VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune Andersson Gunnar Hörnlund Lars Eliasson Leif Ahlmark Kåre Thellbro Conny Lövgren Göran Lidström, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Lars Sjöhlin, GVA-ing. vid beh Ann Jessica Eriksson, forskningsenheten vid beh. av 210 Jan Ola Borg, kommuning. vid beh. av 218, Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 210 Au 431 Dnr 02/Ks Inflyttningsfrågor. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 31 vid behandling av motion ang. inrättande av en utvecklingsgrupp för personalrekrytering, inflyttningsfrågor och riktad marknadsföring av Vilhelmina kommun beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med organisationsöversyn och budgetarbete för 2004 i den ordinarie verksamheten inarbeta ambitionen med motionen och resultatet av den inflyttningsstudie som nu genomförs av forskningsenheten. I det kommande arbetet med näringslivsutveckling ska stor vikt läggas i arbetet med inflyttningsfrågor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att inbjuda Ann Jessika Eriksson, forskningsenheten till arbetsutskottets sammanträde för information om den utförda inflyttningsundersökningen. Ks Ann Jessika Eriksson, forskningsenheten deltar och redovisar resultatet av den utförda studien Vilka flyttar till Södra Lappland, och varför. Studien avser kommunerna Vilhelmina, Åsele och Dorotea och avser år De närvarande bereds möjlighet att ställa frågor. Ordföranden framför kommunstyrelsens tack för den intressanta informationen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 211 Au 458 Dnr 03/Ks Upprustning av Väg 1088, delen Kittelfjäll-Skalmodal. Ärendebeskrivning Au Vägverket översänder samrådshandling avseende upprustning av väg 1088, delen Kittelfjäll-Skalmodal. Skriftliga synpunkter ska vara Vägverket Region Norr tillhanda senast den 29 juli Förslag till yttrande har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin I yttrandet framförs att Vilhelmina kommun ställer sig positiv till föreslagna ombyggnadsåtgärder samt förutsätter att målsättningen med byggstart 2004 kvarstår och att projektet avser hela sträckan. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att godkänna upprättat yttrande i ärendet, att inge detsamma till Vägverket Region Norr, att hemställa om kommunstyrelsens godkännande av vidtagen åtgärd. Ks Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson, Rickard Norberg och Rune Andersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks /1-2 Au 465 Dnr 03/Ks VA-taxa Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 99 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 53 öre och grundavgiften höjs med 11,14,21 resp 45 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 4 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2004 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 2:80 0 c) en avgift per lägenhet

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Annan fastighet 2004 Ändring a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning avlopp tillsammans b) en avgift per m 2 7:- 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2004 Ändring en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet fastigheter med ytterligare lgh 639/lgh fritidshus ladugårdar affärer o industri lgh 428/lgh lgh 320/lgh Brukningsavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2004 Ändring en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 9:00 +1,25 - avlopp och spillvatten 7:00 +0,98 - tillsammans 16:00 +2,23

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2004 Ändring - vattenförsörjning spillvatten tillsammans Fritidshus - vattenförsörjning spillvatten tillsammans Ladugårdar - vattenförsörjning Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att komplettera förslag till va-taxa 2004 med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa va-taxa för år 2004 enligt upprättat förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 212 (forts) Au 465 (forts) Dnr03/Ks VA-taxa Ks GVA-ing Lars Sjöhlin har kompletterat förslaget till va-taxa 2004 med en kolumn utvisande kostnader inkl. mervärdesskatt. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Anita Johansson och Gunnar Hörnlund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Joakim Risberg, Rickard Norberg, Rune Andersson, Ewa Hed och Katarina Hahlin. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag mot Eliassons återremissyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa va-taxa för år 2004 enligt upprättat förslag. Reservation avges av Lars Eliasson (FP) och Conny Lövgren (FP).

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks /3-4 Au 466 Dnr03/Ks Renhållningstaxa 2004 Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 100 fastställt avgifter för renhållning. Förslag till ny renhållningstaxa har upprättats av GVA-ing.Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa renhållningstaxa för 2004 enligt upprättat förslag. Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa renhållningstaxa för 2004 enligt upprättat förslag.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Vägverket Polisen Trafikliggaren 03-11/5-7 Ks 214 Au 467 Dnr 03/Ks Lokala trafikföreskrifter. Ärendebeskrivning Au Kommunstyrelsen har , 232 beslutat att följande orter ska vara tätorter: Vilhelmina, Lövliden, Malgovik, Skansholm, Saxnäs, Dikanäs, Nästansjö, Latikberg och Klimpfjäll. Förslag till beslut om lokala trafikföreskrifter avseende hastighetsbegränsningar föreligger för Dikanäs. Beslut har tidigare tagits för Skansholm, Saxnäs, Vilhelmina tätort, Malgovik och Latikberg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden beslutar att med avvikelse från 3 kap. 17 första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på väg 1094 mellan väg 1088 (X= , Y= ) och 87 meter (X= , Y= ) norr väg Förbudet gäller vardagar, utom dag före sön- och helgdag mellan klockan och under skoltermin. att med avvikelse från 3 kap. 17 första stycket trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på väg 1088 mellan 24 meter (X= , Y= ) sydost och 146 meter (X= , Y = ) nordväst väg Förbudet gäller vardagar, utom dag före sön- och helgdag mellan klockan och under skoltermin

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 214 (forts) Au 467 (forts) Dnr 03/Ks Lokala trafikföreskrifter. Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Näringsdepartementet + yttrande Ks /10-11 Au 473 Dnr 03/Ks Remiss av Vägverkets redovisning om enskilda vägar. Ärendebeskrivning Au Näringsdepartementet översänder för kommunens yttrande Vägverkets redovisning av uppdrag om enskilda vägar. GVA-ing Lars Sjöhlin har upprättat yttrande i ärendet. Under vårvintern 2001 kunde man utläsa ur BREV-utredningens kriterier, att för Vilhelmina kommun skulle förhållandet mellan enskilda vägar och allmänna vägar förändras så att nuvarande förhållande 30/70 skulle bli det omvända 70/30.En förändring som skulle innebära ökade kostnader för kommunen/vägföreningarna i storleksordningen 11,6 milj/år. Detta förhållande uppmärksammades även av andra glesbygdskommuner. Resultatet av bl a dessa synpunkter resulterade i att Vägverket den 13 mars 2002 fick i uppdrag att vidare studera konsekvenser av BREV-utredningens förslag om bidrag och regler gällande broar och färjor, konsekvenser för glesbygdsbefolkningen samt försvarsmaktens behov av vägar. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Göran Lidström att komplettera yttrandet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommunchefen har upprättat förslag till yttrande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna upprättat yttrande i ärendet, att inge detsamma till näringsdepartementet.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 215 (forts) Au 473 (forts) Dnr 03/Ks Remiss av Vägverkets redovisning om enskilda vägar. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Jan Ola Borg Sökanden Ks 216 Au 475 Au 326 Dnr 03/Ks Namnlista ang. bostadsproblem i Klimpfjäll. Ärendebeskrivning Au Namnlista från ett antal ungdomar i Klimpfjäll har inkommit med önskemål om att kommunen skall lösa bostadsproblemen i Klimpfjäll. I skrivelsen påpekas att det inte finns några bostäder att hyra i Klimpfjäll. Kommuning. Jan Ola Borg redovisar i yttrande att problemet i Klimpfjäll är att det finns många bostäder i Klimpfjäll men att de är sålda som fritidshus. I dagsläget har kommunen två fastigheter i Klimpfjäll, dels bensinstationen och dels före detta daghemmet Björnidéet. Daghemmet skulle kunna byggas om för bostadsändamål där man kan inrymma två familjer. Huset används idag av barnomsorgen för dagbarnvårdare och i övriga delen av huset finns en vävförening. Liknande problem har tillskrivits kommunen när det gäller Saxnäs. Nybyggnation av bostäder kan lösa detta problem, men med dagens byggkostnader tenderar det att bli höga hyror. Vilhelmina kommun har ett antal tomter för byggnation av bostäder, där kommunen säljer dessa med VA och el för kr st. Allmäntekniska avdelningen föreslår ks au besluta att meddela att kommunen ej planerar att bygga bostäder i Klimpfjäll inom den närmaste framtiden. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommuningenjören att ytterligare bereda ärendet

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 216 (forts) Au 475 (forts) Dnr 03/Ks Namnlista ang. bostadsproblem i Klimpfjäll. Au Kommuning. Jan Ola Borg har haft ett möte i Klimpfjäll. Gruppen kom med förslag att kommunen tar över en barack från Mitt i Klimpfjäll som har en gammal vattenskada och bygger om denna för lägenhetsboende. I denna byggnad skulle man kunna skapa 4-6 lägenheter innehållande 1-2 rum med kök. Hotellet som äger denna byggnad var inte intresserad att bygga om utan tycker att kommunen kan ta över byggnaden och bygga om den. En grov bedömning av kostnaden beräknas till ca kr. I dagsläget har kommunen två fastigheter i Klimpfjäll, dels Macken och dels före detta daghemmet. Daghemmet skulle kunna byggas om för att inrymma två lägenheter. Huset används idag av barnomsorgen och byns vävförening. Denna byggnad bedöms av Eva Kämpe att behövas för dagbarnvårdare de närmaste åren. Ett tredje alternativ är att bygga nya bostäder och kontakt har tagits med VIBO AB om intresse för detta, men de kan i dagsläget se att det är något alternativ. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera skrivelsen och redovisat möte, att meddela att kommunen i dagsläget inte ser någon möjlighet att bygga om eller bygga nya bostäder i Klimpfjäll

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 216 (forts) Au 475 (forts) Dnr 03/Ks Namnlista ang. bostadsproblem i Klimpfjäll. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Rune Andersson bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att kommunstyrelsen bör besluta uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att utreda kostnaderna för att flytta någon av kommunens pensionärsstugor till orter där behov av bostad uppstår. Yttrande i ärendet avges vidare av Ewa Hed, Gunnar Hörnlund, Rickard Norberg, Rune Andersson och Joakim Risberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anderssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera skrivelsen och redovisat möte, att meddela att kommunen i dagsläget inte ser någon möjlighet att bygga om eller bygga nya bostäder i Klimpfjäll. att uppdra till kommuning. Jan Ola Borg att utreda kostnaderna för att flytta någon av kommunens pensionärsstugor till orter inom kommunen där behov av bostad uppstår.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Miljö- och byggnadsnämnden Ks /13- Au 479 Dnr 03/Ks Ändrad användning, Klimpfjäll 3:1. Ärendebeskrivning Au Ansökan om bygglov har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden för ändrad användning av fastigheten Klimpfjäll 3:1 (ägare Vilhelmina kommun) från Marie Nordlander. Enligt planbestämmelser vandrarhem och servicebyggnad samt husvagnscamping ändras till permanentboende. Miljö- och byggnadsnämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen för yttrande senast Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ej har något att erinra mot ändrad användning av fastigheten Klimpfjäll 3: Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ej har något att erinra mot ändrad användning av fastigheten Klimpfjäll 3:

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Länsstyrelsen Ks 218 Au 480 Dnr 03/Ks Yttrande ang. ansökan om förvärv av Mellanås 1:11 och 1:15. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen översänder för kommunens yttrande ansökan från Olle Strömstedt, Nälden om tillstånd att förvärva Mellanås 1:11 och 1:15. Länsstyrelsen har kungjort förvärvet i ortstidningar. Några intresseanmälningar har inte inkommit. Länsstyrelsen önskar även yttrande om kommunen har för avsikt att utnyttja den kommunala förköpsrätten. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår i yttrande ks au besluta att tillstyrka förvärv av fastigheten Mellanås 1:11 och Mellanås 1:15 att kommunen ej kommer att utnyttja den kommunala förköpsrätten. att till länsstyrelsen inge bifogat förslag till yttrande. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för principbeslut ang. kommunens ställningstagande vid utboförvärv Ks Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Joakim Risberg, Leif Ahlmark och Gunnar Hörnlund.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 218 (forts) Au 480 (forts) Dnr 03/Ks Yttrande ang. ansökan om förvärv av Mellanås 1:11 och 1:15. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att tillstyrka ansökan från Olle Strömstedt, Nälden om förvärv av fastigheterna Mellanås 1:11 och Mellanås 1:15 att kommunen ej kommer att utnyttja den kommunala förköpsrätten.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Arbetsutskottet Ks /14 Au 484 Dnr 03/Ks Inköp av kemutrustning och övrig räddningstjänstutrustning. Ärendebeskrivning Au Räddningschef Tord Pålsson inkommer med skrivelse ang. inköp av kemutrustning som är ett måste för att trygga säkerheten för trafik och boende, genom tätorter mm efter R 45 genom Vilhelmina kommun, detta på grund av den stora ökningen av Farligt gods transporter efter inlandsvägen. Kostnad enligt prisuppgift 170 kkr. Inköp av andningsskydd och övrig räddningstjänstutrustning görs för att trygga säkerheten för personalen vid bränder och trafikolyckor och för att kunna göra en räddningsinsats för att minska skadebilden på människor och egendom. Kostnad enligt prisuppgift 245 kkr Räddningschefen föreslår kommunstyrelsen besluta att räddningstjänstens investeringspengar får användas för inköp av utrustning efter prioritering av ovan redovisade verksamhetsutrustningar. För dessa åtgärder finns 220 tkr i årets budget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge investeringar inom 220 tkr i årets budget Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att återremmittera ärendet för ytterligare beredning. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Gunnar Hörnlund, Kåre Thellbro och Inga-Lena Larsson.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 219 (forts) Au 484 (forts) Dnr 03/Ks Inköp av kemutrustning och övrig räddningstjänstutrustning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 220 Au 486 Dnr 03/Ks Ändring av hyror och taxor, studentboende och musikskolan. Ärendebeskrivning Au Mot bakgrund, dels av redovisat delårsbokslut per 30/4, dels av den pågående budgetberedningen för 2004 års budget, föranstaltas höjningar av hyran på studentboendet Pettersbacke, samt egenavgifterna till den kommunala musikskolan. Kultur- och utbildningsnämnden har , 97 beslutat att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen att en höjning av egenavgiften till 500 kr/termin sker i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om så erfordras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen att en höjning av egenavgiften till 500 kr/termin sker i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att förslaget i de två att-satserna till kommunfullmäktige bör kompletteras med uppgift om den totala månadshyran vid Pettersbacke inkl. hyreshöjningen samt avgiften i den kommunala musikskolan inkl. höjningen. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Leif Ahlmark.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 220 (forts) Au 486 (forts) Dnr 03/Ks Ändring av hyror och taxor, studentboende och musikskolan. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Anita Johanssons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att en hyreshöjning sker motsvarande 200 kr/mån i studentboendet Pettersbacke, från och med höstterminen Hyran uppgår därefter till kr/mån för större lägenhet samt för lägenhet utan balkong. Hyran innefattar basutrustade lägenheter/rum, frukost/kvällsfika må-torsd, frukost fredag, hushållsel, internetuppkoppling samt kabel-tv, att en höjning av egenavgiften sker med 150 kr/termin i den Kommunala Musikskolan, från och med höstterminen Terminsavgiften uppgår därefter till 500 kronor.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Erika Fredriksson Ks /17 Au 487 Dnr 03/Ks Politikermedverkan i skolan. Ärendebeskrivning Au Samhällsläraren Erika Fredriksson har tagit initiativ till en informationsdag för eleverna i Malgomajskolan inför folkomröstningen om EMU-medlemskap i september och önskar medverkan från de politiska partiernas företrädare. Planeringen är mycket noggrant genomtänkt och ämnad att ge en bred och djup förståelse för de olika argumenten och ståndpunkterna. Skolan har naturligtvis ambitionen att ge en god grundläggande kunskap utifrån de sakargument som förs fram i debatten. Medverkan av politiker är av stor vikt för att skapa förståelse för hur sakargumenten uttolkas i ideologiska termer samt för opinionsbildning. Förvaltningschef Tage Magnusson rekommenderar varmt att Erika Fredriksson får möjlighet att i kommunstyrelsen presentera informationsdagen och att genomföra den fortsatta planeringen under medverkan av politiker i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att kommunstyrelsen kommer att medverka med representanter för de olika partierna vid en informationsdag Ks Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Katarina Johansson och Leif Ahlmark. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att företrädare för de politiska partierna uppmanas kontakta samhällsläraren Erika Fredriksson om medverkan vid informationsdagen.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 222 Au 489 Dnr 03/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har senast , 3 beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer. Socialnämnden har , 53 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m enligt följande: att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet, att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 222 (forts) Au 489 (forts) Dnr 03/Ks Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle Ks Yttrande i ärendet avges av Rune Andersson och Lars Eliasson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att hyresnivån för särskild boendeform uppräknas med 2 % för 2004, att hyresnivån för Volgsjö gruppbo, utöver servicelägenheter, bestäms till faktisk hyreskostnad/månad utifrån gällande blockhyresavtal, att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2004 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet, att övriga hyror följer kommunens hyressättning vid varje förhandlingstillfälle. ----

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 223 Au 490 Dnr 03/Ks Förändring av resor och avgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Ärendebeskrivning Au Socialnämnden har , 27 beslutat att införa begränsat antal enkelresor till maximalt fyra per vecka, att införa enstaka biljetter som ersättning för plastkortet, att särskild prövning görs för de personer som kan visa att de på grund av sitt handikapp har behov av utökat antal resor per vecka till och från arbete eller annat som bedöms likvärdigt, att föreslå kommunfullmäktige att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, att införa begränsning av antal resor med Riksfärdtjänst till fyra enkelresor per år. att särskild prövning görs för de personer som kan visa att de på grund av sitt handikapp har behov av ytterligare riksfärdtjänstresor för behandlingar där resan inte bekostas av annan, att föreslå kommunstyrelsen att färdtjänst och riksfärdtjänst organisatoriskt förläggs till kommunstyrelsens verksamhet mot bakgrund av att det tillhör trafikområdet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att förslaget att färdtjänst och riksfärdtjänst organisatoriskt förläggs till kommunstyrelsens verksamhet mot bakgrund av att det tillhör trafikområdet återremitteras för ytterligare beredning.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 223 (forts) Au 490 (forts) Dnr 03/Ks Förändring av resor och avgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, ---- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja egenavgiften för färdtjänst till 40 kr per enkelresa, ----

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks /18 Au 491 Dnr 03/Ks Granskning av årsredovisningen Ärendebeskrivning Au Kommunrevisorerna överlämnar rapport från granskning av årsredovisningen ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera granskningsrapporten, att delge kommunfullmäktige rapporten.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Fatmomakke/Grundfors intresseförening Marianne Näslund Ekonomi Ks 225 Au 492 Dnr 03/Ks Bidrag till samlingslokaler Fatmomakke/Grundfors intresseförening. Ärendebeskrivning Au Fatmomakke/Grundfors intresseförening (FOGI) har hos kultur- och utbildningsnämnden ansökt om lokalbidrag för Gikagården. Enligt yttrande från fritidskontoret Conny Olofsson bedriver föreningen ingen ungdomsverksamhet och kan därför inte beviljas bidrag inom ramen för de bidrag kultur- och utbildningsnämnden hanterar. Föreningen har kontaktats och fritidskontoret överlämnar ansökan om yttrande för vidare prövning eller annan hantering inom stödet för samlingslokal. Föreningen redovisar kostnader för lokalen med kr (elkostnader) och intäkter med 1770 kr (hyresintäkter). Enligt gällande normer för bidrag till samlingslokaler kan föreningen erhålla bidrag med 1700 kr. Föreningen har inte tidigare erhållit eller ansökt om bidrag för underskottstäckning. Under åren 1999 och 2001 har föreningen erhållit bidrag ur bygdemedel med kr för upprustning och ombyggnad av Gikagården. Arbetet är färdigställt. Redovisningsekonom Marianne Näslund rekommenderar kommunstyrelsen besluta att bevilja Fatmomakke/Grundfors intresseförening bidrag med 1700 kr avseende driftskostnader för Gikagården verksamhetsåret att disponera erforderliga medel ur verksamhet Samlingslokaler.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 225 (forts) Au 492 (forts) Dnr 03/Ks Bidrag till samlingslokaler Fatmomakke/Grundfors intresseförening. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fatmomakke/Grundfors intresseförening bidrag med 1700 kr avseende driftskostnader för Gikagården verksamhetsåret att disponera erforderliga medel ur verksamhet Samlingslokaler Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Fatmomakke/Grundfors intresseförening bidrag med 1700 kr avseende driftskostnader för Gikagården verksamhetsåret att disponera erforderliga medel ur verksamhet Samlingslokaler. ----

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks /33-46 Au 498 Dnr 03/Ks Årsbokslut , Vilhelmina Värmeverk AB. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Värmeverk AB översänder bokslut för ovanstående period. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Revisionsberättelsen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för kännedom Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige för kännedom

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Ks /47-63 Au 499 Dnr 03/Ks Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommuns fullmäktige. Kommunalförbundets årsredovisning, revisorernas granskningsrapport och protokoll har översänts. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2002 års redovisning Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2002 års redovisning

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN

AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Kfm 2007-12-03 Delårsrapport april

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer