Välkomsthälsning Edgardo Iozia, President of the Single Market Observatory. EESC (Economic and Social Committe)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomsthälsning Edgardo Iozia, President of the Single Market Observatory. EESC (Economic and Social Committe)"

Transkript

1 GMF KONFERENS Välkomsthälsning Edgardo Iozia, President of the Single Market Observatory. EESC (Economic and Social Committe) Viktigt med den lokala nivån och erfarenheten hos GMF kring beslutsprocessen. Det spanska Forumet är av stort intresse. Ett bra exempel på delaktighet som vi hoppas kommer att spridas i Europa. EESC vill stödja initiativen. Konferens 10/ kärnkraftsäkerhet o koppling till presentationen av stresstesterna. Dock ingen teknisk diskussion. Kriskommunikation o erfarenheter från Japan. Beredskapsplanering Ute Blohm-Hieber, Nuclear energy, transport, decommissioning and waste management Kärnavfallsdirektivet, 2011/70/Euratom (20/7 2011): EU först regionala aktör som inför bindande regler för ansvarsfull o säker kärnavfallshantering. IAEA är mycket nöjd med detta. Alla typer av avfall, men inte från gruvnäringen/urngruvor för de hanteras i annat direktiv. för korttidsförvar kan lagring vid anläggningarna vara O K, men för långvarig o säker förvaring så krävs ett slutförvar. 8 av 16 länderna med kärnavfallsprogram finns ett slutförvar för låg o medelaktivt avfall hoppas Kommissionen att alla länder bör ha slutförvar. Långlivat avfall låg o medelaktivt avfall slutförvar i Konrad gruvan i Tyskland Slutförvar högaktivt avfall. Finns inget slutförvar ännu i Europa eller världen. Politiskt känslomässigt svårare. Mest avancerade projekt i Sverige, Finland o Frankrike. Viktigt med politiskt och socialt stöd. Stegvis process som bör inledas så tidigt som möjligt. Måste ta sin tid ca 40 år minimum. Situationen i medlemsländerna. Otillräckligt med forskning, brist på politisk. Brist på tekniska o ekonomiska resurser. Olillräcklig information och delaktighet. I en enkät om hur nyttig lagstiftningen är så anser över 80 % att det är angeläget med lagstiftning inom området. Lagtexten: -nationella regler för högaktivt avfall -undvika bördor för framtida generationer -effektiva åtgärder för information o kommunikation rörande delaktighet i beslutsprocessen -slutlig et ansvar för medlemsländerna -polluter pay principle -export av avfall endast under väldigt strikta regler. Export kan förekomma utanför EU, men då gäller särskilda krav, t ex att det måste finnas ett slutförvar redan -passiv säkerhet för långsiktig hantering -måste finnas nationell lagstiftning och tillsynsmyndigheter

2 -kompetent och oberoende tillsynsmyndighet -förstahandsansvaret ligger hos industrin/anläggningsägaren -ekonomiskt/finansiellt system på plats -finnas system för offentlig delaktighet o information -nationella program finnas: detaljerade krav från EU. tidsramar, nyckelfaktorer, kostnads uppskattningar och finansiell plan, policy för transparens. Tidplan: -implementering augusti första nationella programmet augusti första implementerings rapporten augusti 2015 o sedan vart tredje år. Om det skulle vara så att länderna inte följer direktivet så är det viktigt att Kommissionen får veta detta. De handlar inte bara om att lagstifta utan att länderna verkligen implementerar lagstiftningen. Fukushima- EU aktivitetsplan ECURIE informationssystem inom EU, 24-7 beredskap Aktiverades 11/ Beredskapsteam som informerade EU-myndigheter och länder Stress tester: 15/3 möte mellan industri och regeringarna 21/3 energiministrarna möts 24-25/3 regeringscheferna träffas 24/5 Kommissionen o ENSREG enades om metodologin o tidtabellen -Frivilliga tester av oberoende nationella myndigheter och utvärdering Tidplan: 1/6 testerna inleds 31/10 operatörernas slutrapporter klara 9/12 delrapport från Kommissionen till parlamentet 31/12 Nationella rapporter klara 30/ utvärderingar av stresstesterna av oberoende juni 2012 slutrapport från Kommissionen till Europarådet. Tillbaka till medlemsstaterna där tillsynsmyndigheterna avgör hur de ska följa upp testerna Nationella beslut om åtgärder om ev stängning av anläggningar o avveckling Översyn av nuvarande EU-lagstiftning om säkerhet kärntekniska installationer. Ett förslag från Kommissionen Erfarenheter Fukushima -task force behövs kunna inkallas snabbt -informationsutbyte med medlemsländer och tillsynsmyndigheter utvecklas -harmonisering av av nationella ansvaret -Basic Safety Standards Directiv, EU-BSS, revideras -beredskapsplanering, referensnivåer tas fram

3 INSOTEC projektet Anne Bergmans EURATOM finansiering Studerar relationen och teknisk utmaningar kärnavfallssystemet o sociala miljön Implementera IGD-TP plattformen. Föra samman olika stakeholders (NGO:s, kommuner o lokala aktörer, tillsynsmyndigheter m fl) Stimulera till interaktion. Första geologiska slutförvarsanläggningen baserad på plattformen Work packages partners. Forskare sociologer. Bl a Götborgs universitet. Kjell Andersson IPPA koordinator. Marie Berggren, Östhammar. Gör en enkätstudie kring IGD-TP- plattformen. Stakeholder seminar april 2012 för reflektioner och ökat medvetande. Mats Ardbreck, MSB Tjernobyl innebar att beredskapsorganisationen fik ändras när man insåg att en olycka i annan del av världen kunde påverka Sverige. Har utvecklats sedan dess. Sex scenarios för olika typer av tänkbara händelser inom området nukleära och radiologiska olyckor. Övningar vartannat år. SAMÖ KKÖ februari-mars myndigheter och 7000 deltagare. Erfarenheter: brist på samverkan, otydligt ledarskap, informationshanteringen brister. Samma scenario på kärnkraftverket i övningen som i verkligheten i Japan. Fick avbryta övningen. Övade visste inte om Japanhändelserna va e del i övningen eller verklighet. Bättre samverkan mellan myndigheterna än under Tjernobyl. Förslag och idéer från allmänheten. Flera nya samarbetspartners som myndigheterna inte tänkt på tidigare. T ex frågor från flygbolagen om oh hur och var man kunde landa och om ansvarsfrågor. Erfarenheter: Mycket att lära utifrån olika rapporter Göra det i samverkan Sverige: -hur hantera motsvarande situation i Sverige? i flera veckor- resurser? -brist på experter dokument från Japanska tillsynsmyndigheten på engelska. Översättningsresurser -Media -oroliga svenskar på plats

4 Inget behov av ny organisation och lagstiftning, men förbättringar: -snabbare komma igång i beredskapsorganisationen -uthållighet -kommunikation/information allmänheten -internationellt samarbete. ändelser påverkar oss nationellt även om d sker i andra delar av världen Spansk kärnenergiberedskap Joaquin Rodriguez Alvarez, Barcelona universitet, riskcenter 20 % kärnkraft. 8 anläggningar på 6 platser. En nationell plan 6 regionala. Kommunala aktionsplaner. Finns ingen harmonisering mellan planerna. Många inblandade parter. Civila samhället kan användas bättre för information/kommunikation. Kartläggning genom studier kommunala planer, intervjuer. Ingen Tillgång till statliga planer. Problem: -kunskapen hos allmänheten låg och konfunderande -kommunikation mellan olika adm.nivåer. Många artiklar i media som skapade förvirring och inte byggde på kunskap -infrastrukturen. Många byar har ingen täckning, vägars brisande underhåll. Inte bra ö evakuering -alarmsystemen behöver ses över -kommunalval vart fjärde år. Byte av politiker o adm. Måste hitta vägar för att kunna bibehålla kompetensen -statliga anslaget måste anpassas bättre till kommunernas demografi o geografi Slutsatser: -system och harmonisering av planverket i Spanien och gärna i EU -kommunala beredskapsplaner -möjligheter att utrymma sporadisk innan formellt statligt beslut kommer -övningar av berörd personal i kommunerna. Åtminstone en per år. -underhåll av utrustningen borde hyras a företagen -alarmsystemen är inte funktionella för syftena -kommunala vägnätet förbättras i beredskapszonerna -anslag ill kommunerna behöver modifieras för att motsvara kommunernas skiftande behov -partnerskap staten - näringslivet -kunskap hos kommunala beslutsfattare är hög, men ibland svårigheter att hålla sig ajour med planverket. Anita Szeitz, Katastrof myndigheten, Ungern Nationell arbetsgrupp som jobbar med löpande översyn av beredskapsplanverket Teknologiska kommittén och Logistikkommitten Övnings o träningsgruppen. Årliga övningar PAKS

5 Skydd av befolkningen - nationellt kärnkraft beredskapssystem. Centralt beredskaps- och övervakningscenter. Mätningsstationer 3 km runt PAKS. Alarmsystem runt PAKS 30 km. Registreringssystem där alla i 3 km beredskapszonen är inlagda. Kan på så sätt hålla koll på boende vid utrymning. Vill bygga ut till 30 km zonen. Brandskyddet är första insatsen på kärnkraftverket. Nästa nivå är angränsande län. Peter Merters, nationellt kriscenter, Belgien Tre nivåer -kommunal -provinsiell -federal Flera beredskapsplaner på olika nivåer. I ett beredskapsläge bildas tre nationella funktioner för utvärdering, beslutsfattande och information till allmänheten. Provinsiell samordningskommitté kommunala samordningskommiteér. Nukleära och radiologisk beredskapsplanering: -både i Belgien och angränsande länder såsom Holland och Frankrike -aktiveras av olika indikationssystem -utrymningsplaner km runt anläggningarna Nationell Informationskampanj 2011 inom beredskapszonerna. Info nukleära risker o vad de ska göra vid en olycka. Har gjorts 1999 o Utdelning av nya jodtabletter eftersom bäst före datum löpte ut i mars Infokampanjen råkade sammanfalla med Japanhändelserna vilket gjorde att allmänheten visade stort intresse för kampanjen. Olika kanaler samt utställningar på apoteken och sjukhusen. Även information om att det är viktigt att söka skydd inomhus. Resultat av kampanjen, telefonenkät 1 månad efter bland respondenter - 70 % kom ihåg kampanjen -broschyrer och media viktigaste kanaler liksom informationen från kommunerna -58 % vet att rekommendation är att gå inomhus för skydd. 87 % i Walloniet och 50 % i Flandern. Yves Déer, säkerhetssamordnare Beveren kommun, Belgien invånare i norra Belgien. Tar 2 1/2 timma från norra delen av kommunen till södra. Ligger nära hamnen i Antwerpen samt har petrokemisk industri och kärnkraft. 4 reaktorer kärnkraftverket DOEL, 2839 MW, PWR anställda o 600 underleverantörer på daglig basis. 10 km zonen DOEL invånare i hamnområdet, skolor, förskolor... Bra samarbete med NPP. Öppen attityd till information. Tidning till hushåll. Bra relationer med andra myndigheter. Räddningstjänst med 110 brandmän. Välutbildade och motiverade. Ny brandstation i hamnområdet. OSART- granskning DOEL genomförd. Omfattade även kommunala beredskapsplaner och räddningstjänsten. Bra betyg.

6 Alarmering. Kommunen själv bekostat tele och mobiltelesystem till allmänheten. Talade meddelanden förordas. 77 % av hushållen täcks. Vid ipaden! Ted Lindquist

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram?

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram? UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Kalmar 19 20 mars 2013 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Omvärldsbevakning och omfallsplanering i samband med stabsarbete

Omvärldsbevakning och omfallsplanering i samband med stabsarbete EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK, SLAS, högskoleingenjör 15 hp SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2015 Omvärldsbevakning och omfallsplanering i samband med stabsarbete Fardin Moghbel Ilja Tsjajka SKOLAN FÖR INDUSTRIELL

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Mind the gap! hur bygger vi broar mellan stat och näringsliv i arbetet med krisberedskap? Jan Joel Andersson Andreas Malm. kbm:s temaserie 2005:8

Mind the gap! hur bygger vi broar mellan stat och näringsliv i arbetet med krisberedskap? Jan Joel Andersson Andreas Malm. kbm:s temaserie 2005:8 Mind the gap! hur bygger vi broar mellan stat och näringsliv i arbetet med krisberedskap? Jan Joel Andersson Andreas Malm kbm:s temaserie 2005:8 kbm:s temaserie 2005:8 Mind the gap! hur bygger vi broar

Läs mer

DOKUMENTATION INTERNATIONELL KONFERENS STOCKHOLM 4 NOVEMBER 2014

DOKUMENTATION INTERNATIONELL KONFERENS STOCKHOLM 4 NOVEMBER 2014 DOKUMENTATION INTERNATIONELL KONFERENS STOCKHOLM 4 NOVEMBER 2014 1 VÄLKOMSTTAL OCH INLEDNING Anna-Karin Berglund inleder med att hälsa välkommen och i korta ordalag beskriva vad Överenskommelsen är vilka

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

Privat-offentlig samverkan. från idé till fungerande praktik. Martin Carlsson-Wall Kalle Kraus. kbm:s temaserie 2006:2

Privat-offentlig samverkan. från idé till fungerande praktik. Martin Carlsson-Wall Kalle Kraus. kbm:s temaserie 2006:2 Privat-offentlig samverkan från idé till fungerande praktik Martin Carlsson-Wall Kalle Kraus kbm:s temaserie 2006:2 kbm:s temaserie 2006:2 Privat-offentlig samverkan från idé till fungerande praktik Martin

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Samverkansområde Skydd, undsättning och vård Studieresa Dallas och New Orleans 2010 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Inledning 2.1. Bakgrund 2.2. Syfte med studieresan 2.3. Program 2.4. Finansiering

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer