Utbyggnad av SFR Samrådsmöte med Länsstyrelsen, Östhammars kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten 29 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbyggnad av SFR Samrådsmöte med Länsstyrelsen, Östhammars kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten 29 september 2010"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Utbyggnad av SFR Samrådsmöte med Länsstyrelsen, Östhammars kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten 29 september 2010

8 Förslag till dagordning 1. Välkomna och presentationsrunda 2. Mötets syfte och dagordning 3. Presentation av projekt SFR utbyggnad Projektet - syfte och tidsplan Befintlig anläggning och planerad utbyggnad Kort om genomförda platsundersökningar Arbetet med analysen av långsiktig säkerhet 4. Presentation av förslag till avgränsning MKB och samråd 5. Länsstyrelsens syn på avgränsning av MKB 6. Frågor och diskussion

9 Samråd enligt miljöbalken Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådet skall genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs upprättas. Länsstyrelsen skall under samrådet verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen.

10 Utbyggnad av SFR Projektet - syfte och tidsplan - befintlig anläggning och planerad utbyggnad - genomförda platsundersökningar Peter Larsson

11 Bakgrund Rivning av kärnkraftverk Förlängda drifttider för kärnkraftverk Behov av större slutförvarskapacitet 5

12 Syfte och mål med utbyggnaden av SFR Säker slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall Mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall (eventuellt) Utbyggd anläggning i drift år 2020 Ansökningar år 2013

13 Befintlig SFR-anläggning 1(4)

14 Befintlig SFR-anläggning 2(4)

15 Befintlig SFR-anläggning 3(4) Utnyttjningsgrad av SFR Utnyttjning /förvar 0,60 1,00 0,50 0,90 0,80 0,40 0,30 0,70 0,60 0,50 0,20 0,10 0,40 0,30 0,20 0,00 Deponerat ,10 0,00 Silo (m3) BMA(m3) BTF1 (m3) BTF2 (m3) BLA (m3) Total deponeringsvolym är m 3 Silo kbm BMA kbm BLA kbm BTF kbm BTF kbm

16 Befintlig SFR-anläggning 4(4)

17 11 SFR utbyggnad Samrådsmöte Länsstyrelsen m fl 29 september 2010 Dimensioneringsförutsättningar för utbyggnaden Rivningsavfall ( m 3 ) Driftavfall (några tusen kubikmeter) Långlivat avfall (eventuell mellanlagring) Reaktortankar från de tre tryckvattenreaktorerna (PWR) Härdkomponenter

18 Avfallsströmmar från rivning av kärnkraftverken Markdeponi? Lågaktivt och mycket lågaktivt avfall m3 BWR reaktortankar ) SFR SFR, (BLA) Medelaktivt avfall m3 Medelaktivt avfall 1000 m3 SFR, (BMA) SFR, (Silo)

19 Rivningsavfall till SFR (m3) 50 år reaktrodrift Forsmark och Ringhals 60 års reaktordrift Oskarshamn Barsebäck 1 Barsebäck 2 Ringhals 2 (2025) Ringhals 1 (2026) Forsmark 1 (2030) Forsmark 2 (2031) Ringhals 3 (2031) Ringhals 4 (2034) Oskarshamn 1 (2032) Oskarshamn 2 (2035 Forsmark 3 (2035) Oskarshamn 3 (2045) Studsvik Ågesta Ackumelerad volym

20 Rivningsavfall till SFR (m3) 60 år reaktrodrift Forsmark, Ringhals och Oskarshamn Barsebäck 1 Barsebäck 2 Ringhals 2 (2035) Ringhals 1 (2036) Forsmark 1 (2040) Forsmark 2 (2041) Ringhals 3 (2041) Ringhals 4 (2044) Oskarshamn 1 (2032) Oskarshamn 2 (2035 Forsmark 3 (2045) Oskarshamn 3 (2045) Studsvik Ågesta Ackumelerad volym

21 Etappvis utbyggnad Etapp 1 Lågaktivt rivningsavfall från Barsebäck, Ågesta, Studsvik och Ringhals 1-2 BWR reaktortankar (utan interndelar) Medelaktivt avfall från alla kärnkraftverk Etapp 2 Lågaktivt rivningsavfall från Oskarshamn 1-3, Forsmark 1-3, Ringhals 3-4

22 Integrerad anläggning efter utbyggnad

23 Byggskede nytt tunnelpåslag

24 SFR utbyggnad Samrådsmöte Länsstyrelsen m fl 29 september 2010 Byggskede hantering av bergmassor Etapp 1 drygt m3 bergmassor (fast mått) Etapp 2 knappt m3 bergmassor (fast mått) Bergmassor planeras mellanlagras ihop med Kärnbränsleförvaret Om bergmassor transporteras från Forsmark med lastbil ca 100 fordonsrörelser per dygn under två års tid

25 Tidplan Utbyggnad etapp 1 Ny utbyggnadsetapp inleds tidigast 2030 Förslutning omkring

26 Platsundersökning - frågeställningar att besvara Förekomst av flacka, vattenförande zoner? Betydelsen av tolkade möjliga branta sprickzoner? Hur är förhållandena i detta område jämfört med berget vi känner till i SFR?

27 Genomförd platsundersökning

28 Platsundersökning resultat Förekomst av flacka, vattenförande zoner? Flacka vattenförande sprickor förekommer, men inga extremt vattenförande sprickzoner har påträffats. Betydelsen av tolkade möjliga branta sprickzoner? Betydelsen av de zoner som påträffats ska analyseras med avseende på den långsiktiga säkerheten. Detta arbete håller nu på att starta upp. Hur är förhållandena i detta område jämfört med berget vi känner till i SFR? Bergförhållandena liknar SFR

29 Utbyggnad SFR Långsiktig säkerhet Fredrik Vahlund

30 24 SFR utbyggnad Samrådsmöte Länsstyrelsen m fl 29 september 2010 Några tidigare säkerhetsanalyser vid SKB Använt kärnbränsle SR97 (1999) SR-Can (2006) SR-Site (2011) Kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) SSR (1987) SAFE (2001) SAR-08 (2008) Långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL) Konceptstudie (1999)

31 25 SFR utbyggnad Samrådsmöte Länsstyrelsen m fl 29 september 2010 Krav på analysen av långsiktig säkerhet Ett slutförvar för använt kärnbränsle eller kärnavfall ska utformas så att den årliga risken för skadeverkningar efter förslutning blir högst 10-6 för en representativ individ i den grupp som utsätts för den största risken. (SSMFS 2008:37) En säkerhetsanalys ska omfatta så lång tid som barriärfunktioner behövs, dock minst tiotusen år. (SSMFS 2008:21) För andra slutförvar [än för använt bränsle och långlivat avfall] bör riskanalysen åtminstone omfatta tiden fram till dess att de förväntade maximala konsekvenserna avseende risk och miljöpåverkan har inträffat, dock längst för en tidsrymd upp till hundratusen år. (Allmänna råd till SSMFS 2008:37)

32 Metodik för analysen Beskriv hur systemet ser ut efter förslutning. Beskriv de processer som påverkar förvarets utveckling. Beskriv hur förvarets omgivningar förändras under tiden. (inkludera osäkerheter i dessa beskrivningar)

33 Beskrivning av initialtillståndet Volymer Avfallstyper Nuklidinnehåll Materialmängder Förvarskonstruktioner Återfyllnadsmaterial Förslutning - pluggar Topografisk nivå (m ö h) Nordriktning (m) H H D SINGÖZONEN deg. 9 D Nord: H Öst: Punkt (0:0) i system RAK 90 (m) D 9 Topografi, sprickzoner Biosfären och områdets avgränsning

34 Exempel på processer i förvaret - Betongdegradering Cracking Mechanical processes Permafrost freezing Chemical processes

35 Förändringar i förvarets omgivningar Exempel strandlinjens förskjutning T= 2000 AD 2000 AD T= 4000 AD 4000 AD Semilokal Y-axel (m) Semilokal X-axis (m) AD T= 3000 AD Semilokal Y-axel (m) 3000 AD Semilokal X-axel (m) AD T= 5000 AD Semilokal Y-axel (m) Semilokal X-axel (m) Semilokal Y-axel (m) Semilokal X-axel (m)

36 Slutsats från SAR-08 SKB bedömer att SFR 1 uppfyller de kriterier för slutförvaring av radioaktivt avfall som har fastställts av myndigheterna och därför inte utgör någon framtida radiologisk risk för människa eller för miljön

37 Ämne för presentatio SSM:s beslut rörande SAR-08 1 (2) Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutar att godkänna Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB):s säkerhetsredovisning (SAR-08) för slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR-1) vad avser förvarsdelarna BLA, 1BTF, 2BTF och silo, förelägga SKB att senast 30 april 2010 inkomma med en entydig och sammanhållen plan för de åtgärder som, i enlighet med gällande strålsäkerhetsvilkor, behöver vidtas vid förslutning av anläggningen,

38 SSM:s beslut rörande SAR-08 2(2) förelägga SKB att, i samband med en ansökan om utbyggnad av slutförvaret, dock senast 31 december 2013, som ett underlag för en värdering av redovisade dos- och riskberäkningar, ska komplettera redovisningen med: en redovisning av den förväntade barriärdegraderingen för förvarsdelen BMA som baseras på samtliga rimliga sannolika degraderingsprocesser, en känslighetsanalys av risken för och betydelsen av ändrade redoxförhållanden på förvarsdjup och en utförlig motivering av tillämpligheten för de antagna parameterfördelningarna kopplade till grundvattenflödet i förvaret och dess närhet, samt en underbyggd diskussion om vilka modellvarianter som förkastas.

39 SFR-utbyggnad Ansökningar, MKB och samråd Elin Forsberg

40 Ansökningar, MKB och samråd Ansökningar Ansökningar enligt kärntekniklagen och miljöbalken Lämnas in år 2013 Gemensam MKB för båda ansökningarna Samråd Samråd inleds år 2010 Detta möte Allmänt samrådsmöte november 2010 Esbo-samråd med Åland Fler samrådstillfällen innan ansökan lämnas in Allmänhet och organisationer Andra länder (Åland) SSM SKB Kommunen Övriga centrala myndigheter Länsstyrelsen

41 Avgränsning av MKB Avgränsning i sak Verksamhet slutförvar (och mellanlagring?) Befintlig anläggning och utbyggnaden Följdverksamheter (t ex transporter) Geografisk avgränsning Lokaliseringsområde och påverkansområde Tidsmässig avgränsning Byggskede och tidigast Driftskede fram till rivning omkring 2075 Efter förslutning säkerhet upp till år Avgränsning av alternativ Nollalternativ servicedrift eller mellanlagring Lokalisering Utformning t ex layout, hantering av bergmassor, etapper, barriärer, återfyllnad

42 Utredningar underlag till MKB Långsiktig säkerhet och driftsäkerhet (inklusive säkerhet vid mellanlagring av långlivat avfall.) Risk för olyckor under bygge och drift (radiologiska och andra miljöolyckor). Konsekvenser för naturmiljö av markanspråk, buller, utsläpp till vatten och ev. av ändrade grundvattennivåer. Någon betydande konsekvens för Natura 2000-område förväntas inte, men detta kommer att utredas. Effekter på grund- och ytvattennivåer kommer att utredas. Konsekvenser för boendemiljö av transportbuller och vibrationer. Även eventuella kumulativa effekter inkluderas i utredningarna. Alternativa lokaliseringar (P-10-35). Nollalternativ Påverkan på friluftsliv och rekreation, landskapsbild och hushållning kommer att beskrivas översiktligt i MKB. Betydande konsekvenser förväntas inte och det bedöms inte vara befogat med djupgående utredningar av dessa frågor. Miljöaspekter som bedöms kunna avgränsas bort helt är utsläpp till luft (ingen risk för överskridande av MKN) och kulturmiljö.

43 Lokaliseringsalternativ Grundläggande kriterier möjliga alternativ Lämplig utifrån långsiktigt säkerhetsperspektiv Lämplig utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv God byggbarhet Tillräckligt utrymme ovan och under mark Acceptans från berörd kommun ska vara möjlig att uppnå Rådighet över marken ska vara möjlig att uppnå Vad är rimliga alternativ? Nationellt gemensamma lösningar Avstånd till avfallet (dvs kärnkraftverken) Kunna använda befintligt transportsystem Befintlig kunskap om platsförutsättningar Utvärderingskriterier Marginal till grundläggande kriterier Förutsättningar att uppnå långsiktig säkerhet Konsekvenser för miljö och hälsa under bygge och drift Samordningsmöjligheter med annan verksamhet Tidplan Kostnader Rimligt? Utvärdering av möjliga och rimliga alternativ Möjligt? Valt alternativ

44 Lokaliseringsalternativ Forsmark Oskarshamn

45 Lokaliseringsalternativ resultat Alternativ SFR: uppfyller med marginal grundläggande kriterier (skallkrav), erbjuder goda förutsättningar att uppnå långsiktig säkerhet, ger minst konsekvenser för miljö och hälsa under bygge och drift, erbjuder unika möjligheter till samordning med befintlig verksamhet, innebär att år 2020 kan klaras, medför lägst kostnader av alternativen och bedöms därmed vara den bästa lokaliseringen för att slutförvara kortlivat låg- och medelaktivt avfall.

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Samrådsmöte utbyggnad av SFR

Samrådsmöte utbyggnad av SFR Öppen Protokoll DokumentID 1255646 Författare Petra Adrup Kvalitetssäkrad av Elin Forsberg Godkänd av Peter Larsson Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2010-10-04 Kvalitetssäkrad datum 2010-10-27 Godkänd

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Ansökningarnas struktur

Ansökningarnas struktur MKB Pia Ottosson 1 Ansökningarnas struktur KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) Toppdokument MILJÖBALKEN (MB) Toppdokument Huvudrapport Långsiktig säkerhet GEMENSAMMA BILAGOR Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Samrådsredogörelse

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring. Preliminär MKB och vattenverksamhet. Presentationer och samrådsmöte 9 februari 2010

Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring. Preliminär MKB och vattenverksamhet. Presentationer och samrådsmöte 9 februari 2010 Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring Preliminär MKB och vattenverksamhet Presentationer och samrådsmöte Erik Setzman Mikael Gontier Pia Ottosson 1 Avslutande samråd Samråden påbörjades år 2002 och

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Samråd Samråd hösten hösten 2012 Tänd ett lager: ID 2012 P, 1350142 R eller TR. Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Underlag för samråd enligt miljöbalken, inför

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:1 Frågor och svar per remissinstans Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken utbyggnad och fortsatt drift av SFR Sida 1 av 6 Strategienheten Anna Bergsten Datum Dnr Sid 2018-02-15 KS-2015-4 1 (6) M7062-14 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

VATTENFALL AB SAMRÅD INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT NEDMONTERA OCH RIVA ÅGESTAVERKET

VATTENFALL AB SAMRÅD INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT NEDMONTERA OCH RIVA ÅGESTAVERKET VATTENFALL AB SAMRÅD INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT NEDMONTERA OCH RIVA ÅGESTAVERKET 2018-02-20 SÄKERHETEN FRÄMST Vänligen notera var närmaste nödutgångar, brandsläckare, samlingsplats och hjärtstartare

Läs mer

Långsiktig säkerhet. Fredrik Vahlund

Långsiktig säkerhet. Fredrik Vahlund Långsiktig säkerhet Fredrik Vahlund Presentationens upplägg Vilken funktion har en analys av långsiktig säkerhet? Vilka (externa) krav ställs på en analys av långsiktig säkerhet? Resultat Utförande SFR:s

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Prövning av hamnverksamheten i Forsmarks hamn

Prövning av hamnverksamheten i Forsmarks hamn Prövning av hamnverksamheten i Forsmarks hamn Muntlig förberedelse i Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2016-09-08 MÅLNR: M 7062-14 AKTBIL: 52 9 september 2016

Läs mer

Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark

Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Samråd hösten 2011 Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Underlag för samråd enligt miljöbalken, inför prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning December 2014 Utbyggnad och fortsatt drift av SFR ISBN 978-91-980362-3-7 Tänd ett lager: ID 1359696 P, R eller TR. Miljökonsekvensbeskrivning Utbyggnad och fortsatt drift av

Läs mer

Granskning av SKB:s säkerhetsanalyser som avser slutförvaring av använt kärnbränsle. Presentation Östhammars kommun 20/5 2019

Granskning av SKB:s säkerhetsanalyser som avser slutförvaring av använt kärnbränsle. Presentation Östhammars kommun 20/5 2019 Granskning av SKB:s säkerhetsanalyser som avser slutförvaring av använt kärnbränsle Presentation Östhammars kommun 20/5 2019 Bo Strömberg, Slutförvarsenheten, Utredare säkerhetsanalys Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum: 18 februari 2010, klockan 9.00 11.30. Plats: SKB:s kontor i Stockholm. Målgrupp: Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Inbjudan: Underlag: Syfte:

Läs mer

Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark

Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Samråd Samråd hösten hösten 2012 Tänd ett lager: ID 2012 P, 1350142 R eller TR. Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Underlag för samråd enligt miljöbalken, inför

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:1 Frågor och svar per remissinstans Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Under våren 2003 lämnade parterna i Samråds- och MKB-grupp Forsmark synpunkter på en arbetsversion

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 438. Presentation MMD m (Bild tillagda efter muf)

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 438. Presentation MMD m (Bild tillagda efter muf) NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-15 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 438 2016-11-02 (Bild 19-29 tillagda efter muf) 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige Seminarium 2015-03-26, Slutförvaring av radioaktivt avfall Översikt Syfte och mål med NAP-arbete Krav Resultat för NAP-arbete

Läs mer

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Regeringsbeslut I:7 1 bilaga 2018-03-21 M2017/00828/Ke M2017/01689/Ke M2017/02382/Ke Miljö- och energidepartementet Adressater: se bilagan Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder

Läs mer

Fud-program 2010. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.

Fud-program 2010. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Fud-program 2010 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2010 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk 17 november 2015 Dagordning Introduktion och presentation av deltagarna Redovisning från Vattenfall - Bakgrund - Projektet - Ansökan ändringstillstånd

Läs mer

16 Anläggningar som ingår i prövningen, underlaget för prövningen, avgränsningar mm

16 Anläggningar som ingår i prövningen, underlaget för prövningen, avgränsningar mm 1 16 Anläggningar som ingår i prövningen, underlaget för prövningen, avgränsningar mm Mål nr M 1333-11, Svensk Kärnbränslehantering AB Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till anläggningar

Läs mer

RINGHALS AB SAMRÅD INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND SAMT ANLÄGGA OCH DRIVA MARKFÖRVAR

RINGHALS AB SAMRÅD INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND SAMT ANLÄGGA OCH DRIVA MARKFÖRVAR RINGHALS AB SAMRÅD INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT NEDMONTERA OCH RIVA RINGHALS 1 OCH 2 SAMT ANLÄGGA OCH DRIVA MARKFÖRVAR 2017-12-04 DAGORDNING 1. Presentation av deltagare 2. Bakgrund 3. Samrådets omfattning

Läs mer

RÄTTEN Rådmannen Magnus Hjort, tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson samt två särskilda ledamöter (inte utsedda ännu)

RÄTTEN Rådmannen Magnus Hjort, tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson samt två särskilda ledamöter (inte utsedda ännu) NACKA TINGSRÄTT Aktbilaga 142 Mål M 7062-14 Sid 1 (7) FÖRHANDLINGSORDNING Huvudförhandling i mål om fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Läs mer

Samråd 1 februari Sammanfattning av skriftliga synpunkter och frågor samt SKB:s svar

Samråd 1 februari Sammanfattning av skriftliga synpunkter och frågor samt SKB:s svar Öppen Promemoria (PM) publikation DokumentID 1428249 Författare Pia Ottosson Kvalitetssäkrad av Version 1.0 Lars Birgersson (KG) Godkänd av Peter Larsson Status Godkänt Reg nr Datum 2014-02-18 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:1 Frågor och svar per remissinstans Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal för medelaktivt avfall,

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG,

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, YTTRANDE Uppsala och Göteborg 2016-09-30 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolens mål nr: Box 1104 M 7062-14 131 26 Nacka Strand mmd.nacka@dom.se Strålsäkerhetsmyndigheten,

Läs mer

Komplettering av Fud-program 2007

Komplettering av Fud-program 2007 Komplettering av Fud-program 2007 Loma-programmet och alternativa slutförvaringsmetoder Svensk Kärnbränslehantering AB Mars 2009 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

42 Anläggningar som ingår i prövningen, underlaget för prövningen, avgränsningar mm

42 Anläggningar som ingår i prövningen, underlaget för prövningen, avgränsningar mm 42 Anläggningar som ingår i prövningen, underlaget för prövningen, avgränsningar mm 1 NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 705 Mål nr M 1333-11, Svensk Kärnbränslehantering AB Ansökan

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn 1550936, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-07-13 1(10) Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Juli 2016 LEGAL#13945830v3 Figur

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

Samråd 22 november Sammanfattning av skriftliga synpunkter och frågor samt SKB:s svar

Samråd 22 november Sammanfattning av skriftliga synpunkter och frågor samt SKB:s svar Öppen Promemoria (PM) publikation DokumentID 1337999 Författare Pia Ottosson Kvalitetssäkrad av Version 1.0 Erik Setzman (SG) Godkänd av Peter Larsson Status Godkänt Reg nr Datum 2012-01-30 Kvalitetssäkrad

Läs mer

R-13-37. Låg- och medelaktivt avfall i SFR. Referensinventarium för avfall 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB. December 2013

R-13-37. Låg- och medelaktivt avfall i SFR. Referensinventarium för avfall 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB. December 2013 R-13-37 Låg- och medelaktivt avfall i SFR Referensinventarium för avfall 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box

Läs mer

Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige

Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige Kärnkraft vid Bottenviken? Konferens, Skellefteå, 21 maj 2016 Johan Anderberg? Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) uppdrag Säker strålmiljö

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Befintliga tillstånd och villkor för SFR Sakägarförteckning Karta över influensområdet och fixpunkter Befintligt

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

Frågor ställda av Mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle t.o.m. 24 oktober 2017.

Frågor ställda av Mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle t.o.m. 24 oktober 2017. Frågor ställda av Mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle t.o.m. 24 oktober 2017 (mål nr M1333-11) Nedtecknade av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Läs mer

Analys av säkerhet efter förslutning. Fredrik Vahlund

Analys av säkerhet efter förslutning. Fredrik Vahlund Analys av säkerhet efter förslutning Fredrik Vahlund 50 Presentationens upplägg Analys av långsiktig säkerhet Syfte Bakgrund Förutsättningar Metodik Resultat Total risk Kravuppfyllelse mot SSM:s riskkriterium

Läs mer

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Inledning Seminarium 2015-03-26 Johan Anderberg Vår vision och verksamhetsidé Vision Ett strålsäkert samhälle Verksamhetsidé Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 28 januari 2015 kl 09:00 12:00 Plats: Hamnens hus, Norra Strandgatan 50

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 28 januari 2015 kl 09:00 12:00 Plats: Hamnens hus, Norra Strandgatan 50 Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 28 januari 2015 kl 09:00 12:00 Plats: Hamnens hus, Norra Strandgatan 50 Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Rigmor Eklind, (s) vice ordförande

Läs mer

14 Uppdrag och ändamål med den sökta verksamheten Radioaktivitet och strålning

14 Uppdrag och ändamål med den sökta verksamheten Radioaktivitet och strålning 2017-09-05 1 14 Uppdrag och ändamål med den sökta verksamheten Radioaktivitet och strålning Vd:s inledning Vägen fram till ansökan Radioaktivitet, strålning och avfallstyper 2017-09-05 2 Vd:s inledning

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:1 Frågor och svar per remissinstans Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar

Läs mer

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Sidan 1 av 14 Välkomna! Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Samrådsmöte Östhammar, 24 augusti 2016 Förslag till dagordning Presentationer Inledning Erik Setzman, miljöhandläggare Verksamhet och

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark EN NATIONELL FRÅGA PÅ LOKAL NIVÅ

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark EN NATIONELL FRÅGA PÅ LOKAL NIVÅ Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark EN NATIONELL FRÅGA PÅ LOKAL NIVÅ Bakgrund Det svenska kärnavfallet I Sverige har vi sedan 1960-talet producerat el i kärnkraftverk, vilket innebär att vi

Läs mer

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM 2013-12-04 Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

P Samrådsredogörelse. Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle

P Samrådsredogörelse. Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle P-10-34 Samrådsredogörelse Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Svensk Kärnbränslehantering AB September 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Plan Kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren

Plan Kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren December 2016 Plan 2016 Kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2018 2020 SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB SWEDISH NUCLEAR FUEL

Läs mer

Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar

Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar 1 Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar Yttrande med anledning av utökat samråd om markdeponi för radioaktivt avfall på Svalören vid Forsmarks kärnkraftverk.

Läs mer

2 Avfallskollin och kringgjutning i 1BMA

2 Avfallskollin och kringgjutning i 1BMA 1571075, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-12-05 Mattias Elfwing Kvalitetssäkring 2017-05-11 Sanna Nyström (KG) 2017-05-11 Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Komplettering av ansökan

Läs mer

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013 SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) program för forskning, utveckling och demonstration av metoder

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

Närboendemöte i Forsmark

Närboendemöte i Forsmark Närboendemöte i Forsmark Datum:, kl. 12.00 14.00. Plats: Forsmarksverkets informationsbyggnad, Forsmark. Målgrupp: Närboende. Samrådsmötet genomfördes i anslutning till det årliga närboendemötet, som hålls

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

LKO - Granskningsgruppen

LKO - Granskningsgruppen Sida 1 av 2 LKO - Granskningsgruppen Minnesanteckningar den 11 november 2016, kl. 13-16 Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Rigmor Eklind, (s) vice ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL muntlig förberedelse i Nacka strand

PROTOKOLL muntlig förberedelse i Nacka strand NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-02 muntlig förberedelse i Nacka strand Aktbilaga 66 Mål nr M 7062-14 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Marianne Wikman Ahlberg (ordförande) och tekniska rådet Ingrid Johansson

Läs mer

Länsstyrelsen har yrkat att tillåtlighetsvillkor föreskrivs

Länsstyrelsen har yrkat att tillåtlighetsvillkor föreskrivs 2019-10-02 1 Praktikaliteter 1 36 Replik på Länsstyrelsens tillåtlighetsvillkor 2019-10-02 2 Länsstyrelsen har yrkat att tillåtlighetsvillkor föreskrivs Säker strålmiljö Begränsad klimatpåverkan och frisk

Läs mer

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Kommentarer från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Anteckningar expertgruppsmöte säkerhetsredovisning

Anteckningar expertgruppsmöte säkerhetsredovisning Öppen Anteckningar DokumentID 1196468 Författare Ingrid Aggeryd Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2009-02-11 Sida 1 (27) Anteckningar expertgruppsmöte säkerhetsredovisning 2009-02-10 Plats: SKB Blekholmstorget,

Läs mer

Presentation S.14 ärendet Östhammars kommuns säkerhetsgrupp

Presentation S.14 ärendet Östhammars kommuns säkerhetsgrupp Presentation S.14 ärendet Östhammars kommuns säkerhetsgrupp 2015-11-16 Anläggningschef SFR: Peter Arkeholt Avdelningschef Avfall och Rivning: Börje Torstenfelt 15-12-01 1 Slutförvar för kortlivat radioaktivt

Läs mer

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen 1570625, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-12-01 Anders Ingman 1(6) SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen I målet om ansökan om tillstånd

Läs mer

2017:17. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016

2017:17. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016 2017:17 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016 Rapportnummer: 2017:17 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Dokumentstatus: Godkänt Regeringen Miljö-

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

Plan Kostnader från och med år 2010 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Svensk Kärnbränslehantering AB.

Plan Kostnader från och med år 2010 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Svensk Kärnbränslehantering AB. Plan 2008 Kostnader från och med år 2010 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2010 och 2011 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2008 Svensk Kärn bräns

Läs mer

Kärnbränsleförvaret Tidigt på morgonen bar det av från Stockholm då det var mycket som skulle hinnas med under denna dag.

Kärnbränsleförvaret Tidigt på morgonen bar det av från Stockholm då det var mycket som skulle hinnas med under denna dag. YG21 Grupp Avfall Den 20-21 april, 2015 genomförde vi vår studieresa i Sverige. Under dessa två heldagar besökte vi Svensk Kärnbränslehantering AB i Forsmark, Forsmarks kärnkraftverk (F3), Ågesta samt

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer