtjänst används för transporter till studier och arbete. Därtill är kommunen skyldig att ordna minst 18 enkelresor per månad med färdtjänst för rekreation och annat som hör till det dagliga livet. För transporten uppbärs samma avgift som för kollektivtrafiken. Enligt socialvårdslagen kan kommunen erbjuda färdtjänst till personer som har svårt att röra sig utan hjälp. Detta slag av färdtjänst beviljas enligt behov. Hälso- och sjukvårdens avgiftstak Avgiftstaket för klientavgifter är 633 /kalenderår (2011). Då taket nåtts sjunker vårdavgifterna och de flesta hälsovårdstjänster blir gratis. Till avgiftstaket räknas de kommunala hälso- och sjukvårdsavgifterna, förutom kostnader för hemsjukvård. För att förenkla uppföljningen av avgifterna kan man be om ett uppföljningskort av hälsovårdscentralen eller sjukhuset. Kvitton ska ändå alltid sparas, de behövs då avgiftstaket nåtts. Ifall gränsen har överskridits återbetalas den överskridande delen. Närmare information ger kommunens hälso- och sjukvård. KOMMUNEN 9 VÅRDTAGARE VÅRDARE

10 10 Vårdbidrag för pensionstagare Vårdbidrag beviljas sjuka pensionstagare och pensionstagare med funktionshinder. Förutsättningen för att få bidraget är att förmågan att ta hand om sig själv har varit nedsatt under minst ett år. Bidraget kan även beviljas för att sjukdomen medför extra kostnader. Vårdbidraget för pensionstagare kan beviljas retroaktivt för de sex månader som föregår ansökan. Det är skattefritt och påverkas inte av den sökandes inkomster eller förmögenhet. Vårdbidraget är 57,55 /mån, förhöjt vårdbidrag 143,27 /mån, specialvårdsbidrag 302,96 /mån (2011). Handikappbidrag för vuxna Bidraget är avsett för personer med funktionshinder i åldern år. Förutsättningen för bidraget är att förmågan att ta hand om sig själv har varit nedsatt under minst ett år, att man är i behov av hjälp och har extra kostnader p.g.a. handikappet. Handikappbidraget för vuxna kan beviljas retroaktivt för högst ett halvt år som föregått ansökan. Det är skattefritt och påverkas inte av den sökandes inkomster eller förmögenhet. Rätten till bidraget försvinner ifall den sökande får pension eller ersättningar från t.ex. trafik- eller olycksfallförsäkringar. Handikappbidragets grundbelopp är 85,93 /mån, förhöjt handikappbidrag 200,51 /mån, högsta handikappbidraget 388,80 /mån (2011). Handikappbidrag för barn Bidraget är avsett för barn under 16 år med funktionshinder eller som är långtidssjuka. Handikappbidraget för barn kan beviljas retroaktivt för högst ett halvt år som föregått ansökan. Det är skattefritt och påverkas inte av den sökandes inkomster eller förmögenhet. VÅRDTAGARE VÅRDARE FPA

11 11 Handikappbidragets grundbelopp 85,93 /mån, förhöjt handikappbidrag 200,51 /mån, högsta handikappbidraget 388,80 /mån (2011). Bidraget kan beviljas för en viss tid eller tills barnet fyllt sexton år. Specialvårdspenning Specialvårdspenning till föräldrar kan beviljas om barnets vårdande läkare anser att föräldrarnas medverkan krävs i vården eller vid rehabiliteringen av ett under 16-årigt sjukt barn. Specialvårdspenningen är beskattningsbar och kan beviljas 4 månader retroaktivt. Resekostnader Folkpensionsanstalten ersätter resekostnader som uppkommit i samband med sjukdom och rehabilitering. Självriskandelen är 9,25 för enkelresa. Ersättningen är 0,20 /km (2011) om resan har gjorts med egen bil. Ansökningstiden är sex månader efter betalningsdatum. För resekostnaderna finns en årlig självriskgräns på 157,25 (2011), därefter ersätts resorna i sin helhet. Eftersom alla de enkelresor som inte uppnår gränsen på 9,25 räknas med i den årliga självrisken ska man spara kvitton också från dem. Läkemedelsersättningar FPA kan ersätta nödvändiga läkemedelskostnader som har ordinerats av en läkare för behandling av sjukdom. Ersättningen avdras från priset då man visar sjukförsäkringskortet på apoteket. Läkemedel kan köpas för högst tre månaders behov. Apoteket ska erbjuda kunden den billigaste parallellmedicinen med samma verksamma ämnen. Kunden får välja den medicin som läkaren ordinerat, men får ersättning enligt det billigaste alternativet. Om läkaren på receptet har antecknat att medicinen inte får bytas ut ersätts kostnaderna för den ordinerade medicinen. l FPA VÅRDARE VÅRDTAGARE

12 Ersättningen för läkemedel är indelade i tre olika klasser, grundersättning (42 %), lägre specialersättning (72 %) och högre specialersättning (100 %, självrisken 3 /läkemedel). För att få specialersättning för läkemedel krävs en ansökan med ett bifogat läkarintyg. Folkpensionsanstalten följer upp läkemedelskostnaderna under året. När självriskgränsen 675,39 (2011) överskrids, skickas ett meddelande hem. Meddelandet ska efter det visas upp tillsammans med FPA-kortet varje gång man köper läkemedel på recept. Återstående läkemedelsinköp kostar då endast 1,50 /läkemedel under resten av året. Mera information ger apoteket eller FPA. Privatläkarkostnader Kostnader för privata läkar- och tandläkarbesök ersätts till 60 % av en fastställd taxa. Ersättningen för tandvård gäller en granskning och ett besök för preventiv vård per år. Kostnader för undersökningar och behandlingar som ordineras av privatläkare ersätts till högst 75 % av en fastställd taxa. Sådana kostnader gäller t.ex. laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, sjukvårdsåtgärder, fysioterapi, psykologiska undersökningar och cellgiftsbehandling. Skicka räkningen tillsammans med betalningskvitton till FPA inom 6 månader efter att du betalat räkningen. Återbäring av bilskatt På grund av funktionshinder eller sjukdom kan bilskatten återbetalas helt eller delvis till en person som är i behov av bil för sin dagliga verksamhet. Oberoende av hemort riktas ansökan om återbäring av bilskatt till Södra tulldistriktet under adress Tullen i Hangö, Hangö. Mera information ger tullen. 12 FPA TULLEN

13 Befrielse från årlig fordonsskatt På grund av funtionshinder eller sjukdom kan man ansöka om befrielse från den årliga fordonsskatten. Även personer med parkeringstillstånd för handikappade kan bli befriade från skatten. Mera information ger Fordonsförvaltningscentralen, polisen och besiktningsstationerna. Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder Polisen kan bevilja en person med funktionshinder parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd kan också beviljas för transport av en person med funtionshinder. Med parkeringstillstånd behöver man inte betala parkeringsavgift. Tillståndet är giltigt tio år, sedan ska det ansökas på nytt. Det kan även beviljas för övergående handikapp men har då en kortare giltighetstid. Tillståndet gäller inom hela EU. Hushållsavdrag Kostnader för arbete som utförs i hemmet kan till en del avdras i beskattningen. Sådant arbete är underhåll och reparationer i den egna bostaden, hushållsarbete, vård och omsorg. Avdraget är personligt. Närmare information ger skattebyrån. Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga Om skattebetalningsförmågan av någon särskild orsak blivit väsentligt nedsatt, kan man ansöka om avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Sådana orsaker kan vara t.ex. sjukdom, arbetslöshet. Rätt till avdrag bedöms separat från fall till fall. Närmare information ger skattebyrån. 13POLISEN SKATTEBYRÅN VÅRDTAGARE VÅRDARE

14 Ett liv i balans TID FÖR UMGÄNGE God gemensam vardag 14 KYRKAN DIAKONIN ORGANISA- TIONER MÄNNISKA I BEHOV AV VÅRD NÄRSTÅENDE- VÅRDARE TID FÖR EGNA INTRESSEN INTERVALL- VÅRD TRYGG OMVÅRDNAD HEMVÅRD HEMSJUKVÅRD I den bästa av världar...

15 15 En god gemensam vardag Sjukdom och handikapp förändrar livet i en familj. Förhållandet mellan make och maka, förälder och barn, syskon emellan påverkas. För att lyckas skapa en god vardag i den nya situationen behövs stöd och hjälp av omgivningen och en god portion sund själviskhet. Den förändrade livssituationen får inte bli för tung för vare sig vårdtagare eller vårdare. Åtgärder som stöder den ena underlättar också den andras tillvaro.

16 16 Egen tid och sociala kontakter höjer livskvaliteten Oberoende om vi är friska eller sjuka behöver vi ibland tid för oss själva. Både vårdare och vårdtagare mår bra av ett fungerande socialt liv och av att odla egna intressen. Tungt omsorgsarbete kräver vila och avkoppling. Motion och frisk luft behövs för att krafterna ska räcka till. Information och samtal med andra personer i en liknande livssituation hjälper ofta både vårdare och vårdtagare att se möjligheterna i en annars tung eller förändrad livssituation. All professionell hjälp från kommun, församling och organisationer ska utgå från närståendevårdarens och vårdtagarens önskemål för att fungera.

17 17 Vårdaren behöver stöd och hjälp, ensam är inte alltid stark! Gemensamt för alla närståendevårdare är omsorgen, viljan att hjälpa och stöda någon man bryr sig om och känner ansvar för. Också viljan att tillbringa sin tid med den familjemedlem eller vän man känner varmt för hör till drivkrafterna. Samhörigheten ger arbetet mening. Både vårdare och vårdtagare mår bättre av att vårdarens krafter räcker till. Den avlastning som erbjuds ska fungera på vårdarens och vårdtagarens villkor. Flexibilitet bland beslutsfattare och tjänstemän behövs för att stöda familjerna. Också vänner, släktingar och grannar kan stöda familjen. Besök och erbjudande om hjälp är ovärderligt för de flesta vårdare och vårdtagare.

18 18 Omsorgsarbetet passar inte alla Alla människor har inte möjlighet att vårda sin närmaste. Omsorgsarbetet är krävande och passar inte alla. Ingen ska mot sin vilja ta ansvar för en uppgift som känns övermäktig. Men den som vill och kan bör beredas möjligheten på goda villkor.

19 19 Närståendevårdarens resurstavla Håll kontakt med släkt och vänner. Det kan hjälpa att prata. Det kan hjälpa att skriva. Lyssna på din kropp och dina känslor. Fundera på om du kan ändra på omständigheterna. Be om hjälp! Bestäm dig för att oroa dig mindre. Lär dig att säga NEJ. Någon annan kan göra en del av dina uppgifter. Motion och hälsosam mat ger kraft. Reservera tid för dig själv. En promenad på dagen i solsken piggar upp mera än en månskenspromenad. Ta humorn till hjälp. Värdesätt dig själv. Var snäll mot dig själv. Ta reda på vad du själv tycker om.

20 Rådgivning och information per telefon samt på våra webbsidor Nyland Jonna Skand Tfn (09) , Åboland Eva Björkqvist Tfn (02) , Österbotten Pia Nabb Tfn (06) , Trycksak Reviderad upplaga Tryck: FRAM, Vasa. Illustrationer och grafisk form: Annika Mannström/Bruna Byrån 2009

Information om. socialskydd 2015

Information om. socialskydd 2015 Information om socialskydd 2015 1 Innehållsförteckning 3 Socialt arbete inom sjuk- och hälsovården 4 Ersättning för sjukvårdskostnader 7 Utkomst 12 Hjälp i hemmet 14 Handikappservice 15 Avdrag i beskattningen

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård 1.1.2017 SOITE [Arbetsgrupp: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto,

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Socialt arbete inom hälso- och sjukvården

Socialt arbete inom hälso- och sjukvården 28.12.15/Victorzon Socialt arbete inom hälso- och sjukvården Socialarbetarna ger information och rådgivning om sociala frågor inom hälso- och sjukvård och kan kontaktas angående sociala förmåner, socialservice,

Läs mer

Information om. socialskydd 2016

Information om. socialskydd 2016 Information om socialskydd 2016 1 Innehållsförteckning 3 Socialt arbete inom sjuk- och hälsovården 4 Ersättning för sjukvårdskostnader 7 Utkomst 12 Hjälp i hemmet 14 Handikappservice 15 Avdrag i beskattningen

Läs mer

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård KeskiKk Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite / I kraft fr.o.m. 1.1.2017. Innehåll 1. STÖDETS SYFTE OCH INNEHÅLL... 2 2. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Socialt arbete inom hälso- och sjukvården

Socialt arbete inom hälso- och sjukvården 26.5.17/Victorzon Socialt arbete inom hälso- och sjukvården Socialarbetarna ger information och rådgivning om sociala frågor inom hälso- och sjukvård och kan kontaktas angående sociala förmåner, socialservice,

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PATIENTINFORMATION SOCIALKURATORERNA inom Ålands hälso- och sjukvård samt SOCIALSKYDDET CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Hammarlands kommun Protokollsbilaga 1, Kfge 23.5.2017, 13 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Antagen av kommunfullmäktige den 23.5.2017 13 Justerad av socialsekreteraren genom tjänstemanbeslut den VAD INNEFATTAR

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2016 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer. Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer. Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Närståendevårdsstöd Handbok och Principer Socialvårdsmyndigheten 2016 Författare: Jessica Björn Innehållsförteckning Vad är närståendevårds stöd?... 2 Allmänna kriterier gällande

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Till läsaren. Tammerfors i januari 2010. Riitta Koivuneva. social- och hälsovårdspolitisk expert Diabetesförbundet i Finland rf

Till läsaren. Tammerfors i januari 2010. Riitta Koivuneva. social- och hälsovårdspolitisk expert Diabetesförbundet i Finland rf SOCIAL TRYGGHET FÖR DIG MED DIABETES 2010 Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Koivuneva Redaktör: Mervi Lyytinen Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson Tryck:

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om handikappersättning; RAR 2002:9 beslutade den 30 september 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Helsingfors /2016. Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 13.10.2016 6/2016 Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016 Bakgrund Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer