F Ö R O R D MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING..."

Transkript

1

2 Innehållsförteckning F Ö R O R D MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål Mål Mål FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE Personella Ekonomiska Ledning och kvalitetsarbete Materiella ARBETET I VERKSAMHETEN UTVECKLA VERKSAMHETEN GENOM AKTIONSFORSKNING BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD BARN MED FUNKTIONSHINDER JÄMSTÄLLDHET RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN NORMER OCH VÄRDEN UTVECKLING OCH LÄRANDE BARNS INFLYTANDE I FÖRSKOLAN LÄGGS GRUNDEN FÖR ATT BARN SKA FÖRSTÅ VAD DEMOKRATI ÄR. BARNENS SOCIALA UTVECKLING FÖRUTSÄTTER ATT DE ALLTEFTER FÖRMÅGA FÅR TA ANSVAR FÖR SINA HANDLINGAR OCH FÖR MILJÖN I FÖRSKOLAN FÖRSKOLA OCH HEM SAMVERKAN MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅL 2 ATTRAKTIV KOMMUN MED HÖG LIVSKVALITET MÅL 3 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SAMMANFATTANDE ANALYS OCH BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE PRIORITERADE MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 2011/

3 F ö r o r d Mussebergs förskola i Bockara har en varierande verksamhet för barn som är 1 5 år gamla. Vi använder det som är bygdens starka sidor, närheten till naturen, skolans gymnastiksal och vår gård som inbjuder till lek och utmaningar. Alla medarbetare ser till varje barns bästa och det innebär att alla delar på det pedagogiska arbetet med barnen. Vi samverkar med förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. Detta gör att våra barn får utmaningar och en naturlig övergång till skolan. Allt arbete med barnen utgår från läroplanen, verksamhetsmålen och den lokala arbetsplanen. Vår förskola erbjuder en röd tråd under hela barnets förskoletid. Arbetslaget har stor pedagogisk frihet att forma verksamheten utifrån styrdokument, barns tankar, behov och intressen. Vi ser hela dagen som lärande, alla situationer både inne och ute är lika viktiga. På våra samlingar använder vi oss av mycket rekvisita för att fånga barnens intresse. Utifrån barnens behov och intresse har vi skapa rum i rummen för olika sorters lek. Vi ger barnen möjlighet att lära genom olika sinnen och upplevelser. Värdegrundsarbetet går som en röd tråd genom hela vårt arbete. Vi är en del av Döderhults skolområde med visionen: Vi utbildar morgondagens världsmedborgare! Hela världen ligger öppen för elever från vårt skolområde! Varje dag är en viktig dag som kommer att sätta spår. Beslut och Ansvarig för kvalitetsredovisningen Kvalitetsarbetet pågår året om. Utifrån målen i styrdokumenten planerar, genomför, reflekterar, följer upp, utvärderar, analyserar och förbättrar vi vår verksamhet. Genom att sätta ord på och tydliggöra processen mellan mål och resultat har vi förutsättningar att ständigt utvecklas och förbättras. Vi håller i och bygger vidare på allt som är bra och tänker långsiktigt. Självvärdering handlar om den interna utvärderingen som görs av de professionella. Vi formulerar vad som är god kvalitet och framför allt hur vi når dit. När medarbetare ägnar sig åt strukturerad och systematisk reflektion skapas en professionell utvärdering som utvecklar både verksamheten och yrkesrollen. Barn och föräldrar är delaktiga i kvalitetsarbetet genom samtal, föräldramöten, elevråd, enkäter, brukarråd och andra utvärderingar. Föräldrar och barn får respons på de enkäter och intervjufrågor de svarar på. 3

4 Utvärderingsmaterialet, den nya kvalitetsredovisningen för , bygger på arbetslagets egna utvärderingar och åtgärderna till förbättring som finns i förra läsårets kvalitetsredovisning. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för kvalitetsredovisningen. Arbetslaget och förskolechefen har skrivit kvalitetsredovisningen utifrån den dagliga verksamheten, besök, samtal, observationer, utvärderingar och olika möten. När förslaget var klart i juni 2011 redovisades det för medarbetare och föräldrarepresentanter. Efter förslag till förändringar beslutade förskolechefen om kvalitetsredovisningen för Oskarshamn hösten 2011 Förskolechefens namnteckning Maria Andersson Förskolechef Maria Andersson Område Döderhults skolområde Adress Havrevägen Postadress Bockara Telefon Hemsida 4

5 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING I detta kapitel kan Du läsa om vilka förbättringsområden som identifierades och prioriterades i föregående läsårs kvalitetsredovisning. Du kan också läsa om hur förskolan under läsåret 10/11 jobbat för att lyfta verksamheten på dessa områden. I kapitlet får Du även svar på i vilken utsträckning åtgärderna lett till ökad måluppfyllelse eller inte. Mål 1 Förskolan skall erbjuda en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dygnsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt. (Lpfö 98) Åtgärd - Under året har vi börjat med två läsvilor, för att öka lugn och harmoni i gruppen. - Under hösten har vi bytt ut en läsvila mot massage. - De mindre barnen har fått massage för att bli mer avslappnade vid sovstunden. Resultat Eftersom det var så många barn vid massagen blev det lite rörigt, vi beslutade oss för att dela gruppen i två och ha läsvila för de större och massage för de mindre barnen som skulle sova. Analys och bedömning av måluppfyllelse Att vi har två läsvilor har lett till att barnen har blivit mer intresserade av böcker och kan sitta still länge och lyssna på fler sagor. Under våren har vi inte pratat så mycket om kosten men tycker det är bra om att barnen smakar på maten och att de tar någon grönsak eller sallad. Mål 2 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, (Lpfö 98) Åtgärd - Vi utökar vårt arbete med rim och ramsor enligt Bornholmsmodellen - Vi utökar samarbetet med skolan genom att elever kommer till oss en gång per termin och läser högt för de yngre barnen - Använder boken Före Bornholmsmodellen - Rim och ramsor - Språklekar - Lyssnarlekar och synövningar - Språkpåsar - Saklåda Resultat Barnen har tyckt att det varit roligt med rim och ramsor och de har hittar på egna rim. Saklådan har också varit uupskattad, där de ska para ihop olika föremål och välja bort. 5

6 Analys och bedömning av måluppfyllelse Barnen har fått större intresse för rim och de tycker det är roligt att leka med orden. De använder sig av rimkort och tramsrim Språkförståelsen har ökat, och barnen har blivit duktigare på att kommunicera. Mål 3 Utifrån målen i läroplanen fortsätter vi att utveckla förskolan med hjälp av aktionsforskning (Lpfö 98) Åtgärd - Tillsammans med handledaren blir vi överens om nästa utvecklingsområde - Föräldrar inbjuds till att komma med förslag på utvecklingsområden - Vi kom överrens inom personalen och tillsammans med barnen att vi ska jobba mer med teknik/snickra - Där barnen får bekanta sig med olika material. - Kunna prova olika verktyg - Bekanta sig med olika former - Kunna med hjälp av sin ritning åstadkomma det de har tänkt sig med lite hjälp. Resultat Barnen har först fått göra en ritning vad de har tänkt bygga och sen under samtal med pedagogen kommit överens om vilket material och hur de ska nå det slutliga resultatet. Analys och bedömning av måluppfyllelse Barnen har varit glada när de har fått bygga och väldigt stolta när de har varit färdiga. Eftersom vi har haft en utställning i entrén har de stolt visat upp för föräldrar och andra vad de har skapat. Vi har bedömt att de minsta barnen inte kan nå önskat resultat utan mycket vuxenhjälp. 6

7 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE Här redovisas vilka förutsättningar som förskolan haft för att nå sina må under läsåret. 2.1 Personella Personaltäthet Andel Inskrivna barn per Årsarbetare 5(%) Förskollärare Barnskötare ,0 2, ,0 2,9 Analys och bedömning: Vi har en mycket hög personaltäthet per barn. I dags har vi en tillfredställande balans mellan de olika yrkesgrupperna i förskolan. From 2015 kommer vi enligt skollagen behöva större andel förskollärare med förskollärare med lärarlegitimation än vad vi har i dag anställda. Detta betyder att vi fram till dess måste se över organisationen i skolområdet och fördelningen över de förskollärare som har legitimation Personaltäthet med specialpedagogisk utbildning Antal barn per pedagog med specialpedagogisk utbildning , ,5 Analys och bedömning: Vi hade en gemensam specialpedagog i förskolan i Kristdala rektorsområde på 0,50 %. Under delar av 2009 och 2010 var specialpedagogen föräldraledig och vi köpet in tjänsten från andra förskoleområden vid behov. VT 2011 arbetade vår specialpedagog i förskolan i Dödehults skolområde 50 %, from HT 2011 arbetar vår specialpedagogen 100% Kompetensutveckling Verksamhet Kompetensutveckling Förskola Två Inspirationsföreläsningar Karin Alnevik ht Christina Boork Schillgard, Eva Andersson & Sven Persson vt 2011genom Q i Oskarshamn. Arbetslaget Individ Arbetslaget Individ Handledning på planeringsdagar En medarbetare deltog i Förskolebiennalen. Alla medarbetare deltog i en föreläsning angående exekutiva funktioner En medarbetare har varit på studiebesök på träningsskolan Analys och bedömning: En öka kunskap i olika frågor ökar förutsättningarna för förskolan att nå än högre måluppfyllelse. Läsårets kompetensfortbildning har därför påverkat förskolan positivt. 7

8 2.2 Ekonomiska Budget Nettobudget Nettoutfall Analys och bedömning: Kristdala rektorsområde gick in med ett överskott på ca 1,1 miljon. Överskottet har gått till investeringar för arbetslagen samt en förstärkning av tjänster under året. Bokslutet innebar ett överskott på kronor. Budgetuppföljningen har inte varit helt lätt efter uppdelningen i två olika skolområden då rektor inte längre ansvarar för helheten. Den linjära prognosen har under året pendlat mellan ett underskott på kronor och ett överskott på kronor vilket bidrar till att det är svårt att ha full koll på budgeten. 2.3 Ledning och kvalitetsarbete Analys och bedömning: Inför omorganisationen som var klar 1 januari 2011 var under hösten 2010 en biträdande rektor ansvarig för förskolan. I januari 2011 tillträdde biträdande rektor som förskolechef. Förskolechefen har också ansvar för fler förskolor i området. Arbetslaget får stöd av en handledare för Q i Oskarshamns och hon har träffar arbetslagen efter inspirationsföreläsningar för att följa upp dessa och kvalitetsarbetet. Förskolechefen har kommit till förskolan kontinuerlig och deltagit i barngruppen och har varit ett stöd för personalen vid samtal reflektionskvällar, reflektionsdagar, och stängningsdagar. Vi har en resurspedagog 20 % som har deltagit vid veckoplanering, stöttat i vårt förändringsarbete i förskolan. 2.4 Materiella Analys och bedömning: Utemiljön har förbättrats under hösten 2010 efter en incident under våren. Gungorna på gården har bytts ut mot gungor med två ringar. Tillgång till ändamålsenligt pedagogiskt material och pedagogiska miljöer är mycket bra efter att medarbetarna under förra läsåret ägnade mycket tid på att utveckla lekhallen och de andra rummen. Vi har minskat lekmaterial och det har blivit mer åskådligt. Vi byter ut lekmaterial en gång i månaden för att för att förnya och utveckla och ge nya infallsvinklar i leken. Pedagogiskt material och pedagogiska miljöer kallas den tredjepedagogen och har stor betydelse för barns lärandemiljöer. Till hösten kommer den reviderade läroplanen att gälla och detta innebär för personalen att det krävs utmanande miljöer som skapar utmaning och lärande 8

9 3. ARBETET I VERKSAMHETEN Här kan Du läsa om särskilda satsningar som gjorts inom förskolan under läsåret och vilka resutlat satsningarna lett till. Du kan också läsa om hur förskolan uppmärksammat och analyserat situationen för barn som verksamheten behöver göra särskilda insatser för. 3.1 Utveckla verksamheten genom aktionsforskning Tillsammans med en handledare har vi utvecklat ett rum till ett skaparrum där vi också har en snickarhörna. I detta rum är det meningen att barnen ska få känna och prova på olika material. När vi fick snickarbänken användes den först i leken där barnen använde det som tåg, vilket inte var vår tanke från första början och denna lek utvecklades mer och fler lekte den under flera veckor. Under tiden leken pågick införskaffades verktyg och material som vi köpte, fick från skola och föräldrar. 3.5 Jämställdhet Arbetet i förskolan utgår från varje barn intresse och tankar. Förskolan stimulerar barn till olika sorters lek och aktiviteter. Förskolan uppmuntrar både flickor och pojkar att använda allt material som finns på förskolan. Medarbetare tänker på att använda samma språk, mimik, tonfall, kroppsspråk och ögonkontakt när de pratar med barnen, oberoende av deras kön. Under läsåret har vi tagit upp denna fråga vid olika tillfällen och arbetar vidare med vårt förhållningssätt i det arbetet. 3.2 Barn med behov av särskilt stöd Underläsåret har förskolan haft stöd av en elevassistent som möjliggjort för ett barn att fortsätta sin positiva utveckling. Resursteamet har vid behov handlett medarbetare så att förskolan har kunnat erbjuda rika möjligheter till utveckling och lärande. 3.3 Barn med funktionshinder Förskolan arbetar med ett inkluderande förhållningssätt som innebär att de barn som har funktionshinder är tillsammans med alla andra barn utifrån de förutsättningar och behov som barnen har. All personal känner till rutinerna kring barnet och kan avlösa assistenten vid raster. Två vikarier har lärts upp och som kan vikariera för elevassistenten. 9

10 4. RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN Här kan Du läsa om i vilken utsträckning förskolan bedömer sig ha strävat mot målen i skollagen 1985:110, Läroplanen (Lpf ö98). 4.1 Normer och värden lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön eller funktionsnedsättning Beskrivning - barnen ska göras uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar - stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra Resultat Barnen visar stor empati för de mindre barnen och barn med funktionshinder. De barn som är större hjälper de mindre i olika vardagssituationer De är intresserade och måna om djur/ insekter eftersom vi ibland träffar på myror och vi har paddor i vår brunn. Analysera Barnen är väldigt måna om de mindre barnen och det barn som har ett funktionshinder, de passar upp på dem genom att hämta saker, sjunga för dem och hjälpa dem i vardagen etc. Bedömning Vi bedömer att barnens intresse för natur, djur och insekter är så stor att vi vill utveckla det mer. 4.2 Utveckling och lärande Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimuleras och utmanar barnets utveckling och lärande. Beskrivning - Barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära - Barnen ska utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. - Barnen ska utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andra perspektiv Resultat I samlingen får barnen träna på att vänta på sin tur, återberätta händelser de har varit med om och komma med önskemål om aktiviteter de vill delta i. I samlingen leker vi mycket med ord och med siffror. Både i samling och i leken tränar vi på att barnen ska lyssna och förstå andra barns perspektiv genom att kunna dela med sig. Vi har fått mer struktur i verksamheten och därmed en tryggare barngrupp Analys Eftersom vi delar barnen i olika/mindre grupper så har det blivit lugnare. Pedagogerna är ständigt närvarande i barnens lek eller bredvid. Bedömning Vi behöver fortsätta utveckla, så barnen får ännu större förståelse för varandra 10

11 och att vi får en ännu tryggare arbetsmiljö för barnen och de vuxna. 4.3 Barns inflytande I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. Beskrivning -barnen. ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation -barnen. ska utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande Flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Vi respekterar barnens uppfattningar och åsikter. Resultat Vi tycker att de som är lite tystare vågar säga ifrån och berätta i gruppen om deras erfarenheter. Analys De som är mest högljudda gör ofta sin stämma hörd. De tystlåtna får stå tillbaka lite. Bedömning Vi bedömer att vi lyfter fram de lite tystare i leken och i samlingarna. Barnen deltar i vardagsrutiner så som att räkna barnen tillsammans och när de är veckans värd hjälps de åt duka och berätta för sina kompisar vad det är för mat och vem som får gå till matbordet, där barnen har sina bestämda platser/namnskyltar. 4.4 Förskola och hem Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar fö att varje barn ska kunna utveckla rikt och mångsidigt. Beskrivning -barnen. tillsammans med sina föräldrar ska få en god instruktion i förskolan vårdnadshavare ska genom utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande kunna vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten. Resultat Genom daglig kontakt, föräldrar möte, enkäter och föräldrar samtal varje termin kan föräldrar ge sina sinpunkter på verksamheten. Vi är flexibla för extra frågeställningar och föräldrar samtal. Analys Vi bedömer att när det uppstår frågeställningar och missnöje har vi försökt att lösa det omgående tillsammans med föräldrarna och vi har möjlighet att ta hjälp av förskolechefen Bedömning Vi bedömer att föräldrar har uppskattat att vi har varit lyhörda och behjälpliga och försökt att lösa de frågeställningar som har uppstått. 4.5 Samverkan Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 11

12 Beskrivning Samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. Barnen har varit med förskoleklassen i skolan en gång i veckan och deltagit i gymnastiken två gånger i veckan. Analys Samarbetet med skolan har upplevts positivt både från barn och föräldrar. Bedömning Vi bedömer att det är bra med det samarbetet med skolan och det blir en mer naturlig och trygg övergång för barnen och vill fortsätta det samarbetet. 5. RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DE KOMMUNALA MÅLEN Här kan Du läsa om i vilken utsträckning förskolan bedömer sig ha uppnått målen i den kommunala skolplanen, beslutad av Barn och utbildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Bedömningsvokabulären som används är desamma som Skolverket använt sig av i sina inspektionsrapporter. Mycket god, God, Mindre god, Ej godtagbar måluppfyllelse. Mål 1 God ekonomisk hushållning Ekonomi i balans Detta mål innebär att varje verksamhet och varje skolområde skall hålla sin budget. För att detta skall lyckas är förskolechefer och rektorer noga med att informera om det ekonomiska läget och följa upp eventuella avvikelser bestod skolområdet av tre olika områden, Rödsle barnomsorgsområde, halva Kristdala rektorsområde och Rödsle rektorsområde. Vid bokslutet 2010 redovisades varje område för sig. Två av områdena gick mer ett överskott på totalt kronor. Nämnden beslutade att detta skulle användas till 2011 års besparing och det resulterade i att skolområdet istället gick med ett underskott på totalt kronor. Att spara in detta, samtidigt som elevpengen inte ökar, är tungt. Inför hösten 2011, då elevantalet sjunker något, har ett antal åtgärder vidtagits och vi tror på en budget i balans. Detta kan dock ändras om vi inte får överskrida investeringskostnaderna då vi tvingas att köpa nya telefoner och brandlarm till en kostnad på ca kronor. 12

13 Mål 2 Attraktiv kommun med hög livskvalitet Delaktiga medborgare Målet innebär att våra föräldramöten är så attraktiva att minst 80 % av barnens föräldrar väljer att komma på möten. Hösten 2010 hade vi 81,25% av barnens föräldrar. Detta innebär föräldrarna är intresserade av vad som händer på förskolan God kommunal service Detta innebär att meritvärdena på elevernas slutbetyg ska ligga på riksgenomsnittet senast Vi bidrar till detta genom utmaningar som leder till utveckling och lärande. Mål 3 Attraktiv arbetsgivare Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Under en treårs period skall varje medarbetare gå bredvid en annan medarbetar för att lära av varandra. Under detta läsår har ingen av medarbetarna gått bredvid i en annan verksamhet. Dialogen gällande målet har under vårterminen kommunicerats på arbetplatsträffar. Detta innebär att vi till nästa läsår lyfter målet vid varje medarbetarsamtal och där efter är förskolechefen behjälplig med lösningar för att nå måluppfyllelse. Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Var tredje år mäts detta genom en enkät där kommunen tar reda på om medarbetarna känner till kommunens fyra övergripande mål. Den första mätningen är inte gjord än. 6. UPPRÄTTANDE AV LIKABEHANDLINGSPLAN/ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Här kan Du läsa om hur förskolan jobbat för att motverka kränkande behandling av barn. Nedan kan Du ta del av hur föregående läsårs planerade åtgärder genomförts och vad de lett till. Du ta också del av den översikt med åtgärder som enheten planerar att genomföra under kommande läsår för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Åtgärder läsåret 09/10 - Vi använder oss av massage och vila varje dag för att skapa lugn och harmoni. - Vi har daglig kontakt med föräldrar - Vi lyssnar på varje barn och skuldbelägger inte någon - Vi stöttar barn som har det jobbigt - De små barnen kramar varandra när det har hänt en konflikt - Vi hjälper barn att lösa konflikter som uppstår Resultat av åtgärderna Den dagliga kontakten med föräldrarna är viktig, att föräldrarna inte bara lämnar in barnen utan att vi vill ha ögonkontakt så de ser att vi är här och tar emot. Vid den stora vilan var det ganska många barn och det blev rörigt och stimmigt och det var svårt att läsa saga och att ha massage. Vi upplever att med närvarande pedagoger och 13

14 förändringar i den pedagogiska miljön har barngruppen har blivit lugnare. Eftersom vi delar barnen i fler grupper nu så är det mer lugn och harmoni vid läsvilan och barnen har blivit mer intresserade av böcker. Barnen får utmaningar genom att lekmaterialet byts ut. Analys och bedömning Det har tagit tid, men vi märker att vi är på rätt väg. Utifrån åtgärderna så har vi kommit fram till att vi måste dela på barnen i flera grupper. Vi ska fortsätta att byta ut lekmaterial eftersom vi har märkt att det är en utmaning och barnen leker bättre med varandra. Vi ska fortsätta att dela barnen vid vila när det är många barn. Eftersom vi märk att barnen lättare att komma till ro när de är mindre grupper. Åtgärder läsåret 10/11 - Vi delar grupperna vid vila för att skapa lugn och harmoni vid läsvilan - Vi har daglig kontakt med föräldrar - Lyhörda för föräldrars synpunkter - Närvarande pedagoger - Förändringar i den pedagogiska miljön/utbyte av lekmaterial - Vi kommer att till nästa läsår ta fram en grundstomme gällande likabehandlingsplan/årligplan mot kränkande behandling som gäller i hela Döderhults skolområde. Varje enhet kommer därefter att skriva in sina egna mål och metoder. Vi kommer även under hela året i olika sammanhang tillsammans reflektera utifrån innehållet i dokumentet för att göra det levandegöra det. Dessa insatser kommer att leda till att vuxna och barn i verksamheten har kunskap om innehållet och efterlever de 14

15 7. UPPFÖLJNING AV KULTURPLANEN I detta kapitel kan Du läsa om hur förskolan jobbat för att uppfylla målen i den kommunala kulturplanen som beslutades av Barn och utbildningsnämnden i Oskarshamns kommun under våren Planens övergripande mål är att alla barn och unga i Oskarsshamns kommuns förskolor och grundskolor ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande. Kultur och estetik ska vara en integrerad del av lärandet Mål ur kulturplanen - Alla barn skall under sin förskoletid få möjlighet att utforska sin närmiljö - Alla barn erbjuds under sin förskoletid vid flertalet tillfällen besök på sitt lokala bibliotek - Alla förskolor erbjuds att regelbundet låna böcker - Alla barn i förskolan erbjuds under sin förskoletid ett professionellt musikprogram. - Alla barn i förskolan erbjuds under sin förskoletid två professionella teater- eller dansföreställningar. områdesrektor sätter av pengar till resor in till Oskarshamns gör det möjligt för vår förskola att åka på de olika arrangemangen som ordnas. Bedömning Barnen har tyckt att det har varit spännande att få åka buss och sen gå på teater. Böckerna som vi har lånat från bokbussen läses bl.a. när de stora barnen ska vila. Under året har vi regelbundet besökt bokbussen, skogen och lekplatser i samhället. Varje vecka läser vi högt tillsammans med barnen ur böcker som vi lånat på bokbussen. Barnen som är fyra och fem år gamla deltog under hösten i en dansföreställning. Resultat, - Barn som är födda -05 har varit på teatern på vår strand på hösten Barn som är födda -06 har varit på teatern Leoparden som tappade en fläck på hösten Barn som är födda -07 har varit på teatern Nu är vi Gorillor låtsas vi på våren Analys Vi gör bedömningen att vi når målen i kulturplanen under barnens förskoltid. Glesbygdsbidraget som innebär att 15

16 8. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE I detta avsnitt kan Du ta del av förskolechefens analys och bedömning av sambanden mellan förutsättningar, arbetet i verksamheten, resultat och måluppfyllelse. Av analysen framkommer både starka och svaga områden som finns inom enheten. Förskolechefen gör bedömningen att måluppfyllelsen i förskolan är på god väg. Att vi når de resultat vi gör beror till största del medarbetarna hur under läsåret fortsatt att ta ansvar för samarbete, samspel och utvecklat arbetet på förskolan genom att ha påbörjat arbetet med att alltid utgå från styrdokumenten genom att bryta ned dem, koppla det till arbetat i verksamheten och se vikten av att ha ett levande kvalitetsarbete som pågår under hela läsåret. Den reviderade läroplanen, skollagen blir en nystart i processen gällande att sätta ord på vardagen och göra kopplingar till styrdokumenten. 9. PRIORITERADE MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 2011/2012 Utifrån förskolechefens analys och bedömning av måluppfyllelsen i kapitel 8 i kvalitetsredovisningen, beslutar rektor om ett antal konkreta förbättringsåtgärder för kommande läsår. Mål och åtgärder redovisas för respektive verksamhet. Mål Att utveckla verksamhetens pedagogiska miljöer inne och ute för utveckling och lärande. Vara närvarande och medforskande pedagoger i barnens utveckling och lärande. Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Åtgärd Fortsätta arbetet med att anpassa förskolan så att den gynnar alla barn i alla åldrar. En sida för de yngre barnen och den andra sidan för de äldre. Nyttja vårt uterum och innerum under fullt ut under dagen. Delta aktivt och med stort engagemang i barnens utveckling och lärande. Fortsätta ha en nära och daglig kontakt med vårdnadshavarna, samt vara lyhörd för deras synpunkter Uppföljning och utvärdering Tid för uppföljning och utvärdering avsätts på den gemensamma planeringen, reflektionskvällar, reflektionsdagar och stängningsdagar. Utvärderingen och uppföljningen utgår alltid från våra styrdokument och ingår i vårt kvalitetsarbete som pågår under hela läsåret. Ansvarig All personal tillsammans samt förskolechefen arbetar för en så hög måluppfyllelse som möjligt. 16

17 Mål som gäller alla förskolor i kommunen: Mål 1 Mål 2 Implementering av den reviderade läroplanen; förskolan tydliggör hur verksamheten arbetar för en högre måluppfyllelse gentemot målen i läroplanen. Q i förskolan; använda organisationen med handledare som kan de redskap som finns i aktionsforskningen för att leda verksamhetens utveckling mot högre måluppfyllelse. Mål 3 Attraktiva föräldramöten; 80 % av eleverna är representerade på verksamhetens föräldramöten. Mål utifrån vårt eget kvalitetsarbete i förskoleområdet Mål 1 Vi tar tillvara på vad som händer i förskolan och skapar lärande miljöer utefter detta. -förskolan arbetar fram metoder gällande pedagogisk dokumentation av verksamheten. - förskolan tydliggör hur verksamheten arbetar för att skapa utmaningar och lärande. 17

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Arbetsplan för avdelning Fjärilen Fågelvägens förskola

Arbetsplan för avdelning Fjärilen Fågelvägens förskola Köpings kommun Arbetsplan för avdelning Fjärilen Fågelvägens förskola Läsår 2014 2015 Heléna Henkel Inga Lill Alfredsson Anette Ericsson Elisabeth Larsson 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING

PEDAGOGISK PLANERING PEDAGOGISK PLANERING Avdelning: Skogs- och Sockermyran Termin: HT 2011 och VT 2012 Datum: Augusti 2011 Berörd personal: Anna, Ellinor, Si-Mona, Susanne, Madde, Annelie och Jimmy Barns inflytande Mål utifrån

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Mussebergs förskola. Maria Andersson/ Annette Nilsson. Bitr. rektor. Mari Svensson. Kvalitetssamordnare. Havrevägen, Bockara. Adress 579 91 BOCKARA

Mussebergs förskola. Maria Andersson/ Annette Nilsson. Bitr. rektor. Mari Svensson. Kvalitetssamordnare. Havrevägen, Bockara. Adress 579 91 BOCKARA Rektor Bitr. rektor Kvalitetssamordnare Adress Postadress Lotta Lindgren Maria Andersson/ Annette Nilsson Mari Svensson Havrevägen, Bockara 579 91 BOCKARA Telefon 0491 76 49 48 Hemsida http://www.oskarshamn.se/templates/page.aspx?id=3104

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 26 barn inskrivna.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsrapport RE 4-2014

Kvalitetsrapport RE 4-2014 Kvalitetsrapport RE 4-2014 Charlottenberg 2014-08-27 Monica Skönnå Förskolechef 1 Innehållsförteckning Kvalitetsarbetets period...3 Verksamheterna som omfattas...3 Underlag och rutiner för att ta fram

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com 2012-2013 Innehåll Vision, mål och verksamhetsidé... 2 Beskrivning av organisation och lokal... 2 Verksamhetens personalpolitik och personalutveckling... 3 Våra mål... 3 Åtgärder för att nå målen... 3

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer