Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten"

Transkript

1 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg.

2 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för läkemedelskostnader Med ett finländskt recept kan du skaffa mediciner på apotek också i andra EU- och EES-länder. Likaså kan den som har ett recept från något annat EU- eller EES-land skaffa mediciner i Finland. Du ska själv be läkaren skriva ut ett europeiskt recept. Om du köper mediciner utanför Finlands gränser betalar du först fullt pris för medicinerna och ansöker senare om ersättning via FPA. Även om ett visst läkemedel saknar försäljningstillstånd i Finland beviljar FPA sjukförsäkringsersättning förutsatt att ett motsvarande läkemedel är ersättningsgillt i Finland. Vård utomlands Om du är sjukförsäkrad i Finland har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård när du vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Rätten ska påvisas med ett europeiskt sjukvårdskort som du får gratis hos FPA. Du kan också söka vård utomlands utan tillstånd. I så fall måste du först betala sjukvårdskostnaderna själv. Den som har fått vård i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan ansöka om sjukvårdsersättningar via FPA och har således rätt till ersättning på samma sätt som för sjukvård i Finland. För att vård utomlands ska kunna ersättas ska vården vara ersättningsgill också i Finland. Om du inte kan få den vård du behöver i Finland kan du ansöka om förhandstillstånd för att söka vård i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Ansök då om förhandstillstånd hos FPA. Om du befinner dig utanför Europa och plötsligt blir sjuk kan du få sjukvårdsersättning för kostnaderna via FPA. Den som har anlitat sjukvårdstjänster i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz får reseersättning med stöd av sjukförsäkringen enligt samma princip som i Finland, dvs. för resor till den närmaste offentliga vårdenheten. Också läkemedelskostnader som har uppkommit utomlands ersätts med stöd av sjukförsäkringen på samma sätt som läkemedel

3 3 som har köpts i Finland. Kostnader för vård någon annanstans än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz ersätts inte. Reseersättning Från och med 2014 kan alla välja vårdenhet bland samtliga hälsostationer och specialistvårdsenheter i Finland. Ändå beviljar FPA ersättning för resor på grund av sjukdom fortsättningsvis endast till den närmaste vårdenheten. Som närmaste vårdenhet betraktas vanligen huvudhälsostationen på hem- eller vistelseorten eller det närmaste universitetssjukhuset. rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering Målet för den yrkesinriktade rehabiliteringen är att bevara eller förbättra arbets- och förvärvsförmågan. Vem som ansvarar för att ordna yrkesinriktad rehabilitering beror på rehabiliteringsklientens sysselsättningsläge. Den som redan har etablerat sig på arbetsmarknaden kan få arbetspensionsrehabilitering. I så fall är det den senaste arbetsgivarens pensionsförsäkringsbolag som betalar den yrkesinriktade rehabiliteringen. FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för unga och personer utanför arbetsmarknaden. Dessutom kan arbets- och näringsbyråerna ordna en del av sina tjänster i form av yrkesinriktad rehabilitering. Ett villkor för arbetspensionsrehabilitering är att klienten utan rehabilitering riskerar att förlora arbetsförmågan och därmed sjukpensioneras inom loppet av cirka fem år. Dessutom måste den rehabilitering som söks vara avsedd att förbättra arbetsförmågan. Arbetspensionsrehabilitering kan bestå av arbetsprövning på den egna arbetsplatsen eller någon annan arbetsplats, arbetsträning (arbetsprövning i kombination med individuell utbildning), yrkesinriktad omskolning och stöd för näringsverksamhet. För att man ska kunna få yrkesinriktad rehabilitering via FPA

4 4 förutsätts att en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada antingen i sig eller i samband med andra faktorer, såsom livssituationen, ekonomiska och sociala omständigheter och boendeförhållanden, medför eller under de närmaste åren bedöms medföra en väsentlig försämring av dels arbets- eller studieförmågan och dels förvärvsmöjligheterna. Den yrkesinriktade FPA-rehabiliteringen omfattar bl.a. undersökningar som klargör rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, arbets- och utbildningsförsök, träning i syfte att bevara och förbättra arbetsförmågan, arbetsträning, grundutbildning, vidareutbildning och omskolning. stöd för sysselsättning Stöd till arbetsgivare Lönesubvention Arbets- och näringsbyråerna kan bevilja lönesubvention till en arbetsgivare som anställer en person med försvagade möjligheter till sysselsättning på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Lönesubvention kan beviljas för tillsvidare-, visstids-, heltids- och deltidsarbete. Nästan alla arbetsgivare utom statliga ämbetsverk eller inrättningar kan beviljas lönesubvention. Om arbets- och näringsbyrån anser det motiverat för att främja möjligheterna att sysselsättas kan byrån bevilja en arbetssökande ett s.k. Duuni-kort (personer över 30 år) eller ett s.k. Sanssi-kort (personer under 30 år). Korten gäller för tre månader i sänder. Lönesubventionen, som arbetsgivaren ska söka innan en person anställs, beviljas vanligen för en 10 eller 24 månaders period i sänder. Om en sjukdom eller funktionsnedsättning har en bestående inverkan på arbetsförmågan kan fortsatt lönesubvention beviljas genast efter föregående period med lönesubvention. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen uppgår till högst euro. För hjälp som ges av en annan anställd kan arbetsgivaren få ett stöd för 20 timmar i veckan under 18 månaders tid. Stödet uppgår till 20 euro per timme.

5 5 Vilande invalid- och sjukpension Den temporära lagen om vilande pension har utsträckts till att gälla också Om en pension har lämnats vilande för den maximala tiden (24 mån.) behöver pensionen betalas ut endast för en månad innan pensionen kan lämnas vilande på nytt. försörjning Partiell sjukdagpenning Till den som är arbetsoförmögen kan FPA betala partiell sjukdagpenning som stöd för fortsatt arbete eller återgång till heltidsarbete. Om du som heltidsanställd har varit sjukskriven och efter sjukfrånvaron vill återgå till ditt arbete på deltid ska du komma överens om detta med din arbetsgivare. Avtalet grundar sig på en bedömning som görs av företagsläkaren eller någon annan läkare som känner till arbetsförhållandena. Du kan börja deltidsarbeta tidigast efter att självrisktiden har löpt ut. Arbetsavtalet om deltidsarbete ingås för en bestämd tid och förutsätter att arbetstiden förkortas med procent från tidigare. Det avtalade deltidsarbetet ska räcka minst 12 vardagar utan avbrott. Partiell sjukdagpenning betalas för högst 120 vardagar och är lika stor som hälften av sjukdagpenningen. boende och självständigt liv Äldreomsorgslagen Äldreomsorgslagen förpliktar inte kommunerna att ordna nya socialvårdstjänster för de äldre. Lagen, som kompletterar den övriga socialoch hälsovårdslagstiftningen, ska säkra att äldre får individuell vård och

6 6 omsorg enligt sina behov. Utgångspunkten är att prioritera tjänster som ges i hemmet. Långtidsvård kan ordnas som slutenvård endast på medicinska grunder eller när denna är förenlig med den äldres bästa. Vid långtidsvård ska makar och sambor beredas möjlighet att bo tillsammans. Kommunen ska utreda en äldre persons servicebehov utan dröjsmål och utarbeta en serviceplan. Olika alternativ ska dryftas i samråd med den äldre, och hans eller hennes synpunkter antecknas i serviceplanen. klientens och patientens ställning och rättsskydd Möjlighet att välja offentlig sjukvårdsenhet och vårdperson i Finland Som patient inom den offentliga sjukvården kan du själv bestämma vilken hälsostation eller specialistvårdsenhet i Finland som du vill anlita. Du kan vara patient endast vid en hälsostation i sänder. Du får byta hälsostation med högst ett års mellanrum och ska i så fall meddela både den nya och den gamla hälsostationen om detta minst tre veckor innan du besöker den nya hälsostationen. Om du bor eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför hemkommunen och detta beror på arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller annan närstående persons boendeomständigheter eller någon annan motsvarande faktor kan du för vård enligt vårdplanen också anlita någon annan hälsostation eller offentlig specialistvårdsenhet. Specialistvårdsenheten ska väljas i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren. Som patient kan du inom gränserna för vårdenhetens möjligheter välja den behandlande yrkespersonen.

7 Social- och hälsovårdsbelopp Hälsocentralsavgifter Engångsavgift... högst 14,70 Årsavgift... högst 29,30 Jouravgift... högst 20,20 Sjukhusavgifter Poliklinikbesök... högst 29,30 Dagkirurgiskt ingrepp... högst 96,40 Vårddygnsavgift... högst 32,60 Avgift för seriebehandling Fysioterapi... högst 8,00 Läkarintyg För körkort... högst 43,60 Övriga intyg... högst 36,80 Slutenvård Till patientens eget förfogande... minst 105 Hemsjukvård och hemvård, tillfällig Hembesök av läkare... högst 14,70 Hembesök av annan personal... högst 9,30 Servicesedel för vård och omsorg Maximivärde per timme Minimivärde per timme... 7 Årligt avgiftstak inom hälso- och sjukvården Utkomststöd Grunddel för ensamboende ,20 /mån Grunddel för ensamförälder ,22 /mån Stöd för närståendevård Minst ,00 /mån Under en vårdmässigt tung övergångsperiod minst ,99 /mån

8 FPA-ersättningar Läkemedelsersättning Tak för läkemedelskostnaderna per år ,00 Reseersättning Självrisk per resa... 14,25 /resa Ersättning för användning av egen bil... 0,20 /km Årlig självrisk ,25 Rehabiliteringspenning Minimibelopp... 23,77 /dag Ersättning för uppehälle... 9 /dag Lönesubvention Grunddel... 32,46 /dag Garantipension ,82 /mån. Sjukdagpenning Minimibelopp... 23,77 /vardag Handikappförmåner Handikappbidrag Handikappbidrag med grundbelopp... 92,31 /mån. Höjt handikappbidrag ,40 /mån. Högsta handikappbidrag ,68 /mån. Vårdbidrag för pensionstagare Vårdbidrag med grundbelopp... 61,83 /mån. Höjt vårdbidrag ,91 /mån. Högsta vårdbidrag ,46 /mån. Full folkpension Ensamstående ,02 /mån. Person i parförhållande ,83 /mån. Tillåtna övriga inkomster vid sidan om full pension.55,62 /mån. Gränsbelopp för övriga inkomster efter vilket ingen folkpension betalas Ensamstående ,30 /mån. Person i parförhållande ,88 /mån. Hushållsavdrag Tillståndsavgift Hushållsavdraget uppgår till högst /år Makar kan beviljas sammanlagt / år Självrisken /år Parkeringstillstånd för handikappade... Tillståndsavgift 30

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Social trygghet för dig med diabetes

Social trygghet för dig med diabetes 2015 Social trygghet för dig med diabetes Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk.

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk. Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 1 2012 Aktuellt Det lönar sig att reagera genast på kravbrev. s. 5 n Hälsan Sjukdagpenningens ansökningstid halveras. s. 8 9 n Studier&Jobb Bra att kunna kalkylera

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SYNSKADADE. Hjälper dig att självständigt söka tjänster

SERVICEGUIDE FÖR SYNSKADADE. Hjälper dig att självständigt söka tjänster SERVICEGUIDE 2014 FÖR SYNSKADADE Hjälper dig att självständigt söka tjänster SERVICEGUIDE FÖR SYNSKADADE 2014 Det finska originalets titel: Näkövammaisen palveluopas 2014 Redaktörer: Ansvarig distriktssekreterare

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet Utsänd utomlands 2010 Den här broschyren är avsedd som vägledning för arbetsgivare och arbetstagare när de planerar utlandsarbete. Broschyren ger svar på i vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas

Läs mer

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf SERVICEGUIDE Vammaisen FÖR FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE maahanmuuttajan Vammaisten Stödcentralen maahanmuuttajien Hilma för funktionshindrade tukikeskus hilma invandrare Handikappforum rf Vammaisfoorumi

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Sjuk Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 SOCIALSKYDD So 2.1 So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 Se ändringsförslag RP 76/2007, RP 121/2007 och RP 149/2007. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer