Vårdprogram Tidig upptäckt och behandling av riskbruk av alkohol Vårdcentraler Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdprogram Tidig upptäckt och behandling av riskbruk av alkohol Vårdcentraler Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Vårdprogram Tidig upptäckt och behandling av riskbruk av alkohol Vårdcentraler Västra Götalandsregionen Bakgrund Allmänt Enligt siffror från Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät 2009 ( ) har i Västra Götaland 17% (17% i riket) av männen samt 10% (10% i riket) av kvinnorna en riskabel alkoholkonsumtion. För gruppen år (riket) gäller motsvarande siffror 32% av männen och 28% av kvinnorna. Primärvården har en stor kontaktyta mot befolkningen. Bland den oselekterade patientgrupp som söker på en allmänläkarmottagning kan vi räkna med att ovanstående andel av de som söker har en riskabel konsumtion av alkohol. Det finns ett stort värde av att på vårdcentralen tidigt upptäcka och vidta åtgärder för att förebygga alkoholrelaterade problem och beroende hos denna stora grupp. Primärvårdens uppdrag VG Primärvård Enligt kravboken för VG Primärvård (1 januari 2011) skall ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt integreras i all vård och behandling. Detta innebär att informera, stödja och motivera individer att ta ett eget ansvar för sin hälsa och att förbättra den samt att livsstilsfrågor integreras i de riktade insatser som vården ger för att förebygga och behandla sjukdom. Insatser skall särskilt riktas mot tobaksanvändning, ohälsosam alkoholkonsumtion och övervikt/fetma. Strukturerade hälsosamtal och förskrivning av fysisk aktivitet (FAR) skall erbjudas. Vårdenheten ska medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom närområdet i samverkan med kommun och andra aktörer. I uppdraget ingår även att medverka i lokalt folkhälsoråd i kommun/stadsdelsnämn eller i dess arbetsgrupper och delta i gemensamma planerade aktiviteter. Att alkoholfrågan ingår som en del i arbetet med ohälsosamma levnadsvanor har flera fördelar. Dels blir alkoholfrågan då mindre stigmatiserad för patienten och dels blir det lättare för vårdpersonalen, av inte minst praktiska skäl, att ta upp frågan. Praktiska erfarenheter visar att vårdpersonalen genom detta blir mer bekväm med att ta upp alkoholfrågan. Det är av stor vikt att stödja vårdpersonalen att bli bekväm med att arbeta med alkoholfrågor såväl när det gäller riskbruk som lätt missbruk av alkohol. Att motivera personalen till att utöver riskbruksarbetet även kunna ge enkel behandling för lätt missbruk och beroende torde ha stora fördelar när det gäller kontinuitets- och complianceaspekter, då dessa patienter ändå kräver vård. Definitioner Riskbruk (ingen formell diagnos som missbruk och beroende) Vid riskbruk föreligger inte missbruk eller beroende. Men enligt erfarenhet och befolkningsstudier innebär alkoholvanan en risk för ohälsa och växande alkoholproblem om den fortsätter. Viktigt att beakta är att det finns en individuell känslighet! 1

2 Konsumtion Standardglas 12 gram alkohol: 45 cl folköl = 33 cl starköl =15 cl vin = 8 cl starkvin = 4 cl sprit Riskkonsumtion (enligt alkoholforskare doc Sven Andreasson och prof Peter Allebeck) Alkoholkonsumtion per vecka som överstiger: 14 standardglas per vecka för män 9 standardglas för kvinnor Allt berusningsdrickande är riskbruk: Som berusningsdrickande räknas konsumtion av 5 standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män, och 4 standardglas för kvinnor. Skadligt bruk/missbruk av alkohol Alkoholkonsumtion som har medfört psykisk eller kroppslig skada, utan att beroende samtidigt föreligger. Tidiga tecken på skadligt bruk av alkohol kan vara sociala problem! Alkoholberoende Minst tre av följande sex kriterier (under senaste året): starkt behov, "sug" eller tvång att dricka alkohol svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen toleransökning abstinenssymtom tilltagande ointresse av andra saker på grund av alkohol fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador Tillstånd för vilka patienter söker, då alkohol som orsak är särskilt vanligt Tidiga symtom: Ångest Depression Sömnsvårigheter Stressrelaterade symtom Högt blodtryck (20-30% kan ha samband med alkohol) Skador/olycksfall Dyspepsi Sociala problem i äktenskap och finanser Senare symtom: Hjärtarytmi Leversjukdomar Bukspottkörtelinflammation Andra mag- tarmbesvär 2

3 Olika metoder för screening Rutinmässig fråga Frågeformulär t ex AUDIT Livsstilstest Labprover Vårdcentralen är en unik arena för screening, eftersom ca 80% av befolkningen besöker sin vårdcentral inom en tvåårsperiod. Om all personal rutinmässigt ställde frågor angående alkoholvanor skulle man då kunna fånga upp riskbrukare på ett tidigt stadium. Undersökningar visar att färre än tre procent av primärvårdspatienterna skulle ta illa upp att bli tillfrågade om sina alkoholvanor, helt avgörande är hur frågan ställs. VÅGA FRÅGA! AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification) är framtaget av WHO (Världshälsoorganisationen) som ett hjälpmedel för att identifiera personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Det är dock inte ett diagnostiskt instrument. AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) Manual 10 frågor Varje fråga kan ge maximalt 4 poäng (totalt 40 poäng) Poängberäkning Fråga 1-8 tilldelas 0,1,2,3,4 poäng. Fråga 9-10 tilldelas 0,2,4 poäng Tre delskalor Alkoholkonsumtion (fråga 1-3), Beroendesymtom ( fråga 4-6), Skadlig konsumtion (7-10) Gränsvärde: Män < 8 poäng Kvinnor < 6 poäng innebär inga problem och intervention är inte nödvändigt. Förhöjt AUDIT-poäng: Män 9-15 poäng Kvinnor 6-13 poäng Kort motiverande rådgivning med motiverande samtal och en uppföljning med AUDIT. Män poäng Kvinnor poäng Kort motiverande rådgivning med motiverande samtal och några uppföljningar med AUDIT. Män > 20 poäng Kvinnor > 18 poäng Diagnostisk bedömning av problemet och dess svårighetsgrad. Därefter strukturerad psykosocial behandling och läkemedelsterapi med Campral, Revia och/eller Antabus. Regelbunden uppföljning. AUDIT-3 innebär de tre första frågorna i AUDIT Om > 3-4 p rekommenderas att göra fullständig AUDIT Livsstilstest som t ex Hälsoprofilen (innehåller AUDIT)LÄNK är ett utmärkt validerat screeninginstrument. Labprover är ytterligare ett sätt att fånga upp skadligt bruk av alkohol, men tyvärr ett väldigt trubbigt sätt, eftersom labprover som CDT, gamma GT, ASAT, ALAT och MCV stiger först efter långvarig hög alkoholkonsumtion. T ex kräver CDT, för positivt utfall, minst en flaska 3

4 vin (60 gram alkohol) per dag under två veckor. Denna nivå ligger således långt över riskkonsumtionsnivå. Behandling/uppföljning a. Hänvisning till sköterska på livsstils/riskbruksmottagning med fortsatt motiverande samtal. b. Uppföljning till vårdcentral med fortsatt motiverande samtal, biofeedback, ställningstagande till medicinsk behandling med tex Campral, Revia (läkarbesök var tredje månad, sköterskeuppföljning var 14:e dag - 1 månad) under 1 år. c. Ev remittering/extern hänvisning av svårare tillstånd. Läkemedelsbehandling vid lättare beroende (kan skötas på vårdcentralen) Vid all läkemedelsbehandling vid alkoholberoende rekommenderas regelbunden kontakt enligt nedan: läkarbesök var tredje månad, sköterskeuppföljning var 14:e dag - 1 månad under 1 år. Läkemedelsbehandling kombineras med motiverande samtal. Behandlingsregim enligt FASS Akamprosat (Campral) Naltrexon (Revia) fra vid situationsanpassat beroende av alkohol Disulfiram (Antabus) Kombination med medicinsk rådgivning och psykosocial behandling Förutsätter regelbunden kontakt med läkare/sköterska och uppföljning Telefon- och nätstöd Alkoholhjälpen på nätet Stöd via alkohollinjen Vårdprogrammet har framtagits av: Göran Eriksson, distriktsläkare, projektledare Riskbruksprojekt VGR samt RIS-projektet VG (Riktlinjer I Samverkan) tel Christina Anderson, riskbrukscoach Riskbruksprojekt VGR tel Britt-Marie Finbom Forsgren, distriktssköterska, riskbrukscoach Riskbruksprojekt VGR tel Malin Wallberg, ST-läkare allmänmedicin, riskbrukscoach Riskbruksprojektet VGR, tel

5 Referenser 1 Nationell Folkhälsoenkät. Statens Folhälsoinstitut VG Primärvård, kravbok med bilagor. VGR Regionala utvecklingsplanen för psykiatri. VGR Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, Socialstyrelsen Nordström A, Winberg J, Persson S. 17 procent av männen, 8 procent av 1998; 95: kvinnorna troliga högkonsumenter. Läkartidningen 6 Andréasson S, Brandell Eklund A. Metodik för screening och motiverande 1999; 96: samtal. Läkartidningen 7 Arborelius E, Wahlquist L, Wennermark B. Med all respekt. En handbok i 1993 alkoholrådgivning. Stockholm: Socialstyrelsen 8 Eriksson G, Spak F, Andersson C. Riskbruk av alkohol kartlagt på vårdcentral. Sekundärprevention av alkoholproblem hos 2000; 97: primärvårdspatienter. Läkartidningen 9 Hedberg C, Hallberg H, Urwitz V. Projekt om "Riskbruk av alkohol". Patienten ges underlag för beslut om sina alkoholvanor. Läkartidningen 2000; 97: Bentsen P Sekundärprevention i hälso- och sjukvården. I Den svenska supen i det nya Europa, Sven Andréasson Red. Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm 11 Geirsson M, Bendtsen P, Spak F. Attitudes of Swedish general practitioners and nurses to patients with alcohol problems, also related to their own alcohol consumption. Published in Alcohol and Alcoholism Advance Access. available at Will appear in paper format later Blomstrand A, Pedersen N, Bengtsson C. Primärvården kan inspirera till förebyggande egenvård. "Hälsoprofil" hjälper patienten att själv analysera sina riskfaktorer. Läkartidningen 13 Blomstrand A, Lindqvist P, Enoksson carlsson I, Pedersen N, Bengtsson C. Low-budget method for lifestyle improvement in primary care. Experiences from the Göteborg Health Profle Project. Scandinavian Journal of Primary Health Care 14 Blomstrand A, Ariai N, Baar A-C, Finbom-Forsgren B-M, Björkelund C. Härlsofrämjande primärvård på Hisingen, Göteborg - erfarenheter från åtta vårdcentraler i storstadsområde. Fritt föredrag Riksstämman June ;99: ;23:

6 6

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM 15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM En metod för arbetsliv och företagshälsovård Att dricka för mycket ETT PROBLEM

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Studenter och hög alkoholkonsumtion

Studenter och hög alkoholkonsumtion Studenter och hög alkoholkonsumtion Implementeringen av alkoholscreening och kort rådgivning på studenthälsomottagningar EN PILOTUNDERSÖKNING PÅ SEX SVENSKA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Studenter och hög

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

6 Vetenskap & Utveckling Unga vuxnas beskrivningar av hur psykisk ohälsa hanteras vid vårdcentralen Pia Åsbring, Jacek Hochwälder

6 Vetenskap & Utveckling Unga vuxnas beskrivningar av hur psykisk ohälsa hanteras vid vårdcentralen Pia Åsbring, Jacek Hochwälder Innehåll 4 2010 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Effekter av kunskapsspridning kring förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion på vårdcentraler i Stockholm

Effekter av kunskapsspridning kring förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion på vårdcentraler i Stockholm Effekter av kunskapsspridning kring förebyggande insatser mot riskfylld alkoholkonsumtion på vårdcentraler i Stockholm RICHARD BRÄNSTRÖM NOVEMBER 2006 RAPPORT NR 30 ...... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer