s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotoko I I 20L (16) s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/driftsbidrag (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att: Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om r4o ooo kr för år zor4för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt 6o ooo kr för takomläggning för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamåi. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN $ rg/r989 från och med den r januarizot4,och Hubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennishubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamåi, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll avvallentuna tennishall. Yrkanden Jerri Bergström (S) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Roger Gadde (M) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4 för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt att Vallentuna TennisHubb beviljas ytterligare 6o ooo kr för takomläggning är zor4. Propositionsordning Ordförande ställer Jerri Bergströms och Roger Gaddes ändringsyrkanden mot förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Jerri Bergströms och Roger Gaddes yrkanden. Ordförande ställer Roger Gaddes tilläggsyrkande mot avslag, och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling - Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Vallentuna tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, daterad 2ot4-o4-og 2. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna TennisHubb 4. Fastighetskostnader 2oro-2o13, budget 2014 Expedieras till Akten Vallentuna tennisklubb Justerandes n Ju Utd ragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN ÅSA BORGLUND SID 1/5 FÖRENINGSSAMORDNARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag Förslag till beslut Vallentuna tennisklubb beviljas driftsbidrag om kr/ år för sin anläggning Vallentuna tennishall, inledningsvis för perioden Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Beslut avseende år 2015 och 2016 gäller endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennisklubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamål, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Bakgrund Vallentuna tennisklubb (Vallentuna TK) är en ideell förening med ca 470 medlemmar, varav ca 270 barn och ungdomar. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, men har också många äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben bedriver bl a tennisskolor på olika nivåer, alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta och klubben profilerar sig som tennisklubben för hela familjen. Klubben äger den tennishall som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) i anslutning till Vallentuna lp. Kommunen gick i borgen för de lån som klubben tog i samband med att hallen byggdes för ca 25 år sedan, och anläggningen är en av de lokaler som sedan dess godkänts för hyresbidrag med 60 kr per sammankomst (se vidare tabell sida 3). Tennisklubben är således en av de ideella idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 2/5 Efter en lång period av bristande underhåll, är anläggningen nu sliten och i behov av flera omfattande åtgärder; 1. Läckage under flera år har orsakat skador på hallens tak (bilaga 1). Banorna blir därför ofta blöta, vilket utgör en skaderisk för både spelare och golvet i sig. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt, skriver Vallentuna TK, att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. I förlängningen kan det då inte uteslutas att det vid snöbelastning kan ske ett takras, med risk för allvarliga personskador. Vattenskadorna kan därtill orsaka fuktskador i isoleringen i tak och väggar, och ett större mögelangrepp skulle, skriver klubben i sin ansökan, äventyra hela verksamheten. En omfattande renovering/ omläggning av taket beräknas nu påbörjas sommaren 2014, till en kostnad av 2,3-2,5 mkr enligt offerter från. st företag. 2. Kommunen har vid en miljökontroll konstaterat stora brister i herrarnas omklädningsrum inkl. duschutrymmen, och ålagt klubben att totalrenovera detta. Preliminär kostnad är kr. 3. Stora delar av tennishallens plåtfasad är drabbad av klotter, vilket måste tas bort/ målas över till stora kostnader. 4. Hallens armaturer över tennisbanorna är från 1980-talet och genererar en elräkning som utgör föreningens största driftskostnad, ca kr per år. De går dessutom mycket lätt sönder då de träffas av en boll, och klubben planerar på några års sikt ett byte till LED-belysning. 5. Handikapporganisationer har framfört krav på att entrén tillgänglighetsanpassas, eftersom det idag saknas rullstolsramp etc. Ekonomi Efter att klubben länge skjutit problemen framför sig, har styrelsen under de senaste fem åren gjort omfattande insatser för att så snart som möjligt kunna åtgärda taket. Klubben har nu en stabil ekonomi, även om man beskriver att man kämpar med räntor och amortering på nuvarande lån om ca 4,3 mkr. Årsredovisningen för 2013 visar att föreningen då gjorde ett överskott på kr, samt att föreningen vid årets slut hade 5,5 mkr i tillgångar, varav 2,4 mkr i omsättningstillgångar.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 3/5 Som framgår av tabellen nedan, har de kommunala bidragen till klubben under de senaste fyra åren, mer än halverats. Delvis beror detta på en oavsiktlig förändring i klubbens redovisning av antal sammankomster under år 2013, vilket får effekter på både hyres- och aktivitetsbidrag. Ytterligare en förklaring är att en större andel av sammankomsterna numera gäller barn under 7 år, vilka inte berättigar till bidrag. Bidragstyp Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Bidrag till speciella ändamål Aktivitetsbidrag Summa Mot bakgrund av ovanstående, har Vallentuna Tennisklubb inkommit till fritidsnämnden med en ansökan om ökat kommunalt stöd för klubbens drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Den redovisningsmiss som klubben gjort för 2013 håller i skrivande stund på att justeras, och hyres- och aktivitetsbidragen för 2013 kommer därmed öka något. Förvaltningen menar dock att föregående tabell ändå visar på det problematiska för en förening med så stora driftskostnader som Vallentuna tennisklubb i att erhålla hyresbidrag baserat på antal sammankomster, istället för ett driftsbidrag som på ett annat sätt relaterar till klubbens kostnader. Det är förvaltningens bedömning att klubben sedan några år hanterar ekonomin på ett ansvarsfullt sätt och med stort engagemang. Styrelsen har redan höjt avgifterna till smärtgränsen och infört tuffa besparingar, men samtidigt i möjligaste mån försökt skona barn- och ungdomsverksamheten. Förvaltningen delar också Vallentuna TKs bedömning av behovet av ovan nämnda åtgärder. Att tennishallen underhålls på ett bra sätt är en förutsättning för att den och klubben över huvud taget ska finnas kvar, vilket förvaltningen anser är viktigt för att behålla ett brett utbud av idrotter i Vallentuna. Förvaltningen menar också att det finns ett egenvärde i att hallen drivs i klubbens regi, vilket också bör innebära en billigare drift än om kommunen drev anläggningen.

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 4/5 Förvaltningen anser därför att Vallentuna TK bör beviljas ett driftsbidrag, vilket är en av de bidragsformer som går under paraplyet bidrag för speciella ändamål och riktlinjerna för dessa. Detaljerade riktlinjer för just driftsbidraget saknas ännu, men en process pågår för att ta fram detta. I avsaknad av annan vägledning, se nedan för en jämförelse av bidrags- och verksamhetsstatistik för de övriga tre föreningar som i dagsläget erhåller driftsbidrag från fritidsnämnden. Förening Antal deltagartillfällen, Antal samman- Driftsbidrag, komster, 2013 Vallentuna TK 6507 fler än 1156 Hyresbidrag ca Markim-Orkesta IF Frösunda SK GoIF Kåre Givet omfattningen av Vallentuna TKs verksamhet, tillsammans med klubbens relativt höga drifts- och underhållskostnader (bilaga 3), föreslår förvaltningen att driftsbidrag lämnas med kr per år. Enligt riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, kan inte en och samma förening uppbära både hyres- och driftsbidrag. Om nämnden beslutar att bevilja ett driftsbidrag, måste därför samtidigt tidigare beslut om godkännande av anläggningen Vallentuna tennishall för hyresbidrag, upphävas. För tydlighets skull ska sägas att Riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, till skillnad från Bidragsnormerna, är beslutade av fritidsnämnden själv, och att nämnden därför kan göra undantag från sina egna riktlinjer. Förvaltningen avråder dock från detta. Enligt samma riktlinjer kan fritidsnämnden bara fatta beslut om driftsbidrag för max tre år i taget, och beslutet för år 2 och 3 gäller under förutsättning i) att fritidsnämnden under dessa år beviljas medel i väntad omfattning om fritidsnämnden av någon anledning skulle få sin budget halverad, ska nämnden alltså inte vara bunden att betala ut stora bidrag som beslutats om under godare tider. Förvaltningen anser dock att nämndens uttalade avsikt i frågan om driftsbidrag till Vallentuna TK, bör vara att bevilja driftsbidrag även efter år 2016.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 5/5 ii) att föreningen bedriver verksamhet och driftar sin anläggning på ett sätt som fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det som förelåg då beslutet fattades. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Vallentuna tennisklubb beviljas ett driftsbidrag under perioden , om kr per år. Beslut avseende år 2015 och 2016 föreslås gälla endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Driftsbidraget belastar potten för bidrag speciella ändamål. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Handlingar 1. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 2. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Fastighetskostnader , budget Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, tjskr Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Åsa Borglund Föreningssamordnare Ska expedieras till: Akten Vallentuna tennisklubb

7 VALLENTUNA KOMMUN Frilidsndmnden I t7 [JlaD nr Di rieplaflhdeckil. Bidragsansökan för spec ellt ändamål Fritidsnämnden Vallentuna kommun Vallentuna tennisklubb är en ideell förening med ca 470 medlemmar som har som huvudverksamhet tennisspelför barn och vuxna. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, i nuläget ca27o barn. Klubben bedriver tennislekis och tennisskolor på olika nivåer. Alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta. Vi har ingen verksamhet där någon form av utslagning eller utanförskap förekommer. Klubben tar ett stort socialt ansvar för alla barn och lär barnen respektera varandra och ta ansvar för sina handlingar på och utanför planen, Allt arbete sker med ett djupt förankrat samarbete med föräldrarna. Klubben har också en stor del äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben anordnar flera sociala aktiviteter som lägerverksamhet, utbyte med barn från andra länder etc. Klubben äger tennishallen som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) uppe vid lp. Kommunen har gått i borgen för de lån som klubben har och som togs i samband med att hallen byggdes för ca 25 àr sedan. Klubben är således en av få idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. Under de senaste tio åren har taket på hallen blivit allt sämre och det har under lång tid förekommit läckage som orsakat skador på tafet och dess konstruktion. Banorna blir ofta blöta det bildas stora vattenpölar som gör det mycket riskfyllt att spela och dessutom skadas golvet. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. Vid snöbelastning kan det inte uteslutas att det kan ske ett takras, detta har hänt i andra idrottshallar i Stockholmsområdet. En sådan situation skulle kunna få allvarliga konsekvenser med risk för personskador. Vattenskadorna kan dessutom orsaka mögel i isoleringen i tak och väggar. Ett större mögelangrepp skulle givetvis äventyra hela verksamheten. Nu står föreningen inför ett högst angeläget beslut om åtgärd av taket, En specialist har besiktat taket och konstaterat att det är viktigt att åtgärder vidtas innan det gått för långt. Utlåtandet bifogas ansökan. Det konstaterades också att taket inte är byggt på det sätt som konstruktionsritningarna visar. Detta kan vara en orsak som bidragit till läckageproblemen.

8 Takets dåliga skick är ingen nyhet för Vallentuna tennisklubb. Föreningen har under flera år sparat pengar för att kunna ta ett beslut om ombyggnad av taket. Föreningen har nu en stabil ekonomi men att ensam ta hela denna kostnad är orealistiskt, Föreningen anser att kostnaden inte i sin helhet kan belasta medlemmarna, i huvudsak barnen och dess föräldrar. Att höja avgifterna ännu mer än vad som redan gjorts skulle förmodligen få till följd att många skulle lämna klubben och då förvärras situationen ytterl igare, Föreningen kämpar med amortering och räntor på nuvarande lån på ca 4 miljoner Kommunen har också vid en miljökontroll konstaterat stora brister i omklädningsrummen. Det är fram för allt ytskikten som är så slitna att de släpper igenom fukt och de går inte att rengöra å ett tillfredsställande sätt. Det är också rötskador vid dörrarna, Det kommer att krävas en totalrenovering av herrarnas omklädningsrum inkl duschutrymmen till en preliminär kostnad av kr. En första preliminär beräkning av omläggning av taket skulle hamna på ca2,3-2,5 miljoner. Arbetet beräknas påbörjas sommaren 2O14. Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd med 5O% av kostnaden för omläggning av taket. I de flesta fall er det kommunen som ager tdrottsanlaggnrngarna ocn tar nela driftkostnaden. Det är inte rimligt att en enskild helt ideellförening ska kunna bära denna kostnad själv. Om det varit kommunens anläggning hade kommunen fått ta hela kostnaden. Alternativet är att kommunen öveftar hallen men det löser inte den akuta takfrågan. Vi ser fram emot ett positivt beslut eller om kommunen har en annan smartare lösning. Karin Gullström Vice ordförande Bilagor a a Budget Besiktningsprotokoll a Verksamhetsbdtrlse Tlan (Þ I (J Tennisklubben lör Hela familjen

9 PUÅTrcONSULT ttttt [:lr lê!ìvetr:l.: 'rir l\l] VALLENTUNA Fritìdsnöm KOMMUN nden i1 Vallentuna Tenn isklubb Sten Odenrick Parkvägen VALLENTUNA Vallentuna Kommun Tuna Fastigheter len nart.till Lennart Tillborg Tuna Torg VALLENTUNA UTLÅTANDE ÖVEN STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK PÅ TENNISHALL Närvarande Ola Svensson, Plåtkonsult Rolf Svensson AB, Sten Odenrick, Vallentuna Tennisklubb, Lennart Tillborg, Tu naf astig heter I övrigt deltog även representanter för Vallentuna TK i de delar som avser påtalade läckage punkter och problemområden. Bakgrund Vallentuna Tennisklubb har under en längre period noterat läckage från yttertak i varierande omfattning. Som ett första steg till att utreda vari läckagen har sin uppkomst har Plåtkonsult Rolf Svensson AB fått i uppdrag att genomföra statusbesiktning med målsättning att dels lokalisera läckagepunkterna och dess orsak och dels föreslå åtgärder för att komma tillrätta med detsamma. Besiktning har utförts från yttertak både okulärt och genom demontering av takplåt. Klubergsviadulcen63,plmT I lll 64Stækholm I Tel Fu w.rs-platkonsult.se I org. nr

10 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 2 (5) Utformning Hallbyggnadens ulformning är sadeltak med utvändigt beklädnad av trapetsprofilerad stålplåt i tak och vägg. Takavvattning utgörs av hängrännor och stuprör på fasad. Antecknade förhållanden och brister Vid besiktning antecknades följande: Yttertakskonstruktion är inte utförd enligt ursprunglig handling, bl.a. saknas luftspalt för mekanisk ventilering av yttertaket. Den ursprungligen tänkta funktionen av yttertaket var att genom luftspalt ventilera taket med stöd av de fläktar som finns monterade på taket. som konsekvens av att taket aldrig byggdes enligt den tänkta lösningen har hallens tak varit utan ventilation vilket sannolikt medfört en del kondens bildning som sedan trängt i hallen. Häri kan förklaras större delen av de dropp på hallgolvet som uppfattats som läckage. 2. Överlappsskarvar i generalskarv på tak är fel utförd. Undersidan av yttertaksplåten är försedd med kondensskyddande skikt men som vid skarvning måste tas bort då den medför kapillär inträngning av vatten i skarv. I normalfallet skall skarven vara mm bred och den delen skallvara utan kondensskydd.

11 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Proiekt STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 3 (5) Konsekvensen av att skyddet inte är borttaget är att vatten har tillåtits tränga in mellan plåtarna och därefter kvarstått vilket orsakat kraftiga korrosionsangrepp på plåtmaterialet. 3. Ställvis saknas skruvar i takplåten. I något fall har avsaknad av skruv medfört vatten inträngning. I tillägg förekommer generellt punktvisa rostangrepp på takplåt och i något fall så kraftig att det uppstått hå.

12 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 4 (5) 4. Hängrännor är partiellt skadade och har visst bakfall. Förslag till åtgärder Med utgångspunkt ifrån aktuell status på byggnaden föreslås att yttertaket läggs om i sin helhet och att det görs enligt den ursprungliga tanken på funktion med veñtilering av takkonstruktionen. Víd en renovering finns två sätt att genomföra den på: 1. Komplettering av befintligt tak med profiler och montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. 2. Demontering av befintlig plåt samt komplettering av takkonstruktionen med plåtoch stålreglar c:a 100 mm. Därefter montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. Undertecknad föreslår alternativ 2 då detta medför att konstruktionen återställs till sitt ursprung och tänkta funktion med mekaniskt ventilerad luftspalt.

13 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 5 (5) Kostnader Omläggning av taket i sin helhet bedöms till en totalkostnad av inklusive mervärdesskatt. Kostnad för att ta fram förfrågningsunderlag inklusive AF del bedöms till c:a inklusive mervärdesskatt. Projekt- och byggledning c:a inklusive mervärdesskatt. Stockholm Plåtkonsult Rolf Svensson AB Ola Svensson, byggingenjör - SBR

14

15 BUDGET 2OI4 V8 lentuna nn sklubb Org nr VALLENTLII'lA icmmun FritiC;nú rri r:rjen 2014-CI3-1+ Försäljning shopen Träningsavgifter Medlemsavgifter Abonnemang Lägerverksamhet Tävlingsverksamhet Strötider o sommarkort Cafeteria Sponsring Bidrag, stat o kommun övriga intäkter Summa intäkter Utfall 201L Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 t L I tO ror L T2L o L s r757 LzL L ls L sO lnköp shopen lnköp bollar, priser mm Underhåll banor ute och inne lnköp cafeteria Lägerverksamhet övriga inköp Summa direkta kostnader s L7l t L L s Fastighetskostnader EI Administration Datakostnader Telefon Företagsförsä kring Avgift Tennisförbundet Summa övriga externa kostnader -43 ro s L7 9t L r s8-41, '4 48L s Löner Sociala avgifter Personalförsäkringar Utbildning mm Summa personalkostnader -t o Lt L3 -to2t L t?24t t tt8t9l Avskrivning byggnad Avskrivn inventarier Ränteintäkter Räntekostnader Summa övriga poster -L L68 LzT L t L L -r s Resultat

16

17 Vallentuna Tennisklubb Verksamhetsplan 2014 VALLENTLJN A KOMMUN Frilidsnomnde" l (1) 20ftr -03- T.8 rz Styrelsens fìirslag till verksamhetsplan for Verksamhetens syfte är att aila, vare sig de är nybörj are, gamla eller unga, motionåirer eller tävlingsspelare, möjligheten att spela tennis på sin egen nivå. Vallentuna Tennisklubb ska vara klubben ftir hela familjen som skapar glädje, trygghet och gemenskap. Genom att underhålla och sköta de egna anläggningarna på ett ansvarsfullt sätt, skall vi kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att utöva tennis året om. Om beslut fattas på årsmötet kommer också tennishallens tak att läggas om under Aven renovering av herramas omklädningsrum kommer att genomföras om ekonomin tillåter. Klubbens verksamhet skall budgeteras ftir att gå runt på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt für att vi skall kunna göra de avskrivningar och amorteringar som erfordras fiir den långsiktiga stabiliteten i verksamheten. Uppft)ljning av verksamheten sker löpande vid varje månads styrelsemöte. En hög kvalitet på tennisträningen ska eftersträvas genom att kompetenta och pålitliga tränare knyts till klubbens verksamhet. Kontinuerlig utbildning av våra aktiva tråinare skall erbjudas. För att kunna erbjuda utvecklande och givande verksamhet, vara en del av regionens samlade tennisverksamhet, samt bära vara budgeterade kostnader är vår ambition att utöver nuvarande tenniskoleverksamhet även : - ha ett gruppspel med flera divisioner på vår- och hösttermin. - ha full verksamhet på alla lov med tävlingar eller träningsläger. - sträva efter fler verksamheter dagtid med t.ex. lunchtennis och/eller frukosttennis /fler pensionärer. - aktivt marknadsfìira tennisen. - aktivt locka nya sponsorer till klubben. - ha fullbeläggning på verksamheten i tennisskola och vuxenträning. - arraîgeía ett antal tävlingar, varav minst fura skall vara sanktionerade av Svenska Tennisftirbundet. Styrelsens målsättning och ambition åir att: - ha en hög kvalitet på tennisverksamheten - ha ordning och reda i ekonomin - ha välskötta tennisbanor både inom- och utomhus - ha välstädat och snyggt i de gemensamma lokalerna Detta sammantaget lägger en god grund ffir att man ska känna sig väl bemött, erbjudas bra tennisverksamhet, klubbgemenskap och gör attman som medlem kan rekommendera andra att prova på tennis i Vallentuna Tennisklubb. Vallentuna imars2014 Styrelsen ftir VTK Vallentuna TK Parkvägen VALLENTUNA Telefon: 08-5ll n aten n is.se n is.se

18

19 VALLE 20t l Fritidsnämnden Vallentuna kommun Komplettering, bidragsansökan för spec ellt ändamål Från tennisklubben vill vi göra föliande tillägg Klubben har under alla år inte förstått att det funnits möjlighet till att få kommunalt stöd i form av driftsbidrag. Hade klubben känt till detta så hade vi givetvis sökt. Först nu har klubben fått vetskap om att andra föreningar som äger sina anläggningar får bidrag upp mot kr per år. Driftkostnaderna för hallen är mycket höga förmodligen den mest kostsamma av alla föreningsägda anläggningar. Elkostnaden ligger t ex på ca kr per år. Avskrivningarna ligger på ca kr, räntekostnaderna på kr. Underhåll av hall och utebanor på 30000kr. Mot bakgrund av detta så borde det vara rimligt att klubben får någon form av bidrag till takombyggnaden. Vallentuna Loft 2ol't Ordförande Tennisklubben för HeIa familien

20 Vallentuna Tennisklubb Upprättad Fastighetskostnader Tkr B Underhåll utebanor El Markarrende Vatten & avlopp Renhållning Rep o underhåll fastighet Fastighetsförsäkring Avskrivningar Räntekostnader Amortering lån Personal (endast drift) - städning 5 tim/v x 170 kr x 50 v rep o underhåll hallen 5 tim/mån x 200kr x 10 mån utebanorna 3 tim/v x 200 kr x 5 mån snöröjning mm 1 tim/v x 170 kr x 10 v Summa

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä mndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 2013-1 1-28 e (10) 582 Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby sk (FN 2013.061) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK Ärende 5 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-09-02 DNR FN 2012.048 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Volley, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kval till Elitserien

Tjänsteskrivelse Vallentuna Volley, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kval till Elitserien TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.021 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Volley, ansökan

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag

Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag Förslag till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag 2016 7 FN 2016.042 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 55 Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-01-18 DNR FN 2013.007 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Revidering

Läs mer

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013. Ärende 3 Kultu rnäm ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 20t3-og-27 s (ls) 531 Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.0 1B) Beslut Arbetsutskottet ftireslår att:

Läs mer

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden 1 (15) Plats och tid Stora mötesrummet, Vallentuna kulturhus kl 18:30-19:30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Lars Carlsson (C) (ordförande) Roger Gadde (M) (vice ordförande) Tommy Schiött (M)

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med EM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med EM i discodans VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-09-29 DNR FN 2014.055 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRIITDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet Ärende 4 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013-05-21 DNR FN 2012.055 THOMAS LINDBERG SID 1/3 ENHETSCHEF THOMAS.LINDBERG@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar

Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar Förslag till beslut För samtliga

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN

Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN 2017.013 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2017-02-15 DNR FN 2017.013 ANNIKA WEGNEBRING SID 1/2 FÖRENINGSSAMORDNARE ANNIKA.WEGNEBRING@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-09-25 DNR KS 2014.364 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering Förslag till

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN 2016.036 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-05-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 40 Taxor och avgifter Ungdomsenheten (FN 2016.036) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014 K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2014-10-23 Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Ingela Jansson, enhetschef för idrott-

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun 2012-09-10 SID 1/8 Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun Årsrapport 2011 Syftet med kommunens bidragsgivning är att stödja och stimulera kommunens ideella ungdomsföreningar

Läs mer

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12 Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, förvaltningschef, Sofia Nilsson, nämndsekreterare,

Läs mer

Ombudgetering av investeringsmedel för verksamhetsår 2015, omläggning av tak KS-2015/302

Ombudgetering av investeringsmedel för verksamhetsår 2015, omläggning av tak KS-2015/302 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 89 Ombudgetering av investeringsmedel för verksamhetsår 2015, omläggning av tak KS-2015/302 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (21) Sammanträdesprotokoll 20 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 17 Underhåll av anläggningar under vinterhalvår Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden beslutar om prioriteringar

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 13 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 13 maj 2004, kl. 13.30-15.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-11-19 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Tjänsteskrivelse Extra driftsbidrag till GoIF Kåre, för drift av Bergsjöplan år

Tjänsteskrivelse Extra driftsbidrag till GoIF Kåre, för drift av Bergsjöplan år VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-12-17 DNR FN 2014.091 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Extra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelseordföranden har ordet: USIF i utveckling Detta blir mitt sista ordförande har ordet då jag avgår ett år tidigare än mitt mandat går ut på grund av nytt jobb i USA och

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Sammanfattning

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kl 09:00 10.45 Åke Uddén, ordförande (C) Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 272 121,64 173 750,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier -253 010,00-25

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 21 november 2013 kl. 13:00 Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekets samlingssal Gruppmöte Majoriteten torsdag 21 november kl. 10.00 12.00,

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

OJUSTERAT. s 2s3 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskolor (BUN 2Or3.347)

OJUSTERAT. s 2s3 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskolor (BUN 2Or3.347) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Samma nträdesprotokol I 20L3-12-03 e (40) s 2s3 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskolor (BUN 2Or3.347) Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 08.00 09.35 ande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Jerri Bergström (S) Övriga närvarande

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-09-30 DNR BUN 2012.375 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV VALLENTUNA KOMMUN Socia I näm ndens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokol I 20t4-04-15 10 (14) 9s7 Ansökan om st mula nsbidrag för vidareutveckling av valfrihetssystem enligt LOV 2014 (SN 2OI4.089) Beslut

Läs mer

Budget Status: 2009-12-15

Budget Status: 2009-12-15 Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga

Läs mer

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 78 Riktlinjer för lokaliseringsersättning (UN 2016.106) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden beslutar att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan från Stora Skuggans 4H-gård

Ansökan från Stora Skuggans 4H-gård Östermalms Stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 2013-547-5.4. Sida 1 (5) 2013-12-06 Handläggare Eva Svedman Tel 08-508 10 320 Till Östermalms Stadsdelsnämnd sammanträde 2013-12-17

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE VALLENTUNA KULTURFÖRVALTNING 2012-10-05 DNR KN 2012.037 KN 2012.037 SID 1/1 LINNEA SKOG KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 LINNEA.SKOG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Inledning Vi vill starta upp en sektion för tennis inom Allmänna idrottsklubben. Vi är ett gäng AIK:are som alla har relativt lång tennisbakgrund,

Läs mer

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF Beslutad i KF 2013-09-26 Kultur- och fritidsnämnden Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF 2012.0042 Bidragsgrunder Kommunens bidrag till föreningar skall vara enkla, begripliga och uppfattas

Läs mer

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden.

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp roto kol I 201 5-1 1-30 L2 (2e) 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS 2015.393) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Byte av konstgräs Bällstaberg, äskande om investering

Tjänsteskrivelse Byte av konstgräs Bällstaberg, äskande om investering ÅSA BORGLUND SID 1/6 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Byte av konstgräs Bällstaberg, äskande om investering Förslag till beslut Fritidsnämnden

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2014

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2014 2013-11-05 Till Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2013/0011 Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2014 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja totalt 999 934

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN 2017.001 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-30 22 Remissvar på motion (s) angående

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

wf"" VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag

wf VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Sam manträdesprotokol I 20L5-09-2L 24 (34) s 1so Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig (KS 2015.267) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa revidering av taxan

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer