s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotoko I I 20L (16) s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/driftsbidrag (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att: Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om r4o ooo kr för år zor4för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt 6o ooo kr för takomläggning för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamåi. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN $ rg/r989 från och med den r januarizot4,och Hubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennishubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamåi, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll avvallentuna tennishall. Yrkanden Jerri Bergström (S) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Roger Gadde (M) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4 för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt att Vallentuna TennisHubb beviljas ytterligare 6o ooo kr för takomläggning är zor4. Propositionsordning Ordförande ställer Jerri Bergströms och Roger Gaddes ändringsyrkanden mot förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Jerri Bergströms och Roger Gaddes yrkanden. Ordförande ställer Roger Gaddes tilläggsyrkande mot avslag, och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling - Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Vallentuna tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, daterad 2ot4-o4-og 2. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna TennisHubb 4. Fastighetskostnader 2oro-2o13, budget 2014 Expedieras till Akten Vallentuna tennisklubb Justerandes n Ju Utd ragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN ÅSA BORGLUND SID 1/5 FÖRENINGSSAMORDNARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag Förslag till beslut Vallentuna tennisklubb beviljas driftsbidrag om kr/ år för sin anläggning Vallentuna tennishall, inledningsvis för perioden Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Beslut avseende år 2015 och 2016 gäller endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennisklubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamål, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Bakgrund Vallentuna tennisklubb (Vallentuna TK) är en ideell förening med ca 470 medlemmar, varav ca 270 barn och ungdomar. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, men har också många äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben bedriver bl a tennisskolor på olika nivåer, alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta och klubben profilerar sig som tennisklubben för hela familjen. Klubben äger den tennishall som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) i anslutning till Vallentuna lp. Kommunen gick i borgen för de lån som klubben tog i samband med att hallen byggdes för ca 25 år sedan, och anläggningen är en av de lokaler som sedan dess godkänts för hyresbidrag med 60 kr per sammankomst (se vidare tabell sida 3). Tennisklubben är således en av de ideella idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 2/5 Efter en lång period av bristande underhåll, är anläggningen nu sliten och i behov av flera omfattande åtgärder; 1. Läckage under flera år har orsakat skador på hallens tak (bilaga 1). Banorna blir därför ofta blöta, vilket utgör en skaderisk för både spelare och golvet i sig. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt, skriver Vallentuna TK, att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. I förlängningen kan det då inte uteslutas att det vid snöbelastning kan ske ett takras, med risk för allvarliga personskador. Vattenskadorna kan därtill orsaka fuktskador i isoleringen i tak och väggar, och ett större mögelangrepp skulle, skriver klubben i sin ansökan, äventyra hela verksamheten. En omfattande renovering/ omläggning av taket beräknas nu påbörjas sommaren 2014, till en kostnad av 2,3-2,5 mkr enligt offerter från. st företag. 2. Kommunen har vid en miljökontroll konstaterat stora brister i herrarnas omklädningsrum inkl. duschutrymmen, och ålagt klubben att totalrenovera detta. Preliminär kostnad är kr. 3. Stora delar av tennishallens plåtfasad är drabbad av klotter, vilket måste tas bort/ målas över till stora kostnader. 4. Hallens armaturer över tennisbanorna är från 1980-talet och genererar en elräkning som utgör föreningens största driftskostnad, ca kr per år. De går dessutom mycket lätt sönder då de träffas av en boll, och klubben planerar på några års sikt ett byte till LED-belysning. 5. Handikapporganisationer har framfört krav på att entrén tillgänglighetsanpassas, eftersom det idag saknas rullstolsramp etc. Ekonomi Efter att klubben länge skjutit problemen framför sig, har styrelsen under de senaste fem åren gjort omfattande insatser för att så snart som möjligt kunna åtgärda taket. Klubben har nu en stabil ekonomi, även om man beskriver att man kämpar med räntor och amortering på nuvarande lån om ca 4,3 mkr. Årsredovisningen för 2013 visar att föreningen då gjorde ett överskott på kr, samt att föreningen vid årets slut hade 5,5 mkr i tillgångar, varav 2,4 mkr i omsättningstillgångar.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 3/5 Som framgår av tabellen nedan, har de kommunala bidragen till klubben under de senaste fyra åren, mer än halverats. Delvis beror detta på en oavsiktlig förändring i klubbens redovisning av antal sammankomster under år 2013, vilket får effekter på både hyres- och aktivitetsbidrag. Ytterligare en förklaring är att en större andel av sammankomsterna numera gäller barn under 7 år, vilka inte berättigar till bidrag. Bidragstyp Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Bidrag till speciella ändamål Aktivitetsbidrag Summa Mot bakgrund av ovanstående, har Vallentuna Tennisklubb inkommit till fritidsnämnden med en ansökan om ökat kommunalt stöd för klubbens drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Den redovisningsmiss som klubben gjort för 2013 håller i skrivande stund på att justeras, och hyres- och aktivitetsbidragen för 2013 kommer därmed öka något. Förvaltningen menar dock att föregående tabell ändå visar på det problematiska för en förening med så stora driftskostnader som Vallentuna tennisklubb i att erhålla hyresbidrag baserat på antal sammankomster, istället för ett driftsbidrag som på ett annat sätt relaterar till klubbens kostnader. Det är förvaltningens bedömning att klubben sedan några år hanterar ekonomin på ett ansvarsfullt sätt och med stort engagemang. Styrelsen har redan höjt avgifterna till smärtgränsen och infört tuffa besparingar, men samtidigt i möjligaste mån försökt skona barn- och ungdomsverksamheten. Förvaltningen delar också Vallentuna TKs bedömning av behovet av ovan nämnda åtgärder. Att tennishallen underhålls på ett bra sätt är en förutsättning för att den och klubben över huvud taget ska finnas kvar, vilket förvaltningen anser är viktigt för att behålla ett brett utbud av idrotter i Vallentuna. Förvaltningen menar också att det finns ett egenvärde i att hallen drivs i klubbens regi, vilket också bör innebära en billigare drift än om kommunen drev anläggningen.

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 4/5 Förvaltningen anser därför att Vallentuna TK bör beviljas ett driftsbidrag, vilket är en av de bidragsformer som går under paraplyet bidrag för speciella ändamål och riktlinjerna för dessa. Detaljerade riktlinjer för just driftsbidraget saknas ännu, men en process pågår för att ta fram detta. I avsaknad av annan vägledning, se nedan för en jämförelse av bidrags- och verksamhetsstatistik för de övriga tre föreningar som i dagsläget erhåller driftsbidrag från fritidsnämnden. Förening Antal deltagartillfällen, Antal samman- Driftsbidrag, komster, 2013 Vallentuna TK 6507 fler än 1156 Hyresbidrag ca Markim-Orkesta IF Frösunda SK GoIF Kåre Givet omfattningen av Vallentuna TKs verksamhet, tillsammans med klubbens relativt höga drifts- och underhållskostnader (bilaga 3), föreslår förvaltningen att driftsbidrag lämnas med kr per år. Enligt riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, kan inte en och samma förening uppbära både hyres- och driftsbidrag. Om nämnden beslutar att bevilja ett driftsbidrag, måste därför samtidigt tidigare beslut om godkännande av anläggningen Vallentuna tennishall för hyresbidrag, upphävas. För tydlighets skull ska sägas att Riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, till skillnad från Bidragsnormerna, är beslutade av fritidsnämnden själv, och att nämnden därför kan göra undantag från sina egna riktlinjer. Förvaltningen avråder dock från detta. Enligt samma riktlinjer kan fritidsnämnden bara fatta beslut om driftsbidrag för max tre år i taget, och beslutet för år 2 och 3 gäller under förutsättning i) att fritidsnämnden under dessa år beviljas medel i väntad omfattning om fritidsnämnden av någon anledning skulle få sin budget halverad, ska nämnden alltså inte vara bunden att betala ut stora bidrag som beslutats om under godare tider. Förvaltningen anser dock att nämndens uttalade avsikt i frågan om driftsbidrag till Vallentuna TK, bör vara att bevilja driftsbidrag även efter år 2016.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 5/5 ii) att föreningen bedriver verksamhet och driftar sin anläggning på ett sätt som fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det som förelåg då beslutet fattades. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Vallentuna tennisklubb beviljas ett driftsbidrag under perioden , om kr per år. Beslut avseende år 2015 och 2016 föreslås gälla endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Driftsbidraget belastar potten för bidrag speciella ändamål. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Handlingar 1. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 2. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Fastighetskostnader , budget Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, tjskr Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Åsa Borglund Föreningssamordnare Ska expedieras till: Akten Vallentuna tennisklubb

7 VALLENTUNA KOMMUN Frilidsndmnden I t7 [JlaD nr Di rieplaflhdeckil. Bidragsansökan för spec ellt ändamål Fritidsnämnden Vallentuna kommun Vallentuna tennisklubb är en ideell förening med ca 470 medlemmar som har som huvudverksamhet tennisspelför barn och vuxna. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, i nuläget ca27o barn. Klubben bedriver tennislekis och tennisskolor på olika nivåer. Alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta. Vi har ingen verksamhet där någon form av utslagning eller utanförskap förekommer. Klubben tar ett stort socialt ansvar för alla barn och lär barnen respektera varandra och ta ansvar för sina handlingar på och utanför planen, Allt arbete sker med ett djupt förankrat samarbete med föräldrarna. Klubben har också en stor del äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben anordnar flera sociala aktiviteter som lägerverksamhet, utbyte med barn från andra länder etc. Klubben äger tennishallen som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) uppe vid lp. Kommunen har gått i borgen för de lån som klubben har och som togs i samband med att hallen byggdes för ca 25 àr sedan. Klubben är således en av få idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. Under de senaste tio åren har taket på hallen blivit allt sämre och det har under lång tid förekommit läckage som orsakat skador på tafet och dess konstruktion. Banorna blir ofta blöta det bildas stora vattenpölar som gör det mycket riskfyllt att spela och dessutom skadas golvet. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. Vid snöbelastning kan det inte uteslutas att det kan ske ett takras, detta har hänt i andra idrottshallar i Stockholmsområdet. En sådan situation skulle kunna få allvarliga konsekvenser med risk för personskador. Vattenskadorna kan dessutom orsaka mögel i isoleringen i tak och väggar. Ett större mögelangrepp skulle givetvis äventyra hela verksamheten. Nu står föreningen inför ett högst angeläget beslut om åtgärd av taket, En specialist har besiktat taket och konstaterat att det är viktigt att åtgärder vidtas innan det gått för långt. Utlåtandet bifogas ansökan. Det konstaterades också att taket inte är byggt på det sätt som konstruktionsritningarna visar. Detta kan vara en orsak som bidragit till läckageproblemen.

8 Takets dåliga skick är ingen nyhet för Vallentuna tennisklubb. Föreningen har under flera år sparat pengar för att kunna ta ett beslut om ombyggnad av taket. Föreningen har nu en stabil ekonomi men att ensam ta hela denna kostnad är orealistiskt, Föreningen anser att kostnaden inte i sin helhet kan belasta medlemmarna, i huvudsak barnen och dess föräldrar. Att höja avgifterna ännu mer än vad som redan gjorts skulle förmodligen få till följd att många skulle lämna klubben och då förvärras situationen ytterl igare, Föreningen kämpar med amortering och räntor på nuvarande lån på ca 4 miljoner Kommunen har också vid en miljökontroll konstaterat stora brister i omklädningsrummen. Det är fram för allt ytskikten som är så slitna att de släpper igenom fukt och de går inte att rengöra å ett tillfredsställande sätt. Det är också rötskador vid dörrarna, Det kommer att krävas en totalrenovering av herrarnas omklädningsrum inkl duschutrymmen till en preliminär kostnad av kr. En första preliminär beräkning av omläggning av taket skulle hamna på ca2,3-2,5 miljoner. Arbetet beräknas påbörjas sommaren 2O14. Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd med 5O% av kostnaden för omläggning av taket. I de flesta fall er det kommunen som ager tdrottsanlaggnrngarna ocn tar nela driftkostnaden. Det är inte rimligt att en enskild helt ideellförening ska kunna bära denna kostnad själv. Om det varit kommunens anläggning hade kommunen fått ta hela kostnaden. Alternativet är att kommunen öveftar hallen men det löser inte den akuta takfrågan. Vi ser fram emot ett positivt beslut eller om kommunen har en annan smartare lösning. Karin Gullström Vice ordförande Bilagor a a Budget Besiktningsprotokoll a Verksamhetsbdtrlse Tlan (Þ I (J Tennisklubben lör Hela familjen

9 PUÅTrcONSULT ttttt [:lr lê!ìvetr:l.: 'rir l\l] VALLENTUNA Fritìdsnöm KOMMUN nden i1 Vallentuna Tenn isklubb Sten Odenrick Parkvägen VALLENTUNA Vallentuna Kommun Tuna Fastigheter len nart.till Lennart Tillborg Tuna Torg VALLENTUNA UTLÅTANDE ÖVEN STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK PÅ TENNISHALL Närvarande Ola Svensson, Plåtkonsult Rolf Svensson AB, Sten Odenrick, Vallentuna Tennisklubb, Lennart Tillborg, Tu naf astig heter I övrigt deltog även representanter för Vallentuna TK i de delar som avser påtalade läckage punkter och problemområden. Bakgrund Vallentuna Tennisklubb har under en längre period noterat läckage från yttertak i varierande omfattning. Som ett första steg till att utreda vari läckagen har sin uppkomst har Plåtkonsult Rolf Svensson AB fått i uppdrag att genomföra statusbesiktning med målsättning att dels lokalisera läckagepunkterna och dess orsak och dels föreslå åtgärder för att komma tillrätta med detsamma. Besiktning har utförts från yttertak både okulärt och genom demontering av takplåt. Klubergsviadulcen63,plmT I lll 64Stækholm I Tel Fu w.rs-platkonsult.se I org. nr

10 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 2 (5) Utformning Hallbyggnadens ulformning är sadeltak med utvändigt beklädnad av trapetsprofilerad stålplåt i tak och vägg. Takavvattning utgörs av hängrännor och stuprör på fasad. Antecknade förhållanden och brister Vid besiktning antecknades följande: Yttertakskonstruktion är inte utförd enligt ursprunglig handling, bl.a. saknas luftspalt för mekanisk ventilering av yttertaket. Den ursprungligen tänkta funktionen av yttertaket var att genom luftspalt ventilera taket med stöd av de fläktar som finns monterade på taket. som konsekvens av att taket aldrig byggdes enligt den tänkta lösningen har hallens tak varit utan ventilation vilket sannolikt medfört en del kondens bildning som sedan trängt i hallen. Häri kan förklaras större delen av de dropp på hallgolvet som uppfattats som läckage. 2. Överlappsskarvar i generalskarv på tak är fel utförd. Undersidan av yttertaksplåten är försedd med kondensskyddande skikt men som vid skarvning måste tas bort då den medför kapillär inträngning av vatten i skarv. I normalfallet skall skarven vara mm bred och den delen skallvara utan kondensskydd.

11 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Proiekt STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 3 (5) Konsekvensen av att skyddet inte är borttaget är att vatten har tillåtits tränga in mellan plåtarna och därefter kvarstått vilket orsakat kraftiga korrosionsangrepp på plåtmaterialet. 3. Ställvis saknas skruvar i takplåten. I något fall har avsaknad av skruv medfört vatten inträngning. I tillägg förekommer generellt punktvisa rostangrepp på takplåt och i något fall så kraftig att det uppstått hå.

12 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 4 (5) 4. Hängrännor är partiellt skadade och har visst bakfall. Förslag till åtgärder Med utgångspunkt ifrån aktuell status på byggnaden föreslås att yttertaket läggs om i sin helhet och att det görs enligt den ursprungliga tanken på funktion med veñtilering av takkonstruktionen. Víd en renovering finns två sätt att genomföra den på: 1. Komplettering av befintligt tak med profiler och montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. 2. Demontering av befintlig plåt samt komplettering av takkonstruktionen med plåtoch stålreglar c:a 100 mm. Därefter montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. Undertecknad föreslår alternativ 2 då detta medför att konstruktionen återställs till sitt ursprung och tänkta funktion med mekaniskt ventilerad luftspalt.

13 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 5 (5) Kostnader Omläggning av taket i sin helhet bedöms till en totalkostnad av inklusive mervärdesskatt. Kostnad för att ta fram förfrågningsunderlag inklusive AF del bedöms till c:a inklusive mervärdesskatt. Projekt- och byggledning c:a inklusive mervärdesskatt. Stockholm Plåtkonsult Rolf Svensson AB Ola Svensson, byggingenjör - SBR

14

15 BUDGET 2OI4 V8 lentuna nn sklubb Org nr VALLENTLII'lA icmmun FritiC;nú rri r:rjen 2014-CI3-1+ Försäljning shopen Träningsavgifter Medlemsavgifter Abonnemang Lägerverksamhet Tävlingsverksamhet Strötider o sommarkort Cafeteria Sponsring Bidrag, stat o kommun övriga intäkter Summa intäkter Utfall 201L Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 t L I tO ror L T2L o L s r757 LzL L ls L sO lnköp shopen lnköp bollar, priser mm Underhåll banor ute och inne lnköp cafeteria Lägerverksamhet övriga inköp Summa direkta kostnader s L7l t L L s Fastighetskostnader EI Administration Datakostnader Telefon Företagsförsä kring Avgift Tennisförbundet Summa övriga externa kostnader -43 ro s L7 9t L r s8-41, '4 48L s Löner Sociala avgifter Personalförsäkringar Utbildning mm Summa personalkostnader -t o Lt L3 -to2t L t?24t t tt8t9l Avskrivning byggnad Avskrivn inventarier Ränteintäkter Räntekostnader Summa övriga poster -L L68 LzT L t L L -r s Resultat

16

17 Vallentuna Tennisklubb Verksamhetsplan 2014 VALLENTLJN A KOMMUN Frilidsnomnde" l (1) 20ftr -03- T.8 rz Styrelsens fìirslag till verksamhetsplan for Verksamhetens syfte är att aila, vare sig de är nybörj are, gamla eller unga, motionåirer eller tävlingsspelare, möjligheten att spela tennis på sin egen nivå. Vallentuna Tennisklubb ska vara klubben ftir hela familjen som skapar glädje, trygghet och gemenskap. Genom att underhålla och sköta de egna anläggningarna på ett ansvarsfullt sätt, skall vi kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att utöva tennis året om. Om beslut fattas på årsmötet kommer också tennishallens tak att läggas om under Aven renovering av herramas omklädningsrum kommer att genomföras om ekonomin tillåter. Klubbens verksamhet skall budgeteras ftir att gå runt på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt für att vi skall kunna göra de avskrivningar och amorteringar som erfordras fiir den långsiktiga stabiliteten i verksamheten. Uppft)ljning av verksamheten sker löpande vid varje månads styrelsemöte. En hög kvalitet på tennisträningen ska eftersträvas genom att kompetenta och pålitliga tränare knyts till klubbens verksamhet. Kontinuerlig utbildning av våra aktiva tråinare skall erbjudas. För att kunna erbjuda utvecklande och givande verksamhet, vara en del av regionens samlade tennisverksamhet, samt bära vara budgeterade kostnader är vår ambition att utöver nuvarande tenniskoleverksamhet även : - ha ett gruppspel med flera divisioner på vår- och hösttermin. - ha full verksamhet på alla lov med tävlingar eller träningsläger. - sträva efter fler verksamheter dagtid med t.ex. lunchtennis och/eller frukosttennis /fler pensionärer. - aktivt marknadsfìira tennisen. - aktivt locka nya sponsorer till klubben. - ha fullbeläggning på verksamheten i tennisskola och vuxenträning. - arraîgeía ett antal tävlingar, varav minst fura skall vara sanktionerade av Svenska Tennisftirbundet. Styrelsens målsättning och ambition åir att: - ha en hög kvalitet på tennisverksamheten - ha ordning och reda i ekonomin - ha välskötta tennisbanor både inom- och utomhus - ha välstädat och snyggt i de gemensamma lokalerna Detta sammantaget lägger en god grund ffir att man ska känna sig väl bemött, erbjudas bra tennisverksamhet, klubbgemenskap och gör attman som medlem kan rekommendera andra att prova på tennis i Vallentuna Tennisklubb. Vallentuna imars2014 Styrelsen ftir VTK Vallentuna TK Parkvägen VALLENTUNA Telefon: 08-5ll n aten n is.se n is.se

18

19 VALLE 20t l Fritidsnämnden Vallentuna kommun Komplettering, bidragsansökan för spec ellt ändamål Från tennisklubben vill vi göra föliande tillägg Klubben har under alla år inte förstått att det funnits möjlighet till att få kommunalt stöd i form av driftsbidrag. Hade klubben känt till detta så hade vi givetvis sökt. Först nu har klubben fått vetskap om att andra föreningar som äger sina anläggningar får bidrag upp mot kr per år. Driftkostnaderna för hallen är mycket höga förmodligen den mest kostsamma av alla föreningsägda anläggningar. Elkostnaden ligger t ex på ca kr per år. Avskrivningarna ligger på ca kr, räntekostnaderna på kr. Underhåll av hall och utebanor på 30000kr. Mot bakgrund av detta så borde det vara rimligt att klubben får någon form av bidrag till takombyggnaden. Vallentuna Loft 2ol't Ordförande Tennisklubben för HeIa familien

20 Vallentuna Tennisklubb Upprättad Fastighetskostnader Tkr B Underhåll utebanor El Markarrende Vatten & avlopp Renhållning Rep o underhåll fastighet Fastighetsförsäkring Avskrivningar Räntekostnader Amortering lån Personal (endast drift) - städning 5 tim/v x 170 kr x 50 v rep o underhåll hallen 5 tim/mån x 200kr x 10 mån utebanorna 3 tim/v x 200 kr x 5 mån snöröjning mm 1 tim/v x 170 kr x 10 v Summa

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING 2 0 1 5-01-23 D N R FN 2 011.0 58 Å SA B ORGLUND SID 1/5 F Ö RENIN GSSAMORDNARE 08-587 85 1 6 9 A SA.BORGLUND@VALLEN TUNA.SE F R I TIDSNÄMNDEN

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Stora Wäsby Tennisklubb. Tennisklubben för alla!

AFFÄRSPLAN. Stora Wäsby Tennisklubb. Tennisklubben för alla! 1 AFFÄRSPLAN Stora Wäsby Tennisklubb Tennisklubben för alla! 2 SAMMANFATTNING Detta förslag till tennisanläggning, tillsammans med Stora Wäsby Tennisklubbs vision, värdegrund och mångåriga erfarenhet,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 27 maj kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 3 Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna (FN 2011.058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Badutredning 2013 2013-11-12

Badutredning 2013 2013-11-12 2013-11-12 Badutredning 2013 POSTADRESS Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Box 975, 801 33 Gävle BESÖKSADRESS Kungsbäcksvägen 54 TEL 026-17 82 60 ORG.NR 556009-9581 info@gavlefastigheter.se www.gavlefastigheter.se

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

INKOMMNA MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2015-05-04 1. REDOGÖRELSE FÖR HUR STYRELSEARVODET FÖRDELATS

INKOMMNA MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2015-05-04 1. REDOGÖRELSE FÖR HUR STYRELSEARVODET FÖRDELATS INKOMMNA MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2015-05-04 1. REDOGÖRELSE FÖR HUR STYRELSEARVODET FÖRDELATS I och med att tre ledamöter inte suttit hela sin period och att suppleanternas roll förändrats under årets

Läs mer

1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink. 2 Svar på medborgarförslag - Anlägg en liten isbana om Maxihallen läggs ner

1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink. 2 Svar på medborgarförslag - Anlägg en liten isbana om Maxihallen läggs ner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-09-14 Tid Måndag 26 september, Kl 19:00 Plats Tumbascenen, foajén Ärenden 1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta

Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta 2013-04-09 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/252-045 2013-04-15 Kommunstyrelsen Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta Förslag till beslut 1.

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 15 Hemställan om investeringsanslag avseende renovering av Veda (FN 2015.014) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

HSB BRF ERLAND ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF ERLAND ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF ERLAND ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Riksförbundsstämma 2014 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Innehållsförteckning Välkommen... 3 Utskott... 5 Förslag till föredragningslista... 6 Ombudsförteckning...

Läs mer

q-- 93s Ârsredovisning för Vallentuna kommun 2OtZ (KS 2013.090) VALLENTUNA KOMMUN Ärendet i korthet Handlingar Beslut 20L3-O3-2L

q-- 93s Ârsredovisning för Vallentuna kommun 2OtZ (KS 2013.090) VALLENTUNA KOMMUN Ärendet i korthet Handlingar Beslut 20L3-O3-2L VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-O3-2L 8 (16) 93s Ârsredovisning för Vallentuna kommun 2OtZ (KS 2013.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtid och engagemang i Svedala kommun. En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga

Framtid och engagemang i Svedala kommun. En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga Framtid och engagemang i Svedala kommun En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2013 att uppdra Beredningen

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer