Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog"

Transkript

1 Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

2 Personal inom missbruks- och beroendevården bör ha grundläggande kunskap i missbrukspsykologi hur olika psykologiska riskfaktorer (beteende, känslor, tankar m.m.) kan bidra till att ett missbruk utvecklas och fortgår hur missbruk påverkar personlighet och psykisk hälsa hur ett missbruk kan upptäckas och utredas med hjälp av psykologiska metoder och tekniker vilka psykologiska insatser som bedöms vara lämpliga vid missbruk vilka psykologiska faktorer som bedöms var salutogena och därmed av vikt i det förebyggande arbetet med missbruk

3 Fortbildningens innehåll och mål Efter medverkan skall den deltagande kunna beskriva vad ämnet missbrukspsykologi innehåller redogöra för psykologiska tester och metoder som kan användas i arbetet med riskbruk, missbruk och beroende förstå hur alkohol/droger inverkar på hjärnans funktion och hur sådan inverkan kan påverka möjligheten att genomföra behandling redogöra för vanliga kännetecken på psykisk ohälsa/psykopatologi vid riskbruk, missbruk och beroende beskriva psykologiska/psykoterapeutiska insatser som rekommenderas vid risbruk, missbruk och beroende förstå hur psykologiska mekanismer kan inverka på grupp, team, vårdklimat och organisationen En god allmänpsykologisk kunskap främjar praktiska/kliniska arbetet!

4 Litteraturtips Fahlke, Claudia & Johansson, Per Magnus (2007). Personlighetspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur Gyllenhammar, Carl (2007). Bryta vanor. Kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende. Stockholm: Natur och Kultur Johansson, Katarina & Wirbing, Peter (2005). Riskbruk och missbruk. Stockholm: Natur och Kultur Leissner T(red) Alkohol: Ett psykosocialt, beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Lund: Studentlitteratur Melin, Ann-Gerd & Näsholm, Christina (1998). Behandlingsplanering vid missbruk. Lund: Studentlitteratur Saxon L & Wirbing P (2004). Återfallsprevention. Lund: Studentlitteratur. Socialstyrelsen (2007). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Socialstyrelsen, artikelnummer Statens institutionsstyrelse (2010). BiB 2010 Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård. Statens institutionsstyrelse (SiS)

5 Vad är psykologi? Den vetenskapliga läran om själslivet (grek. psych och logia) I psykologin försöker man systematiskt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar. Kunskap om intrapsykiska funktioner, som t.ex. tankar (kognition), känslor (emotioner) och handlingar (beteende, beslut) Kunskap om interpersonella relationer, t.ex. individen i relation till andra och till olika former av grupprocesser Individen i fokus

6 Forts. Psykologi som vetenskaplig disciplin är idag drygt 100 år gammal. I Sverige - och internationellt - har ämnet under denna period utvecklat ett avancerat teoretiskt och metodologiskt tänkande och producerat direkt tillämpbar kunskap på områden som är viktiga för människors välbefinnande och utveckling, såsom fysisk miljö, arbetsliv, skola och utbildning, psykisk och fysisk hälsa, funktionshinder, åldrande m m. (Nationalkommittén för psykologi)

7 Forts. I slutet av 1800-talet etablerades det första laboratoriet för psykologiska undersökningar av den tyske psykologen Wilhelm Wundt ( ). Wundt och kollegor studerade människans medvetande genom olika experimentella situationer och därigenom blev han också den första som definierade psykologin som en experimentell och empirisk vetenskap. Inom kort kom sedan flera andra pionjärer. Den kanske mest kända är den österrikiske läkaren Sigmund Freud ( ), grundaren av den psykoanalytiska teoribildningen ( psykodynamiska teorier).

8 Forts. Vad är psykologi? Andra personer som bidragit med viktig kunskap är John B. Watson ( ), upphovsman till den behavioristiska riktningen inom psykologin och Burrhus Frederic Skinner ( ) som vidareutvecklade behaviorismen/inlärningspsykologin. Mot 1960-talet växte den kognitiva teoribildningen fram, dvs. hur människan tar till sig och bearbetar information/kunskap. Några forskare av betydelse är t.ex. Jean Piaget ( ) och Aaron T Beck som utvecklade senare kognitiv terapi. Parallellt utvecklades den humanistiska psykologin, med företrädare som Abraham Maslow ( ) och Carl Rogers ( )

9 26 ämnesavgränsningar Arbets- och organisationspsykologi Biologisk psykologi Ekonomisk psykologi Emotionspsykologi Handikappsykologi Hälsopsykologi Idrottspsykologi Klinisk psykologi Kognitionspsykologi Kulturell psykologi Militärpsykologi Miljöpsykologi Missbrukspsykologi Motivationspsykologi Musikpsykologi Neuropsykologi Pedagogisk psykologi Perceptionspsykologi Personlighetspsykologi Politisk psykologi Psykofysik Religionspsykologi Rättspsykologi Socialpsykologi Teknikpsykologi Utvecklingspsykologi (Nationalkommittén för psykologi)

10 Kognitionspsykologi Inlärningspsykologi Biologisk psykologi Personlighetspsykologi Utvecklingspsykologi Missbrukspsykologi Försöker beskriva och förklara hur kognition, emotioner och beteende är involverade vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger, såväl processen in som ut ur ett missbruk MISSBRUKSPSYKOLOGI Eklektiskt synsätt dvs. använder flera teorier

11 Mer tillämpade aspekter av missbrukspsykologi Missbrukspsykologi förmedlar också kunskap om hur missbruk kan uppmärksammas, utredas och kartläggas. Det finns psykologiska metoder för hur man på ett professionellt sätt går tillväga för att utforska om en person har missbruksproblem och det finns etablerade metoder för hur man bedömer problemets svårighetsgrad och omfattning. - Kliniska och/eller strukturerade intervjuer - Frågeformulär - Direkta observationer - Testning av kognitiv funktion, emotionell status, personlighet m.m. En del av dem kan utföras av icke psykologisk behandlingspersonal, andra kräver utbildning i området

12 Vad gäller psykologiska behandlingsinsatser så spänner dessa över ett brett område allt från enskilda rådgivande insatser till fördjupade psykoterapeutiska insatser. Vissa insatser vilar på exempelvis traditionell psykodynamisk grund och andra på kognitiv beteendeorienterad grund. Trots skilda teoretiska grunder i de olika behandlingsinsatserna har flertalet av dem god effekt, under förutsättning att de är strukturerade och att behandlingen fokuserar på själva missbruket. Psykodynamisk terapi PDT Kognitiv psykoterapi KPT Kognitiv beteendeterapi KBT Mentaliseringsbaserad terapi - MBT Familjeterapi Humanistisk psykoterapi Barn- och ungdomsterapi Interpersonell terapi (IPT)

13 Fyra grundkriterier för att det skall definieras som psykologisk behandling Kompetens: utövaren skall ha lämplig kvalifikation Terapeutisk kontext: praktik utövas inom en verksamhet som är anpassad för behandlande aktiviteter Evidens: metoder/tekniker ska ha stöd i forskning, dvs. vara beprövade Intention: avsikt att hjälpa enskilda individer att komma från sitt problem [missbruk/beroende]

14 Eftersom många av de personer som utvecklar missbruks- och beroendeproblem också lider av samtidiga psykiska problem, är generell kunskap om psykoterapeutiska förhållningssätt av stor vikt för att kunna ge rätt bemötande och behålla människor med sådan problematik i behandling. Många behöver också under, eller efter pågående missbruksbehandling olika former av psykosociala stödinsatser för att kunna hantera och vidmakthålla ett nyktert och drogfritt liv. Inom missbrukspsykologi bedrivs också forskning som syftar till att utveckla och pröva nya metoder och tekniker för det kliniska arbetet inom missbruks- och beroendevården. Det handlar bl.a. om att förbättra befintliga preventiva strategier, psykosociala och psykoterapeutiska interventioner samt återfallspreventiva insatser.

15 Sammanfattning - Psykologi handlar om att förstå människan psykologiska förmågor - Missbrukspsykologi är ett tvärpsykologiskt område - Missbrukspsykologi omfattar bl.a. - teorier om varför missbruk utvecklas - kunskap om hur missbruk uppmärksammas och utreds - kunskap om hur missbruk behandlas - kunskap om psykoterapeutiskt förhållningssätt Med allmänpsykologisk kunskap når man långt

16 Bio-psyko-socialt problem Bio Psyko Socialt

17 Lästips!

Psykologiskt perspektiv på missbruk och beroende

Psykologiskt perspektiv på missbruk och beroende Psykologiskt perspektiv på missbruk och beroende En del i ett mångfaktoriellt perspektiv Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Masteruppsats 15 hp Vårterminen 2012 Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete En analys av litteraturlistor vid tre svenska lärosäten Perspective

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (dock ej socialpsykiatrin) www.projektcarpe.se INLEDNING Verksamhetsområdet

Läs mer

En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl

En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl En utvärderande studie av HVB-hemmet Kurön Hoppets ö av Johan Holmdahl Författare: Johan Holmdahl Frälsningsarmén 202 ISBN 9 85956 63 5 Frälsningsarmén Högkvarteret, Programkontoret 2 Innehållsförteckning

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Beskrivning av åtgärder. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 2

Beskrivning av åtgärder. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 2 Beskrivning av åtgärder Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 2 I detta avsnitt ger Socialstyrelsen en närmare beskrivning av några av de åtgärder som tagits upp i rekommendationskapitlet.

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län/ Kurator Värnamo Arbetsmarknads Center, Medborgarförvaltningen.

Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län/ Kurator Värnamo Arbetsmarknads Center, Medborgarförvaltningen. FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län/ Kurator Värnamo Arbetsmarknads Center, Medborgarförvaltningen Kort bakgrund Nutid Några siffror Något att tänka på Evidensbaserade metoder vid - Alkoholmissbruk

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3.1 Forskning 5 1.3.2 Utbildning 6 1.3.3 Rådgivning 6 1.4 Framtidsutsikter

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Forsa folkhögskola. Mer om utbildningen

Forsa folkhögskola. Mer om utbildningen Mer om utbildningen De kunskaper du får på beroendeterapeututbildningen ger dig en bred bas som vilar i aktuell forskning och beprövade erfarenheter. De kursansvariga Chris Barrett och Catarina Hedblom

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer