SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen"

Transkript

1 , (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare Anders Ingman 1(6) SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen I målet om ansökan om tillstånd för KBS-3-systemet (M ) har mark- och miljödomstolen (MMD) gett samtliga remissinstanser tillfälle att yttra sig över ett antal frågor rörande sambandet mellan de olika mål som SKB har hos domstolen (M KBS-3-systemet, M SFR, M Hamnverksamhet i Forsmarks hamn, M överklagad dispens enligt artskyddsförordningen). Domstolens frågor har ställts i mål M , i aktbilaga 444. SKB har redan fört fram sin syn på i stort sett samma frågeställningar vid muntliga förberedelser inför MMD i september och november Nedan sammanställer SKB kortfattat sin syn på frågeställningarna. SKB avser inte att ge in denna sammanställning till MMD, den är endast en information om SKB:s syn på de aktuella frågorna. Sammanfattning av SKB:s syn Kärnbränsleförvaret, som ingår i KBS-3-målet, och SFR utgör slutförvar för två helt skilda typer av radioaktivt avfall. De båda slutförvaren saknar tekniskt samband med varandra. Både KBS-3-målet och SFR-målet är omfattande och komplexa. KBS-3-målet innefattar till exempel verksamhet både i Östhammars och i Oskarshamns kommuner. SKB ser inga fördelar med samordnad prövning och gemensam huvudförhandling i KBS-3-målet och SFR-målet. Istället finns flera tydliga och väsentliga nackdelar, framför allt att KBS-3-målet som inom kort kommer att vara klart för huvudförhandling fördröjs på obestämd tid, vilket skulle medföra stora kostnader. Det samlade processmaterialet skulle dessutom bli omfattande, komplext och riskera att bli ohanterligt. Prövningen av hamnmålet bör däremot samordnas med först KBS-3-målet, så att den hamnverksamhet som är relaterad till transporter till och från Kärnbränsleförvaret kan hanteras vid huvudförhandlingen i KBS-3-målet. Den hamnverksamhet som är relaterad till SFR bör sedan tas upp vid huvudförhandlingen i SFR-målet. Artskyddsmålet bör samordnas med KBS- 3-målet. I varje mål ska respektive verksamhets eventuella påverkan på de närliggande Natura områdena prövas. Däremot innebär inte miljöbalkens regler om Natura 2000 att all eventuell påverkan på ett Natura 2000-område ska prövas samtidigt. Det förhållandet att Kärnbränsleförvaret och SFR-utbyggnaden skulle kunna innebära påverkan på samma Natura områden är alltså inget skäl för samordnad prövning. Däremot måste det i varje mål vara möjligt att bedöma den sökta verksamhetens påverkan tillsammans med påverkan från annan redan pågående eller planerad verksamhet. SKB har därför i vart och ett av målen gett in ett underlag som beskriver sådan kumulativ påverkan. SKB bedömer, baserat på framtaget och ingivet underlag, att SKB:s verksamheter inte kommer att leda till någon risk för betydande påverkan på något Natura 2000-område. SKB bedömer också, att miljökvalitetsnormerna för aktuella vattenförekomster kommer att innehållas även med de sökta verksamheterna. Blekholmstorget 30, Box 250, Stockholm. Telef on: Org.nr: Säte i Stockholm. skb.se PDF rendering: DokumentID , Version 1.0, Status Godkänt, klass

2 2(6) SKB anser att KBS-3-målet bör sättas ut till huvudförhandling i september 2017 och att handläggningen av SFR-målet bör fortsätta enligt nuvarande planering. SKB:s syn på MMD:s frågor Miljödomstolens frågor handlar om: - sambanden mellan ansökningarna, - behovet av samordnad prövning, och - behovet av en gemensam huvudförhandling SKB:s övergripande syn på dessa frågor är: - att det inte finns något tekniskt samband mellan KBS-3- och SFR-målen. Mellan dessa mål finns dock ett visst geografiskt samband och ett miljömässigt samband genom att både Kärnbränsleförvaret och SFR (under utbyggnaden) kommer att ge upphov till utsläpp av kväve till vatten från sprängämnesrester. Målet om hamnverksamheten har ett tekniskt samband med både KBS-3-målet och SFR-målet eftersom hamnen ska användas för transporter till och från både Kärnbränsleförvaret och SFR. Den överklagade artskyddsdispensen har enbart ett samband med KBS-3- målet. - att en samordnad prövning av KBS-3- och SFR-målen inte är motiverad, eftersom verksamheterna saknar tekniskt samband. Det miljömässiga samband som finns kan beaktas genom att SKB:s underlag i de olika målen tar hänsyn till och beskriver tänkbara kumulativa effekter av de sökta verksamheterna. Prövningen av hamnmålet och artskyddsdispensen bör samordnas med de övriga målen på det sätt som anges närmare nedan. - att en gemensam huvudförhandling för KBS-3- och SFR-målen innebär nackdelar i form av ökad komplexitet, omotiverad fördröjning av KBS-3-målet och stora tillkommande kostnader. Hamnverksamheten bör tas upp vid huvudförhandling i KBS- 3- och SFR-målen på det sätt som anges närmare nedan. Artskyddsmålet bör behandlas vid huvudförhandling i KBS-3-målet. Nedan följer en mer detaljerad redovisning av SKB:s syn på MMD:s frågor. Numreringen följer numreringen i aktbilaga 444. MMD:s fråga 1 Samband mellan SKB:s ansökningar. a. Finns det geografiska, miljömässiga och tekniska samband mellan ansökningarna? Om så är fallet, finns det samband i följande avseenden eller i några andra avseenden? i. Hamnverksamhet, landtransporter, sjötransporter och hantering av bergmassor. ii. Natura 2000-områdena Forsmarksbruk, Kallriga respektive Skaten-Rångsen. SKB har reservationsvis framställt yrkanden om tillstånd för Natura 2000-områdena i M , M och M iii. Miljökvalitetsnormer för närbelägna vattenförekomster. iv. Artskydd. PDF rendering: DokumentID , Version 1.0, Status Godkänt, klass

3 3(6) v. De kärntekniska anläggningarna för Kärnbränsleförvaret och SFR, t.ex. avseende grundvattenbortledning och risk för påverkan på omgivningen vid eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen. b. Hur ska så kallad följdverksamhet enligt 16 kap. 7 miljöbalken avgränsas, t.ex. när det gäller landtransporter och sjötransporter? Hur ska följdverksamhet prövas i mål M , M och M ? SKB:s syn på fråga 1 a. Det finns ett geografiskt samband mellan Kärnbränsleförvaret, SFR och hamnverksamheten såtillvida att alla verksamheterna bedrivs eller ska bedrivas i Forsmarksområdet. Dock är det endast mellan SFR och hamnen som det geografiska sambandet är omedelbart då dessa gränsar till varandra, även om de har egna separata industriområden som är avgränsade med staket. Avståndet från SFR och hamnen till Kärnbränsleförvaret är cirka en kilometer. Det geografiska sambandet mellan SFR och Kärnbränsleförvaret är alltså begränsat. Den överklagade artskyddsdispensen rör dispens avseende området där Kärnbränsleförvaret ska anläggas, så det finns ett direkt geografiskt samband mellan artskyddsmålet och KBS-3-målet. Det finns miljömässiga samband mellan Kärnbränsleförvaret och SFR-utbyggnaden. Båda innefattar bergarbeten och relaterade effekter: utsläpp av kväve till vatten och borttransport av bergmassor. Hamnverksamheten är en följdverksamhet till både Kärnbränsleförvaret och SFR-utbyggnaden och såtillvida föreligger ett samband. Det finns dock inget samband mellan de miljökonsekvenser som hamnverksamheten som sådan kan ge upphov till och miljökonsekvenserna från Kärnbränsleförvaret. Inte heller finns det något miljömässigt samband mellan konsekvenserna av hamnverksamheten och SFR, möjligen med undantag för bullerpåverkan under utbyggnaden av SFR. Mellan den överklagade artskyddsdispensen och Kärnbränsleförvaret föreligger ett direkt miljömässigt samband eftersom dispensen avser just anläggandet av Kärnbränsleförvaret. Det finns inget tekniskt samband mellan Kärnbränsleförvaret och SFR. Det är helt olika verksamheter som kan bedrivas oberoende av varandra och det är olika typer av avfall som kommer att slutförvaras i de respektive anläggningarna. Detta understryks av att SFR är en verksamhet som pågått sedan snart 30 år, medan Kärnbränsleförvaret planeras i Forsmarksområdet efter en lång lokaliseringsprocess där många platser studerats och där bergets egenskaper varit avgörande medan närheten till SFR saknat betydelse. SKB:s syn på MMD:s detaljerade frågor: i. Ett miljömässigt samband finns eftersom SKB avser att transportera bergmassor från SFR-utbyggnaden via hamnen och samtidigt vill ha möjlighet att transportera bergmassor från Kärnbränsleförvaret samma väg. Landtransporter är fortfarande ett alternativ för SKB, inte minst om avsättning för massorna finns i närområdet. ii. SKB:s bedömer att det inte finns någon risk för betydande påverkan i något av de nämnda Natura 2000-områdena (eller i några andra sådana områden). Bedömningen gäller både verksamheterna var och en för sig och de kumulativa effekterna av verksamheterna om de skulle sammanfalla i tiden. SKB har framställt reservationsvisa yrkanden för att det ska vara möjligt att pröva frågan om tillstånd enligt miljöbalkens regler om Natura 2000, för det fall MMD skulle göra en annan bedömning av risken för påverkan. Bedömningen av risk för påverkan på Kallriga och Skaten- PDF rendering: DokumentID , Version 1.0, Status Godkänt, klass

4 4(6) iii. iv. Rångsen rör både Kärnbränsleförvaret och SFR-utbyggnaden (utsläpp av kväve från sprängämnesrester). Bedömningen av risken för påverkan på Forsmarksbruk 1 rör både hamnverksamheten och SFR-utbyggnaden (buller). SKB bedömer att SKB:s verksamheter inte innebär någon risk för försämring av statusen på vattenkvaliteten i de aktuella vattenförekomsterna (Öregrundsgrepen och Kallrigafjärden). Den påverkan som sker är utsläpp av kväve från sprängämnesrester från Kärnbränsleförvaret och SFRutbyggnaden. Denna påverkan kommer dock inte att leda till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Artskyddsmålet rör uteslutande frågor om dispens i samband med anläggandet av Kärnbränsleförvaret. I SFR-målet ingår ett yrkande om artskyddsdispens för andra arter och miljöer än för Kärnbränsleförvaret. Det avser åtgärder på en begränsad plats vid SFR och den påverkan som sker där har inget samband med påverkan vid anläggande av Kärnbränsleförvaret finns. v. Kärnbränsleförvaret och SFR påverkar inte varandras influensområden för grundvattenbortledning. Det sker inga utsläpp av radioaktiva ämnen från vare sig Kärnbränsleförvaret eller SFR vid normal drift. b. De följdverksamheter som uppkommer är transporterna till och från Kärnbränsleförvaret, SFR och hamnen. Hamnverksamheten är i sig en följdverksamhet till de förstnämnda verksamheterna. Transporterna, inklusive sjötransporter, från och till Kärnbränsleförvaret bör tas upp vid huvudförhandlingen i KBS-3-målet. Det innebär att handläggningen av detta mål delvis bör samordnas med målet om hamnverksamhet. På motsvarande sätt bör handläggningen av hamnmålet sedan samordnas med handläggningen av SFR-målet, dock utan att SFR-målet behöver samordnas med KBS-3-målet. Transporterna kan villkorsregleras i den utsträckning som SKB kan styra över dem, det vill säga i närområdet. Sjötransporterna kan regleras genom villkor för hamnverksamheten som anger antalet tillåtna anlöp och, vid behov, försiktighetsmått för att minska bullret i samband med lastning. MMD:s fråga 2 Behov av samordnad prövning och eventuell gemensam huvudförhandling. a. Finns det behov av samordnad prövning av två eller flera av ansökningarna? b. Hur kan en samordnad prövning göras? Finns det skäl att hålla en gemensam huvudförhandling i de fyra målen? c. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar finns det med en samordnad prövning och en eventuell gemensam huvudförhandling i de fyra målen? 1 Forsmarksbruk är namnet på ett Natura 2000-områdeavsett för fågelskydd, beläget i skärgården utanför Forsmark. PDF rendering: DokumentID , Version 1.0, Status Godkänt, klass

5 5(6) d. En fråga som uppkommer rör prövningen av tillstånd till utökad lagringskapacitet i Clab från ton till ton använt kärnbränsle. SKB har uppgett att ett yrkande om att pröva en utökad lagring i Clab fristående från Clink skulle innebära flera års förlängning av den prövningen (se s. 2 3 i aktbilaga 437). i. Hur kan en eventuell samordnad prövning av mål M och M påverka prövningen av tillstånd till utökad lagring i Clab? ii. Vilka alternativ finns det för prövningen av tillstånd till utökad lagring i Clab? iii. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar finns det med eventuella alternativ? SKB:s syn på fråga 2 a. SKB ser inte något scenario där det skulle vara lämpligt att handlägga KBS-3-målet och SFR-målet gemensamt. Kärnbränsleförvaret och SFR utgör slutförvar för två helt skilda typer av radioaktivt avfall baserade på olika tekniska lösningar som saknar samband med varandra. En samordnad prövning skulle försena prövningen av Kärnbränsleförvaret på ett orimligt sätt utan att leda till några processekonomiska fördelar. Tvärt om skulle båda målens handläggning tyngas och kompliceras. Handläggningen av hamnmålet bör samordnas med de båda andra målen, på det sätt som anges i svaret till fråga 1b ovan. Målet om artskyddsdispensen bör samordnas med KBS-3-målet. b. SKB ser inga skäl att hålla en gemensam huvudförhandling för de fyra målen. Däremot bör målet om hamnverksamheten tas upp till huvudförhandling i samband med huvudförhandlingen i KBS-3-målet (för belysning av den Kärnbränsleförvarsrelaterade hamnverksamheten) och sedan till förnyad huvudförhandling i samband med huvudförhandlingen SFR-målet. Målet om artskyddsdispens bör tas upp till sammanträde i samband med huvudförhandlingen i KBS-3-målet. c. En allvarlig nackdel med samordnad prövning och gemensam huvudförhandling för KBS-3-målet och SFR-målet är att KBS-3-prövningen skulle fördröjas på obestämd tid eftersom SFR-målet ännu inte är kungjort. Varje års fördröjning beräknas kosta hundratals miljoner kronor. Det samlade processmaterialet skulle dessutom bli omfattande, komplext och riskera att bli ohanterligt. Därtill kommer att en samordnad prövning och gemensam huvudförhandling skulle innebära en risk för sammanblandning av verksamheterna, vilket försvårar för såväl parterna som MMD. På motsvarande sätt skulle regeringens efterföljande tillåtlighetsprövning riskera att försvåras. Fördelar med en samordnad prövning av KBS-3-målet och SFR-målet skulle vara att frågor om Natura 2000 och miljökvalitetsnormer bara skulle behöva gås igenom vid ett tillfälle. Likaså så skulle det räcka med syn vid ett tillfälle i Forsmark. Dessa fördelar måste dock betraktas som marginella och uppväger inte nackdelarna. Underlag för bedömning av kumulativa effekter finns ingivna i målen och kan bedömas även vid separata huvudförhandlingar. När det gäller artskyddsmålet är fördelarna med samordnad prövning och gemensam huvudförhandling med KBS-3-målet uppenbara. Såsom beskrivits ovan (se synpunkterna avseende fråga 1b och 2b.) bör hamnmålet samordnas och tas upp till huvudförhandling med först KBS-3-målet och sedan SFR-målet, vilket torde vara processekonomiskt fördelaktigt. PDF rendering: DokumentID , Version 1.0, Status Godkänt, klass

6 6(6) d. i. iii. Den förlängning SKB syftar på kan uppkomma i samband med prövningen enligt kärntekniklagen (KTL), där Strålsäkerhetsmyndigheten bereder ärendet inför regeringens beslut. Om MMD väljer att samordna miljöbalksprövningen av KBS-3- målet och SFR-målet kommer KBS-3-målet att fördröjas. Eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar sin prövning enligt KTL med miljöbalksprövningen försenas därmed även KTL-prövningen. I miljöbalksprövningen torde det vara möjligt att avgöra frågan om utökad lagring i Clab genom deldom och på så sätt möjliggöra ett avgörande i den delen. Denna möjlighet finns inte i KTL-ärendet då utökning av lagringsmängd kräver ett tillståndsbeslut från regeringen. För att påskynda KTL-prövningen skulle SKB förmodligen behöva upprätta en ny ansökan och initiera ett nytt separat ärende hos Strålsäkerhetsmyndigheten enligt KTL enbart om utökad lagring. Att upprätta och pröva en sådan ansökan skulle förmodligen ta ett antal år. 2 De svenska kärnkraftverken är för sin drift beroende av att använt bränsle kan transporteras till och tas emot av Clab. Clab beräknas uppnå den för närvarande tillståndgivna mängden lagrat bränsle år I god tid innan dess måste tillstånd till utökad lagring vara på plats för att inte kärnkraftverkens produktion ska påverkas, vilket ytterst kan inverka på landets elförsörjning. 2 Prövningen enligt KTL innefattar först en beredning hos Strålsäkerhetsmyndigheten. I beredningen ingår ett förfarande med eventuella kompletteringar, kungörelse, yttrande i sak, bemötande och SSM:s yttrande till regeringen. Därefter beslutar regeringen. Efter regeringens beslut vidtar en stegvis prövning hos SSM, som innefattar uppdateringar och godkännanden av säkerhetsredovinsingen i tre steg (inför byggstart, provdrift och rutinmässig drift). PDF rendering: DokumentID , Version 1.0, Status Godkänt, klass

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-22 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga 441 Mål nr M 1333-11 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn 1550936, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-07-13 1(10) Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Juli 2016 LEGAL#13945830v3 Figur

Läs mer

UNDERRÄTTELSE PROTOKOLLFÖRARE Domstolshandläggaren Ann-Britt Storhannus och beredningsjuristen Susanne Kleman

UNDERRÄTTELSE PROTOKOLLFÖRARE Domstolshandläggaren Ann-Britt Storhannus och beredningsjuristen Susanne Kleman NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen UNDERRÄTTELSE 2017-05-03 Sid 1 (12) Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 522 Mål nr M 4617-13 Aktbilaga 47 UTKAST TILL FÖRHANDLINGSORDNING Huvudförhandling och syn i mål

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Sidan 1 av 14 Välkomna! Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Samrådsmöte Östhammar, 24 augusti 2016 Förslag till dagordning Presentationer Inledning Erik Setzman, miljöhandläggare Verksamhet och

Läs mer

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 18:00-20:50 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2. Övriga deltagare Miljöexpert, LKO, Bo Carlsson 4 Paragrafer 4-5 Justeringens plats och tid Stadshuset i Oskarshamn,

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

(16) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 3 Återinvigningen av kommunhuset, budget Lucia Bender

(16) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 3 Återinvigningen av kommunhuset, budget Lucia Bender Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2017-01-05 1 (16) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2017-01-10 Klockan 08:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret,

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

SÖKANDE (M ) MOTPART (M ) Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 3091, Solna

SÖKANDE (M ) MOTPART (M ) Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 3091, Solna NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 2017-07-04 Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 557 Mål nr M 4617-13 Aktbilaga 52 Sid 1 (16) FÖRHANDLINGSORDNING (M 1333-11) Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd till

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand. RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand

PROTOKOLL 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand. RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 28 Mål nr Sid l (7) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand FÖRARE Beredningsjuristen

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Ansökningarnas struktur

Ansökningarnas struktur MKB Pia Ottosson 1 Ansökningarnas struktur KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) Toppdokument MILJÖBALKEN (MB) Toppdokument Huvudrapport Långsiktig säkerhet GEMENSAMMA BILAGOR Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Samrådsredogörelse

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Författare Sofie Tunbrant Lars Birgersson Helene Åhsberg (Godkänd)

Författare Sofie Tunbrant Lars Birgersson Helene Åhsberg (Godkänd) PDF rendering: DokumentID 1556604, Version 1.0, Status Godkänt, klass DokumentID 1556604, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-09-12 Sofie Tunbrant Lars Birgersson Kvalitetssäkring

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN LEGAL#14245985v1 Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Sökande: Svensk Kärnbränslehantering AB, org. nr 556175-2014 Box 250, 191 24 Stockholm Ombud: Saken: Advokaterna

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 0 Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Box 7005,

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 16 januari 2014 kl 9:00 12:00 Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 16 januari 2014 kl 9:00 12:00 Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 16 januari 2014 kl 9:00 12:00 Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering IV september 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering IV september 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (8) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4 Sidan 1 av 9 Strategienheten Anders Bergman Datum Dnr Sid 2016-05-24 KS-2011-111 1 (9) Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M1333-11 Avdelning 4 Yttrande över Svensk

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

rutsättningar ttningar

rutsättningar ttningar Rättsliga förutsf rutsättningar ttningar för r slutförvar av kärnavfall k beslutsprocesser, plats- och metodval KASAM-seminarium Arlanda 15 november 2006 Jonas Ebbesson, Stockholms universitet Aktuell

Läs mer

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero.

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero. SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION 201402 17 SKB SamradSFR@skb.se Box 250 101 24 STOCKHOLM Härmed överlämnas SERO:s remissvar på samråd om SFR under februari 2014. Enligt uppdrag för SERO Leif

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning IVA, torsdagen den 2 april 2009 Claes Thegerström Svensk Kärnbränslehantering AB

Läs mer

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Erik Lindgren 2014-11-27 1 Innehåll Projekt Kärnbränsleförvaret Projektstatus 2014 SKB:s strategi för Projekt Kärnbränsleförvaret

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå 1/6 2017-01-27 Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten från avloppsanläggning

Läs mer

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda.

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda. 2005-12-02 Till: SKB AB Attn: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med anledning av mötet arrangerad 2005-11-14 av kärnavfallsbolaget

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:76

Regeringens proposition 2008/09:76 Regeringens proposition 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Prop. 2008/09:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm 2006-06-13 Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box 8307 104 20 Stockholm Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (9) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

Teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för hamnverksamhet i Forsmarks hamn 1559835, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-09-21 Petra Adrup Yvonne Andersson 1(54) Teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

Ombud: Verksjuristerna Anders Bengtsson och Marie Borgblad, Trafikverket, Stockholm

Ombud: Verksjuristerna Anders Bengtsson och Marie Borgblad, Trafikverket, Stockholm 2014-07-04 Mål nr M 3342-11 Aktbilaga 170 Mål nr M 3343-11 Aktbilaga 138 Mål nr M 3345-11 Aktbilaga 126 Mål nr M 3346-11 Aktbilaga 668 Mål nr M 1206-12 Aktbilaga 62 FÖRHANDLINGSORDNING (preliminär) i mål

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande Rigmor Eklind,

Läs mer

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter ska tas om hand och finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften

Läs mer

Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans

Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1356032 Författare Version 4.0 Status Godkänt Lars Birgersson, Sofie Tunbrant Kvalitetssäkrad av Helene Åhsberg Godkänd av Martin Sjölund Reg nr Datum 2013-04-02 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum: 12 maj 2010, klockan 9.00 11.30. Plats: SKB:s kontor i Stockholm. Målgrupp: Kärnavfallsrådet. Inbjudan: Underlag: Syfte: Mötet initierades

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Kommentarer från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

Oss synpunkter på behov av kompletteringar rörande Mark- och miljödomstolens mål M , Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011/3522.

Oss synpunkter på behov av kompletteringar rörande Mark- och miljödomstolens mål M , Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011/3522. 1 Oss synpunkter på behov av kompletteringar rörande Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11, Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011/3522. Oss har beretts möjlighet att lämna synpunkter och förslag

Läs mer

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter En beskrivning av tillståndsprocessen MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Miljöbalken Miljöbalken

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Till Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (ges in till Statens kärnkraftinspektion) Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Inkapslingsanläggning och centralt mellanlager vid Simpevarp,

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Yttrande över ansökan om planerad bergtäkt (Lyckan 1:1, Mölndals kommun) KS/2015: övrigt har Kungsbacka kommun inget att erinra mot ansökan.

Yttrande över ansökan om planerad bergtäkt (Lyckan 1:1, Mölndals kommun) KS/2015: övrigt har Kungsbacka kommun inget att erinra mot ansökan. KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-11-08 295 Yttrande över ansökan om planerad bergtäkt (Lyckan 1:1, Mölndals kommun) KS/2015:125 1.1.7 Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till djurhållning i Vara kommun

Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till djurhållning i Vara kommun 2017-05-04 551-543-2017 Dossienummer 1470-1195 1(5) Miljöprövningsdelegationen e-delgivning Lidfarm AB jorglev@hotmail.com Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till djurhållning i Vara kommun

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Katrin H Sjöberg 2017-09-21 1. Genomföra vattenkraftsdelen i energiöverenskommelsen, som träffades i juni 2016

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer