Vägen in och ur ett beroende: möjliga förklaringsmodeller ur ett bio-psyko-socialt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen in och ur ett beroende: möjliga förklaringsmodeller ur ett bio-psyko-socialt perspektiv"

Transkript

1 Vägen in och ur ett beroende: möjliga förklaringsmodeller ur ett bio-psyko-socialt perspektiv Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

2 Alkoholism ett folkhälsoproblem Riskbruk och Skadligt bruk Allmän sjukvård: PV, FHV, akutmott Beroende med god social funktion ? Beroende med social dysfunktion Beroende med komplexa vårdbehov Var 10:e problem Fortfarande fler män med beroende Cirka 70/30 förhållande (Andreasson, 2011) Specialiserad beroendevård S Andreasson, 2011

3 RISKKONSUMTION (audit) Skadlig konsumtion störst bland ungdomar/unga vuxna Skadlig konsumtion vanligast bland män Primärvården, Västerbotten (FoUU rapport, A Nordström)

4 Nästan 80 procent har aldrig tidigare behandlats (alkoholberoende) Annonsering i Göteborgs-Posten

5 Vad karakteriserade gruppen som aldrig tidigare sökt hjälp? Ingen tidigare behandlings-erfarenhet (medelålder 48 år) Erfarenhet av tidigare behandling (medelålder 49 år) Levde i en relation 70 % 51 %* Förvärvsarbetar 90 % 57 %* Inga upplevda psykiska problem Problematisk alkoholkonsumtion (genomsnitt antal år) Vet omgivning om alkoholproblemen? 82 % 60 %* 8 år 14 år* 67 % 93 %* Veckokonsumtion (gram ren alkohol) 641 (ca 10 flaskor vin) 799 (ca 12 flaskor vin)

6 När blir det ett problem? Olika alkoholsorter och mängder kan översättas till standardglas (cirka 12 gram ren alkohol) 50 cl folköl eller 33 cl starköl är lika mycket som ett glas vin (15 cl) som är lika mycket som en nubbe (4 cl) En icke skadlig konsumtion beräknas vara: < 14 standardglas/veckan för män < 9 standardglas/veckan för kvinnor (ej gravid) Kroppsliga skador, främst leverskador (Statens Folkhälsoinstitut, 2007) (Berusningsdrickande 5/4)

7 AUDIT (c) Ingen intervention Män: < 7 poäng Kvinnor: < 5 poäng Rådgivning (ev. behandling) och uppföljning M: 8-19 poäng K: 6-17 poäng Fördjupad utredning, behandling och uppföljning M: >20 poäng K: >18 poäng

8 ALKOHOL identifiering, utredning, behandling och uppföljning Etablera kontakt med patient/klient Identifiera problemet med AUDIT och/eller GT och CDT AUDIT poäng? Män: < 7 poäng Kvinnor: < 5 poäng 8-15 poäng 6-13 poäng poäng poäng >20 poäng >18 poäng Inga problem, intervention inte nödvändigt Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI) Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI) Diagnostisk bedömning av problemet och dess svårighetsgrad (DSM-IV eller ICD-10) Minst en uppföljning med AUDIT och/eller GT och CDT Några uppföljningar med AUDIT och/eller GT och CDT Utredning med ASI och MAPS samt personbedömning med psykologiska tester Strukturerad psykosocial behandling med t.ex. motivationsmetodik, psykodynamisk terapi, 12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi, och/eller par/anhörig terapi Läkemedelsbehandling med Campral, Revia och/eller Antabus Regelbunden uppföljning med ASI och MAPS och/eller GT och CDT Låg kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Hög kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren

9 VAD FÖRKLARAR VARFÖR VISSA BLIR BEROENDE?

10 Claudia Fa Kritiskt till förenklade synsätt och endimensionella förklaringsmodeller Beroende är ett psykobiologiskt tillstånd, med flera samtidiga symtom (syndrom) samt starka kulturella och sociala inslag, ofta med multifaktoriell bakgrund (s.30) Bio Psyko Socialt Bör finnas ett multifaktoriellt perspektiv genom hela förloppet - från att det börjar till att det slutar Vikten av tvärvetenskapligt samarbete

11 Förklaringsmodeller är komplexa Det epigenetiska landskapet (gener stängs/sätts på/fostertid) Genetisk sårbarhet i interaktion med sociala miljön (Caspi m.fl. 2003)

12 Men ge mig EN förklaringsmodell! Vägen in svår att studera (prospektiva studier), därför mer vanligt med retrospektiva studier, men brusfaktorer kan vi aldrig hantera fullt ut Ett exempel

13 Antal år PRL (mu/l) r = p < 0.01 Ju fler år av problematiskt drickande, desto sämre aktivitet i serotoninsystemet

14 Grad av ängslighet (T-värden) p < 0.02 Ängslighet i vilken grad en person spontant reagerar med oro och rädsla inför nya och obekanta situationer Normal 5-HT Nedsatt 5-HT Alkoholberoende personer med låg serotonin funktion har högre grad av ängslighet

15 Finns en relation mellan antal problemår, ängslighet och serotonin några hypoteser Långvarig riskfylld konsumtion Ängslighet Underfunktion i serotoninsystemet Ängslighet Riskfylld alkoholkonsumtion Underfunktion i serotoninsystemet Underfunktion i serotoninsystemet Riskfylld alkoholkonsumtion Ängslighet

16 påverkar personlighet En möjlig förklaringsmodell medfödd sårbarhet ogynnsamma uppväxtvillkor påverkar hjärnans utveckling tidig missbruks debut påverkar CNS (t.ex. 5-HT) påverkar personlighet t.ex. självbild, ängslighet Vikten av förebyggande insatser, speciellt för barn och ungdomar! Vikten av noggrann utredning vid planering av behandling! Vikten av tvärvetenskapligt samarbete kring frågor som berör missbruk/beroende!

17 För att finna hjälp mot dryckenskap krävs kunskap om de orsaker som ger upphov till missbruket, oavsett om det har sin rot i olika situationer i livet eller i något underligt kroppsligt fenomen Thomas Trotter (1788), brittisk läkare

18 VILKA KONSEKVENSER GER ETT LÅNGVARIGT BEROENDE?

19 Socialt stabila personer Medelålder 47 år (29 69 år) Nästan alla (91 %) har eget boende Fullföljt grund- och gymnasieskola 76 % arbetar (resten pension, arbetslösa eller sjukskrivna) Få har kriminella problem (11 %) men med allvarliga alkoholproblem Genomsnittlig alkoholkonsumtion per vecka sista året (gram ren alkohol/vecka) är 1100 gram ren alkohol 13 år med problematiskt drickande (medelvärde) Nästan hälften (46 %) har någon gång provat narkotika och/eller beroendeframkallande läkemedel Vanliga skäl: koppla av, för att sova, belöning, levnadsstil, vana

20 Studerat tre monoaminer (hos en och samma) Dopamin belöning, lust, välmående Noradrenalin stressrespons vakenhet Serotonin sinnesstämning, impulsivitet

21 Tycks finnas en underfunktion i alla TRE monoaminer efter långvarigt alkoholberoende (mer än 10 år) Hur är återhämtningen av dessa system? Fortsatt nedsatt funktion efter 7 års nykterhet Återhämtad funktion efter 5 års nykterhet Återhämtad funktion efter 2-3 års nykterhet Genererar nya frågor

22 TIDIG UPPTÄCKT & TIDIGA INSATSER ÄR NÖDVÄNDIGT Alkohol påverkar psykisk & fysisk hälsan, troligtvis genom att det blir en störning i hjärnans centrala nervsystem, framförallt serotonin Flera år av överkonsumtion av alkohol Depression Störning i serotoninsystemet Högt blodtryck Ångest Sämre impulskontroll Sömnströningar

23 VÄGEN UR ETT BEROENDE

24 Dopamin en historia från 1957 till idag

25 Beroendeforskning Dopamin D2 receptorn (DRD2), framförallt TaqIA polymorfismen ger upphov till tre genotyper: A1/A1 A1/A2 A2/A2 A1/A1 + A1/A2 = bärare av A1 allelen 30 % av befolkningen bär A1 allelen och 40 % bland alkoholberoende A1 allelen färre DRD2 receptorer och troligtvis försvagad dopaminfunktion i hjärnan försämrad belöningssystem sårbarhet för missbruk

26 Studie på 375 personer med alkoholberoende Alkoholberoende, som bär A1 allelen, behandlas dubbelt så ofta inom sjukvården för somatiska/psykiatriska komplikationer jmf med icke bärare av allelen. I linje med annan forskning; t.ex. Noble et al., 1994 Slutsats: A1 allelen är förenad med mer komplikationer! Fråga: Hur ser då dödligheten ut i denna grupp?

27 10 års uppföljning av 366 alkoholberoende personer 10 ggr högre risk att avlida i förtid jmf med normalbefolkningen Fler personer som var bärare av A1 allelen bland de avlidna alkoholister jämfört med (1) levande alkoholister och (2) icke alkoholberoende personer Inom gruppen alkoholberoende: 7 ggr ökad risk att avlida i förtid om man är bärare av A1 allelen jmf med icke bärare Slutsats: A1 allelen är förenad med ökad mortalitet! Fråga: Somatiska/psykiatriska komplikationer och risken för förtidig död hänger samman, men vad orsakar detta?

28 1.5 års uppföljning av alkoholberoende personer efter en 12- stegs behandling med fokus på återfall (all form av alkoholintag) Signifikant fler bärare av A1 allelen återföll efter 1.5 år jmf med icke bärare (90 % versus 53 %). Slutsats: A1 allelen är förenad med återfall!

29 Men varför återfaller bärare av A1 allelen oftare än icke bärare av A1 allelen? Dvs. vad ligger bakom relationen: A1 allelen =?? återfall psyk/som komplikationer dödlighet Connor m.fl. (2008): bärare av A1 allelen har sämre förmåga att avstå dricka alkohol Young m.fl. (2004): bärare av A1 allelen har sämre tilltro att avstå alkohol i olika situationer Jocham m. fl. (2011): friska försökspersoner som är bärare av A1 allelen har svårare att lära om!

30 Reversal learning, dvs. förmåga till ominlärning Bärare av A1 allelen svårare att lära om, mer benägna att växla fram och tillbaks och föredrar den invanda responsen Gäller även för alkoholister? Dvs. bärare av A1 allelen svårare att lära om, förändra alkoholvanor och upprätthålla nykterhet? PÅGÅENDE

31

32 OM hypotesen stämmer, att bärare av A1 allelen har kognitiva svårigheter att lära om INNEBÄR det att - alkoholberoende personer som är bärare av A1 alllelen behöver insatser som stödjer den kognitiva svikten, dvs. ge dem en möjlighet att nå nykterhet - kanske också dra nytta av farmakologisk behandling som motverkar den nedsatta DRD2 funktionen (t.ex. bromokriptin) Man lär sig av sina misstag men om man inte kan?

33 TACK!

Svensk beroendeforskning vad är på gång?

Svensk beroendeforskning vad är på gång? Svensk beroendeforskning vad är på gång? Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs universitet & Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Förståndare för CERA, centrum för beroendeforskning vid

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. Göran Löfstedt Chefsöverläkare Beroendecentrum i Örebro 21/9 2012 1 ALLA SAMHÄLLSKLASSER KAN DRABBAS: 21/9 2012 2 Varför dricker Jeppe? Yrsla? 21/9

Läs mer

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM 15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM En metod för arbetsliv och företagshälsovård Att dricka för mycket ETT PROBLEM

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi En litteraturöversikt FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Niclas Björnfot Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5250 VT 2014 15 högskolepoäng

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors Spelmissbruk - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk Alexandra Klemets Camilla Storfors Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa och 2013

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Tema cancer. Alexandra Pascalidous. Mindfulness ger lycka. Alkohol - ligger du i riskzonen? Komplementär medicin vid fetma

Tema cancer. Alexandra Pascalidous. Mindfulness ger lycka. Alkohol - ligger du i riskzonen? Komplementär medicin vid fetma medicin hälsa välbefinnande Nr 2 maj 2010 Tema cancer T med tidningen hem grtis! Mindfulness ger lycka Läs mer på doktorn.com lkohol - ligger du i riskzonen? lexandra Pascalidous HÄLSOTIPS Komplementär

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE 1. Utgiven av: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Box 2372,103 18 Stockholm E-post kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Tel 08-723 25 61 Fomgivare: Madeleine Blom 2. Kvinnor,

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Några rader om hälsa och alkohol...

Några rader om hälsa och alkohol... 1 Några rader om hälsa och alkohol... "Systembolaget blandar kräkmedel i sina drycker." Det är alla konstiga regler som har gjort att svenskarna inte kan hantera spriten. 2 Hej! Den här foldern är framtagen

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer