Närståendevårdarens ABC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närståendevårdarens ABC"

Transkript

1 Närståendevårdarens ABC

2 Närståendevårdarna I Finland finns det ca närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att utöka och förbättra sjuka och svaga samt personer med funktionshinder behöva en vårdplats på sjukmuntrar och familjer som tack vare en funggare. Det finns personal som stöder och upphus, långvård eller serviceboende. Tack vare erande hjälp lever ett liv i balans. närståendevårdarnas tid och kraft, omsorg Denna broschyr ger information om de olika och kärlek kan människor som inte klarar sig stöd som kommunerna, Folkpensionsanstalten och andra myndigheter ska ge/ger. Vi vill utan hjälp bo kvar i sitt eget hem. Närståendevårdarnas insats är ovärderlig både för uppmuntra både vårdtagare och närståendevårdare att söka hjälp och ta emot stöd så att dem och för vårt lands ekonomi. Vi möter dessvärre allt för ofta närståendevårdare som stretar på utan hjälp och stöd. Närståendevården fungerar då stödet från krafterna räcker till en god vardag. Det kan handla om människor som inte sovit samhället räcker till. Enligt lagen har alla som en hel natt på många år och som nödvändigt skulle behöva en paus ibland. Vi hör om sotjänster av god kvalitet. Patienter och klien- behöver hjälp rätt till adekvata social- och häl- människor som bett om hjälp av sin hemkommun och som mötts av oförstående och kovärde, övertygelse och integritet. ter ska bemötas med respekt för deras männis- i värsta fall kritik. Eva Björkqvist, Jonna Skand, Pia Nabb Till all lycka hör vi också om kommuner som Folkhälsans förbund 2

3 3 värdefulla personer i vården Vi vill uppmuntra både vårdtagare och närståendevårdare att söka hjälp och ta emot stöd så att krafterna räcker till en god vardag.

4 Vem är närståendevårdare? En närståendevårdare är en person, som vårdarbete. Andra vårdare får i perioder avlastning i form av intervallvård på sjukhus eller har omsorg om en familjemedlem eller någon annan närstående som p.g.a. sjukdom, vårdhem. handikapp eller någon annan särskild orsak En del vårdtagare behöver tillsyn och omsorg är i behov av hjälp och därför inte klarar sig utan direkt fysisk vård. självständigt i vardagslivet. Närståendevårdare och vårdtagare behöver Närståendevårdare är bl.a. föräldrar till barn inte dela hem eller vara släkt men ska stå i en med funktionshinder, de som vårdar sin nära relation till varandra. make/maka och söner och döttrar som tar hand om sina åldrande föräldrar. Vårdrelationen kan ha utvecklats successivt i och med ett ökat vårdbehov eller plötslig sjukdom eller på grund av ett barn som fötts med särskilda behov. Definition: Nätverket för närståendevård i Finland (Suomen omaishoidon verkosto). 4 Formerna för närståendevård är många. En del vårdare är bundna till hemmet dygnet runt och utför ett fysiskt tungt och krävande

5 5 Folkhälsans förbund Folkhälsans förbund i Nyland, Åboland och Österbotten ordnar verksamhet på svenska för att stöda närståendevårdare och vårdtagare. Vi ordnar gruppverksamhet för olika slag av närståendevårdare i form av anhörigcaféer, samtalsgrupper och motionsgrupper. På en del orter ordnas avlastning i grupp. I alla landskap ordnas rekreationsdagar och en gång per år semesterdagar för både vårdare och vårdtagare (i samarbete med Svenska semesterförbundet). Information på seminarier, träffar och möten, via broschyrer och annat material, på våra hemsidor och per telefon är en viktig del av vår verksamhet. Närståendevårdare lever ofta i en krävande livssituation och behöver all hjälp och allt stöd de kan få för att kunna fungera som aktiva aktörer i sina egna liv. Det behovet försöker vi möta på bästa sätt.

6 Det finns hjälp att få KOMMUNEN STATEN 6 Kommunernas service, Folkpensionsanstaltens bidrag, stöd från församlingar och organisationer behövs för att stöda ett fungerande vardagsliv. ORGANISA- TIONER FÖRSAMLINGEN TULLEN SKATTEBYRÅN FPA POLISEN

7 Avtal om stöd för närståendevård Kommunernas stöd för närståendevård ska trygga omsorgen och vården för en person som vårdas i sitt hem. Det består av ett arvode till vårdaren och tjänster till både vårdare och vårdtagare. Vårdtagaren ansöker om stödet, men arvodet utbetalas till vårdaren och bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Minimiarvodet är 353,62 per månad (2011). Stödet är en skattepliktig inkomst och berättigar till pensionsskydd. Olycksfallsförsäkring ingår i stödet. Kommunen ingår ett avtal med närståendevårdaren som ska innehålla en vård- och serviceplan. Närståendevårdaren har rätt till tre dygn ledig tid per månad, förutsatt att vårdaren varit bunden till vården alla dagar. Kommunerna får debitera högst 10,60 per dag för ersättande vård, då närståendevårdaren tar ut sin lagstadgade ledighet. Hjälpmedel För att klara av det dagliga livet kan vårdtagare få eller låna hjälpmedel av kommunen. Förutsättningen är att en läkare har konstaterat att vårdtagaren har ett behov av hjälpmedel p.g.a. sjukdom eller skada. Funktionsförmågan, livssituationen och de individuella behoven beaktas som en helhet. Hjälpmedlen och de tjänster som hör samman med dem är gratis. Hemservice och hemsjukvård Hemservice består av hjälp i hemmet, personlig omvårdnad och stöd såsom bad-, måltids-, klädvårdsservice. I lagen nämns också möjlighet städ- och följeslagarservice samt socialt umgänge, men många kommuner har lämnat bort de serviceformerna. I hemsjukvården ingår alla de vårdåtgärder som kan utföras hemma. Där ingår provtagning, krävande sjukvård samt terminalvård. Avgiften varierar beroende på om det är fråga om tillfälligt eller kontinuerligt behov av hjälp. För fortgående hemservice bestäms avgiften av klientens inkomstnivå och servicens omfattning. KOMMUNEN 7 VÅRDTAGARE VÅRDARE

8 Ändringsarbeten i bostad Gravt handikappade personer har rätt att ansöka om ändringsarbeten i bostaden. Vanliga ändringsarbeten är installation av ramper, handtag, larmanordningar och breddning av dörrar, men även stöd för ombyggnad av badrum och kök kan beviljas. Om ersättningen beviljas enligt lagen om stöd och service för handikapp är den inte beroende av den sökandes ekonomiska situation. Ändringsarbeten kan också göras med stöd av socialvårdslagen. Då är rätten till ersättning beroende av den sökandes ekonomiska situation. Personlig assistent Med stöd av lagen om stöd och service för handikapp kan en gravt handikappad person få ersättning från kommunen för att avlöna en personlig assistent. En personlig assistent anställs för att den handikappade ska få ett så oberoende liv som möjligt. Assistenten hjälper till med de dagliga rutinerna för att den handikappade ska kunna delta aktivt i samhället och kunna bo kvar hemma. I undantagsfall kan man anställa en närstående som assistent. Serviceboende En person med funktionshinder kan vara i behov av att få hjälp flera gånger om dagen för att klara sig. Serviceboende blir aktuellt då både bostad och stödtjänster behövs. Stödtjänster är t.ex. hemservice och hemsjukvård. Serviceboende kan ordnas i anslutning till ett servicehus eller gruppboende, men även det egna hemmet kan bli ett serviceboende då service- och stödpersonal kommer hem. 8 VÅRDARE VÅRDTAGARE KOMMUNEN

9 Färdtjänst Gravt handikappade personer har rätt att med stöd av lagen om service och stöd till handikappade ansöka om färdtjänst, vid behov med ledsagare. Kommunens färdtjänst används för transporter till studier och arbete. Därtill är kommunen skyldig att ordna minst 18 enkelresor per månad med färdtjänst för rekreation och annat som hör till det dagliga livet. För transporten uppbärs samma avgift som för kollektivtrafiken. Enligt socialvårdslagen kan kommunen erbjuda färdtjänst till personer som har svårt att röra sig utan hjälp. Detta slag av färdtjänst beviljas enligt behov. Hälso- och sjukvårdens avgiftstak Avgiftstaket för klientavgifter är 633 /kalenderår (2011). Då taket nåtts sjunker vårdavgifterna och de flesta hälsovårdstjänster blir gratis. Till avgiftstaket räknas de kommunala hälso- och sjukvårdsavgifterna, förutom kostnader för hemsjukvård. För att förenkla uppföljningen av avgifterna kan man be om ett uppföljningskort av hälsovårdscentralen eller sjukhuset. Kvitton ska ändå alltid sparas, de behövs då avgiftstaket nåtts. Ifall gränsen har överskridits återbetalas den överskridande delen. Närmare information ger kommunens hälso- och sjukvård. KOMMUNEN 9 VÅRDTAGARE VÅRDARE

10 10 Vårdbidrag för pensionstagare Vårdbidrag beviljas sjuka pensionstagare och pensionstagare med funktionshinder. Förutsättningen för att få bidraget är att förmågan att ta hand om sig själv har varit nedsatt under minst ett år. Bidraget kan även beviljas för att sjukdomen medför extra kostnader. Vårdbidraget för pensionstagare kan beviljas retroaktivt för de sex månader som föregår ansökan. Det är skattefritt och påverkas inte av den sökandes inkomster eller förmögenhet. Vårdbidraget är 57,55 /mån, förhöjt vårdbidrag 143,27 /mån, specialvårdsbidrag 302,96 /mån (2011). Handikappbidrag för vuxna Bidraget är avsett för personer med funktionshinder i åldern år. Förutsättningen för bidraget är att förmågan att ta hand om sig själv har varit nedsatt under minst ett år, att man är i behov av hjälp och har extra kostnader p.g.a. handikappet. Handikappbidraget för vuxna kan beviljas retroaktivt för högst ett halvt år som föregått ansökan. Det är skattefritt och påverkas inte av den sökandes inkomster eller förmögenhet. Rätten till bidraget försvinner ifall den sökande får pension eller ersättningar från t.ex. trafik- eller olycksfallförsäkringar. Handikappbidragets grundbelopp är 85,93 /mån, förhöjt handikappbidrag 200,51 /mån, högsta handikappbidraget 388,80 /mån (2011). Handikappbidrag för barn Bidraget är avsett för barn under 16 år med funktionshinder eller som är långtidssjuka. Handikappbidraget för barn kan beviljas retroaktivt för högst ett halvt år som föregått ansökan. Det är skattefritt och påverkas inte av den sökandes inkomster eller förmögenhet. VÅRDTAGARE VÅRDARE FPA

11 11 Handikappbidragets grundbelopp 85,93 /mån, förhöjt handikappbidrag 200,51 /mån, högsta handikappbidraget 388,80 /mån (2011). Bidraget kan beviljas för en viss tid eller tills barnet fyllt sexton år. Specialvårdspenning Specialvårdspenning till föräldrar kan beviljas om barnets vårdande läkare anser att föräldrarnas medverkan krävs i vården eller vid rehabiliteringen av ett under 16-årigt sjukt barn. Specialvårdspenningen är beskattningsbar och kan beviljas 4 månader retroaktivt. Resekostnader Folkpensionsanstalten ersätter resekostnader som uppkommit i samband med sjukdom och rehabilitering. Självriskandelen är 9,25 för enkelresa. Ersättningen är 0,20 /km (2011) om resan har gjorts med egen bil. Ansökningstiden är sex månader efter betalningsdatum. För resekostnaderna finns en årlig självriskgräns på 157,25 (2011), därefter ersätts resorna i sin helhet. Eftersom alla de enkelresor som inte uppnår gränsen på 9,25 räknas med i den årliga självrisken ska man spara kvitton också från dem. Läkemedelsersättningar FPA kan ersätta nödvändiga läkemedelskostnader som har ordinerats av en läkare för behandling av sjukdom. Ersättningen avdras från priset då man visar sjukförsäkringskortet på apoteket. Läkemedel kan köpas för högst tre månaders behov. Apoteket ska erbjuda kunden den billigaste parallellmedicinen med samma verksamma ämnen. Kunden får välja den medicin som läkaren ordinerat, men får ersättning enligt det billigaste alternativet. Om läkaren på receptet har antecknat att medicinen inte får bytas ut ersätts kostnaderna för den ordinerade medicinen. l FPA VÅRDARE VÅRDTAGARE

12 Ersättningen för läkemedel är indelade i tre olika klasser, grundersättning (42 %), lägre specialersättning (72 %) och högre specialersättning (100 %, självrisken 3 /läkemedel). För att få specialersättning för läkemedel krävs en ansökan med ett bifogat läkarintyg. Folkpensionsanstalten följer upp läkemedelskostnaderna under året. När självriskgränsen 675,39 (2011) överskrids, skickas ett meddelande hem. Meddelandet ska efter det visas upp tillsammans med FPA-kortet varje gång man köper läkemedel på recept. Återstående läkemedelsinköp kostar då endast 1,50 /läkemedel under resten av året. Mera information ger apoteket eller FPA. Privatläkarkostnader Kostnader för privata läkar- och tandläkarbesök ersätts till 60 % av en fastställd taxa. Ersättningen för tandvård gäller en granskning och ett besök för preventiv vård per år. Kostnader för undersökningar och behandlingar som ordineras av privatläkare ersätts till högst 75 % av en fastställd taxa. Sådana kostnader gäller t.ex. laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, sjukvårdsåtgärder, fysioterapi, psykologiska undersökningar och cellgiftsbehandling. Skicka räkningen tillsammans med betalningskvitton till FPA inom 6 månader efter att du betalat räkningen. Återbäring av bilskatt På grund av funktionshinder eller sjukdom kan bilskatten återbetalas helt eller delvis till en person som är i behov av bil för sin dagliga verksamhet. Oberoende av hemort riktas ansökan om återbäring av bilskatt till Södra tulldistriktet under adress Tullen i Hangö, Hangö. Mera information ger tullen. 12 FPA TULLEN

13 Befrielse från årlig fordonsskatt På grund av funtionshinder eller sjukdom kan man ansöka om befrielse från den årliga fordonsskatten. Även personer med parkeringstillstånd för handikappade kan bli befriade från skatten. Mera information ger Fordonsförvaltningscentralen, polisen och besiktningsstationerna. Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder Polisen kan bevilja en person med funktionshinder parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd kan också beviljas för transport av en person med funtionshinder. Med parkeringstillstånd behöver man inte betala parkeringsavgift. Tillståndet är giltigt tio år, sedan ska det ansökas på nytt. Det kan även beviljas för övergående handikapp men har då en kortare giltighetstid. Tillståndet gäller inom hela EU. Hushållsavdrag Kostnader för arbete som utförs i hemmet kan till en del avdras i beskattningen. Sådant arbete är underhåll och reparationer i den egna bostaden, hushållsarbete, vård och omsorg. Avdraget är personligt. Närmare information ger skattebyrån. Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga Om skattebetalningsförmågan av någon särskild orsak blivit väsentligt nedsatt, kan man ansöka om avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Sådana orsaker kan vara t.ex. sjukdom, arbetslöshet. Rätt till avdrag bedöms separat från fall till fall. Närmare information ger skattebyrån. 13POLISEN SKATTEBYRÅN VÅRDTAGARE VÅRDARE

14 Ett liv i balans TID FÖR UMGÄNGE God gemensam vardag 14 KYRKAN DIAKONIN ORGANISA- TIONER MÄNNISKA I BEHOV AV VÅRD NÄRSTÅENDE- VÅRDARE TID FÖR EGNA INTRESSEN INTERVALL- VÅRD TRYGG OMVÅRDNAD HEMVÅRD HEMSJUKVÅRD I den bästa av världar...

15 15 En god gemensam vardag Sjukdom och handikapp förändrar livet i en familj. Förhållandet mellan make och maka, förälder och barn, syskon emellan påverkas. För att lyckas skapa en god vardag i den nya situationen behövs stöd och hjälp av omgivningen och en god portion sund själviskhet. Den förändrade livssituationen får inte bli för tung för vare sig vårdtagare eller vårdare. Åtgärder som stöder den ena underlättar också den andras tillvaro.

16 16 Egen tid och sociala kontakter höjer livskvaliteten Oberoende om vi är friska eller sjuka behöver vi ibland tid för oss själva. Både vårdare och vårdtagare mår bra av ett fungerande socialt liv och av att odla egna intressen. Tungt omsorgsarbete kräver vila och avkoppling. Motion och frisk luft behövs för att krafterna ska räcka till. Information och samtal med andra personer i en liknande livssituation hjälper ofta både vårdare och vårdtagare att se möjligheterna i en annars tung eller förändrad livssituation. All professionell hjälp från kommun, församling och organisationer ska utgå från närståendevårdarens och vårdtagarens önskemål för att fungera.

17 17 Vårdaren behöver stöd och hjälp, ensam är inte alltid stark! Gemensamt för alla närståendevårdare är omsorgen, viljan att hjälpa och stöda någon man bryr sig om och känner ansvar för. Också viljan att tillbringa sin tid med den familjemedlem eller vän man känner varmt för hör till drivkrafterna. Samhörigheten ger arbetet mening. Både vårdare och vårdtagare mår bättre av att vårdarens krafter räcker till. Den avlastning som erbjuds ska fungera på vårdarens och vårdtagarens villkor. Flexibilitet bland beslutsfattare och tjänstemän behövs för att stöda familjerna. Också vänner, släktingar och grannar kan stöda familjen. Besök och erbjudande om hjälp är ovärderligt för de flesta vårdare och vårdtagare.

18 18 Omsorgsarbetet passar inte alla Alla människor har inte möjlighet att vårda sin närmaste. Omsorgsarbetet är krävande och passar inte alla. Ingen ska mot sin vilja ta ansvar för en uppgift som känns övermäktig. Men den som vill och kan bör beredas möjligheten på goda villkor.

19 19 Närståendevårdarens resurstavla Håll kontakt med släkt och vänner. Det kan hjälpa att prata. Det kan hjälpa att skriva. Lyssna på din kropp och dina känslor. Fundera på om du kan ändra på omständigheterna. Be om hjälp! Bestäm dig för att oroa dig mindre. Lär dig att säga NEJ. Någon annan kan göra en del av dina uppgifter. Motion och hälsosam mat ger kraft. Reservera tid för dig själv. En promenad på dagen i solsken piggar upp mera än en månskenspromenad. Ta humorn till hjälp. Värdesätt dig själv. Var snäll mot dig själv. Ta reda på vad du själv tycker om.

20 Rådgivning och information per telefon samt på våra webbsidor Nyland Jonna Skand Tfn (09) , Åboland Eva Björkqvist Tfn (02) , Österbotten Pia Nabb Tfn (06) , Trycksak Reviderad upplaga Tryck: FRAM, Vasa. Illustrationer och grafisk form: Annika Mannström/Bruna Byrån 2009

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PATIENTINFORMATION SOCIALKURATORERNA inom Ålands hälso- och sjukvård samt SOCIALSKYDDET CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

SOCIALSKYDD FÖR PSORIASISPATIENTER 2011

SOCIALSKYDD FÖR PSORIASISPATIENTER 2011 SOCIALSKYDD FÖR PSORIASISPATIENTER 2011 PRODUCERING AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER Välfärdstjänster hänvisar till tjänster som hjälper att säkerställa människans fysiska, psykiska och sociala hälsa och funktionsförmåga,

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

Till läsaren. Tammerfors i januari 2010. Riitta Koivuneva. social- och hälsovårdspolitisk expert Diabetesförbundet i Finland rf

Till läsaren. Tammerfors i januari 2010. Riitta Koivuneva. social- och hälsovårdspolitisk expert Diabetesförbundet i Finland rf SOCIAL TRYGGHET FÖR DIG MED DIABETES 2010 Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Koivuneva Redaktör: Mervi Lyytinen Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson Tryck:

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Information om AVGIFTER. inom. Äldre- och. handikappomsorgen

Information om AVGIFTER. inom. Äldre- och. handikappomsorgen September 2012 Information om AVGIFTER inom Äldre- och handikappomsorgen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

Social trygghet för dig med diabetes

Social trygghet för dig med diabetes 2015 Social trygghet för dig med diabetes Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer