KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste"

Transkript

1 KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN (5) Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och huvudsakliga uppgifter Kärnavfallsrådets främsta uppgift är att ge råd till regeringen om frågor kring hanteringen av använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Regeringens direktiv är grundläggande för verksamheten (Dir 2009:31, se bilaga 1). Rådets uppgifter beskrivs i denna verksamhetsplan och i strategin (se bilaga 2). Uppgifterna kan sammanfattas i följande punkter: utreda och belysa frågor om kärnavfall, utreda och belysa frågor om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar, lämna råd till regeringen i dessa frågor, redovisa föregående års arbete och ge sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet i en årlig kunskapslägesrapport (Klr), arbeta mot olika aktörer på kärnavfallsområdet, ta del av och ev yttra sig över SKB:s inlämnade ansökningar och övriga redovisningar av relevans för slutförvaring av kärnavfall, vart tredje år bedöma och yttra sig över SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program), följa den internationella utvecklingen av andra länders slutförvarsprogram och aktivt bidra till ett internationellt samarbete när det gäller hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Miljödepartementet har uttalat önskemål om att rådet fortsätter att utreda och klarlägga frågor om kärnavfall för en bredare målgrupp, inklusive berörda myndigheter, kärnkraftsindustrin (SKB), kommuner (framför allt Oskarshamn och Östhammar), intresserade organisationer samt för politiker och massmedier. I detta arbete ska rådet särskilt belysa sådana områden och aspekter som inte ligger inom andra aktörers ansvarsområden såsom samhällsvetenskaplig forskning med koppling till slutförvar av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. I rådets uppgifter ligger även omvärldsbevakning. 2. Syfte med verksamhetsplanen Verksamhetsplanen ska: utgöra ett underlag för Kärnavfallsrådets förslag till Miljödepartementet om budget för år 2015, utgöra ett stöd för den löpande verksamheten under året, Postadress Hemsida e-post Kärnavfallsrådet Karlavägen 100 A STOCKHOLM

2 2 (5) vara ett underlag för en uppföljning av Kärnavfallsrådets verksamhet, fungera som informationsmaterial till utomstående om Kärnavfallsrådets planering. Verksamhetsplanen kan behöva anpassas till den budget som Miljödepartementet beslutar om. 3. Huvuduppgifter under Granskning av SKB:s ansökan om tillstånd för slutförvar för använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret) Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätts hantering av SKB:s ansökan om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle som lämnades 2011 fortsätter under de kommande åren och enligt domstolens nuvarande tidsplan kommer ärendet att kungöras under Kärnavfallsrådet avser att under 2015 förbereda ett yttrande i sak till domstolen under förutsättning att domstolen kungör ärendet enligt tidsplanen. Rådet följer även den parallella process enligt Kärntekniklagen som SSM granskar, men är inte remissinstans. Inom ramen för den processen avser rådet att bistå kommunerna i deras remissarbete genom att besvara eventuella frågor och, om behov finns, anordna ett seminarium Hanteringen av låg- och medelaktivt avfall SKB har skjutit upp inlämnadet av in sin ansökan om att bygga ut slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR). Kärnavfallsrådet kommer att följa detta arbete när ansökan blir tillgänglig samt planerna för byggandet av slutförvar för långlivat radioaktivt avfall (SFL). Rådet avser även att följa avvecklingen av forskningsreaktorerna i Studsvik, planerna för rivning av de två stängda reaktorerna i Barsebäck. I syfte att inhämta och sprida information om avvecklingen av reaktorerna i Barsebäck avser rådet att hålla en hearing med berörda aktörer under 2015 (4.1 nedan). Rådet kommer under 2015 att delta i en arbetsgrupp inom OECD/NEA avseende avveckling Kunskapslägesrapport - Rådets årliga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet Under februari varje år ska rådet redovisa sitt arbete föregående år samt sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Rapporten uppmärksammar också frågor som rådet anser är viktiga att lyfta av olika skäl såsom informationsbehov om kunskapen är otillräcklig eller om det råder oenighet inom forskningen. Kunskapslägesrapporten 2015, som huvudsakligen producerats under 2014, publiceras i februari Den innehåller förutom en översikt av läget även information om safeguards, övervakning, en diskussion om kunskapsöverföring kopplad till slutförvaret (KBF) samt ett kapitel om svårigheterna att beräkna kostnaderna för slutförvaret. I början av 2015 startar planeringen av kunskapslägesrapporten 2016 för att rådet ska kunna uppmärksamma viktiga frågor på flera sätt över året genom seminarier, konferenser och i olika rapporter. Utgångspunkten är att arbeta vidare med ett bredare samhälleligt perspektiv. Områden som skulle kunna vara aktuella i nästa kunskapslägesrapport är riskhantering, etik, status för ansökan om slutförvaret och en uppföljning av tidigare ämnen, t.ex. övervakning.

3 3 (5) 4. Löpande verksamhet Informations- och kunskapskälla Dialog- och informationsmöten Kärnavfallsrådet ska fylla funktionen av en relevant samtalspartner och kunskapskälla för sina målgrupper och för därför en regelbunden dialog med regeringen (Miljödepartementet), SSM, kärnkraftsindustrin/skb, kommunerna Oskarshamn/Östhammar, intresserade organisationer, politiker och media. För att informera politiker på nationell nivå om kärnavfallsprogrammet och skapa förutsättningar för en vidgad diskussion om kärnavfallsfrågorna avser rådet att under år 2015 fortsätta föra en dialog med framför allt Försvarsutskottet. Rådet planerar att träffa kommunfullmäktige i Östhammars kommun och Oskarshamns kommun för att presentera rådets arbete och rådets självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Tidpunkter för dessa möten kommer att planeras in under året i samråd med berörda. Under 2015 planeras en hearing med anledning av avvecklingen av reaktorerna i Barsebäck i syfte att inhämta och sprida information om avvecklingsprocessen. Kärnavfallsrådets konferenser och seminarier Ett syfte med seminarieverksamheten är att öka kunskapen kring olika aspekter av kärnavfallsfrågan hos Kärnavfallsrådet och dess målgrupper genom att uppmärksamma och klarlägga viktiga frågor. Kärnavfallsrådet planerar att under 2015 genomföra två vetenskapliga seminarier, presentationer av rådets kunskapslägesrapport vid två halvdagsseminarier i Östhammar och Oskarshamns kommuner samt en rundabordsdiskussion. Vidare har rådet för avsikt att anordna ett seminarium i Riksdagen i samarbete med RIFO. De planerade seminarierna kan komma kompletteras med ytterligare seminarier när så är lämpligt. Seminarie- och konferensverksamheten innebär kostnader för planering, genomförande och konferenskostnader, utvärdering, dokumentation (nyhetsblad och rapporter) och övrigt konsultstöd. Kärnavfallsrådets webbplats Kärnavfallsrådets webbplats kommer kontinuerligt att uppdateras och förbättras för att uppfylla höga krav på överskådlighet och aktuell information. Webbplatsen ska vara användarvänlig och det ska vara lätt att ladda ner protokoll, kunskapslägesrapporter, Fud-yttranden, övriga rapporter, remissvar, yttranden, nyhetsblad och strategiska dokument. Kalendariet på webbplatsen ska innehålla datum för Kärnavfallsrådets aktiviteter såsom rådsmöten, studiebesök och seminarier. Det är också via webbplatsen som seminariedeltagare anmäler sig när rådet anordnar seminarier Rapportering och kunskapsspridning Kärnavfallsrådets rapportering sker i ett flertal former, bl.a. rapporter från rådets utfrågningar och seminarier, kunskapslägesrapporter och rådets yttrande över SKB:s Fud-program samt beställda

4 forskningsrapporter som belyser frågor som rådet anser är viktiga för slutförvarsområdet. Rapportering i form av nyhetsblad från t.ex. seminarier och studiebesök kommer även fortsättningsvis att publiceras på rådets hemsida. Rådet strävar efter att kommunicera på ett tydligt sätt, både genom att informera om sin verksamhet på ett lättbegripligt sätt i dokumentation och på webbplatsen samt genom att vara tydlig i sina slutsatser. 4 (5) 4.3. Kärnavfallsrådets sammanträden Kärnavfallsrådet planerar att hålla sex sammanträden under 2015: Rådsmöte 1: den 26 januari. Rådsmöte 2: den mars. Rådsmöte 3: den 12 maj. Rådsmöte 4: den 27 augusti. Rådsmöte 5: den oktober. Rådsmöte 6: den 1 december Remissärenden Arbetsinsatser för att besvara remisser kan uppskattas till cirka arbetsdagar för kansliet. Dessutom tillkommer den tid som ledamöter med särskild sakkunskap kan behöva lägga ner Program för internationellt samarbete och konferenser Det är viktigt att Kärnavfallsrådet behåller och utvecklar ett internationellt nätverk, dels för att kunna ha en överblick över den internationella utveckling inom området som kan komma till nytta i Sverige, dels för att kunna lämna bidrag till arbetet inom olika internationella organisationer och projekt. Några av dessa är: OECD/NEA (OECD Nuclear Energy Agency) Kärnavfallsrådet följer och deltar i arbetet inom NEA. Några arbetsgrupper som är av intresse för Kärnavfallsrådets verksamhet finns inom ramen för RWMC (Radioactive Waste Management Committee, En sådan är FSC (Forum on Stakeholders Confidence), som samlar erfarenheter och utvecklar forum för dialog om beslutsprocesser avseende radioaktivt avfall och träffas årligen i september. Holmfridur Bjarnadottir är gruppens ordförande. EU Kärnavfallsrådet bör följa arbetet inom EU som rör slutförvarsfrågan, bland annat avseende relevanta delar i 7:e ramprogrammet, FP7, hantering av radioaktivt avfall, slutförvaring, beslutsprocesser. ABG (Advisory Bodies to Governments) Ett samarbete mellan oberoende rådgivande organ avseende slutförvaring av kärnavfall, d.v.s. CoRWM i Storbritannien, NWTRB i USA, ESK i Tyskland, KNE i Schweiz och CNE 2 i Frankrike, med syfte att diskutera gemensamma frågeställningar inom kärnavfallsområdet och rådgivarnas roll i slutförvarsprocessen. Internationella konferenser. Rådets ledamöter deltar i relevanta seminarier och konferenser. Återkoppling av information kommer att ges på hemisdan och i Kunskapslägesrapporten.

5 Kärnavfallsrådet kommer att delta i den internationella konferensen Waste Management (WM) Symposia i Phoenix i mars (5) 4.6. Studiebesök För att uppfylla kravet på omvärldsbevakning avser rådet att genomföra en internationell studieresa. Destination för studiebesök kommer att bestämmas på årets första rådsmöte. Platser som diskuteras som mål för studieresan är bl.a. Tjeckien och Schweiz. Carl Reinhold Bråkenhielm Bilagor 1. Direktiv 2009:31 2. Strategi (Dnr 37/2014) Anna Sanell