s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotoko I I 20L (16) s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/driftsbidrag (FN ) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att: Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om r4o ooo kr för år zor4för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt 6o ooo kr för takomläggning för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamåi. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN $ rg/r989 från och med den r januarizot4,och Hubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennishubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamåi, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll avvallentuna tennishall. Yrkanden Jerri Bergström (S) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Roger Gadde (M) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4 för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt att Vallentuna TennisHubb beviljas ytterligare 6o ooo kr för takomläggning är zor4. Propositionsordning Ordförande ställer Jerri Bergströms och Roger Gaddes ändringsyrkanden mot förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Jerri Bergströms och Roger Gaddes yrkanden. Ordförande ställer Roger Gaddes tilläggsyrkande mot avslag, och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling - Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Vallentuna tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, daterad 2ot4-o4-og 2. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna TennisHubb 4. Fastighetskostnader 2oro-2o13, budget 2014 Expedieras till Akten Vallentuna tennisklubb Justerandes n Ju Utd ragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN ÅSA BORGLUND SID 1/5 FÖRENINGSSAMORDNARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag Förslag till beslut Vallentuna tennisklubb beviljas driftsbidrag om kr/ år för sin anläggning Vallentuna tennishall, inledningsvis för perioden Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Beslut avseende år 2015 och 2016 gäller endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennisklubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamål, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Bakgrund Vallentuna tennisklubb (Vallentuna TK) är en ideell förening med ca 470 medlemmar, varav ca 270 barn och ungdomar. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, men har också många äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben bedriver bl a tennisskolor på olika nivåer, alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta och klubben profilerar sig som tennisklubben för hela familjen. Klubben äger den tennishall som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) i anslutning till Vallentuna lp. Kommunen gick i borgen för de lån som klubben tog i samband med att hallen byggdes för ca 25 år sedan, och anläggningen är en av de lokaler som sedan dess godkänts för hyresbidrag med 60 kr per sammankomst (se vidare tabell sida 3). Tennisklubben är således en av de ideella idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 2/5 Efter en lång period av bristande underhåll, är anläggningen nu sliten och i behov av flera omfattande åtgärder; 1. Läckage under flera år har orsakat skador på hallens tak (bilaga 1). Banorna blir därför ofta blöta, vilket utgör en skaderisk för både spelare och golvet i sig. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt, skriver Vallentuna TK, att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. I förlängningen kan det då inte uteslutas att det vid snöbelastning kan ske ett takras, med risk för allvarliga personskador. Vattenskadorna kan därtill orsaka fuktskador i isoleringen i tak och väggar, och ett större mögelangrepp skulle, skriver klubben i sin ansökan, äventyra hela verksamheten. En omfattande renovering/ omläggning av taket beräknas nu påbörjas sommaren 2014, till en kostnad av 2,3-2,5 mkr enligt offerter från. st företag. 2. Kommunen har vid en miljökontroll konstaterat stora brister i herrarnas omklädningsrum inkl. duschutrymmen, och ålagt klubben att totalrenovera detta. Preliminär kostnad är kr. 3. Stora delar av tennishallens plåtfasad är drabbad av klotter, vilket måste tas bort/ målas över till stora kostnader. 4. Hallens armaturer över tennisbanorna är från 1980-talet och genererar en elräkning som utgör föreningens största driftskostnad, ca kr per år. De går dessutom mycket lätt sönder då de träffas av en boll, och klubben planerar på några års sikt ett byte till LED-belysning. 5. Handikapporganisationer har framfört krav på att entrén tillgänglighetsanpassas, eftersom det idag saknas rullstolsramp etc. Ekonomi Efter att klubben länge skjutit problemen framför sig, har styrelsen under de senaste fem åren gjort omfattande insatser för att så snart som möjligt kunna åtgärda taket. Klubben har nu en stabil ekonomi, även om man beskriver att man kämpar med räntor och amortering på nuvarande lån om ca 4,3 mkr. Årsredovisningen för 2013 visar att föreningen då gjorde ett överskott på kr, samt att föreningen vid årets slut hade 5,5 mkr i tillgångar, varav 2,4 mkr i omsättningstillgångar.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 3/5 Som framgår av tabellen nedan, har de kommunala bidragen till klubben under de senaste fyra åren, mer än halverats. Delvis beror detta på en oavsiktlig förändring i klubbens redovisning av antal sammankomster under år 2013, vilket får effekter på både hyres- och aktivitetsbidrag. Ytterligare en förklaring är att en större andel av sammankomsterna numera gäller barn under 7 år, vilka inte berättigar till bidrag. Bidragstyp Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Bidrag till speciella ändamål Aktivitetsbidrag Summa Mot bakgrund av ovanstående, har Vallentuna Tennisklubb inkommit till fritidsnämnden med en ansökan om ökat kommunalt stöd för klubbens drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Den redovisningsmiss som klubben gjort för 2013 håller i skrivande stund på att justeras, och hyres- och aktivitetsbidragen för 2013 kommer därmed öka något. Förvaltningen menar dock att föregående tabell ändå visar på det problematiska för en förening med så stora driftskostnader som Vallentuna tennisklubb i att erhålla hyresbidrag baserat på antal sammankomster, istället för ett driftsbidrag som på ett annat sätt relaterar till klubbens kostnader. Det är förvaltningens bedömning att klubben sedan några år hanterar ekonomin på ett ansvarsfullt sätt och med stort engagemang. Styrelsen har redan höjt avgifterna till smärtgränsen och infört tuffa besparingar, men samtidigt i möjligaste mån försökt skona barn- och ungdomsverksamheten. Förvaltningen delar också Vallentuna TKs bedömning av behovet av ovan nämnda åtgärder. Att tennishallen underhålls på ett bra sätt är en förutsättning för att den och klubben över huvud taget ska finnas kvar, vilket förvaltningen anser är viktigt för att behålla ett brett utbud av idrotter i Vallentuna. Förvaltningen menar också att det finns ett egenvärde i att hallen drivs i klubbens regi, vilket också bör innebära en billigare drift än om kommunen drev anläggningen.

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 4/5 Förvaltningen anser därför att Vallentuna TK bör beviljas ett driftsbidrag, vilket är en av de bidragsformer som går under paraplyet bidrag för speciella ändamål och riktlinjerna för dessa. Detaljerade riktlinjer för just driftsbidraget saknas ännu, men en process pågår för att ta fram detta. I avsaknad av annan vägledning, se nedan för en jämförelse av bidrags- och verksamhetsstatistik för de övriga tre föreningar som i dagsläget erhåller driftsbidrag från fritidsnämnden. Förening Antal deltagartillfällen, Antal samman- Driftsbidrag, komster, 2013 Vallentuna TK 6507 fler än 1156 Hyresbidrag ca Markim-Orkesta IF Frösunda SK GoIF Kåre Givet omfattningen av Vallentuna TKs verksamhet, tillsammans med klubbens relativt höga drifts- och underhållskostnader (bilaga 3), föreslår förvaltningen att driftsbidrag lämnas med kr per år. Enligt riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, kan inte en och samma förening uppbära både hyres- och driftsbidrag. Om nämnden beslutar att bevilja ett driftsbidrag, måste därför samtidigt tidigare beslut om godkännande av anläggningen Vallentuna tennishall för hyresbidrag, upphävas. För tydlighets skull ska sägas att Riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, till skillnad från Bidragsnormerna, är beslutade av fritidsnämnden själv, och att nämnden därför kan göra undantag från sina egna riktlinjer. Förvaltningen avråder dock från detta. Enligt samma riktlinjer kan fritidsnämnden bara fatta beslut om driftsbidrag för max tre år i taget, och beslutet för år 2 och 3 gäller under förutsättning i) att fritidsnämnden under dessa år beviljas medel i väntad omfattning om fritidsnämnden av någon anledning skulle få sin budget halverad, ska nämnden alltså inte vara bunden att betala ut stora bidrag som beslutats om under godare tider. Förvaltningen anser dock att nämndens uttalade avsikt i frågan om driftsbidrag till Vallentuna TK, bör vara att bevilja driftsbidrag även efter år 2016.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN SID 5/5 ii) att föreningen bedriver verksamhet och driftar sin anläggning på ett sätt som fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det som förelåg då beslutet fattades. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Vallentuna tennisklubb beviljas ett driftsbidrag under perioden , om kr per år. Beslut avseende år 2015 och 2016 föreslås gälla endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Driftsbidraget belastar potten för bidrag speciella ändamål. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Handlingar 1. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 2. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Fastighetskostnader , budget Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, tjskr Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Åsa Borglund Föreningssamordnare Ska expedieras till: Akten Vallentuna tennisklubb

7 VALLENTUNA KOMMUN Frilidsndmnden I t7 [JlaD nr Di rieplaflhdeckil. Bidragsansökan för spec ellt ändamål Fritidsnämnden Vallentuna kommun Vallentuna tennisklubb är en ideell förening med ca 470 medlemmar som har som huvudverksamhet tennisspelför barn och vuxna. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, i nuläget ca27o barn. Klubben bedriver tennislekis och tennisskolor på olika nivåer. Alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta. Vi har ingen verksamhet där någon form av utslagning eller utanförskap förekommer. Klubben tar ett stort socialt ansvar för alla barn och lär barnen respektera varandra och ta ansvar för sina handlingar på och utanför planen, Allt arbete sker med ett djupt förankrat samarbete med föräldrarna. Klubben har också en stor del äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben anordnar flera sociala aktiviteter som lägerverksamhet, utbyte med barn från andra länder etc. Klubben äger tennishallen som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) uppe vid lp. Kommunen har gått i borgen för de lån som klubben har och som togs i samband med att hallen byggdes för ca 25 àr sedan. Klubben är således en av få idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. Under de senaste tio åren har taket på hallen blivit allt sämre och det har under lång tid förekommit läckage som orsakat skador på tafet och dess konstruktion. Banorna blir ofta blöta det bildas stora vattenpölar som gör det mycket riskfyllt att spela och dessutom skadas golvet. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. Vid snöbelastning kan det inte uteslutas att det kan ske ett takras, detta har hänt i andra idrottshallar i Stockholmsområdet. En sådan situation skulle kunna få allvarliga konsekvenser med risk för personskador. Vattenskadorna kan dessutom orsaka mögel i isoleringen i tak och väggar. Ett större mögelangrepp skulle givetvis äventyra hela verksamheten. Nu står föreningen inför ett högst angeläget beslut om åtgärd av taket, En specialist har besiktat taket och konstaterat att det är viktigt att åtgärder vidtas innan det gått för långt. Utlåtandet bifogas ansökan. Det konstaterades också att taket inte är byggt på det sätt som konstruktionsritningarna visar. Detta kan vara en orsak som bidragit till läckageproblemen.

8 Takets dåliga skick är ingen nyhet för Vallentuna tennisklubb. Föreningen har under flera år sparat pengar för att kunna ta ett beslut om ombyggnad av taket. Föreningen har nu en stabil ekonomi men att ensam ta hela denna kostnad är orealistiskt, Föreningen anser att kostnaden inte i sin helhet kan belasta medlemmarna, i huvudsak barnen och dess föräldrar. Att höja avgifterna ännu mer än vad som redan gjorts skulle förmodligen få till följd att många skulle lämna klubben och då förvärras situationen ytterl igare, Föreningen kämpar med amortering och räntor på nuvarande lån på ca 4 miljoner Kommunen har också vid en miljökontroll konstaterat stora brister i omklädningsrummen. Det är fram för allt ytskikten som är så slitna att de släpper igenom fukt och de går inte att rengöra å ett tillfredsställande sätt. Det är också rötskador vid dörrarna, Det kommer att krävas en totalrenovering av herrarnas omklädningsrum inkl duschutrymmen till en preliminär kostnad av kr. En första preliminär beräkning av omläggning av taket skulle hamna på ca2,3-2,5 miljoner. Arbetet beräknas påbörjas sommaren 2O14. Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd med 5O% av kostnaden för omläggning av taket. I de flesta fall er det kommunen som ager tdrottsanlaggnrngarna ocn tar nela driftkostnaden. Det är inte rimligt att en enskild helt ideellförening ska kunna bära denna kostnad själv. Om det varit kommunens anläggning hade kommunen fått ta hela kostnaden. Alternativet är att kommunen öveftar hallen men det löser inte den akuta takfrågan. Vi ser fram emot ett positivt beslut eller om kommunen har en annan smartare lösning. Karin Gullström Vice ordförande Bilagor a a Budget Besiktningsprotokoll a Verksamhetsbdtrlse Tlan (Þ I (J Tennisklubben lör Hela familjen

9 PUÅTrcONSULT ttttt [:lr lê!ìvetr:l.: 'rir l\l] VALLENTUNA Fritìdsnöm KOMMUN nden i1 Vallentuna Tenn isklubb Sten Odenrick Parkvägen VALLENTUNA Vallentuna Kommun Tuna Fastigheter len nart.till Lennart Tillborg Tuna Torg VALLENTUNA UTLÅTANDE ÖVEN STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK PÅ TENNISHALL Närvarande Ola Svensson, Plåtkonsult Rolf Svensson AB, Sten Odenrick, Vallentuna Tennisklubb, Lennart Tillborg, Tu naf astig heter I övrigt deltog även representanter för Vallentuna TK i de delar som avser påtalade läckage punkter och problemområden. Bakgrund Vallentuna Tennisklubb har under en längre period noterat läckage från yttertak i varierande omfattning. Som ett första steg till att utreda vari läckagen har sin uppkomst har Plåtkonsult Rolf Svensson AB fått i uppdrag att genomföra statusbesiktning med målsättning att dels lokalisera läckagepunkterna och dess orsak och dels föreslå åtgärder för att komma tillrätta med detsamma. Besiktning har utförts från yttertak både okulärt och genom demontering av takplåt. Klubergsviadulcen63,plmT I lll 64Stækholm I Tel Fu w.rs-platkonsult.se I org. nr

10 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 2 (5) Utformning Hallbyggnadens ulformning är sadeltak med utvändigt beklädnad av trapetsprofilerad stålplåt i tak och vägg. Takavvattning utgörs av hängrännor och stuprör på fasad. Antecknade förhållanden och brister Vid besiktning antecknades följande: Yttertakskonstruktion är inte utförd enligt ursprunglig handling, bl.a. saknas luftspalt för mekanisk ventilering av yttertaket. Den ursprungligen tänkta funktionen av yttertaket var att genom luftspalt ventilera taket med stöd av de fläktar som finns monterade på taket. som konsekvens av att taket aldrig byggdes enligt den tänkta lösningen har hallens tak varit utan ventilation vilket sannolikt medfört en del kondens bildning som sedan trängt i hallen. Häri kan förklaras större delen av de dropp på hallgolvet som uppfattats som läckage. 2. Överlappsskarvar i generalskarv på tak är fel utförd. Undersidan av yttertaksplåten är försedd med kondensskyddande skikt men som vid skarvning måste tas bort då den medför kapillär inträngning av vatten i skarv. I normalfallet skall skarven vara mm bred och den delen skallvara utan kondensskydd.

11 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Proiekt STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 3 (5) Konsekvensen av att skyddet inte är borttaget är att vatten har tillåtits tränga in mellan plåtarna och därefter kvarstått vilket orsakat kraftiga korrosionsangrepp på plåtmaterialet. 3. Ställvis saknas skruvar i takplåten. I något fall har avsaknad av skruv medfört vatten inträngning. I tillägg förekommer generellt punktvisa rostangrepp på takplåt och i något fall så kraftig att det uppstått hå.

12 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 4 (5) 4. Hängrännor är partiellt skadade och har visst bakfall. Förslag till åtgärder Med utgångspunkt ifrån aktuell status på byggnaden föreslås att yttertaket läggs om i sin helhet och att det görs enligt den ursprungliga tanken på funktion med veñtilering av takkonstruktionen. Víd en renovering finns två sätt att genomföra den på: 1. Komplettering av befintligt tak med profiler och montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. 2. Demontering av befintlig plåt samt komplettering av takkonstruktionen med plåtoch stålreglar c:a 100 mm. Därefter montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. Undertecknad föreslår alternativ 2 då detta medför att konstruktionen återställs till sitt ursprung och tänkta funktion med mekaniskt ventilerad luftspalt.

13 Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum Sidor 5 (5) Kostnader Omläggning av taket i sin helhet bedöms till en totalkostnad av inklusive mervärdesskatt. Kostnad för att ta fram förfrågningsunderlag inklusive AF del bedöms till c:a inklusive mervärdesskatt. Projekt- och byggledning c:a inklusive mervärdesskatt. Stockholm Plåtkonsult Rolf Svensson AB Ola Svensson, byggingenjör - SBR

14

15 BUDGET 2OI4 V8 lentuna nn sklubb Org nr VALLENTLII'lA icmmun FritiC;nú rri r:rjen 2014-CI3-1+ Försäljning shopen Träningsavgifter Medlemsavgifter Abonnemang Lägerverksamhet Tävlingsverksamhet Strötider o sommarkort Cafeteria Sponsring Bidrag, stat o kommun övriga intäkter Summa intäkter Utfall 201L Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 t L I tO ror L T2L o L s r757 LzL L ls L sO lnköp shopen lnköp bollar, priser mm Underhåll banor ute och inne lnköp cafeteria Lägerverksamhet övriga inköp Summa direkta kostnader s L7l t L L s Fastighetskostnader EI Administration Datakostnader Telefon Företagsförsä kring Avgift Tennisförbundet Summa övriga externa kostnader -43 ro s L7 9t L r s8-41, '4 48L s Löner Sociala avgifter Personalförsäkringar Utbildning mm Summa personalkostnader -t o Lt L3 -to2t L t?24t t tt8t9l Avskrivning byggnad Avskrivn inventarier Ränteintäkter Räntekostnader Summa övriga poster -L L68 LzT L t L L -r s Resultat

16

17 Vallentuna Tennisklubb Verksamhetsplan 2014 VALLENTLJN A KOMMUN Frilidsnomnde" l (1) 20ftr -03- T.8 rz Styrelsens fìirslag till verksamhetsplan for Verksamhetens syfte är att aila, vare sig de är nybörj are, gamla eller unga, motionåirer eller tävlingsspelare, möjligheten att spela tennis på sin egen nivå. Vallentuna Tennisklubb ska vara klubben ftir hela familjen som skapar glädje, trygghet och gemenskap. Genom att underhålla och sköta de egna anläggningarna på ett ansvarsfullt sätt, skall vi kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att utöva tennis året om. Om beslut fattas på årsmötet kommer också tennishallens tak att läggas om under Aven renovering av herramas omklädningsrum kommer att genomföras om ekonomin tillåter. Klubbens verksamhet skall budgeteras ftir att gå runt på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt für att vi skall kunna göra de avskrivningar och amorteringar som erfordras fiir den långsiktiga stabiliteten i verksamheten. Uppft)ljning av verksamheten sker löpande vid varje månads styrelsemöte. En hög kvalitet på tennisträningen ska eftersträvas genom att kompetenta och pålitliga tränare knyts till klubbens verksamhet. Kontinuerlig utbildning av våra aktiva tråinare skall erbjudas. För att kunna erbjuda utvecklande och givande verksamhet, vara en del av regionens samlade tennisverksamhet, samt bära vara budgeterade kostnader är vår ambition att utöver nuvarande tenniskoleverksamhet även : - ha ett gruppspel med flera divisioner på vår- och hösttermin. - ha full verksamhet på alla lov med tävlingar eller träningsläger. - sträva efter fler verksamheter dagtid med t.ex. lunchtennis och/eller frukosttennis /fler pensionärer. - aktivt marknadsfìira tennisen. - aktivt locka nya sponsorer till klubben. - ha fullbeläggning på verksamheten i tennisskola och vuxenträning. - arraîgeía ett antal tävlingar, varav minst fura skall vara sanktionerade av Svenska Tennisftirbundet. Styrelsens målsättning och ambition åir att: - ha en hög kvalitet på tennisverksamheten - ha ordning och reda i ekonomin - ha välskötta tennisbanor både inom- och utomhus - ha välstädat och snyggt i de gemensamma lokalerna Detta sammantaget lägger en god grund ffir att man ska känna sig väl bemött, erbjudas bra tennisverksamhet, klubbgemenskap och gör attman som medlem kan rekommendera andra att prova på tennis i Vallentuna Tennisklubb. Vallentuna imars2014 Styrelsen ftir VTK Vallentuna TK Parkvägen VALLENTUNA Telefon: 08-5ll n aten n is.se n is.se

18

19 VALLE 20t l Fritidsnämnden Vallentuna kommun Komplettering, bidragsansökan för spec ellt ändamål Från tennisklubben vill vi göra föliande tillägg Klubben har under alla år inte förstått att det funnits möjlighet till att få kommunalt stöd i form av driftsbidrag. Hade klubben känt till detta så hade vi givetvis sökt. Först nu har klubben fått vetskap om att andra föreningar som äger sina anläggningar får bidrag upp mot kr per år. Driftkostnaderna för hallen är mycket höga förmodligen den mest kostsamma av alla föreningsägda anläggningar. Elkostnaden ligger t ex på ca kr per år. Avskrivningarna ligger på ca kr, räntekostnaderna på kr. Underhåll av hall och utebanor på 30000kr. Mot bakgrund av detta så borde det vara rimligt att klubben får någon form av bidrag till takombyggnaden. Vallentuna Loft 2ol't Ordförande Tennisklubben för HeIa familien

20 Vallentuna Tennisklubb Upprättad Fastighetskostnader Tkr B Underhåll utebanor El Markarrende Vatten & avlopp Renhållning Rep o underhåll fastighet Fastighetsförsäkring Avskrivningar Räntekostnader Amortering lån Personal (endast drift) - städning 5 tim/v x 170 kr x 50 v rep o underhåll hallen 5 tim/mån x 200kr x 10 mån utebanorna 3 tim/v x 200 kr x 5 mån snöröjning mm 1 tim/v x 170 kr x 10 v Summa

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 21 november 2013 kl. 13:00 Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekets samlingssal Gruppmöte Majoriteten torsdag 21 november kl. 10.00 12.00,

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4 Fritidsnä m ndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-10-03 6 (10) 560 MY 2014, ansökan om projektstöd (FN 20t3.052) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 3 Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna (FN 2011.058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Inledning Vi vill starta upp en sektion för tennis inom Allmänna idrottsklubben. Vi är ett gäng AIK:are som alla har relativt lång tennisbakgrund,

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE VALLENTUNA KULTURFÖRVALTNING 2012-10-05 DNR KN 2012.037 KN 2012.037 SID 1/1 LINNEA SKOG KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 LINNEA.SKOG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag söks för standardhöjande

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

NYHETSBREV NR. 2 2010

NYHETSBREV NR. 2 2010 NYHETSBREV NR. 2 2010 Hej alla medlemmar i Spårvägens Tennisklubb! Julen närmar sig med stormsteg och tennishösten här i Kärrtorps Tennishall är snart slut. Alla vi som jobbar i Spårvägens Tennisklubb

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 PROTOKOLL DATUM 2005-10-17 LS-LED05-349 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 Bakgrund Landstinget Sörmland Service Fastigheter övertog förvaltnings- och driftsansvaret

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-03-17 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Kallade tjänstemän Jan-Åke Bredberg,

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden 2007 2009, på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) 7000 6000 5000 4000

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Projektplan/bidragsansökan

Projektplan/bidragsansökan Kultur- och fritidsnämnden Datum Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna Sara Norman, 016-710 77 83 1 (7) Projektplan/bidragsansökan Jag som är ansvarig för projektet heter:.. Mina kontaktuppgifter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-24 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.20 ande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Ibrahim Candemir (KD) Lillemor

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) Socialnämndens arbetsutskott 2015-04-14 38 Tillsynsplan för Vallentuna kommun 2015-2016 enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2015.009) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23.

Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23. Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23. Närvarande: Meddelat förhinder: - Alve Larsson Jörgen Dahlqvist Christel G Steimer

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer