VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune Andersson Gunnar Hörnlund Lars Eliasson Leif Ahlmark Kåre Thellbro Conny Lövgren Göran Lidström, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Lars Sjöhlin, GVA-ing. vid beh Ann Jessica Eriksson, forskningsenheten vid beh. av 210 Jan Ola Borg, kommuning. vid beh. av 218, Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 210 Au 431 Dnr 02/Ks Inflyttningsfrågor. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 31 vid behandling av motion ang. inrättande av en utvecklingsgrupp för personalrekrytering, inflyttningsfrågor och riktad marknadsföring av Vilhelmina kommun beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med organisationsöversyn och budgetarbete för 2004 i den ordinarie verksamheten inarbeta ambitionen med motionen och resultatet av den inflyttningsstudie som nu genomförs av forskningsenheten. I det kommande arbetet med näringslivsutveckling ska stor vikt läggas i arbetet med inflyttningsfrågor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att inbjuda Ann Jessika Eriksson, forskningsenheten till arbetsutskottets sammanträde för information om den utförda inflyttningsundersökningen. Ks Ann Jessika Eriksson, forskningsenheten deltar och redovisar resultatet av den utförda studien Vilka flyttar till Södra Lappland, och varför. Studien avser kommunerna Vilhelmina, Åsele och Dorotea och avser år De närvarande bereds möjlighet att ställa frågor. Ordföranden framför kommunstyrelsens tack för den intressanta informationen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 211 Au 458 Dnr 03/Ks Upprustning av Väg 1088, delen Kittelfjäll-Skalmodal. Ärendebeskrivning Au Vägverket översänder samrådshandling avseende upprustning av väg 1088, delen Kittelfjäll-Skalmodal. Skriftliga synpunkter ska vara Vägverket Region Norr tillhanda senast den 29 juli Förslag till yttrande har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin I yttrandet framförs att Vilhelmina kommun ställer sig positiv till föreslagna ombyggnadsåtgärder samt förutsätter att målsättningen med byggstart 2004 kvarstår och att projektet avser hela sträckan. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att godkänna upprättat yttrande i ärendet, att inge detsamma till Vägverket Region Norr, att hemställa om kommunstyrelsens godkännande av vidtagen åtgärd. Ks Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson, Rickard Norberg och Rune Andersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks /1-2 Au 465 Dnr 03/Ks VA-taxa Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 99 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 53 öre och grundavgiften höjs med 11,14,21 resp 45 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 4 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2004 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 2:80 0 c) en avgift per lägenhet

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Annan fastighet 2004 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 7:- 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2004 Ändring en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet fastigheter med ytterligare lgh 639/lgh fritidshus ladugårdar affärer o industri lgh 428/lgh lgh 320/lgh Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2004 Ändring en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 9:00 +1,25 - avlopp och spillvatten 7:00 +0,98 - tillsammans 16:00 +2,23

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2004 Ändring - vattenförsörjning spillvatten tillsammans Fritidshus - vattenförsörjning spillvatten tillsammans Ladugårdar - vattenförsörjning Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att komplettera förslag till va-taxa 2004 med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa va-taxa för år 2004 enligt upprättat förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Ks GVA-ing Lars Sjöhlin har kompletterat förslaget till va-taxa 2004 med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Anita Johansson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Joakim Risberg, Rickard Norberg, Rune Andersson, Ewa Hed och Katarina Hahlin. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag mot Eliassons återremissyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa va-taxa för år 2004 enligt upprättat förslag. Reservation avges av Lars Eliasson (FP) och Conny Lövgren (FP).

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks /3-4 Au 466 Dnr03/Ks Renhållningstaxa 2004 Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 100 fastställt avgifter för renhållning. Förslag till ny renhållningstaxa har upprättats av GVA-ing.Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa renhållningstaxa för 2004 enligt upprättat förslag. Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa renhållningstaxa för 2004 enligt upprättat förslag.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Vägverket Polisen Trafikliggaren 03-11/5-7 Ks 214 Au 467 Dnr 03/Ks Lokala trafikföreskrifter. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 232 beslutat att följande orter ska vara tätorter: Vilhelmina, Lövliden, Malgovik, Skansholm, Saxnäs, Dikanäs, Nästansjö, Latikberg och Klimpfjäll. Förslag till beslut om lokala trafikföreskrifter avseende hastighetsbegränsningar föreligger för Dikanäs. Beslut har tidigare tagits för Skansholm, Saxnäs, Vilhelmina tätort, Malgovik och Latikberg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden beslutar att med avvikelse från 3 kap. 17 första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på väg 1094 mellan väg 1088 (X= , Y= ) och 87 meter (X= , Y= ) norr väg Förbudet gäller vardagar, utom dag före sön- och helgdag mellan klockan och under skoltermin. att med avvikelse från 3 kap. 17 första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på väg 1088 mellan 24 meter (X= , Y= ) sydost och 146 meter (X= , Y = ) nordväst väg Förbudet gäller vardagar, utom dag före sön- och helgdag mellan klockan och under skoltermin

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 214 (forts) Au 467 (forts) Dnr 03/Ks Lokala trafikföreskrifter. Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Näringsdepartementet + yttrande Ks /10-11 Au 473 Dnr 03/Ks Remiss av Vägverkets redovisning om enskilda vägar. Ärendebeskrivning Au Näringsdepartementet översänder för kommunens yttrande Vägverkets redovisning av uppdrag om enskilda vägar. GVA-ing Lars Sjöhlin har upprättat yttrande i ärendet. Under vårvintern 2001 kunde man utläsa ur BREV-utredningens kriterier, att för Vilhelmina kommun skulle förhållandet mellan enskilda vägar och allmänna vägar förändras så att nuvarande förhållande 30/70 skulle bli det omvända 70/30.En förändring som skulle innebära ökade kostnader för kommunen/vägföreningarna i storleksordningen 11,6 milj/år. Detta förhållande uppmärksammades även av andra glesbygdskommuner. Resultatet av bl a dessa synpunkter resulterade i att Vägverket den 13 mars 2002 fick i uppdrag att vidare studera konsekvenser av BREV-utredningens förslag om bidrag och regler gällande broar och färjor, konsekvenser för glesbygdsbefolkningen samt försvarsmaktens behov av vägar. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström att komplettera yttrandet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommunchefen har upprättat förslag till yttrande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna upprättat yttrande i ärendet, att inge detsamma till näringsdepartementet.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 215 (forts) Au 473 (forts) Dnr 03/Ks Remiss av Vägverkets redovisning om enskilda vägar. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Jan Ola Borg Sökanden Ks 216 Au 475 Au 326 Dnr 03/Ks Namnlista ang. bostadsproblem i Klimpfjäll. Ärendebeskrivning Au Namnlista från ett antal ungdomar i Klimpfjäll har inkommit med önskemål om att kommunen skall lösa bostadsproblemen i Klimpfjäll. I skrivelsen påpekas att det inte finns några bostäder att hyra i Klimpfjäll. Kommuning. Jan Ola Borg redovisar i yttrande att problemet i Klimpfjäll är att det finns många bostäder i Klimpfjäll men att de är sålda som fritidshus. I dagsläget har kommunen två fastigheter i Klimpfjäll, dels bensinstationen och dels före detta daghemmet Björnidéet. Daghemmet skulle kunna byggas om för bostadsändamål där man kan inrymma två familjer. Huset används idag av barnomsorgen för dagbarnvårdare och i övriga delen av huset finns en vävförening. Liknande problem har tillskrivits kommunen när det gäller Saxnäs. Nybyggnation av bostäder kan lösa detta problem, men med dagens byggkostnader tenderar det att bli höga hyror. Vilhelmina kommun har ett antal tomter för byggnation av bostäder, där kommunen säljer dessa med VA och el för kr st. Allmäntekniska avdelningen föreslår ks au besluta att meddela att kommunen ej planerar att bygga bostäder i Klimpfjäll inom den närmaste framtiden. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuningenjören att ytterligare bereda ärendet

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 216 (forts) Au 475 (forts) Dnr 03/Ks Namnlista ang. bostadsproblem i Klimpfjäll. Au Kommuning. Jan Ola Borg har haft ett möte i Klimpfjäll. Gruppen kom med förslag att kommunen tar över en barack från Mitt i Klimpfjäll som har en gammal vattenskada och bygger om denna för lägenhetsboende. I denna byggnad skulle man kunna skapa 4-6 lägenheter innehållande 1-2 rum med kök. Hotellet som äger denna byggnad var inte intresserad att bygga om utan tycker att kommunen kan ta över byggnaden och bygga om den. En grov bedömning av kostnaden beräknas till ca kr. I dagsläget har kommunen två fastigheter i Klimpfjäll, dels Macken och dels före detta daghemmet. Daghemmet skulle kunna byggas om för att inrymma två lägenheter. Huset används idag av barnomsorgen och byns vävförening. Denna byggnad bedöms av Eva Kämpe att behövas för dagbarnvårdare de närmaste åren. Ett tredje alternativ är att bygga nya bostäder och kontakt har tagits med VIBO AB om intresse för detta, men de kan i dagsläget se att det är något alternativ. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera skrivelsen och redovisat möte, att meddela att kommunen i dagsläget inte ser någon möjlighet att bygga om eller bygga nya bostäder i Klimpfjäll

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 216 (forts) Au 475 (forts) Dnr 03/Ks Namnlista ang. bostadsproblem i Klimpfjäll. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att kommunstyrelsen bör besluta uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att utreda kostnaderna för att flytta någon av kommunens pensionärsstugor till orter där behov av bostad uppstår. Yttrande i ärendet avges vidare av Ewa Hed, Gunnar Hörnlund, Rickard Norberg, Rune Andersson och Joakim Risberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anderssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera skrivelsen och redovisat möte, att meddela att kommunen i dagsläget inte ser någon möjlighet att bygga om eller bygga nya bostäder i Klimpfjäll. att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att utreda kostnaderna för att flytta någon av kommunens pensionärsstugor till orter inom kommunen där behov av bostad uppstår.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Miljö- och byggnadsnämnden Ks /13- Au 479 Dnr 03/Ks Ändrad användning, Klimpfjäll 3:1. Ärendebeskrivning Au Ansökan om bygglov har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden för ändrad användning av fastigheten Klimpfjäll 3:1 (ägare Vilhelmina kommun) från Marie Nordlander. Enligt planbestämmelser vandrarhem och servicebyggnad samt husvagnscamping ändras till permanentboende. Miljö- och byggnadsnämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen för yttrande senast Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ej har något att erinra mot ändrad användning av fastigheten Klimpfjäll 3: Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ej har något att erinra mot ändrad användning av fastigheten Klimpfjäll 3:

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Länsstyrelsen Ks 218 Au 480 Dnr 03/Ks Yttrande ang. ansökan om förvärv av Mellanås 1:11 och 1:15. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen översänder för kommunens yttrande ansökan från Olle Strömstedt, Nälden om tillstånd att förvärva Mellanås 1:11 och 1:15. Länsstyrelsen har kungjort förvärvet i ortstidningar. Några intresseanmälningar har inte inkommit. Länsstyrelsen önskar även yttrande om kommunen har för avsikt att utnyttja den kommunala förköpsrätten. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår i yttrande ks au besluta att tillstyrka förvärv av fastigheten Mellanås 1:11 och Mellanås 1:15 att kommunen ej kommer att utnyttja den kommunala förköpsrätten. att till länsstyrelsen inge bifogat förslag till yttrande. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för principbeslut ang. kommunens ställningstagande vid utboförvärv Ks Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Joakim Risberg, Leif Ahlmark och Gunnar Hörnlund.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 218 (forts) Au 480 (forts) Dnr 03/Ks Yttrande ang. ansökan om förvärv av Mellanås 1:11 och 1:15. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att tillstyrka ansökan från Olle Strömstedt, Nälden om förvärv av fastigheterna Mellanås 1:11 och Mellanås 1:15 att kommunen ej kommer att utnyttja den kommunala förköpsrätten.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Arbetsutskottet Ks /14 Au 484 Dnr 03/Ks Inköp av kemutrustning och övrig räddningstjänstutrustning. Ärendebeskrivning Au Räddningschef Tord Pålsson inkommer med skrivelse ang. inköp av kemutrustning som är ett måste för att trygga säkerheten för trafik och boende, genom tätorter mm efter R 45 genom Vilhelmina kommun, detta på grund av den stora ökningen av Farligt gods transporter efter inlandsvägen. Kostnad enligt prisuppgift 170 kkr. Inköp av andningsskydd och övrig räddningstjänstutrustning görs för att trygga säkerheten för personalen vid bränder och trafikolyckor och för att kunna göra en räddningsinsats för att minska skadebilden på människor och egendom. Kostnad enligt prisuppgift 245 kkr Räddningschefen föreslår kommunstyrelsen besluta att räddningstjänstens investeringspengar får användas för inköp av utrustning efter prioritering av ovan redovisade verksamhetsutrustningar. För dessa åtgärder finns 220 tkr i årets budget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge investeringar inom 220 tkr i årets budget Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att återremmittera ärendet för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Gunnar Hörnlund, Kåre Thellbro och Inga-Lena Larsson.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 219 (forts) Au 484 (forts) Dnr 03/Ks Inköp av kemutrustning och övrig räddningstjänstutrustning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 220 Au 486 Dnr 03/Ks Ändring av hyror och taxor, studentboende och musikskolan. Ärendebeskrivning Au Mot bakgrund, dels av redovisat delårsbokslut per 30/4, dels av den pågående budgetberedningen för 2004 års budget, föranstaltas höjningar av hyran på studentboendet Pettersbacke, samt egenavgifterna till den kommunala musikskolan. Kultur- och utbildningsnämnden har , 97 beslutat att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen att en höjning av egenavgiften till 500 kr/termin sker i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om så erfordras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen att en höjning av egenavgiften till 500 kr/termin sker i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att förslaget i de två att-satserna till kommunfullmäktige bör kompletteras med uppgift om den totala månadshyran vid Pettersbacke inkl. hyreshöjningen samt avgiften i den kommunala musikskolan inkl. höjningen. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Leif Ahlmark.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 220 (forts) Au 486 (forts) Dnr 03/Ks Ändring av hyror och taxor, studentboende och musikskolan. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anita Johanssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen Hyran uppgår därefter till kr/mån för större lägenhet samt för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika må-torsd, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv, att en höjning av egenavgiften sker med 150 kr/termin i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen Terminsavgiften uppgår därefter till 500 kronor.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Erika Fredriksson Ks /17 Au 487 Dnr 03/Ks Politikermedverkan i skolan. Ärendebeskrivning Au Samhällsläraren Erika Fredriksson har tagit initiativ till en informationsdag för eleverna i Malgomajskolan inför folkomröstningen om EMU-medlemskap i september och önskar medverkan från de politiska partiernas företrädare. Planeringen är mycket noggrant genomtänkt och ämnad att ge en bred och djup förståelse för de olika argumenten och ståndpunkterna. Skolan har naturligtvis ambitionen att ge en god grundläggande kunskap utifrån de sakargument som förs fram i debatten. Medverkan av politiker är av stor vikt för att skapa förståelse för hur sakargumenten uttolkas i ideologiska termer samt för opinionsbildning. Förvaltningschef Tage Magnusson rekommenderar varmt att Erika Fredriksson får möjlighet att i kommunstyrelsen presentera informationsdagen och att genomföra den fortsatta planeringen under medverkan av politiker i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att kommunstyrelsen kommer att medverka med representanter för de olika partierna vid en informationsdag Ks Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Katarina Johansson och Leif Ahlmark. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att företrädare för de politiska partierna uppmanas kontakta samhällsläraren Erika Fredriksson om medverkan vid informationsdagen.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 222 Au 489 Dnr 03/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 3 beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer. Socialnämnden har , 53 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet, att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 222 (forts) Au 489 (forts) Dnr 03/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle Ks Yttrande i ärendet avges av Rune Andersson och Lars Eliasson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet, att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle. ----

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 223 Au 490 Dnr 03/Ks Förändring av resor och avgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Ärendebeskrivning Au Socialnämnden har , 27 beslutat att införa begränsat antal enkelresor till maximalt fyra per vecka, att införa enstaka biljetter som ersättning för plastkortet, att särskild prövning görs för de personer som kan visa att de på grund av sitt handikapp har behov av utökat antal resor per vecka till och från arbete eller annat som bedöms likvärdigt, att föreslå kommunfullmäktige att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, att införa begränsning av antal resor med Riksfärdtjänst till fyra enkelresor per år. att särskild prövning görs för de personer som kan visa att de på grund av sitt handikapp har behov av ytterligare riksfärdtjänstresor för behandlingar där resan inte bekostas av annan, att föreslå kommunstyrelsen att färdtjänst och riksfärdtjänst organisatoriskt förläggs till kommunstyrelsens verksamhet mot bakgrund av att det tillhör trafikområdet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att förslaget att färdtjänst och riksfärdtjänst organisatoriskt förläggs till kommunstyrelsens verksamhet mot bakgrund av att det tillhör trafikområdet återremitteras för ytterligare beredning.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 223 (forts) Au 490 (forts) Dnr 03/Ks Förändring av resor och avgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, ---- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, ----

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks /18 Au 491 Dnr 03/Ks Granskning av årsredovisningen Ärendebeskrivning Au Kommunrevisorerna överlämnar rapport från granskning av årsredovisningen ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera granskningsrapporten, att delge kommunfullmäktige rapporten.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Fatmomakke/Grundfors intresseförening Marianne Näslund Ekonomi Ks 225 Au 492 Dnr 03/Ks Bidrag till samlingslokaler Fatmomakke/Grundfors intresseförening. Ärendebeskrivning Au Fatmomakke/Grundfors intresseförening (FOGI) har hos kultur- och utbildningsnämnden ansökt om lokalbidrag för Gikagården. Enligt yttrande från fritidskontoret Conny Olofsson bedriver föreningen ingen ungdomsverksamhet och kan därför inte beviljas bidrag inom ramen för de bidrag kultur- och utbildningsnämnden hanterar. Föreningen har kontaktats och fritidskontoret överlämnar ansökan om yttrande för vidare prövning eller annan hantering inom stödet för samlingslokal. Föreningen redovisar kostnader för lokalen med kr (elkostnader) och intäkter med 1770 kr (hyresintäkter). Enligt gällande normer för bidrag till samlingslokaler kan föreningen erhålla bidrag med 1700 kr. Föreningen har inte tidigare erhållit eller ansökt om bidrag för underskottstäckning. Under åren 1999 och 2001 har föreningen erhållit bidrag ur bygdemedel med kr för upprustning och ombyggnad av Gikagården. Arbetet är färdigställt. Redovisningsekonom Marianne Näslund rekommenderar kommunstyrelsen besluta att bevilja Fatmomakke/Grundfors intresseförening bidrag med 1700 kr avseende driftskostnader för Gikagården verksamhetsåret att disponera erforderliga medel ur verksamhet Samlingslokaler.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 225 (forts) Au 492 (forts) Dnr 03/Ks Bidrag till samlingslokaler Fatmomakke/Grundfors intresseförening. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fatmomakke/Grundfors intresseförening bidrag med 1700 kr avseende driftskostnader för Gikagården verksamhetsåret att disponera erforderliga medel ur verksamhet Samlingslokaler Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Fatmomakke/Grundfors intresseförening bidrag med 1700 kr avseende driftskostnader för Gikagården verksamhetsåret att disponera erforderliga medel ur verksamhet Samlingslokaler. ----

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks /33-46 Au 498 Dnr 03/Ks Årsbokslut , Vilhelmina Värmeverk AB. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Värmeverk AB översänder bokslut för ovanstående period. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Revisionsberättelsen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för kännedom Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för kännedom

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Ks /47-63 Au 499 Dnr 03/Ks Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns fullmäktige. Kommunalförbundets årsredovisning, revisorernas granskningsrapport och protokoll har översänts. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2002 års redovisning Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2002 års redovisning

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Folkets Hus, Måndagen den 15 september 2003 kl. 09.00-10.05 K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen Du är här: / KOMMUNAL SERVICE / POLITIK OCH DEMOKRATI / PROTOKOLL / KS PROTOKOLL / 2003 / KS030827 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 Utdragsbestyrkande Plats och tid Förvaltningshuset,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(116) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 21 juni 2005, kl. 14.00-21.00. Beslutande K G Abramsson, ordf Lars Petersson Åke Nilsson Joakim Risberg Gunnar Hörnlund Bo Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Kommunstyrelsen 2002-01-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Kommunstyrelsen 2002-01-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Marsfjällssalen, Saxnäs, onsdagen den 30 januari 2002, Kl. 09.00-15.30. Beslutande Agneta Lindström Berg, ordf. Thord Wikström Raoul Karlsson Ulf Rickefors

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare: 1(12) 2005-12-19 Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda 2005-12-19 kl. 14.00 15.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen 22 november 2016 kl. 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Kommunstyrelsen 2001-11-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Kommunstyrelsen 2001-11-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(157) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 28 november 2001, kl. 11.00-20.40. Beslutande Agneta Lindström-Berg, ordf. Thord Wikström, vid beh. av 264-289, 291-298,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer