Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen"

Transkript

1 Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen Ulrika Harlin, Swerea IVF Produktionsklustrens konferens Mötesplats för Produktionssystem i Verkstäder Katrineholm, maj /6/07 1

2 Initiativ i denna riktning (urval): Den Nya Svenska Produktionsmodellen Flaggskeppsfabriken Kaikaku Produktionslyftet 2 och3 Framtidens Vårdarbete Green Production System Lean & Green Production Navigator Genomförda initiativ i denna riktning (urval): Swedish Production System (SwePS) Framtidens Industriarbete (FIA) Produktionslyftet 1 1 Smart Lean ProVård 2

3 Hälso- & sjukvård Den fria marknaden ökar Tuffare patientkrav Ökat framtida vårdbehov Osäker tillgång till specialister Sjukdomsförlopp som berör många olika discipliner Industri Hårdare konkurrensvillkor, korta produktlivscykler Svårigheter att rekrytera rätt kompetens och attrahera arbetskraft, längre arbetsliv Global konkurrens om FoU och produktionsinvesteringar påverkar var man lokaliserar sin verksamhet Ökade miljökrav 3

4 Furhoffs Rostfria Permobil Produktion Volvo CE Eskilstuna Operations NCC Produktionsorganisationer (PO) Industri Hälso- & sjukvård Regionalt cancercentrum (RCC) Väst Skaraborgs sjukhus, SkAS Karolinska Univ.sjukhuset Sahlgrenska Univ.sjukhuset Landstinget i Jönköpings län Arbetsgrupp Utvecklare/utförare Referensgrupp Swerea IVF Chalmers/CHI Mälardalens högskola Linköpings universitet/helix Intressentnätverk Reflektion och erfarenhetsutbyte med andra: Projekt, företag, sektorer, forskare m fl IF Metall Teknikföretagen Svenska Läkaresällskapet Svensk Sjuksköterskeförening PO-representanter Vinnova 4

5 Utveckling av metoder och arbetssätt för att bemöta framtida utmaningar Framtidsscenario Att öka tempot i förbättringsarbetet och nå en god innovationstakt Att stärka den innovativa förmågan i (produkt)utvecklings- och stödprocesserna (administrativa) Att ta fram nya incitamentssystem som bidrar till effektivare förbättringsarbete och belönar innovation Att arbeta med rekryterings- och kompetensfrågorna på nya sätt Nuläge 5 5

6 Hälso- & sjukvård Likartade utmaningar Hur utveckla produktion som är konkurrenskraftig och unik i en värld där teknik och produktionskoncept såsom Lean är tillgänglig för alla? Industri 6

7 Anpassa till kontexten & stärka styrkeområden Fokusera på det som är unikt! - i den egna verksamheten - hos individen - nationellt/regionalt Organisationsstruktur, arbetsorganisation, arbetssätt, hur vi leder, hur vi samarbetar, kompetens, lärande, innovationsförmåga Utveckling av produktion utifrån Den nya svenska produktionsmodellen Ett A-projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation 7

8 Starka förutsättningar för innovation i svenska produktionsorganisationer Nyttja styrkor på individuell, lokal och regional/nationell nivå på ett medvetet organiserat sätt 8

9 Vinster med en gemensam modell av verksamhetens produktionssystem Tydliggör vision, önskade utveckling av produktionssystemet Skapar samsyn och strävan mot samma håll Ökar hållbarhet i förändringsarbetet och minskar risken för suboptimeringar (lokala, kortsiktiga lösningar Underlättar kommunikation och att dela erfarenheter

10 Gemensamt utvecklingsbehov Att klara av att samtidigt fokusera daglig produktion, ständigt förbättringsarbete och innovationsarbete Att integrera innovationsdimensionen i produktionsmodellen 10

11 & Daglig produktion Förbättringsprocesser Innovationsprocesser Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen 11

12 Nulägesanalys och framtidsscenario i 10 olika produktionsorganisationer S 1. Regionalt Cancer Centrum (RCC) Väst I 1. Furhoffs Rostfria S 2. Skaraborgs Sjukhus I 2. Permobil Produktion S3. Sahlgrenska Universitetssjukhus I3. VCC Engine S4. Karolinska Universitetssjukhus (SoL) I4. Volvo CE S5 (Länssjukhus Ryhovs) I5 NCC Hälso- & sjukvård Industri 12

13 Exempel på utveckling av produktionen utifrån den nya svenska produktionsmodellen Scenario Önskat framtida läge Vilka förändringar krävs för att nå framtida läge? Vad har ni för konkreta planer, dellösningar? Finns det något som saknas? Vad och hur kan vi lära av varandra? Nuläge 13

14 Furhoffs Rostfria AB Planeringsmodell: 35 h per vecka produktionstid 5 h per vecka avsatt till förbättringsarbete Aktiv intern kompetens- och karriärutveckling Innovativa steg tas genom: Samarbete mellan olika kompetenser Förmåga att bygga egna maskiner Förmåga att använda maskiner och material på nya sätt 19% tillväxt % leveransprecision Marginellt behov av övertid Produktionen rationaliseras 5% varje år Materialbesparingar ca 1 Mkr per år Tidsbesparingar på 60% Attraktivt arbete Små komponenter laserskurna så att de hänger samman kan nu bockas i ett och samma moment innan de delas upp Egen byggd maskin för kalibrering av rör 60% tidsbesparing Inget materialspill 57% tidsbesparing Tydligt förbättrad arbetsmiljö 14

15 Skaraborgs sjukhus SkaS Tillämpning av Leanprinciper i vardagen sedan 2006 Har etablerat en struktur för det vardagliga förbättringsarbetet där alla medarbetare erbjuds delta Har utvecklingsdialoger o balanserade styrkort med mål från ett patient-, process-, medarbetare/utvecklings-, och ekonomiskt perspektiv Finns på olika nivåer kopplat till budgetansvar Har den kortaste vistelsetiden på akutmottagningarna (i jämförelse med andra större akutmottagningar i regionen) Har dokumenterad högre lyckandefrekvens (75%) i större förbättringsprojekt (black belt projekt) Har placerat sig över nationellt medel i 24 av 38 nationella kvalitetsregister vad avser kritiska patientresultat Har minskat frekvens av vårdrelaterade infektioner och har bättre medel än övriga sjukhus i Sverige Rankades av AT-läkare under 2010 som et av de bästa utbildningssjukhusen 15

16 Regionalt Cancer Centrum (RCC) Väst i samverkan med Chalmers Centre for Healthcare Improvement (CHI) 34 processägare utsedda med 20% av sin tjänst knuten till RCC Väst för utveckling av 21 cancerspecifika processer Framtagning av principer hur verksamhetsutvecklingen bedrivs inom den regionala cancervården Utvecklingsarbete utifrån ett patientfokus och systemansats Bidrag till omstyrning mot en än mer patientorienterad vård Kulturförändring där läkare ansvarar och driver utvecklingsarbetet Kompetensutveckling Arena för hypotestestande katalysator för annan vård inom regionen sökande efter en fungerande produktionsmodell för den regionala cancervården 16

17 Landstinget i Jönköpings län Utveckling av metoder och arbetssätt för att bemöta framtida utmaningar Patienten och närstående medskapare i utvecklingsprocesserna Patienten är den ende som upplever ett helt sjukdomsförlopp från första symptom till rehabilitering. Ofta följs förloppet på nära håll av närstående. Medverkar och värderar diagnostisering, råd, hänvisningsprocedurer, hur team i vården fungerar, om det finns rimlig kontinuitet och samordning i vårdens tjänster och om det ges tillräcklig information. 17

18 Metoder och arbetssätt relaterade till produktionsplanering, förbättringsarbete, flödestänk, produktionsstrategier, samverkan fack-ledning, kvantitativ mätning Industri Vad lära av varandra? Hälso- och sjukvård Metoder och arbetssätt relaterade till kundfokus, patientmedverkan, delaktighet, kunskapsgenerering/uppström, kvalitativ mätning 18

19 Hur skapa nytänkande och öka innovationsförmågan? 19

20 Metoden Fas 1 Fas 2 Samsyn Organisation Tidsplan Pilar Språng/steg Process Gemba Pilot Pulstavla Dag 1 Läxor Takthållning med pulsmöten MdH Projektet Kaikaku Innovativ produktionsutveckling. Excellence in Production Research (XPRES) initiativet. ProduktionsLyftet Swerea IVF Utprovad metod som bygger på att ta till vara potentialen till innovation, A. Speciellt anpassade rum för olika steg i en radikal innovationsprocess kreativitet och nytänkande i mötet D. MAKExperiencgym Innovations- mellan upplevelseindustri och traditionell industri Metod för att skapa samsyn i organisationen, kunskap genom experiment i en pilotgrupp och successivt införande i hela verksamheten E. Sneda vågen Speciellt anpassade rum för olika steg i en radikal innovationsprocess B. Ledarskapsutbildning för förändrings- processer Fokus på ledarens uppgift att öka medarbetargruppens innovationskompetens genom förändringstänkande och goda samtalsvanor Den sneda vågen Olika metoder för att stärka innovations- dimensionen i produktion Olika arbetssätt & metoder, t ex: Ständig Samsyn & drivkraft förbättring Förbättringsgrupper Visualisering Värdeflödesanalys Flöden etablerad: 5S Kvalitet Utmaningar & ambitioner Standardiserat arbete Mätning Kortare ställtid. Vägledande principer Handlingsplan Arbetssätt Spridning Nyckeltal & mål Stabilisering Linjeorganisationen Pilotanvändning Införande & förståelse Pilotflöde (eller pilotgrupp) Workshop Drivning & lärande Förbered Styrgrupp Start mån D. Beyond benchmarking Strukturerade besök i varandras verkligheter (med intervjuer, fotografering och presentationer) för att se andra, och se sig själv i andras ögon C. Home-and away Centre for Healthcare Improvement (CHI) Chalmers Möjliggöra kreativitet och lärande utanför den egna organisationen och sedan kunna anpassa och tranformera det i den egna produktionsorganisationen 20

21 Beyond benchmarking Strukturerade besök i varandras verkligheter (med intervjuer, fotografering och presentationer) för att se andra, och se sig själv i andras ögon Chalmers Centre for Healthcare Improvement (CHI)

22 Sammanfattning Framtidens produktion utifrån den nya svenska produktionsmodellen Utvecklar områden i produktionssystemet som skapar försprång Stärker det starka i det egna produktionssystemet Utvecklar det som är unikt Erbjuder attraktiva arbeten Bidrar till hållbar produktion; ekonomiskt, socialt, miljömässigt Lärande och ökat nytänkande genom gränsöverskridande samverkan Nästa steg: Att integrera ett innovationsperspektiv i produktionsmodellen Förslag till fortsättningsprojekt SPINN Svensk Produktionsmodell för ökad INNovationsförmåga inom industri och hälso- och sjukvård 22

23 12/6/07 Kontaktperson: Ulrika Harlin, Swerea IVF tfn

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Smartlog-seminarium 3 juni 2009, Oslo Björn Westling, Swerea IVF AB. Lean i Sverige 12/6/07

Smartlog-seminarium 3 juni 2009, Oslo Björn Westling, Swerea IVF AB. Lean i Sverige 12/6/07 Smartlog-seminarium 3 juni 2009, Oslo Björn Westling, Swerea IVF AB Lean i Sverige 12/6/07 Innehåll Lean i Sverige? Nya områden Vad gör Swerea IVF? Produktionslyftet SwePS Manubuild mfl ERIP mfl 2009-06-04

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer